Procedure : 2010/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0350/2010

Indgivne tekster :

A7-0350/2010

Forhandlinger :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Afstemninger :

PV 15/12/2010 - 9.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0480

BETÆNKNING     ***I
PDF 841kWORD 1225k
3. december 2010
PE 445.836v03-00 A7-0350/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer

(KOM(2010)0119 – C7–0089/2010 – 2010/0074(COD))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordførere: Zita Gurmai og Alain Lamassoure

Ordførere for udtalelse (*): Gerald Häfner og Diana Wallis,

Udvalget for Andragender

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer

(KOM(2010)0119 – C7–0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0119),

- der henviser til EU-traktatens artikel 11, stk. 4,

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 24, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0089/2010),

- der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

- der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. juli 2010(1),

- der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 10. juni 2010(2),

- der henviser til forretningsordenens artikel 55,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Udvalget for Andragender, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7–0350/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå EU fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i EU, og at et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne.

(1) Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå EU fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i EU via et europæisk borgerinitiativ. Denne procedure gør det muligt for borgerne at henvende sig direkte til Kommissionen og giver dem en initiativret svarende til den, der udøves af Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Det er overflødigt at gentage traktatens bestemmelser i en betragtning. De fornødne traktatreferencer er allerede angivet i henvisningerne. I sidste sætning anføres initiativets plads i den overordnede europæiske kontekst.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes det, at Europa-Parlamentet og Rådet skal fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et sådant borgerinitiativ.

udgår

Begrundelse

Det er nytteløst at gentage traktatens bestemmelser i en betragtning. Retsgrundlaget er i forvejen angivet i forordningens første henvisning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Disse procedurer og betingelser bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art.

(3) Disse procedurer og betingelser bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme deltagelse fra borgerne og gøre EU mere tilgængeligt, ligesom de bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er vigtigt, at der afholdes effektive informations- og reklamekampagner om borgerinitiativer med henblik på at øge borgernes bevidsthed og give nøjagtige oplysninger om dette nye instrument, fremme dialogen med civilsamfundet og opbygge et egentligt europæisk offentligt rum. I den forbindelse spiller kommunikationsvirksomhed og informationskampagner en vigtig rolle. Kommissionen bør derfor overveje at anvende de allerede eksisterende programmer til fremme af mobilitet og aktivt medborgerskab og de nye former for kommunikation, såsom sociale netværk, der fremmer offentlig debat. Desuden bør Kommissionen og Europa-Parlamentet via deres respektive repræsentationer og kontorer i medlemsstaterne og efter anmodning give borgerne oplysninger og uformel rådgivning om borgerinitiativer, især hvad angår registreringskriterierne og EU's værdier og kompetencer, som er nedfældet i EU-traktaterne. Der bør udarbejdes en brugervejledning om borgerinitiativerne på alle EU's officielle sprog, og den bør være tilgængelig online.

Begrundelse

Oplysningskampagner bliver afgørende for at undgå, at der vækkes falske forhåbninger eller opstår misforståelser omkring borgerinitiativets karakter og rækkevidde. Formålet med ændringsforslaget er at øge borgernes bevidsthed og sørge for flere nøjagtige oplysninger om dette nye instrument.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Europa-Kommissionens repræsentationer og Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne bør sammen med Kommissionens informationsnetværk spille en permanent rolle med hensyn til at give borgerne alle nødvendige oplysninger om borgerinitiativet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, bør antallet fastsættes til en tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte et minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. En sådan tærskel skal sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, men bør samtidig ikke være for vanskelig at nå. Den bør derfor fastsættes til en femtedel af medlemsstaterne.

Begrundelse

Tærsklen bør sænkes til et niveau, hvor der stadig er tale om en EU-interesse, uden at kravet bliver for vanskeligt at opfylde.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Med henblik herpå er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af borgere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. For at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et borgerinitiativ, bør minimumstallene være degressivt proportionale med hver medlemsstats størrelse. Af klarhedshensyn bør minimumstallene for hver medlemsstat fastsættes i et bilag til denne forordning.

(6) Med henblik herpå er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af borgere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. For at sikre ensartede betingelser for borgere, der støtter et borgerinitiativ, bør minimumstallene være degressivt proportionale svarende til de regler, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, i TEU for så vidt angår antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet pr. medlemsstat.

 

Med henblik herpå bør det nødvendige minimumsantal i hver medlemsstat svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i denne medlemsstat ganget med en faktor 750.

 

Af klarhedshensyn bør disse minimumstal fastsættes i et bilag til denne forordning. Kommissionen bør have beføjelse til at ændre dette bilag, når Europa-Parlamentets sammensætning ændres.

Begrundelse

Fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet vil blive ændret regelmæssigt i overensstemmelse med en formel, der fuldt ud respekterer princippet om degressiv proportionalitet.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7a) Et vellykket borgerinitiativ kræver et minimum af organisatorisk struktur. Denne bør tage form af en borgerkomité sammensat af fysiske personer (initiativtagere) fra et antal forskellige medlemsstater med henblik på at fremme udviklingen af fælleseuropæiske temaer og refleksionen over disse temaer. Af hensyn til gennemsigtigheden og en smidig og effektiv kommunikation bør borgerkomitéen udpege repræsentanter til at fungere som bindeled mellem komitéen og EU-institutionerne under hele proceduren.

Begrundelse

Tanken med borgerinitiativet er at give borgerne mulighed for at deltage i Unionens demokratiske liv. Det bør derfor kun være åbent for fysiske personer, der opretter en borgerkomité.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Det skal sikres, at alle underskrivere og initiativtagere, uanset køn, race eller etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion eller overbevisning har lige muligheder for at deltage i et borgerinitiativ, og at principperne om ikke-forskelsbehandling overholdes. Oplysninger om borgerinitiativer bør være lettilgængelige og letforståelige.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelse fra borgerne; forslag, der er krænkende eller useriøse, bør ikke registreres, og Kommissionen bør afvise at registrere forslag, som tydeligvis er i strid med EU's værdier. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer og undgå, at der indsamles underskrifter til forslag, som ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed, forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne. Forslag, der ikke er borgerinitiativer som defineret i denne forordning, bør ikke registreres. Registrering er en administrativ procedure, der har til formål at udvælge de initiativer, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Registrering bør derfor kun afvises af retlige grunde og under ingen omstændigheder ud fra politiske hensyn. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik og bør derfor være forpligtet til at oplyse initiativtagerne om begrundelsen for et eventuelt afslag på registrering af deres initiativ samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder. Kommissionen bør endvidere præcisere, at registrering samt indsamling af det fornødne antal støttetilkendegivelser ikke forpligter Kommissionen til at vedtage et forslag til retsakt, og at registrering af et initiativ ikke udgør en formel afgørelse om kompetencespørgsmål.

Begrundelse

The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Initiativtageren til et forslag til borgerinitiativ bør være ansvarlig for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne.

(9) Når et forslag er blevet registreret som et borgerinitiativ, kan initiativtagerne indsamle støttetilkendegivelser fra borgerne.

Begrundelse

Dette styrker princippet om, at registrering kun har til formål at fastslå, om der foreligger et europæisk borgerinitiativ eller ej. Hvis det er tilfældet, skal initiativtagerne ikke opfylde noget andet krav (antagelighed, etc.), men kan frit udøve deres traktatfæstede ret, nemlig retten til at indsamle underskrifter til støtte for et initiativ.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles i papirform og online. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kan identificeres, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Til det formål bør det kræves, at Kommissionen fastsætter detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

(10) Med henblik på at drage nytte af moderne teknologi som redskab til at fremme deltagelsesdemokratiet, bør det fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles online og i papirform. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kun underskriver en gang, og at oplysningerne indsamles og lagres sikkert. De mere detaljerede tekniske specifikationer bør udarbejdes på ekspertplan og løbende tilpasses til den tekniske udvikling. Beføjelsen til at vedtage detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer bør derfor delegeres til Kommissionen.

 

Kravene vedrørende disse tekniske specifikationer bør dog ikke frembyde urimelige hindringer for initiativtagere, som ønsker at anvende onlineindsamlingssystemer.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at anføre begrundelsen for bestemmelserne og for anvendelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Støttetilkendegivelserne bør indsamles på en måde, der er borgervenlig sikrer de nødvendige garantier for databeskyttelse. Samtidig bør dette ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde for initiativtagerne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt træffer afgørelse om, hvorvidt forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Initiativtageren bør derfor anmode om en afgørelse herom, når der er indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser til et forslag til initiativ fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater.

udgår

                                                                                                                                   Begrundelse

Kontrollen af, om forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, skal afskaffes.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør inden to måneder, efter at den har modtaget anmodningen fra initiativtageren, træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Et forslag til borgerinitiativ bør anses for at opfylde betingelserne, hvis det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og vedrører spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne.

udgår

Begrundelse

Kontrollen af, om forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, skal afskaffes.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, og det anses for at opfylde betingelserne, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(15) I mangel af en kompetent EU-valgmyndighed bør det bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser, der kan bygge på tilfældig stikprøvetagning, og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

Begrundelse

Det bør præciseres, at medlemsstaterne skal kontrollere underskrifterne, selv om der er tale om et europæisk borgerinitiativ, fordi der ikke findes nogen kompetent EU-valgmyndighed, som kunne tage sig af denne opgave.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Initiativtagere bør sikre, at alle relevante betingelser i denne forordning er opfyldt, inden et borgerinitiativ forelægges Kommissionen.

udgår

Begrundelse

Det forekommer overflødigt i en betragtning at nævne, at en forordnings betingelser skal opfyldes for at opnå den ønskede retsvirkning.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Det er yderst vigtigt, at initiativtagere til et borgerinitiativ afgiver en erklæring om alle finansielle midler, der måtte være anvendt til at støtte og fremme initiativet, for at sikre fuld gennemsigtighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire måneder behandle borgerinitiativet, drage konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør behandle borgerinitiativet og drage henholdsvis de juridiske og de politiske konklusioner heraf. Den bør endvidere fastsætte, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe som reaktion herpå. For at påvise, at et borgerinitiativ, der støttes af mindst en million EU-borgere, og spørgsmålet om en eventuel opfølgning heraf er blevet grundigt behandlet, bør Kommissionen på en klar, forståelig og detaljeret måde forklare grundene til de påtænkte foranstaltninger, og den bør ligeledes angive en begrundelse, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger. Eftersom borgerne bør have garanti for, at et vellykket initiativ vil blive fulgt op på passende vis, bør Kommissionen og Europa-Parlamentet i fællesskab afholde en offentlig høring, om relevant med deltagelse af andre EU-institutioner og -organer. Kommissionen bør som den institution, initiativet er henvendt til, være repræsenteret på kommissær- eller i det mindste generaldirektørniveau.

Begrundelse

Kommissionens reaktion på et initiativ fra de europæiske borgeres side bør begrundes såvel juridisk som politisk. Desuden bør den underbygges gennem et ræsonnement, der viser, at borgernes stemme bliver hørt, og at en eventuel opfølgning af sagen har været genstand for seriøse og grundige overvejelser.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtageren til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Initiativtagerne bør i deres egenskab af registeransvarlige træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt berigtigelse og sletning af den pågældendes personoplysninger.

(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende af hensyn til retssikkerheden hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtagerne til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Initiativtagerne bør i deres egenskab af registeransvarlige træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt berigtigelse og sletning af den pågældendes personoplysninger.

Begrundelse

Ændringen tilsigter at indføje en begrundelse for bestemmelsen.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Kommissionen bør tillægges en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre bilagene til denne forordning.

(21) For at kunne opfylde et eventuelt fremtidigt behov for at ændre eller supplere visse ikke-væsentlige elementer i denne forordnings bestemmelser eller bilag bør Kommissionen tillægges en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler ændringen i de dispositive bestemmelser og giver en begrundelse for anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør rapportere om gennemførelsen af denne forordning fem år efter dens ikrafttrædelse.

udgår

Begrundelse

Det er overflødigt blot at gentage en del af de dispositive bestemmelser i en betragtning.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere fra mindst en tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere fra mindst en femtedel af alle medlemsstaterne

Begrundelse

For at gøre det lettere at iværksætte et initiativ og gøre processen mindre omstændelig bør tærsklen sænkes.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "initiativtager": en fysisk eller juridisk person eller en organisation, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

3. "initiativtagere": fysiske personer, som har dannet en borgerkomité, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

 

Organisationer, som i overensstemmelse med traktaten bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje, kan støtte et borgerinitiativ direkte, forudsat at de gør dette i fuld åbenhed.

 

(Ændringen vedrørende erstatning af "initiativtager" med "initiativtagere" vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Begrundelse

Et ægte borgerinitiativ bør pr. definition være et redskab for deltagelsesdemokrati, som er åbent for borgere i EU og ikke for juridiske personer. Initiativtagerne bør derfor kun være borgere (fysiske personer). Initiativtagerne bør danne en borgerkomité for at kunne iværksætte et initiativ.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til initiativtager og underskrivere

Krav til initiativtagere og underskrivere

Begrundelse

Et borgerinitiativ bør iværksættes af en borgerkomité bestående af fysiske personer, som er unionsborgere. Overskriften bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren er en fysisk person, skal den pågældende være unionsborger og have nået den alder, hvor vedkommende får valgret til Europa-Parlamentet.

1. Initiativtagere skal være unionsborgere og have nået den alder, hvor vedkommende får valgret til Europa-Parlamentet.

Når initiativtageren er en juridisk person eller en organisation, skal den pågældende være etableret i en medlemsstat. Organisationer, der ikke anses for at være en juridisk person i henhold til gældende national ret, skal have repræsentanter, der har beføjelser til at påtage sig juridiske forpligtelser på deres vegne og kan drages til ansvar.

 

Begrundelse

Flertalsformen er begrundet i artikel 3,stk. 1a (nyt). De øvrige tekstdele udgår, fordi initiativtagerne kun bør være fysiske personer.

Ændringsforslag       27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1a (nyt) – afsnit 1 og 2 (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Initiativtagerne skal oprette en borgerkomité bestående af mindst syv personer, som skal være bosat i mindst syv medlemsstater.

 

Initiativtagerne udpeger en repræsentant og en stedfortræder, som skal fungere som bindeled mellem komitéen og EU-institutionerne under hele proceduren og have mandat til at tale og handle på borgerkomitéens vegne.

Begrundelse

Med henblik på at fremme udviklingen af ægte fælleseuropæiske temaer, refleksionen over sådanne temaer og indsamlingen af underskrifter i hele EU, bør initiativet foreslås af et veldefineret antal borgere, som skal oprette en borgerkomité. Komitéen bør kunne tale med én stemme, og den bør derfor være forpligtet til at udpege en kontaktperson og en stedfortræder for denne.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1a (nyt) – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Er initiativtagerne medlemmer af nationale parlamenter eller medlemmer af Europa-Parlamentet, medregnes de ikke i forbindelse med opnåelsen af det mindsteantal medlemmer, der kræves for dannelse af en borgerkomité.

Begrundelse

Det er vigtigt at sende et stærkt signal til borgerne om, at dette redskab er til for dem, og opmuntre dem til at anvende det og deltage. Parlamentsmedlemmer har andre former for adgang til at stille forslag om lovgivning og skabe en debat på europæisk niveau.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og have den alder, som kræves i de enkelte medlemsstater, med valg til Europa-Parlamentet som reference.

Begrundelse

Med henblik på at opmuntre unge europæiske borgere til at være med til at forme Unionens fremtid og i det hele taget deltage i Unionens demokratiske liv bør aldersgrænsen være lavere end den, der giver valgret i de fleste medlemsstater, og lavere end aldersgrænsen for medlemmer af en borgerkomité.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forud for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ skal initiativtageren lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende emne og formål samt kilder til finansiering og støtte til forslaget til borgerinitiativ.

1. Forud for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ skal initiativtagerne lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende det foreslåede borgerinitiativs emne og formål.

 

Initiativtagerne skal til det i tredje afsnit omhandlede register og i givet fald på deres websted afgive regelmæssigt opdaterede oplysninger om kilderne til finansiering og støtte til initiativet.

Disse oplysninger skal indgives på et af EU's officielle sprog til et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed til det formål (herefter benævnt "registret").

Disse oplysninger skal indgives på et eller flere af EU's officielle sprog til et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed til det formål (herefter benævnt "registret"). Oplysningerne kan efterfølgende indgives på et andet officielt sprog end det eller dem, de oprindeligt blev indgivet på, til optagelse i registret.

 

Initiativtagerne er selv ansvarlige for en oversættelse af initiativet til andre officielle EU-sprog.

Begrundelse

I praksis bliver det nødvendigt at oversætte initiativet, fordi borgerkomitéen består af borgere fra forskellige lande, og underskrifterne skal indsamles i mindst en femtedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med undtagelse af de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og 4, registrerer Kommissionen straks forslaget til initiativ under et specifikt registreringsnummer og sender en bekræftelse til initiativtageren.

2. Fastslås det, at forslaget til initiativ opfylder denne forordnings krav til et borgerinitiativ, registrerer Kommissionen det under et specifikt registreringsnummer og sender en bekræftelse til initiativtagerne.

Begrundelse

Registrering bør kun afslås i tilfælde, hvor det pågældende tiltag ikke er et borgerinitiativ. Sådanne tilfælde er defineret i traktaterne og den foreliggende forordning.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med rimelighed kan anses for at være utilstedelige, fordi de er krænkende eller useriøse, skal ikke registreres.

3. Kommissionen registrerer et forslag til initiativ senest to måneder efter modtagelsen, forudsat at følgende krav er opfyldt:

 

a) borgerkomitéen er oprettet, og kontaktpersonerne er udpeget

 

b) der er ingen åbenbare, væsentlige uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne af forslaget til initiativ for så vidt angår titel, emne og målsætninger

 

c) initiativet falder ikke med hensyn til den retsakt, der anmodes om, åbenbart uden for Kommissionens traktatfæstede beføjelse til at fremsætte forslag

 

d) forslaget til borgerinitiativ er ikke åbenbart useriøst, grundløst eller provokerende

 

e) forslaget til initiativ er ikke åbenbart i strid med Unionens værdier som defineret i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

Begrundelse

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativ, hvis kravene i stk. 3 ikke er opfyldt.

 

Kommissionen træffer enhver foranstaltning, den måtte finde nødvendig for at gøre det klart for initiativtagerne, at dens afgørelse vedrørende registrering fuldt ud respekterer ånd og bogstav i traktaterne, uden derved at foregribe sin efterfølgende afgørelse om sagens substans.

 

Såfremt Kommissionen afslår at registrere et initiativ, oplyser den initiativtagerne om begrundelsen herfor samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder.

