Процедура : 2010/0057(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0002/2011

Внесени текстове :

A7-0002/2011

Разисквания :

PV 02/02/2011 - 18
CRE 02/02/2011 - 18

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.6
PV 03/02/2011 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0035

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 203kWORD 110k
19 януари 2011 г.
PE 449.031v03-00 A7-0002/2011

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела и на Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати

(7782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Francesca Balzani

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела и на Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати

(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (07782/2010),

–    като взе предвид проекта за сключване на Женевско споразумение за търговията с банани (07968/2010) и проектоспоразумението за търговията с банани между Европейския съюз

и Съединените американски щати (07970/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, алинея първа и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0148/2010),

–   като взе предвид становището на Съда относно съответствието на проектоспоразумението с Договорите,

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A6-0002/2010),

1.  одобрява сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател на предаде настоящата позиция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на тези на Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела и Съединените американски щати.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Търговия с банани

Бананите са четвъртата по важност култура в света, след ориза, пшеницата и царевицата, като имат основен принос за продоволствената сигурност. В същото време в повечето държави – производителки на банани, производството е предназначено изключително за домашните и спорадично за регионалните пазари, като само 20% от продукцията в световен мащаб се търгува на международните пазари.

Много ограничен брой държави – производителки на банани участват в международната търговия с банани. Контролът върху търговията с банани е съсредоточен в ръцете на ограничен брой дружества, като пет главни мултинационални дружества контролират над 80% от международната търговия с банани.

През последните години влиянието на многонационалните дружества от сектора на бананите намалява поради мощта на супермаркетите на някои ключови пазари в ЕС, най-вече Обединеното кралство.

През 2008 г. потребителите в ЕС са закупили над 5,4 тона банани. Почти 90% от потреблението на ЕС на банани е представлявало внос (72,5% – от Латинска Америка, 17% – от държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

Останалите 11% са били доставени от пет държави-членки на ЕС: Кипър, Франция (отвъдморските департаменти Гваделупа и Мартиника), Гърция, Португалия (Мадейра и континенталната част) и Испания (Канарските острови).

Разрешаване на спора относно бананите

На 15 септември 2009 г. група латиноамерикански държави и Съединените щати постигнаха споразумение относно митата за внос на банани в ЕС, като така сложиха край на един от най-продължителните и ожесточени спорове в най-новата история на международната търговска система.

Политиките на ЕС относно вноса на банани беше предмет на проточил се цяло десетилетие спор в СТО, който изправи ЕС срещу няколко латиноамерикански производители на банани и САЩ.

Паскал Лами приветства горещо края на „един от най-сложните в техническо отношение, чувствителни в политически аспект и важни от търговска гледна точка правни спорове, които някога са били поставяни на вниманието на СТО“.

Предмет на спора беше третирането от страна на ЕС на вноса на банани от страните от АКТБ, предпочитани пред бананите от Латинска Америка. В действителност режимът на ЕС за внос на банани позволяваше 775 000 тона банани от страните от АКТБ да бъдат внасяни безмитно в ЕС всяка година, при мито от €176/тон върху бананите от всички други износители (доставчици от най-облагодетелстваните нации).

Редица латиноамерикански държави, включително най-големите износители на банани в света), настояваха от много време насам, че този режим на внос представлява незаконна дискриминация, която облагодетелства бананите от страните от АКТБ и нарушава правилата на СТО относно количествените ограничения.

Спорът доведе до множество правни постановления от органи за разглеждане на спорове, Апелативния орган и специални арбитри, и ЕС трябваше да преразгледа своите политики.

Споразумението се състои от три основни компонента:

-    договорен списък на тарифни намаления за износителите на банани от най-облагодетелстваните нации;

-    споразумение относно подхода към „тропическите продукти“ и продуктите, подлежащи на „загуба на преференциални условия“ в по-широките преговори в рамките на СТО;

-    финансов пакет в размер на 190 млн. евро, помощ за износителите на банани от АКТБ, известен като програма за придружаващи мерки в сектора на бананите.

Споровете относно бананите дестабилизираха климата за производство и търговия в засегнатите страни. Споразумението ще направи световния пазар на банани по-предвидим и стабилен и така ще насърчи инвестициите и растежа, както и да се обърне по-голямо внимание на по-широк обсег въпроси относно производствените условия във веригите за доставки на банани.

