Postup : 2010/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0061/2011

Předložené texty :

A7-0061/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 7.1
CRE 07/07/2011 - 7.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0332

ZPRÁVA     ***I
PDF 435kWORD 651k
18. března 2011
PE 454.625v02-00 A7-0061/2011

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Martin Kastler

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU K FINANČNÍ KOMPATIBILITĚ
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro kulturuvzdělávání
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0462),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0253/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru k finanční slučitelnosti návrhu,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. října 2010(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 55 a 38 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0061/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Unie podle článku 3 Smlouvyfungování evropské Unie mimo jiné bojuje proti sociálnímu vyloučenídiskriminaci, podporuje sociální spravedlnostochranu, rovnost ženmužůmezigenerační solidaritu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Podle článku 156 Smlouvyfungování Evropské unie (SFEU) má Komise podporovat spolupráci mezi členskými státyusnadňovat koordinaci jejich činnostíoblasti sociální politiky.

Odůvodnění

Doplnění týkající se nového institucionálního rámce stanoveného Smlouvou o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c) Článek 174 Smlouvyfungování Evropské unie uznává, že se některé regiony Unie potýkají se závažnými demografickými nedostatky trvalého charakteru, které mohou negativně ovlivnit úroveň jejich rozvojekteré vyžadují zvláštní pozornostrámci snahydosažení ekonomické, sociálníúzemní soudržnosti Unie.

Odůvodnění

V článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie se uznává, že některé regiony Evropské unie čelí potížím, které jsou důsledkem demografických podmínek, jako je tomu například u oblastí s nízkou hustotou osídlení, a že tento fakt vyžaduje zvláštní pozornost při tvorbě evropských politik.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)       Podle článku 25 Listiny základních práv Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.

(3)       Podle článku 25 Listiny základních práv Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě. Dále podle článku 34 Listiny základních práv Unie uznávárespektuje nárok na přístupdávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím ochranuzároveň podle článku 35 uznává právo každého na vysoký stupeň ochrany zdraví.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Stárnutí je jistě výzvou pro celou společnostvšechny generaceEvropě, ale také otázkou mezigenerační solidaritypředevším role rodiny.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Část populace Unie, kterou tvoří osoby ve věku nad 55 let, bude narůstat mnohem rychleji, než tomu bylo doposud. Očekává se, ženejvětšímu nárůstu dojde během období 2015–2035, kdy počet obyvatel ve věku 60 letvíce ročně poroste2 miliony osob. Tento nárůst je velmi pozitivní, neboť jdelogický důsledek zlepšení zdravotní péčekvality života.ohledem na realitu demografické změny však EU čelí mnoha problémům, jako jsou např. snižování populaceurčitých městechregionech, včetně klesající atraktivity těchto městregionů, velký tlak na důchodové fondyproblémy se zachováním udržitelnosti finančních prostředků určených na zdravotní péčiveřejné služby.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)       Evropská rada uznala na několika svých po sobě následujících zasedáních potřebu řešit dopady stárnutí populace na evropské sociální modely. Hlavní odpověď na tyto náhlé změny ve věkové struktuře spočívá v podpoře aktivního stárnutí a zajištění toho, aby generace baby-boomu, které jsou celkově zdravější a vzdělanější než jiné ročníky před nimi, měly dobré podmínky pro zaměstnanost a aktivní zapojení do společnosti.

(4)       Evropská rada uznala na několika svých po sobě následujících zasedáních potřebu řešit dopady stárnutí populace na evropské sociální modely. Hlavní odpověď na tyto náhlé změny ve věkové struktuře spočívá v podpoře vytvoření udržitelné kultury celoživotního aktivního stárnutí a zajištění toho, aby rychle rostoucí počet obyvatel, kterým jesoučasné době 55 letvícekteří jsou celkově zdravější a vzdělanější než předchozí generace, měl dobré podmínky pro zaměstnanost a aby se aktivně zapojoval do společnosti a rodinného života, včetně dobrovolnictví, celoživotního vzdělávání, kulturních aktivitsportu, neboť tyto činnosti mohou být pro duševnífyzické zdraví jedince přínosem. Pro posílení aktivního stárnutí je proto třeba přijmout mnohorozměrný přístuprámci celého života jedincepodporovat solidaritu mezi generacemi.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)       Vzhledem k rostoucímu podílu starších lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy důležité podporovat zdravé stárnutí. Zdravé stárnutí může přispět ke zvýšení účasti starších osob na trhu práce, může jim umožnit být ve společnosti déle aktivní, může zlepšit individuální kvalitu jejich života a omezit tlak na systémy zdravotní a sociální péče.

