Postopek : 2010/2241(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0337/2010

Predložena besedila :

A7-0337/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2010 - 9.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0456

POROČILO     
PDF 180kWORD 116k
22. november 2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Barbara Matera

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2010)0568 – C7–0332/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0337/2010),

A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za odpuščene delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo ESPG,

D. ker je Nemčija zahtevala pomoč za 1181 presežnih delavcev iz štirih proizvodnih obratov podjetja Heidelberger Druckmaschinen v Baden-Württembergu, ki je proizvajalec tiskarskih strojev,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev ESPG;

2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, iz katerih se zagotavlja enkratna in časovno omejena individualna podpora za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela;

3.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe ESPG zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi natančne informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva, naj se v letnih poročilih predstavi tudi primerjalna ocena teh podatkov, vključno z oceno učinka, ki ga imajo te začasne in prilagojene storitve na dolgoročno ponovno vključevanje presežnih delavcev na trg dela;

5.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija po številnih opozorilih Evropskega parlamenta, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zaradi tega treba opredeliti ustrezne proračunske vrstice za prerazporeditve, v okviru uporabe ESPG predlagala alternativni vir sredstev za plačila za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada;

6.  ugotavlja, da se bodo za uporabo ESPG v tem primeru sredstva za plačila prerazporedila iz proračunske vrstice, namenjene podpori malim in srednjim podjetjem ter inovacijam; obžaluje hude napake, ki jih je storila Evropska komisija pri izvajanju okvirnih programov za konkurenčnost in inovativnost, zlasti med gospodarsko krizo, zaradi katere naj bi bile potrebe po takšni podpori znatno večje;

7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006, med vmesnim pregledom večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  pozdravlja novo obliko predloga Komisije, kjer so v obrazložitvenem memorandumu podane jasne in podrobne informacije o vlogi ter analiza meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je v skladu z zahtevami Parlamenta;

9.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

10. naroča svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Nemčija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti njegove točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2), zlasti njenega člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, nastalih kot posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Področje uporabe ESPG se je razširilo na vloge, vložene od 1. maja 2009, da bi se vključila pomoč za delavce, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)      Nemčija je 27. maja 2010 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju Heidelberger Druckmaschinen, do 1. julija 2010 pa jo je dopolnila z dodatnimi informacijami. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska 8.308.555 EUR.

(5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila Nemčija –

SKLENETA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2010 bodo uporabljena sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer znesek 8.308.555 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V xxx,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter člena 12 uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega zneska v višini 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski se vključijo v proračun takoj, ko je na voljo zadostna rezerva in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predloži predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Trenutno stanje: predlog Komisije

Komisija je 15. oktobra 2010 sprejela nov predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Nemčije, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, na trg dela.

To je štiriindvajseta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010, zadeva pa uporabo skupnega zneska 8.308.555 EUR iz ESPG za Nemčijo. Zadeva 1181 presežnih delavcev iz štirih proizvodnih obratov podjetja Heidelberger Druckmaschinen AG v pokrajini Baden-Württemberg, ki je proizvajalec tiskarskih strojev, v štirimesečnem obdobju od 26. januarja do 26. maja 2010.

Ta vloga (primer ESPG/2010/018 DE/Heidelberger Druckmachinen) je bila predložena Komisiji 27. maja 2010 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami do 1. julija 2010. Temeljila je na merilu za pomoč iz člena 2(a) uredbe o ESPG, v skladu s katerim mora biti v obdobju štirih mesecev v podjetju, vključno z njegovimi dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi, odpuščenih vsaj 500 presežnih delavcev, in je bila predložena v roku 10 tednov (člen 5 te uredbe).

Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih: ocena povezav med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvidena narava zadevnega odpuščanja, prikaz števila presežnih delavcev in izpolnjevanje meril iz člena 2(a), obrazložitev nepredvidene narave tega odpuščanja, opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, ki jim je pomoč namenjena, zadevno ozemlje, njegovi organi in zainteresirane strani, vpliv presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali nacionalno stopnjo zaposlenosti, usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumi, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele ali naj bi se začele izvajati, in nazadnje postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji ter sistemi upravljanja in nadzora.