Тарифни отстъпки

Съгласно условията на споразумението ЕС постепенно ще намали тарифите си върху вноса на банани от Латинска Америка от €176/тон понастоящем на €114/тон през 2017 г., когато ще се достигне окончателното равнище от €114/тон.

При първото намаление от €28/тон, приложено с обратна сила, считано от 15 декември 2009 г. – датата на парафиране на споразумението, ставката беше понижена до €148/тон. След това тарифата отново ще намалява поетапно в началото на всяка година за период от седем години (€143, €136, €132, €127, €122, €117, €114), считано от 1 януари 2011 г.

В случай че не бъде постигнато споразумение в рамките на кръга от преговори в Доха, ЕС ще замрази намаленията за период до две години. Това означава, че ако не бъде постигнато споразумение, след като ЕС намали тарифите си до €132 /тон, Съюзът няма да прави допълнителни намаления за период до две години, до края на 2015 г. най-късно, след това най-късно от 2016 г. нататък ЕС ще продължи да намалява ежегодно тарифите си, както е договорено, докато се достигне ставката от €114/тон на 1 януари 2019 г. най-късно.

Споразумението слага край на десетилетия конфликти, като съдържа клауза, съгласно която износителите на банани от Латинска Америка ще прекратят всички действия срещу ЕС в рамките на СТО: „след като СТО сертифицира новия списък на тарифите на ЕС, латиноамериканските страни – доставчици на банани ще прекратят всички заведени от тях спорове с ЕС в сектора на бананите в рамките на СТО, както и всички заведени от тях искове срещу ЕС след присъединяването на нови държави-членки към Съюза, или след като ЕС промени своя списък на тарифите през 2006 г.“, и няма да търсят допълнителни тарифни отстъпки относно бананите в рамките на кръга „Доха“.

Бананите от страните от АКТБ ще продължат да се ползват от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС въз основа на отделни споразумения за търговия и развитие, но вероятно ще загубят пазарен дял от по-ефикасните латиноамерикански производители при намаляването на тарифите на ЕС.

„Тропически“ продукти и продукти, подлежащи на „загуба на преференциални условия“

Успоредно с това, в текущите преговори в рамките на кръга „Доха“ ЕС, страните от АКТБ и Латинска Америка се споразумяха за подход относно т.нар. „тропически продукти“ и продукти, подлежащи на „загуба на преференциални условия“. За „тропическите продукти“ ще се прилагат по-значителни тарифни намаления, докато тарифните намаления за продуктите, подлежащи на „загуба на преференциални условия“, които са от интерес за страните от АКТБ, ще се осъществяват в продължение на относително по-дълъг период.

Споразумението представлява окончателният ангажимент от страна на ЕС, който Съюзът ще се прилага по отношение на вноса на банани след преговорите от кръга „Доха“.

Програма за подкрепа на сектора на бананите за страните от АКТБ

От 1994 г. ЕС е предоставил над 450 милиона евро на страните износителки на банани от АКТБ, за да им помогне да се адаптират към промените, да бъдат по-конкурентоспособни в производството на банани или да диверсифицират икономиките си, като развият и други сектори.

В допълнение към редовните помощи от ЕС, основните страни износителки на банани от АКТБ ще получат до 190 милиона евро от бюджета на ЕС, за да се приспособят към новата тарифа. Комисията ще разгледа, заедно с бюджетния орган, възможността за допълване на тази сума с 10 милиона евро, ако се осигурят съответните бюджетни кредити по годишните бюджетни процедури. Помощта ще бъде насочена към подобряване на конкурентоспособността, диверсификация на икономиката и смекчаване на социалните последици от адаптирането.

Програмата за придружаващи мерки в сектора на бананите ще се прилага за десет страни износителки на банани от АКТБ (Белиз, Камерун, Кот д'Ивоар, о-в Доминика, Доминиканската република, Гана, Ямайка, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, както и Суринам), включително и двама нетрадиционни износители (Гана и Доминиканската република).

В допълнение към традиционния акцент върху конкурентоспособността и диверсификацията, програмата ще се стреми да разреши и някои по-общи въпроси, свързани с адаптирането в областта на заетостта, образованието, здравеопазването и околната среда.

