Förfarande : 2009/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0342/2010

Ingivna texter :

A7-0342/2010

Debatter :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0469

BETÄNKANDE     ***I
PDF 184kWORD 210k
29 november 2010
PE 430.311v03-00 A7-0342/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring

(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring

(KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0322),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 63.3 b och 66 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0055/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3, 74 och 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0342/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(1)*

till kommissionens förslag

-------------------------------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 79.2 c och 74,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 377/2004(3) fastslås skyldigheten att upprätta samarbetsformer mellan medlemsstaternas sambandsmän för invandring, målen för ett sådant samarbete, sambandsmännens uppgifter och lämpliga kvalifikationer samt deras skyldigheter mot värdlandet och den utsändande medlemsstaten.

(2) Genom rådets beslut 2005/267/EG(4) inrättades ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (ICONet) för utbyte av information om olaglig migration, olagliga inresor, olaglig invandring och återsändande av personer som vistas olagligt. Informationsutbytet ska omfatta nätverken av sambandsmän för invandring.

(3) Genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004(5) inrättades en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex). Frontex har till uppgift ska utarbeta allmänna och särskilt anpassade riskanalyser, som ska överlämnas till rådet och kommissionen.

(4) Sambandsmännen för invandring måste samla in information om olaglig invandring för användning på antingen operativ eller strategisk nivå eller bådadera. Sådan information kan på ett betydelsefullt bidra till Frontex verksamhet med anknytning till riskanalys och ett närmare samarbete bör därför inrättas mellan nätverken av sambandsmän för invandring och Frontex.

(5) När så anses lämpligt bör alla medlemsstater kunna ta initiativ till möten mellan sambandsmän för invandring som utstationerats till ett särskilt tredjeland eller en särskild region, i syfte att stärka samarbetet mellan dem. Företrädare för kommissionen och Frontex bör delta i dessa möten. Andra organ och myndigheter, som den europeiska byrån för samarbete i asylfrågor och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), kan också bjudas in.

(6) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG(6) inrättas för perioden från den 1 januari 2007 till den 31 december 2013 fonden för yttre gränser, som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”, i syfte att bidra till att stärka området med frihet, säkerhet och rättvisa och tillämpa principen om solidaritet mellan medlemsstaterna. De resurser som finns tillgängliga i denna fond får användas för att förbättra den verksamhet som organiseras av medlemsstaternas konsulära och andra myndigheter i tredjeländer, samt för att öka den operativa kapaciteten i nätverken av sambandsmän för invandring och därigenom främja ett effektivare samarbete mellan medlemsstaterna via dessa nätverk.

(7) Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör regelbundet underrättas om verksamheten i nätverken av sambandsmän för invandring i specifika regioner eller länder av särskilt intresse för unionen, och om situationen i dessa regioner eller länder i frågor som rör olaglig invandring. Valet av de specifika regionerna eller länderna av särskilt intresse för unionen bör grunda sig på objektiva indikatorer om migration, såsom statistik om olaglig migration och riskanalyser framtagna av Frontex, och bör överensstämma med EU:s övergripande politik för yttre förbindelser.

(8) Förordning (EG) nr 377/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9) Eftersom målet med den föreslagna åtgärden, dvs. att anpassa nuvarande unionsbestämmelser om inrättande av nätverk av sambandsmän för invandring och om deras arbetssätt för att ta hänsyn till ändringar av unionsrätten samt praktiska erfarenheter på detta område, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I överensstämmelse med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och återspeglas i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(11) Förenade kungariket deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5.1 i protokoll (nr 19) om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artikel 8.2 i rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa av bestämmelserna i Schengenregelverket(7).

(12) Irland deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5.1 i protokoll (nr 19) om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa av bestämmelserna i Schengenregelverket(8).

(13) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket ska Danmark, i enlighet med artikel 4 i ovannämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet fattat beslut om denna förordning, besluta huruvida man ska införliva förordningen i sin nationella lagstiftning.

(14) När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket(9) som omfattas av det område som avses i artikel 1 A och E i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999(10) rörande vissa tillämpningsföreskrifter för ovannämnda avtal.

(15) När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket(11), en vidareutveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A och E i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG(12).

(16) När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 A och E i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG(13).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ändring

Förordning (EG) nr 377/2004 ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)  Andra meningen i punkt 1 ska utgå.

b)  Följande punkt ska införas:

”3.       Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska göras tillgänglig i det säkrade webbaserade informations- och samordningsnätverket för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna som inrättats genom rådets beslut 2005/267/EG* (nedan kallat ICONet), i den del som ägnas åt nätverken av sambandsmän för invandring. Kommissionen ska också lämna denna information till rådet.”

--------------------------------------

* EUT L 83, 1.4.2005, s. 48”

(2) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)        Andra strecksatsen i punkt 1 ska ersättas med följande:

”–       utbyta information och praktiska erfarenheter, särskilt på möten och via ICONet,

         vid behov utbyta information om erfarenheter vad gäller asylsökandes tillgång till skydd,

b)        Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.      Företrädare för kommissionen och Frontex som inrättades genom förordning (EG) nr 2007/2004* ska ha rätt att delta i de möten som organiseras inom ramen för nätverket av sambandsmän för invandring, men om det krävs av operativa skäl kan möten hållas utan närvaro av dessa företrädare. Andra organ och myndigheter kan när så är lämpligt också bjudas in.

----------------------------------------

* EUT L 349, 25.11.2004, s.1.”

c)        I punkt 3 ska följande mening läggas till:

           ”Sådana möten kan också hållas på andra medlemsstaters initiativ.”

