Menetlus : 2010/0074(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0350/2010

Esitatud tekstid :

A7-0350/2010

Arutelud :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Hääletused :

PV 15/12/2010 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0480

RAPORT     ***I
PDF 789kWORD 1165k
3. detsember 2010
PE 445.836v03-00 A7-0350/2010

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Zita Gurmai ja Alain Lamassoure

Arvamuse koostajad (*): Gerald Häfner ja Diana Wallis,

Petitsioonikomisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 50

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 petitsioonikomisjonI ARVAMUS
  kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS
  kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0119);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõiget 4;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 24 esimest lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0089/2010);

-   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. juuli 2010. aasta arvamust(1);

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 10. juuni 2010. aasta arvamust(2);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja petitsioonikomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0350/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda ELi demokraatias ning et vähemalt üks miljon kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt.

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda ELi demokraatias Euroopa kodanikualgatuse kaudu. Menetlus võimaldab kodanikel pöörduda otse komisjoni poole ja annab neile sarnase algatusõiguse, nagu on Euroopa Parlamendil ja nõukogul.

Selgitus

On üleliigne korrata põhjenduses aluslepingu sätteid. Vajalikud viited aluslepingutele on esitatud juba volitustes. Viimases lauses viidatakse algatuse kohale liidu üldise ülesehituse raamistikus.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid määrama kindlaks sellise kodanikualgatuse esitamise korra ja tingimused.

välja jäetud

Selgitus

Aluslepingu sätet ei ole mõtet põhjenduses üle korrata. Õiguslikule alusele viidatakse juba määruse esimeses volituses.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele.

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et need soodustaksid kodanike osavõttu ja muudaksid liidu ligipääsetavamaks. Need peaksid õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoidma.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) On oluline korralda tõhusaid teavitus- ja tutvustuskampaaniaid kodanikualgatuse kohta, et suurendada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist, anda neile selle kohta täpset teavet, edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga ja luua tõeline Euroopa avalik ruum; sellega seoses on teabevahetusel ja teavituskampaaniatel täita oluline osa. Seda arvestades peaks komisjon kaaluma, kuidas saaks ära kasutada olemasolevaid programme, mis on mõeldud liikuvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamiseks, ning uusi kommunikatsiooni vorme, nagu sotsiaalvõrgustikud, mis edendavad avalikku arutelu. Lisaks sellele peaksid komisjon ja Euroopa Parlament liikmesriikides asuvate esinduste ja teabebüroode kaudu andma taotluse korral kodanikele teavet ja mitteametlikku nõu kodanikualgatuste kohta, eelkõige registreerimise kriteeriumide ning ELi aluslepingutes kirjeldatud liidu väärtuste ja pädevuste kohta. Euroopa kodanikualgatuse juhend tuleks koostada kõigis ELi ametlikes keeltes ja see peaks olema kättesaadav Internetis.

Selgitus

Selleks et vältida valede ootuste ja valearusaamade tekkimist Euroopa kodanikualgatuse olemuse ja ulatuse kohta, on ülioluline korraldada teabekampaaniaid. Muudatusettepanekuga soovitakse parandada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist ja anda selle kohta täpset teavet.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Euroopa Komisjoni esindused ja Euroopa Parlamendi infobürood liikmesriikides peaksid koos Euroopa Komisjoni teabevõrkudega pidevalt andma kodanikele mis tahes vajaminevat teavet kodanikualgatuse kohta.

 

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Lävi peaks tagama, et kodanikualgatus esindab ELi huve, aga nõuded ei tohiks olla liiga piiravad. Seega peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Selgitus

Tuleb leida madalam lävi, mille korral ELi huvid on endiselt esindatud, aga nõuded ei ole liiga piiravad.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate kodanike minimaalne arv. Selleks et tagada kodanikele kodanikualgatuses osalemiseks samalaadsed tingimused, peaksid kõnealused minimaalsed arvud olema kahanevalt proportsionaalsed iga liikmesriigi suurusega. Selguse huvides tuleks need arvud liikmesriigiti kindlaks määrata käesoleva määruse lisas.

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate kodanike minimaalne arv. Selleks et tagada kodanikele kodanikualgatuses osalemiseks samalaadsed tingimused, peaksid kõnealused minimaalsed arvud olema kahanevalt proportsionaalsed vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõikele 2, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi liikmete arvu liikmesriigi kohta.

 

Selleks peaks iga liikmesriigi nõutav minimaalne arv olema võrdne sellest riigist valitavate Euroopa Parlamendi liikmete arvuga, mis on korrutatud 750-ga.

 

Selguse huvides tuleks need minimaalsed arvud kindlaks määrata käesoleva määruse lisas. Komisjonile tuleks anda volitus muuta seda lisa, kui muudetakse Euroopa Parlamendi koosseisu.

Selgitus

Euroopa Parlamendi kohtade jaotamist muudetakse regulaarselt valemi alusel, mis vastab täielikult kahaneva proportsionaalsuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7 a) Kodanikualgatuse tõhusaks läbiviimiseks on vaja teatavat minimaalset organiseeritud struktuuri. Selleks peab olema kodanike komitee, mis koosneb füüsilistest isikutest (korraldajad), kes pärinevad eri liikmesriikidest, et edendada kogu Euroopat puudutavate küsimuste tõstatamist ja soodustada nende teemal mõttevahetusi. Läbipaistvuse ning sujuva ja tõhusa teabevahetuse kindlustamiseks peaks kodanike komitee määrama esindajad, kes on kogu protsessi vältel kontaktisikud komitee ja ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel.

Selgitus

Kodanikualgatus loodi selleks, et anda kodanikele võimalus osaleda liidu demokraatias. Kodanikualgatuse peaksid saama käivitada ainult füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Kõigile allakirjutanutele ja korraldajatele tuleb olenemata nende soost, rassist või etnilisest päritolust, puudest, seksuaalsest sättumusest, usutunnistusest või veendumustest tagada võrdsed võimalused osaleda kodanikualgatuses ning tuleb tagada diskrimineerimisest hoidumise põhimõtete järgimine. Teave kodanikualgatuste kohta peaks olema kõigile kättesaadav ja kergesti mõistetav.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi, kusjuures kuritahtlikke ega põhjendamatuid ettepanekuid ei tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus olevate ettepanekute registreerimise taotluse. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus ning vältida olukorda, kus allkirju kogutakse ettepanekule, mis ei kuulu kõnealuse määruse reguleerimisalasse, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi. Ettepanekuid, mis ei ole kõnealuse määruse mõistes kodanikualgatused, ei tohiks registreerida. Registreerimine on haldustoiming, mille eesmärk on valida välja kõnealuse määruse reguleerimisalasse kuuluvad algatused; seega võib algatuse registreerimisest keelduda üksnes õiguslikel põhjustel, kuid mitte mingil juhul poliitilistel kaalutlustel. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega ja peaks seega olema kohustatud teavitama algatuse korraldajaid algatuse registreerimisest keeldumise põhjustest ja kõigist võimalikest neile kättesaadavatest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest. Komisjon peaks ka selgitama, et registreerimine ja nõutud arvu toetusavalduste kogumine ei vii tingimata selleni, et komisjon võtab õigusakti ettepaneku vastu, ning algatuse registreerimine ei ole ametlik otsus pädevusküsimuste kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga põhjendatakse vastuvõetavuse kontrollimise ärajätmist: komisjon peaks kontrollima ainult seda, kas teatav algatus on kodanikualgatus määruse mõistes. Kui on, tuleks algatus registreerida ja korraldajaid ei tohiks takistada allkirju kogumast. Teises osas käsitletakse mõningaid vastuvõetavuse kontrolli ärajätmisest tulenevaid probleeme. Selleks et hoida ära algatuse kasutamist selleks, et komisjon teeks otsuseid pädevusküsimustes, tuleks korraldajatele selgitada, et registreerimine tähendab üksnes seda, et komisjoni hinnangul on tegemist Euroopa kodanikualgatusega. Seda ei saa võtta kui ametlikku otsust pädevusküsimuste kohta.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Vajalike toetusavalduste kogumise eest kodanikelt peaks vastutama kavandatud kodanikualgatuse korraldaja.

(9) Kui ettepanek on kodanikualgatusena registreeritud, võivad korraldajad koguda kodanike toetusavaldusi.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tugevdatakse seisukohta, et registreerimine on ette nähtud ainult selleks, et otsustada, kas tegu on Euroopa kodanikualgatusega. Kui see on kodanikualgatus, siis ei pea korraldajad täitma ühtegi muud kriteeriumi (vastuvõetavus jms), vaid nad võivad kasutada oma aluslepingute järgset õigust, nimelt koguda algatuse toetuseks allkirju.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas isiku tuvastamine ja andmete turvaline säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon olema kohustatud kehtestama veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(10) Selleks et kasutada kaasaegset tehnoloogiat tõhusalt osalusdemokraatia vahendina, on asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii Internetis kui ka paberkandjal. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas ainult ühe allkirja andmine isiku kohta ning andmete turvaline kogumine ja säilitamine. Üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid tuleks välja töötada ekspertide tasandil ja neid tuleks pidevalt kohandada tehnika arenguga; veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmise volitused tuleks seega delegeerida komisjonile.

 

Nimetatud tehnilistele spetsifikatsioonidele esitatavad nõuded ei tohiks siiski tekitada põhjendamatuid takistusi korraldajatele, kes soovivad kasutada veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse põhjendada sätteid ja õigustada delegeeritud õigusaktide kasutamist.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Toetusavaldused tuleks koguda kodanikusõbralikul viisil, mille puhul on tagatud vajalikud andmekaitse meetmed. Samal ajal ei tohiks see korraldajatele liigset koormust põhjustada.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) On asjakohane, et komisjon peaks tegema otsuse kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta piisavalt varases etapis. Seega peaks algatuse korraldaja taotlema sellise otsuse tegemist pärast seda, kui ta on kavandatud algatusele kogunud vähemalt kolmest liikmesriigist pärinevatelt allakirjutanutelt 300 000 toetusavaldust.

välja jäetud

Selgitus

Vastuvõetavuse kontroll jäetakse ära.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist kodanikualgatuse korraldajalt võtma vastu otsuse algatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust tuleks pidada vastuvõetavaks, kui see kuulub komisjoni volituste piiresse ja kui selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti.

välja jäetud

Selgitus

Vastuvõetavuse kontroll jäetakse ära.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui kodanikualgatust on peetud vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) ELi pädeva valimisameti puudumisel on asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil, näiteks juhuvalimi põhjal, kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

Selgitus

Tuleb selgitada, et liikmesriigid kontrollivad allkirju, kuigi tegu on Euroopa kodanikualgatusega, sest ei ole olemas pädevat ELi valimisametit, kes seda ülesannet täidaks.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kodanikualgatuse korraldajad peaksid enne kodanikualgatuse esitamist komisjonile tagama, et kõik käesolevas määruses sätestatud asjakohased tingimused on täidetud.

välja jäetud

Selgitus

On üleliigne märkida põhjenduses, et määruses sätestatud kohustusi tuleb täita, selleks et saavutada soovitud õiguslik mõju.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) On äärmiselt oluline, et kodanikualgatuse korraldajad esitaksid deklaratsiooni kõigi rahaliste vahendite kohta, mida on kasutatud algatuse toetamiseks ja edendamiseks, et kindlustada täielik läbipaistvus.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama oma järeldused ja meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama eraldi oma õiguslikud ja poliitilised järeldused; komisjon peaks esitama ka meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta. Selleks et näidata, et kodanikualgatust toetab vähemalt miljon liidu kodanikku ja selle võimalikke järelmeetmeid on põhjalikult kaalutud, peaks komisjon selgitama selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult oma kavandatava tegevuse põhjusi ning ka põhjendama, kui ta ei kavatse võtta mingeid meetmeid. Kuna kodanikele peaks tagatama, et eduka algatuse suhtes võetakse asjakohaseid järelmeetmeid, siis peaks komisjon koos Euroopa Parlamendi ja vajaduse korral koos teiste ELi institutsioonide ja organitega korraldama avaliku kuulamise. Komisjoni kui algatuse adressaati peaks esindama volinik või vähemalt peadirektor.

Selgitus

Komisjoni reageerimine Euroopa kodanike ettepanekule peaks olema nii õiguslikult kui ka poliitiliselt põhjendatud. Lisaks tuleb põhjendades näidata, et kodanike häält on kuulda võetud ja kaalutakse tõsiselt võimalike meetmete võtmist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Sellega seoses on asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses on kodanikualgatuse korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldaja peab andmete vastutava töötlejana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja kustutada.

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Sellega seoses on õiguskindluse parandamiseks asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses on kodanikualgatuse korraldajad ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldajad peavad andmete vastutava töötlejana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja kustutada.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on põhjendada sätet. (Viimane lause ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Käesoleva määruse lisade muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

(21) Võttes arvesse võimalikku vajadust tulevikus muuta või täiendada teatavaid käesoleva määruse või selle lisade vähemolulisi sätteid, tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab muudatust sättes ja põhjendab delegeeritud õigusaktide kasutamist.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Komisjon peaks esitama aruande käesoleva määruse rakendamise kohta viis aastat pärast selle jõustumist.

välja jäetud

Selgitus

On üleliigne lihtsalt korrata põhjenduses sätte üht osa.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest kolmandikust kõikidest liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest viiendikust kõikidest liikmesriikidest;

Selgitus

Algatuse käivitamise hõlbustamiseks ning lihtsama ja vähem keeruka korra kehtestamiseks on asjakohane näha ette madalam lävi.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. „korraldaja” – füüsiline või juriidiline isik või organisatsioon, kes vastutab kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

3. „korraldajad” – füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee ja kes vastutavad kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

 

Organisatsioonid, kes aluslepingu kohaselt aitavad kaasa Euroopa poliitilise teadlikkuse kujundamisele ja ELi kodanike tahte väljendamisele, võivad vahetult toetada kodanikualgatust tingimusel, et seda tehakse täiesti läbipaistval viisil.

 

(Muudatusettepanekut asendada sõna „korraldaja” sõnaga „korraldajad” kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Kui muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb vastavad muudatused teha kogu tekstis.)

Selgitus

Kodanikualgatus peaks määratluse kohaselt olema osalusdemokraatia vahend, mis on avatud kõigile liidu kodanikele, mitte juriidilistele isikutele. Seepärast peaksid korraldajad olema üksnes kodanikud (füüsilised isikud). Algatuse käivitamiseks peaksid korraldajad moodustama kodanike komitee.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajale ja allakirjutanutele esitatavad nõuded

Korraldajatele ja allakirjutanutele esitatavad nõuded

Selgitus

Kodanikualgatuse peaks käivitama kodanike komitee, mis koosneb füüsilistest isikutest, kes on liidu kodanikud. Seetõttu tuleks pealkirja vastavalt muuta.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

1. Korraldajad peavad olema ELi kodanikud ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

Kui korraldaja on juriidiline isik või organisatsioon, peab ta olema asutatud liikmesriigis. Organisatsioonil, kes on kohaldatava riikliku õiguse kohaselt iseseisva õigusvõimeta, peab olema esindaja, kes võib tema nimel võtta õiguslikke kohustusi ja vastutuse.

 

Selgitus

Mitmuse kasutamine on õigustatud artikli 3 lõikega 1 a (uus). Väljajätmine on vajalik, kuna korraldajad peaksid olema ainult füüsilised isikud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) – lõigud 1 ja 2 (uued)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Korraldajad moodustavad kodanike komitee, mis koosneb vähemalt seitsmest isikust, kelle hulgas on vähemalt seitsme liikmesriigi elanikke.

 

Korraldajad määravad ühe esindaja ja tema asendaja, kes on kogu protsessi vältel kontaktisikud kodanike komitee ja ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel ning kellel on õigus esineda ja tegutseda kodanike komitee nimel.

Selgitus

Selleks et hõlbustada kogu Euroopale huvipakkuvate küsimuste väljaselgitamist, nende teemal mõttevahetuste korraldamist ja allkirjade kogumist kogu liidus, peaks algatuse ettepaneku tegema kindel arv kodanikke, kes moodustavad kodanike komitee. Kodanike komitee peaks olema võimeline kõnelema ühel häälel, mistõttu on vaja määrata kindlaks kontaktisik ja tema asetäitja.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) – lõik 3 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui korraldajad on mõne riigi parlamendi või Euroopa Parlamendi liikmed, siis ei arvestata neid vähima isikute arvu hulka, mis on nõutav kodanike komitee moodustamiseks.

Selgitus

Oluline on edastada kodanikele kindel sõnum, et kõnealune vahend on loodud nende jaoks, ning julgustada neid seda kasutama ja selles osalema. Parlamendiliikmetel on õigusaktide ettepanekute tegemiseks ja Euroopa tasandil arutelude algatamiseks muud vahendid.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja igas liikmesriigis selleks sätestatud vanuses, võttes aluseks Euroopa Parlamendi valimised.

Selgitus

Selleks et soodustada noorte Euroopa kodanike osalemist Euroopa Liidu tuleviku kujundamises ja soodustada nende laialdasemat osalemist liidu demokraatias, on asjakohane sätestada madalam vanuse alampiir kui see, mis on enamikus liikmesriikides hääletamiseks vajalik ja mis on kodanike komitee liikmete vanuse alampiir.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peab korraldaja taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning rahastamis- ja toetusallikate kohta.

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peavad korraldajad taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide kohta.

 

Korraldajad annavad kolmandas lõigus kindlaks määratud registrile pidevalt uuendatud teavet algatuste toetus- ja rahastamisallikate kohta ja vajaduse korral avaldavad selle oma veebisaidil.

Osutatud teave kantakse ühes ELi ametlikus keeles komisjoni selleks otstarbeks loodud veebipõhisesse registrisse (edaspidi „register”).

Osutatud teave kantakse ühes või mitmes ELi ametlikus keeles komisjoni selleks otstarbeks loodud veebipõhisesse registrisse (edaspidi „register”). Registrisse võib hiljem lisada teavet muus ametlikus keeles peale keel(t)e, milles see algselt esitati.

 

Algatuse tõlkimise eest teistesse ELi ametlikesse keeltesse vastutavad korraldajad.

Selgitus

Algatus tuleks tõlkida, sest kodanike komitee koosneb eri riikidest pärit kodanikest ja allkirju tuleb koguda vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel, registreerib komisjon kavandatud algatuse viivitamata ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajale.

2. Kui on kindlaks tehtud, et kavandatud algatus on käesoleva määruse kohane kodanikualgatus, registreerib komisjon selle ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajatele.

Selgitus

Registreerimisest tuleks keelduda ainult juhul, kui tegu ei ole kodanikualgatusega. Sellised juhud on määratud kindlaks aluslepingutes ja käesolevas määruses.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes käsitada sobimatuna, kuna see on kuritahtlik või põhjendamatu, ei registreerita.