(5)       Vzhledem k rostoucímu podílu starších lidí v Evropě a zvýšenému výskytu chronických onemocnění je dnes více než kdy jindy důležité podporovat zdravé stárnutí všech osob, zejména starších,podporovat jejich vitalitudůstojnost. Klíčová opatřenítéto oblasti by měla zahrnovat všeobecnýrovný přístupodpovídajícívysoce kvalitní zdravotnické péči, dlouhodobé péčisociálním službámzároveň zvyšování povědomí evropských občanůproblémech spojených se stárnutím populace,bojem proti nedostupnosti informací pro starší generace a s rozvojem iniciativ pro předcházení zdravotním rizikům spojenýmpokročilým věkem. Zdravé stárnutí je procesem optimalizace příležitostí pro dobrou tělesnou, sociálníduševní pohodu tak, aby se starší lidé mohli aktivně zapojit do společnosti, aniž by byli diskriminováni,mohli vést kvalitní nezávislý život. Zdravé stárnutí může také přispět ke zvýšení účasti starších osob na trhu práce, může jim umožnit být ve společnosti déle aktivní, může zlepšit individuální kvalitu jejich života a omezit tlak na systémy zdravotní péče, důchodů a sociální péče.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Komise uvedla svůj názor na demografické výzvy, kterým EU čelí, a na možnosti jejich řešení ve svých sděleních „Demografická budoucnost Evropy – učiňme z problému výhodu“ ze dne 12. října 2006 a „Řešení dopadu stárnutí populace v EU“ ze dne 21. dubna 2009.

(6) Komise uvedla své názory na demografické problémy, kterým EU čelí, a na možnosti jejich řešení ve svých sděleních „Demografická budoucnost Evropy – učiňme z problému výhodu“ ze dne 12. října 2006, „Podporovat solidaritu mezi generacemi“ ze dne 10. května 2007 a „Řešení dopadu stárnutí populace v Evropské unii“ ze dne 29. dubna 2009.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Kulturníetnická rozmanitost starších generacíEvropě se bude dále zvyšovat. Je proto nezbytně nutné aktivně podporovat rovné příležitostipovzbuzovatúčasti. Aktivní občanérozmanitých kulturních poměrů mají ve společnosti důležitou propojovací funkci, napomáhají integracipřispívajíekonomice.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)       Dne 22. února 2007 přijala Rada usnesení ,,Příležitosti a výzvy v souvislosti s demografickými změnami v Evropě: přínos starších osob k hospodářskému a sociálnímu rozvoji“, ve kterém zdůraznila potřebu zvýšit možnosti aktivního zapojení starších lidí, nové ekonomické příležitosti („stříbrná ekonomika“) vzniklé v důsledku rostoucí poptávky starších lidí po určitých druzích zboží a služeb, jakož i význam kladného postoje veřejnosti vůči starším lidem.

(7)       Dne 22. února 2007 přijala Rada usnesení ,,Příležitosti a výzvy v souvislosti s demografickými změnami v Evropě: přínos starších osob k hospodářskému a sociálnímu rozvoji“, ve kterém zdůraznila potřebu zvýšit možnosti aktivního zapojení starších lidí, mimo jiné prostřednictvím dobrovolnictví,nové ekonomické příležitosti („stříbrná ekonomika“) vzniklé v důsledku rostoucí poptávky starších lidí po určitých druzích zboží a služeb, jakož i význam kladného postoje veřejnosti vůči starším lidem. V tomto kontextu by měla být zdůrazněna úloha podpory dobrého zdravívysoké kvality života, včetně zajištění přístupuodpovídajícívysoce kvalitní zdravotní péči.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry nazvané „Rovné příležitosti pro ženy a muže: aktivní a důstojné stárnutí“, kde uznává, že starší ženy i muži v celé EU čelí ve snaze o aktivní a důstojný život vážným problémům, a navrhuje členským státům a Komisi přijmout řadu opatření.

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry nazvané „Rovné příležitosti pro ženy a muže: aktivní a důstojné stárnutí“, kde uznává, že starší ženy i muži v celé EU čelí ve snaze o aktivní a důstojný život vážným problémům, a navrhuje členským státům a Komisi přijmout řadu opatření zahrnujících podporu politik aktivního stárnutí,zohlednit přitom specifika jednotlivých členských státůrozdílné problémy ženmužů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)     Konference nazvaná Společně za duševní zdravípohodu, která se konala ve dnech 12. až 13. června 2008 za slovinského předsednictví EU, dala vzniknout Evropskému paktu za duševní zdravípohodu. Následující konferenceaktivnímzdravém stárnutí, která se konala ve dnech 29. až 30. dubna 2010rámci španělského předsednictví EU, představila osvědčené postupy uplatňovanéEvropěoblasti sociálního zapojenímezigenerační solidarity.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)   Dne 11. listopadu 2010 přijal Evropský parlament usnesenínázvem „Demografická výzvasolidarita mezi generacemi „1, ve kterém vyzývá jednak Komisi, aby vyhlásila téma evropského roku 2012,jednak členské státy, abynadcházejících letech učinilyaktivního stárnutí jednu ze svých priorit. Usnesení zároveň zdůraznilo, že evropský rok by měl vyzdvihnout zejména přínos starších občanů společnostiposkytnout příležitostposílení solidarity, spoluprácepochopení mezi generacemiumožnit spolupráci mladýchstarších lidí.