Begrundelse

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativer, som er åbenbart i strid med EU's værdier.

udgår

Begrundelse

Se de øvrige begrundelser for ændringsforslag til artikel 4.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Initiativtagerne kan på ethvert tidspunkt forud for indsendelsen af støttetilkendegivelser i henhold til artikel 9 trække et registreret initiativ tilbage. Hvis et initiativ trækkes tilbage, angives dette i registret.

Begrundelse

Det bør stå borgerkomitéen frit for at trække et initiativ tilbage, hvis den finder, at det er nytteløst at fortsætte indsamlingen af underskrifter, eller blot af en eller anden grund ikke ønsker at fortsætte projektet. Denne mulighed bør dog ikke gælde, når først støttetilkendegivelserne er indsendt, fordi kontrollen af underskrifterne sker på skatteydernes regning.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Alle registrerede initiativer gives et registreringsnummer.

Begrundelse

Dette vil holde borgerne ajourført med hensyn til situationen for de forskellige borgerinitiativer.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kun støttetilkendegivelsesformularer, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, kan bruges hertil. Initiativtageren udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

Kun registrerede sprogversioner af støttetilkendegivelsesformularer, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, kan bruges hertil. Initiativtagerne udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

Begrundelse

Underskriverne skal ifølge bilag III give følgende oplysninger: navn, fast bopælsadresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og dato for underskrift. Kun registrerede sprogudgaver af formularen bør benyttes til indsamling af underskrifter, fordi det ellers, i tilfælde af en fejlagtig oversættelse, ikke kan garanteres, at underskrifterne er indsamlet til det samme initiativ.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal indsamles efter datoen for registreringen af forslaget til initiativ og inden en frist på højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal indsamles efter datoen for registreringen af forslaget til initiativ og inden en frist på højst 12 måneder.

 

Efter periodens afslutning skal det af registret fremgå, at fristen er udløbet, og, i påkommende tilfælde, at Kommissionen har konstateret, at der ikke er indgivet det nødvendige antal støttetilkendegivelser.

Begrundelse

Fristen for indsamling af underskrifter skal overholdes. Hvis det fornødne antal underskrifter ikke indsamles inden for fristen, kan initiativet ikke tages i betragtning. Det bør derfor slettes fra registret, som kun må indeholde igangværende initiativer.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskriverne påbegyndes, skal initiativtageren sikre, at det onlineindsamlingssystem, der anvendes hertil, er i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4. Initiativtageren kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode den relevante kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de indsamlede data lagres eller vil blive lagret, om at attestere, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Initiativtageren anmoder under alle omstændigheder om en sådan attestation, inden støttetilkendegivelserne fremsendes til kontrol, jf. artikel 9.

2. Inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskriverne påbegyndes, skal initiativtagerne sikre, at det onlineindsamlingssystem, der anvendes hertil, er i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4. Initiativtagerne kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode den relevante kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de indsamlede data lagres eller vil blive lagret, om at attestere, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Initiativtagerne skal under alle omstændigheder anmode om en sådan attestation, inden indsamlingen af støttetilkendegivelserne påbegyndes.

 

Initiativtagerne skal offentliggøre en kopi af den pågældende attest på det websted, der anvendes til onlineindsamlingssystemet.

 

Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden stiller Kommissionen open source-software til rådighed, som skal indeholde nogle af de sikkerhedsmæssige og tekniske kendetegn, der er nødvendige for at overholde denne forordnings bestemmelser vedrørende onlineindsamlingssystemerne, og sikrer vedligeholdelsen og videreudviklingen af denne open source-software. Softwaren og de relevante supporttjenester stilles gratis til rådighed for initiativtagerne.

 

Senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden orienterer Kommissionen Europa-Parlamentet om, hvilke fremskridt der er gjort med at skabe open source-softwaren.

Begrundelse

Kommissionen bør lette onlineindsamlingen af underskrifter ved at stille open source-software til rådighed. Det er mere rimeligt at kræve attestering for onlineindsamlingssystemerne forud for underskriftsindsamlingen i stedet for efter. Desuden bør den pågældende attest offentliggøres på webstedet, således at borgerne ved, de kan have tillid til systemet.

Ændringsforslag       40

Forslag til forordning

Artikel 6 - stk. 4 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) personens identitet kan kontrolleres

b) det kan kontrolleres, at hver enkelt person kun fremsætter én støttetilkendegivelse

Begrundelse

En persons identitet er ikke nødvendig for at kunne kontrollere støttetilkendegivelsens ægthed. Det er tilstrækkeligt at kontrollere, at personen er berettiget til at underskrive og kun underskriver én gang. Kravet om, at en bestemt person kun må underskrive én gang, skal også kontrolleres i forbindelse med onlineunderskrifter.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de data, der indkommer online, lagres sikkert for derved bl.a. at sikre, at de ikke kan ændres eller anvendes til andre formål end til at tilkendegive den angivne støtte til et givet borgerinitiativ, og at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod ændring, ubeføjet udbredelse og ikke-autoriseret adgang

c) de data, der indkommer online, indsamles og lagres sikkert for derved bl.a. at sikre, at de ikke kan ændres eller anvendes til andre formål end til at tilkendegive den angivne støtte til et givet borgerinitiativ, og at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod ændring, ubeføjet udbredelse og ikke-autoriseret adgang

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) systemet kan generere individuelle støttetilkendegivelser i en form, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 9, stk. 2.

d) systemet kan generere støttetilkendegivelser i en form, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 9, stk. 2.

Begrundelse

Online-støttetilkendegivelser (se bilag III) kan også være i form af en liste.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse vedtager Kommissionen tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

5. Inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse foretager Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en evaluering, der kan sætte den i stand til at vedtage tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2. Denne evaluering fremsendes sammen med forslagene til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en femtedel af medlemsstaterne.

Begrundelse

Tærsklen bør være lavere for at lette iværksættelsen af et initiativ og gøre proceduren simplere og mindre besværlig.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I mindst en femtedel af medlemsstaterne skal minimumsantallet af gyldige støtteerklæringer, der indgives til kontrol, svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet, der vælges i den pågældende medlemsstat på tidspunktet for registreringen af borgerinitiativet, ganget med en faktor på 750. De relevante minimumsantal er fastsat i bilag I.

 

Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 og i henhold til betingelserne i artikel 17-18 de nødvendige tilpasninger af bilag I, når Europa-Parlamentets sammensætning ændres.

Begrundelse

Tærsklen bør være lavere for at lette iværksættelsen af et initiativ og gøre proceduren simplere og mindre besværlig.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, der udstedte det identifikationsdokument, der er anført i deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, hvor de har deres faste bopæl. Ved anvendelsen af stk. 1 skal unionsborgere, der har fast bopæl i et tredjeland, anses for at komme fra den medlemsstat, hvori de er statsborgere.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8Afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes

udgår

1. Når initiativtageren har indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser, jf. artikel 5, fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater, indgiver den pågældende en anmodning til Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag V.

 

2. Kommissionen træffer inden to måneder fra modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede anmodning afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Forslaget til borgerinitiativ anses for at opfylde betingelserne, hvis:

 

a. det vedrører et spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne, og samt

 

b. det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser til at fremsætte forslag.

 

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse meddeles initiativtageren til det pågældende forslag og offentliggøres.

 

Begrundelse

Se begrundelserne for ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og Kommissionen har besluttet, at forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, jf. artikel 8, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14 til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag VI.

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, fremsender initiativtagerne støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14, til kontrol og attestering Med henblik herpå anvender initiativtagerne formularen i bilag VI.

Begrundelse

Se begrundelserne for ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtageren fremsender støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, der har udstedt det deri anførte identifikationsdokument.

Initiativtagerne fremsender støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, hvor underskriverne har deres faste bopæl, eller, i tilfælde af underskrivere med fast bopæl i et tredjeland, til den medlemsstat, hvori de er statsborgere.

Begrundelse

Identitetsdokumenter bør ikke afkræves af nogen underskrivere i Europa, eftersom dette i nogle lande kan få en afskrækkende virkning. Den faste bopælsadresse bør dog angives, og dette bør være det afgørende kriterium for, hvor underskriverne kommer fra. I tilfælde af personer med fast bopæl i tredjelande, bør nationalitetskriteriet være afgørende.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser og udsteder en attest til initiativtageren i overensstemmelse med modellen i bilag VII, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres.

2. De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser og udsteder en attest til initiativtageren i overensstemmelse med modellen i bilag VII, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres.

 

Der kræves ikke autentifikation af underskrifterne.

Begrundelse

En persons identitet er ikke nødvendig for at kunne kontrollere støttetilkendegivelsens ægthed. Det er tilstrækkeligt at kontrollere, at personen er berettiget til at underskrive og kun underskriver én gang.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når initiativtageren har modtaget attesterne, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, og alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning, er fulgt og overholdt, kan initiativtageren indgive borgerinitiativet til Kommissionen.

Når initiativtagerne har modtaget attesterne, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, og alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning, er fulgt og overholdt, kan initiativtagerne indgive borgerinitiativet til Kommissionen sammen med oplysninger om enhver form for støtte eller finansiering, der måtte være modtaget til initiativet. Disse oplysninger offentliggøres i Kommissionens register.

 

Pligten til at oplyse om støtte og finansiering modtaget fra enhver kilde, gælder for beløb over den grænse, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan1.

 

__________________________________

1 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

Begrundelse

Borgerkomitéen bør sikre fuld gennemsigtighed omkring finansieringen af og støtten til initiativet. Det vil dog ikke være realistisk at pålægge initiativtagerne alt for store administrative byrder i form at detaljerede oplysninger om hvert enkelt beløb, der doneres af fysiske personer, uanset dets størrelse. Kommissionen bør derfor kunne fastsætte en beløbsgrænse ved en delegeret retsakt.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når Kommissionen modtager et borgerinitiativ i overensstemmelse med artikel 10:

1. Når Kommissionen modtager et borgerinitiativ i overensstemmelse med artikel 10:

a) offentliggør den straks borgerinitiativet på sit websted

a) offentliggør den straks borgerinitiativet på sit websted

b) behandler den borgerinitiativet og fastsætter inden fire måneder sine konklusioner om initiativet samt eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene hertil i en meddelelse.

ab) mødes den med initiativtagerne på et passende niveau for at give dem lejlighed til at redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses i initiativet

 

ac) arrangerer den i fællesskab med Europa-Parlamentet og i relevant omfang sammen med andre EU-institutioner og -organer en offentlig høring om det emne, initiativet omhandler, hvor Kommissionen skal være repræsenteret på et passende niveau

 

b) fastsætter den inden tre måneder sine endelige juridiske og politiske konklusioner om initiativet samt eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt henholdsvis at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger, i en meddelelse.

Begrundelse

Kommissionen bør drage såvel juridiske som politiske konklusioner vedrørende initiativet. Meddelelsen bør indeholde begge typer af konklusioner. Den ændrede tidsfrist skal afspejle resultaterne af den nye rammeaftale. Se også begrundelsen til betragtning 17.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse sendes til initiativtageren til borgerinitiativet samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse sendes til initiativtagerne samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Begrundelse

Se begrundelserne for ændringsforslagene til artikel 3.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Initiativtageren destruerer alle støttetilkendegivelser til borgerinitiativet og kopier heraf senest én måned efter, at den pågældende har indgivet initiativet til Kommissionen, jf. artikel 10, eller senest 18 måneder efter datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ, hvis dette er en tidligere dato.

Medmindre sagen er genstand for en retstvist, destruerer initiativtagerne alle støttetilkendegivelser til borgerinitiativet og kopier heraf senest to måneder efter offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse, jf. artikel 11, stk. 1, litra b). I tilfælde af en retstvist skal de destrueres en måned efter tvistens afgørelse. Medmindre de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har endnu ikke afsluttet deres kontrol af støttetilkendegivelserne, skal disse også destrueres, hvis et forslag til borgerinitiativ ikke er blevet indgivet til Kommissionen senest 18 måneder efter datoen for dets registrering.

Begrundelse

Forordningen bør tage højde for, at disse dokumenter måske skal bruges i en tvist.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Den kompetente myndighed destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf, som den har modtaget med henblik på at foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, senest én måned efter, at den har udstedt den deri nævnte attest.

Den kompetente myndighed destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf, som den har modtaget med henblik på at foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, senest to måneder efter, at den har udstedt den deri nævnte attest. I tilfælde af en retstvist skal de destrueres en måned efter tvistens afgørelse.

Begrundelse

Se den foregående begrundelse.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at initiativtagere, der har ophold eller er etableret på deres område, kan drages civilretligt og strafferetligt til ansvar for overtrædelser af denne forordning, særlig følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at initiativtagere, der har ophold på deres område, kan drages civilretligt og strafferetligt til ansvar for overtrædelser af denne forordning, særlig følgende:

Begrundelse

Kun fysiske personer kan være initiativtagere.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

Begrundelse

Fore at være i overensstemmelse med den horisontale tilgang, EP anvender, bør fristen være længere end den, Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

Den delegerede retsakt offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et udvalg.

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et udvalg, der råder over den fornødne tekniske ekspertise.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater og Europa-Parlamentet herom.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20a

 

Bistand

 

1. Kommissionen udarbejder en omfattende og brugervenlig vejledning til borgerinitiativet og holder den ajour.

 

2. Kommissionen stiller en helpdesk til rådighed, der kan yde støtte til initiativtagerne og gå ind i en dialog med dem fra et tidligt trin i proceduren.

 

Kommissionen oplyser på anmodning initiativtagerne om aktuelle eller planlagte lovgivningsforslag vedrørende spørgsmål, der er omfattet af initiativet, samt om andre registrerede borgerinitiativer, der helt eller delvist berører samme emne.

Begrundelse

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fem år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse.

Tre år efter at forordningen er trådt i kraft og derefter hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse med særlig vægt på onlineindsamlingssystemer og anvendelsen af gennemsigtighedskravene vedrørende støtte til og finansiering af initiativerne, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag til ændring af denne forordning.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Den anvendes fra seks måneder efter sin ikrafttræden.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Bilag II

Kommissionens forslag

Nødvendige oplysninger til registrering af et forslag til borgerinitiativ

Følgende oplysninger skal indgives for at få registreret et forslag til borgerinitiativ i Kommissionens register:

1.          Titlen på forslaget til borgerinitiativ, højst 100 skrifttegn

2.          Emnet, højst 200 skrifttegn

3.          Beskrivelse af formålene med det forslag, Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 500 skrifttegn

4.          Det retsgrundlag i traktaterne, der gør det muligt for Kommissionen at træffe foranstaltninger

5.          Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

7.          Alle kilder til finansiering og støtte af forslaget til borgerinitiativet på tidspunktet for registreringen.

Initiativtagerne kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for forslaget til borgerinitiativ i et bilag. De kan også, hvis de ønsker det, indsende et udkast til retsakt.

Ændringsforslag

Nødvendige oplysninger om et forslag til borgerinitiativ

Følgende oplysninger skal indgives til Kommissionens register:

1.          Titlen på forslaget til borgerinitiativ, højst 100 skrifttegn

2.          Emnet, højst 200 skrifttegn

3.          Beskrivelse af formålene med det forslag, Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 500 skrifttegn

4.          Den traktatbestemmelse, som initiativtagerne betragter som relevant for det foreslåede tiltag

5.          Initiativtagernes og kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

7.          Alle kilder til støtte og finansiering af forslaget til borgerinitiativet på tidspunktet for registreringen.

Initiativtagerne kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for forslaget til borgerinitiativ i et bilag. De kan også, hvis de ønsker det, indsende et udkast til retsakt.

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del. Overskrift og indledning bør ændres, fordi artikel 4 indeholder væsentlige ændringer af registreringsprocedurens karakter og indhold. Overskriften risikerer derfor at blive vildledende, fordi en registrering kræver opfyldelse af flere krav elementer end dem, der er anført i bilaget, f.eks. at initiativet ikke må være i strid med Unionens værdier etc. Desuden er grundene til at afslå registrering oplistet i artikel 4. Bilaget bør ikke indeholde yderligere betingelser.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Bilag III

Kommissionens forslag

Formular til støttetilkendegivelse

Rubrik 1: (udfyldes på forhånd af initiativtageren)

1.            Registreringsnummer i Kommissionen*:

2.            Registreringsdato*:

3.            Webadresse til forslaget til borgerinitiativ i Kommissionens register*:

 

Rubrik 2: (udfyldes på forhånd af initiativtageren)

1.            Titlen på forslaget til borgerinitiativ*: (højst 100 skrifttegn)

2.            Emne*: (emnet bør være så præcist som muligt) (højst 200 skrifttegn)

3.            Beskrivelse af hovedformålene med forslaget til borgerinitiativ*: (højst 500 skrifttegn)

4.            Initiativtagerens navn og adresse*:

5.            Websted for forslaget til borgerinitiativ:

 

Rubrik 3: (udfyldes af underskriveren)

1.            Navn:    

  Fornavn(e)* …Efternavn*:

2.            Adresse:

  Gade:

  Postnummer:  By*:

  Land*:

3.            E-mail:

4.            Fødselsdato og -sted*:      

  Fødselsdato:  Sted og land:

5.            Nationalitet*:

6.            Personligt identifikationsnummer*:             

  Type identifikationsnummer/identifikationsdokument*:  

  Nationalt identitetskort:   Pas:   Social sikring:   

  Medlemsstat, der udstedte identifikationsnummeret/identifikationsdokumentet*:

7.            Jeg bekræfter herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte, og at jeg kun har støttet dette  forslag til borgerinitiativ én gang*.  

  Dato og underskrift*¨: ………..

 

*: Felter, der skal udfyldes   

¨: Der kræves ingen underskrift, når formularen indgives elektronisk.

Ændringsforslag

Formular til støttetilkendegivelse

Rubrik 1: (udfyldes på forhånd af initiativtagerne)

1.            Registreringsnummer i Kommissionen:

2.            Registreringsdato:

3.            Webadresse til forslaget til borgerinitiativ i Kommissionens register:

 

Rubrik 2: (udfyldes på forhånd af initiativtagerne)

1.            Titlen på forslaget til borgerinitiativ: (højst 100 skrifttegn)

2.            Emne: (emnet bør være så præcist som muligt) (højst 200 skrifttegn)

3.            Beskrivelse af hovedformålene med forslaget til borgerinitiativ*: (højst 500 skrifttegn)

4.            Initiativtagernes navn og adresse:

4a.         Kontaktpersonernes navn og adresse:

5.            Websted for forslaget til borgerinitiativ*:

 

Rubrik 3: (udfyldes af underskriverne)

Navn

Fast bopælsadresse

Fødselsdato og fødested

Nationalitet

Dato for undertegnelse

Underskrift¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriverne kan kun støtte et konkret forslag til borgerinitiativ én gang.

______

* Eventuelt.