3. Komisjon registreerib kavandatud kodanikualgatuse kahe kuu jooksul pärast selle saamist, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

 

a) kodanike komitee on moodustatud ja kontaktisikud määratud;

 

b) kavandatud kodanikualgatuse pealkirja, sisu ja eesmärkide eri keeleversioonide vahel ei ole ilmseid suuri lahknevusi;

 

c) algatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis on kindlaks määratud aluslepingutes ja mille kohaselt komisjon on pädev esitama nõutava õigusakti ettepaneku;

 

d) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt kuritahtlik, kergekaaluline ega pahatahtlik;

 

e) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Selgitus

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 a. Komisjon keeldub registreerimisest, kui lõikes 3 kehtestatud tingimused ei ole täidetud.

 

Komisjon võtab kõik vajalikud meetmed selleks, et kinnitada korraldajatele, et tema otsus registreerimise kohta on täielikus kooskõlas aluslepingute sätte ja mõttega ega mõjuta tema tulevasi otsuseid selle teema kohta.

 

Kui komisjon keeldub algatust registreerimast, peab ta korraldajaid teavitama keeldumise põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

Selgitus

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus oleva kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi.

välja jäetud

Selgitus

Vt teisi artikli 4 muudatusettepanekute selgitusi.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Korraldajad võivad igal ajal enne toetusavalduste esitamist vastavalt artiklile 9 võtta registreeritud algatuse tagasi. Kui algatus võetakse tagasi, tuleb registrisse teha selle kohta märge.

Selgitus

Kodanike komiteele peaks jääma võimalus algatus tagasi võtta, kui ta arvab, et on mõttetu jätkata allkirjade kogumist, või lihtsalt ei soovi mis tahes põhjusel oma tegevust jätkata. Sellist võimalust ei tohiks siiski olla pärast toetusavalduste esitamist, sest liikmesriigid kasutavad allkirjade kontrollimiseks maksumaksjate raha.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kõikidele registreeritud algatustele antakse viitenumber.

Selgitus

See annab kodanikele ajakohast teavet kodanikualgatuste staatuse kohta.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidisele vastavat toetusavalduse vormi. Korraldaja täidab III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Selleks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidisele vastavat registreeritud keeleversioonis toetusavalduse vormi. Korraldajad täidavad III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Selgitus

Vastavalt III lisale peavad allakirjutanud esitama järgmise teabe: nimi, alalise elukoha aadress, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus, kuupäev ja allkiri. Allkirjade kogumiseks tuleks kasutada ainult registreeritud keeleversioonis vorme, sest ebatäpse tõlke korral ei ole võimalik tagada, et allkirju kogutakse samale algatusele.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse registreerimise kuupäeva.

 

Nimetatud ajavahemiku lõppedes märgitakse registrisse, et tähtaeg on lõppenud ning vajaduse korral asjaolu, et komisjon on kindlaks teinud, et vajalikke toetusavaldusi ei ole esitatud.

Selgitus

Allkirjade kogumiseks ette nähtud ajavahemikust tuleks kinni pidada. Kui ettenähtud aja jooksul ei suudeta koguda vajalikke allkirju, ei ole algatus edukas ning seega tuleks see kustutada registrist, milles on ainult käimasolevad algatused.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist tagab korraldaja, et selleks kasutatav veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõikega 4. Korraldaja võib igal ajal paluda selle liikmesriigi asjaomasel pädeval asutusel, kus andmeid kogutakse või säilitatakse, tõendada, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas nimetatud lõikega. Igal juhul taotleb korraldaja sellist tõendamist enne, kui esitab toetusavaldused artikli 9 kohaselt kontrollimiseks.

2. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist tagavad korraldajad, et selleks kasutatav veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõikega 4. Korraldajad võivad igal ajal paluda selle liikmesriigi asjaomasel pädeval asutusel, kus andmeid kogutakse või säilitatakse, tõendada, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas nimetatud lõikega. Korraldajad taotlevad igal juhul sellist tõendamist enne, kui nad alustavad toetusavalduste kogumist.

 

Korraldaja teeb sellel puhul väljastatud tõendi koopia üldsusele kättesaadavaks veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi veebisaidil.

 

Kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist teeb komisjon kättesaadavaks avatud lähtekoodiga tarkvara, millel on vajalikud tehnilised ja turvaelemendid, et tagada vastavus käesoleva määruse veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme käsitlevatele sätetele, ja kindlustab selle avatud lähtekoodiga tarkvara hoolduse ja edasiarendamise. Tarkvara ja selle juurde kuuluvad teenused tehakse korraldajatele tasuta kättesaadavaks.

 

Hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist teavitab komisjon Euroopa Parlamenti avatud lähtekoodiga tarkvara loomise olukorrast.

Selgitus

Komisjon peaks hõlbustama veebipõhist allkirjade kogumist, tehes kättesaadavaks avatud lähtekoodiga tarkvara. On asjakohasem nõuda veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tõendit enne, mitte pärast allkirjade kogumist. Lisaks tuleks see tõend teha avalikkusele kättesaadavaks veebisaidil, et kodanikud teaksid, et nad võivad süsteemi usaldada.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b. isikuandmeid saab kontrollida;

b. asjaolu, et iga isik esitab ainult ühe avalduse, saab kontrollida;

Selgitus

Isikusamasuse tuvastamine ei ole toetusavalduste ehtsuse kontrollimiseks vajalik. Piisav on kontrollida, kas isik on allkirjaõiguslik ning on andnud ainult ühe allkirja. Veebipõhise allkirjade kogumise puhul tuleks samuti kontrollida, et iga isik saab anda ainult ühe allkirja.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c. veebis esitatud andmeid säilitatakse turvaliselt, et tagada muu hulgas see, et neid ei saa muuta ega kasutada muul kui konkreetses kodanikualgatuses märgitud eesmärgil, ning et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise või juurdepääsu eest;

c. veebis esitatud andmeid kogutakse ja säilitatakse turvaliselt, et tagada muu hulgas see, et neid ei saa muuta ega kasutada muul kui konkreetses kodanikualgatuses märgitud eesmärgil, ning et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise või juurdepääsu eest;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d. süsteem suudab esitada konkreetseid toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud näidisele, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist.

d. süsteem suudab esitada toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud näidisele, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist.

Selgitus

Veebipõhised toetusavaldused (vt III lisa) võivad olla ka nimekirja vormis.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise spetsifikatsiooni.

5. Komisjon koostab 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist koostöös Euroopa andmekaitseinspektoriga hinnangu, et oleks võimalik võtta lõike 4 kohaldamiseks artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehniline spetsifikatsioon. Hinnang edastatakse koos ettepanekutega Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Selgitus

Algatuse käivitamise hõlbustamiseks ning lihtsama ja vähem keeruka korra kehtestamiseks on asjakohane näha ette madalam künnis.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

2. Kontrollimiseks esitatud kehtivate toetusavalduste arv peab olema vähemalt ühes viiendikus liikmesriikides vähemalt võrdne algatuse registreerimise ajal selles liikmesriigis valitavate Euroopa Parlamendi liikmete arvuga, mis on korrutatud 750-ga. Vastavad minimaalsed arvud on esitatud I lisas.

 

Komisjon võtab delegeeritud aktidega kooskõlas artikliga 16 ning artiklites 17 ja 18 sätestatud tingimustel vastu asjakohased muudatused I lisas, kui muudetakse Euroopa Parlamendi koosseisu.

Selgitus

Algatuse käivitamise hõlbustamiseks ning lihtsama ja vähem keeruka korra kehtestamiseks on asjakohane näha ette madalam künnis.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kes on välja andnud tema toetusavalduses märgitud isikut tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kus on tema alaline elukoht. Seoses lõikega 1 peetakse liidu kodanikku, kelle alaline elukoht on kolmandas riigis, pärinevaks sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8Otsus kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta

välja jäetud

1. Pärast 300 000 toetusavalduse artikli 5 kohast kogumist allakirjutanutelt, kes pärinevad vähemalt kolmest liikmesriigist, esitab korraldaja komisjonile taotluse otsuse vastuvõtmiseks kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Selleks kasutab korraldaja V lisas esitatud vormi.

 

2. Komisjon teeb kahe kuu jooksul alates lõikes 1 osutatud taotluse kättesaamisest otsuse kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust peetakse vastuvõetavaks, kui see vastab järgmistele tingimustele:

 

a. selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti, ning

 

b. see kuulub komisjoni volituste piiresse, mille raames ta saab esitada ettepaneku.

 

3. Lõikes 2 osutatud otsusest teatatakse kavandatud kodanikualgatuse korraldajale ja see avalikustatakse.

 

Selgitus

Vt artikli 4 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist ning tingimusel, et komisjon on teinud otsuse, et kavandatud kodanikualgatus on artikli 8 kohaselt vastuvõetav, esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab korraldaja VI lisas esitatud vormi.

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist esitavad korraldajad toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutavad korraldajad VI lisas esitatud vormi.

Selgitus

Vt artikli 4 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldaja esitab toetusavaldused liikmesriigile, kes on andnud välja asjaomases toetusavalduses osutatud isikut tõendava dokumendi.

Korraldajad esitavad toetusavaldused liikmesriigile, kus on allakirjutanute alaline elukoht, või liikmesriigile, mille kodanikud nad on, juhul kui allakirjutanud elavad alaliselt kolmandas riigis.

Selgitus

Terves Euroopas ei tuleks allakirjutanutelt nõuda osutamist isikut tõendavale dokumendile, sest mõnedes riikides võib sellel olla ebasoovitav mõju. Alulise elukoha aadress tuleks siiski märkida ning see oleks kriteerium, mille põhjal otsustada, millisest riigist on allkiri pärit. Kui isiku alaline elukoht on kolmandas riigis, tuleks lähtuda kodakondsusest.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja annab korraldajale VII lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu.

2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja annab korraldajale VII lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu.

 

Allkirjade autentimist ei nõuta.

Selgitus

Isikusamasuse tuvastamine ei ole toetusavalduste ehtsuse kontrollimiseks vajalik. Piisav on kontrollida, kas isik on allkirjaõiguslik ning on andnud ainult ühe allkirja.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi saamist ja tingimusel, et käesolevas määruses ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud, võib korraldaja esitada kodanikualgatuse komisjonile.

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi saamist ja tingimusel, et käesolevas määruses ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud, võivad korraldajad esitada kodanikualgatuse koos algatuse toetamist ja rahastamist käsitleva teabega komisjonile. Kõnealune teave avaldatakse komisjoni registris.

 

Mis tahes allikast saadava toetuse ja rahastamise summa, mille ületamise korral tuleb teavet esitada, on identne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta)1 sätestatuga.

 

__________________________________

1 ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

Selgitus

Kodanike komitee peaks tagama algatuse toetamise ja rahastamise täieliku läbipaistvuse. Füüsiliste isikute kõigi annetuste kohta üksikasjaliku teabe esitamine sõltumata summast ei oleks realistlik ja tekitaks korraldajatele liiga suure halduskoormuse. Komisjon peaks seepärast saama määrata piirsumma kindlaks delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui komisjon saab artikli 10 kohaselt esitatud kodanikualgatuse,

1. Kui komisjon saab artikli 10 kohaselt esitatud kodanikualgatuse,

a. avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil;

a. avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil;

 

a b. võtab korraldajad asjakohasel tasemel vastu, et nad saaksid üksikasjalikult selgitada algatuses tõstatatud küsimusi;

 

a c. korraldab algatuses käsitletaval teemal avaliku kuulamise koos Euroopa Parlamendiga ja vajaduse korral mõne muu ELi institutsiooni või organiga, milles komisjon on asjakohasel tasandil esindatud;

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab nelja kuu jooksul teatises oma järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral koos põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

b. esitab kolme kuu jooksul teatises, mis on kättesaadav ka registris, oma lõplikud õiguslikud ja poliitilised järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral koos põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta või võtmata jätta.

Selgitus

Komisjon peaks tegema algatusest õiguslikud ja poliitilised järeldused. Teatises peaksid olema esitatud mõlemad. Tähtaja muutmise eesmärk on näidata uue raamlepingu eeliseid. Vt ka põhjenduse 17 selgitust.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse kodanikualgatuse korraldajale, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse.

2. Lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse korraldajatele, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse.

Selgitus

Vt artikli 3 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldaja hävitab kõik konkreetsele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel algatuse artikli 10 kohasest esitamisest komisjonile või kaheksateist kuu möödumisel kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.

Kui algatuse menetlemist ei vaidlustata, hävitab korraldaja kõik konkreetsele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt kahe kuu möödumisel artikli 11 lõike 1 punkti b kohase komisjoni teatise avaldamisest. Kohtuvaidluse korral hävitatakse nimetatud dokumendid ühe kuu möödumisel kohtuvaidluse lõpetamisest. Nimetatud dokumendid hävitatakse samuti siis, kui kavandatud kodanikualgatust ei ole komisjonile esitatud kaheksateist kuu möödumisel kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi pädevad asutused ei ole veel lõpetanud toetusavalduste kontrollimist.

Selgitus

Määruses tuleks võtta arvesse ka võimalust, et kõnesolevaid dokumente läheb vaja võimalikus kohtuvaidluses.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4

 

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus hävitab kõik artikli 9 lõike 2 kohaseks kontrollimiseks esitatud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel alates samas sättes osutatud tõendi andmisest.

Pädev asutus hävitab kõik artikli 9 lõike 2 kohaseks kontrollimiseks esitatud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt kahe kuu möödumisel alates samas sättes osutatud tõendi andmisest. Kohtuvaidluse korral hävitatakse nimetatud dokumendid ühe kuu möödumisel kohtuvaidluse lõpetamisest.

Selgitus

Vt eelmist selgitust.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil elavad või asutatud korraldajad vastutavad selle liikmesriigi tsiviil- või kriminaalõiguse alusel käesoleva määruse rikkumise ja eelkõige järgmise eest:

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil elavad korraldajad vastutavad selle liikmesriigi tsiviil- või kriminaalõiguse alusel käesoleva määruse rikkumise ja eelkõige järgmise eest:

Selgitus

Korraldajad saavad olla ainult füüsilised isikud.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust ajavahemikku ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust ajavahemikku kahe kuu võrra.

Selgitus

Euroopa Parlamendi horisontaalse lähenemisviisi järgimiseks peaks ka tähtaeg olema komisjoni ettepanekus esitatust pikem.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

Delegeeritud õigusakt avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee.

1. Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee, kellel on vajalikud tehnilised teadmised.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teavitab nendest teisi liikmesriike.

Komisjon teavitab nendest teisi liikmesriike ja Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 20 a

 

Abi

 

1. Komisjon koostab põhjaliku ja kasutajasõbraliku kodanikualgatuse juhise ning ajakohastab seda.

 

2. Komisjon tagab kasutajatoe, et abistada korraldajaid ja käivitada dialoog juba menetlemise varajases järgus.

 

Taotluse esitamisel teavitab komisjon korraldajaid juba menetletavatest või kavandatavatest õigusakti ettepanekutest, mis käsitlevad vastava kodanikualgatusega tõstatatud küsimusi, ja teistest registreeritud kodanikualgatustest, mille sisu kattub osaliselt või täielikult samade küsimustega.

Selgitus

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Kolme aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ja edaspidi iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta, milles pööratakse erilist tähelepanu veebipõhistele toetusavalduste kogumise süsteemidele ja läbipaistvuse nõude kohaldamisele kodanikualgatuste toetamisel ja rahastamisel ning vajaduse korral tehakse käesoleva määruse muutmiseks õigusakti ettepanek.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel päeval.

 

Määrust hakatakse kohaldama kuue kuu möödumisel selle jõustumisest.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa

Komisjoni ettepanek

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks vajalik teave

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks komisjoni registris esitatakse järgmine teave:

1.          kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki);

2.          kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki);

3.          sellise ettepaneku eesmärkide kirjeldus, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid (kuni 500 tähemärki);

4.          aluslepingutest tulenev õiguslik alus, mis lubaks komisjonil tegutseda;

5.          algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

7.          kavandatud algatuse kõik rahastamis- ja toetusallikad selle registreerimise ajal.

Algatuse korraldajad võivad esitada veelgi üksikasjalikumat teavet kavandatud kodanikualgatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisas. Soovi korral võivad nad esitada ka õigusakti eelnõu.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Kavandatud kodanikualgatuse esitamisel nõutav teave

Komisjoni registrile esitatakse järgmine teave:

1.          kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki);

2.          kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki);

3.          sellise ettepaneku eesmärkide kirjeldus, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid (kuni 500 tähemärki);

4.          aluslepingu sätted, mida korraldajad peavad vajalikuks kavandatava meetme võtmiseks;

5.          algatuse korraldajate ja kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

7.          kavandatud algatuse kõik toetus- ja rahastamisallikad selle registreerimise ajal.

Algatuse korraldajad võivad esitada veelgi üksikasjalikumat teavet kavandatud kodanikualgatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisas. Soovi korral võivad nad esitada ka õigusakti eelnõu.

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi. Pealkirja ja sissejuhatavat osa tuleks muuta, sest artikliga 4 muudetakse sisuliselt registreerimise olemust ja korda. Seega võib pealkiri olla eksitav, kuna registreerimiseks on vaja rohkem andmeid, kui lisas on loetletud, nt algatus ei tohi olla vastuolus ELi väärtustega jne. Pealegi on registreerimisest keeldumise põhjused loetletud artiklis 4. Lisas ei tohiks tingimusi täiendada.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa

Komisjoni ettepanek

Toetusavalduse vorm

Lahter 1: (täidab algatuse korraldaja)

1.            Komisjoni antud registreerimisnumber*:

2.            Registreerimise kuupäev*:

3.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress komisjoni loodud registris*:

 

Lahter 2: (täidab algatuse korraldaja)

1.            Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri*: (kuni 100 tähemärki)

2.            Sisu*: (sisu peaks olema võimalikult selge) (kuni 200 tähemärki)

3.            Kavandatud kodanikualgatuse peamiste eesmärkide kirjeldus*: (kuni 500 tähemärki)

4.            Algatuse korraldaja nimi ja aadress*:

5.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress*:

 

Lahter 3: (täidab allakirjutanu)

1.            Allakirjutanu nimi:            

  Eesnimi*:………………………Perekonnanimi*:

2.            Aadress:

  Tänav:

  Sihtnumber:  Linn*:

  Riik*:

3.            E-post:

4.            Sünniaeg ja -koht*:             

  Sünniaeg:  Koht ja riik:

5.            Kodakondsus*:

6.            Isikukood*:         

  Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik*:  

  Riiklik isikutunnistus:   pass:   sotsiaalkindlustustõend:   

  Liikmesriik, kes andis isikukoodi või isikut tõendava dokumendi*:

7.            Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust ainult ühe korra*.  

  Kuupäev ja allakirjutanu allkiri*¨: ………..