 

________________

1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0400.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Stanoviska, která vypracoval Evropský hospodářskýsociální výborVýbor regionů, rovněž zdůrazňují význam evropské kultury aktivního stárnutí. Jedenjejích konkrétních aspektů se týká mezigenerační zdravotní péčeochrany před tím, co Hospodářskýsociální výbor ve svém stanovisku ze dne 15. července 2010 nazvaném „Dopady stárnutí obyvatelstva na zdravotnísociální systémy“ nazývá poruchy spojenévěkem.

 

______________

1 Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s.10.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)     Ve svém návrhu rozhodnutí Rady o „hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států“ ze dne 27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 a 8 vyzývá členské státy k většímu zapojení do trhu práce prostřednictvím politik na podporu aktivního stárnutí, Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti starších pracovníků prostřednictvím inovace v organizaci práce a zaměstnatelnost těchto pracovníků zvyšováním kvalifikace a účastí na systémech celoživotního učení. Hlavní směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy sociální ochrany, celoživotní učení a politiky aktivního zapojení s cílem vytvořit příležitosti v různých stádiích lidského života a poskytnout lidem ochranu proti riziku sociálního vyloučení.

(12)     Ve svém návrhu rozhodnutí Rady o „hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států“ ze dne 27. dubna 2010, které v hlavních směrech 7 a 8 vyzývá členské státy k většímu zapojení do trhu práce prostřednictvím politik na podporu aktivního stárnutí, Komise navrhla zvýšit míru zaměstnanosti starších pracovníků prostřednictvím inovace v organizaci práce a zaměstnatelnost těchto pracovníků zvyšováním kvalifikace a účastí na systémech celoživotního vzdělávání. Hlavní směr 10 zdůrazňuje potřebu posílit systémy sociální ochrany, celoživotní vzdělávání a politiky aktivního zapojení v bezbariérovém prostředí s cílem vytvořit příležitosti v různých stádiích lidského života, poskytnout lidem ochranu proti riziku chudobysociálního vyloučení a posílit jejich aktivní účast ve společnosti.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)     Ve svém sdělení „Digitální agenda pro Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, Komise zdůraznila význam informačních a komunikačních technologií (IKT) pro důstojné stáří a navrhla především posílení společného programu asistovaného žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitální agendě pro Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout společné akce za účelem zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi všech Evropanů včetně starších osob – skupiny, která má mezi 150 miliony občanů (30 % z celkového počtu obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, výrazné zastoupení.

(13)     Ve svém sdělení „Digitální agenda pro Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, Komise zdůraznila význam aplikacíslužeb informačních a komunikačních technologií (IKT) pro důstojné stáří a navrhla především posílení společného programu asistovaného žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitální agendě pro Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout společné akce za účelem zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi všech Evropanů včetně starších osob – skupiny, která má mezi 150 miliony občanů (30 % z celkového počtu obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, výrazné zastoupení. Zjednodušení přístupunovým technologiímzaškolováníjejich používání by dále zpřístupnilo starším lidem celoživotní vzdělávání, umožnilo jim získat technické dovednostitaké by přispívaloodstraňování překážek celoživotního vzdělávání spojených se vzdálenostízdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)   S ohledem na strategii Evropa 2020 navrhla Komiserámci stěžejní iniciativy „InovaceUnii“ zahájit inovační partnerstvíoblasti aktivníhozdravého stárnutí. Tento pilotní projekt, který je prvním inovačním partnerstvím, bude zahrnovat sociální inovace, jejichž účelem je podporovat lepší kvalitu života, předcházet chorobám, zlepšit sociální sítěrámci veřejného sektorumezi sociálními partnerypodpořit zavedení nových technologií zlepšujících kvalitu života. Cílem je zároveň umožnit občanům déle žít nezávisle a v dobrém zdravído roku 2020 zvýšit průměrnou délku zdravého životadva roky. Navíc usilujezlepšení udržitelnostiúčinnosti evropských sociálních systémůsystémů zdravotní péče a o vytvoření trhu Unieglobálního trhu pro inovativní aplikaceslužby informačníchkomunikačních technologií.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Komise provádí Akční plán Evropské unie v oblasti zdravotního postižení, který obsahuje příslušná opatření týkající se starších osob s ohledem na souvztažnost mezi zdravotním postižením a stárnutím. V návaznosti na koncepci designu pro všechny jsou důležitá zejména opatření zaměřená na přístupnost. Kromě toho EU a všechny členské státy podepsaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která obsahuje příslušná ustanovení pro starší osoby.

