Förfarande : 2010/2253(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0359/2010

Ingivna texter :

A7-0359/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0457

BETÄNKANDE     
PDF 171kWORD 90k
6 december 2010
PE 452.649v02-00 A7-0359/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Barbara Matera

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0616 – C7-0347/2010),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0359/2010), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

D. Polen har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 590 uppsägningar vid två företag som är verksamma inom Nace rev 2 huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar) i Nuts II-regionen Wielkopolskie.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet betonar att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan vara viktig för att återintegrera uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

5.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa till betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att tillbörliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

6   Europaparlamentet konstaterar dock att för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska kunna utnyttjas för detta fall kommer betalningsbemyndiganden att överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att kommissionen i många fall brustit allvarligt i genomförandet av programmen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris som kraftigt borde ha ökat behovet av sådant stöd.

7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

8.  Europaparlamentet välkomnar det nya upplägget för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterierna för stödberättigande och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den …

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive från Polen)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag(3), och av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4)      Polen lämnade den 5 februari 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid två företag som är verksamma inom huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) enligt Nace rev 2, i Nuts 2-regionen Wielkopolskie (PL41), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 6 juli 2010. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 633 077 EUR ska anslås.

(5)      Fonden bör därför utnyttjas för det ekonomiska stöd Polen ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 633 077 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                         På rådets vägnar

Ordförande                                                 Ordförande

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

(3)

EUT C […], […], s. […].


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1 och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/20062 får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner EUR som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller annullerade åtaganden.

Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjande av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan få förenklad form.

II. Aktuellt läge: Kommissionens förslag

Den 29 oktober 2010 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till förmån för Polen i syfte att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den tjugoåttonde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010, och den avser utnyttjande av ett totalbelopp på 633 077 EUR från fonden till förmån för Polen. Ansökan åberopar 1 104 uppsägningar (varav 590 berörs av stödåtgärder) vid två företag som är verksamma inom huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) enligt Nace rev 2 under referensperiodens nio månader från den 1 mars 2009 till den 30 november 2009.

Denna ansökan, ärende EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, lämnades in till kommissionen den 5 februari 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 6 juli 2010. Ansökan grundade sig på interventionskriteriet i artikel 2 b i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod inom en Nace rev 2-huvudgrupp i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå inom en medlemsstat, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 a, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten rekommenderas att godkänna ansökningarna.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 42/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 633 077 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) i åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation” (01 04 04) för betalningsbemyndiganden till budgetposten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

Föredraganden välkomnar att kommissionen fortsätter att peka ut alternativa källor till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

Hon anser dock att valet i de senaste fallen (budgetpost avsedd för stöd till företagande och innovation) inte är tillfredsställande med tanke på de allvarliga brister som kommissionen stöter på vid genomförandet av programmen för konkurrenskraft och innovation. Under en period av ekonomisk kris bör dessa anslag faktiskt snarast höjas. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att fortsätta ansträngningarna för att hitta lämpligare budgetposter för betalningar i framtiden.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt 16 förslag om utnyttjande av fonden och en överföring av tekniskt bistånd till ett sammanlagt belopp på 54 878 360 EUR, vilket tillsammans med det ytterligare belopp på 26 732 196 EUR som härrör sig från de övriga förslag som för närvarande diskuteras (inklusive detta), gör att det återstår ett belopp på 418 389 444 EUR fram till utgången av 2010.

III. Förfarande

Kommissionen har lämnat in en begäran om överföring(1) för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsförfarandet avseende kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna ur fonden.

Efter sin bedömning lade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i den skrivelse som bifogas detta betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

(1)

DEC 42/2010 av den 29 oktober 2010.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ES/jm

D(2010)59717

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Ärende: Yttrande om utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärende EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive (KOM(2010)0616)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden i ärende EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive och antog följande yttrande.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet för sysselsättning och sociala frågor framföra vissa synpunkter, utan att ifrågasätta överföringen av medel.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Ansökan stämmer överens med artikel 2b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och omfattar 590 av de 1 104 uppsägningar som inträffat under den nio månader långa referensperioden mellan den 1 mars 2009 och den 30 november 2009 inom huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) enligt Nace rev 2 i Nuts II-regionen Wielkopolskie i Polen.