 

*: Kohustuslikud väljad       

¨: Allkirja ei ole vaja vormi elektroonilise esitamise korral

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Toetusavalduse vorm

Lahter 1: (täidavad algatuse korraldajad)

1.            Komisjoni antud registreerimisnumber:

2.            Registreerimise kuupäev:

3.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress komisjoni loodud registris:

 

Lahter 2: (täidavad algatuse korraldajad)

1.            Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: (kuni 100 tähemärki)

2.            Sisu: (sisu peaks olema võimalikult selge) (kuni 200 tähemärki)

3.            Kavandatud kodanikualgatuse peamiste eesmärkide kirjeldus*: (kuni 500 tähemärki)

4.            Algatuse korraldajate nimi ja aadress:

4 a. Kontaktisikute nimed ja aadressid:

5.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress*:

 

Lahter 3: (täidavad allakirjutanud)

Nimi

Alalise elukoha aadress

Sünniaeg ja -koht

Kodakondsus

Allakirjutamise kuupäev

Allkiri¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allakirjutanu võib konkreetset kodanikualgatust toetada ainult üks kord.

______

*Olemasolu korral

¨: Allkirja ei ole vaja vormi elektroonilise esitamise korral

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi. Vormil peaks olema allkirjade kogumiseks palju ridu, sest nii tegelikult allkirju ju kogutakse.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lahter 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Isikukood*:

välja jäetud

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik*:

 

Riiklik isikutunnistus: pass: sotsiaalkindlustustõend:

 

Liikmesriik, kes andis isikukoodi või isikut tõendava dokumendi*:

 

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa

Komisjoni ettepanek

Vorm, millega esitatakse taotlus otsuse tegemiseks kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta

1.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

2.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3.          Registreerimise kuupäev*:

4.          Kogutud toetusavalduste arv*:

5.          Allakirjutanute arv liikmesriigiti*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

*: Kohustuslikud väljad       

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

välja jäetud

Selgitus

Artikkel 8 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa

Komisjoni ettepanek

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele

1.          Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress*:

2.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

3.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

4.          Registreerimise kuupäev*:

5.          Kuupäev, mil esitati taotlus otsuse tegemiseks kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta*:

6.          [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*:

7.          Lisad*:

(Lisada kõigi nende allakirjutanute toetusavaldused, kes on esitanud asjaomase liikmesriigi antud isikukoodi.  

Vajaduse korral lisada asjaomane tõend/asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx.)

8.          Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

*: Kohustuslikud väljad

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele

1.          Kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress*:

2.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

3.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

4.          Registreerimise kuupäev*:

5.          välja jäetud

6.          [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*:

7.          Lisad*:

(välja jäetud)

(Vajaduse korral lisada asjaomane tõend/asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx.)

8.          Kuupäev ja algatuse korraldajate allkiri*:

*: Kohustuslikud väljad

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa

Komisjoni ettepanek

Vorm, millega esitatakse kodanikualgatus komisjonile

1.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

2.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3.          Registreerimise kuupäev*:

4.          Kogutud kehtivate toetusavalduste arv*: (peab olema rohkem kui üks miljon)

5.          Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

7.          Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

8.          Lisad*:

Lisada kõik tõendid

*: Kohustuslikud väljad

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Vorm, millega esitatakse kodanikualgatus komisjonile

1.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

2.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3.          Registreerimise kuupäev*:

4.          Kogutud kehtivate toetusavalduste arv*: (peab olema rohkem kui üks miljon)

5.          Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress.

7.           Kinnitame, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja kontaktisikute allkiri*:

8.          Lisad*:

Lisada kõik tõendid

*: Kohustuslikud väljad

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 6 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Kõik käesoleva algatuse rahastamis- ja toetusallikad, kaasa arvatud rahalise toetuse summa esitamise hetkel.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

ELT C 267, 1.10.2010, lk 57.


SELETUSKIRI

Euroopa kodanikualgatus annab olulise võimaluse tõstatada küsimusi aruteluks. Kodanikualgatust käsitleti esimest korda Euroopa põhiseaduse lepingus ja hiljem Lissaboni lepingus ning selle eesmärk on anda kodanikele samad poliitikaalgatuste tegemise õigused, mis on juba nõukogul ja Euroopa Parlamendil.

Eelkõige on kodanikualgatuse eesmärk anda kodanikele võimalus end kuuldavaks teha ja esitada neid huvitavaid küsimusi Euroopa institutsioonidele arutamiseks. Nendeks küsimusteks võivad olla igapäevaelus ettetulevad raskused, mis kodanike arvates ei saa piisavalt tähelepanu ega toetust ametiühingutelt, poliitilistelt institutsioonidelt või muudelt isikutelt institutsioonides, kelle poole tavaliselt pöördutakse. Kodanikualgatusega luuakse kodanike ja institutsioonide vahel otsene side, mis neid üksteisele lähendab ja tagab selle, et ELi institutsioonid hakkavad tegelema konkreetsete küsimustega, mis on olulised kodanikele.

Euroopa kodanikualgatuse teine eesmärk on edendada senisest suuremat piiriülest arutelu ELis. Just seepärast tegid raportöörid ettepaneku koondada Euroopa kodanikualgatuse korraldajad kodanike komiteedesse, kuhu kuuluvad eri liikmesriikidest pärit isikud. Sellega tagatakse, et tõstatatavad küsimused on ka tegelikult Euroopa küsimused, mis lisandväärtusena hõlbustab juba algusest peale allkirjade kogumist.

Euroopa Parlament saab aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele, kasutades kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et toetada omal valikul kodanikualgatusi eelkõige avalike kuulamiste korraldamise ja resolutsioonide vastuvõtmisega.

Kodanikualgatus saab olla edukas ainult siis, kui selle õiguslik korraldus on kodanikusõbralik ega tekita korraldajatele ülemääraseid kohustusi ja pingeid. Eelnevat silmas pidades töötasid raportöörid selle nimel, et kõnesolevat vahendit oleks lihtsam kasutada ja kodanikelt ei palutaks allkirju algatustele, mis ei ole ehk vastuvõetavad.

Raportöörid on samuti silmas pidanud asjaolu, et nii nagu kõigi teiste õigustegagi tuleb kodanikualgatuse juures võtta arvesse teatavaid nõuded, mis on peamiselt halduslikku laadi, kuid samas tuleb muu hulgas pidada lugu ELi põhiväärtustest. See tagab algatuse usaldusväärsuse ja seetõttu ka tõhususe, mis on mõlemad algatuse õnnestumiseks väga olulised.

Seepärast on otsustava tähtsusega tagada, et kogu protsess oleks kooskõlas ELi andmekaitse nõuetega ja oleks algusest lõpuni täiesti läbipaistev. Kõigil organisatsioonidel, ühendustel ja isegi parteidel on tegelikult võimalus toetada oma äranägemisel Euroopa kodanikualgatusi tingimusel, et toetust antakse täiesti läbipaistval viisil, et allakirjutanud teaksid enne allkirja andmise otsustamist, kes on konkreetse algatuse taga.

Pettumuste ja pingete ärahoidmiseks (mis võib olla Euroopa kodanikualgatusega seotud kõrgete ootuste otsene tagajärg), soovivad raportöörid samuti rõhutada, et sugugi mitte kõigi õnnestunud algatuste tulemusel ei esita komisjon õigusakti ettepanekut. Muidugi on komisjonil seadusandliku algatuse tegemisel määrav sõna ja lõpuks otsustab ikkagi komisjon, mida teha õnnestunud kodanikualgatusega. Loomulikult ei takista see teisi ELi institutsioone väljendamast oma poolt- või vastuarvamust antud küsimuses.

Lõpetuseks rõhutavad raportöörid samuti, et Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia uus vahend kogu Euroopa jaoks. Seepärast ei tarvitse käesolev määrus olla veatu ja Euroopa otsustajatel võib rakendamise käigus ilmneda uusi probleeme. Sel põhjusel paluvad raportöörid komisjonil esitada määruse rakendamist käsitleva aruande iga kolme aasta tagant ning vajadusel teha ettepanek määruse läbivaatamiseks.


petitsioonikomisjonI ARVAMUS  (23.11.2010)

põhiseaduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Arvamuse koostaja(*): Gerald Häfner ja Diana Wallis

(*) Menetlus kaasatud komisjonide osalusel – kodukorra artikkel 50

LÜHISELGITUS

aasta märtsi lõpus esitas Euroopa Komisjon ametliku määruse eelnõu teksti, mille üle on toimunud palju arutelusid ja kuulamisi. Arutelud ei ole toimunud ainult vastutavates komisjonides, millest peamised on muidugi põhiseaduskomisjon (AFCO-komisjon) ja petitsioonikomisjon (PETI-komisjon), vaid ka AFCO-komisjoni ja PETI-komisjoni ühisel koosolekul liikmesriikide parlamentidega. Peaaegu kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid on korraldanud sel teemal ka oma kuulamisi ning ilmselt võib öelda, et Euroopa Parlamendi ajaloos ei ole ühegi määruse eelnõu üle toimunud nii ulatuslikku ja avatud arutelu.

Kuna teemaks on Euroopa Liidu kodanike või selle seaduslike elanike õigus mõjutada otseselt Euroopa Liidu poliitika ja seadusandlikke meetmete väljatöötamist, on kõikidel osalevatel institutsioonidel palju kaalul. Euroopa Parlament tunnistas seda, kui ta leppis kokku, et petitsioonikomisjon osaleb õigusloomeprotsessis vastavalt kodukorra artikli 50 sätetele, kuna talle on kogunenud kodanike õigustega seotud teavet ja teadmisi petitsiooniõiguse kaudu, millega on kodanikualgatusel palju ühist. Petitsioonikomisjon osaleb õigusloomega seotud tegevuses tegelikult esimest korda.

Parlament pidas samuti vajalikuks, et vastutavatel komisjonidel lubatakse nimetada kaasraportöörid ühe raportööri asemel, et saavutada võimalikult laiapõhjaline kokkulepe. Kõigepealt nimetas kaasraportöörid AFCO- komisjon, seejärel PETI-komisjon, ning pärast seda on kõik neli raportööri kohtunud paljudel kordadel (sealhulgas koosolekutel teiste komisjoni arvamuse koostajatega), et töötada välja ühtne, nõuetekohaselt põhjendatud dokument, milles esitatakse lihtsam, kasutajasõbralikum, praktilisem ja läbipaistvam määrus, mis väljendab paremini kaasaegset Euroopa Liidu poliitika väljatöötamise keskkonda.

Lissaboni lepingu tähtsust Euroopa Liidu kodanikele hinnatakse just kodanikualgatuse tegevuse põhjal.

Laialdase konsultatsiooni ja arutelu tulemusel tehti komisjoni eelnõusse ja nõukogu seisukohta mitu olulist muudatust. Muudatused puudutavad eelkõige registreerimise korda (mis omakorda on seotud vastuvõetavuse tingimuste ja kriteeriumiga) ning üks olulisemaid muudatusi on see, et kõik vähemalt 16-aastased Euroopa Liidu kodanikud on allkirjaõiguslikud. Seda peetakse väga oluliseks ning sellega antakse tänapäeva noortele võimalus korraldada koolides ja kolledžites paremaid ja informeeritumaid arutelusid Euroopa ja selle tuleviku üle ning samuti suurendatakse potentsiaalselt noorte huvi poliitika vastu tulevikus. Kolmandaks kinnitatakse, et kõiki edukaid algatusi peaks saama kuulata institutsioonides avalikul kuulamisel, kus eriti petitsioonikomisjon kavatseb mängida olulist rolli. Lõpuks tuleb märkida, et kaasraportöörid peavad väga oluliseks seda, et isikusamasuse kontrollile pööratud liigne tähelepanu komisjoni ja liikmesriikide poolt loob liiga palju takistusi tõhusaks osalemiseks ning soovitavad võtta kasutusele lihtsama menetluse, mille käigus on vaja tagada, et üksikisikud ei saa algatusele alla kirjutada rohkem kui üks kord ning kindlustada seega ettepaneku usaldusväärsus.

Lissaboni lepingu kohaselt esitavad kodanikud kodanikualgatuse Euroopa Komisjonile, kes peab seejärel tegema mõned olulised haldusmuudatused, et hakata täitma oma uut vastutust.

Kaasraportööride esitatud eelnõu muudatused annaksid kodanikele samad algatusõigused nagu on Euroopa Parlamendil, kellel on juba algatusõigus Lissaboni lepingu artikli 225 ja institutsioonidevahelise raamlepingu lõike 16 kohaselt.

Tuleb aru saada asjaolust, et kodanikualgatusega antakse Euroopa Liidu kodanikele õigus esitada õigusakti ettepanek, mis on hoopis erinev kõikides ELi aluslepingutes (Maastrichtis allakirjutatud Euroopa Liidu lepingust alates) sätestatud petitsiooniõigusest. Lissaboni lepingu artiklis 227 on sätestatud: „Igal liidu kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus kas üksikult või koos teiste kodanike või isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub liidu tegevusvaldkondadesse ja mis teda otseselt puudutab.”

Petitsiooni esitavad kodanikud või elanikud Euroopa Parlamendile.

Selle põhjal vaatab vastutav komisjon korrapäraselt läbi Euroopa Liidu kodanike ja elanike tõstatatud küsimusi ning küsimuste esitajad võivad osaleda aruteludes, kus nende petitsiooni käsitletakse. Petitsioonid puudutavad sageli Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamisel tekkinud probleeme või aluslepingus kehtestatud õigustega seotud küsimusi.

Seega annab kodanikualgatus kõikidele Euroopa Liidu kodanikele olulise ja täiendava võimaluse oma hääl kuuldavaks teha.

PETI-komisjoni ja AFCO-komisjoni kaasraportöörid on saavutanud laialdase üksmeele. Ainult nelja konkreetse üksikasja puhul on veel erimeelsusi, kuid loodetavasti lahendatakse need järgnevate nädalate jooksul, kui nende üle on hääletatud mõlemas komisjonis, nii et parlament võib alustada nõukoguga läbirääkimisi väga kindlalt ja ühtselt pinnalt.

Diana Wallis & Gerald Häfner.  22. oktoober 2010.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda ELi demokraatias ning et vähemalt üks miljon kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt.

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda ELi demokraatias Euroopa kodanikualgatuse teel. Menetlus võimaldab kodanikel pöörduda otse komisjoni poole ja annab neile sarnase algatusõiguse, nagu on Euroopa Parlamendil ja nõukogul.

Selgitus

On üleliigne korrata põhjenduses aluslepingu sätteid. Vajalikud viited aluslepingutele on esitatud juba volitustes. Viimases lauses viidatakse algatuse kohale liidu üldise ülesehituse raamistikus.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid määrama kindlaks sellise kodanikualgatuse esitamise korra ja tingimused.

välja jäetud

Selgitus

Aluslepingu sätet ei ole mõtet põhjenduses üle korrata. Õiguslikule alusele viidatakse juba määruse esimeses volituses.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele.

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et need soodustaksid kodanike osavõttu ja muudaksid liidu ligipääsetavamaks. Need peaksid õigusi ja kohustusi täpselt tasakaalus hoidma.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) On oluline korralda teavituskampaaniaid kodanikualgatuse kohta, et suurendada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist ja anda neile selle kohta täpset teavet. Komisjon ja Euroopa Parlament peaksid oma esinduste ja büroode kaudu liikmesriikides pakkuma kodanikele taotluse korral teavet ja mitteametlikke nõuandeid kodanikualgatuste kohta, eriti registreerimise kriteeriumide ning liidu ja Euroopa aluslepingute väärtuste ja kohaldamisala kohta. Euroopa kodanikualgatuse juhend tuleks koostada kõigis ELi ametlikes keeltes ja see peaks olema kättesaadav internetis.

Selgitus

Selleks et vältida valede ootuste ja valearusaamade tekkimist Euroopa kodanikualgatuse olemuse ja ulatuse kohta, on ülioluline korraldada teabekampaaniaid. Muudatusettepanekuga soovitakse parandada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist ja anda selle kohta täpset teavet.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Lävi peaks tagama, et kodanikualgatus esindab ELi huve, aga nõuded ei tohiks olla liiga piiravad. Seega peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Selgitus

Tuleb leida madalam lävi, mille korral ELi huvid on endiselt esindatud, aga nõuded ei ole liiga piiravad.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslik vanus.

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Selleks et edendada noorte kodanike osalemist liidu demokraatias, tuleks sätestada vanuse alampiiriks 16 eluaastat.

Selgitus

Soovitatakse madalamat vanuse alampiiri, et soodustada noorte kodanike osalemist liidu demokraatias. Vanuse alampiiri 16 eluaastat juba kohaldatakse ühes liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimiste korral.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) On oluline kaasata ka noori ja innustada neid kodanikualgatustes osalema. Seepärast tuleks pikemas perspektiivis viia sisse Euroopa allkirjade kontrollimise süsteem. Tänu sellele oleks võimalik kogu liidus kohaldada ühtset allkirjastamiseks vajalikku vanuse alampiiri.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7b) Kodanikualgatuse tõhusaks läbiviimiseks on vaja teatavat organiseeritud struktuuri. Selleks peab olema kodanike komitee, mis koosneb füüsilistest isikutest (korraldajad), kes pärinevad teatavast arvust liikmesriikidest, et edendada kogu Euroopat puudutavate küsimuste tõstatamist ja soodustada nende teemal mõttevahetusi. Läbipaistvuse ning sujuva ja tõhusa teabevahetuse kindlustamiseks peaks kodanike komitee määrama esindajad, kes on kogu protsessi vältel kontaktisikud komitee ja ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel.

Selgitus

Kodanikualgatus loodi selleks, et anda kodanikele võimalus osaleda liidu demokraatias. Kodanikualgatuse peaksid saama käivitada ainult füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi, kuritahtlikke ega põhjendamatuid ettepanekuid ei tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus olevate ettepanekute registreerimise taotluse. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus ja vältida olukorda, kus allkirju kogutakse ettepanekule, mis ei kuulu kõnealuse määruse reguleerimisalasse, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi. Ettepanekuid, mis ei ole kõnealuse määruse mõistes kodanikualgatused, ei tohiks registreerida. Registreerimine on haldusmenetlus, mille eesmärk on valida välja kõnealuse määruse reguleerimisalasse kuuluvad algatused; seega võib algatuse esitamisest keelduda üksnes õiguslikel põhjustel, kuid mitte mingil juhul poliitilistel kaalutlustel. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega ja peaks seega olema kohustatud teavitama algatuse korraldajaid algatuse registreerimisest keeldumise põhjustest ja kõigist võimalikest neile kättesaadavatest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest. Komisjon peaks ka selgitama, et registreerimine ja nõutud arvu toetusavalduste kogumine ei vii tingimata selleni, et komisjon võtab õigusakti ettepaneku vastu, ning algatuse registreerimine ei ole ametlik otsus pädevusküsimuste kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga õigustatakse vastuvõetavuse kontrollimise ärajätmist: komisjon peaks kontrollima ainult seda, kas teatav algatus on kodanikualgatus määruse mõistes. Kui on, tuleks algatus registreerida ja korraldajaid ei saaks takistada allkirju kogumast. Teises osas käsitletakse mõningaid vastuvõetavuse kontrolli ärajätmisest tulenevaid probleeme. Selleks et hoida ära algatuse kasutamist selleks, et komisjon teeks otsuseid pädevusküsimustes, tuleks korraldajatele selgitada, et registreerimine tähendab üksnes seda, et komisjoni hinnangul on tegu Euroopa kodanikualgatusega. Seda ei saa võtta kui ametlikku otsust pädevusküsimuste kohta.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Vajalike toetusavalduste kogumise eest kodanikelt peaks vastutama kavandatud kodanikualgatuse korraldaja.