(14) Komise provádí Akční plán Evropské unie v oblasti zdravotního postižení, který obsahuje příslušná opatření týkající se starších osob s ohledem na častou souvztažnost mezi zdravotním postižením a stárnutím. V návaznosti na koncepci designu pro všechny jsou důležitá zejména opatření zaměřená na přístupnost. Podstatná jsou rovněž opatření na podporu samostatného bydlenízačlenění do společnosti,to zejména ta, která se zaměřují na starší lidipostižením, jež potřebují vysokou úroveň podpory, mají složité potřebyjsou obzvláště zranitelnínáchylnísociálnímu vyloučení. Kromě toho EU a všechny členské státy podepsaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která mimo jiné obsahuje příslušná ustanovení pro starší osoby. Doporučení Rady Evropystárnutípostiženích21. století, které bylo přijatoroce 2009, je zaměřeno na podporu samostatnostinezávislého života starších osobpostižením, zvýšení kvality služebzajištění rovného přístupu ke službám. Toto doporučení vyzývá členské státyzavedení inovativních přístupů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)   Evropský den mezigenerační solidarity se každoročně slaví 29. dubnajedná seiniciativu, kterou Evropský parlament výslovně uvítal ve svém usnesení ze dne 11. listopadu 2010názvem „Demografická výzvasolidarita mezi generacemi“1. Tento den každý rok poskytuje vhodnou příležitosttomu, aby Evropa obnovila svůj závazek posílit solidarituspolupráci mezi generacemicílem propagovat spravedlivouudržitelnou společnost. Je to rovněž příležitost pro všechny zúčastněné strany, včetně občanské společnosti, aby se společně zamyslely nad tím, jak nejlépe reagovat na problém stárnoucí evropské společnosti.

 

________________________

1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0400.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b) Toto rozhodnutí stanoví částku, která je hlavní referenční hodnotou pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, RadouKomisírozpočtové kázniřádném finančním řízení1.

 

________________________

1 Úř. věst. C 139, 14.06.06, s. 1.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)     Na aktivní stárnutí se zaměřuje několik programů Unie, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, program PROGRESS, program celoživotního učení, program v oblasti veřejného zdraví, specifické programy v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří v informační společnosti“, společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí (AAL), program pro konkurenceschopnost a inovace, který zahrnuje pilotní projekty na zavádění informačních a komunikačních technologií pro akční plán Důstojné stáří a Akční plán pro městskou mobilitu. Spolufinancování činností evropského roku ze strany Unie budesouladuprioritamipravidly, které se na ročním nebo víceletém základě vztahují na stávající programyautonomní rozpočtové linieoblastech zaměstnanosti, sociálních věcírovných příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by mohly evropský rok podpořitprogramyopatřeníjiných oblastech, jako jsou vzděláníkultura, zdraví, výzkum, informační společnost, regionální politikadopravní politika.

(15)     Na aktivní stárnutí se zaměřuje také několik programů Unie, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, program PROGRESS, program celoživotního vzdělávánízejména program Grundtvig, akční program Společenství v oblasti zdraví na roky 2008–2013, specifické programy v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří v informační společnosti“, společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí (AAL), program pro konkurenceschopnost a inovace, který zahrnuje pilotní projekty na zavádění informačních a komunikačních technologií pro akční plán Důstojné stáří, přípravná akce CALYPSO pro sociální cestovní ruchakční plán pro městskou mobilitu. Proto je možné, aby Evropský rok využil těchto programů,rámci dostupného rozsahu, který poskytují prioritám financování na ročním nebo víceletém základě.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)cílem zajistit účast široké škály organizací by měly býtakcíčinností menšího rozsahu možné uplatnit zjednodušené postupy.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b) Vzhledemtomu, že řada relevantních sítí na úrovni EU se může potýkatvýraznými rozpočtovými omezeními, která by mohla omezit jejich účast na evropském roku, mělo by se na ně pamatovat, jakmile budou na úrovni Uniedispozici další finanční prostředky.

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15c)   Měla by být podpořena součinnost Evropského roku boje proti chudoběsociálnímu vyloučení (2010), Evropského roku dobrovolnictví (2011)Evropského roku aktivního stárnutí (2012).

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem aktivního stárnutí (dále jen „evropský rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidaritypodtitulem „udržování vitalityrespektování důstojnosti každého člověka“ (dále jen „evropský rok“).

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkovým cílem evropského roku je podněcovatpodporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a udělat více pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let tak, aby byla zachována solidarita mezi generacemi. Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou roli na trhu práce, boj proti sociálnímu vyloučení posílením aktivního zapojení do společnosti a podporu zdravého stárnutí. S ohledem na výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Celkovým cílem evropského roku je usnadnitEvropě vytvoření udržitelné kultury aktivního stárnutí založené na společnosti pro všechny věkové skupinyna mezigenerační solidaritě.

 

V rámci tohoto cíle evropský rok podněcujepodporuje úsilí členských států, jejich regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů, podniků a občanské společnosti, včetně náboženských organizacísdružení činnýchboji proti chudoběsociálnímu vyloučení, zaměřené na podporu aktivního stárnutí a větší snahumobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let, čímž se zachová vitalita starších osob, zvýší jejich účast ve společnosti, podpoří pozitivní vnímání starších lidí ve společnosti, vytvoří bezbariérová společnost pro všechny věkové skupinyposílí solidarita a spolupráce mezi generacemi. Evropský rok by proto měl podpořitvyužít co nejlépe iniciativy, které se týkají specifických potřeb starších lidí obecněna místníregionální úrovni.

