Procedure : 2010/0063(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0329/2010

Ingediende teksten :

A7-0329/2010

Debatten :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Stemmingen :

PV 06/04/2011 - 8.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0137

VERSLAG     ***I
PDF 258kWORD 320k
17 november 2010
PE 445.969v02-00 A7-0329/2010

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme

(COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Brian Simpson

PR_COD_COD_1am

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over toerisme

(COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0117),

–   gelet op de artikelen 294, lid 2, en 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0085/2010),

–   gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0329/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Voor elke beoordeling van het concurrentievermogen van de toeristische sector van de Europese Unie – die een belangrijke rol in de economie van de lidstaten speelt omdat toeristische activiteiten veel werkgelegenheid kunnen genereren – is er behoefte aan een gedegen kennis van het volume van het toerisme, de kenmerken ervan, het profiel van de toerist en de uitgaven voor toerisme.

(2) Voor elke beoordeling van het concurrentievermogen van de toeristische sector van de Europese Unie – die een belangrijke rol in de economie van de lidstaten speelt omdat toeristische activiteiten veel werkgelegenheid kunnen genereren – is er behoefte aan een gedegen kennis van het volume van het toerisme, de kenmerken ervan, het profiel van de toerist de uitgaven voor toerisme en de opbrengst voor de nationale economieën van de lidstaten.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om het macro-economische belang van het toerisme voor de Europese economieën op basis van het internationaal aanvaarde kader voor de opstelling van toerisme-satellietrekeningen te kunnen beoordelen, moeten de toerisme-basisstatistieken – die als grondslag voor de opstelling van dergelijke rekeningen en, indien de Commissie dit noodzakelijk acht, als voorbereiding voor een later wetsvoorstel over de verstrekking van geharmoniseerde tabellen voor satellietrekeningen voor het toerisme dienen – beter beschikbaar, vollediger en de uitgebreider worden; dit maakt een actualisering van de thans in Richtlijn 95/57/EG vastgestelde voorschriften noodzakelijk.

(6) Om het macro-economische belang van het toerisme voor de Europese economieën te kunnen beoordelen op basis van het internationaal aanvaarde kader voor de opstelling van toerisme-satellietrekeningen aan de hand waarvan de effecten van toerisme op de economie en de werkgelegenheid inzichtelijk worden gemaakt, moeten de toerisme-basisstatistieken – die als grondslag voor de opstelling van dergelijke rekeningen en, indien de Commissie dit noodzakelijk acht, als voorbereiding voor een later wetsvoorstel over de verstrekking van geharmoniseerde tabellen voor satellietrekeningen voor het toerisme dienen – beter beschikbaar, vollediger en de uitgebreider worden; dit maakt een actualisering van de thans in Richtlijn 95/57/EG vastgestelde voorschriften noodzakelijk.

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat de compilatie van gegevens over toerisme bijdraagt aan een beter begrip van de sociaaleconomische effecten die deze sector teweeg brengt.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Om vast te stellen in hoeverre ouderen en andere gepensioneerden, jongeren, gehandicapten en gezinnen in moeilijkheden deelnemen aan de EU-programma's op het gebied van het sociaal toerisme, moet de Commissie statistische gegevens verzamelen over sociaal toerisme. De Commissie en de lidstaten kunnen dan op grond van fluctuaties in die gegevens de noodzakelijke maatregelen nemen om de deelname van bovengenoemde groepen aan het toerisme te verbeteren;

Motivering

Sociale statistieken moeten deel uitmaken van de Europese statistieken over toerisme, en zijn noodzakelijk opdat er toeristische programma's kunnen worden geëvalueerd en opgezet voor de groepen die onder de categorie sociaal toerisme vallen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Bij de productie van Europese statistieken in het kader van deze verordening moeten de statistische instanties op nationaal en EU-niveau statistieken verstrekken over de financiële middelen – met bijzondere nadruk op het gebruik van door de Unie verstrekte middelen - die elke lidstaat gebruikt in verband met de toeristische sector.