B)  Den finansiella och ekonomiska krisen ledde till en allvarlig nedgång under första hälften av 2009 när det gäller bilproduktionen i Polen, som minskade med 51,3 procent jämfört med motsvarande period 2008. Produktionen minskade ännu mer i lastbilssektorn, nämligen med 73 procent jämfört med motsvarande period 2008.

C)  Kommissionen uppger att på grund av nedgången i försäljningen och beställningarna minskade sysselsättningen även hos många underleverantörer.

D)  Vissa producenter av bilkomponenter överväger enligt kommissionen möjligheten att flytta sin produktion till afrikanska länder till följd av att Polen har förlorat konkurrensfördelar, och detta kommer att leda till att sysselsättningen inom fordonsindustrin ytterligare minskar.

E)  Vidare förklarar kommissionen att arbetsgivarna var motvilliga att säga upp de anställda, eftersom de var rädda för att det efter krisen kommer att bli svårt att på nytt rekrytera högkvalificerad personal. De polska företagarna föredrog därför att skicka de anställda på semester och utbildningar under perioden med minskad produktion, vilket innebar att en stor del av arbetstagarna behöll sina arbeten och produktionen snabbt kunde öka när efterfrågan på nytt steg.

F)  Det var dock de mindre kvalificerade arbetstagarna, och särskilt de med korttidskontrakt, som sades upp när produktionen tillfälligt upphörde.

G)  I slutet av den första hälften av 2009 hade antalet anställda inom denna industri minskat med 16,4 procent jämfört med samma period 2008.

H)  Man vet inte säkert om det verkligen är 590 arbetstagare som kommer att omfattas av åtgärderna eftersom det endast ingår 583 arbetstagare i beräkningen av stödet.

I)  75,4 procent av de uppsagda arbetstagarna är kvinnor och 71,2 procent är mellan 25 och 54 år gamla.

J)  87,5 procent av de uppsagda arbetstagarna är metall- eller maskinarbetare eller liknande.

K)  Kommissionen förklarar att stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter även erbjöds samtliga arbetstagare som blivit uppsagda. Vissa av dem hade dock redan hittat ett arbete, gått i pension eller utryckte inte något intresse av att delta i åtgärderna. Kommissionen uppger dessutom att systemet för genomförande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i Polen krävde att arbetstagare som erhåller ersättning måste vara formellt registrerade som arbetslösa på arbetsförmedlingen Poviat och att det därför kan finnas en liten grupp personer som inte faller inom ramen för någon av de grupper som nämnts eftersom de beslutat sig för att inte registrera sig på arbetsförmedlingen och därför inte kommer att delta.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Polens ansökan:

1.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att villkoren för ekonomiskt bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de polska myndigheterna erbjöd samtliga arbetstagare det samordnade paketet med individanpassade tjänster men på grund av olika skäl deltog slutligen endast en del av de uppsagda arbetstagarna i åtgärderna.

3.  Europaparlamentet påminde om ansökan EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznan, som avser 658 uppsägningar i samma region vid ett företag som tillverkar tvåtakts dieselmotorer som används i fartyg och kraftverk och vid fyra av företagets leverantörer.

4.  Med tanke på att kvalificerade arbetstagare och okvalificerade arbetstagare med korttidskontrakt har behandlats på olika sätt beklagar Europaparlamentet att de uppsagda arbetstagarnas utbildningsnivå inte anges i ansökan.

5.  Europaparlamentet undrar om arbetstagarna får tillgång till något allmänt stöd för att söka arbete.

6.  Europaparlamentet begär mer information om den skräddarsydda utbildningen och omskolningsåtgärderna avseende målen för utbildningen, dess längd och den typ av intyg, diplom och licenser som kan erhållas.

7.  Europaparlamentet undrar om främjandet av företagande och starta eget-stödet innehåller något annat än ekonomiskt stöd, t.ex. mentorskapsprogram eller rådgivning.

Med vänlig hälsning

Pervenche Berès


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.12.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Mulder

Senaste uppdatering: 7 december 2010Rättsligt meddelande