 

Aktivní stárnutí je procesem optimalizace podmínek pro zdraví, účastbezpečnostcílem zvýšit kvalitu života souběžně se stárnutím obyvatelstva. Umožňuje lidem uvědomit si svůj potenciál pro kvalitní životprůběhu celého jejich životazapojit se do společnosti podle svých potřeb, tužebschopností,přitom jim poskytuje odpovídající ochranu, bezpečnostpéči ve chvílích, kdy potřebují pomoc. Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepšího systému vzdělávání, odborné přípravyceloživotního vzdělávání a lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou roli na trhu práce, posílení úlohy starších lidírodinném životě a v dobrovolnictvíjejich aktivního zapojení do společnosti, boj proti diskriminaci na základě věkupředsudkůmodstraňování negativních stereotypů, boj proti chudoběsociálnímu vyloučení a podporu zdravého důstojného stárnutí a jeho usnadnění prostřednictvím preventivních opatřenípřístupu ke kvalitním sociálnímzdravotním službám.

 

S ohledem na výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)       zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout užitečnost starších osob pro společnost a hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a více se snažit o mobilizaci potenciálu starších osob;

(1)       zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí a umístit ho mezi nejdůležitější položky politické agendy zúčastněných stran na všech úrovních s cílem vyzdvihnout užitečnost starších osob pro společnost, rodinný živothospodářství, podporovat aktivní a zdravé stárnutísolidaritu mezi generacemi, udržování vitalityrespektování důstojnosti všech, bojovat proti stárnutí a s ním spojeným stereotypům, odstraňovat bariéry, uznávat rozmanitost všech věkových skupin a více se snažit o mobilizaci potenciálu starších osob bez ohledu na jejich etnický nebo kulturní původ, věnovat zvláštní pozornost jejich možnému zapojenírámci pracovního trhu, dobrovolnictvídlouhodobého vzdělávání, chránit ty, kteří senadále věnují nějaké činnosti, zvyšovat povědomícenném přínosu starších zaměstnancůbojovat proti chudoběpozdějším věku, zejménažen;

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)       podněcovat diskuzi a rozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi členskými státy a zúčastněnými stranami na všech úrovních s cílem podporovat politiku aktivního stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost;

(2)       podněcovat diskuzi, vyměňovat si informacerozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi členskými státy a zúčastněnými stranami, včetně sociálních partnerůobčanské společnosti na unijní, celostátní, regionálnímístní úrovni, s cílem podporovat politiku aktivního stárnutíudržitelnýchbezpečných penzijních systémůEvropě, rozpoznat problémy, stanovit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost;

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)       nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní členským státům a zúčastněným stranám na všech úrovních, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly příslušné politiky a zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím se aktivního stárnutí.

(3)       nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní Evropské unii, členským státům a zúčastněným stranám na všech úrovních, při výrazném zapojení občanské společnosti, sociálních partnerůpodnikůse zvláštním důrazem na podporu informačních strategií, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly inovativní řešení, politiky a dlouhodobé strategie a zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím se aktivního stárnutísolidarity mezi generacemi;

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) více oceňovatobecně více uznávatpodporovat příspěvek starších osobhospodářskémusociálnímu rozvoji Evropy, zejména uznat jejich zkušenosti jako jednoznačnou přidanou hodnotu pro hospodářstvíspolečnost;

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)     podporovat činnosti přispívajícírozvoji komplexních strategií řízení zohledňujících věkovou strukturuoblasti zaměstnanostipráce, činnosti umožňující zavedení ucelené politiky založené na vstřícném přístupurodině, které mohou mít velký dopad na demografické trendy, činnosti zdůrazňující úlohu prevence zdravotních problémůzdravý životní styl se zvláštním důrazem na nemocí způsobené věkemčinnosti posilující respektování důstojnosti starších lidí, jejich zdravízdravotní péči, jejich kvalitu životasamostatnost;

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) zavést nebo posílit strukturální fiskální politiky ve prospěch neziskových organizací, aby mohly plánovatvykonávat svou činnost na podporu starších lidíznevýhodněných skupin populace dlouhodobě, nikoli jen příležitostně.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–         konference, akce a iniciativy na podporu diskuze, zvyšování povědomí a vytváření konkrétních závazků,

–         konference, akce a iniciativy,aktivní účastí sociálních partnerů, podniků, MSP, občanské společnostináboženských organizací, na podporu diskuze, zvyšování povědomí a vytváření konkrétních závazků, které budou mít udržitelnétrvalé důsledky pro budoucí iniciativyčinnostioblasti aktivního stárnutí;

Pozměňovací návrh   35

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–         informační, propagační a vzdělávací kampaně,

–         informační, propagační, vzdělávací, výukovéškolící kampaně, které jsou přizpůsobeny vnitrostátním, regionálním nebo místním okolnostemspecifickým skupinámvyužívají multimediální prostředkysociální sítě;

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–         výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů,

–         výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů,to prostřednictvím otevřené metody koordinacekontaktních sítí vytvořených zúčastněnými stranami usilujícímicíle evropského roku, mezi místními zástupci zodpovědnými za aktivní stárnutísolidaritu mezi generacemi;

Pozměňovací návrh   37

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–         výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovnišíření výsledků.