¨: Der kræves ingen underskrift, når formularen indgives elektronisk.

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del. Formularen bør indeholde flere rækker til underskrifter, eftersom underskrifter normalt indsamles på denne måde i praksis.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Bilag III – rubrik 3 – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Personligt identifikationsnummer*:

udgår

Type identifikationsnummer/identifikationsdokument*:

 

Nationalt identitetskort: Pas: Social sikring:

 

Medlemsstat, der udstedte identifikationsnummeret/identifikationsdokumentet*:

 

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Bilag V

Kommissionens forslag

Formular til anmodning om Kommissionens afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes

1.          Titlen på borgerinitiativet*:

2.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

3.          Registreringsdato*:

4.          Antal indkomne støttetilkendegivelser*:

5.          Antal underskrifter fra hver medlemsstat*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

DA

ES

DA

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Jeg erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og initiativtagerens underskrift*:

*: Felter, der skal udfyldes   

Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

Artikel 8 udgår.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Bilag VI

Kommissionens forslag

Formular til fremsendelse af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

1.          Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse*:

2.          Titlen på borgerinitiativet*:

3.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

4.          Registreringsdato*:

5.          Dato for anmodning om afgørelse om, hvorvidt forslaget opfylder betingelserne for at kunne fremsættes*:

6.          Antal underskrivere fra [medlemsstatens navn]*:

7.          Bilag:*: (

Omfatter alle støttetilkendegivelser fra underskrivere, der har anført et personligt identifikationsnummer udstedt af samme medlemsstat.)  

Anfør eventuelt de(n) relevante attest(er), der bekræfter, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxxx/xxxx)

8.          Dato og initiativtagerens underskrift*:

*: Felter, der skal udfyldes

Ændringsforslag

Formular til fremsendelse af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

1.          Kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse*:

2.          Titlen på borgerinitiativet*:

3.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

4.          Registreringsdato*:

5.          udgår

6.          Antal underskrivere fra [medlemsstatens navn]*:

7.          Bilag:*:

(tekst udgår)

Anfør eventuelt de(n) relevante attest(er), der bekræfter, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxxx/xxxx)

8.          Dato og initiativtagernes underskrift*:

*: Felter, der skal udfyldes

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Bilag VIII

Kommissionens forslag

Formular til indgivelse af et borgerinitiativ til Kommissionen

1.          Titlen på borgerinitiativet*:

2.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

3.          Registreringsdato*:

4.          Antal indkomne støttetilkendegivelser*: (skal være over 1 million)

5.          Antal underskrifter, der er attesteret af medlemsstaterne*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

DA

ES

DA

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

7.          Jeg erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og

initiativtagerens underskrift*:

8.          Bilag:*: Indeholder alle attester

*: Felter, der skal udfyldes

Ændringsforslag

Formular til indgivelse af et borgerinitiativ til Kommissionen

1.          Titlen på borgerinitiativet*:

2.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

3.          Registreringsdato*:

4.          Antal indkomne støttetilkendegivelser*: (skal være over 1 million)

5.          Antal underskrifter, der er attesteret af medlemsstaterne*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

DA

ES

DA

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

7.          Vi erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og

kontaktpersonernes underskrift*:

8.          Bilag:*: Indeholder alle attester

*: Felter, der skal udfyldes

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Alle initiativets finansierings- og støttekilder, herunder størrelsen af den finansielle støtte på tidspunktet for indgivelsen.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C 267 af 1.10.2010, s. 57.


BEGRUNDELSE

Det europæiske borgerinitiativ vil være et stærkt, dagsordensættende instrument. Det blev indført i traktaten om en forfatning for Europa og derefter i Lissabontraktaten med det formål at give borgerne de samme politiske initiativbeføjelser, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet allerede har.

Det er især beregnet til at give borgerne et middel til at blive hørt ved at sætte dem i stand til at rejse visse spørgsmål af interesse for de europæiske institutioner. Det kan f.eks. være problemer, de støder på i deres dagligdag, som de ikke føler får nok opmærksomhed eller støtte fra fagforeninger, politiske institutioner eller enhver anden normal samtalepartner i institutionerne. Der vil på denne måde blive skabt en direkte forbindelse – en bro - mellem borgerne og institutionerne, som kan sikre, at EU-institutionerne vil behandle de konkrete problemer, der ligger borgerne på sinde.

Det andet formål med det europæiske borgerinitiativ er at stimulere til større grænseoverskridende debatter inden for EU. Dette er netop grunden til, at ordførerne har foreslået, at ophavsmændene til et europæisk borgerinitiativ skal oprette en borgerkomité bestående af personer fra forskellige medlemsstater. Dette vil sikre, at de spørgsmål, der rejses, virkelig er europæiske, samtidig med at det vil lette underskriftsindsamlingen lige fra begyndelsen.

Europa-Parlamentet vil kunne bidrage til opfyldelsen af disse mål ved at gøre brug af alle de midler, det råder over, til at støtte borgerinitiativer efter eget valg, navnlig gennem tilrettelæggelse af offentlige høringer eller vedtagelse af beslutninger.

Borgerinitiativet vil kun lykkes, hvis det reguleres på en borgervenlig måde, der ikke skaber unødige forpligtelser for og frustrationer blandt initiativtagerne. Med dette for øje har ordførerne forsøgt at gøre dette instrument nemmere at bruge og sikre, at borgerne ikke vil blive bedt om at underskrive initiativer, som måske slet ikke kan behandles.

De har også haft in mente, at borgerinitiativet lige som enhver anden ret forudsætter overholdelse af visse krav, heriblandt administrative krav, men også respekten for de grundlæggende værdier i EU. Disse krav sikrer dets ansvarliggørelse og dermed dets effektivitet, som begge vil være afgørende forudsætninger for dets succes.

Det er derfor afgørende at sikre, at processen er i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler og fuldt gennemsigtig fra start til slut. Faktisk vil alle organisationer, foreninger og endog politisk partier have mulighed for at støtte de europæiske borgerinitiativer, de ønsker, når blot der er en fuld åbenhed omkring deres støtte, således at underskriverne, inden de tager stilling til, om de vil støtte initiativet eller ej, ved, hvem der står bag det.

For at undgå skuffelser og frustrationer (som kan være den direkte følge af de høje forventninger, der omgærder det europæiske borgerinitiativ), vil ordførerne også gerne understrege, at ikke alle succesrige initiativer vil resultere i, at Kommissionen fremlægger et lovforslag. Faktisk er Kommissionens monopol på lovgivningsinitiativer stadig gældende, og i sidste ende er det den, der træffer afgørelsen om, hvordan der skal reageres på succesfulde borgerinitiativer. Dette forhindrer naturligvis ikke de andre EU-institutioner i at give deres mening til kende for eller imod et givet spørgsmål.

Sidst, men ikke mindst vil ordførerne også gerne understrege, at det europæiske borgerinitiativ er et nyt deltagelsesdemokratisk instrument i en kontinental størrelsesorden. Denne forordning er derfor måske ikke fejlfri og kan i praksis komme til at give de europæiske beslutningstagere nye udfordringer. Dette er grunden til, at ordførerne anmoder Kommissionen om at fremlægge en rapport om ordningens gennemførelse hvert tredje år og i givet fald foreslå en revision af forordningen.


UDTALELSE fra Udvalget for Andragender (23.11.2010)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Ordførere for udtalelse(*): Gerald Häfner og Diana Wallis

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50

KORT BEGRUNDELSE

I slutningen af marts 2010 fremlagde Europa-Kommissionen sit forslag til forordning, som lige siden har dannet grundlag for mange debatter, høringer og drøftelser. Disse debatter har ikke kun fundet sted i de ansvarlige udvalg - naturligvis især i AFCO og PETI - men også på et fælles AFCO-PETI-møde med de nationale parlamenter. Næsten alle de politiske grupper i Parlamentet har også afholdt deres egne høringer om emnet, og det er næppe forkert at sige, at der aldrig har været en så bred og åben debat om et forslag til forordning i Europa-Parlamentets historie.

Der er dog også i betragtning af emnet - retten for europæiske borgere eller indbyggere med lovlig bopæl til at øve direkte indflydelse på udformningen af europæiske politikker og lovgivningsforanstaltninger - meget på spil for alle de involverede institutioner. Dette erkendte Parlamentet, da det vedtog undtagelsesvis at inddrage Udvalget for Andragender i en lovgivningsproces baseret på artikel 50 i forretningsordenen på grund af udvalgets særlige viden og ekspertise i forhold til borgernes rettigheder som udtrykt gennem retten til at indgive andragender, som borgerinitiativet har meget til fælles med. Det er faktisk første gang, Udvalget for Andragender har været inddraget i nogen form for lovgivningsaktivitet.

Parlamentet anså det også for ønskeligt at lade de ansvarlige udvalg udpege to ordførere hver frem for én med henblik på at sikre det bredest mulige grundlag for en aftale om emnet. Først AFCO, og dernæst PETI, udpegede følgelig deres ordførere, og siden da har alle fire mødtes ved en lang række lejligheder (bl.a. på møder med andre udvalgs ordførere for udtalelse) med henblik på at udarbejde et enkelt, velbegrundet dokument, som kunne danne grundlag for en mere forenklet, mere brugervenlig, mere praktisk og mere gennemsigtig forordning, der var bedre afstemt efter det nutidige miljø, europæisk politik skal udvikle sig i.

Hvis Lissabontraktaten skal betyde noget for de europæiske borgere, vil det være borgerinitiativets succes eller fiasko, den vil blive dømt på.

Som et resultat af de omfattende høringer og debatter er der indføjet en række vigtige ændringer set i forhold til Kommissionens forslag og det, der vides om Rådets holdning. Der er først og fremmest tale om ændringer af registreringsproceduren (som i sig selv relaterer til betingelser og kriterier for, at et initiativ kan komme i betragtning) og - som den mest markante ændring - indførelse af retten til at underskrive for alle europæiske borgere, der er fyldt 16 år. Dette anses for at være et afgørende punkt, som uden tvivl vil bidrage til at skabe en bedre og mere kvalificeret debat om Europa og dets fremtid blandt nutidens unge i deres skoler og gymnasier og samtidig give dem en potentielt vigtig aktie i morgendagens politikker. Et tredje element er princippet om, at alle vellykkede initiativer skal have ret til at blive behandlet ved en offentlig høring i EU-institutionsregi, hvori navnlig Udvalget for Andragender agter at spille en nøglerolle. Endelig anser ordførerne det for vigtigt, at den overdrevne vægt, som Kommissionen og medlemsstaterne lægger på identitetskontrol, og som vil skabe alt for mange barrierer for en effektiv deltagelse, erstattes af en mere forenklet procedure, som primært har til formål at indføre sikkerhedsforanstaltninger, som kan forhindre folk i at underskrive mere end én gang og i øvrigt sørge for, at troværdigheden af forslaget opretholdes.

Ifølge Lissabontraktaten skal borgerne stile deres initiativ til Kommissionen, der følgelig bliver nødt til at foretage nogle væsentlige administrative ændringer for at tage højde for sit nye ansvarsområde.

Med ordførernes ændringsforslag vil borgerne blive udstyret med den samme initiativret som Parlamentet, der i forvejen har en sådan ret i medfør af Lissabontraktatens artikel 225 og punkt 16 i den interinstitutionelle rammeaftale.

Det bør understreges, at borgerinitiativet giver de europæiske borgere ret til at fremsætte et lovgivningsforslag og derfor er forskelligt fra den ret til at indgive andragender, som har været nedfældet i alle EU-traktater siden Maastricht. Det fremgår af Lissabontraktatens artikel 227, at "enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat er berettiget til på egen hånd eller i samvirke med andre borgere eller personer at indgive andragender til Europa-Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Unionen beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte".

Et andragende indgives altså af statsborgere eller andre fastboende til Europa-Parlamentet.

På grundlag heraf behandler det ansvarlige udvalg med jævne mellemrum de spørgsmål, der rejses af statsborgere og andre med bopæl i EU, og disse får lejlighed til at deltage i debatten, når deres andragende behandles - ofte vedrørende problemer med anvendelsen af EU-retten eller med de rettigheder, de har i henhold til traktaten.

Borgerinitiativet giver således borgerne en vigtig supplerende mulighed for at lade deres stemme blive hørt.

Der er derfor meget bred enighed mellem ordførerne fra henholdsvis PETI og AFCO i denne sag. Kun i fire specifikke detailspørgsmål er der stadig uenighed, og det håbes, at denne kan blive overvundet i de kommende uger efter afstemningerne i begge udvalg, således at Parlamentet vil kunne gå til forhandlingerne med Rådet på grundlag af et meget fast, enstemmigt mandat.

Diana Wallis og Gerald Häfner  22. oktober 2010

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå EU fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i EU, og at et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne.

(1) Traktaten om Den Europæiske Union styrker unionsborgerskabet og skaber øget demokrati i den måde, hvorpå EU fungerer, ved bl.a. at sikre, at alle borgere får ret til at deltage i det demokratiske liv i EU via et europæisk borgerinitiativ. Denne procedure gør det muligt for borgerne at henvende sig direkte til Kommissionen og giver dem en initiativret svarende til den, der udøves af Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Det er overflødigt at gentage traktatens bestemmelser i en betragtning. De fornødne traktatreferencer er allerede angivet i henvisningerne. I sidste sætning anføres initiativets plads i den overordnede europæiske kontekst.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes det, at Europa-Parlamentet og Rådet skal fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et sådant borgerinitiativ.

udgår

Begrundelse

Det er nytteløst at gentage traktatens bestemmelser i en betragtning. Retsgrundlaget er i forvejen angivet i forordningens første henvisning.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Disse procedurer og betingelser bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art.

(3) Disse procedurer og betingelser bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art for at fremme deltagelse fra borgerne og gøre EU mere tilgængelig, ligesom de bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er vigtigt, at der afholdes oplysningskampagner om borgerinitiativer med henblik på at øge borgernes bevidsthed og give nøjagtige oplysninger om dette nye instrument. Kommissionen og Europa-Parlamentet bør, via deres respektive repræsentationer og kontorer i medlemsstaterne, efter anmodning give borgerne oplysninger og uformel rådgivning om borgerinitiativer, især hvad angår registreringskriterierne, EU's værdier og kompetencer samt EU-traktaterne. Der bør udarbejdes en brugervejledning om borgerinitiativerne på alle EU's officielle sprog, og den bør være tilgængelig online.

Begrundelse

Oplysningskampagner bliver afgørende for at undgå, at der vækkes falske forhåbninger eller opstår misforståelser omkring borgerinitiativets karakter og rækkevidde. Formålet med ændringsforslaget er at øge borgernes bevidsthed og sørge for flere nøjagtige oplysninger om dette nye instrument.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, bør antallet fastsættes til en tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte et minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. En sådan tærskel skal sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, men bør samtidig ikke være for vanskelig at nå. Den bør derfor fastsættes til en femtedel af medlemsstaterne.

Begrundelse

Tærsklen bør sænkes til et niveau, hvor der stadig er tale om en EU-interesse, uden at kravet bliver for vanskeligt at opfylde.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Det bør være samme alder som den, hvor borgerne får valgret til Europa-Parlamentet.

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Med henblik på at opmuntre unge borgere til at deltage i Unionens demokratiske liv bør denne alder fastsættes til 16 år.

Begrundelse

Aldersgrænsen bør være lavere for at opmuntre unge borgere til at deltage i Unionens demokratiske liv. Visse medlemsstater har i forvejen en aldersgrænse på 16 år i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Det er vigtigt at inddrage unge og tilskynde dem til at deltage i borgerinitiativer. Derfor bør der på lang sigt oprettes et europæisk system til kontrol af underskrifterne. Dette vil gøre det muligt at have en fælles minimumsalder for underskrivere i hele EU.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7b) Et vellykket borgerinitiativ kræver et minimum af organisatorisk struktur. Dette bør tage form af et borgerudvalg, der består af fysiske personer (initiativtagere), der kommer fra en række forskellige medlemsstater for at fremme udviklingen af fælleseuropæiske spørgsmål og overvejelser om disse spørgsmål. Af hensyn til gennemsigtigheden og en smidig og effektiv kommunikation bør borgerkomitéen udpege repræsentanter til at fungere som bindeled mellem komitéen og EU-institutionerne under hele proceduren.

Begrundelse

Borgerinitiativet er indført for at give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv i EU. Det bør derfor kun være åbent for fysiske personer, der opretter en borgerkomité.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne; forslag, der er krænkende eller useriøse, bør ikke registreres, og Kommissionen bør afvise at registrere forslag, som tydeligvis er i strid med EU's værdier. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer og undgå, at der indsamles underskrifter til forslag, som ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed, forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne. Forslag, der ikke er borgerinitiativer som defineret i denne forordning, bør ikke registreres. Registrering er en administrativ procedure, der har til formål at udvælge de initiativer, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Registrering bør derfor kun afvises af retlige grunde og under ingen omstændigheder ud fra politiske hensyn. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik og bør derfor være forpligtet til at oplyse initiativtagerne om begrundelsen for et eventuelt afslag på registrering af deres initiativ samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder. Kommissionen bør endvidere gøre det klart, at registrering og indsamling af det nødvendige antal af støttetilkendegivelser ikke nødvendigvis vil resultere i, at Kommissionen vedtager et forslag til en retsakt, og at registreringen af et initiativ ikke udgør en formel afgørelse om kompetencespørgsmål.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal begrunde afskaffelsen af kontrollen med, at "betingelserne for at kunne fremsættes er opfyldt". Kommissionen bør kun kontrollere, om et bestemt initiativ er et borgerinitiativ som defineret i forordningen. Er dette tilfældet, bør initiativet registreres, og initiativtagerne bør ikke hindres i at indsamle underskrifter. I anden del er der tale om nogle spørgsmål, der bliver aktuelle som følge af, at kontrollen med betingelsernes opfyldelse afskaffes. For at det kan undgås, at initiativet bruges til at fremprovokere afgørelser fra Kommissionens side vedrørende kompetencespørgsmål, bør det gøres forståeligt for initiativtagerne, at registreringen blot betyder, at initiativet efter Kommissionens opfattelse er et europæisk borgerinitiativ. Det kan ikke opfattes som en formel afgørelse vedrørende kompetencespørgsmål.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Initiativtageren til et forslag til borgerinitiativ bør være ansvarlig for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne.

(9) Når et forslag er registreret som et borgerinitiativ, kan støttetilkendegivelser fra borgerne indsamles af initiativtagerne.

