Postopek : 2010/2237(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0335/2010

Predložena besedila :

A7-0335/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2010 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0453

POROČILO     
PDF 167kWORD 88k
22. november 2010
PE 450.930v02-00 A7-0335/2010

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0578 – C7-0323/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti njegove točke 26,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(2),

–   ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejete na usklajevalnem sestanku dne 17. julija 2008 o solidarnostnem skladu,

–   ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0335/2010),

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroča svojemu predsedniku, da ta sklep podpiše skupaj s predsedujočim Svetu in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.

(2)

UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xx. novembra 2010

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI P ARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti njegove točke 26,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker:

(1)      je Evropska unija ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije ("sklad"), da bi pokazala svojo solidarnost prebivalstvu območij, ki so jih prizadele nesreče;

(2)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR,

(3)      Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko sredstva sklada uporabijo,

(4)      je Portugalska predložila vlogo za uporabo sklada v zvezi z nesrečo, ki so jo povzročili zemeljski plazovi in poplave na otoku Madeira.

(5)      je Francija predložila vlogo za uporabo sredstev sklada v zvezi z nesrečo, ki jo je povzročila nevihta 'Xynthia'.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabi za zagotovitev zneska 66 891 540 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V …

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.

(2)

              UL L 311, 14. 11. 2002, str. 3.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist Portugalske in Francije na podlagi točke 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju. Medinstitucionalni sporazum dopušča uporabo tega sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

Komisija je v letu 2010 do sedaj predložila en sam predlog za uporabo sklada in sicer v predlogu z dne 24. septembra 2010 za uporabo 13,02 milijona EU po hudih poplavah na Irskem novembra leta 2009 (KOM(2010)0543). Ta predlog in ustrezni predlog spremembe proračuna (št. 8/2010) sta še vedno v postopku sprejemanja pri obeh vejah proračunskega organa.

Komisija je skupaj s predlogom za uporabo sklada za Portugalsko in Francijo predložila tudi predlog spremembe proračuna (št. 9/2010 z dne 13. oktobra 2010), da bi v proračun za leto 2010 vnesla sredstva za prevzem obveznosti in za plačila, kot zahteva točka 26 Medinstitucionalnega sporazuma.

Portugalska je zaprosila za pomoč iz Solidarnostnega sklada, ko so februarja 2010 zaradi nenavadnega in izredno močnega deževja na otoku Madeira nastali zemeljski plazovi in hude poplave, ki so povzročili škodo na javnih in zasebnih infrastrukturnih objektih, škodo pa so utrpela tudi podjetja in kmetijstvo.

Portugalski organi so skupno neposredno škodo ocenili na 1.080 milijarde EUR. Ta znesek pomeni približno 0,68 % portugalskega bruto nacionalnega dohodka. Ker ocenjena skupna neposredna škoda presega prag 0,6 % bruto nacionalnega prihodka, ki za Portugalsko velja pri uporabi sredstev iz Solidarnostnega sklada, se nesreča uvršča med „večje naravne nesreče” skladno z Uredbo (ES) št. 2012/2002, ki določa pogoje za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada in tako spada v glavno področje uporabe te uredbe.

Francija je zaprosila za pomoč iz Solidarnostnega sklada, potem ko je februarja 2010 večji del države zajela nevihta Xynthia, pri čemer je bilo najhuje prizadeto območje vzdolž Atlantskega oceana, in sicer departmaja Charente-Maritime in Vendée. V neurju je umrlo 53 ljudi, skoraj 80 pa jih je bilo ranjenih. Poplave so zajele širša območja, vključno s poseljenimi kraji, in povzročile hudo škodo na nasipih in jezovih, javnih in zasebnih infrastrukturnih objektih, cestnih in železniških povezavah, škodo pa so utrpela tudi podjetja in kmetijstvo.

Francoske oblasti ocenjujejo, da skupna neposredna škoda, nastala na teh območjih zaradi naravne nesreče, znaša 1.425,43 milijona EUR. Ta znesek pomeni 41,12 % običajnega praga za uporabo Solidarnostnega sklada, ki v letu 2010 velja za Francijo in znaša 3.466,57 milijona EUR (tj. 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2002).