–         výzkum a šetření na unijní, vnitrostátní nebo regionální úrovni a šíření výsledků s důrazem na hospodářskýsociální dopad podpory aktivního stárnutí a s ním spojených politik.

Pozměňovací návrh   38

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.      Při realizaci činností uvedenýchodstavci 1 by měla být na horizontálním základě pozornost věnována preventivní péči pro zdravé stárnutízapojení všech generací do úsilídosažení cílů evropského roku, zejména podpoře účasti staršíchmladých lidí na společných iniciativách, jejich typickým vlastnostempříležitostem umožněným mezigenerační výměnou. Způsoby zapojení starších lidí by měly být analyzoványucelenycílem najít osvědčené postupy vycházejícípoznatků.

Pozměňovací návrh   39

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komisečlenské státy by měly být motivoványposkytování větších příležitostí těm, kdo dobrovolně podporují starší občanyjsou zapojeni do programů na získávání finančních prostředků, čímž pozitivním způsobem využívají své nadšenízkušenosti.

Pozměňovací návrh   40

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.        Komise a členské státy zohlední při pořádání evropského roku rovnost mužů a žen.

3.        Komise a členské státy zohlední při pořádání evropského roku specifika rovnosti mužů a žen a nutnost zapojit všechny generaceměly by se snažit vytvořit přístup umožňující začlenění pro všechny generace při respektování jejich odlišností. Zvláštní pozornost by měla být věnována lidempostiženímvšem formám boje proti diskriminaci, které mohou být starší lidé vystaveni.

Pozměňovací návrh   41

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise zohlední potenciál přeshraniční činnosti na regionální nebo místní úrovni pro dosažení cílů stanovenýchčlánku 2.

Pozměňovací návrh   42

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Iniciativy přijatéohledem na Evropský rok aktivního stárnutí zaujmou decentralizovaný přístupzajistí víceúrovňovou odpovědnost.

Odůvodnění

Do provádění konkrétních opatření bude nezbytné zapojit regionální a místní subjekty v členských státech. Víceúrovňová odpovědnost by měla zajistit výrazné zapojení všech příslušných zúčastněných stran a vytvořit základ pro provádění dlouhodobých činností a iniciativ.

Pozměňovací návrh   43

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí vnitrostátního koordinátora, který bude pověřen organizací účasti tohoto státu na evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát také na to, aby vnitrostátní opatření byla správně koordinována.

1. Každý členský stát určí vnitrostátního koordinátora, který bude pověřen organizací účasti tohoto státu na evropském roce a informujetom Komisi.

 

2. Do 30. září 2011 každý členský stát informuje Komisisvém pracovním programu, který bude obsahovat podrobnostivnitrostátních činnostech plánovanýchrámci evropského roku.

 

3. Vnitrostátní koordinátoři by měli pracovat nezávisle a aniž by naslouchali pouze stanoviskům vládyměly by dbát také na to, aby vnitrostátní opatření byla zaváděnasouladucíli uvedenýmičlánku 2správně koordinována a aby byly zúčastněné strany, včetně sociálních partnerůorganizací občanské společnosti, plně zapojeny do plánovánírealizace evropského roku na místní, regionálnívnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   44

Návrh rozhodnutí

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

Zúčastněné země

 

Uvedeného evropského roku se mohou zúčastnit:

 

a) členské státy,

 

b) kandidátské zemědále

 

c) státy ESVO, které jsou smluvními stranami DohodyEHP.

Pozměňovací návrh   45

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise provádí evropský rok na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání vnitrostátních koordinátorů za účelem koordinace na úrovni Unie a za účelem výměny informací včetně informací o přijatých závazcích a jejich provádění v členských státech.

Komise svolává zasedání vnitrostátních koordinátorů za účelem koordinace na úrovni Unie a za účelem výměny informací a znalostí, včetně informací o přijatých závazcích a jejich provádění v členských státech.

Pozměňovací návrh   47

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise usnadňujepodporuje příslušné činnosti na celostátní, regionálnímístní úrovni, mj. prostřednictvím navrhování případných nových metodnástrojů pro dosažení politických cílů. Komise pro účely hodnocení vybízí vnitrostátní statistické úřady, aby věnovaly zvláštní pozornost hodnocení činností vymezenýchčl. 3 odst. 1, které seprůběhu evropského roku odehrály na jejich území, zejménaohledem na veřejnou podporu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Téma evropského roku bude přednostním tématemkomunikační činnosti zastoupení Komisečlenských státech a v pracovních programech příslušných klíčových sítí na evropské úrovni využívajících podporu na své provozní nákladyrozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh   49

Návrh rozhodnutí

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Finančnínefinanční podpora

 

1.        Činnosti na úrovni Unie uvedenéčl. 3 odst. 1. mohou být uskutečněny na základě veřejné zakázky či grantů financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

 

2.        Tam, kde je to vhodné, by mohly evropský rok podpořitprogramypolitikyoblastech, které přispívajípodpoře aktivního stárnutí, jako jsou zaměstnanost, sociální věcirovné příležitosti, vzděláníkultura, zdraví, výzkum, informační společnost, regionální politikadopravní politika,tosouladuplatnými pravidly a v rámci stávajícího rozpětí dostupného pro stanovování priorit.