Motivering

Het toerisme speelt een belangrijke rol bij de sociale en economische cohesie. De lidstaten gebruiken de EU-gelden voor toerisme verschillend, en de statistische gegevens zullen bijdragen tot een vergelijking tussen de resultaten in de verschillende lidstaten en de resultaten van de toepassing van optimale werkmethoden.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen om de definities, de onderwerpen en de kenmerken van de vereiste informatie, het waarnemingsgebied en de indieningstermijnen van de gegevens aan te passen,

(15) De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen vast te stellen om de definities, de bijlagen en de indieningstermijnen van de gegevens aan te passen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.

Motivering

De overdracht van bevoegdheden aan de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen moet worden beperkt tot niet-essentiële onderdelen van de verordening. De onderwerpen, de vereiste informatie en het waarnemingsgebied dienen onder de gewone wetgevingsprocedure te ressorteren.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(m bis) "dagtochten": bezoeken buiten de gebruikelijke omgeving die binnen een tijdsspanne van één dag worden afgelegd, voor toeristische en/of recreatiedoeleinden;

Motivering

Om de diverse reispatronen te kunnen analyseren - wat nodig is voor een goede bepaling van beleid en bedrijfsstrategieën - moet een statistisch onderscheid worden gemaakt tussen degenen die echt toerisme bedrijven en mensen die om verschillende redenen binnen eenzelfde dag van de ene plaats naar de andere reizen, vooral in grensgebieden.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 vast om de definities in lid 1 aan te passen.

2. De Commissie kan de definities in lid 1 door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 en met inachtneming van de in de artikelen 10 en 11 vastgelegde voorwaarden wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met internationale aanbevelingen. De Commissie handelt bij het goedkeuren van dergelijke gedelegeerde handelingen volgens de bepalingen van deze verordening.

Motivering

De mogelijkheid om de definities door middel van gedelegeerde handelingen te wijzigen, dient te worden beperkt.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) nationaal toerisme, namelijk de toeristische vraag die betrekking heeft op de kenmerken van dagtochten, voor de door de Commissie middels gedelegeerde handelingen vast te stellen variabelen, periodiciteit en onderverdelingen. Deze gedelegeerde handelingen worden vatgesteld overeenkomstig artikel 9.

(d) nationaal toerisme, namelijk de toeristische vraag die betrekking heeft op de kenmerken van dagtochten, voor de in deel 3 van bijlage II vastgelegde variabelen, periodiciteit en onderverdelingen.

Motivering

Het soort gegevens met betrekking tot dagtochten dat door de lidstaten moet worden verstrekt dient, net zoals dit bij alle overige categorieën het geval is, te worden vastgelegd in de bijlage van de verordening en mag niet door middel van de comitologieprocedure worden bepaald.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 vast om de onderwerpen en de kenmerken van de vereiste informatie, alsmede de inhoud van de bijlagen aan te passen.

2. Teneinde rekening te houden met economische en sociale ontwikkelingen kan de Commissie, door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 en met inachtneming van de in de artikelen 10 en 11 vastgelegde voorwaarden, wijzigingen in de bijlagen van deze verordening goedkeuren. De Commissie handelt bij het goedkeuren van dergelijke gedelegeerde handelingen volgens de bepalingen van deze verordening.

Motivering

De overdracht van bevoegdheden aan de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen moet worden beperkt tot niet-essentiële onderdelen van de verordening. De onderwerpen en de vereiste informatie dienen onder de gewone wetgevingsprocedure te ressorteren.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 vast om het waarnemingsgebied voor de in artikel 3, lid 1, onder d), opgenomen voorschriften betreffende de gegevens over dagtochten te definiëren.

5. Het waarnemingsgebied voor de in artikel 3, lid 1, onder d), opgenomen voorschriften betreffende de gegevens over dagtochten omvat alle dagtochten buiten de gebruikelijke omgeving die door ingezetenen worden gemaakt, tenzij anderszins wordt bepaald in deel 3 van bijlage II.

Motivering

Het waarnemingsgebied van dagtochten dient te worden vastgelegd in de verordening en mag niet door middel van de comitologieprocedure worden gedefinieerd. De opname van een nieuw deel 3 van bijlage II wordt in een afzonderlijk amendement voorgesteld.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 vast om het waarnemingsgebied voor de in artikel 3, lid 1, vastgelegde vereisten aan te passen.