(9) Kui ettepanek on kodanikualgatusena registreeritud, võivad korraldajad koguda kodanike toetusavaldusi.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tugevdatakse seisukohta, et registreerimine on ette nähtud ainult selleks, et otsustada, kas tegu on Euroopa kodanikualgatusega. Kui see on kodanikualgatus, siis ei pea korraldajad täitma ühtegi muud kriteeriumi (vastuvõetavus jms), vaid nad võivad kasutada oma aluslepingute järgset õigust, nimelt koguda algatuse toetuseks allkirju.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas isiku tuvastamine ja andmete turvaline säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon olema kohustatud kehtestama veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(10) Selleks et kasutada kaasaegset tehnoloogiat tõhusalt osalusdemokraatia vahendina, on asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii Internetis kui ka paberkandjal. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas ainult ühe allkirja andmine isiku kohta ja andmete turvaline säilitamine. Üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid tuleks välja töötada ekspertide tasandil ja neid tuleks pidevalt kohandada tehnika arenguga. Veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmise volitused tuleks seega delegeerida komisjonile.

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse põhjendada sätteid ja delegeeritud õigusaktide kasutamist.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) On asjakohane, et komisjon peaks tegema otsuse kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta piisavalt varases etapis. Seega peaks algatuse korraldaja taotlema sellise otsuse tegemist pärast seda, kui ta on kavandatud algatusele kogunud vähemalt kolmest liikmesriigist pärinevatelt allakirjutanutelt 300 000 toetusavaldust.

välja jäetud

Selgitus

Vastuvõetavuse kontroll jäetakse välja.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist kodanikualgatuse korraldajalt võtma vastu otsuse algatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust tuleks pidada vastuvõetavaks, kui see kuulub komisjoni volituste piiresse ja kui selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti.

välja jäetud

Selgitus

Vastuvõetavuse kontroll jäetakse välja.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui kodanikualgatust on peetud vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) ELi pädeva valimisameti puudumisel on asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil juhuvalimi põhjal kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

Selgitus

Tuleb selgitada, et liikmesriigid kontrollivad allkirju, kuigi tegu on Euroopa kodanikualgatusega, sest ei ole olemas pädevat ELi valimisametit, kes seda ülesannet täidaks.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Kodanikualgatuse korraldajad peaksid enne kodanikualgatuse esitamist komisjonile tagama, et kõik käesolevas määruses sätestatud asjakohased tingimused on täidetud.

välja jäetud

Selgitus

On üleliigne märkida põhjenduses, et määruses sätestatud kohustusi tuleb täita, selleks et saavutada soovitud õiguslik mõju.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama oma järeldused ja meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kodanikualgatuse läbi vaatama ning sellele vastama selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult sama aja jooksul, mil ta käsitleb Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud algatust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 225. Seega peaks komisjon esimese sammuna võtma kolme kuu jooksul korraldajad vastu ja andma neile teada, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta. Teise sammuna peaks Euroopa Komisjon korraldama koostöös Euroopa Parlamendiga selle vastutava komisjoni kaudu avaliku kuulamise komisjoni esindaja kui peamise adressaadi osavõtul. Kolmanda sammuna peaks komisjon andma ühe aasta pärast algatuse kohta lõpliku vastuse, tehes kas vastava ettepaneku õigusakti koostamiseks või esitades üksikasjaliku selgituse selle kohta, miks ta algatuse suhtes meetmeid ei võta. Komisjon peaks esitama põhjaliku aruande ka juhul, kui õigusakti ettepanek erineb oluliselt kodanikualgatusest.

Selgitus

Komisjoni reageerimine Euroopa kodanike ettepanekule peaks olema nii õiguslikult kui ka poliitiliselt põhjendatud. Lisaks tuleb põhjendades näidata, et kodanike häält on kuulda võetud ja kaalutakse tõsiselt võimalike meetmete võtmist.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Sellega seoses on asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses on kodanikualgatuse korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldaja peab andmete vastutava töötlejana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja kustutada.

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Sellega seoses on õiguskindluse huvides asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses on kodanikualgatuse korraldajad ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldaja peab andmete vastutava töötlejana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjektide teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja kustutada.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on põhjendada sätet. Muudatusettepaneku eesmärk on põhjendada sätet.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Käesoleva määruse lisade muutmiseks tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

(21) Võttes arvesse võimalikku vajadust tulevikus muuta või täiendada teatavaid käesoleva määruse või selle lisade vähemolulisi sätteid, tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt volitused delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab muudatust sättes ja põhjendab delegeeritud õigusaktide kasutamist.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.

välja jäetud

Selgitus

Tehniline spetsifikatsioon tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktidega. Seega ei ole sätted rakendusvolituste kohta enam asjakohased.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Komisjon peaks esitama aruande käesoleva määruse rakendamise kohta viis aastat pärast selle jõustumist.

välja jäetud

Selgitus

On üleliigne lihtsalt korrata põhjenduses sätte üht osa.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest kolmandikust kõikidest liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest viiendikust kõikidest liikmesriikidest;

Selgitus

Algatuse käivitamise hõlbustamiseks ning lihtsama ja vähem keeruka korra kehtestamiseks on asjakohane näha ette madalam künnis.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik, kes toetab konkreetset kodanikualgatust, olles selleks täitnud vastava toetusavalduse;

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik või seaduslik elanik, kes toetab konkreetset kodanikualgatust, olles selleks täitnud vastava toetusavalduse;

Selgitus

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

- Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

- It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

- The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

- It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

- It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

- The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. „korraldaja” – füüsiline või juriidiline isik või organisatsioon, kes vastutab kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

3. „korraldajad” – füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee ja kes vastutavad kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

 

(Muudatusettepanekut asendada sõna „korraldaja” sõnaga „korraldajad” kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Kui muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb vastavad muudatused teha kogu tekstis.)

Selgitus

Kodanikualgatus peaks määratluse kohaselt olema osalusdemokraatia vahend, mis on avatud kõigile liidu kodanikele, mitte juriidilistele isikutele. Seepärast peaksid korraldajad olema üksnes kodanikud (füüsilised isikud). Algatuse käivitamiseks peaksid korraldajad moodustama kodanike komitee.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldajale ja allakirjutanutele esitatavad nõuded

Korraldajatele ja allakirjutanutele esitatavad nõuded

Selgitus

Kodanikualgatuse peaks käivitama kodanike komitee, mis koosneb füüsilistest isikutest, kes on liidu kodanikud. Seetõttu tuleks pealkirja vastavalt muuta.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

1. Korraldajad peavad olema ELi kodanikud ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

Kui korraldaja on juriidiline isik või organisatsioon, peab ta olema asutatud liikmesriigis. Organisatsioonil, kes on kohaldatava riikliku õiguse kohaselt iseseisva õigusvõimeta, peab olema esindaja, kes võib tema nimel võtta õiguslikke kohustusi ja vastutuse.

 

Selgitus

Mitmuse kasutamine on õigustatud artikli 3 lõikega 1 a (uus). Väljajätmine on vajalik, kuna korraldajad peaksid olema ainult füüsilised isikud.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Korraldajad moodustavad kodanike komitee, mis koosneb vähemalt seitsmest isikust, kelle hulgas on vähemalt seitsme liikmesriigi elanikke.

 

Korraldajad määravad ühe esindaja ja tema asendaja, kes on kogu protsessi vältel kontaktisikud kodanike komitee ja ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel ja kellel on õigus esineda ja tegutseda kodanike komitee nimel.

Selgitus

Et selgitada välja kogu Euroopale huvipakkuvaid küsimusi, korraldada nende teemal mõttevahetusi ja koguda allkirju kogu liidus, peaks algatuse ettepaneku tegema kindel arv kodanikke, kes moodustavad kodanike komitee. Kodanike komitee peaks olema võimeline kõnelema ühel häälel, mistõttu on vaja määrata kindlaks kontaktisik ja tema asetäitja.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik või seaduslik elanik ja vähemalt 16-aastane.

Selgitus

Selleks et soodustada noorte Euroopa kodanike osalemist Euroopa Liidu tuleviku kujundamises ja soodustada nende laialdasemat osalemist liidu demokraatias, on asjakohane sätestada madalam vanuse alampiir kui see, mis on enamikus liikmesriikides hääletamiseks vajalik ja mis on kodanike komitee liikmete vanuse alampiir.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peab korraldaja taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning rahastamis- ja toetusallikate kohta.

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peavad korraldajad taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide kohta.

 

Korraldajad annavad kolmandas lõigus kindlaks määratud registrile pidevalt uuendatud teavet algatuste toetus- ja rahastamisallikate kohta ja vajaduse korral avaldavad selle oma veebisaidil.

Osutatud teave kantakse ühes ELi ametlikus keeles komisjoni selleks otstarbeks loodud veebipõhisesse registrisse (edaspidi „register”).

Osutatud teave kantakse ühes või enamas ELi ametlikus keeles komisjoni selleks otstarbeks loodud veebipõhisesse registrisse (edaspidi „register”). Registrisse võib hiljem lisada teavet muus ametlikus keeles peale keel(t)e, milles see algselt esitati.

 

Algatuse tõlkimise eest teistesse liidu ametlikesse keeltesse vastutavad korraldajad.

Selgitus

Algatus tuleks tõlkida, sest kodanike komitee koosneb eri riikidest pärit kodanikest ja allkirju tuleb koguda vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel, registreerib komisjon kavandatud algatuse viivitamata ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajale.

2. Kui on sätestatud, et kavandatud algatus on määruse kohaselt kodanikualgatus, registreerib komisjon selle ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajatele.

Selgitus

Registreerimisest tuleks keelduda ainult juhul, kui tegu ei ole kodanikualgatusega. Sellised juhud on määratud kindlaks aluslepingutes ja kõnealuses määruses.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes käsitada sobimatuna, kuna see on kuritahtlik või põhjendamatu, ei registreerita.

3. Komisjon registreerib kavandatud kodanikualgatuse kahe kuu jooksul pärast selle saamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

 

a) kodanike komitee on moodustatud ja kontaktisik määratud;

 

b) kavandatud kodanikualgatuse pealkirja, sisu ja eesmärkide eri keeleversioonide vahel ei ole ilmseid suuri lahknevusi;

 

c) algatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis on kindlaks määratud aluslepingutes ja mille kohaselt komisjon on pädev esitama nõutava õigusakti ettepaneku;

 

d) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt kuritahtlik, kergekaaluline ega pahatahtlik;

 

e) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt vastuolus ELi väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2;

Selgitus

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 a. Komisjon keeldub registreerimisest, kui lõikes 3 kehtestatud tingimused ei ole täidetud.

 

Komisjon võtab kõik vajalikud meetmed selleks, et kindlustada korraldajatele, et tema otsus registreerimise kohta on täielikult kooskõlas aluslepingutes sätestatuga ega mõjuta tema tulevasi otsuseid selle teema kohta.

 

Kui komisjon keeldub algatust registreerimast, peab ta korraldajaid teavitama keeldumise põhjustest ja kõigist neile kättesaadavatest võimalikest kohtulikest ja kohtuvälistest õiguskaitsevahenditest.

Selgitus

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus oleva kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi.

4. Korraldajad võivad enne toetusavalduste esitamist vastavalt artiklile 9 võtta igal ajal registreeritud algatuse tagasi. Kui algatus võetakse tagasi, tuleb registrisse teha selle kohta märge.

Selgitus

Vt teisi artikli 4 muudatusettepanekute selgitusi.

Kodanike komiteele peaks jääma võimalus algatus tagasi võtta, kui ta arvab, et on mõttetu jätkata allkirjade kogumist või lihtsalt ei soovi mis tahes põhjusel oma tegevust jätkata. Selline võimalus peaks siiski olema alles pärast toetusavalduste esitamist, sest liikmesriigid kasutavad allkirjade kontrollimiseks maksumaksjate raha.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidisele vastavat toetusavalduse vormi. Korraldaja täidab III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Selleks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidisele vastavat registreeritud keeleversioonis toetusavalduse vormi. Korraldajad täidavad III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Selgitus

Vastavalt III lisale peavad allakirjutanud esitama järgmise teabe: nimi, alalise elukoha aadress, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus, kuupäev ja allkiri. Allkirjade kogumiseks tuleks kasutada ainult registreeritud keeleversioonis vorme, sest ebatäpse tõlke korral ei saa kindlustada, et allkirju kogutakse samale algatusele.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Nimetatud ajavahemiku lõppedes märgitakse registrisse, et tähtaeg on lõppenud ning vajaduse korral asjaolu, et komisjon on kindlaks teinud, et vajalikke toetusavaldusi ei ole esitatud.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist tagab korraldaja, et selleks kasutatav veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõikega 4. Korraldaja võib igal ajal paluda selle liikmesriigi asjaomasel pädeval asutusel, kus andmeid kogutakse või säilitatakse, tõendada, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas nimetatud lõikega. Igal juhul taotleb korraldaja sellist tõendamist enne, kui esitab toetusavaldused artikli 9 kohaselt kontrollimiseks.

2. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist tagavad korraldajad, et selleks kasutatav veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas lõikega 4. Korraldajad võivad igal ajal paluda selle liikmesriigi asjaomasel pädeval asutusel, kus andmeid kogutakse või säilitatakse, tõendada, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on kooskõlas nimetatud lõikega. Igal juhul taotlevad korraldajad sellist tõendamist enne, kui nad algatavad toetusavalduste kogumise.

 

Korraldajad teevad selle tõendi koopia üldsusele kättesaadavaks veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi veebisaidil.

 

Kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist teeb komisjon kättesaadavaks avatud lähtekoodiga tarkvara, millel on vajalikud tehnilised ja turvaelemendid, et tagada vastavus käesoleva määruse veebipõhiseid toetusavalduste kogumise süsteeme käsitlevatele sätetele. Tarkvara tehakse korraldajatele tasuta kättesaadavaks.

 

Hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist teavitab komisjon Euroopa Parlamenti avatud lähtekoodiga tarkvara loomise olukorrast.

Selgitus

Komisjon peaks parlamenti tehtud edusammudest teavitama, tagamaks, et avatud lähtekoodiga tarkvara kindlustaks selle, et allkirjade kogumine internetis on lihtne, kõigis liikmesriikides ühetaoline ja järgib andmekaitse nõudeid. Seda tuleks teha enne kui avatud lähtekoodiga tarkvara lõplikult kättesaadavaks tehakse. See võimaldaks välja selgitada probleemid, et komisjon saaks need lahendada.

Komisjon peaks hõlbustama veebipõhist allkirjade kogumist, tehes kättesaadavaks avatud lähtekoodiga tarkvara. On asjakohasem nõuda veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tõendit enne, mitte pärast allkirjade kogumist. Lisaks tuleks see tõend teha avalikkusele kättesaadavaks veebisaidil, et kodanikud teaksid, et nad võivad süsteemi usaldada.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) isikuandmeid saab kontrollida;

b) asjaolu, et iga isik esitab ainult ühe avalduse, saab kontrollida;

Selgitus

Isikusamasuse tuvastamine ei ole toetusavalduste ehtsuse kontrollimiseks vajalik. Piisav on kontrollida, kas isik on allkirjaõiguslik ning on andnud ainult ühe allkirja. Veebipõhise allkirjade kogumise puhul tuleks samuti kontrollida, et iga isik saab anda ainult ühe allkirja.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) süsteem suudab esitada konkreetseid toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud näidisele, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist.

d) süsteem suudab esitada toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud näidisele, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist.

Selgitus

Veebipõhised toetusavaldused (vt III lisa) võivad olla ka nimekirja vormis.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise spetsifikatsiooni.

5. Komisjon võtab 6 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist delegeeritud õigusaktidega kooskõlas artikliga 16 ning artiklites 17 ja 18 sätestatud tingimustel vastu veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tehnilise spetsifikatsiooni.

Selgitus

Tehniline spetsifikatsioon tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktidega, mitte rakendusaktidega. Tähtaja muutmine tuleneb pärast jõustumist kohaldatavate eri tähtaegade vastavusse viimisest.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Selgitus

Algatuse käivitamise hõlbustamiseks ning lihtsama ja vähem keeruka korra kehtestamiseks on asjakohane näha ette madalam künnis.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

2. Ühest viiendikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

Selgitus

Algatuse käivitamise hõlbustamiseks ning lihtsama ja vähem keeruka korra kehtestamiseks on asjakohane näha ette madalam künnis.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kes on välja andnud tema toetusavalduses märgitud isikut tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kus on tema alaline elukoht.

 

Allakirjutanu, kes ei ole selle liikmesriigi kodanik, kus ta alaliselt elab, võib valida oma päritolukohaks kas oma alalise elukoha liikmesriigi või selle liikmesriigi, mille kodanik ta on.

 

Allakirjutanut, kes elab alaliselt kolmandas riigis, peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on.

Selgitus

Isikut tõendavate dokumentide asemel tuleks märkida alaline elukoht. See aitaks vältida olukorda, kus potentsiaalsed allakirjutajad loobuvad allkirja andmisest. Alaline elukoht peaks olema esimene kriteerium, mille järgi määratakse allakirjutanu päritolukoht. ELi kodanikke, kes elavad oma kodakondsusliikmesriigist erinevas liikmesriigis või väljaspool ELi territooriumi, ei tohiks kodanikualgatuses osalemise võimalusest ilma jätta. Sellisel juhul peaks allakirjutanu päritolu määramise kriteeriumiks olema tema kodakondsus.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Otsus kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta

välja jäetud

1. Pärast 300 000 toetusavalduse artikli 5 kohast kogumist allakirjutanutelt, kes pärinevad vähemalt kolmest liikmesriigist, esitab korraldaja komisjonile taotluse otsuse vastuvõtmiseks kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Selleks kasutab korraldaja V lisas esitatud vormi.

 

2. Komisjon teeb kahe kuu jooksul alates lõikes 1 osutatud taotluse kättesaamisest otsuse kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust peetakse vastuvõetavaks, kui see vastab järgmistele tingimustele:

 

a) selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti, ning

 

b) see kuulub komisjoni volituste piiresse, mille raames ta saab esitada ettepaneku.