 

3.        Nefinanční podporu může Unie přiznat iniciativám, které veřejnésoukromé organizace podniklysouladučl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh   50

Návrh rozhodnutí

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

Rozpočet

 

1. Finanční rámec pro provádění tohoto rozhodnutí na úrovni Unie, zejména činností uvedenýchčl. 3 odst. 1, činí na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 nejméně 6 000 000 EUR,čehož je částka 2 000 000 EUR vyhrazena na využitíobdobí do 31. prosince 2011.

 

2. Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgánmezích finančního rámce.

Pozměňovací návrh   51

Návrh rozhodnutí

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

Mezinárodní spolupráce

 

V rámci evropského roku může Komise spolupracovatpříslušnými orgány jiných mezinárodních organizací, zejménaOrganizací spojených národůRadou Evropy, aby zvýšila účinnost Uniezajistila zviditelnění jejího úsilí.

Pozměňovací návrh   52

Návrh rozhodnutí

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 30. června 2014 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení iniciativ stanovených v tomto rozhodnutí.

1. Do 30. června 2014 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení iniciativ Komise a členských států stanovených v tomto rozhodnutí, která poslouží jako základ pro budoucí politiky, opatřeníčinnosti EUtéto oblasti.

 

2. Tato zpráva bude také obsahovat informacetom, jakým způsobem byly do činností evropského roku začleněny rovnost mezi mužiženamiosoby se zdravotním postiženímjaký byl přínos evropského roku pro rozvoj udržitelné kultury aktivního stárnutí napříč Evropou.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stárnutí populace je jedním z nejdůležitějších problému EU, ale také jednou z největších příležitostí.

Zvýšení průměrné délky života, které se stárnutím souvisí, je bezpochyby neobyčejným společenským výdobytkem a úspěchem naší doby. Evropané dnes žijí déle a zdravěji než kdykoliv předtím, což je pozitivní a povzbudivý vývoj. Tento úspěch však evropskou společnost staví před řadu problémů, zejména v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany. Pro ilustraci, demografické prognózy Eurostatu očekávají do roku 2030 pokles počtu osob v produktivním věku o 6,8 % (20,8 milionů). V důsledku toho pak budou muset jednu osobu v důchodovém věku (nad 65 let) podporovat pouze dvě osoby v produktivním věku (15-64), ve srovnání s dnešním poměrem jedna ku čtyřem. Evropská unie proto zaznamená v rámci populace prudký nárůst podílu starších lidí a velký pokles podílu obyvatel mladších než 50 let, což může následně zvýšit tlak na veřejné rozpočty a důchodové systémy a také na poskytování sociálního zabezpečení a péče starším lidem. Stáří bývá navíc stále často spojeno s nemocemi a závislostí a starší lidé se mohou cítit vyloučeni ze zaměstnání a také z rodinného života a společnosti.

Z těchto důvodů je možné považovat stárnutí populace za obrovský problém, pokud ne přímo za riziko, nebo také může evropské společnosti poskytnout nové příležitosti, přičemž bude záviset na tom, jak dobře se na tento jev připravíme. Klíčový moment vyřešení tohoto problému spočívá v zajištění toho, aby mohli obyvatele starší než 50 let zůstat déle na trhu práce, i nadále byli aktivní součástí společnosti a zůstali zdraví a nezávislí po co možná nejdelší dobu. Jde proto o problém, na který se musí evropská společnost připravit, a pokud se připraví dobře a s velkým předstihem, může se tento problém stát pro Evropu příležitostí jak rychleji a ve větší míře využít mezigenerační sociální soudržnosti.

Vlády a veřejné politiky musí na tento problém reagovat v celé řadě oblastí, zejména tím, že zavedou rámcové podmínky pro řešení důsledků stárnutí populace. Navíc musí svůj příspěvek poskytnout také sociální partneři a občanská společnost a také jednotliví občané. Všechny tyto zúčastněné strany jsou klíčovými faktory při hledání řešení problému stárnoucí evropské populace.

V reakci na problémy za úrovni EU představila dne 6. září 2010 Komise návrh rozhodnutí, kterým se rok vyhlašuje 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí. Navrhovaná iniciativa by povzbudila a podpořila úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti, jehož cílem je podporovat aktivní stárnutí a větší měrou přispívat k mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel, kterým je v současné době 50 a více let. Evropský rok by měl proto sloužit jako rámec pro zvyšování povědomí, určení a šíření osvědčených postupů a hlavně k povzbuzování tvůrců politik i zúčastněných osob na všech úrovních s cílem podpořit aktivní stárnutí.