Прилагането на програмата следва да започне през 2011 г. и да продължи и през 2013 г. Подкрепяните по програмата мерки ще включват: подкрепа за инвестиции за повишаване на конкурентоспособността; подкрепа за диверсификация на икономическите политики; подкрепа за по-общо адаптиране в социалната и икономическата сфера, както и в областта на околната среда;

Мерките, които ще бъдат подкрепени, ще бъдат определени съвместно от правителството на страната бенефициент и от Комисията. Отпускането на средствата по страни ще се основава на три критерия:

- обемът на търговията с банани с ЕС;

- значението на износа на банани за ЕС за икономиката на страната;

- равнището на развитие на страната (например нейния индекс на човешко развитие).

Отпусканата сума възлиза средно на 5 милиона евро годишно за всяка страна бенефициент.

Проблеми на страните от АКТБ

Традиционните износители на банани от АКТБ са загрижени за сериозните социални, икономически и политически проблеми, които могат да се появят в резултат от споразуменията относно бананите.

Страните от АКТБ смятат, че за да се сведат до минимум възможните загуби за износителите на банани от АКТБ в резултат на споразуменията относно бананите и други двустранни тарифни отстъпки, предоставени на износителите на банани от Латинска Америка, ще бъде необходима много по-голяма финансова подкрепа за прилагането на мерки за адаптиране на производството и търговията в страните износителки на банани от АКТБ.

Европейските производители на банани

Подкрепата за сектора на бананите на ЕС се осигурява чрез пакета на Програмата за опции, специфични за отдалечените региони и за островите (POSEI). В резултат на реформата на общата организация на пазара на ЕС по отношение на бананите, извършена през 2006 г., европейските производители на банани в най-отдалечените региони получават всяка година в рамките на този пакет по 279 милиона евро.

Въпреки това, тъй като реформата на POSEI беше извършена през 2006 г., тя не отчете бъдещите намаления на тарифите за внос на банани. Следователно не е ясно дали настоящият пакет за POSEI е достатъчен, за да гарантира, че европейските производители на банани могат да издържат на натиска, създаден от нарастващата либерализация на международната търговия на банани. Следователно тяхната конкурентоспособност и тяхното реално съществуване могат да бъдат застрашени в резултат на споразуменията на СТО относно търговията с банани.

Двустранни споразумения

Последните двустранни споразумения, сключени с Колумбия и Перу, както и с Централна Америка (Коста Рика, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама), предлагат още по-преференциално третиране на износа от тези страни (с мито от 75 евро/ тон до 2020 г., с редица постепенни намаления).

Това ще доведе до още по-голямо намаляване на преференциалния марж за страните от АКТБ.

Еквадор - най-големият износител на банани в света, който понастоящем не е страна по двустранните споразумения, изразява притеснения. Всъщност, тъй като основните конкуренти на Еквадор в износа на банани Колумбия и Коста Рика ползват по-добри тарифи, те лесно биха могли да вземат дела на Еквадор на пазара на ЕС. Макар че страната ще се възползва от намаленията в Женевското споразумение, до 2020 г. всеки тон еквадорски банани, изнесени в Европа, ще получи цена с 39 евро по-ниска спрямо тази на най-сериозните му регионални конкуренти.

Освен това, в тази обстановка на несигурност, големите мултинационални компании като Chiquita и Dole може да се откажат от Еквадор като техен доставчик.

Заключение

Докладчикът счита, че Европейският парламент следва да даде своето одобрение относно споразуменията, ако получи твърди ангажименти от страна на Комисията и Съвета, за да се гарантира че:

-     При първа възможност на Европейския парламент ще бъде представена оценка на въздействието относно последиците на споразуменията върху развиващите се страни и европейските отдалечени региони, които произвеждат банани, до 2020 г.;

-     На Парламента ще бъде представена оценка на въздействието на Програмата за придружаващи мерки в сектора на бананите 18 месеца преди нейното изтичане, като тя бъде придружена, при необходимост, от съответни предложения;

-     Предприемат се конкретни инициативи с оглед укрепване на търговската позиция на производителите на банани в рамките на различните вериги за доставка;

-     Не са налице опити за финансиране на програмата за страните от АКТБ, производители на банани, чрез преразпределение на средства от бюджетни редове, предназначени за сътрудничеството за развитие;

-     Средствата от Програмата за придружаващи мерки в сектора на бананите ще бъдат разпределени между страните в зависимост от очакваните загуби от гледна точка на износа и производството на банани, както и от равнището на развитие на страната, претеглените показатели и обема на търговията с банани с ЕС.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (16.12.2010)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Женевско споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела и на Споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Съединените американски щати

(07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))

Докладчик по становище: Charles Goerens

КРАТКА ОБОСНОВКА

Приложимият режим спрямо производителите на банани, внасяни в ЕС във вида, определен от Регламент 404/93/ЕИО беше оспорен от няколко държави от Латинска Америка, членки на СТО, както и от Съединените щати в рамките на процедури по уреждане на спорове в СТО.