Begrundelse

Dette styrker princippet om, at registrering kun har til formål at fastslå, om der foreligger et europæisk borgerinitiativ eller ej. Hvis det er tilfældet, skal initiativtagerne ikke opfylde noget andet krav (opfyldelse af betingelserne for fremsættelse, etc.), men kan frit udøve deres traktatfæstede ret, nemlig retten til at indsamle underskrifter til støtte for et initiativ.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles i papirform og online. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kan identificeres, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Til det formål bør det kræves, at Kommissionen fastsætter detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

(10) Med henblik på at anvende moderne teknologi fornuftigt som et redskab til at fremme deltagelsesdemokratiet bør det fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles online og i papirform. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kun underskriver én gang, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Der bør udarbejdes detaljerede tekniske specifikationer på ekspertniveau, og disse bør regelmæssigt tilpasses den tekniske udvikling. Kommission bør få delegeret beføjelse til at vedtage detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at anføre begrundelsen for bestemmelserne og for anvendelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt træffer afgørelse om, hvorvidt forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Initiativtageren bør derfor anmode om en afgørelse herom, når der er indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser til et forslag til initiativ fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater.

udgår

Begrundelse

Kontrollen af, om forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, skal afskaffes.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør inden to måneder, efter at den har modtaget anmodningen fra initiativtageren, træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Et forslag til borgerinitiativ bør anses for at opfylde betingelserne, hvis det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og vedrører spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne.

udgår

Begrundelse

Kontrollen af, om forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, skal afskaffes.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, og det anses for at opfylde betingelserne, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(15) I mangel af en kompetent EU-valgmyndighed bør det bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser, der kan bygge på tilfældig stikprøvetagning, og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

Begrundelse

Det bør præciseres, at medlemsstaterne skal kontrollere underskrifterne, selv om der er tale om et europæisk borgerinitiativ, fordi der ikke findes nogen kompetent EU-valgmyndighed, som kunne tage sig af denne opgave.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Initiativtagere bør sikre, at alle relevante betingelser i denne forordning er opfyldt, inden et borgerinitiativ forelægges Kommissionen.

udgår

Begrundelse

Det forekommer overflødigt i en betragtning at nævne, at en forordnings betingelser skal opfyldes for at opnå den ønskede retsvirkning.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire måneder behandle borgerinitiativet, drage konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør behandle borgerinitiativet og reagere på det på en klar, forståelig og detaljeret måde samt inden for en tidsfrist svarende til den, der gælder for dens behandling af lovgivningsinitiativer fra Europa-Parlamentet i henhold til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen bør således som det første trin inden for tre måneder modtage initiativtagerne og oplyse dem om, hvordan den agter at handle. Som det andet trin bør Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet via dettes kompetente udvalg afholde en offentlig høring, hvor en repræsentant for Kommissionen er til stede som den, initiativet hovedsagelig er henvendt til. Som det tredje trin bør Kommissionen efter et år fremlægge sit endelige svar på initiativet, enten i form af et hertil svarende lovgivningsforslag eller i form af en detaljeret begrundelse for ikke at følge op på initiativet. Kommissionen bør endvidere fremkomme med en fyldig begrundelse i tilfælde af, at dens lovgivningsforslag afviger væsentligt fra borgerinitiativet.

Begrundelse

Kommissionens reaktion på et initiativ fra de europæiske borgeres side bør begrundes såvel juridisk som politisk. Desuden bør dette påvises gennem et ræsonnement, der viser, at borgernes stemme bliver hørt, og at en eventuel opfølgning af sagen overvejes seriøst og grundigt.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtageren til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Initiativtagerne bør i deres egenskab af registeransvarlige træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt berigtigelse og sletning af den pågældendes personoplysninger.

(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende af hensyn til retssikkerheden hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtagerne til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Initiativtagerne bør i deres egenskab af registeransvarlige træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt sørge for berigtigelse og sletning af den pågældendes personoplysninger.

Begrundelse

Ændringen tilsigter at indføje en begrundelse for bestemmelsen.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Kommissionen bør tillægges en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at ændre bilagene til denne forordning.

(21) For at kunne opfylde et eventuelt fremtidigt behov for at ændre eller supplere visse ikke-væsentlige elementer i denne forordnings bestemmelser eller bilag bør Kommissionen tillægges en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler ændringen i de dispositive bestemmelser og giver en begrundelse for anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

udgår

Begrundelse

Tekniske specifikationer bør vedtages ved hjælp af delegerede retsakter. Bestemmelsen om gennemførelsesbeføjelser bliver derved irrelevant.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør rapportere om gennemførelsen af denne forordning fem år efter dens ikrafttrædelse.

udgår

Begrundelse

Det er overflødigt blot at gentage en del af de dispositive bestemmelser i en betragtning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere fra mindst en tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere fra mindst en femtedel af alle medlemsstaterne

Begrundelse

Tærsklen bør være lavere for at lette iværksættelsen af et initiativ og gøre proceduren simplere og mindre besværlig.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "underskrivere": unionsborgere, der har støttet et givet borgerinitiativ ved at udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende det pågældende initiativ

2. "underskrivere": unionsborgere eller indbyggere med lovlig bopæl i EU, der har støttet et givet borgerinitiativ ved at udfylde en støttetilkendegivelse vedrørende det pågældende initiativ

Begrundelse

Der er mange argumenter for, at al deltagelse fra samtlige indbyggeres side bør fremmes, bl.a.:

- Tredjelandsborgere er fuldt integreret i det politiske liv i de fleste medlemsstater (som aktive i politiske partier, fagforeninger og lokalsamfundsgrupper og vælges til kommunalråd eller endog som borgmestre, etc.), hvorfor det forekommer unormalt, at de ikke kan underskrive et initiativ, som ikke er bindende rent juridisk.

- Ellers sendes der et signal til tredjelandsborgere om, at EU ikke vedrører dem, og at deres engagement eller input ikke er ønsket.

- Processen til kontrol med underskrifterne kan gennemføres af medlemsstaterne i form af stikprøver af underskrifterne. Ellers vil kampagneledere blive tilskyndet til at fraråde tredjelandsborgere at underskrive initiativer, fordi de frygter, at stikprøverne fordrejes.

- Ellers vil ikke blot enkeltpersoner, men hele samfund blive udelukket, fordi de simpelt hen ikke er kampagneledernes målgruppe med deres høje procentdel tredjelandsborgere.

- Ellers vil underbevidst racisme blive fremmet, fordi kampagnelederne vil have tendens til at tage sigte på personer, der ser "mere europæiske" ud, når underskrifterne indsamles.

- Det politiske koncept med et "Borgernes Europa", som er inspiration til det europæiske borgerinitiativ, har aldrig været ment som noget eksklusivt eller haft til formål at fraråde tredjelandsborgere at engagere sig inden for EU.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "initiativtager": en fysisk eller juridisk person eller en organisation, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

3. "initiativtagere": fysiske personer, som har dannet en borgerkomité, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

 

(Ændringen vedrørende erstatning af "initiativtager" med "initiativtagere" vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Begrundelse

Et ægte borgerinitiativ bør pr. definition være et redskab for deltagelsesdemokrati, som er åbent for borgere i EU og ikke for juridiske personer. Initiativtagerne bør derfor kun være borgere (fysiske personer). Initiativtagerne bør danne en borgerkomité for at kunne iværksætte et initiativ.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til initiativtager og underskrivere

Krav til initiativtagere og underskrivere

Begrundelse

Et borgerinitiativ bør iværksættes af en borgerkomité bestående af fysiske personer, som er unionsborgere. Overskriften bør derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren er en fysisk person, skal den pågældende være unionsborger og have nået den alder, hvor vedkommende får valgret til Europa-Parlamentet.

1. Initiativtagerne skal være unionsborgere og have nået den alder, hvor de pågældende får valgret til Europa-Parlamentet.

Når initiativtageren er en juridisk person eller en organisation, skal den pågældende være etableret i en medlemsstat. Organisationer, der ikke anses for at være en juridisk person i henhold til gældende national ret, skal have repræsentanter, der har beføjelser til at påtage sig juridiske forpligtelser på deres vegne og kan drages til ansvar.

 

Begrundelse

Flertalsformen er begrundet i artikel 3, stk. 1a (nyt). De øvrige tekstdele udgår, fordi initiativtagerne kun bør være fysiske personer.

Ændringsforslag       26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Initiativtagerne skal oprette en borgerkomité bestående af mindst syv personer, som skal være bosat i mindst syv medlemsstater.

 

Initiativtagerne udpeger en repræsentant og en stedfortræder, som skal fungere som bindeled mellem komitéen og EU-institutionerne under hele proceduren og have mandat til at tale og handle på borgerkomitéens vegne.

Begrundelse

For at fremme fremlæggelsen af spørgsmål af ægte tværeuropæisk interesse, overvejelserne om disse spørgsmål og indsamling af underskrifter i hele EU bør initiativet fremsættes af et defineret antal borgere, der bør danne en borgerkomité. Komitéen bør kunne tale med én stemme, og den bør derfor være forpligtet til at udpege en kontaktperson og en stedfortræder for denne.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere eller lovligt bosiddende i EU og være mindst 16 år gamle.

Begrundelse

Med henblik på at opmuntre unge europæiske borgere til at være med til at forme Unionens fremtid og i det hele taget deltage i Unionens demokratiske liv bør aldersgrænsen være lavere end den, der giver valgret i de fleste medlemsstater, og lavere end aldersgrænsen for medlemmer af en borgerkomité.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forud for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ skal initiativtageren lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende emne og formål samt kilder til finansiering og støtte til forslaget til borgerinitiativ.

1. Forud for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ skal initiativtagerne lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende det foreslåede borgerinitiativs emne og formål.

 

Initiativtagerne skal til det i tredje afsnit omhandlede register og i givet fald på deres websted afgive regelmæssigt opdaterede oplysninger om kilderne til finansiering og støtte til initiativet.

Disse oplysninger skal indgives på et af EU's officielle sprog til et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed til det formål (herefter benævnt "registret").

Disse oplysninger skal indgives på et eller flere af EU's officielle sprog til et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed til det formål (herefter benævnt "registret"). Oplysningerne kan efterfølgende indgives på et andet officielt sprog end det eller dem, de oprindeligt blev indgivet på, til optagelse i registret.

 

Initiativtagerne er selv ansvarlige for en oversættelse af initiativet til andre officielle EU-sprog.

Begrundelse

I praksis bliver det nødvendigt at oversætte initiativet, fordi borgerkomitéen består af borgere fra forskellige lande og underskrifterne skal indsamles i mindst en femtedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med undtagelse af de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og 4, registrerer Kommissionen straks forslaget til initiativ under et specifikt registreringsnummer og sender en bekræftelse til initiativtageren.

2. Fastslås det, at forslaget til initiativ opfylder denne forordnings krav til et borgerinitiativ, registrerer Kommissionen det under et specifikt registreringsnummer og sender en bekræftelse til initiativtagerne.

Begrundelse

Registrering bør kun afslås i tilfælde, hvor det pågældende tiltag ikke er et borgerinitiativ. Sådanne tilfælde er defineret i traktaterne og den foreliggende forordning.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med rimelighed kan anses for at være utilstedelige, fordi de er krænkende eller useriøse, skal ikke registreres.

3. Kommissionen registrerer et forslag til borgerinitiativ inden to måneder fra modtagelsen, når følgende betingelser er opfyldt:

 

a) Borgerkomitéen er blevet dannet og kontaktpersonerne udpeget.

 

b) Der er ingen åbenbare, væsentlige uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne af forslaget til initiativ, for så vidt angår titel, emne og målsætninger.

 

c) Med hensyn til den retsakt, der anmodes om, falder initiativet ikke åbenbart uden for Kommissionens traktatfæstede beføjelse til at fremsætte forslag.

 

d) Forslaget til borgerinitiativ er ikke åbenbart krænkende, grundløst eller usagligt.

 

e) Forslaget til borgerinitiativ er ikke åbenbart i strid med EU's værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

Begrundelse

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativ, hvis kravene i stk. 3 ikke er opfyldt.

 

Kommissionen træffer enhver foranstaltning, den måtte finde nødvendig for at gøre det klart for initiativtagerne, at dens afgørelse vedrørende registrering fuldt ud respekterer ånd og bogstav i traktaterne, uden derved at foregribe sin efterfølgende afgørelse om sagens substans.

 

Såfremt Kommissionen afslår at registrere et initiativ, oplyser den initiativtagerne om begrundelsen herfor samt om alle deres retlige og udenretlige klagemuligheder.

Begrundelse

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativer, som er åbenbart i strid med EU's værdier.

4. Initiativtagerne kan på ethvert tidspunkt forud for indsendelsen af støttetilkendegivelser i henhold til artikel 9 trække et registreret initiativ tilbage. Hvis et initiativ trækkes tilbage, angives dette i registret.

Begrundelse

Se de øvrige begrundelser for ændringsforslag til artikel 4.

Det bør stå borgerkomitéen frit for at trække et initiativ tilbage, hvis den finder, at det er nytteløst at fortsætte indsamlingen af underskrifter, eller blot af en eller anden grund ikke ønsker at fortsætte projektet. Denne mulighed bør dog ikke gælde, når først støttetilkendegivelserne er indsendt, fordi kontrollen af underskrifterne sker på skatteydernes regning.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kun støttetilkendegivelsesformularer, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, kan bruges hertil. Initiativtageren udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

Kun registrerede sprogversioner af støttetilkendegivelsesformularer, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, kan bruges hertil. Initiativtagerne udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

Begrundelse

Underskriverne skal ifølge bilag III give følgende oplysninger: navn, fast bopælsadresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og dato for underskrift. Kun registrerede sprogudgaver af formularen bør benyttes til indsamling af underskrifter, fordi det ellers, i tilfælde af en fejlagtig oversættelse, ikke kan garanteres, at underskrifterne er indsamlet til det samme initiativ.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved denne frists udløb skal det af registret fremgå, at fristen er udløbet, og, i påkommende tilfælde, at Kommissionen har konstateret, at der ikke er indgivet det nødvendige antal støttetilkendegivelser.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskriverne påbegyndes, skal initiativtageren sikre, at det onlineindsamlingssystem, der anvendes hertil, er i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4. Initiativtageren kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode den relevante kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de indsamlede data lagres eller vil blive lagret, om at attestere, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Initiativtageren anmoder under alle omstændigheder om en sådan attestation, inden støttetilkendegivelserne fremsendes til kontrol, jf. artikel 9.

2. Inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskriverne påbegyndes, skal initiativtagerne sikre, at det onlineindsamlingssystem, der anvendes hertil, er i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4. Initiativtagerne kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode den relevante kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de indsamlede data lagres eller vil blive lagret, om at attestere, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med disse bestemmelser. Initiativtagerne anmoder under alle omstændigheder om en sådan attestation, inden indsamlingen af støttetilkendegivelserne påbegyndes.

 

Initiativtagerne skal offentliggøre en kopi af den pågældende attest på det websted, der anvendes til onlineindsamlingssystemet.

 

Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden stiller Kommissionen open source-software til rådighed, som indeholder nogle af de sikkerhedsmæssige og tekniske kendetegn, der er nødvendige for at overholde denne forordnings bestemmelser vedrørende onlineindsamlingssystemerne. Denne software stilles gratis til rådighed for initiativtagerne.

 

Senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden orienterer Kommissionen Europa-Parlamentet om, hvilke fremskridt der er gjort med at skabe open source-softwaren.

Begrundelse

For at open source-softwaren kan garantere, at onlineunderskriftindsamlingen er enkel og ens i alle medlemsstaterne og opfylder databeskyttelseskravene, bør Kommissionen orientere Parlamentet om de gjorte fremskridt. Dette bør ske, inden open source-softwaren er stillet til endelig rådighed. På den måde kunne der gøres opmærksom på problemer, så Kommissionen kan få dem løst.

Kommissionen bør lette onlineindsamlingen af underskrifter ved at stille open source-software til rådighed. Det er mere rimeligt at kræve attestering for onlineindsamlingssystemerne forud for underskriftsindsamlingen i stedet for efter. Desuden bør den pågældende attest offentliggøres på webstedet, således at borgerne ved, de kan have tillid til systemet.

Ændringsforslag       36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) personens identitet kan kontrolleres

b) det kan kontrolleres, at hver enkelt person kun fremsætter én støttetilkendegivelse

Begrundelse

En persons identitet er ikke nødvendig for at kunne kontrollere støttetilkendegivelsens ægthed. Det er tilstrækkeligt at kontrollere, at personen er berettiget til at underskrive og kun underskriver én gang. At en bestemt person kun kan underskrive én gang, skal også kontrolleres i forbindelse med onlineunderskrifter.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) systemet kan generere individuelle støttetilkendegivelser i en form, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 9, stk. 2.

d) systemet kan generere støttetilkendegivelser i en form, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 9, stk. 2.

Begrundelse

Online-støttetilkendegivelser (se bilag III) kan også være i form af en liste.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse vedtager Kommissionen tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

5. Inden seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 16, og med forbehold af betingelserne i artikel 17 og 18 tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

Begrundelse

De tekniske specifikationer bør vedtages ved hjælp af delegerede retsakter frem for gennemførelsesretsakter. Fristen ændres som led i en harmonisering af de forskellige tidsfrister, der gælder efter ikrafttrædelsen.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en femtedel af medlemsstaterne.

Begrundelse

Tærsklen bør være lavere for at lette iværksættelsen af et initiativ og gøre proceduren simplere og mindre besværlig.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I en femtedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Begrundelse

Tærsklen bør være lavere for at lette iværksættelsen af et initiativ og gøre proceduren simplere og mindre besværlig.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, der udstedte det identifikationsdokument, der er anført i deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, hvor de har deres faste bopæl.

 

En underskriver, som ikke er statsborger i den medlemsstat, hvori den pågældende har fast bopæl, kan vælge at blive anset for at komme fra den medlemsstat, hvor vedkommende har fast bopæl, eller fra den medlemsstat, hvori den pågældende er statsborger.

 

En underskriver, der har fast bopæl i et tredjeland, anses for at komme fra den medlemsstat, hvori den pågældende er statsborger.

Begrundelse

Den faste bopæl bør angives i stedet for identifikationsdokumenter. Således undgås, at eventuelle underskrivere afstår fra at underskrive. Den faste bopæl bør være det første kriterium for at afgøre, hvor underskriverne kommer fra. EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end den, hvori de er statsborgere, eller bor uden for EU's område, bør ikke udelukkes fra muligheden for at deltage i et borgerinitiativ. Det kriterium, der bør bibeholdes for at fastslå, hvor underskriverne kommer fra, bør derfor være deres nationalitet.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes

udgår

1. Når initiativtageren har indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser, jf. artikel 5, fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater, indgiver den pågældende en anmodning til Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag V.

 

2. Kommissionen træffer inden to måneder fra modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede anmodning afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Forslaget til borgerinitiativ anses for at opfylde betingelserne, hvis:

 

a) det vedrører et spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne, og

 

b) det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser til at fremsætte forslag.