Schrappen

Motivering

Het waarnemingsgebied dient te worden vastgelegd in de verordening en mag niet door middel van de comitologieprocedure worden gedefinieerd.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 4 bis

 

Modelstudies

 

1. De Commissie stelt een programma op van door de lidstaten uit te voeren modelstudies teneinde een satellietboekhouding inzake het toerisme te ontwikkelen, aan de hand waarvan de effecten van het toerisme op de economie en de werkgelegenheid inzichtelijk worden gemaakt.

 

2. De Commissie evalueert en publiceert de resultaten van de modelstudies en beoordeelt of het nut van de beschikbaarheid van de gegevens opweegt tegen de kosten van het verzamelen ervan en de daarmee gepaard gaande responslast.

 

3. Indien uit die resultaten blijkt dat er geharmoniseerde tabellen voor satellietrekeningen voor het toerisme moeten worden opgesteld, neemt de Commissie hiertoe passende maatregelen, waaronder het indienen van een wetgevingsvoorstel, om deze kwestie adequaat aan te pakken.

 

4. De Commissie stelt een programma op voor modelstudies die op vrijwillige basis door de lidstaten kunnen worden uitgevoerd teneinde een systeem te ontwikkelen voor de compilatie van gegevens aan de hand waarvan de effecten van toerisme op het milieu inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Motivering

Dit artikel introduceert bepalingen met betrekking tot de toekomstige compilatie van satellietrekeningen voor het toerisme, waardoor het toerisme op nauwkeurige wijze kan worden vergeleken met andere sectoren voor wat betreft de effecten ervan op de economie en de werkgelegenheid. Bovendien introduceert het artikel modelstudies met betrekking tot de meting van de effecten van het toerisme op het milieu.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Evaluatieverslag

 

De Commissie presenteert, binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de vijf jaar, een evaluatieverslag aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische gegevens die op grond van deze verordening zijn samengebracht en het belang hiervan.

Motivering

Er dient regelmatig verslag te worden uitgebracht over de tenuitvoerlegging van de verordening.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie stelt gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 vast om de indieningstermijnen in lid 4 aan te passen.

5. Teneinde rekening te houden met economische en sociale ontwikkelingen kan de Commissie, door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 9 en met inachtneming van de in de artikelen 10 en 11 vastgelegde voorwaarden, wijzigingen in de indieningstermijnen in lid 4 goedkeuren. De Commissie handelt bij het goedkeuren van dergelijke gedelegeerde handelingen volgens de bepalingen van deze verordening.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Voor alle door deze verordening vereiste gegevens begint de eerste referentieperiode op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

6. Voor alle door deze verordening vereiste gegevens begint de eerste referentieperiode op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin deze verordening in werking treedt. Een eventuele herziening van de wetgevingsprocedure moet vóór 30 september van het jaar van inwerkingtreding zijn afgerond. Indien de herziening van een verordening na 30 september in werking treedt, gaat de eerste referentieperiode een jaar later in.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen, bedoeld in artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 1, onder d), en lid 2, artikel 4, leden 5 en 6, en artikel 7, lid 5, wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen als bedoeld in de artikelen 2, lid 2, 3, lid 2, en 7, lid 5, wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf …*. De Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de periode van vijf jaar een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheden. De bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij het Europees Parlement of de Raad de bevoegdheid intrekt overeenkomstig artikel 10.

 

___________

* PB datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt. Bovendien dient de bevoegdheidsdelegatie een beperkte duur te hebben (met automatische verlenging indien er geen intrekking plaatsvindt).

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 1, onder d), en lid 2, artikel 4, leden 5 en 6, en artikel 7, lid 5, kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld in artikel 2, lid 2, artikel 3, lid 2, en artikel 7, lid 5, kan op elk moment door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt de andere wetgever en de Commissie hiervan uiterlijk een maand voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie hiervan binnen een redelijke tijd voordat het definitieve besluit wordt genomen op de hoogte te brengen en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het Europees Parlement of de Raad kunnen bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen twee maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze periode met een maand worden verlengd.