 

3. Lõikes 2 osutatud otsusest teatatakse kavandatud kodanikualgatuse korraldajale ja see avalikustatakse.

 

Selgitus

Vt artikli 4 muudatusettepanekute selgitusi.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist ning tingimusel, et komisjon on teinud otsuse, et kavandatud kodanikualgatus on artikli 8 kohaselt vastuvõetav, esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab korraldaja VI lisas esitatud vormi.

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist esitavad korraldajad toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutavad korraldajad VI lisas esitatud vormi.

Selgitus

Vt artikli 4 muudatusettepanekute selgitusi.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldaja esitab toetusavaldused liikmesriigile, kes on andnud välja asjaomases toetusavalduses osutatud isikut tõendava dokumendi.

Korraldajad esitavad toetusavaldused liikmesriigile, kus on allakirjutanute alaline elukoht.

 

Allakirjutanu, kes ei ole selle liikmesriigi kodanik, kus ta alaliselt elab, võib valida oma päritolukohaks kas oma alalise elukoha liikmesriigi või selle liikmesriigi, mille kodanik ta on.

 

Juhul kui allakirjutanud elavad alaliselt kolmandas riigis, esitavad korraldajad toetusavaldused sellele liikmesriigile, mille kodanikud kõnealused allakirjutanud on.

Selgitus

Isikut tõendavate dokumentide asemel tuleks märkida alaline elukoht. See aitaks vältida olukorda, kus potentsiaalsed allakirjutajad loobuvad allkirja andmisest. Alaline elukoht peaks olema kriteerium, mille järgi määratakse allakirjutanu päritolukoht. ELi kodanikke, kes elavad oma kodakondsusliikmesriigist erinevas liikmesriigis või väljaspool ELi territooriumi, ei tohiks kodanikualgatuses osalemise võimalusest ilma jätta. Sellisel juhul peaks allakirjutanu päritolu määramise kriteeriumiks olema tema kodakondsus.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja annab korraldajale VII lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu.

2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja annab korraldajatele VII lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu.

 

Toetusavalduste kontrollimiseks teeb pädev asutus kindlaks, kas isik on allkirjaõiguslik ning on andnud ainult ühe allkirja. Allkirja autentimist ei nõuta.

Selgitus

Isikusamasuse tuvastamine ei ole toetusavalduste ehtsuse kontrollimiseks vajalik. Piisav on kontrollida, kas isik on allkirjaõiguslik ning on andnud ainult ühe allkirja.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi saamist ja tingimusel, et käesolevas määruses ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud, võib korraldaja esitada kodanikualgatuse komisjonile.

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi saamist ja tingimusel, et käesolevas määruses ette nähtud asjakohast korda on järgitud ja kõik tingimused on täidetud, võivad korraldajad esitada kodanikualgatuse koos algatuse toetamist ja rahastamist käsitleva teabega komisjonile. Kõnealune teave avaldatakse komisjoni registris.

 

Mis tahes allikast saadava toetuse ja rahastamise summa, mille ületamise korral tuleb teavet esitada, on identne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta)1 sätestatuga.

 

__________________________________

1 ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

Selgitus

Kodanike komitee peaks tagama algatuse toetamise ja rahastamise täieliku läbipaistvuse. Füüsiliste isikute kõigi annetuste kohta üksikasjaliku teabe esitamine sõltumata summast ei oleks realistlik ja tekitaks korraldajatele liiga suure halduskoormuse. Komisjon peaks seepärast saama määrata piirsumma kindlaks delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui komisjon saab artikli 10 kohaselt esitatud kodanikualgatuse,

1. Kui komisjon saab artikli 10 kohaselt esitatud kodanikualgatuse,

a) avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil;

a) avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil;

b) vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab nelja kuu jooksul teatises oma järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral koos põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

b) vaatab ta kodanikualgatuse läbi, võtab algatuse korraldajad asjakohasel tasandil vastu ning esitab kolme kuu jooksul teatises oma esialgsed järeldused algatuse kohta;

 

c) korraldab ta koostöös Euroopa Parlamendiga selle vastutava komisjoni kaudu avaliku kuulamise, kus on komisjon esindatud voliniku või peadirektori tasandil ning kus korraldajatel on võimalus selgitada üksikasjalikult algatuses käsitletavaid küsimusi;

 

d) esitab aasta jooksul õigusakti ettepaneku või lisab selle ettepaneku oma järgmise aasta tööprogrammi. Kui komisjon sellist ettepanekut ei esita, põhjendab ta korraldajatele ning Euroopa Parlamendile ja nõukogule üksikasjalikult, miks ta ei kavatse algatuse suhtes meetmeid võtta.

Selgitus

Komisjon peaks tegema algatusest õiguslikud ja poliitilised järeldused. Teatises peaksid olema esitatud mõlemad. Tähtaja muutmise eesmärk on näidata uue raamlepingu eeliseid. Vt ka põhjenduse 17 selgitust.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse kodanikualgatuse korraldajale, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse.

2. Lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse korraldajatele, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse.

Selgitus

Vt artikli 3 muudatusettepanekute selgitusi.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldaja hävitab kõik konkreetsele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel algatuse artikli 10 kohasest esitamisest komisjonile või kaheksateist kuu möödumisel kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.

Kui algatuse menetlemist ei vaidlustata, hävitavad korraldajad kõik konkreetsele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt kahe kuu möödumisel artikli 11 lõike 1 punkti b kohase komisjoni teatise avaldamisest. Kohtuvaidluse korral hävitatakse nimetatud dokumendid ühe kuu möödumisel kohtuvaidluse lõpetamisest. Nimetatud dokumendid hävitatakse samuti siis, kui kavandatud kodanikualgatust ei ole komisjonile esitatud kaheksateist kuu möödumisel kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui liikmesriigi pädevad asutused ei ole veel lõpetanud toetusavalduste kontrollimist.

Selgitus

Määruses tuleks võtta arvesse ka võimalust, et kõnesolevaid dokumente läheb vaja võimalikus kohtuvaidluses.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädev asutus hävitab kõik artikli 9 lõike 2 kohaseks kontrollimiseks esitatud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel alates samas sättes osutatud tõendi andmisest.

Pädev asutus hävitab kõik artikli 9 lõike 2 kohaseks kontrollimiseks esitatud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt kahe kuu möödumisel alates samas sättes osutatud tõendi andmisest. Kohtuvaidluse korral hävitatakse nimetatud dokumendid ühe kuu möödumisel kohtuvaidluse lõpetamisest.

Selgitus

Vt eelmine selgitus.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil elavad või asutatud korraldajad vastutavad selle liikmesriigi tsiviil- või kriminaalõiguse alusel käesoleva määruse rikkumise ja eelkõige järgmise eest:

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil elavad korraldajad vastutavad selle liikmesriigi tsiviil- või kriminaalõiguse alusel käesoleva määruse rikkumise ja eelkõige järgmise eest:

Selgitus

Korraldajad saavad olla ainult füüsilised isikud.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisade muutmine

Delegeeritud õigusaktid

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva määruse lisasid.

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega:

 

– määratakse kindlaks artikli 6 lõike 5 kohaste veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tehnilised kirjeldused;

 

muudetakse käesoleva määruse lisasid.

Selgitus

Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kõigi käesolevas muudatusettepanekus loetletud valdkondade kohta. Seetõttu tuleks ka pealkirja vastavalt muuta.

Sätteid toetuste ja rahastamise miinimumsumma kohta, mille ületamisel tuleb teavet esitada, ei tuleks kindlaks määrata delegeeritud aktidega, kuna rahalisele toetusele ei peaks kehtestama mingit alammäära.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust ajavahemikku ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda perioodi kahe kuu võrra.

Selgitus

Euroopa Parlamendi horisontaalse lähenemisviisi järgimiseks peaks ka tähtaeg olema komisjoni ettepanekus esitatust pikem.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 19

välja jäetud

Komitee

 

1. Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee.

 

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklit 8.

 

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

 

Selgitus

Veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tehnilised kirjeldused tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktidega, mistõttu rakendusakte käsitlev osa ei ole enam asjakohane.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 20 a

 

Abi

 

1. Komisjon koostab põhjaliku ja kasutajasõbraliku kodanikualgatust käsitleva juhise ning ajakohastab seda.

 

2. Komisjon tagab kasutajatoe, et abistada korraldajaid ja käivitada dialoog juba menetlemise varajases järgus.

 

Taotluse esitamisel teavitab komisjon korraldajaid juba menetletavatest või kavandatavatest õigusakti ettepanekutest, mis käsitlevad vastava kodanikualgatusega tõstatatud küsimusi, ja teistest registreeritud kodanikualgatustest, mille sisu kattub osaliselt või täielikult samade küsimustega.

Selgitus

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Kolme aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ja edaspidi iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta, milles pööratakse erilist tähelepanu veebipõhistele toetusavalduste kogumise süsteemidele ja läbipaistvuse nõude kohaldamisele kodanikualgatuste toetamisel ja rahastamisel ning vajaduse korral tehakse käesoleva määruse muutmiseks õigusakti ettepanek.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel päeval.

 

Seda hakatakse kohaldama kuue kuu möödumisel selle jõustumisest.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks vajalik teave

Kavandatud kodanikualgatuse esitamisel nõutav teave

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks komisjoni registris esitatakse järgmine teave:

Komisjoni registrile esitatakse järgmine teave:

1. kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki);

1. kavandatud kodanikualgatuse pealkiri (kuni 100 tähemärki);

2. kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki);

2. kavandatud kodanikualgatuse sisu (kuni 200 tähemärki);

3. sellise ettepaneku eesmärkide kirjeldus, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid (kuni 500 tähemärki);

3. sellise ettepaneku eesmärkide kirjeldus, mille suhtes kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid (kuni 500 tähemärki);

4. aluslepingutest tulenev õiguslik alus, mis lubaks komisjonil tegutseda;

4. aluslepingu sätted, mida korraldajad peavad vajalikuks kavandatava meetme võtmiseks;

5. algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

5. algatuse korraldajate ja kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress.

7. kavandatud algatuse kõik rahastamis- ja toetusallikad selle registreerimise ajal.

6. kavandatud algatuse kõik toetus- ja rahastamisallikad selle registreerimise ajal.

Algatuse korraldajad võivad esitada veelgi üksikasjalikumat teavet kavandatud kodanikualgatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisas. Soovi korral võivad nad esitada ka õigusakti eelnõu.

Algatuse korraldajad võivad esitada veelgi üksikasjalikumat teavet kavandatud kodanikualgatuse sisu, eesmärkide ja tausta kohta lisas. Soovi korral võivad nad esitada ka õigusakti eelnõu.

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi. Pealkirja ja sissejuhatavat osa tuleks muuta, sest artikliga 4 muudetakse sisuliselt registreerimise olemust ja korda. Seega võib pealkiri olla eksitav, kuna registreerimiseks on vaja rohkem andmeid, kui lisas on loetletud, nt algatus ei tohi olla vastuolus ELi väärtustega jne. Pealegi on registreerimisest keeldumise põhjused loetletud artiklis 4. Lisas ei tohiks tingimusi täiendada.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa

Komisjoni ettepanek

Toetusavalduse vorm

Lahter 1: (täidab algatuse korraldaja)

1.            Komisjoni antud registreerimisnumber*:

2.            Registreerimise kuupäev*:

3.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress komisjoni loodud registris*:

 

Lahter 2: (täidab algatuse korraldaja)

1.            Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri*: (kuni 100 tähemärki)

2.            Sisu*: (sisu peaks olema võimalikult selge) (kuni 200 tähemärki)

3.            Kavandatud kodanikualgatuse peamiste eesmärkide kirjeldus*: (kuni 500 tähemärki)

4.            Algatuse korraldaja nimi ja aadress*:

5.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress*:

 

Lahter 3: (täidab allakirjutanu)

1.            Allakirjutanu nimi:            

  Eesnimi*:………………………Perekonnanimi*:

2.            Aadress:

  Tänav:

  Sihtnumber:  Linn*:

  Riik*:

3.            E-post:

4.            Sünniaeg ja -koht*:            

  Sünniaeg:  Koht ja riik:

5.            Kodakondsus*:

6.            Isikukood*:         

  Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik*:  

  Riiklik isikutunnistus:   pass:   sotsiaalkindlustustõend:   

  Liikmesriik, kes andis isikukoodi või isikut tõendava dokumendi*:

7.            Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust ainult ühe korra*.  

  Kuupäev ja allakirjutanu allkiri*¨: ………..

 

* Kohustuslikud väljad         

¨ Allkirja ei ole vaja vormi elektroonilise esitamise korral

Parlamendi muudatusettepanek

Toetusavalduse vorm

Lahter 1: (täidavad algatuse korraldajad)

1.            Komisjoni antud registreerimisnumber:

2.            Registreerimiskuupäev:

3.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress komisjoni loodud registris:

 

Lahter 2: (täidavad algatuse korraldajad)

1.            Kavandatud kodanikualgatuse pealkiri: (kuni 100 tähemärki)

2.            Sisu: (sisu peaks olema võimalikult selge) (kuni 200 tähemärki)

3.            Kavandatud kodanikualgatuse peamiste eesmärkide kirjeldus*: (kuni 500 tähemärki)

4.            Algatuse korraldajate nimi ja aadress:

4 a. Kontaktisikute nimi ja aadress:

5.            Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress*:

5 a.        Kavandatud kodanikualgatuse jaoks saadud toetuste ja rahastamise kõik allikad:

 

Lahter 3: (täidavad allakirjutanud)

Nimi

Alalise elukoha aadress

Sünniaeg ja -koht

Kodakondsus

Allkirjastamise kuupäev

Allkiri¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allakirjutanu võib konkreetset kodanikualgatust toetada ainult üks kord!

______

* Olemasolu korral

¨ Allkirja ei ole vaja vormi elektroonilise esitamise korral

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi. Vormil peaks olema allkirjade kogumiseks palju ridu, sest nii tegelikult allkirju ju kogutakse.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa

Komisjoni ettepanek

Vorm, millega esitatakse taotlus otsuse tegemiseks kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta

1.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

2.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3.          Registreerimise kuupäev*:

4.          Kogutud toetusavalduste arv*:

5.          Allakirjutanute arv liikmesriigiti*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

* Kohustuslikud väljad         

Parlamendi muudatusettepanek

välja jäetud

Selgitus

Artikkel 8 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele

1. Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress*:

1. Algatuse korraldajate ja kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress*:

2. Kodanikualgatuse pealkiri*:

2. Kodanikualgatuse pealkiri*:

3. Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3. Komisjoni antud registreerimisnumber*:

4. Registreerimise kuupäev*:

4. Registreerimise kuupäev*:

5. Kuupäev, mil esitati taotlus otsuse tegemiseks kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta*:

 

6. [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*:

6. [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*:

7.        Lisad*:

7.        Lisad*:

(Lisada kõigi nende allakirjutanute toetusavaldused, kes on esitanud asjaomase liikmesriigi antud isikukoodi.  

 

Vajaduse korral lisada asjaomane tõend/asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx.)

(Vajaduse korral lisada asjaomane tõend/asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx.)

8. Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

8. Kuupäev ja algatuse korraldajate allkiri*:

* Kohustuslikud väljad

* Kohustuslikud väljad

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa

Komisjoni ettepanek

Vorm, millega esitatakse kodanikualgatus komisjonile

1.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

2.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3.          Registreerimise kuupäev*:

4.          Kogutud kehtivate toetusavalduste arv*: (peab olema rohkem kui üks miljon)

5.          Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

7.          Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

8.          Lisad*:

Lisada kõik tõendid

* Kohustuslikud väljad

Parlamendi muudatusettepanek

Vorm, millega esitatakse kodanikualgatus komisjonile

1.          Kodanikualgatuse pealkiri*:

2.          Komisjoni antud registreerimisnumber*:

3.          Registreerimise kuupäev*:

4.          Kogutud kehtivate toetusavalduste arv*: (peab olema rohkem kui üks miljon)

5.          Liikmesriikide poolt tõendatud allakirjutanute arv*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOKKU

Allakirjutanute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Algatuse korraldajate ja kontaktisikute täielik nimi, posti- ja e-posti aadress.

7.          Kinnitame, et käesolevas vormis esitatud teave on õige.

Kuupäev ja algatuse korraldajate allkiri*:

8.          Lisad*:

Lisada kõik tõendid

* Kohustuslikud väljad

Selgitus

Muudatused on vajalikud, sest muudetud on jõustamise tingimusi.

MENETLUS

Pealkiri

Kodanikualgatus

Viited

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Vastutav komisjon

AFCO

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

PETI

21.4.2010

 

 

 

Kaasatud komisjon(id) - istungil teada andmise kuupäev

17.6.2010

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Diana Wallis

1.6.2010

Gerald Häfner

1.6.2010

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Gerald Häfner

Diana Wallis

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău


kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS (28.10.2010)

põhiseaduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Arvamuse koostaja: krahvinna Róża von Thun und Hohenstein

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikega 4 on kehtestatud liidu demokraatliku toimimise seisukohalt tähtis uuendus: antud on uus konkreetne vahend kodanike osaluse suurendamiseks ja üle-euroopalise mõttevahetuse edendamiseks. See on lepingus sõnastatud järgmiselt:

„Vähemalt miljon kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.”

Kodanikualgatust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõus esitatakse kodanikualgatuse tegeliku toimimise kord ja tingimused.

Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni põhiülesanded hõlmavad muu hulgas teabevahetust, kodanikuaktiivsust, noori inimesi ning kodanikuühiskonda kui Euroopa avaliku ruumi kujundamisse kaasatud ja selles aktiivselt osalevat jõudu.

Raportöör väljendab rahulolu komisjoni ettepaneku üle, kuna kodanikuühiskonna kaasamine poliitika kujundamisse ja otsuste ettevalmistamisse tugevdab avalike institutsioonide demokraatlikku legitiimsust ning aitab parandada nende toimimist. Kord ja tingimused peaksid aga olema seatud võimalikult pragmaatiliselt. Lisaks tuleks vältida keerukaid haldusmenetlusi nii asutuste kui ka riikide tasandil. Raportööril on eelnõu muutmiseks järgmised olulised kaalutlused ja ettepanekud:

Kuna kodanikualgatus on vahend, mida peaksid kasutama kodanikud ise ja mille eesmärk on tugevdada otsedemokraatiat, tõsta kodanikuaktiivsust ja suurendada Euroopa kodanike mõju ELi poliitikale, peaks kodanikualgatuse taotluse Euroopa Komisjonile esitama korralduskomitee, mis koosneb vähemalt üheksast liidu kodanikust, kellest igaüks on eri liikmesriigist. Sellise korraga tagataks, et igal kodanikualgatusel on algusest peale üleeuroopaline loomus.

Juriidiliste isikute väljajätmine korralduskomiteest kaitseb kodanikualgatust olemasolevate äriorganisatsioonide, erakondade ja muude organisatsioonide võimaliku kahjustava mõju eest, kuna need organisatsioonid on palju tugevad kui mis tahes kodanikerühm ja neil on rohkem võimalusi tegutseda Euroopa tasandil. Kodanikualgatus ei tohiks muunduda valimiskampaaniaks ja seda ei tohiks kasutada valimiskampaaniate tööriistana. Poliitikute käsutuses on muud vahendid, millega mõjutada seadusandlikke otsuseid.