 

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse meddeles initiativtageren til det pågældende forslag og offentliggøres.

 

Begrundelse

Se begrundelserne for ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og Kommissionen har besluttet, at forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, jf. artikel 8, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14, til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag VI.

1. Når initiativtagerne har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, fremsender de støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14, til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtagerne formularen i bilag VI.

Begrundelse

Se begrundelserne for ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtageren fremsender støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, der har udstedt det deri anførte identifikationsdokument.

Initiativtagerne fremsender støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, hvor underskriverne har deres faste bopæl.

 

En underskriver, som ikke er statsborger i den medlemsstat, hvori den pågældende har fast bopæl, kan vælge at blive anset for at komme fra den medlemsstat, hvor vedkommende har fast bopæl, eller fra den medlemsstat, hvori den pågældende er statsborger.

 

I de tilfælde, hvor underskriverne har deres faste bopæl i et tredjeland, fremsender initiativtagerne støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, hvor de pågældende underskrivere er statsborgere.

Begrundelse

Den faste bopæl bør angives i stedet for identifikationsdokumenter. Således undgås, at eventuelle underskrivere afstår fra at underskrive. Den faste bopæl bør være det kriterium, der afgør, hvor underskriverne kommer fra. EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end den, hvori de er statsborgere, eller bor uden for EU's område, bør ikke udelukkes fra muligheden for at deltage i et borgerinitiativ. Det kriterium, der bør bibeholdes for at fastslå, hvor underskriverne kommer fra, bør derfor være deres nationalitet.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser og udsteder en attest til initiativtageren i overensstemmelse med modellen i bilag VII, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres.

2. De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser og udsteder en attest til initiativtagerne i overensstemmelse med modellen i bilag VII, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres.

 

I forbindelse med kontrollen af støttetilkendegivelserne kontrollerer de kompetente myndigheder, at de pågældende personer er berettigede til at underskrive og kun har underskrevet én gang. Der kræves ikke attestering af underskrifterne.

Begrundelse

En persons identitet er ikke nødvendig for at kunne kontrollere støttetilkendegivelsens ægthed. Det er tilstrækkeligt at kontrollere, at personen er berettiget til at underskrive og kun underskriver én gang.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når initiativtageren har modtaget de attester, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, og alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning, er fulgt og overholdt, kan initiativtageren indgive borgerinitiativet til Kommissionen.

Når initiativtagerne har modtaget attesterne, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, og alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning, er fulgt og overholdt, kan de indgive borgerinitiativet til Kommissionen sammen med oplysninger om enhver form for støtte eller finansiering, der måtte være modtaget til initiativet. Disse oplysninger offentliggøres af Kommissionen.

 

Enhver kildes minimumsbeløb til støtte og finansiering, som er omfattet af oplysningspligt, er det samme som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan1.

 

__________________________________

1 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

Begrundelse

Borgerkomitéen bør sikre fuld gennemsigtighed omkring finansieringen af og støtten til initiativet. Det vil dog ikke være realistisk at pålægge initiativtagerne alt for store administrative byrder i form at detaljerede oplysninger om hvert enkelt beløb, der doneres af fysiske personer, uanset dets størrelse. Kommissionen bør derfor kunne fastsætte en beløbsgrænse ved en delegeret retsakt.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når Kommissionen modtager et borgerinitiativ i overensstemmelse med artikel 10:

1. Når Kommissionen modtager et borgerinitiativ i overensstemmelse med artikel 10:

a) offentliggør den straks borgerinitiativet på sit websted

a) offentliggør den straks borgerinitiativet på sit websted

b) behandler den borgerinitiativet og fastsætter inden fire måneder i en meddelelse sine konklusioner om initiativet samt eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene hertil.

b) behandler den borgerinitiativet, mødes med initiativtagerne på et passende plan og fastsætter inden tre måneder sine indledende konklusioner om initiativet i en meddelelse

 

c) arrangerer den en offentlig høring sammen med Europa-Parlamentet via dettes kompetente udvalg, hvor Kommissionen er repræsenteret på kommissær- eller genereldirektørplan, og hvor initiativtagerne har lejlighed til at uddybe de spørgsmål, der rejses i initiativet

 

d) fremlægger den inden for et år et forslag til retsakt eller inkluderer et sådant forslag i det følgende års arbejdsprogram. Hvis Kommissionen ikke fremlægger et sådant forslag, giver den såvel initiativtagerne som Europa-Parlamentet og Rådet en detaljeret redegørelse for sine grunde til ikke at følge op på initiativet.

Begrundelse

Kommissionen bør drage såvel juridiske som politiske konklusioner vedrørende initiativet. Meddelelsen bør indeholde begge typer af konklusioner. Den ændrede tidsfrist skal afspejle resultaterne af den nye rammeaftale. Se også begrundelsen til betragtning 17.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse sendes til initiativtageren til borgerinitiativet samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse sendes til initiativtagerne samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Begrundelse

Se begrundelserne for ændringsforslagene til artikel 3.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtageren destruerer alle støttetilkendegivelser til borgerinitiativet og kopier heraf senest én måned efter, at den pågældende har indgivet initiativet til Kommissionen, jf. artikel 10, eller senest 18 måneder efter datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ, hvis dette er en tidligere dato.

Medmindre sagen er genstand for en retstvist, destruerer initiativtagerne alle støttetilkendegivelser til borgerinitiativet og kopier heraf senest to måneder efter offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse, jf. artikel 11, stk. 1, litra b). I tilfælde af en retstvist skal de destrueres en måned efter tvistens afgørelse. Medmindre de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har endnu ikke afsluttet deres kontrol af støttetilkendegivelserne, skal disse også destrueres, hvis et forslag til borgerinitiativ ikke er blevet indgivet til Kommissionen senest 18 måneder efter datoen for dets registrering.

Begrundelse

Forordningen bør tage højde for, at disse dokumenter måske skal bruges i en tvist.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf, som den har modtaget med henblik på at foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, senest én måned efter, at den har udstedt den deri nævnte attest.

Den kompetente myndighed destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf, som den har modtaget med henblik på at foretage den kontrol, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, senest to måneder efter, at den har udstedt den deri nævnte attest. I tilfælde af en retstvist skal de destrueres en måned efter tvistens afgørelse.

Begrundelse

Se den foregående begrundelse.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 13 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at initiativtagere, der har ophold eller er etableret på deres område, kan drages civilretligt og strafferetligt til ansvar for overtrædelser af denne forordning, særlig følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at initiativtagere, der har ophold på deres område, kan drages civilretligt og strafferetligt til ansvar for overtrædelser af denne forordning, særlig følgende:

Begrundelse

Kun fysiske personer kan være initiativtagere.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændring af bilagene

Delegerede retsakter

Kommissionen kan ved delegerede retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage ændringer af bilagene til denne forordning.

Kommissionen kan ved delegerede retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage

 

– tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer, jf. artikel 6, stk. 5,

 

– ændringer af bilagene til denne forordning.

Begrundelse

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter på alle de områder, der nævnes i ændringsforslaget. Overskriften bør derfor ændres tilsvarende.

Bestemmelserne om de minimumsbeløb til støtte og finansiering, som er omfattet af oplysningspligt, bør ikke fastlægges ved delegerede retsakter, da der ikke bør være nogen minimumsgrænse for finansiel støtte.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med den horisontale tilgang, EP anvender, bør fristen være længere end den, Kommissionen foreslår.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

udgår

Udvalg

 

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et udvalg.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

 

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

 

Begrundelse

Tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer bør vedtages ved delegerede retsakter. Bestemmelsen om gennemførelsesretsakter er derfor irrelevant.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 20a

 

Assistance

 

1. Kommissionen udarbejder og ajourfører en omfattende og brugervenlig vejledning til borgerinitiativet.

 

2. Kommissionen stiller en helpdesk til rådighed, der kan yde støtte til initiativtagerne og gå ind i en dialog med dem fra et tidligt trin i proceduren.

 

Kommissionen oplyser på anmodning initiativtagerne om aktuelle eller planlagte lovgivningsforslag vedrørende spørgsmål, der er omfattet af initiativet, samt om andre registrerede borgerinitiativer, der helt eller delvist berører samme emne.

Begrundelse

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fem år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse.

Tre år efter at forordningen er trådt i kraft og derefter hvert tredje år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse med særlig vægt på onlineindsamlingssystemer og anvendelsen af gennemsigtighedskravene vedrørende støtte til og finansiering af initiativerne, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag til ændring af denne forordning.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Den anvendes fra seks måneder efter sin ikrafttræden.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Bilag II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nødvendige oplysninger til registrering af et forslag til borgerinitiativ

Nødvendige oplysninger om et forslag til borgerinitiativ

Følgende oplysninger skal indgives for at få registreret et forslag til borgerinitiativ i Kommissionens register:

Følgende oplysninger skal indgives til Kommissionens register:

1. Titlen på forslaget til borgerinitiativ, højst 100 skrifttegn

1. Titlen på forslaget til borgerinitiativ, højst 100 skrifttegn

2. Emnet, højst 200 skrifttegn

2. Emnet, højst 200 skrifttegn

3. Beskrivelse af formålene med det forslag, Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 500 skrifttegn

3. Beskrivelse af formålene med det forslag, Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 500 skrifttegn

4. Det retsgrundlag i traktaterne, der gør det muligt for Kommissionen at træffe foranstaltninger

4. Den traktatbestemmelse, initiativtagerne betragter som relevant for det foreslåede tiltag

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

5. Initiativtagernes og kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

7. Alle kilder til finansiering og støtte af forslaget til borgerinitiativet på tidspunktet for registreringen.

6. Alle kilder til støtte til og finansiering af forslaget til borgerinitiativet på tidspunktet for registreringen.

Initiativtagerne kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for forslaget til borgerinitiativ i et bilag. De kan også, hvis de ønsker det, indsende et udkast til retsakt.

Initiativtagerne kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for forslaget til borgerinitiativ i et bilag. De kan også, hvis de ønsker det, indsende et udkast til retsakt.

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del. Overskrift og indledning bør ændres, fordi artikel 4 indeholder væsentlige ændringer af registreringsprocedurens karakter og indhold. Overskriften risikerer derfor at blive vildledende, fordi en registrering kræver flere krav opfyldt end dem, der er anført i bilaget, f.eks. at initiativet ikke må være i strid med Unionens værdier, etc. Desuden er grundene til at afslå registrering oplistet i artikel 4. Bilaget bør ikke indeholde yderligere betingelser.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Bilag III

Kommissionens forslag

Formular til støttetilkendegivelse

Rubrik 1: (udfyldes på forhånd af initiativtageren)

1.            Registreringsnummer i Kommissionen*:

2.            Registreringsdato*:

3.            Webadresse til forslaget til borgerinitiativ i Kommissionens register*:

 

Rubrik 2: (udfyldes på forhånd af initiativtageren)

1.            Titlen på forslaget til borgerinitiativ*: (højst 100 skrifttegn)

2.            Emne*: (emnet bør være så præcist som muligt) (højst 200 skrifttegn)

3.            Beskrivelse af hovedformålene med forslaget til borgerinitiativ*: (højst 500 skrifttegn)

4.            Initiativtagerens navn og adresse*:

5.            Websted for forslaget til borgerinitiativ:

 

Rubrik 3: (udfyldes af underskriveren)

1.            Navn på underskrivende part:         

  Fornavn(e)* …Efternavn*:

2.            Adresse:

  Gade:

  Postnummer:  By*:

  Land*:

3.            E-mail:

4.            Fødselsdato og -sted*:      

  Fødselsdato:  Sted og land:

5.            Nationalitet*:

6.            Personligt identifikationsnummer*:             

  Type identifikationsnummer/identifikationsdokument*:  

  Nationalt identitetskort:   Pas:   Social sikring:   

  Medlemsstat, der udstedte identifikationsnummeret/identifikationsdokumentet*:

7.            Jeg bekræfter herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte, og at jeg kun har støttet dette  forslag til borgerinitiativ én gang*.  

  Dato og underskriverens underskrift*¨: ………..

 

*: Felter, der skal udfyldes          

¨: Der kræves ingen underskrift, når formularen indgives elektronisk.

Ændringsforslag

Formular til støttetilkendegivelse

Rubrik 1: (udfyldes på forhånd af initiativtagerne)

1.            Registreringsnummer i Kommissionen:

2.            Registreringsdato:

3.            Webadresse til forslaget til borgerinitiativ i Kommissionens register:

 

Rubrik 2: (udfyldes på forhånd af initiativtagerne)

1.            Titlen på forslaget til borgerinitiativ: (højst 100 skrifttegn)

2.            Emne: (emnet bør være så præcist som muligt) (højst 200 skrifttegn)

3.            Beskrivelse af hovedformålene med forslaget til borgerinitiativ*: (højst 500 skrifttegn)

4.            Initiativtagernes navn og adresse:

4a.         Kontaktpersonernes navn og adresse:

5.            Websted for forslaget til borgerinitiativ*:

5a.         Alle kilder til finansiering og støtte modtaget i forbindelse med det foreslåede borgerinitiativ:

 

Rubrik 3: (udfyldes af underskriverne)

Navn

Fast bopælsadresse

Fødselsdato og fødested

Nationalitet

Dato for undertegnelse

Underskrift¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriverne kan kun støtte et givet forslag til borgerinitiativ én gang!

______

* Eventuelt.

¨: Der kræves ingen underskrift, når formularen indgives elektronisk.

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del. Formularen bør indeholde flere rækker til underskrifter, eftersom underskrifter normalt indsamles på denne måde i praksis.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Bilag V

Kommissionens forslag

Formular til anmodning om Kommissionens afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes

1.          Titlen på borgerinitiativet*:

2.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

3.          Registreringsdato*:

4.          Antal indkomne støttetilkendegivelser*:

5.          Antal underskrifter fra hver medlemsstat*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Jeg erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og initiativtagerens underskrift*:

*: Felter, der skal udfyldes   

Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

Artikel 8 udgår.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Bilag VI

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formular til fremsendelse af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

Formular til fremsendelse af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

1. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse*:

1. Initiativtagernes og kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse*:

2. Titlen på borgerinitiativet*:

2. Titlen på borgerinitiativet*:

3. Registreringsnummer i Kommissionen*:

3. Registreringsnummer i Kommissionen*:

4. Registreringsdato*:

4. Registreringsdato*:

5. Dato for anmodning om afgørelse om, hvorvidt forslaget opfylder betingelserne for at kunne fremsættes*:

 

6. Antal underskrivere fra [medlemsstatens navn]*:

6. Antal underskrivere fra [medlemsstatens navn]*:

7.        Bilag:*:

7.        Bilag:*:

(Omfatter alle støttetilkendegivelser fra underskrivere, der har anført et personligt identifikationsnummer udstedt af samme medlemsstat.  

 

Anfør eventuelt de(n) relevante attest(er), der bekræfter, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxxx/xxxx)

(Anfør eventuelt de(n) relevante attest(er), der bekræfter, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxxx/xxxx)

8. Dato og initiativtagerens underskrift*:

8. Dato og initiativtagernes underskrift*:

*: Felter, der skal udfyldes

*: Felter, der skal udfyldes

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Bilag VIII

Kommissionens forslag

Formular til indgivelse af et borgerinitiativ til Kommissionen

1.          Titlen på borgerinitiativet*:

2.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

3.          Registreringsdato*:

4.          Antal indkomne støttetilkendegivelser*: (skal være over 1 million)

5.          Antal underskrifter, der er attesteret af medlemsstaterne*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

7.          Jeg erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og

initiativtagerens underskrift*:

8.          Bilag:*: Indeholder alle attester

*: Felter, der skal udfyldes

Ændringsforslag

Formular til indgivelse af et borgerinitiativ til Kommissionen

1.          Titlen på borgerinitiativet*:

2.          Registreringsnummer i Kommissionen*:

3.          Registreringsdato*:

4.          Antal indkomne støttetilkendegivelser*: (skal være over 1 million)

5.          Antal underskrifter, der er attesteret af medlemsstaterne*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

I ALT

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Initiativtagernes og kontaktpersonernes fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

7.          Vi erklærer herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte.

Dato og

initiativtagernes underskrift*:

8.          Bilag:*: Indeholder alle attester

*: Felter, der skal udfyldes

Begrundelse

Konsekvensændringer som følge af ændringerne i den dispositive del.

PROCEDURE

Titel

Borgerinitiativer

Referencer

KOM(2010)0119 – C7–0089/2010 – 2010/0074(COD))

Korresponderende udvalg

AFCO

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

PETI

21.4.2010

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

17.6.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

Dato for valg

Diana Wallis

1.6.2010

Gerald Häfner

1.6.2010

 

Oprindelig ordfører

Gerald Häfner

Diana Wallis

 

Dato for vedtagelse

22.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. artikel 187, stk. 2

Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (28.10.2010)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Rådgivende ordfører: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

KORT BEGRUNDELSE

Artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union indfører en meget vigtig fornyelse i Unionens demokratiske virksomhed, idet den indeholder et nyt, konkret værktøj for aktivt medborgerskab og paneuropæisk debat:

"Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne."

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer fastsætter procedurer og betingelser for, hvordan borgerinitiativer skal fungere i praksis.

Kommunikation, aktivt medborgerskab, ungdom og civilsamfundets rolle som en inkluderende deltagende aktør i det europæiske offentlige rum hører til de centrale ansvarsområder for Udvalget om Kultur og Uddannelse.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, idet den ved inddragelse af civilsamfundet i politikudformning og forberedelse af afgørelser styrker de offentlige institutioners demokratiske legitimitet samt deres arbejde og aktiviteter. Procedurerne og betingelserne skal imidlertid udformes så pragmatisk som muligt. Desuden bør man undgå komplicerede administrative procedurer, såvel på institutionsplan som på nationalt plan. Ordførerens væsentligste betænkeligheder ved og forslag til ændringer af forslaget er følgende:

Da borgerinitiativet er et værktøj, som skal anvendes af netop borgerne, og da dets formål er at styrke det direkte demokrati, aktivt medborgerskab og unionsborgeres indflydelse på Den Europæiske Unions politik, bør initiativer forelægges Kommissionen af et initiativudvalg bestående af mindst ni unionsborgere, der kommer fra mindst ni medlemsstater. En sådan procedure vil sikre, at ethvert initiativ har EU-karakter helt fra begyndelsen.

Udelukkelsen af juridiske personer fra initiativudvalget indebærer, at borgerinitiativet beskyttes mod eventuelt at blive misbrugt af eksisterende erhvervsorganisationer, politiske partier og andre organisationer, som er meget stærkere end en gruppe borgere, og som har flere muligheder for at handle på EU-plan. Borgerinitiativet bør ikke udvikle sig til en valgkampagne, ligesom det heller ikke bør anvendes som værktøj for sådanne kampagner. Politikere kan påvirke de lovgivningsmæssige beslutninger med andre midler.