(3) Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

”1.       Den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd eller, om den medlemsstaten inte är företrädd i landet eller regionen, den medlemsstat som tillförordnats att inneha ordförandeskapet, ska i slutet av varje halvår upprätta en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om verksamheten vid nätverk för sambandsmän för invandring i specifika regioner eller länder av särskilt intresse för Europeiska unionen, samt om situationen i dessa regioner eller länder när det gäller olaglig invandring, och därvid beakta alla relevanta aspekter, inbegripet människorättsaspekter. Valet av de specifika regionerna eller länderna av särskilt intresse för Europeiska unionen ska, efter samråd med medlemsstaterna och kommissionen, grunda sig på objektiva indikatorer om olaglig invandring, riskanalyser och annan relevant information eller relevanta rapporter framtagna av Frontex och europeiska stödkontoret för asylfrågor, och ska beakta EU:s övergripande politik för yttre förbindelser.

2.        Dessa rapporter ska utarbetas i enlighet med en modell som fastställts genom kommissionens beslut 2005/687/EG1 av den 29 september 2005 om utformningen av rapporter om verksamheten inom nätverken av sambandsmän för invandring och situationen i värdlandet rörande olaglig invandring och ange relevanta urvalskriterier.

3.        Kommissionen ska på grundval av ovannämnda rapporter, med beaktande av människorättsaspekter, där det är relevant, varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna en sammanfattande faktarapport och rekommendationer om utvecklingen av nätverken av sambandsmän för invandring.”

--------------------------------------------

EUT L 264, 8.10.2005, s. 8.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar                        På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

[…]                                                               […]

(1)

* Ändringar: ny eller ändrad text markeras med fetkursiv stil, borttagen text med symbolen ▌.

(2)

Europaparlamentets ståndpunkt av den...

(3)

EUT L 64, 2.3.2004, s. 1.

(4)

EUT L 83, 1.4.2005, s. 48.

(5)

EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(6)

EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.

(7)

EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)

EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(9)

EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)

EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(11)

EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)

EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(13)

EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.


MOTIVERING

När den förordning som är föremål för ändring antogs den 19 februari 2004 hade Frontex fortfarande inte formellt inrättats. Rådet antog förordningen om inrättande av denna byrå åtta månader senare, närmare bestämt den 26 oktober 2004.

I enlighet med de befogenheter som fastställs i den berörda förordningen har Frontex till uppgift att genomföra riskanalyser utifrån de uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheter har samlat in, underlätta det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och tredjeländer och samarbeta med behöriga myndigheter i tredjeländer eller med internationella organisationer, till exempel genom erfarenhetsutbyte om gränskontroll, utbildning av gränsvakter, utbyte av operativ information och gemensamma operationer.

I den ursprungliga förordningen (377/2004) av den 19 februari 2004 avsågs med sambandsman en företrädare för någon av medlemsstaterna som av en invandringsmyndighet eller annan behörig myndighet har utstationerats för att upprätta och upprätthålla kontakter med myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra till att förebygga och bekämpa olaglig invandring samt bidra till att olagliga invandrare kan återvända och till hanteringen av laglig invandring.

Det säger sig självt att de sambandsmän för invandring som, på grund av sin kompetens, har utstationerats till tredjeländer kan ge ett betydande bidrag till att Frontex uppnår sina mål, inte minst med tanke på att byrån inte har någon representation utanför EU:s territorium.

Syftet med förslaget till ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 är att Frontex ska tillvarata de berörda sambandsmännens kunskaper och erfarenheter och vice versa, vilket inte angavs i den ursprungliga förordningen.

Förslaget till ändring har följande syften: att tillvarata sambandsmännens och Frontex’ kompetens på ett sätt som gynnar båda parter, att tillvarata den information som nätverken av sambandsmän för invandring har samlat in och utbyta den via ICONet (det säkrade informations- och samordningsnätverket för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna), att använda medel från fonden för yttre gränser för att gynna uppkomsten av nätverk av sambandsmän och göra det lättare för dem att fungera smidigt samt att rationalisera rapporteringssystemet för halvårsrapporterna.

För att man ska kunna uppnå dessa mål ändras artiklarna 3, 4 och 6 i förordning (EG) nr 377/2004.

De rättsliga grunder som föreslås är artiklarna 79.2 c och 74 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta innebär att systemet med ”variabel geometri” ska tillämpas när det gäller Storbritanniens, Irlands och Danmarks hållning till Schengenprotokollet. Man har också undersökt de föreslagna ändringarnas följder för de protokoll som Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein har undertecknat på detta område.

Ändringsförslagen är relevanta och nödvändiga. Med tanke på den svåra tid som EU går igenom krävs en ändamålsenlig förvaltning av invandringsströmmarna. Detta gäller såväl den lagliga som den irreguljära/olagliga invandringen.

Gemenskapsinstitutionerna bör vidta åtgärder för att se till att den terminologi som används i framtiden är lämplig ur semantisk och rättslig synvinkel för att garantera överensstämmelse med den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna, i vilken man vill ersätta begreppet ”olaglig invandring” med ”irreguljär invandring”.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring

Referensnummer

KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)

Framläggande för parlamentet

8.7.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.7.2009

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

29.9.2009

 

 

Behandling i utskott

29.9.2009

5.11.2009

1.12.2009

7.4.2010

 

26.10.2010

25.11.2010

 

 

Antagande

25.11.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Ingivande

29.11.2010

Senaste uppdatering: 3 december 2010Rättsligt meddelande