Raportööri arvates oleks kodanikualgatuse korraldajale oluline varakult teada, milline õigusakt või meede oleks kohane, et kodanikualgatus saavutaks oma eesmärgid, juhul kui see osutub edukaks. Seepärast peaks komisjon esmase realistliku teabe kohaste meetmete kohta korraldajatele andma juba seoses algatuse vastuvõetavuse kontrolliga. See aitaks ära hoida pettumusi, juhul kui komisjon ei esitagi siduvat õigusakti.

Lisaks ei ole vastuvõetavuse kontrollimisega vaja oodata, kuni korralduskomitee on kogunud teatava hulga allkirju ja esitanud komisjonile taotluse tunnistada kodanikualgatus vastuvõetavaks. Tarbetu halduskoormuse vältimiseks peaks komisjon esildatud kodanikualgatuse vastuvõetavust uurima kohe pärast selle registreerimist ja tegema seda viivitamatult.

Raportöör soovib lihtsustada toetusavalduse vormi. Eelkõige peaks määrusega kehtestama vaid tõepoolest vajalikud nõudmised. Isikuandmetest oleks vaja ainult nime, aadressi, kodakondsust, sünniaega ja allkirja. Teiseks peaks korralduskomiteele jääma võimalus ise toetusavalduse vorm koostada. Nii võiks korralduskomitee lisaks määruses sätestatud vajalikele nõuetele võtta valduse vormi mõne täiendava küsimuse või teate või näiteks kodanikualgatuse logo.

Läbipaistvuse huvides tuleks toetusavalduse vormis ära näidata kodanikualgatuse rahastamisallikad. Kõikidele allakirjutanutele peaks olema selge, kes algatust finantseerib.

Raportöör tahab rõhutada ka teabevahetuse ja teavitamiskampaaniate tähtsust, et Euroopa kodanikualgatust rohkem tutvustada. Sellega seoses võivad tähtsat osa etendada olemasolevad programmid, millega edendatakse liikuvust (näiteks elukestva õppe programm ja „Aktiivsed noored”) ja kodanikuaktiivsust („Kodanike Euroopa”). Allkirjade kogumiseks soovitab raportöör edasi arendada ja kasutada selleks sobivaid elektroonilisi vahendeid, mis oleksid hõlpsasti kättesaadavad kogu Euroopa Liidus.

Raportöör peab veel soovitavaks, et Euroopa Komisjoni esindused ja Euroopa Parlamendi infobürood liikmesriikides ning Euroopa Komisjoni teabevõrgud, näiteks Europe Direct ja Citizens Signpost Service, annaksid kodanikele kodanikualgatuse kohta pidevalt igasugust vajaminevat teavet.

Raportööri arvates peaks allakirjutanute vanuse alampiir olema 16 ja mitte 18 eluaastat. Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega. Ametlikult saavad noored täisealiseks 18-aastaselt. Kuigi kodanikualgatusel ei ole otsest tagajärge, võib see käivitada üleeuroopalise mõttevahetuse ning lõpptulemusena hoogustada seadusandlike otsuste tegemist. Vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud valimisõigusliku vanusega tekitab pealegi ilmselt ebavõrdsuse, kuna vanusetsensus on riigiti erinev.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 a) Vaja on korraldada tõhusaid teavitamiskampaaniaid, et tõsta teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse küsimustes, edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga ja luua tõeline Euroopa avalik ruum; sellega seoses on teabevahetusel ja teabekampaaniatel täita oluline osa. Seda arvestades peaks komisjon kaaluma, kuidas saaks ära kasutada olemasolevaid programme, mis on mõeldud liikuvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamiseks, ja uusi kommunikatsiooni vorme, nagu sotsiaalvõrgustikud, mis edendavad avalikku arutelu.

Selgitus

Tõhus teabevahetus kodanikualgatuse teemal on ülimalt tähtis. Sellega seoses võivad kasulikuks osutuda olemasolevad programmid, millega edendatakse liikuvust (näiteks elukestva õppe programm ja „Aktiivsed noored”) ja kodanikuaktiivsust („Kodanike Euroopa”), samuti „2011. aasta – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta”.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b) Euroopa Komisjoni esindused ja Euroopa Parlamendi infobürood liikmesriikides peaksid koos Euroopa Komisjoni teabevõrkudega pidevalt andma kodanikele mis tahes vajaminevat teavet kodanikualgatuse kohta.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest.

Selgitus

Kodanikualgatus peaks olema kodanikele kättesaadav ja toetuse lävi ei tohiks seega olla väga kõrge. Neljandik liikmesriike (st praeguse 27 liikmesriigi puhul 7) on ELi huvide väljendamiseks täiesti piisav. Samas on see ka kooskõlas aluslepingute muude sätetega, näiteks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 76.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslik vanus.

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks sätestada 16 aastat.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi, kusjuures kuritahtlikke ega põhjendamatuid ettepanekuid ei tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus olevate ettepanekute registreerimise taotluse. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi. Veebisaidil peavad olema üksikasjalikult kirjeldatud algatuse õnnestumiseks vajalikud vormilised ja õiguslikud nõuded. See oleks kahtlemata heaks õppevahendiks, võimaldades kodanikel demokraatlikult kaasa rääkida. Kuritahtlikke ega põhjendamatuid ettepanekuid ei tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus olevate ettepanekute registreerimise taotluse. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas isiku tuvastamine ja andmete turvaline säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon olema kohustatud kehtestama veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(10) On asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. Et kord oleks lihtsam ja paremini ligipääsetav, tuleks siiski julgustada avalduste kogumist Internetis. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas isiku tuvastamine ja andmete turvaline säilitamine. Edu saavutamise üks põhilistest teguritest on kodanike usaldus kodanikualgatuse skeemi suhtes. Sel eesmärgil peaks komisjon olema kohustatud kehtestama veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid, et protsessi lihtsustada. Komisjon peaks tegema vabalt kättesaadavaks turvalised vahendid allkirjade kogumiseks Internetis nii, et see ei ohustaks eraelu puutumatust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) On asjakohane, et komisjon peaks tegema otsuse kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta piisavalt varases etapis. Seega peaks algatuse korraldaja taotlema sellise otsuse tegemist pärast seda, kui ta on kavandatud algatusele kogunud vähemalt kolmest liikmesriigist pärinevatelt allakirjutanutelt 300 000 toetusavaldust.

(13) On asjakohane, et komisjon peaks tegema otsuse kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta enne allkirjade kogumist. Komisjon peaks kontrollima algatuse vastuvõetavust viivitamatult peale selle registreerimist.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui kodanikualgatust on peetud vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui kodanikualgatust on peetud vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Kui allkirjad on kogutud Internetis, on vaja lisaks tehnilisele kontrollile ka täiendavat kontrolli nende kehtivuse osas. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Komisjon peaks esitama aruande käesoleva määruse rakendamise kohta viis aastat pärast selle jõustumist.

(23) Komisjon peaks esitama aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kaks aastat pärast selle jõustumist.

Selgitus

Algatuse edu tuleks läbi vaadata piisavalt pika perioodi jooksul, et võimaldada rakendamise lõpuleviimist, ning samas piisavalt lühikese perioodi jooksul, mis ei oleks algatuse eesmärkide saavutamise hindamise jaoks liiga pikk.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. „korraldaja” – füüsiline või juriidiline isik või organisatsioon, kes vastutab kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

3. „korralduskomitee” – vähemalt seitsmest liidu kodanikust, kellest igaüks on eri liikmesriigist, koosnev rühm, kes vastutab kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Kui muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb vastavad muudatused teha kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

1. Korralduskomitee koosneb liikmetest, kes on liidu kodanikud ja nii vanad, et neil on valimisõigus Euroopa Parlamendi valimistel, ning kes ei ole hetkel ametis Euroopa Parlamendi liikmena.

Selgitus

Juriidiliste isikute väljajätmine korralduskomiteest kaitseb kodanikualgatust olemasolevate äriorganisatsioonide, erakondade ja muude organisatsioonide võimaliku kahjustava mõju eest, kuna need organisatsioonid on palju tugevad kui mis tahes kodanikerühm ja neil on rohkem võimalusi tegutseda ELi tasandil. Kodanikualgatus ei tohiks muunduda valimiskampaaniaks ja seda ei tohiks kasutada valimiskampaania tööriistana. Poliitikute ja eriti parlamendiliikmete käsutuses on muud vahendid, millega mõjutada seadusandlikke otsuseid. Tasub rõhutada, et Euroopa Parlamendi liikmetel on võimalus iga algatusega lähemalt tutvuda peale komisjoni teatist.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui korraldaja on juriidiline isik või organisatsioon, peab ta olema asutatud liikmesriigis. Organisatsioonil, kes on kohaldatava riikliku õiguse kohaselt iseseisva õigusvõimeta, peab olema esindaja, kes võib tema nimel võtta õiguslikke kohustusi ja vastutuse.

välja jäetud

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja vähemalt 16 aastat vana.

Selgitus

Vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud valimisõigusliku vanusega tekitab ilmselt ebavõrdsuse, kuna Austrias algab valimisõigus 16. eluaastast, teistes liikmesriikides aga 18. eluaastast. Soovitav on allakirjutanute puhul valimisõigusliku vanuse alampiiri vähendada ja ühtlustada, et kohelda kõiki kodanikke võrdselt ning tõmmata noori ELi poliitika kujundamisse ja kodanikühiskonna dialoogi.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peab korraldaja taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning rahastamis- ja toetusallikate kohta.

1. Enne komisjoni otsuse saamist, millega algatus tunnistatakse vastuvõetavaks, ja allakirjutanutelt toetusavalduste koguma hakkamist kavandatud kodanikualgatusele peab korraldaja taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse registreerimist, esitades II lisas toodud teabe, eelkõige kavandatud kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning rahastamis- ja toetusallikate kohta.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus oleva kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi.

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus oleva kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi. Komisjoni peab oma tagasilükkamisotsuseid piisavalt põhjendama ja need avalikustama.

Selgitus

Sellisel läbipaistvusel oleks kindlasti õpetlik mõju ja see aitaks tulevikus ära hoida vastuvõetamatute või mõttetute algatuste tegemist.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Registreeritud kavandatud kodanikualgatus avalikustatakse registris.

5. Registreeritud kavandatud kodanikualgatus avalikustatakse registris. Kui registreerimine on lõpule viidud, selgitab komisjon esildatud kodanikualgatuse vastuvõetavust vastavalt artiklile 8.

Selgitus

Vastuvõetavuse kontrollimisega ei ole vaja oodata, kuni korralduskomitee on kogunud teatava hulga allkirju ja esitanud komisjonile taotluse tunnistada kodanikualgatus vastuvõetavaks. Tarbetu halduskoormuse vältimiseks peaks komisjon esildatud kodanikualgatuse vastuvõetavust uurima kohe pärast selle registreerimist ja tegema seda viivitamatult.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kõikidele registreeritud algatustele antakse viitenumber.

 

Komisjoni registreeritud algatuste andmebaas peaks näitama igal nädalal, missuguses etapis iga algatus on.

Selgitus

See annab kodanikele ajakohast teavet kodanikualgatuste staatuse kohta.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Korraldaja vastutab artikli 4 kohaselt registreeritud kavandatud kodanikualgatusele allakirjutanutelt vajaliku arvu toetusavalduste kogumise eest.

1. Korraldaja vastutab artikli 4 kohaselt registreeritud ja seda artiklit arvestades otsusega vastuvõetavaks tunnistatud kavandatud kodanikualgatusele allakirjutanutelt vajaliku arvu toetusavalduste kogumise eest.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks võib kasutada ainult III lisas esitatud näidisele vastavat toetusavalduse vormi. Korraldaja täidab III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Selleks võib kasutada ainult niisugust toetusavalduse vormi, mis sisaldab III lisas esitatud näidises sisalduvat teavet. Korraldaja täidab III lisas esitatud vormid enne allakirjutanutelt toetusavalduste kogumist. Vormides esitatud teave peab vastama registris sisalduvale teabele.

Selgitus

Eesmärgiks ei ole panna korraldajaid kasutama ühte kindlat toetusavalduse vormi, vaid anda neile võimalus kasutada oma vorme, mis ikkagi sisaldaksid komisjoni esitatud näidises nõutud teavet.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse vastuvõetavaks tunnistamise otsuse kuupäeva.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) süsteem suudab esitada konkreetseid toetusavaldusi vormis, mis vastab III lisas toodud näidisele, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist.

d) süsteem suudab esitada konkreetseid toetusavaldusi vormis, mis sisaldab III lisas toodud näidises nõutud teavet, et liikmesriik saaks teostada artikli 9 lõike 2 kohast kontrollimist.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Et hoida kodanikualgatuse skeem kasutajasõbralikuna ning mitte tekitada asjatut muret seoses andmekaitsega, ei nõuta üheltki allakirjutanud isikult isikutunnistuse numbrit.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise spetsifikatsiooni.

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise spetsifikatsiooni. Komisjon teeb vabalt kättesaadavaks turvalised vahendid allkirjade kogumiseks internetis nii, et see ei ohustaks eraelu puutumatust.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

2. Ühest neljandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kes on välja andnud tema toetusavalduses märgitud isikut tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kus on tema aadress, mille ta on ära näidanud oma toetusavalduses.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast 300 000 toetusavalduse artikli 5 kohast kogumist allakirjutanutelt, kes pärinevad vähemalt kolmest liikmesriigist, esitab korraldaja komisjonile taotluse otsuse vastuvõtmiseks kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Selleks kasutab korraldaja V lisas esitatud vormi.

1. Pärast kodanikualgatuse registreerimist kontrollib komisjon viivitamatult selle vastuvõetavust.

Selgitus

Vastuvõetavuse kontrollimisega ei ole vaja oodata, kuni korralduskomitee on kogunud teatava hulga allkirju ja esitanud komisjonile taotluse tunnistada kodanikualgatus vastuvõetavaks. Tarbetu halduskoormuse vältimiseks peaks komisjon esildatud kodanikualgatuse vastuvõetavust uurima kohe pärast selle registreerimist ja tegema seda viivitamatult.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud otsusest teatatakse kavandatud kodanikualgatuse korraldajale ja see avalikustatakse.

3. Lõikes 2 osutatud otsusest teatatakse kavandatud kodanikualgatuse korraldajale ja see avalikustatakse. Otsuses näidatakse, millist õigusakti või meedet peab komisjon kohaseks, et kodanikualgatus saavutaks oma eesmärgid, juhul kui see algatus osutub edukaks.

Selgitus

Korralduskomiteele on oluline varakult teada, milline õigusakt või meede oleks kohane, et kodanikualgatus saavutaks oma eesmärgid, juhul kui see algatus osutub edukaks. Seepärast peaks komisjon esmase realistliku teabe kohaste meetmete kohta korraldajatele andma juba seoses algatuse vastuvõetavuse kontrolliga.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist ning tingimusel, et komisjon on teinud otsuse, et kavandatud kodanikualgatus on artikli 8 kohaselt vastuvõetav, esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab korraldaja VI lisas esitatud vormi.

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab korraldaja VI lisas esitatud vormi.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldaja hävitab kõik konkreetsele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel algatuse artikli 10 kohasest esitamisest komisjonile või kaheksateist kuu möödumisel kavandatud kodanikualgatuse registreerimise kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.

Korralduskomitee hävitab kõik konkreetsele kodanikualgatusele antud toetusavaldused ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu möödumisel Euroopa Komisjoni teatise avaldamisest vastavalt artikli 11 lõikele 2.

Selgitus

Kodanikualgatusele antud toetusavaldused tuleks hävitada pärast Euroopa Komisjoni teatise avaldamist. Korralduskomiteel peaks olema võimalus teavitada allakirjutanuid komisjoni teatisest asjaomase kodanikualgatuse kohta. Kogu protsessi jaoks on äärmiselt oluline, et kodanikud oleksid nende toetatava ettepaneku järelmeetmetest teavitatud.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni komitee.

1. Artikli 6 lõike 5 rakendamisel abistab komisjoni sõltumatu komitee, kellel on vajalikud tehnilised teadmised.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Selgitus

Aruanne tuleks esitada varem. Kaks aastat on tõenäoliselt piisavalt pikk aeg, et esimesi algatusi hinnata.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

5. korralduskomitee iga liikme täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lahter 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4 a. Rahastamisallikad*:

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks toetusavalduse vormis ära näidata kodanikualgatuse rahastamisallikad. Kõikidele allakirjutanutele peaks olema selge, kes algatust finantseerib.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lahter 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Sünniaeg ja -koht*:

4. Sünniaeg*:

Sünniaeg: Koht ja riik:

 

Selgitus

Teavet sünnikoha kohta ei ole vaja. Raportöör teeb ettepaneku see vormi lihtsustamiseks ära jätta.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lahter 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Isikukood*:

välja jäetud

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik*:

 

Riiklik isikutunnistus: pass: sotsiaalkindlustustõend:

 

Liikmesriik, kes andis isikukoodi või isikut tõendava dokumendi*:

 

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisa on välja jäetud

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

6. Korralduskomitee iga liikme täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

MENETLUS

Pealkiri

Kodanikualgatus

Viited

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Vastutav komisjon

AFCO

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

21.4.2010

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.5.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

14.7.2010

27.9.2010

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein


kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI ARVAMUS (26.10.2010)

põhiseaduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta

(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Arvamuse koostaja: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikega 4 on tehtud liidu demokraatliku toimimise seisukohalt tähtis uuendus: ette on nähtud uus konkreetne vahend kodanike osaluse suurendamiseks ja üle-euroopalise mõttevahetuse edendamiseks.

See on lepingus sõnastatud järgmiselt: „Vähemalt miljon kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt.”

Euroopa kodanikualgatusega tuuakse sisse uus riikideülese demokraatia mõiste ning luuakse ELis osalusdemokraatia. Euroopa kodanikualgatuse kaudu saavad ELi kodanikud pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole, et algatada õigusakti vastuvõtmine. Lissaboni lepinguga oleks justkui loodud neljas ELi institutsioon: miljon kodanikku.

Kodanikualgatust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõus esitatakse kodanikualgatuse tegeliku toimimise kord ja tingimused.

Arvamuse koostajad väljendavad heameelt komisjoni ettepaneku üle, kuna kodanikuühiskonna kaasamine poliitika kujundamisse ja otsuste ettevalmistamisse tugevdab avalike institutsioonide demokraatlikku legitiimsust ning toob Euroopa Liidu kodanikele lähemale.