1. Het Europees Parlement of de Raad kunnen bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen twee maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien bij het verstrijken van deze periode het Europees Parlement en de Raad geen bezwaar hebben gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, of indien vóór die datum zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij hebben besloten geen bezwaar te maken, treedt de gedelegeerde handeling in werking op de datum die daarin is vastgesteld.

2. Indien bij het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn het Europees Parlement noch de Raad bezwaar tegen de gedelegeerde handeling heeft aangetekend, wordt deze in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en treedt zij op de daarin vermelde datum in werking.

 

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft meegedeeld voornemens te zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aantekent tegen de vastgestelde gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet.

3. Indien het Europees Parlement of de Raad binnen de in lid 1 bedoelde termijn bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet.

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de formulering inzake bevoegdheidsdelegatie waarover de instellingen voorlopige overeenstemming hebben bereikt.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 2 – punt 3 – letters a - d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) Persoonlijk: vrijetijdsbesteding, recreatie en vakantie

 

b) Persoonlijk:

bezoek aan vrienden en familieleden

a) Persoonlijk

c) Persoonlijk: andere (bedevaart, gezondheidsbehandeling, enz.)

 

(d) Beroepsmatig/ zakelijk

b) Beroepsmatig/ zakelijk

Motivering

Alleen de categorieën persoonlijk en beroepsmatig zijn gerechtvaardigd: in alle andere gevallen is het onmogelijk de diverse soorten toerisme met zekerheid te classificeren.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. Vervoermiddel

8. Vervoermiddel voor het reizen naar en van de toeristische bestemming en de mobiliteit gedurende het verblijf aldaar:

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 2 – punt – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) Vliegtuig (vluchten of andere luchtvaartdiensten)

 

a) Vliegtuig (lijn- of chartervluchten of andere luchtvaartdiensten);

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 2 – punt 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis) fiets (al dan niet in combinatie met een ander vervoermiddel; in eigendom of gehuurd);

Motivering

In de door de lidstaten te verstrekken gegevens moet rekening worden gehouden met de groeiende trend van het fietstoerisme en zij moeten dus intra-Europese vergelijkingen mogelijk maken met betrekking tot de milieueffecten van deze toeristische sector en de economische gevolgen ervan voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 2 – punt 9 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis) toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit (PVM), met inbegrip van rolstoelgebruikers;

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 2 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

17 bis. Cateringuitgaven per individuele toerist tijdens de reis

 

Jaarlijks

Motivering

Op vakantie wordt er veel meer geld uitgegeven in horecabedrijven dan in het leven van elke dag. Dit vormt een belangrijke uitgavenpost voor toeristen en moet dus worden opgenomen in de lijst van te verzamelen variabelen, zoals in de bijlage over dagtochten.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – afdeling 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Afdeling 3 bis

 

Dagtochten

 

A. Te verstrekken variabelen

 

1) Aantal dagtochten dat door ingezetenen van 15 jaar en ouder buiten de gebruikelijke omgeving wordt gemaakt.

 

2) Uitgaven aan dagtochten die door ingezetenen van 15 jaar en ouder buiten de gebruikelijke omgeving worden gemaakt, met afzonderlijke vermelding van: vervoer, winkelen, restaurants, overig.

 

B. Uitsplitsing

 

1). De onder titel A(1) opgenomen variabele zal worden onderverdeeld (kruisclassificatie) naar:

 

-- land van bestemming van de dagtochten: binnenlands, uitgaand (afzonderlijke vermelding van ten minste alle buurlanden en de landen van bestemming die samen 90% van het totale aantal uitgaande dagtochten bestrijken;

 

- doel van de dagtochten: persoonlijk, beroepsmatig;

 

- alleen voor dagtochten met een persoonlijk oogmerk, het geslacht van de toerist: man, vrouw;

 

- alleen voor dagtochten met een persoonlijk oogmerk, de leeftijdsgroep van de toerist: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 of ouder.