Det vil efter ordførerens opfattelse være vigtigt for en initiativtager på et tidligt tidspunkt at vide, hvilken slags retsakt eller foranstaltning der ville være hensigtsmæssig til opfyldelse af borgerinitiativets formål, såfremt initiativet skulle få tilstrækkelig opbakning. Kommissionen bør derfor give initiativtageren en første realistisk angivelse af relevante foranstaltninger allerede i forbindelse med kontrollen af, om initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Dette vil forhindre skuffelser, såfremt Kommissionen i sidste ende ikke vil forelægge et forslag til bindende retsakt.

Det er heller ikke nødvendigt at udsætte kontrollen af, om initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, indtil initiativudvalget har indsamlet et vist antal underskrifter og har anmodet Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne. For at undgå en unødvendig administrativ byrde bør Kommissionen, så snart forslaget til initiativ er blevet registreret, straks kontrollere, om det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ordføreren ønsker at forenkle formularen til støttetilkendegivelse. For det første skal forordningen kun stille de krav, der er nødvendige. For så vidt angår persondata, vil det kun være nødvendigt at stille krav om navn, adresse, nationalitet, fødselsdag og underskrift. For det andet bør initiativudvalget kunne udforme sin egen formular til støttetilkendegivelse. På den måde vil initiativudvalget, ud over de nødvendige oplysninger der ifølge forordningen skal fremgå af formularen, selv kunne tilføje nogle yderligere spørgsmål eller oplysninger, eller f.eks. logoet for initiativet.

Af hensyn til gennemsigtigheden bør finansieringskilderne for det enkelte borgerinitiativ fremgå af formularen til støttetilkendegivelse. Det bør være klart for alle underskrivere, hvem der finansierer det pågældende initiativ.

Ordføreren ønsker også at understrege vigtigheden af kommunikation og informationskampagner for at skabe øget opmærksomhed om europæiske borgerinitiativer. Her kan de eksisterende programmer til fremme af mobilitet (så som programmet om livslang læring og handlingsprogrammet for unge) og aktivt medborgerskab (programmet Europa for Borgerne) spille en vigtig rolle. For så vidt angår indsamling af underskrifter anbefaler ordføreren kraftigt, at der udvikles og anvendes relevante online værktøjer, som er let tilgængelige i hele Den Europæiske Union.

Ordføreren vil også gerne give Kommissionens repræsentationer og Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne samt Kommissionens informationsnet, så som Europe Direct og Borgernes Vejviserservice til opgave permanent at give borgerne alle nødvendige oplysninger om borgerinitiativer.

Ordføreren mener, at minimumsalderen for underskrivere bør være 16 år i stedet for 18 år. Aktivt medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for fremtidens Europa. Retligt set bliver unge myndige, når de fylder 18. Selvom borgerinitiativet ikke har nogen direkte virkning, kan det skabe en tværeuropæisk debat, og endelig kan det sætte mere skub i lovgivningsmæssige beslutninger. Desuden vil det, hvis minimumsalderen knyttes til nationale alderskrav for stemmeret, sandsynligvis skabe uligheder på grund af forskellige nationale alderskrav.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3a) Det er nødvendigt at organisere effektive pr-kampagner for at øge opmærksomheden omkring det europæiske borgerinitiativ, fremme dialogen med civilsamfundet og opbygge et egentligt europæisk offentligt rum. I den forbindelse spiller kommunikationsvirksomhed og informationskampagner en vigtig rolle. Kommissionen bør derfor overveje at anvende de allerede eksisterende programmer til fremme af mobilitet og aktivt medborgerskab og de nye former for kommunikation, såsom sociale netværk, der fremmer offentlig debat.

Begrundelse

Det er yderst vigtigt med en effektiv kommunikation om borgerinitiativet. Her kan de allerede eksisterende programmer til fremme af mobilitet (såsom programmet for livslang læring og programmet Aktive unge) og aktivt medborgerskab (Europa for Borgerne-programmet) samt det europæiske år for frivilligt arbejde (2011) være nyttige.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Europa-Kommissionens repræsentationer og Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne bør sammen med Kommissionens informationsnet spille en permanent rolle med hensyn til at give borgerne alle nødvendige oplysninger om borgerinitiativet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, bør antallet fastsættes til en tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, bør antallet fastsættes til en fjerdedel af medlemsstaterne.

Begrundelse

Borgerne bør have adgang til borgerinitiativet, hvorfor tærsklen for støtte ikke bør sættes for højt. Hvis et borgerinitiativ støttes af en fjerdedel af medlemsstaterne (dvs. 7 ud af de i alt 27 nuværende medlemsstater), er dette et fuldt tilstrækkeligt udtryk for en fælles EU-interesse. Samtidig er det i tråd med andre traktatbestemmelser, såsom EUF-traktatens artikel 76.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Det bør være samme alder som den, hvor borgerne får valgret til Europa-Parlamentet.

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Den bør være 16 år.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelse fra borgerne; forslag, der er krænkende eller useriøse, bør ikke registreres, og Kommissionen bør afvise at registrere forslag, som tydeligvis er i strid med EU's værdier. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne. På dette websted bør der gives en detaljeret redegørelse for de formelle og retlige betingelser, der skal være opfyldt, for at et initiativ kan fremsættes. Det vil utvivlsomt tjene et pædagogisk formål og give borgerne mulighed for at få deres demokratiske stemme hørt. Forslag, der er krænkende eller useriøse, bør ikke registreres, og Kommissionen bør afvise at registrere forslag, som tydeligvis er i strid med EU's værdier. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles i papirform og online. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kan identificeres, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Til det formål bør det kræves, at Kommissionen fastsætter detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

(10) Det bør fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles i papirform og online. For at forenkle proceduren og gøre den mere tilgængelig bør der dog tilskyndes til onlineindsamling. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kan identificeres, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Borgernes tillid til borgerinitiativordningen er en af hovedforudsætningerne for dens succes. Til det formål bør det kræves, at Kommissionen fastsætter detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer for at lette processen. Kommissionen bør frit stille sikre værktøjer til rådighed, som muliggør onlineindsamling af underskrifter uden at bringe privatlivets fred i fare.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt træffer afgørelse om, hvorvidt forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Initiativtageren bør derfor anmode om en afgørelse herom, når der er indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser til et forslag til initiativ fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater.

(13) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen træffer afgørelse om, hvorvidt forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, inden der indsamles underskrifter. Kommissionen bør umiddelbart efter, at forslaget til initiativ er blevet registreret, undersøge, om det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, og det anses for at opfylde betingelserne, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(15) Det bør bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, og det anses for at opfylde betingelserne, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. I forbindelse med onlineunderskriftindsamlinger er der ud over den tekniske kontrol brug for en supplerende kontrol af underskrifternes gyldighed. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør rapportere om gennemførelsen af denne forordning fem år efter dens ikrafttrædelse.

(23) Kommissionen bør rapportere om gennemførelsen af denne forordning to år efter dens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Undersøgelsen af, om borgerinitiativet er blevet en succes, bør foretages efter en periode, der er lang nok til at sikre, at gennemførelsesprocessen er helt afsluttet, og samtidig kort nok til at sikre, at undersøgelsen ikke foretages for lang tid efter behovet for at vurdere, om der er sket en effektiv opfyldelse af formålene med initiativet.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "initiativtager": en fysisk eller juridisk person eller en organisation, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

3. "initiativudvalg": en gruppe, der består af mindst syv unionsborgere, hver især fra forskellige medlemsstater, og er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

 

(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren er en fysisk person, skal den pågældende være unionsborger og have nået den alder, hvor vedkommende får valgret til Europa-Parlamentet.

1. Et initiativudvalgs medlemmer skal være unionsborgere, der har opnået alderen for valgret til Europa-Parlamentet, og som ikke er medlemmer af Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Udelukkelsen af juridiske personer fra initiativudvalget indebærer, at borgerinitiativet beskyttes mod eventuelt at blive misbrugt af eksisterende erhvervsorganisationer, politiske partier og andre organisationer, som er meget stærkere end en gruppe borgere, og som har flere muligheder for at handle på EU-plan. Borgerinitiativet bør ikke udvikle sig til en valgkampagne, ligesom det heller ikke bør anvendes som værktøj for sådanne kampagner. Politikere og navnlig parlamentsmedlemmer kan påvirke de lovgivningsmæssige beslutninger med andre midler. Det bør understreges, at medlemmer af Europa-Parlamentet vil have mulighed for at undersøge det enkelte initiativ efter meddelelsen fra Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når initiativtageren er en juridisk person eller en organisation, skal den pågældende være etableret i en medlemsstat. Organisationer, der ikke anses for at være en juridisk person i henhold til gældende national ret, skal have repræsentanter, der har beføjelser til at påtage sig juridiske forpligtelser på deres vegne og kan drages til ansvar.

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og mindst 16 år gamle.

Begrundelse

Hvis minimumsalderen knyttes til nationale aldersgrænser for valgret, vil det let kunne skabe uligheder, da valgretsalderen i Østrig er 16 år, mens den i andre medlemsstater er 18 år. Det vil være formålstjenligt at nedsætte og dermed harmonisere minimumsalderen for underskrivere, således at alle borgere behandles ens, og således at de unge engageres i udformningen af EU-politikken og i civilsamfundsdialogen.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Forud for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ skal initiativtageren lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende emne og formål samt kilder til finansiering og støtte til forslaget til borgerinitiativ.

1. Inden initiativtageren fra Kommissionen modtager en afgørelse om, hvorvidt forslaget til initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, og inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere af forslaget til borgerinitiativ, skal initiativtageren lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de oplysninger, der er fastsat i bilag II, særlig vedrørende emne og formål samt kilder til finansiering og støtte til forslaget til borgerinitiativ.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativer, som er åbenbart i strid med EU's værdier.

4. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativer, som er åbenbart i strid med EU's værdier. Kommissionens afgørelser om afvisning begrundes og offentliggøres på behørig vis.

Begrundelse

Gennemsigtighed vil utvivlsomt vise sig at have en pædagogisk virkning og således forhindre, at der sker en mangedobling af initiativer, der enten ikke opfylder betingelserne for at kunne fremsættes eller er latterlige.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret, offentliggøres i registret.

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret, offentliggøres i registret. Når registreringen er foretaget, skal Kommissionen undersøge om forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, jf. artikel 8.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at udsætte kontrollen af, om forslaget til initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, indtil initiativudvalget har indsamlet et vist antal underskrifter og har anmodet Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne for fremsættelse. For at undgå en unødvendig administrativ byrde bør Kommissionen, så snart forslaget til initiativ er blevet registreret, straks kontrollere, om det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Alle registrerede initiativer gives et registreringsnummer.

 

Kommissionens database til lagring af registrerede initiativer giver adgang til en ugentlig indikator for, hvilket trin et givet initiativ har nået.

Begrundelse

Dette vil holde borgerne ajourført med hensyn til situationen for de forskellige borgerinitiativer.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Initiativtageren er ansvarlig for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 4.

1. Det påhviler initiativtageren at indsamle de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 4, og som ifølge en afgørelse opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kun støttetilkendegivelsesformularer, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, kan bruges hertil. Initiativtageren udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

Kun støttetilkendegivelsesformularer, der indeholder de oplysninger, som ifølge eksemplet i bilag III skal afgives, kan bruges hertil. Initiativtageren udfylder formularerne som anført i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til oplysningerne i registret.

Begrundelse

Det er ikke meningen, at initiativtagerne kun kan anvende en bestemt formular. De skal derimod have mulighed for at anvende deres egne formularer, idet de dog skal indeholde de oplysninger, der fremgår af Kommissionens model.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal indsamles efter datoen for registreringen af forslaget til initiativ og inden en frist på højst 12 måneder.

4. Støttetilkendegivelser skal først indsamles efter datoen for afgørelsen om, at betingelserne for fremsættelse af forslaget til initiativ er opfyldt, og inden en frist på højst 12 måneder.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) systemet kan generere individuelle støttetilkendegivelser i en form, der er i overensstemmelse med modellen i bilag III, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 9, stk. 2.

d) systemet kan generere individuelle støttetilkendegivelser i en form, der indeholder de oplysninger, som ifølge eksemplet i bilag III skal afgives, for derved at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage kontrol, jf. artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For at sikre, at ordningen med borgerinitiativer er brugervenlig og ikke giver anledning til unødige bekymringer med hensyn til databeskyttelse, skal ingen underskriver anmodes om at oplyse nummeret på sit identitetskort.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse vedtager Kommissionen tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

5. Inden 6 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse vedtager Kommissionen tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2. Kommissionen stiller sikre værktøjer til rådighed, som muliggør onlineindsamling af underskrifter uden at bringe privatlivets fred i fare.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I en fjerdedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, der udstedte det identifikationsdokument, der er anført i deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, hvor de ifølge støttetilkendegivelsen har deres adresse.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser, jf. artikel 5, fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater, indgiver den pågældende en anmodning til Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag V.

1. Når borgerinitiativet er blevet registreret, undersøger Kommissionen straks om forslaget til initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at udsætte kontrollen af, om forslaget til initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, indtil initiativudvalget har indsamlet et vist antal underskrifter og har anmodet Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne for fremsættelse. For at undgå en unødvendig administrativ byrde bør Kommissionen, så snart forslaget til initiativ er blevet registreret, straks kontrollere, om det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse meddeles initiativtageren til det pågældende forslag og offentliggøres.

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse meddeles initiativtageren til det pågældende forslag og offentliggøres. Det skal af afgørelsen fremgå, hvilken retsakt eller foranstaltning Kommissionen anser for hensigtsmæssig til opfyldelse af borgerinitiativets formål, såfremt initiativet skulle få tilstrækkelig opbakning.

Begrundelse

Det vil efter ordførerens opfattelse være vigtigt for et initiativudvalg på et tidligt tidspunkt at vide, hvilken slags retsakt eller foranstaltning der ville være hensigtsmæssig til opfyldelse af borgerinitiativets formål, såfremt initiativet skulle få tilstrækkelig opbakning. Kommissionen bør derfor give initiativtageren en første realistisk angivelse af relevante foranstaltninger allerede i forbindelse med kontrollen af, om initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og Kommissionen har besluttet, at forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, jf. artikel 8, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14 til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag VI.

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14 til kontrol og attestering Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag VI.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtageren destruerer alle støttetilkendegivelser til borgerinitiativet og kopier heraf senest én måned efter, at den pågældende har indgivet initiativet til Kommissionen, jf. artikel 10, eller senest 18 måneder efter datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ, hvis dette er en tidligere dato.

Initiativudvalget destruerer alle støttetilkendegivelser til borgerinitiativet og kopier heraf senest én måned efter offentliggørelsen af Europa-Kommissionens meddelelse, jf. artikel 11, stk. 2.

Begrundelse

Destrueringen af alle støttetilkendegivelser bør ske efter offentliggørelsen af Europa-Kommissionens meddelelse. Initiativudvalget bør have mulighed for at underrette alle underskrivere om Europa-Kommissionens meddelelse om et givet borgerinitiativ. Det er særdeles vigtigt for hele processen, at borgerne underrettes om opfølgningen af det forslag, de har støttet.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et udvalg.

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 6, stk. 5, bistås Kommissionen af et uafhængigt udvalg, der er i besiddelse af den fornødne tekniske ekspertise.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fem år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse.

To år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse.

Begrundelse

Revisionen bør ske på et tidligere tidspunkt. To år forekommer at være tilstrækkelig lang tid til, at de første initiativer kan vurderes.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

5. Det fulde navn, postadresse og e-mail-adresse for de enkelte medlemmer af initiativudvalget

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag III – rubrik 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Finansieringskilder*:

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør finansieringskilderne for det enkelte borgerinitiativ fremgå af formularen til støttetilkendegivelse. Det bør være klart for alle underskrivere, hvem der finansierer det pågældende initiativ.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag III – rubrik 3 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Fødselsdato og -sted*:

4. Fødselsdato:

Fødselsdato: Sted og land:

 

Begrundelse

Der er ikke behov for oplysninger om fødselssted. Ordføreren foreslår dette slettet for at forenkle formularen.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag III – rubrik 3 – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Personligt identifikationsnummer*:

udgår

Type identifikationsnummer/identifikationsdokument*:

 

Nationalt identitetskort: Pas: Social sikring:

 

Medlemsstat, der udstedte identifikationsnummeret/identifikationsdokumentet*:

 

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag V

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilaget udgår

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

6. Det fulde navn, postadresse og e-mail-adresse for de enkelte medlemmer af initiativudvalget.

PROCEDURE

Titel

Borgerinitiativer

Referencer

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Korresponderende udvalg

AFCO

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

21.4.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.5.2010

 

 

Behandling i udvalg

14.7.2010

27.9.2010

 

 

Dato for vedtagelse

27.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen og Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (26.10.2010)

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Rådgivende ordførere: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

KORT BEGRUNDELSE

Artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union indfører en meget vigtig fornyelse i Unionens demokratiske virksomhed, idet den indeholder et nyt, konkret værktøj for aktivt medborgerskab og paneuropæisk debat:

"Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne."

Med det europæiske borgerinitiativ indføres der et nyt koncept med tværnationalt demokrati og deltagelsesdemokrati i EU. Via dette borgerinitiativ kan EU-borgere henstille direkte til Kommissionen at iværksætte arbejdet med at udforme en retsakt. På en måde har Lissabontraktaten skabt et fjerde institutionelt organ i EU: en million borgere.

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om borgerinitiativer fastsætter procedurer og betingelser for, hvordan borgerinitiativer skal fungere i praksis.

Ordførerne er positive over for Kommissionens forslag, da inddragelse af civilsamfundet i politikudformning og forberedelser af afgørelser styrker offentlige institutioners demokratiske legitimitet og bringer Den Europæiske Union tættere på borgerne.

Ordførerne mener dog, at borgerinitiativet bør udformes så pragmatisk som muligt, og at komplicerede administrative procedurer bør undgås. De er også tilhængere af, at så mange iværksatte initiativer som muligt erklæres for antagelige. I dette øjemed skal procedurebestemmelserne forenkles i så vid udstrækning som muligt. Ordførernes væsentligste betænkeligheder ved og forslag til ændringer af forslaget er følgende:

Ifølge ordførerne bør minimumsalderen for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ, være seksten år i alle medlemsstater. I medfør af artikel 9 i TEU nyder alle Unionens borgere lige stor opmærksomhed. Aktivt medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for fremtidens Europa, og nedsættelse af aldersgrænsen ville medvirke til at skabe større bevidsthed om europæiske spørgsmål blandt unge. Borgerinitiativet er desuden ikke et redskab i beslutningsprocessen, men kun et initiativ, der er med til at sætte dagsordenen, og det forhold, at man støtter et initiativ, adskiller sig væsentligt fra, at man udøver sin valgret. Hvis minimumsalderen knyttes til nationale alderskrav for valgret, vil det desuden skabe uligheder på grund af forskellige nationale alderskrav, og derfor foretrækker ordførerne, at et alderskrav på seksten år finder anvendelse i alle medlemsstater.