V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi o ESPG, zato priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

Za uporabo sredstev sklada je Komisija proračunskemu organu predložila vlogo za prerazporeditev (DEC 38/2010) skupnega zneska 8.308.555 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) za prevzem obveznosti ter iz proračunske vrstice „Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – program za podjetništvo in inovacije“ (01 04 04) za plačila v proračunske vrstice ESPG (04 05 01).

Poročevalka z zadovoljstvom ugotavlja, da je Komisija opredelila alternativni vir sredstev za plačila, pri katerem ne gre za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je Evropski parlament že večkrat zahteval.

Meni pa, da izbira v tem primeru (proračunska vrstica, namenjena podpori podjetnikom ter inovacijam) ni zadovoljiva, če pomislimo na resne pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje Komisija pri izvajanju programov za konkurenčnost in inovacije. V obdobju gospodarske krize bi bilo treba ta sredstva pravzaprav povečati. Zaradi tega poziva Komisijo, naj tudi v prihodnje išče ustreznejše proračunske vrstice za plačila.

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

V letu 2010 je proračunski organ že odobril petnajst vlog za uporabo sredstev iz sklada in prerazporeditev za tehnično pomoč v skupnem znesku 47.432.497 EUR, pri čemer je, če ta znesek prištejemo dodatnemu znesku 26.254.726 EUR za druge vloge (vključno s to), o katerih se še razpravlja, do konca leta 2010 ostalo na voljo še 426.312.777 EUR.

III. Postopek

Komisija je predstavila zahtevek za prerazporeditev(3) za vnos posebnih sredstev za prevzem obveznosti in za plačila v proračun za leto 2010, kot zahteva točka 28 medistitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispeval k oceni vlog sklada.

Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sredstev sklada, predstavljeno v priloženem mnenju.

V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

DEC 38/2010 z dne 15. oktobra 2010.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/jm

D(2010)54536

G. Alain Lamassoure

predsednik odbora za proračun

ASP 13E158

Predmet : Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer ESPG/2010/018/DE/Heidelberger Druckmaschinen (COM(2010) 568 končno)

Spoštovani gospod Lamassoure,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru ESPG/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se v zvezi z zgornjo zahtevo strinjata z uporabo sredstev sklada. V zvezi s tem odbor EMPL predstavlja nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker je vloga v skladu s členom 2a uredbe o ESPG in zajema 1263 presežnih delavcev, ki so službo izgubili v štirimesečnem referenčnem obdobju med 26. januarjem 2010 in 26. majem 2009 v različnih nemških podružnicah podjetja za proizvodnjo tiskarskih strojev,

B)  ker je bilo 1800 delavcev podjetja Heidelberger Druckmaschinen v Nemčiji in 1140 delavcev v tujini odpuščenih na podlagi socialnih načrtov, še preden se je začelo referenčno obdobje iz vloge za sredstva iz ESPG;

C)  ker je finančna in gospodarska kriza ta sektor hudo prizadela, v skladu s splošnim trendom v strojništvu, kjer je bil obseg naročil aprila 2009 v Nemčiji za 52,6 % manjši kot aprila 2008; ker se je celotna prodaja podjetja Heidelberger Druckmaschinen AG v drugem četrtletju leta 2009 zmanjšala za 22 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008 in za 33 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2007;

D)  ker je finančna in gospodarska kriza negativno vplivala tudi posredno, saj so se odhodki za oglaševanje v Evropi v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008 zmanjšali za več kot 9 %; ker je zmanjšanje v tiskarskem sektorju vplivalo na manjšo stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti in podaljšanje časa mirovanja opreme; ker se je tiskarska industrija na to odzvala z občutnim zmanjšanjem naložb v osnovna sredstva, kar je negativno vplivalo na proizvajalce tiskarske opreme;

E)  ker se je skušalo podjetje Heidelberger Druckmaschinen AG spopasti s krizo z dvema programoma za prilagajanje, najprej z zmanjšanjem stroškov za 100 milijonov EUR letno in nato še z dodatnimi varčevalnimi ukrepi v vrednosti 200 milijonov EUR letno;