 

2) De onder titel A(2) opgenomen variabelen worden onderverdeeld naar:

 

- land van bestemming van de dagtochten: binnenlands, uitgaand (afzonderlijke vermelding van ten minste alle buurlanden en de landen van bestemming die samen 90% van het totale aantal uitgaande dagtochten bestrijken;

 

- doel van de dagtochten: persoonlijk, beroepsmatig.

 

C. Periodiciteit

 

1) De onder titel A(1) en B(1) opgenomen variabelen en onderverdelingen worden jaarlijks verstrekt, met afzonderlijke vermelding van de vier kwartalen van het vorige kalenderjaar.

 

2) De onder titel A(2) en B(2) opgenomen variabelen en onderverdelingen worden iedere drie jaar verstrekt, met afzonderlijke vermelding van de vier kwartalen van het vorige kalenderjaar. Het eerste referentiejaar is het derde kalenderjaar na het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

 

D. Technisch formaat voor de indiening van de resultaten

 

1) Aantal dagtochten (variabelen en onderverdeling zoals bepaald onder titel A(1) en B(1))

Bestemming

Beroepsmatig oogmerk

Persoonlijk oogmerk

 

Totaal

Man

Vrouw

 

 

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 of ouder

<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 of ouder

Binnenlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaand 1 tot en met n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaand overig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder vakje in de tabel heeft betrekking op het aantal dagtochten dat door ingezetenen van 15 jaar en ouder gedurende de referentieperiode is gemaakt.

 

De cursief gedrukte categorie "jonger dan 15", is facultatief.

 

De rij "Uitgaand 1 tot en met n" moet worden vervangen door n rijen om te voldoen aan de onder titel B opgenomen vereisten met betrekking tot het aantal afzonderlijk te vermelden uitgaande bestemmingen.

 

Voor ieder kwartaal van het referentiejaar worden afzonderlijke tabellen verstrekt.

 

2). Uitgaven aan dagtochten (variabelen en onderverdeling zoals bepaald onder titel A(2) en B(2))

Bestemming

Beroepsmatig oogmerk

Persoonlijk oogmerk

 

Aantal dagtochten

Totaal uitgaven

Aantal dagtochten

Totaal uitgaven

 

 

Vervoer

Winkelen

Restaurants

Andere

 

Vervoer

Winkelen

Restaurants

Andere

Binnenlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaand 1 tot en met n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaand overig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rij "Uitgaand 1 tot en met n" moet worden vervangen door n rijen om te voldoen aan de onder titel B opgenomen vereisten met betrekking tot het aantal afzonderlijk te vermelden uitgaande bestemmingen.

 

Voor ieder kwartaal van het referentiejaar worden afzonderlijke tabellen verstrekt.

Motivering

Dit deel definieert de gegevens met betrekking tot dagtochten die door de lidstaten moeten worden verstrekt. Het was reeds opgenomen in een eerder ontwerpvoorstel van de Commissie, maar vervolgens geschrapt aangezien de Commissie er de voorkeur aan gaf deze bepalingen door middel van gedelegeerde handelingen vast te stellen.


TOELICHTING

Achtergrond

Het toerisme is een belangrijke economische activiteit in de Europese Unie die in hoge mate kan bijdragen aan grotere werkgelegenheid en economische groei, en tevens een belangrijke rol kan spelen bij sociaaleconomische integratie in rurale, perifere en minder ontwikkelde gebieden, zoals gebieden met een rijk industrieel erfgoed. Statistische gegevens met betrekking tot deze sector worden niet uitsluitend gebruikt voor toezicht op beleid dat specifiek op het toerisme gericht is, maar spelen tevens een rol binnen de bredere context van regionaal beleid en duurzame ontwikkeling. In de EU is het systeem voor statistieken met betrekking tot toerisme geregeld in Richtlijn 95/57/EG betreffende de verzameling van statistische informatie op het gebied van het toerisme. Eurostat publiceert deze statistische informatie die wordt verzameld en samengevoegd door de nationale statistische autoriteiten.