Med hensyn til indsamlingens omfang mener ordførerne, at det bør være tilstrækkeligt at indsamle underskrifter i en fjerdedel af medlemsstaterne og ikke i en tredjedel, da administration og oversættelse er meget tids- og ressourcekrævende i hver medlemsstat, hvor der skal indsamles underskrifter. Da ordførerne ønsker at fjerne risikoen for, at initiativer bortfalder på grund af tidsfrister eller mangel på økonomisk støtte, foreslår de, at en fjerdedel af medlemsstaterne bør være tilstrækkelig, da dette antal stadig dækker en stor del af EU.

Da Kommissionen i sit forslag anmodede om en periode på to måneder til at undersøge, om et initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, synes tidsfristen på et år til indsamling af underskrifter at være for kort. Ordførerne foreslår, at tidsfristen for indsamling af underskrifter bør forlænges til fire år for at sikre, at også initiativer uden økonomisk støtte har en mulighed for at nå en million underskrifter.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt et initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, mener ordførerne, at det ikke er nødvendigt at indsamle 300 000 underskrifter, inden Kommissionen tager stilling til dette spørgsmål. Ordførerne er af den faste overbevisning, at 5 000 underskrifter bør være tilstrækkelige, og at det ikke er nødvendigt, at underskriverne kommer fra mere end en medlemsstat. Det kræver tid og ressourcer at begynde at indsamle underskrifter i flere medlemsstater, og det skal ikke være nødvendigt at indlede processen i mere end en medlemsstat, inden man har kendskab til, om et initiativ anses for at opfylde betingelserne for at kunne fremsættes. Ordførerne regner dog med, at de krævede 5 000 underskrifter bør indsamles inden seks måneder, hvilket ville virke som et filter for useriøse initiativer; ved at fastsætte denne tidsfrist ville det være muligt at eliminere initiativer, der registreres, men aldrig opnår det fastsatte antal underskrifter.

Ordførerne foreslår også, at Kommissionen undersøger, om et initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, inden en måned og ikke to, således at fremdriften med hensyn til indsamling af underskrifter ikke nedsættes.

Ordførerne mener også, at forslag, der enten direkte eller indirekte er i strid med Den Europæiske Unions værdier, bør anses for ikke at opfylde betingelserne for at kunne fremsættes.

Hvad angår onlineindsamling af underskrifter foreslår ordførerne, at Kommissionen opretter et centralt websted benævnt "citizensinitiative.eu", hvor alle initiativer bør registreres, og borgerne kan finde og underskrive alle initiativer. Denne løsning ville være yderst ønskværdig af flere grunde.

For det første af databeskyttelseshensyn, dvs. hvis Kommissionen oprettede og drev et centralt websted, ville det sikres, at regler og bestemmelser om beskyttelse af persondata overholdes. Ordførerne er af den faste overbevisning, at man ikke kan forvente, at en initiativtager til et borgerinitiativ opretter og driver et onlineindsamlingssystem, der opfylder alle relevante bestemmelser vedrørende databeskyttelse.

Indsamlingen af underskrifter ville desuden ikke være ensartet set ud fra et databeskyttelsessynspunkt, hvis hver initiativtager skulle oprette sit eget websted.

For det andet ville Kommissionens forslag også være problematisk, da det ville indebære en yderligere byrde ikke blot for initiativtagerne, men også for medlemsstaterne, da de skulle kontrollere, at onlineindsamlingssystemerne er i overensstemmelse med de bestemmelser, Kommissionen har fastsat, og de skulle også attestere, at hvert websted opfylder kravene.

Det ville for det tredje lette adgangen til initiativerne væsentligt, hvis alle borgerinitiativer fandtes på et enkelt websted, da interesserede borgere hurtigt og uden vanskelighed kunne finde, underskrive og følge fremskridtene omkring alle initiativer.

Ordførerne mener således, at Kommissionen bør oprette et centralt websted, og at den bør inddrage de relevante myndigheder i medlemsstaterne i dette arbejde, så at det kan fastlægges, hvilke data de har behov for med henblik på at identificere underskriverne og kontrollere deres identitet senere. Webstedet bør udformes på en sådan måde, at underskriveren – når han eller hun underskriver en støttetilkendegivelse online – først anmodes om at opgive sin nationalitet, og dernæst bør kun de felter, som de relevante myndigheder kræver udfyldt, udfyldes. Grunden til denne løsning er, at de enkelte medlemsstater har forskellige typer identifikationsnumre og anvender forskellige data med henblik på at kontrollere underskrivernes identitet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Disse procedurer og betingelser bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art.

(3) Disse procedurer og betingelser bør være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art, for at fremme deltagelse fra borgerne og gøre EU mere tilgængelig.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det er vigtigt, at der afholdes oplysningskampagner om borgerinitiativer med henblik på at øge borgernes bevidsthed og give nøjagtige oplysninger om dette nye instrument. Kommissionen og Europa-Parlamentet bør, via deres respektive repræsentationer og kontorer i medlemsstaterne, efter anmodning give borgerne oplysninger og uformel rådgivning om borgerinitiativer, især hvad angår kriterierne for deres fremsættelse, EU's værdier og kompetencer samt EU-traktaterne. Der bør udarbejdes en brugervejledning om borgerinitiativerne på alle EU's officielle sprog, og den bør være tilgængelig online.

Begrundelse

Oplysningskampagner bliver afgørende for at undgå, at der rejses falske forhåbninger eller opstår misforståelser. Formålet med ændringsforslaget er at øge borgernes bevidsthed og give nøjagtige oplysninger om dette nye instrument.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, bør antallet fastsættes til en tredjedel af medlemsstaterne.

(5) Det er nødvendigt at fastsætte det minimum af medlemsstater, hvorfra borgerne skal komme. For at sikre, at et borgerinitiativ repræsenterer en EU-interesse, bør antallet fastsættes til en femtedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Det bør være samme alder som den, hvor borgerne får valgret til Europa-Parlamentet.

(7) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et borgerinitiativ. Det bør være 16 år.

Begrundelse

I medfør af artikel 9 i TEU nyder alle Unionens borgere lige stor opmærksomhed. Aktivt medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for Europas fremtid. Desuden adskiller det forhold, at man støtter et initiativ, sig væsentligt fra, at man udøver sin valgret, og det vil derfor være passende også at inddrage unge. Ydermere vil det, hvis minimumsalderen knyttes til den nationale valgretsalder, skabe uligheder på grund af forskellige nationale krav.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Det er nødvendigt med et minimum af struktur for at kunne gennemføre et borgerinitiativ med et vellykket resultat. Dette bør tage form af et borgerudvalg, der består af fysiske personer (initiativtagere), der kommer fra en femtedel af medlemsstaterne, for at fremme udviklingen af fælleseuropæiske spørgsmål og overvejelser om disse spørgsmål. For at sikre gennemsigtighed og en smidig og effektiv kommunikation bør borgerudvalget udpege repræsentanter, der skal fungere som forbindelsesled mellem udvalget og EU-institutionerne under hele proceduren.

Begrundelse

Borgerinitiativet er indført for at give borgerne mulighed for at deltage i det demokratiske liv i EU. Den bør kun være en mulighed for fysiske personer, der opretter et borgerudvalg.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Det er vigtigt at inddrage unge og tilskynde dem til at deltage i borgerinitiativer.

Begrundelse

I forslaget har medlemsstaterne ansvaret for kontrollen af underskrifterne. For at inddrage unge bør vi sigte på at udvikle et system til kontrol af underskrifterne på EU-niveau med henblik på at sikre en fælles minimumsalder.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelse fra borgerne; forslag, der er krænkende eller useriøse, bør ikke registreres, og Kommissionen bør afvise at registrere forslag, som tydeligvis er i strid med EU's værdier. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik.

(8) For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med forslagene til borgerinitiativer og for at undgå en situation, hvor der indsamles underskrifter til et forslag, der ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde, bør det være obligatorisk at registrere sådanne initiativer på et websted, som Kommissionen stiller til rådighed forud for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne; forslag, der ikke er borgerinitiativer i henhold til denne forordning, bør ikke registreres, og Kommissionen bør afvise at registrere forslag, som tydeligvis er i strid med EU's værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Registrering er en administrativ procedure, der har til formål at udvælge de initiativer, der er omfattet af denne forordning. Registrering kan kun afvises af retlige grunde og under ingen omstændigheder på grundlag af overvejelser om, hvad der er politisk mest hensigtsmæssigt. Kommissionen bør varetage registreringen i overensstemmelse med de almindelige principper om god forvaltningsskik og bør derfor være forpligtet til at underrette initiativtagerne om begrundelsen for at afvise registrering af et initiativ samt de retsmidler, der står til deres rådighed i den forbindelse. Kommissionen bør endvidere gøre det klart, at registrering og indsamling af det nødvendige antal af støttetilkendegivelser ikke nødvendigvis vil resultere i, at Kommissionen vedtager et forslag til en retsakt, og at registreringen af et initiativ ikke udgør en formel afgørelse om kompetencespørgsmål.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører afskaffelsen af kontrol af, om initiativer opfylder betingelserne. Kommissionen kontrollerer kun, om et initiativ er et borgerinitiativ i henhold til forordningen. Derefter skal initiativet registreres, og initiativtagerne kan ikke forhindres i at samle underskrifter. For at forhindre, at initiativet anvendes til at fremprovokere afgørelser fra Kommissionen om kompetencespørgsmål, bør det imidlertid præciseres over for at initiativtagerne, at registreringen kun betyder, at initiativet efter Kommissionens opfattelse er et europæisk borgerinitiativ, og at der ikke er tale om en formel afgørelse om kompetencespørgsmål.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Initiativtageren til et forslag til borgerinitiativ bør være ansvarlig for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra borgerne.

(9) Når et forslag er registreret som et borgerinitiativ kan støttetilkendegivelser fra borgerne fremsendes af initiativtagerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget til betragtning 9 styrker den holdning, at registreringen kun har til formål at afgøre, hvorvidt der er fremsat et europæisk borgerinitiativ. I bekræftende fald skal initiativtagerne ikke opfylde andre krav (antagelighed, etc.), men de kan frit udøve deres traktatfæstede ret, nemlig retten til at indsamle underskrifter til støtte for et initiativ.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det bør fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles i papirform og online. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen kan identificeres, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Til det formål bør det kræves, at Kommissionen fastsætter detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

(10) Med henblik på at anvende moderne teknologi fornuftigt som et redskab til at fremme deltagelsesdemokratiet bør det fastsættes, at støttetilkendegivelser kan indsamles online og i papirform. I forbindelse med onlineindsamlingssystemer bør der være truffet egnede sikkerhedsforanstaltninger for bl.a. at sikre, at personen er berettiget til at underskrive og kun underskriver én gang, og at oplysningerne kan lagres sikkert. Der bør udarbejdes detaljerede tekniske specifikationer på ekspertniveau, og disse skal regelmæssigt tilpasses den tekniske udvikling; Kommission bør derfor få delegeret beføjelse til at vedtage detaljerede tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Støttetilkendegivelserne bør indsamles på en måde, der er borgervenlig, og som omfatter de nødvendige garantier for databeskyttelse. Samtidig bør dette ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde for initiativtagerne.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Medlemsstaterne bør kontrollere, at onlineindsamlingssystemer opfylder kravene i denne forordning.

udgår

Begrundelse

Da Kommissionen bør oprette og forvalte et centralt websted, er det ikke længere påkrævet, at medlemsstaterne kontrollerer, at kravene er opfyldt.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat er relevante, og samtidig tage hensyn til, hvor kompliceret det er at indsamle støttetilkendegivelser i hele EU, bør tidsfristen ikke være længere end 12 måneder fra datoen for registreringen af det foreslåede initiativ.

(12) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at støttetilkendegivelser til et borgerinitiativ indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at sikre, at forslagene til borgerinitiativ fortsat er relevante, og samtidig tage hensyn til, hvor kompliceret det er at indsamle støttetilkendegivelser i hele EU, bør tidsfristen ikke være længere end 24 måneder fra datoen for registreringen af det foreslåede initiativ.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Det er afgørende, at gennemsigtigheden opretholdes gennem hele processen. Derfor bør al finansiel og politisk støtte, der er modtaget, anføres i støttetilkendegivelsen for hvert enkelt borgerinitiativ. Det bør ikke være tilladt at modtage finansiering fra politiske partier og europæiske politiske grupper.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt træffer afgørelse om, hvorvidt forslag til initiativer opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Initiativtageren bør derfor anmode om en afgørelse herom, når der er indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser til et forslag til initiativ fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Kommissionen bør inden to måneder, efter at den har modtaget anmodningen fra initiativtageren, træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Et forslag til borgerinitiativ bør anses for at opfylde betingelserne, hvis det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og vedrører spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne.

(14) Kommissionen bør inden en måned, efter at den har modtaget anmodningen fra initiativtageren, træffe afgørelse om, hvorvidt initiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Et forslag til borgerinitiativ bør anses for at opfylde betingelserne, hvis det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og vedrører spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne. Inden Kommissionen påbegynder udarbejdelsen af et forslag til retsakt på grundlag af et borgerinitiativ, kan den høre Europa-Parlamentet om det foreslåede borgerinitiativs betydning og relevans.

Begrundelse

Kommissionen bør undersøge, om et initiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, inden en måned og ikke to, således at fremdriften med hensyn til indsamling af underskrifter ikke nedsættes.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det bør bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, og det anses for at opfylde betingelserne, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

(15) Da der ikke findes en kompetent EU-valgmyndighed, bør det bestemmes, at når borgerinitiativet har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, skal den enkelte medlemsstat være ansvarlig for at kontrollere og attestere de støttetilkendegivelser, der er indsamlet fra borgere i den pågældende medlemsstat. Af hensyn til at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør de inden tre måneder gennemføre denne kontrol på grundlag af relevante undersøgelser, der kan bygge på tilfældige stikprøver, og udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige indkomne støttetilkendegivelser.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Det er yderst vigtigt, at initiativtagere til et borgerinitiativ afgiver en erklæring om eventuelle finansielle midler, der er anvendt til at støtte og fremme initiativet, for at sikre fuld gennemsigtighed.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Kommissionen bør inden fire måneder behandle borgerinitiativet, drage konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe som reaktion herpå.

(17) Kommissionen bør inden tre måneder behandle borgerinitiativet, drage konklusionerne heraf og fastsætte, hvilke foranstaltninger den har til hensigt at træffe som reaktion herpå.

Begrundelse

For sikre og fastholde en høj grad af borgerinddragelse, er det afgørende, at der kan regnes med en hurtig procedure. Europa-Kommissionen bør derfor være i stand til at formulere sine egne fuldstændige konklusioner om initiativet og de foranstaltninger, den hensigt at træffe, inden for en periode på tre måneder.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Europa-Parlamentet kan træffe passende foranstaltninger inden for dens beføjelser for at sikre, at borgernes stemme bliver hørt.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtageren til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Initiativtagerne bør i deres egenskab af registeransvarlige træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt berigtigelse og sletning af den pågældendes personoplysninger.

(18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder fuldt ud anvendelse på behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Det er i den henseende hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at initiativtageren til et borgerinitiativ og medlemsstaternes kompetente myndigheder er registeransvarlige i betydningen i direktiv 95/46/EF, når det gælder papirbaseret indsamling, og at præcisere, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et borgerinitiativ, højst må opbevares. Når det gælder onlineindsamling, bør Kommissionen i sin egenskab af registeransvarlig træffe alle egnede foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne i medfør af direktiv 95/46/EF, navnlig forpligtelserne vedrørende lovlig behandling af oplysninger, sikkerheden i forbindelse med behandling og fremlæggelse af oplysninger og den registreredes ret til at få adgang til sine personoplysninger samt berigtigelse og sletning af den pågældendes personoplysninger.

Begrundelse

Kommissionen bør oprette et centralt websted for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, når det gælder onlineindsamling. Alle initiativer bør registreres og bør kunne underskrives på dette websted. Ellers ville der blive lagt en yderligere byrde på initiativtagernes skuldre.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere fra mindst en tredjedel af alle medlemsstaterne

1. "borgerinitiativ": et initiativ, der er indgivet til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, hvori Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, og som støttes af mindst én million berettigede underskrivere fra mindst en femtedel af alle medlemsstaterne

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "initiativtager": en fysisk eller juridisk person eller en organisation, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

3. "initiativtagere": fysiske personer, der danner et borgerudvalg, der er ansvarlig for forberedelsen og indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren er en fysisk person, skal den pågældende være unionsborger og have nået den alder, hvor vedkommende får valgret til Europa-Parlamentet.

1. Initiativtagerne skal danne et borgerudvalg, der kommer fra mindst en femtedel af medlemsstaterne. Initiativtagerne skal være unionsborgere og mindst 16 år gamle.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når initiativtageren er en juridisk person eller en organisation, skal den pågældende være etableret i en medlemsstat. Organisationer, der ikke anses for at være en juridisk person i henhold til gældende national ret, skal have repræsentanter, der har beføjelser til at påtage sig juridiske forpligtelser på deres vegne og kan drages til ansvar.

udgår

Begrundelse

Kun fysiske personer kan være initiativtagere til et borgerinitiativ for at det beskyttes mod eventuelt at blive misbrugt af eksisterende erhvervsorganisationer, politiske partier etc.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet.

2. For at være berettigede til at støtte et forslag til borgerinitiativ skal underskriverne være unionsborgere og mindst seksten år gamle.

Begrundelse

I medfør af artikel 9 i TEU nyder alle Unionens borgere lige stor opmærksomhed. Aktivt medborgerskab, social inddragelse af og solidaritet med unge er afgørende for Europas fremtid. Desuden adskiller det forhold, at man støtter et initiativ, sig væsentligt fra, at man udøver sin valgret, og det vil derfor være passende også at inddrage unge. Ydermere vil det, hvis minimumsalderen knyttes til den nationale valgretsalder, skabe uligheder på grund af forskellige nationale krav.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Registrering af et forslag til borgerinitiativ

Registrering af et forslag til borgerinitiativ, og hvorvidt det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med undtagelse af de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og 4, registrerer Kommissionen straks forslaget til initiativ under et specifikt registreringsnummer og sender en bekræftelse til initiativtageren.