Kuid seejuures on arvamuse koostajad seisukohal, et kodanikualgatus tuleks luua võimalikult pragmaatiliselt ning keerukaid haldusmenetlusi vältides. Lisaks sooviksid arvamuse koostajad näha seda, et võimalikult paljud algatused loetaks vastuvõetavaks. Selleks peavad menetluseeskirjad olema võimalikult lihtsad. Arvamuse koostajatel on ettepaneku muutmiseks alljärgnevad olulised kaalutlused ja ettepanekud.

Arvamuse koostajate arvates peaks kodanikualgatuses osalemiseks vajaliku vanuse alampiir olema kõigis liikmesriikides 16 eluaastat. Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 sätestatakse, et liidu kodanikke tuleb kohelda võrdselt. Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega ning vanusepiiri langetamine aitaks suurendada noorte seas teadlikkust Euroopa asjadest. Pealegi ei ole Euroopa kodanikualgatus otsuste vastuvõtmise vahend, vaid ainult arutlusele tulevate küsimuste kindlaksmääramise algatus, ning selle toetamine on täiesti erinev valimistel hääle andmisest. Lisaks tekitaks vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud valimisõigusliku vanusega ebavõrdsust, kuna vanusetsensus on riigiti erinev. Seetõttu eelistavad arvamuse koostajad kohaldada kõigis liikmesriikides vanuse alampiiri 16 eluaastat.

Mis puutub toetusavalduste kogumise ulatusse, siis on arvamuse koostajad seisukohal, et piisama peaks sellest, kui allakirjutanud pärinevad ühest neljandikust, mitte ühest kolmandikust liikmesriikidest, sest igas liikmesriigis, kus allkirju kogutakse, on vaja palju aega ja vahendeid haldamiseks ning tõlkimiseks. Kuna arvamuse koostajad soovivad kõrvaldada ohu, et algatused kukuvad läbi tähtaja kättejõudmise või rahaliste vahendite puudumise tõttu, teevad nad ettepaneku, et üks neljandik liikmesriikidest peaks olema piisav, sest see moodustab samuti suure osa EList.

Arvestades, et komisjon nägi oma ettepanekus ette kahekuulise ajavahemiku, mille jooksul tehakse otsus kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta, näib allkirjade kogumiseks kehtestatud üheaastane tähtaeg liiga lühike olevat. Arvamuse koostajad teevad ettepaneku pikendada allkirjade kogumiseks ettenähtud aega nelja aastani, see tagaks ka ilma rahalise toetuseta algatustele võimaluse miljoni allkirjani jõuda.

Kodanikualgatuse vastuvõetavusega seoses leiavad arvamuse koostajad, et selleks, et komisjon kontrolliks kodanikualgatuse vastuvõetavust, ei ole vaja koguda 300 000 allkirja. Arvamuse koostajad on kindlalt veendunud, et 5000 allkirjast peaks piisama ning allakirjutanud võivad pärineda ka ühest liikmesriigist. Mitmes liikmesriigis allkirjade kogumise alustamine nõuab aega ja vahendeid ning enne seda, kui ei ole teada, kas algatus loetakse vastuvõetavaks, on protsessi alustamine mitmes liikmesriigis tarbetu. Kuid arvamuse koostajad tunnistavad, et tõsiseltvõetamatute algatuste kõrvalejätmiseks tuleks nõutud 5000 allkirja koguda 6 kuu jooksul. Tähtaja kehtestamine aitab kõrvaldada algatused, mis küll registreeritakse, kuid mis ei saa kunagi kindlaksmääratud arvu allkirju.

Arvamuse koostajad teevad ühtlasi ettepaneku, et komisjon uuriks algatuse vastuvõetavust kahe kuu asemel ühe kuu jooksul, et allkirjade kogumise ajend ei raugeks.

Lisaks on arvamuse koostajad seisukohal, et ilmselgelt või kaudselt Euroopa Liidu väärtustega vastuolus olevad algatused tuleks lugeda vastuvõetamatuks.

Mis puutub allkirjade veebipõhisesse kogumisse, siis teevad arvamuse koostajad ettepaneku, et komisjon looks keskse veebisaidi aadressiga „citizensinitiative.eu”, kus tuleks kõik algatused registreerida ning kust kodanikud võivad algatusi leida ja neid allkirjastada. Selline lahendus oleks väga soovitav mitmel põhjusel.

Esiteks andmekaitsega seotud põhjustel, st kui komisjon looks keskse veebisaidi ja haldaks seda, siis oleks tagatud isikuandmete kaitse eeskirjade järgimine. Arvamuse koostajad on kindlalt veendunud, et ei saa eeldada, et kõik kodanikualgatuse korraldajad loovad veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi ja haldavad seda nii, et see vastab kõigile asjakohastele andmekaitseeeskirjadele.

Pealegi kui iga kodanikualgatuse korraldaja loob oma veebisaidi, ei oleks allkirjade kogumine andmekaitse seisukohast ühtne.

Teiseks on komisjoni ettepanek probleemne ka seetõttu, et see tekitab lisakoormust mitte üksnes kodanikualgatuse korraldajatele, vaid ka liikmesriikidele, sest nad peavad kontrollima veebipõhiste allkirjade kogumise süsteemide vastavust komisjoni eeskirjadele ning väljastama iga veebisaidi kohta tõendi, mis kinnitab nõuetele vastavust.

Kolmandaks muudab kodanikualgatuste ühele veebisaidile koondamine algatustele juurdepääsu palju lihtsamaks, huvitatud kodanikud saavad algatusi kiiresti ja hõlpsasti leida, allkirjastada ning jälgida nende kulgu.

Seetõttu on arvamuse koostajad seisukohal, et komisjon peaks looma keskse veebisaidi, kaasates sellesse ülesandesse liikmesriikide asjaomased ametiasutused, et määrata kindlaks, millised andmed allakirjutanute tuvastamiseks ning hiljem isikut tõendavaks kontrolliks vajalikud on. Veebisait peaks olema loodud nii, et algatuse veebipõhisel allkirjastamisel küsitakse allakirjutajalt esiteks tema kodakondsust ja alles seejärel tuleb täita asjaomaste ametiasutuste nõutud väljad. Sellise lahenduse põhjuseks on asjaolu, et eri liikmesriikidel on erinevat liiki isikukoodid ning liikmesriigid nõuavad allakirjutanute isiku tõendamiseks erinevaid andmeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele.

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et need soodustaksid kodanike osavõttu ja muudaksid liidu ligipääsetavamaks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) On oluline korralda teavituskampaaniaid kodanikualgatuse kohta, et suurendada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist ja anda neile selle kohta täpset teavet. Komisjon ja Euroopa Parlament peaksid oma liikmesriikides asuvate esinduste ja teabebüroode kaudu andma taotluse korral kodanikele teavet ja mitteametlikku nõu kodanikualgatuste kohta, eelkõige vastuvõetavuse kriteeriumide, ELi väärtuste ja pädevuste ning ELi aluslepingute osas. Euroopa kodanikualgatuse juhend tuleks koostada kõigis ELi ametlikes keeltes ja see peaks olema kättesaadav internetis.

Selgitus

Selleks et vältida valede ootuste ja valearusaamade tekkimist Euroopa kodanikualgatuse olemuse ja ulatuse kohta, on ülioluline korraldada teabekampaaniaid. Muudatusettepanekuga soovitakse parandada kodanike teadlikkust sellest uuest vahendist ja anda selle kohta täpset teavet.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne liikmesriikide osakaal, millest kodanikualgatuses osalevad kodanikud peavad pärinema. Selleks et tagada, et kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks algatuses osalema kodanikke vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslik vanus.

(7) On asjakohane määrata kindlaks kodanikualgatuses osalemiseks vajalik vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks sätestada 16 eluaastat.

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 sätestatakse, et liidu kodanikke tuleb kohelda võrdselt. Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega. Pealegi on kodanikualgatuse toetamine täiesti erinev valimistel hääle andmisest, seetõttu oleks asjakohane kaasata ka noored. Lisaks tekitab vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud valimisõigusliku vanusega ilmse ebavõrdsuse, kuna vanusetsensus on riigiti erinev.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Kodanikualgatuse tõhusaks läbiviimiseks on vaja teatavat organiseeritud struktuuri. Selleks peab olema kodanike komitee, mis koosneb füüsilistest isikutest (korraldajad), kes pärinevad ühest viiendikust liikmesriikidest, et edendada kogu Euroopat puudutavate küsimuste tõstatamist ja soodustada nende teemal mõttevahetusi. Läbipaistvuse ning sujuva ja tõhusa teabevahetuse kindlustamiseks peaks kodanike komitee määrama esindajad, kes on kogu protsessi vältel kontaktisikud komitee ja ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel.

Selgitus

Kodanikualgatus loodi selleks, et anda kodanikele võimalus osaleda liidu demokraatias. Kodanikualgatuse saavad käivitada ainult füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) On oluline kaasata ka noori ja innustada neid kodanikualgatustes osalema.

Selgitus

Ettepaneku kohaselt on allkirjade kontrollimine liikmesriikide kohustus. Selleks et kaasata noori, tuleks töötada välja kogu ELis kasutatav allkirjade kontrollimise süsteem, et kindlustada ühtse vanuse alampiiri kohaldamine.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi; kuritahtlikke ega põhjendamatuid ettepanekuid ei tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus olevate ettepanekute registreerimise taotluse. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus ja vältida olukorda, kus allkirju kogutakse ettepanekule, mis ei kuulu kõnealuse määruse reguleerimisalasse, peaks olema kohustuslik registreerida selline algatus komisjoni loodud veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse koguma vajalikke toetusavaldusi; ettepanekuid, mis ei ole käesoleva määruse kohased kodanikualgatused, ei tohiks registreerida ning komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud ELi väärtustega vastuolus olevate ettepanekute registreerimise taotluse. Registreerimine on haldusmenetlus, mille eesmärk on valida välja käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad algatused; seetõttu peaks registreerimisest keeldumine põhinema üksnes õiguslikel põhjustel, kuid mitte mingil juhul poliitilistel kaalutlustel. Komisjon peaks registreerimist korraldama kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega ja peaks seega olema kohustatud teavitama algatuse korraldajaid algatuse registreerimisest keeldumise põhjustest ja sellises olukorras neile kättesaadavatest õiguskaitsevahenditest. Komisjon peaks ka selgitama, et registreerimine ja nõutud arvu toetusavalduste kogumine ei vii tingimata selleni, et komisjon võtab õigusakti ettepaneku vastu, ning algatuse registreerimine ei ole ametlik otsus pädevusküsimuste kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb vastuvõetavuse kontrollimise ärajätmist: komisjon kontrollib ainult seda, kas teatav algatus on kodanikualgatus määruse mõistes. Seejärel tuleb algatus registreerida ja korraldajaid ei saa takistada allkirju kogumast. Selleks et hoida ära algatuse kasutamist selleks, et komisjon teeks otsuseid pädevusküsimustes, tuleks korraldajatele selgitada, et registreerimine tähendab üksnes seda, et komisjoni hinnangul on tegu Euroopa kodanikualgatusega, ega ole ametlik otsus pädevusküsimustes.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Vajalike toetusavalduste kogumise eest kodanikelt peaks vastutama kavandatud kodanikualgatuse korraldaja.

(9) Kui ettepanek on kodanikualgatusena registreeritud, võivad korraldajad esitada kodanike toetusavaldused.

Selgitus

Põhjenduse 9 muudatusettepanekuga tugevdatakse seisukohta, et registreerimine on ette nähtud ainult selleks, et otsustada, kas tegu on Euroopa kodanikualgatusega. Kui see on kodanikualgatus, siis ei pea korraldajad täitma ühtegi muud kriteeriumi (vastuvõetavus jms), vaid nad võivad kasutada oma aluslepingute järgset õigust, nimelt koguda algatuse toetuseks allkirju.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas isiku tuvastamine ja andmete turvaline säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon olema kohustatud kehtestama veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(10) Selleks et kasutada kaasaegset tehnoloogiat tõhusalt osalusdemokraatia vahendina, on asjakohane sätestada, et toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal kui ka Internetis. Veebipõhised toetusavalduste kogumise süsteemid peaksid olema varustatud asjakohaste turvaelementidega, et tagada muu hulgas see, et isik on allkirjaõiguslik ja annab ainult ühe allkirja, ja andmete turvaline säilitamine. Üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid tuleks välja töötada ekspertide tasandil ja neid tuleks pidevalt kohandada tehnika arenguga. Veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmise volitused tuleks seega delegeerida komisjonile.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Toetusavaldused tuleks koguda kodanikusõbralikul viisil, mille puhul on tagatud vajalikud andmekaitse kaitsemeetmed. Samal ajal ei tohiks see korraldajatele liigset koormust põhjustada.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) On asjakohane, et liikmesriigid kontrolliksid veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Selgitus

Kuna komisjon loob keskse veebisaidi ja haldab seda, siis ei ole vastavuse kontrollimine liikmesriikide poolt enam tarvilik.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) On asjakohane tagada, et kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei minetaks oma asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 12 kuud alates kavandatud algatuse registreerimise kuupäevast.

(12) On asjakohane tagada, et kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei minetaks oma asjakohasust, arvestades samal ajal seda, kui keeruline on koguda toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 24 kuud alates kavandatud algatuse registreerimise kuupäevast.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) On oluline säilitada läbipaistvus kogu protsessi ajal. Seega tuleks iga kodanikualgatuse puhul märkida toetusavalduse vormis ära mis tahes saadud rahaline või poliitiline toetus. Rahastamine erakondade või ELi fraktsioonide poolt ei tohiks olla lubatud.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) On asjakohane, et komisjon peaks tegema otsuse kavandatud algatuse vastuvõetavuse kohta piisavalt varases etapis. Seega peaks algatuse korraldaja taotlema sellise otsuse tegemist pärast seda, kui ta on kavandatud algatusele kogunud vähemalt kolmest liikmesriigist pärinevatelt allakirjutanutelt 300 000 toetusavaldust.

välja jäetud

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist kodanikualgatuse korraldajalt võtma vastu otsuse algatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust tuleks pidada vastuvõetavaks, kui see kuulub komisjoni volituste piiresse ja kui selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti.

(14) Komisjon peaks ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist kodanikualgatuse korraldajalt võtma vastu otsuse algatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust tuleks pidada vastuvõetavaks, kui see kuulub komisjoni volituste piiresse ja kui selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti. Komisjon võib konsulteerida Euroopa Parlamendiga kavandatud kodanikualgatuse tähtsuse ja vajalikkuse osas, enne kui ta hakkab koostama algatusel põhinevat õigusloomega seotud teksti projekti.

Selgitus

Komisjon peaks uurima algatuse vastuvõetavust kahe kuu asemel ühe kuu jooksul, et allkirjade kogumise ajend ei raugeks.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui kodanikualgatust on peetud vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) ELi pädeva valimisameti puudumisel on asjakohane sätestada, et kui allakirjutanutelt on kodanikualgatusele kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks iga liikmesriik vastutama sellest riigist pärinevate kodanike toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Arvestades vajadust piirata liikmesriikide halduskoormust, peaksid nad sellise kontrollimise teostama asjakohasel viisil juhuvalimi põhjal kolme kuu jooksul ja andma dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) On äärmiselt oluline, et kodanikualgatuse korraldajad esitaksid deklaratsiooni kõigi rahaliste vahendite kohta, mida on kasutatud algatuse toetamiseks ja edendamiseks, et kindlustada täielik läbipaistvus.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama oma järeldused ja meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kolme kuu jooksul kodanikualgatuse läbi vaatama ning esitama oma järeldused ja meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

Selgitus

Kodanike laialdase osavõtu kindlustamiseks ja hoidmiseks on oluline, et võib loota protsessi kiirusele. Seega ollakse arvamusel, et Euroopa Komisjonil on võimalik kolme kuu jooksul formuleerida täielikult oma järeldused algatuse ja kavandatavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Euroopa Parlament võib võtta kõiki asjakohaseid meetmeid oma volituste raames, et kindlustada kodanike hääle kuulda võtmine.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Sellega seoses on asjakohane selgitada, et andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses on kodanikualgatuse korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Kodanikualgatuse korraldaja peab andmete vastutava töötlejana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja kustutada.

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Sellega seoses on asjakohane selgitada, et toetusavalduste paberil kogumise puhul on andmete vastutavad töötlejad direktiivi 95/46/EÜ tähenduses kodanikualgatuse korraldaja ja liikmesriigi pädevad asutused, ning kindlaks määrata maksimaalne ajavahemik, mille jooksul tohib kodanikualgatuse jaoks kogutud isikuandmeid säilitada. Toetusavalduste veebipõhise kogumise puhul peab komisjon andmete kontrollijana võtma kõik asjakohased meetmed, et täita direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud kohustused, eelkõige need, mis on seotud andmete töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, andmesubjekti teavitamise ning tema õigusega tutvuda oma isikuandmetega ning neid parandada ja kustutada.

Selgitus

Komisjon peaks looma keskse veebisaidi, et toetusavalduste veebipõhise kogumise puhul oleks tagatud isikuandmete kaitse. Sellel veebisaidil peaks olema võimalik kõiki algatusi registreerida ja neid allkirjastada. Vastasel juhul tekitatakse kodanikualgatuse korraldajatele lisakoormust.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest kolmandikust kõikidest liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile käesoleva määruse kohaselt esitatud algatus, milles kutsutakse komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohast ettepanekut küsimustes, mille suhtes on kodanike arvates vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad vähemalt ühest viiendikust kõikidest liikmesriikidest;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. „korraldaja” – füüsiline või juriidiline isik või organisatsioon, kes vastutab kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

3. „korraldajad” – füüsilised isikud, kes moodustavad kodanike komitee ja kes vastutavad kodanikualgatuse ettevalmistamise ja komisjonile esitamise eest.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

1. Korraldajad moodustavad kodanike komitee isikutest, kes pärinevad vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest. Korraldajad peavad olema ELi kodanikud ja vähemalt 16 aastat vanad.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui korraldaja on juriidiline isik või organisatsioon, peab ta olema asutatud liikmesriigis. Organisatsioonil, kes on kohaldatava riikliku õiguse kohaselt iseseisva õigusvõimeta, peab olema esindaja, kes võib tema nimel võtta õiguslikke kohustusi ja vastutuse.

välja jäetud

Selgitus

Kodanikualgatuse korraldaja peaks olema üksnes füüsiline isik, et hoida ära äriorganisatsioonide, erakondade jt võimalikke kuritarvitusi.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud kodanikualgatuses, peab allakirjutanu olema ELi kodanik ja vähemalt 16 aastat vana.

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artiklis 9 sätestatakse, et liidu kodanikke tuleb kohelda võrdselt. Noorte inimeste kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus on Euroopa tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega. Pealegi on kodanikualgatuse toetamine täiesti erinev valimistel hääle andmisest, seetõttu oleks asjakohane kaasata ka noored. Lisaks tekitab vanuse alampiiri sidumine liikmesriikides riigisisesteks valimisteks kehtestatud valimisõigusliku vanusega ilmse ebavõrdsuse, kuna vanusetsensus on riigiti erinev.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimine

Kavandatud kodanikualgatuse registreerimine ja vastuvõetavus

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel, registreerib komisjon kavandatud algatuse viivitamata ainuomase registreerimisnumbri all ja saadab kinnituse korraldajale.