Gedurende de afgelopen decennia is het belang van toerisme voor het Europese bedrijfsleven en de Europese burgers gestaag toegenomen. Met circa 1,8 miljoen ondernemingen, hoofdzakelijk MKB, die bij benadering 5,2% van de totale beroepsbevolking in dienst hebben (ongeveer 9,7 miljoen banen), genereert de Europese toeristenindustrie naar schatting meer dan 5% van het BBP van de EU. Toerisme vertegenwoordigt daarmee de op twee na grootste sociaaleconomische activiteit van de EU. Daarnaast is de Europese Unie nog steeds ´s werelds populairste toeristische bestemming, met 370 miljoen internationale bezoekers in 2008, of 40 % van het wereldwijde aantal toeristen,(1)

In haar recente mededeling (COM(2010)352) streeft de Commissie ernaar een nieuw beleidskader voor toerisme in Europa te definiëren, gebaseerd op de uit het Verdrag van Lissabon voortvloeiende nieuwe bevoegdheden. In het document worden de voornaamste uitdagingen behandeld waarmee de sector zich geconfronteerd ziet, zoals toenemende wereldwijde concurrentie, demografische trends, klimaatverandering en milieueisen, seizoensgebonden spreiding van het toeristisch verkeer en het toenemende gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën door cliënten. De voornaamste doelstelling van de mededeling is de bevordering van het toerisme in de Europese Unie door middel van gecoördineerd optreden op EU-niveau in aanvulling op initiatieven van de lidstaten. Teneinde het nieuwe beleidskader succesvol ten uitvoer te leggen, dienen beleidsmakers op elk bestuursniveau goed onderbouwde beslissingen te nemen, gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens.

Voorstel van de Commissie

Dit voorstel voor een verordening heeft als doel het huidige rechtskader voor Europese statistieken over toerisme te actualiseren en te optimaliseren. Het huidige systeem voor statistieken over toerisme is vastgelegd in Richtlijn 95/57/EG van de Raad, waarin de nationale regeringen van de EU-lidstaten worden verplicht om geregeld gegevens te verstrekken met betrekking tot de capaciteit en de bezetting van logiesverstrekkende bedrijven en met betrekking tot de vraag in de toeristische sector.

Sinds de inwerkingtreding van deze richtlijn zijn de toeristenindustrie en de vraag in de toeristische sector evenwel aanzienlijk veranderd. Om die reden hebben zowel belanghebbenden als de Commissie en het Parlement herhaaldelijk gewezen op de noodzaak het rechtskader te actualiseren. Om tegemoet te komen aan bovengenoemde veranderingen wordt in het voorstel een aantal variabelen herzien, terwijl tevens rekening wordt gehouden met recente ontwikkelingen zoals meer korte reizen of het gebruik van internet om reizen te boeken. Voorts harmoniseert het voorstel de variabelen en begrippen en beoogt het de toerismestatistieken te vervolledigen, bijvoorbeeld door alle gehuurde accommodatie in aanmerking te nemen en door opname van statistische gegevens over dagjesmensen en personen die niet met vakantie gaan.

Wat de bij huishoudens en toeristen te verzamelen informatie betreft, wordt op de efficiëntie van de verzameling van gegevens toegezien door roterende vragen in te voeren voor variabelen die naar verwachting tamelijk structureel van aard zijn, en door de verstrekking van microgegevens voor statistieken over toeristische reizen te introduceren. Dit moet de nationale instanties die belast zijn met de compilatie van de gegevens in staat stellen om spiegelstatistieken op basis van een geharmoniseerde compilatie van toerismestatistieken te delen en een convergentie van begrippen, definities en rapportageformaten voor de verstrekte gegevens te verwezenlijken. In algemene zin beoogt het voorstel te waarborgen dat Europese toerismestatistieken ook in de toekomst relevant blijven en een degelijke basis vormen voor besluitvorming met betrekking tot toerismebeleid.