2. Kommissionen træffer inden en måned fra modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede anmodning afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Forslaget til borgerinitiativ anses for at opfylde betingelserne og skal derfor registreres, hvis det opfylder følgende betingelser:

 

– det kan ikke med rimelighed anses for at være utilstedeligt, fordi det er krænkende eller useriøst

 

– det er ikke i strid med EU's værdier

 

– det vedrører et spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne, og

 

– det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser til at fremsætte forslag.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forslag til borgerinitiativer, der med rimelighed kan anses for at være utilstedelige, fordi de er krænkende eller useriøse, skal ikke registreres.

udgår

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativer, som er åbenbart i strid med EU's værdier.

4. Kommissionen afslår at registrere forslag til borgerinitiativer, som er åbenbart i strid med EU's værdier, som fastsat i artikel 2 i traktat om Den Europæiske Union. Kommissionens begrundelse for at afslå registrering af et initiativ skal være velunderbygget og skal offentliggøres på det websted, som Kommissionen opretter til dette formål.

Begrundelse

Gennemsigtighed vil utvivlsomt vise sig at have pædagogisk virkning og forhindre formering af uantagelige eller latterlige initiativer.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret, offentliggøres i registret.

5. Afgørelsen om, hvorvidt borgerinitiativet opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, meddeles initiativtagerne til forslaget og offentliggøres i registret og på det websted, som Kommissionen stiller til rådighed.

 

Den skal også omfatte angivelse af, hvilken retsakt eller foranstaltning Kommissionen anser for hensigtsmæssig, hvis en million støttetilkendegivelser er indsamlet til fordel for dette borgerinitiativ. Kommissionen kan altid ændre denne angivelse på det tidspunkt, hvor den vedtager sin afgørelse om, hvorvidt den vil gå videre med et borgerinitiativ.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Kommissionen underretter initiativtageren om grundene til, at registrering af det foreslåede borgerinitiativ er blevet afslået.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Initiativtageren er ansvarlig for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 4.

1. Initiativtageren er ansvarlig for indsamlingen af de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskrivere af et forslag til borgerinitiativ, der er blevet registreret og opfylder betingelserne for at kunne fremsættes i overensstemmelse med artikel 4.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Initiativtageren fremlægger for de kompetente myndigheder en erklæring om enhver finansiel støtte, der er modtaget fra interessegrupper eller repræsentanter for interessegrupper, under hele indsamlingen af støttetilkendegivelser, for at sikre fuld gennemsigtighed under hele borgerinitiativets livscyklus.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Alle støttetilkendegivelser skal indsamles efter datoen for registreringen af forslaget til initiativ og inden en frist på højst 12 måneder.

4. Alle støttetilkendegivelser skal indsamles efter datoen for registreringen af forslaget til initiativ og inden en frist på højst 24 måneder.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis støttetilkendegivelser indsamles elektronisk, skal de data, der indhentes via onlineindsamlingssystemet, lagres på en medlemsstats område. Modellen til støttetilkendegivelsesformularer kan tilpasses med henblik på elektronisk indsamling.

1. Hvis støttetilkendegivelser indsamles elektronisk, skal de data, der indhentes via onlineindsamlingssystemet, lagres centralt af Kommissionen eller af Europa-Parlamentet. Modellen til støttetilkendegivelsesformularer kan tilpasses med henblik på elektronisk indsamling.

Begrundelse

Kommissionen bør oprette et centralt websted for at sikre beskyttelsen af personoplysninger. Alle initiativer bør registreres og bør kunne underskrives på dette websted. Ellers ville der blive lagt en yderligere byrde på initiativtagernes skuldre.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Data, som underskriverne har fremlagt via onlineindsamlingssystemet, skal kontrolleres, lagres og destrueres i overensstemmelse med EU's regler om databeskyttelse og retten til privatlivets fred.

Begrundelse

Underskriverne giver personlige oplysninger, som skal beskyttes mod enhver form for misbrug.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis onlineindsamlingssystemet opfylder de i stk. 4 omhandlede bestemmelser, udsteder den relevante kompetente myndighed inden en måned en attest i overensstemmelse med modellen i bilag IV. Indtil de i stk. 5 omhandlede tekniske specifikationer er blevet vedtaget, anvender den kompetente myndighed dertil egnede nationale tekniske specifikationer til at vurdere, om onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med stk. 4.

udgår

Medlemsstaterne anerkender attester udstedt af andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

 

Begrundelse

Da Kommissionen bør oprette og forvalte et centralt websted, er det ikke længere påkrævet, at medlemsstaterne kontrollerer, at kravene er opfyldt.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a. kun fysiske personer kan indgive en støttetilkendegivelse online

a. kun fysiske personer, der er berettigede til at underskrive, kan indgive en støttetilkendegivelse online

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba. det kan kontrolleres, at hver person kun fremsætter en støttetilkendegivelse

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse vedtager Kommissionen tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2.

5. Inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse foretager Kommissionen i samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en evaluering, således at Kommissionen kan vedtage tekniske specifikationer til gennemførelse af stk. 4, jf. forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2. Denne evaluering fremsendes sammen med forslagene til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

1. Underskriverne af et borgerinitiativ skal komme fra mindst en femtedel af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I en tredjedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

2. I en femtedel af medlemsstaterne skal underskriverne mindst omfatte det minimum af borgere, der er fastsat i bilag I.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, der udstedte det identifikationsdokument, der er anført i deres støttetilkendegivelse.

3. Underskriverne anses for at komme fra den medlemsstat, hvor de har deres faste bopæl.

 

En underskriver, som ikke er statsborger i den medlemsstat, hvori den pågældende har fast bopæl, kan vælge at blive anset for at komme fra den medlemsstat, hvor vedkommende har fast bopæl, eller fra den medlemsstat, hvori den pågældende er statsborger.

 

En underskriver, der har fast bopæl i et tredjeland, anses for at komme fra den medlemsstat, hvori den pågældende er statsborger.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Afgørelse om, hvorvidt et forslag til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes

 

1. Når initiativtageren har indsamlet 300 000 støttetilkendegivelser, jf. artikel 5, fra underskrivere fra mindst tre medlemsstater, indgiver den pågældende en anmodning til Kommissionen om at træffe afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag V.

 

2. Kommissionen træffer inden to måneder fra modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede anmodning afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes. Forslaget til borgerinitiativ anses for at opfylde betingelserne, hvis:

 

a. det vedrører et spørgsmål, hvor der kan vedtages en EU-retsakt med henblik på at gennemføre traktaterne, og samt

 

b. det falder inden for rammerne af Kommissionens beføjelser til at fremsætte forslag.

 

3. Den i stk. 2 omhandlede afgørelse meddeles initiativtageren til det pågældende forslag og offentliggøres.

 

Begrundelse

Det er hensigten at afgørelsen om registrering af et forslag til borgerinitiativ, og hvorvidt det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, skal foretages i én arbejdsgang. Artikel 8 er derfor ikke nødvendig, eftersom artikel 4 behandler registrering af et forslag til borgerinitiativ, og hvorvidt det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og Kommissionen har besluttet, at forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, jf. artikel 8, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14 til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag VI.

1. Når initiativtageren har indsamlet de nødvendige støttetilkendegivelser fra underskriverne, jf. artikel 5 og 7, og Kommissionen har besluttet, at forslaget til borgerinitiativ opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, jf. artikel 4, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne i papirform eller elektronisk form til de relevante kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 14 til kontrol og attestering. Med henblik herpå anvender initiativtageren formularen i bilag VI.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Initiativtageren fremsender støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, der har udstedt det deri anførte identifikationsdokument.

Initiativtageren fremsender støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, hvor underskriverne har deres faste bopæl.

 

En underskriver, som ikke er statsborger i den medlemsstat, hvori den pågældende har fast bopæl, kan vælge at blive anset for at komme fra den medlemsstat, hvor vedkommende har fast bopæl, eller fra den medlemsstat, hvori den pågældende er statsborger.

 

Hvis underskriverne har deres faste bopæl i et tredjeland, fremsender initiativtageren støttetilkendegivelserne til den medlemsstat, hvor de er statsborgere.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder støttetilkendegivelserne på grundlag af passende undersøgelser og udsteder en attest til initiativtageren i overensstemmelse med modellen i bilag VII, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres.

2. De kompetente myndigheder kontrollerer inden tre måneder støttetilkendegivelserne på grundlag af stikprøvekontrol og udsteder en attest til initiativtageren i overensstemmelse med modellen i bilag VII, hvori antallet af gyldige støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat attesteres. Den procentvise andel af ugyldige signaturer i stikprøven vil blive fratrukket det samlede antal af støttetilkendegivelser. Der bliver kun udstedt en attest, hvis det resterende antal af støttetilkendegivelser overstiger en million.

Begrundelse

Denne artikel har til formål at gøre kontrollen hurtigere. Hvis borgerinitiativet f.eks. får 1,5 millioner underskrivere, kan kontrolmyndigheden foretage en stikprøvekontrol af 5000 af det samlede antal underskrifter. Hvis det af denne stikprøvekontrol fremgår, at ud af de 5000 er 500 (eller 10 %) er falske, ufuldstændige eller ikke kan verificeres, så kan resultatet ekstrapoleres til samtlige indsamlede underskrifter, idet det antages, at 10 % af de 1,5 millioner underskrifter er falske. Desuden imødegår en sådan stikprøvekontrol også Kommissionens argument, hvorefter identifikationsnummeret er nødvendigt for at gennemføre en grundig kontrol af underskrifternes gyldighed.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a. offentliggør den straks borgerinitiativet på sit websted

a. offentliggør den straks borgerinitiativet på sit websted på alle de officielle EU-sprog

Begrundelse

Alle EU-borgere bør være i stand til at forstå indholdet af det foreslåede borgerinitiativ med henblik på at støtte det, efter at det er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. Dette vil kun kunne opnås, hvis initiativerne er oversat alle de officielle EU-sprog efter offentliggørelse på Europa-Kommissionens websted.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b. behandler den borgerinitiativet og fastsætter inden fire måneder sine konklusioner om initiativet samt eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene hertil i en meddelelse.

b. behandler den borgerinitiativet og fastsætter inden tre måneder sine konklusioner om initiativet samt passende forslag om det spørgsmål, hvor borgerne har tilkendegivet, at en retsakt er påkrævet. Såfremt Kommissionen beslutter at træffe alternative foranstaltninger eller ikke at træffe foranstaltninger, skal den angive sin begrundelse herfor i en meddelelse.

Begrundelse

For at skabe en stærkere forpligtelse for Kommissionen til at følge op på borgerinitiativer. For sikre og fastholde en høj grad af borgerinddragelse, er det afgørende, at der kan regnes med en hurtig procedure. Europa-Kommissionen bør derfor være i stand til at formulere sine egne fuldstændige konklusioner om initiativet og de foranstaltninger, den hensigt at træffe, inden for en periode på tre måneder.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse sendes til initiativtageren til borgerinitiativet samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

2. Listen over fremsatte borgerinitiativer samt den i stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse sendes til initiativtageren til borgerinitiativet samt til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Begrundelse

For at skabe en stærkere forpligtelse for Kommissionen til at følge op på borgerinitiativer.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen fremlægger for Europa-Parlamentet og Rådet en årlig offentlig rapport om gennemførelsen af borgerinitiativer, hvori der bl.a. angives antallet af fremsatte initiativer, hvorvidt de opfyldte betingelserne for at kunne fremsættes samt Kommissionens opfølgning af hvert enkelt initiativ.

Begrundelse

For at skabe en stærkere forpligtelse for Kommissionen til at følge op på borgerinitiativer.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Hvad angår borgerinitiativer, for hvilke der er blevet indsamlet en million støttetilkendegivelser, kan Europa-Parlamentet til enhver tid opfordre Kommissionen til at redegøre for de foranstaltninger, den har til hensigt at træffe, eller i givet fald for dens afgørelse om ikke at træffe foranstaltninger og om begrundelsen herfor. Under udøvelsen af sine beføjelser kan Europa-Parlamentet til enhver tid foretage høringer af initiativtagerne eller vedtage en beslutning. Initiativtagerne kan også indgive et andragende til Europa-Parlamentet om spørgsmålet, hvis kriterierne herfor er opfyldt.

Begrundelse

For at opfylde borgernes forventninger og undgå frustrationer, er det vigtigt, at Europa-Parlamentet tilbyder andre muligheder og drøfter spørgsmålet for at præcisere Kommissionens beslutning.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 13 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b. manglende overholdelse af kravene til onlineindsamlingssystemer

udgår

Begrundelse

Vi støtter tanken om ét centralt websted drevet af Kommissionen i stedet for websteder, som hver initiativtager skal oprette; på denne måde sikres det, at bestemmelserne om databeskyttelse altid overholdes.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ved delegerede retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage ændringer af bilagene til denne forordning.

Kommissionen kan ved delegerede retsakter, jf. artikel 16, 17 og 18, vedtage ændringer af bilagene til denne forordning med undtagelse af bilag II og III.

Begrundelse

Der er bestemmelser i disse to bilag, der skal behandles af Europa-Parlamentet. Disse to bilag skal derfor udelukkes fra anvendelsesområdet for de delegerede retsakter og komitologiproceduren.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

Den delegerede retsakt offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater og Europa-Parlamentet herom.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fem år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse.

To år efter at forordningen er trådt i kraft, aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Det retsgrundlag i traktaterne, der gør det muligt for Kommissionen at træffe foranstaltninger

udgår

Begrundelse

Det er ikke realistisk at forvente, at borgere, der iværksætter et initiativ, har kendskab til det retsgrundlag i traktaterne, der gør det muligt for Kommissionen at træffe foranstaltninger. Tværtimod er det Kommissionens opgave at undersøge et initiativ og dets forenelighed med traktaterne og derefter informere initiativtagerne, hvorvidt det opfylder betingelserne for at kunne fremsættes, idet Kommissionen skal angive de præcise grunde for dens afgørelse og offentliggøre den.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

5. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning

Bilag III – Rubrik 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Finansiel og politisk støtte modtaget i forbindelse med det foreslåede borgerinitiativ*:

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Bilag III – Rubrik 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rubrik 3: (udfyldes af underskriveren)

Rubrik 3: (udfyldes af underskriveren)

 

 

1. Navn:

1. Navn:

Fornavn(e)* …......Efternavn*:

Fornavn(e)* …......Efternavn*:

2. Adresse:

Gade:

Postnummer: By*:

Land*:

2. Adresse:

Gade:

Postnummer: By*:

Land*:

3. E-mail:

3. E-mail:

4. Fødselsdato og -sted*:

4. Fødselsdato og -sted*:

Fødselsdato: Sted og land:

Fødselsdato: Sted og land:

5. Nationalitet*:

5. Nationalitet*:

6. Personligt identifikationsnummer*:

 

Type identifikationsnummer/identifikationsdokument*:

 

Nationalt identitetskort: Pas: Social sikring:

 

Medlemsstat, der udstedte identifikationsnummeret/identifikationsdokumentet*:

 

7. Jeg bekræfter herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte, og at jeg kun har støttet dette forslag til borgerinitiativ én gang*.

6. Jeg bekræfter herved, at oplysningerne på denne formular er korrekte, og at jeg kun har støttet dette forslag til borgerinitiativ én gang*.

Dato og underskrift*•: ………..

Dato og underskrift*•: ………..

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Bilag IV

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG IV

Attest til bekræftelse af, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxxx/xxxx

[….] (navnet på den kompetente myndighed) i [….](medlemsstatens navn), bekræfter herved, at følgende onlineindsamlingssystem: [….] (webadresse), der anvendes til elektronisk indsamling af støttetilkendegivelser til borgerinitiativet med registreringsnummer [….], er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. xxxx/xxxx.

Dato, underskrift og den kompetente myndigheds stempel:

udgår

Begrundelse

Kommissionens forslag om, at hver initiativtager skulle oprette sit eget websted, ville indebære en yderligere byrde ikke blot for initiativtagerne, men også for medlemsstaterne, da de skulle kontrollere, at onlineindsamlingssystemerne er i overensstemmelse med de bestemmelser, Kommissionen har fastsat, og de skulle også attestere, at hvert websted opfylder kravene. For at undgå dette mener vi, at Kommissionen bør oprette et centralt websted, hvor alle initiativerne skal lagres.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Bilag VI

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formular til fremsendelse af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

Formular til fremsendelse af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne

1. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse*:

1. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse*:

2. Titlen på borgerinitiativet*:

3. Registreringsnummer i Kommissionen*:

4. Registreringsdato*:

5. Dato for anmodning om afgørelse om, hvorvidt forslaget opfylder betingelserne for at kunne fremsættes*:

6. Antal underskrivere fra [medlemsstatens navn]*:

2. Titlen på borgerinitiativet*:

3. Registreringsnummer i Kommissionen*:

4. Registreringsdato*:

5. Dato for anmodning om afgørelse om, hvorvidt forslaget opfylder betingelserne for at kunne fremsættes*:

6. Antal underskrivere fra [medlemsstatens navn]*:

7. Bilag:*:

(Omfatter alle støttetilkendegivelser fra underskrivere, der har anført et personligt identifikationsnummer udstedt af samme medlemsstat. Anfør eventuelt de(n) relevante attest(er), der bekræfter, at onlineindsamlingssystemet er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xxxx/xxxx)

7. Bilag:*:

(Omfatter alle støttetilkendegivelser fra underskrivere)

8. Dato og initiativtagerens underskrift*:

8. Dato og initiativtagerens underskrift*:

*: Felter, der skal udfyldes

*: Felter, der skal udfyldes

Begrundelse

Nogle medlemsstater udsteder ikke identitetskort til deres borgere, og derfor vil det være mere passende at anvende statsborgerskab. Da Kommissionen bør oprette og forvalte et centralt websted, er det desuden ikke længere påkrævet, at medlemsstaterne kontrollerer, at kravene er opfyldt.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Bilag VIII – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse eller, hvis denne er en juridisk enhed eller organisation, dennes retlige repræsentants fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

6. Initiativtagerens fulde navn, postadresse og e-mail-adresse.

PROCEDURE

Titel

Borgerinitiativer

Referencer

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Korresponderende udvalg

AFCO

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Cecilia Wikström

10.5.2010

Kinga Göncz

10.5.2010

 

Dato for vedtagelse

26.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström


PROCEDURE

Titel

Borgerinitiativer

Referencer

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Dato for høring af EP

31.3.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

21.4.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

21.4.2010

JURI

17.6.2010

LIBE

21.4.2010

PETI

21.4.2010

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

1.6.2010

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PETI

17.6.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Alain Lamassoure

3.5.2010

Zita Gurmai

3.5.2010

 

Behandling i udvalg

3.5.2010

3.6.2010

14.6.2010

12.7.2010

 

5.10.2010

9.11.2010

29.11.2010

 

Dato for vedtagelse

30.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

Dato for indgivelse

3.12.2010

Seneste opdatering: 8. december 2010Juridisk meddelelse