Ker v tem primeru skupna škoda ne presega običajnega praga, je Komisija vlogo preučila na podlagi merila „neobičajne nesreče v regiji“, opredeljenega v zadnjem pododstavku člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2012/2002. V skladu s tem merilom lahko regija izjemoma prejme pomoč iz sklada, kadar jo prizadene neobičajna nesreča, zlasti naravna, ki prizadene večji del njenega prebivalstva ter resno in trajno vpliva na življenjske razmere in pogoje za gospodarsko stabilnost regije.

Po potrditvi, da obe vlogi izpolnjujeta merila za upravičenost iz Uredbe (ES) št. 2012/2002, je Komisija predlagala uporabo Solidarnostnega sklada v znesku 31 255 790 EUR za Portugalsko (poplave na Madeiri) in 35 635 750 EUR za Francijo (nevihta Xynthia), skupaj 66 891 540 EUR odobritev za prevzem obveznosti in plačila.

V predlogu spremembe proračuna (št. 9/2010 z dne 13. oktobra 2010) je zato predlagala naslednje:

Zneski – Solidarnostni sklad

Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun za leto 2010

Sprememba proračuna št. 9

Novi znesek

obveznosti

plačila

obveznosti

plačila

obveznosti

plačila

13 06

Solidarnostni sklad

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Solidarnostni sklad Evropske unije – Države članice

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Člen 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Zneski v proračunu za leto 2010 v tej tabeli temeljijo na predpostavki, da bosta Parlament in Svet sprejela predlog spremembe proračuna (št. 8/2010).

Obenem je Evropska komisija predlagala ustrezno zmanjšanje plačil v proračunski vrstici 06 04 14 03: Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – Evropsko omrežje za pridobivanje vetrne energije na morju.

Komisija s predložitvijo tega predloga za uporabo sklada začenja poenostavljeni postopek tristranskih pogovorov, kakor zahteva točka 26 Medinstitucionalnega sporazuma, da bi pridobila soglasje obeh vej proračunskega organa za uporabo sklada in za zahtevani znesek.

V skladu z internim dogovorom z Odborom za regionalni razvoj (REGI) mora ta odbor sodelovati pri procesu, da bi konstruktivno podprl uporabo Solidarnostnega sklada. Po oceni vloge je Odbor REGI podal stališče o uporabi sredstev sklada, kot je navedeno v pismu, priloženem poročilu.

Parlament od Komisije pričakuje, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da se bodo sredstva, ki jih je proračunski organ namenil oživitvi gospodarstva v Evropi, pravilno porabila, zlasti na področju energetske politike, ki je strateška proračunska prednostna naloga Parlamenta.

Glede na to poročevalec predlaga, da se predlog Komisije za sklep, priložen temu poročilu, odobri.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Odbor za regionalni razvoj

predsednik

Alain Lamassoure

predsednik

Odbor za proračun

ASP 13E205

Predmet :         Predlog Evropske komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije: Portugalska in Francijazemeljski plazovi in poplave na otoku Madeira (Portugalska) in nevihta Xynthia (Francija) februarja 2010 (KOM(2010)0578

Spoštovani gospod Lamassoure,

Da bi se izognili nepotrebnemu odlašanju pri odobritvi tega ukrepa, ki ga Odbor za proračun namerava čim prej sprejeti, vas z zadovoljstvom obveščam, da Odbor za regionalni razvoj ne nasprotuje uporabi solidarnostnega sklada za zagotovitev zneska 66.891.540 EUR Portugalski in Franciji, kot je predlagala Evropska komisija, in v skladu s pravili iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002.

Kar zadeva nevihto Xynthia, je slednja Francijo zajela 27. in 28. februarja 2010, in se najmočneje razdivjala ob obali Atlantskega oceana (zlasti na območjih Bretanije, Pays de la Loire in Poitou-Charentes). V nevihti je umrlo 52 ljudi, škoda pa se je povzpela na 2,4 milijarde EUR.

Glede na hude posledice nevihte Xynthia, ki so zahtevale posredovanje in podporo za obnovitev valobranov in gospodarskega sektorja zaradi dolgotrajnih motenj delovanja, člani Odbora za regionalni razvoj močno podpirajo uporabo zadevnega ukrepa.

Lep pozdrav,

Danuta Hübner


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.11.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan

Zadnja posodobitev: 2. december 2010Pravno obvestilo