Beoordeling van de rapporteur

De rapporteur erkent de belangrijke rol die statistische gegevens spelen bij de ontwikkeling van een effectiever toerismebeleid op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Op vergelijkbare wijze vormen toerismestatistieken een bruikbaar hulpmiddel om de besluitvorming in het bedrijfsleven en de private sector te bevorderen. De rapporteur ondersteunt derhalve de doelstelling van de voorgestelde verordening om een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor de systematische productie van Europese toerismestatistieken door middel van de verzameling, compilatie, verwerking en verstrekking door de lidstaten van geharmoniseerde Europese statistieken over vraag en aanbod in de toerismesector. Eenmaal goedgekeurd, zal het voorstel naar verwachting bijdragen aan de verbetering van de tijdige beschikbaarheid, vergelijkbaarheid en volledigheid van de verstrekte statistische gegevens en de efficiëntie van de gegevensverwerking, met inbegrip van een betere validatie van gegevens, bevorderen. Om beter te beantwoorden aan recente ontwikkelingen in de toeristenindustrie is het daarnaast noodzakelijk het rechtskader aan te passen door hierin nieuwe variabelen op te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot dagtochten.

Hoewel de rapporteur het voorstel over het algemeen positief beoordeelt, is hij ernstig bezorgd over de verregaande overdracht van bevoegdheden die hierin is voorzien. Het voorstel zou de Commissie in feite in gelegenheid stellen om essentiële onderdelen ervan, zoals definities, onderwerpen en de kenmerken van de vereiste informatie, te wijzigen door vaststelling van gedelegeerde handelingen. Bovendien zouden enkele belangrijke bepalingen met betrekking tot de te verstrekken gegevens over dagtochten überhaupt door middel van gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. De rapporteur is van mening dat deze essentiële onderdelen van de verordening dienen te ressorteren onder de normale wetgevingsprocedure en hij stelt derhalve een reeks amendementen voor om de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie te beperken.

Voorts voorziet het voorstel spijtig genoeg niet in de introductie van satellietrekeningen op het gebied van toerisme. Nochtans is de geleidelijke ontwikkeling van geïntegreerde systemen voor toerismestatistieken en sociaaleconomische indicatoren van essentieel belang om een alomvattend beeld te geven van de toeristenindustrie en om een beter begrip te krijgen van haar ware omvang en waarde in vergelijking met andere industrieën, alsook van haar effecten op de werkgelegenheid en de economie. De rapporteur stelt daarom voor een bepaling op te nemen waarin van lidstaten wordt gevraagd om pilotstudies met betrekking tot satellietrekeningen op het gebied van toerisme uit te voeren. Deze zouden door de Commissie moeten worden geëvalueerd. Indien de resultaten erop duiden dat het nodig is om geharmoniseerde tabellen voor satellietrekeningen op het gebied van toerisme op te stellen, moet de Commissie vervolgens een wetgevingsvoorstel indienen. Met het oog op verbetering van de kennis voor de bevordering van duurzaam toerisme wordt tot slot voorgesteld dat de Commissie een programma van pilotstudies opzet die door de lidstaten op vrijwillige basis worden uitgevoerd, teneinde een systeem te ontwikkelen voor de compilatie van gegevens aan de hand waarvan de effecten van toerisme op het milieu inzichtelijk worden gemaakt.

Conclusie

De rapporteur gaat er vanuit dat de belangen van het Parlement en de Raad in aanzienlijke mate overeenkomen, zowel ten aanzien van de beperking van de gedelegeerde handelingen, als inzake de introductie van satellietrekeningen op het gebied van toerisme. Derhalve acht hij het zinvol om te onderzoeken of het mogelijk is op korte termijn een overeenkomst te sluiten met de Raad ten aanzien van dit belangrijke dossier.

(1)

WTO World Tourism Barometer, deel 8, januari 2010.


PROCEDURE

Titel

Europese statistieken over toerisme

Document- en procedurenummers

COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)

Datum indiening bij EP

29.3.2010

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

21.4.2010

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Brian Simpson

27.4.2010

 

 

Behandeling in de commissie

28.9.2010

8.11.2010

 

 

Datum goedkeuring

9.11.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Burkhard Balz, Philip Bradbourn, Isabelle Durant, Ádám Kósa, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Joachim Zeller

Laatst bijgewerkt op: 6 januari 2011Juridische mededeling