Необходимостта от премахване на всички разлики в третирането в съответствие с правилата на СТО стана причина за арбитражни производства, неблагоприятни за ЕС, който в продължение на близо петнадесет години преговаря за постигането на решения, които на първо място имат за цел въвеждане на режим само по отношение на тарифите, и на следващ етап, намаляване на прилаганото за „Най-облагодетелствана нация“ (НОН) мито.

Преговорите в рамките на СТО приключиха на 15 декември 2009 г. със споразумение за търговията с банани с Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела, от една страна, и от друга - със споразумение за търговията с банани със Съединените американски щати.

Посочените споразумения, договорени от Комисията предвиждат споровете между засегнатите страни да се уреждат в рамките на ГАТТ. Освен това те привеждат в действие меморандумите за споразумение, като налагат режим само по отношение на тарифите и предвиждат уреждането на всички висящи спорове относно тарифите, приложими спрямо бананите, внасяни от Латинска Америка.

Споразуменията намаляват постепенно приложимите спрямо бананите мита, въведени в ЕС от 176 евро на 114 евро на тон през 2017 г. с възможност да се достигне до 75 евро на тон през 2020 г. Тази възможност вече е обект на преговори между Европейската комисия и някои от държавите НОН от Латинска Америка и без никакво съмнение тя допълнително ще изложи на риск самото оцеляване на сектора на бананите в редица държави АКТБ.

От бюджетна гледна точка, според оценки, посочените мерки ще доведат и до намаляване на собствените ресурси на ЕС, считано от 2009 г., поради обратното действие на посочените споразумения, които влизат в сила от 15 декември 2009 г.

В рамките на процедурата по одобрение Парламентът може единствено или да отхвърли, или да одобри предложения акт, въз основа на препоръка на водещата комисия, в случая комисията по международна търговия (INTA), на чието внимание комисията по развитие представя настоящето становище.

Отсега докладчикът изразява убеждение, че не е възможно да се отхвърлят двете договорени в Женева споразумения, тъй като е очевидно, че тези споразумения спазват правилата на ГАТТ и следователно всяко предложение, имащо за цел да ги отхвърли, дори то да бъде надлежно обосновано с оглед правомощията на Европейския парламент и протичащия в момента дебат, би се противопоставило на правилото „договорите са задължителни“ (pacta servanda sunt), представляващ водещ принцип в международните отношения.

Докладчикът подходи по същия начин спрямо темата за придружаващите мерки за бананите, която също присъстваше в преговорите в Женева (регламент ICD -MAB) и имаше за цел да позволи на десет държави АКТБ производители на банани да компенсират частично загубите, причинени от въпросните споразумения. Именно по тази точка е уместно да уточним измерението на развитието, което се отнася до нас.

В този контекст ми се струва уместно да напомня принципа от член 208, параграф първи, втора алинея, от Договора за функционирането на Европейския съюз, според който съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни. Следователно със сигурност горецитираните споразумения ще окажат отрицателно въздействие върху определени страни и по-конкретно върху държавите АКТБ производители на банани. Придружаващите мерки за бананите са ограничени до 2013 г., и ако от гледна точка единствено на управлението, е необходимо тези страни да могат да управляват ефикасно ресурсите, които ще им бъдат предоставени в рамките на Регламент ICD (MAB), от гледна точка единствено на развитието, е очевидно, че въздействието на посочените споразумения трябва да бъде още по-грижливо оценено, не само до 2013 г., а до 2020 г. Следователно е наложително осъществяването на оценка на въздействието на посочените споразумения до 2020 г.

*******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение за посочените споразумения, при условие Комисията да предложи възможно най-бързо оценка на въздействието, която да взема предвид, и то до 2020 г., последиците от споразуменията за развиващите се страни производители на банани.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.11.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Judith Sargentini


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.1.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Francesca Balzani, Catherine Bearder, José Bové, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Marietje Schaake

Последно осъвременяване: 21 януари 2011 г.Правна информация