F)  ker je bilo največ presežnih delavcev v deželi Baden-Württemberg (870 ali 70 % vseh odpuščenih delavcev), manjše število pa v drugih proizvodnih obratih v Brandenburgu in Severnem Porenju-Vestfaliji; ker 870 presežnih delavcev pomeni zmanjšanje števila vseh delavcev v proizvodnji strojev za 7 % in so upravičeni do socialnih prispevkov na širšem območju Heidelberga, pa tudi precejšnje povečanje stopnje brezposelnosti v tem delu dežele Baden-Württemberg, ki znatno presega stopnjo brezposelnosti celotne Nemčije v enakem obdobju;

G)  ker je v uvodni izjavi 4 uredbe o ESPG navedeno, da je treba „zagotoviti, da se finančni prispevek iz ESPG osredotoči na delavce iz najbolj prizadetih regij in gospodarskih sektorjev Skupnosti“,

H)  ker je 86,6 % presežnih delavcev moških in ker jih je skoraj 81,9 % starih med 25 in 54 let;

I)  ker je 64,9 % odpuščenih delavcev upravljavcev in sestavljavcev strojev in naprav, 25 % pa uradnikov, tehnikov in strokovnih sodelavcev;

J)  ker je v vlogi navedeno, da so industrijski delavci v kategoriji, v kateri je bilo izgubljenih največ delovnih mest, dobro kvalificirani;

K)  ker bo nadomestilo za iskanje zaposlitve oziroma kratkoročno nadomestilo izplačano samo za obdobja, ko odpuščeni delavci dejavno sodelujejo v ukrepih aktivne politike na trgu dela v okviru prehodne družbe;

L)  ker so delavci, ki v ukrepi sodelujejo na lastno pobudo, tudi upravičeni do nadomestila za iskanje zaposlitve/kratkoročnega nadomestila;

M)  ker ukrepi ESPG vsebinsko in časovno dopolnjujejo in nadgrajujejo ukrepe, ki jih predvideva Evropski socialni sklad in ki so odvisni od sofinanciranja podjetja, ki je delavce odpustilo;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Nemčije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so izpolnjeni pogoji za finančni prispevek v okviru uredbe o ESPG;

2.  pozdravlja hiter odziv socialnih partnerjev in nemške vlade na množično odpuščanje presežnih delavcev, ki je omogočil, da bo proračunski organ lahko odobril vlogo za podporo iz ESPG približno šest mesecev po njeni vložitvi;

3.  pozdravlja ustanovitev tako imenovanega prehodnega podjetja, ki ga v nemškem podjetju podpirajo socialni partnerji, večinoma pa ga financira podjetje, ki je delavce odpustilo;

4.  se sprašuje, ali so zaradi varčevalnih ukrepov družbe Heidelberger Druckmaschinen AG pred odpuščanjem nekateri delavci že prej postali presežni, a niso bili vključeni v vlogo;

5.  pozdravlja možnost, da lahko delavci sodelujejo v ukrepih na lastno pobudo; zahteva več informacij iz Nemčije o povezavi med temi ukrepi z ukrepi v usklajenem svežnju prilagojenih storitev;

6.  pozdravlja delavnice in delovne skupine kolegov, namenjene vajencem in zagotavljanju praktičnih nasvetov za njihovo poklicno kariero in njen nadaljnji razvoj;

7.  ugotavlja, da Nemčija predlaga tudi dejavnosti za bolj tradicionalne ciljne skupine, kot so delavci, starejši kot 40 ali 50 let; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj spodbuja države članice k oblikovanju in izvajanju inovativnih ukrepov, ki bodo omogočili daljšo poklicno kariero in prispevali k uresničitvi ciljev strategije EU2020;

8.  pozdravlja ukrepe za pospeševanje čezmejne mobilnosti; kljub temu opozarja na vse slabše razmere na trgu dela v tiskarskem sektorju na Nizozemskem (gl. vloge ESPG/2009/24–30);

9.  pozdravlja ukrepe za izkoristek časa brezposelnosti za izboljševanje in utrjevanje poklicnih kvalifikacij;

10.  poziva Komisijo, naj se natančneje pozanima, v katere sektorje se preusmerja delavce v smislu usposabljanja ali ustanovitve lastnega podjetja; cilj te poglobljene analize bi morala biti trajnost ponovne vključitve delavcev na trg dela in posledično dober izkoristek sredstev ESPG; oceno je treba opraviti ob upoštevanju ciljev iz strategije EU 2020.

Lep pozdrav,

Pervenche Berès


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.11.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Zadnja posodobitev: 2. december 2010Pravno obvestilo