Postup : 2010/2216(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0328/2010

Předložené texty :

A7-0328/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0403

ZPRÁVA     
PDF 152kWORD 86k
16. listopadu 2010
PE 450.855v02-00 A7-0328/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0534 – C7-0283/2010 – 2010/2216(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Reimer Böge

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0534 – C7-0283/2010 – 2010/2216(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0534 – C7-0283/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

–   s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Fondu solidarity přijaté v rámci dohodovacího řízení dne 17. července 2008,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0328/2010),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xxx. listopadu 2010

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)      Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny.

(4)      Irsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu s ohledem na katastrofu způsobenou rozsáhlými záplavami.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 bude z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna částka ve výši 13 022 500 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne …

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Irska na základě bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006. Interinstitucionální dohoda (IID) umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR. Jedná se o první návrh na uvolnění prostředků z fondu v roce 2010.

Současně s tímto návrhem Komise předložila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 8/2010 ze dne 24. září 2010), aby do rozpočtu na rok 2010 mohly být začleněny odpovídající prostředky na závazky a na platby, jak je stanoveno v bodě 26 IID.

Irsko požádalo o pomoc z fondu po prudkých deštích a následných silných záplavách v listopadu 2009. Tyto záplavy způsobily rozsáhlé škody v zemědělství, na obytných nemovitostech a v podnicích, na silniční síti a jiné infrastruktuře.

Irské orgány odhadují celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 520,9 milionu EUR. Tato částka představuje 55,68 % obvyklého limitu pro uvolnění prostředků z fondu platného pro Irsko v roce 2010, který činí 935,45 milionů EUR (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2008).

Jelikož celková výše škod nedosahuje úrovně obvyklého limitu, Komise tuto žádost přezkoumala na základě kritéria tzv. „mimořádné regionální katastrofy“, které je uvedeno v čl. 2 odst. 2 posledním pododstavci nařízení (ES) č. 2012/2002, v němž jsou stanoveny podmínky pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity „za výjimečných okolností“. Podle tohoto kritéria může region výjimečně získat pomoc z fondu, pokud byl postižen mimořádnou katastrofou, zejména přírodní, která zasáhla podstatnou část obyvatelstva a má závažné a trvalé následky pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu.

Po ověření, zda je předkládaná žádost v souladu s kritérii způsobilosti podle nařízení (ES) č. 2012/2002, navrhla Komise uvolnit z Fondu solidarity EU celkovou částku 13 022 500 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

V důsledku toho předložila Komise v návrhu opravného rozpočtu (NOR č. 8/2010 ze dne 24. září 2010) následující návrh:

Číselné údaje – Fond solidarity

Článek Bod

Okruh

FR

Prostředky 2010

Opravný rozpočet č. 8

Nová částka

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

13 06

Fond solidarity

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fond solidarity Evropské unie – Členské státy

3.2

p.m

p.m

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

 

Článek 13 06 01 

 

p.m

p.m

13 022 500

13 022 500

13 022 500

13 022 500

Současně Evropská komise navrhla odpovídající snížení prostředků na platby z položky 04 02 01 – Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 1 (2000–2006).

Předložením tohoto návrhu na uvolnění prostředků z fondu Komise zahajuje, v souladu s bodem 26 IID ze dne 17. května 2006, zjednodušený postup třístranných rozhovorů, aby zajistila souhlas obou složek rozpočtového orgánu s použitím prostředků z fondu a s požadovanou částkou.

Podle interní dohody s Výborem pro regionální rozvoj (REGI) by se měl tento výbor zapojit do uvedeného postupu s cílem poskytnout konstruktivní podporu a přispět k využití Fondu solidarity EU. V návaznosti na posouzení žádosti vyjádřil výbor REGI svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený v dopise připojeném k této zprávě.

Zpravodaj doporučuje schválení návrhu rozhodnutí Komise, který tvoří přílohu této zprávy.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Výbor pro regionální rozvoj

Předseda

Pan Alain Lamassoure

Předseda

Rozpočtový výbor

ASP 13E205

Předmět:        Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, který předložila Evropská komise: Irsko – záplavy v listopadu 2009 (KOM(2010)0534)

Vážený pane Lamassoure,

s cílem zamezit nepřiměřeným prodlevám při přijímání tohoto opatření, které má Rozpočtový výbor v úmyslu schválit co nejdříve, bych Vás rád informoval, že Výbor pro regionální rozvoj nemá žádné námitky proti uvolnění prostředků z Fondu solidarity ve výši 13 022 500 EUR ve prospěch Irska, jak navrhuje Evropská komise, v souladu s pravidly stanovenými interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 a nařízením Rady (ES) č. 2012/2002.

Záplavy v Irsku v listopadu 2009 výrazně poškodily mnoho domů, podniků, zemědělských usedlostí, silnic a vodních zdrojů. Konečná škoda byla vyčíslena na 520,9 milionu EUR. Ačkoliv tyto prostředky poskytnuté Irsku z Fondu solidarity EU představují jen malé procento celkových nákladů, umožní místním orgánům, aby získaly zpět alespoň část výdajů vzniklých v reakci na tuto výjimečnou událost. Irští poslanci ve Výboru pro regionální rozvoj by rádi poděkovali komisaři Hahnovi a jeho předchůdci komisaři Sameckému za spolupráci a pomoc v tomto období složitém pro mnoho lidí, kterých se záplavy v Irsku dotkly.

S úctou

Danuta HübnerVÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

9.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi

Poslední aktualizace: 18. listopadu 2010Právní upozornění