2. Komisjon teeb ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud registreerimistaotluse esitamist otsuse selle vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatus tunnistatakse vastuvõetavaks ja seejärel registreeritakse, kui see vastab järgmistele tingimustele:

 

– seda ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt pidada sobimatuks, kuna see on kuritahtlik või ei ole tõsiseltvõetav;

 

– see ei ole vastuolus ELi väärtustega;

 

– selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti, ning

 

– see kuulub komisjoni volituste piiresse, mille raames ta saab esitada ettepaneku.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes käsitada sobimatuna, kuna see on kuritahtlik või põhjendamatu, ei registreerita.

välja jäetud

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi väärtustega vastuolus oleva kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi.

4. Komisjon lükkab Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 kehtestatud ELi väärtustega ilmselgelt vastuolus oleva kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse tagasi. Komisjon peab algatuse registreerimise tagasilükkamise põhjusi põhjalikult selgitama ning need avaldatakse sellel eesmärgil loodud komisjoni veebisaidil.

Selgitus

Läbipaistvuse põhimõtte järgimisel on kahtlemata õpetuslik eesmärk ja hoiab ära vastuvõetamatute või veidrate algatuste leviku.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Registreeritud kavandatud kodanikualgatus avalikustatakse registris.

5. Kodanikualgatuse vastuvõetavuse otsus tehakse teatavaks kavandatud kodanikualgatuse korraldajatele ning see avalikustatakse registris ja komisjoni loodud veebisaidil.

 

Samas tuuakse ära teave, millist õigusakti või meedet peab komisjon kohaseks koostada või võtta, kui kodanikualgatusele on kogutud üks miljon toetusavaldust. Komisjon võib alati muuta seda teavet, kui ta võtab vastu otsuse, kas jätkata või mitte jätkata kodanikualgatuse menetlemist.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon teavitab korraldajat, miks kavandatud kodanikualgatuse registreerimine on tagasi lükatud.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Korraldaja vastutab artikli 4 kohaselt registreeritud kavandatud kodanikualgatusele allakirjutanutelt vajaliku arvu toetusavalduste kogumise eest.

1. Korraldaja vastutab artikli 4 kohaselt registreeritud ja vastuvõetavaks tunnistatud kavandatud kodanikualgatusele allakirjutanutelt vajaliku arvu toetusavalduste kogumise eest.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lisaks esitab korraldaja pädevatele asutustele deklaratsiooni rahalise toetuse kohta, mida ta on saanud mõnelt huvirühmalt või selle esindajatelt kogu toetusavalduste kogumise aja vältel, et tagada kodanikualgatuse olelusringi täielik läbipaistvus.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 24 kuu jooksul pärast kavandatud algatuse registreerimise kuupäeva.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Toetusavalduste elektroonilise kogumise korral säilitatakse veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide kaudu saadud andmeid liikmesriigi territooriumil. Toetusavalduse vormi näidist võib elektroonilise kogumise jaoks kohandada.

1. Toetusavalduste elektroonilise kogumise korral säilitavad veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide kaudu saadud andmed tsentraliseeritult komisjon ja Euroopa Parlament. Toetusavalduse vormi näidist võib elektroonilise kogumise jaoks kohandada.

Selgitus

Komisjon peaks looma keskse veebisaidi, et oleks tagatud isikuandmete kaitse. Sellel veebisaidil peaks olema võimalik kõiki algatusi registreerida ja neid allkirjastada. Vastasel juhul tekitatakse kodanikualgatuse korraldajatele lisakoormust.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Andmeid, mille allakirjutanud on edastanud elektrooniliste andmekogumissüsteemide kaudu, tuleb kontrollida, säilitada ja need hävitada vastavalt ELi andmekaitse eeskirjadele ja eraelu puutumatuse põhimõtet järgides.

Selgitus

Allakirjutanud esitavad isikuandmeid, mida tuleb kaitsta võimaliku väärkasutamise eest.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem on lõikega 4 kooskõlas, annab asjaomane pädev asutus ühe kuu jooksul IV lisas esitatud näidisele vastava tõendi. Lõikes 5 osutatud tehnilise spetsifikatsiooni vastuvõtmiseni kohaldab pädev asutus asjakohast riiklikku tehnilist spetsifikatsiooni, et hinnata veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla lõikega 4.

välja jäetud

Liikmesriigid tunnustavad teise liikmesriigi pädeva asutuse antud tõendit.

 

Selgitus

Kuna komisjon loob keskse veebisaidi ja haldab seda, siis ei ole vastavuse kontrollimine liikmesriikide poolt enam tarvilik.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a. toetusavalduse võivad Internetis esitada ainult füüsilised isikud;

a. toetusavalduse võivad Internetis esitada ainult allkirjaõiguslikud füüsilised isikud;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a. asjaolu, et iga isik esitab ainult ühe avalduse, saab kontrollida;

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab lõike 4 kohaldamiseks 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise spetsifikatsiooni.

5. Komisjon koostab 12 kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist koostöös Euroopa andmekaitseinspektoriga hinnangu, et oleks võimalik võtta lõike 4 kohaldamiseks artikli 19 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetluse korras vastu tehnilise spetsifikatsiooni. Hinnang edastatakse koos ettepanekutega Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud peavad pärinema vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

2. Ühest viiendikust liikmesriikidest pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I lisas sätestatud kodanike minimaalse arvuni.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kes on välja andnud tema toetusavalduses märgitud isikut tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, kus on tema alaline elukoht.

 

Allakirjutanu, kes ei ole selle liikmesriigi kodanik, kus ta alaliselt elab, võib valida oma päritolukohaks kas oma alalise elukoha liikmesriigi või selle liikmesriigi, mille kodanik ta on.

 

Allakirjutanut, kes elab alaliselt kolmandas riigis, peetakse pärinevaks sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

välja jäetud

Otsus kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta

 

1. Pärast 300 000 toetusavalduse artikli 5 kohast kogumist allakirjutanutelt, kes pärinevad vähemalt kolmest liikmesriigist, esitab korraldaja komisjonile taotluse otsuse vastuvõtmiseks kavandatud kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Selleks kasutab korraldaja V lisas esitatud vormi.

 

2. Komisjon teeb kahe kuu jooksul alates lõikes 1 osutatud taotluse kättesaamisest otsuse kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta. Kavandatud kodanikualgatust peetakse vastuvõetavaks, kui see vastab järgmistele tingimustele:

 

a. selles käsitletakse küsimust, mille suhtes saab aluslepingute rakendamiseks vastu võtta ELi õigusakti, ning

 

b. see kuulub komisjoni volituste piiresse, mille raames ta saab esitada ettepaneku.

 

3. Lõikes 2 osutatud otsusest teatatakse kavandatud kodanikualgatuse korraldajale ja see avalikustatakse.

 

Selgitus

Registreerimine ja vastuvõetavuse kindlakstegemine peaks koonduma ühte etappi. Seetõttu ei ole artikkel 8 vajalik, sest registreerimist ja vastuvõetavuse kindlakstegemist käsitletakse artiklis 4.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist ning tingimusel, et komisjon on teinud otsuse, et kavandatud kodanikualgatus on artikli 8 kohaselt vastuvõetav, esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab korraldaja VI lisas esitatud vormi.

1. Pärast allakirjutanutelt vajalike toetusavalduste artiklite 5 ja 7 kohast kogumist ning tingimusel, et komisjon on teinud otsuse, et kavandatud kodanikualgatus on artikli 4 kohaselt vastuvõetav, esitab korraldaja toetusavaldused paberkandjal või elektrooniliselt asjaomasele pädevale asutusele, kes artikli 14 kohaselt teostab kontrollimist ja tõendamist. Selleks kasutab korraldaja VI lisas esitatud vormi.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Korraldaja esitab toetusavaldused liikmesriigile, kes on andnud välja asjaomases toetusavalduses osutatud isikut tõendava dokumendi.

Korraldaja esitab toetusavaldused liikmesriigile, kus on allakirjutanute alaline elukoht.

 

Allakirjutanu, kes ei ole selle liikmesriigi kodanik, kus ta alaliselt elab, võib valida oma päritolukohaks kas oma alalise elukoha liikmesriigi või selle liikmesriigi, mille kodanik ta on.

 

Kui allakirjutanud elavad alaliselt kolmandas riigis, esitab korraldaja toetusavaldused sellele liikmesriigile, mille kodanikud nad on.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja annab korraldajale VII lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu.

2. Pädev asutus kontrollib esitatud toetusavaldusi pisteliselt kolme kuu jooksul ja annab korraldajale VII lisas esitatud näidisele vastava tõendi, milles tõendatakse selle liikmesriigiga seotud kehtivate toetusavalduste arvu. Pistelise proovi kehtetute allkirjade protsendimäär arvatakse toetusavalduste koguarvust maha. Tõend väljastatakse ainult siis, kui järelejäänud toetusavalduste arv on üle ühe miljoni.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kontrolli kiirendada. Kui näiteks kodanikualgatus on kogunud 1,5 miljonit toetusavaldust, võib kontrolliv asutus neist pisteliselt kontrollida 5000. Kui 5000 toetusavalduse kontrollimisel selgub, et neist 500 (või 10%) on võltsitud, puudulikud või neid ei saa kontrollida, siis kohaldatakse seda kõigi toetusavalduste kohta ja järeldatakse, et 10% 1,5 miljonist toetusavaldusest on võltsitud. Lisaks vastab selline pistelise kontrolli süsteem komisjoni argumendile, et toetusavalduse kehtivuse põhjalikuks kontrolliks on vaja ID-numbrit.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a. avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil;

a. avaldab ta selle viivitamata oma veebisaidil kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Selgitus

Kõik ELi kodanikud peaksid Euroopa Komisjoni heakskiidetud kodanikualgatuse sisust aru saama, enne kui nad sellele toetust avaldavad. See on võimalik ainult nii, et algatused tõlgitakse Euroopa Komisjoni veebisaidil avaldamise korral kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab nelja kuu jooksul teatises oma järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral koos põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb selle suhtes võtta.

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab kolme kuu jooksul teatises oma järeldused algatuse kohta ning asjakohase ettepaneku kõnealusel teemal, juhul kui kodanikud on soovinud õigusakti vastuvõtmist. Juhul kui komisjon otsustab võtta alternatiivseid meetmeid või üldse mitte meetmeid võtta, esitab ta selle kohta põhjendustega teatise.

Selgitus

Eesmärk on rangemalt kohustada komisjoni kodanikualgatuse suhtes järelmeetmeid võtma. Kodanike laialdase osavõtu kindlustamiseks ja hoidmiseks on oluline, et võib loota protsessi kiirusele. Seega ollakse arvamusel, et Euroopa Komisjonil on võimalik kolme kuu jooksul formuleerida täielikult oma järeldused algatuse ja kavandatavate meetmete kohta.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse kodanikualgatuse korraldajale, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning see avalikustatakse.

2. Esitatud kodanikualgatuste loetelust ja lõike 1 punktis b osutatud teatisest teatatakse kodanikualgatuse korraldajale, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning need avalikustatakse.

Selgitus

Eesmärk on rangemalt kohustada komisjoni kodanikualgatuse suhtes järelmeetmeid võtma.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule avalikustatud aastaaruande kodanikualgatuste rakendamise kohta, mis sisaldab muu hulgas esitatud kodanikualgatuste arvu, andmeid nende vastuvõetavuse kohta ja komisjoni poolt iga algatuse suhtes võetud järelmeetmeid.

Selgitus

Eesmärk on rangemalt kohustada komisjoni kodanikualgatuse suhtes järelmeetmeid võtma.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Miljon toetusavaldust kogunud kodanikualgatuste puhul võib Euroopa Parlament nõuda igal ajal Euroopa Komisjonilt, et see selgitaks meetmeid, mida ta kavatseb võtta, või vastavalt otsust meetmeid mitte võtta ja selle põhjendusi. Oma volituste teostamisel võib Euroopa Parlament korraldada igal ajal korraldajate kuulamisi või võtta vastu resolutsiooni. Korraldajad võivad esitada ka Euroopa Parlamendile petitsiooni kõnealuses küsimuses, kui selleks on tingimused täidetud.

Selgitus

Selleks et vastata kodanike ootustele ja hoida ära frustratsiooni, on väga oluline, et Euroopa Parlament pakub muid võimalusi ja alustab mõttevahetust, et selgitada komisjoni otsust.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b. veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi nõuetele mittevastavus;

välja jäetud

Selgitus

Toetame ideed, et komisjon loob ühtse keskse komisjoni hallatava veebisaidi, selle asemel, et iga korraldaja oma veebisaiti looma hakkab. See tagaks kõigil juhtudel vastavuse andmekaitseeeskirjadele.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva määruse lisasid.

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva määruse lisasid, välja arvatud lisad II ja III.

Selgitus

Nimetatud kahes lisas on sätteid, mida Euroopa Parlament peab läbi vaatama. Seetõttu tuleb need kaks lisa delegeeritud õigusaktide ja komiteemenetluse kohaldamisest välja jätta.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

Delegeeritud õigusakt avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teavitab nendest teisi liikmesriike.

Komisjon teavitab nendest teisi liikmesriike ja Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. aluslepingutest tulenev õiguslik alus, mis lubaks komisjonil tegutseda;

välja jäetud

Selgitus

Ei ole reaalne eeldada, et kodanikualgatuse korraldajad tunnevad aluslepingutest tulenevat õiguslikku alust, mis lubaks komisjonil tegutseda. Komisjoni töö on algatus läbi vaadata, kontrollida selle aluslepingutele vastavust ning teavitada seejärel korraldajaid algatuse vastuvõetavusest, esitades neile otsuse täpsed põhjendused. Otsus avalikustatakse.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

5. algatuse korraldaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lahter 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kodanikualgatusega seoses saadud rahaline või poliitiline toetus*:

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – lahter 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lahter 3: (täidab allakirjutanu)

Lahter 3: (täidab allakirjutanu)

 

 

1. Allakirjutanu nimi:

1. Allakirjutanu nimi:

Eesnimi*:…Perekonnanimi*:

Eesnimi*:…Perekonnanimi*:

2. Aadress:

Tänav:

Sihtnumber: Linn*:

Riik*:

2. Aadress:

Tänav:

Sihtnumber: Linn*:

Riik*:

3. E-post:

3. E-post:

4. Sünniaeg ja -koht*:

4. Sünniaeg ja -koht*:

Sünniaeg: Koht ja riik:

Sünniaeg: Koht ja riik:

5. Kodakondsus*:

5. Kodakondsus*:

6. Isikukood*:

 

Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liik:

 

Riiklik isikutunnistus: pass: sotsiaalkindlustustõend:

 

Liikmesriik, kes andis isikukoodi või isikut tõendava dokumendi*:

 

7. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust ainult ühe korra*.

6. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud teave on õige ja et ma olen toetanud kõnealust kavandatud kodanikualgatust ainult ühe korra*.

Kuupäev ja allakirjutanu allkiri* ▪: ………..

Kuupäev ja allakirjutanu allkiri* ▪: ………..

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IV LISA

Tõend, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx

[….] [….] (liikmesriigi nimi) [….] (pädeva asutuse nimi) kinnitab, et aadressil [….] (veebisaidi aadress) asuv veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem, mida kasutatakse toetusavalduste elektrooniliseks kogumiseks kodanikualgatusele, mille registreerimisnumber on [….], on kooskõlas määruse (EL) nr xxxx/xxxx asjaomaste sätetega.

Kuupäev, allkiri ja pädeva asutuse ametlik tempel:

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek, mille kohaselt peaks iga kodanikualgatuse korraldaja looma oma veebisaidi, tekitab lisakoormust mitte üksnes kodanikualgatuse korraldajatele, vaid ka liikmesriikidele, sest nad peavad kontrollima veebipõhiste allkirjade kogumise süsteemide vastavust komisjoni eeskirjadele ning väljastama iga veebisaidi kohta tõendi, mis kinnitab nõuetele vastavust. Oleme seisukohal, et sellise koormuse vältimiseks peaks komisjon looma keskse veebisaidi, millel säilitatakse kõik algatused.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele

Vorm, millega esitatakse toetusavaldused iga asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele

1. Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress*:

1. Algatuse korraldaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress*:

2. Kodanikualgatuse pealkiri*:

3. Komisjoni antud registreerimisnumber*:

4. Registreerimise kuupäev*:

5. Kuupäev, mil esitati taotlus otsuse tegemiseks kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta*:

6. [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*:

2. Kodanikualgatuse pealkiri*:

3. Komisjoni antud registreerimisnumber*:

4. Registreerimise kuupäev*:

5. Kuupäev, mil esitati taotlus otsuse tegemiseks kodanikualgatuse vastuvõetavuse kohta*:

6. [Liikmesriigi nimi] pärinevate allakirjutanute arv*:

7. Lisad*:

(Lisada kõigi nende allakirjutanute toetusavaldused, kes on esitanud asjaomase liikmesriigi antud isikukoodi. Vajaduse korral lisada asjaomane tõend/asjaomased tõendid, millega kinnitatakse veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi kooskõla määrusega (EL) nr xxxx/xxxx.)

7. Lisad*:

(lisada kõigi allakirjutanute toetusavaldused)

8. Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

8. Kuupäev ja algatuse korraldaja allkiri*:

*: Kohustuslikud väljad

*: Kohustuslikud väljad

Selgitus

Mõned ELi liikmesriigid ei väljasta oma kodanikele isikutunnistusi, seetõttu sobib paremini kodakondsuse kasutamine. Kuna komisjon loob keskse veebisaidi ja haldab seda, siis ei ole vastavuse kontrollimine liikmesriikide poolt enam tarvilik.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Algatuse korraldaja või juriidilise isiku või organisatsiooni puhul selle esindaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress:

6. Algatuse korraldaja täielik nimi, posti- ja e-posti aadress.

MENETLUS

Pealkiri

Kodanikualgatus

Viited

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Vastutav komisjon

AFCO

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Cecilia Wikström

10.5.2010

Kinga Göncz

10.5.2010

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström


MENETLUS

Pealkiri

Kodanikualgatus

Viited

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.3.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

21.4.2010

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

21.4.2010

JURI

17.6.2010

LIBE

21.4.2010

PETI

21.4.2010

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

1.6.2010

 

 

 

Kaasatud komisjon(id)

       istungil teada andmise kuupäev

PETI

17.6.2010

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Alain Lamassoure

3.5.2010

Zita Gurmai

3.5.2010

 

Arutamine parlamendikomisjonis

3.5.2010

3.6.2010

14.6.2010

12.7.2010

 

5.10.2010

9.11.2010

29.11.2010

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

Viimane päevakajastamine: 8. detsember 2010Õigusalane teave