Zpravodaj velmi vítá návrh Komise a jeho obecný přístup. Takovýto evropský rok by mohl a měl poskytnout dobrou příležitost k zamyšlení se nad demografickým fenoménem, jemuž EU a členské státy čelí. Měl by ale rovněž připravit půdu pro přijímání pevných závazků, jejichž cílem je podporovat aktivní stárnutí na všech úrovních. Měly by být vyvinuty snahy o konsolidaci výsledků evropského roku v rámci specifických politik a programů napříč příslušnými oblastmi politik, což poskytne impuls pro vytvoření trvalých opatření.

Zpravodaj se navíc domnívá, že návrh evropského roku by měl být změněn tak, aby zohledňoval tyto konkrétní otázky:

1.  Společnost, která si cení aktivního stárnutí musí zavést rámcové podmínky umožňující aktivní stárnutí, ale také stárnutí při současném zachování vitalityrespektování důstojnosti všech lidí. Aktivní stárnutí navíc může být úspěšné pouze ve společnosti vybudované na základě solidarityspolupráce mezi generacemi.

Podle definice SZO aktivní stárnutí také znamená vytvářet pro starší osoby více příležitostí jak dále pracovat, udržet se déle při zdraví a nadále společnosti prospívat jinými způsoby, například dobrovolnickou prací. Společnost a hospodářství proto musí lidem pomoct udržet si dobrý fyzický stav, místo ve společnosti a psychickou pohodu. K propagaci aktivního stárnutí je tudíž nezbytný celostní přístup, který bude zahrnovat zdravotní hledisko a aspekty vitality a důstojnosti, chceme-li, aby starší lidé mohli být i nadále aktivními členy společnosti a zůstat co nejdéle nezávislí.

Pro podporu aktivního stárnutí je dále nanejvýš důležité posílit solidaritu a spolupráci mezi generacemi. Tuto myšlenku sdílí a podporuje řada organizací občanské společnosti zastupujících zájmy různých věkových skupin, zejména organizace AGEEuropean Youth Platform. Za stejným účelem se také každoročně dne 29. dubna slaví Evropský den mezigenerační solidarity. K solidaritě mezi mladými, aktivními a staršími však nelze přistupovat pouze z finančního hlediska. Je jí třeba naopak nazírat v širším kontextu, postihujícím podporu vzájemné spolupráce a výměny mezi všemi generacemi, aby tak mohla každá z nich nalézt své místo ve společnosti a všechny bez výjimky mohly být díky svým přednostem přínosem pro evropskou společnost. Evropská společnost se musí stát společností pro všechny věkové skupiny.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byl rok 2012 vyhlášen za „Evropský rok aktivního stárnutí, podpory mezigenerační solidarity, udržování vitality a všeobecného respektování důstojnosti“ a aby byly tyto tři pilíře – vitalita, důstojnost a solidarita – dostatečně zviditelněny v cílech a činnostech evropského roku.

2.  Evropský rok 2010 by měl v Evropě přispět k rozvoji kultury aktivního stárnutí, jako souboru postojů, hodnot, cílů a postupů sdílených všemi Evropany.

Aktivní stárnutí se musí stát nedílnou součástí evropského sociálního modelu a sociálně orientovaného tržního hospodářství. Musí se stát úhelným kamenem „evropského životního stylu“, založeným na třech pilířích: vitalitě, důstojnosti a mezigenerační solidaritě. Aby toho mohlo být dosaženo, měl by evropský rok přispět ke změně smýšlení a k přijetí a trvalé podpoře aktivního stárnutí napříč všemi generacemi, včetně obyvatel starších než 50 let. Evropský rok by měl také pomoci zlepšit mezi širokou veřejností vnímání starších lidí a přínosu, který mohou nabídnout. To by mělo přispět ke změně způsobu uspořádání společnosti a znovuobnovení společenských vztahů a vazeb mezi jednotlivými generacemi i uvnitř nich.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byl všeobecný cíl evropského roku stanoven tak, aby evropský rok přispěl k vytvoření udržitelné kultury aktivního stárnutí v Evropě.

3.  Dosažení všeobecných politických cílů během evropského roku vyžaduje zapojení a podporu všech dotčených stran, ale také minimální množství rozpočtových prostředků.

Evropský rok by měl umožnit a povzbudit účast a zapojení všech dotčených stran na vnitrostátní, regionální a místní úrovni i na úrovni EU. Klíčová je v tomto ohledu role sociálních partnerů a organizací občanské společnosti . Z posledně zmíněných je třeba věnovat zvláštní pozornost církvím a různým sdružením bojujícím proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

S ohledem na to, že se aktivního stárnutí týká řada stávajících programů financování z prostředků EU v různých oblastech, existuje možnost, aby i ony přispěly k provádění evropského roku. Vybídnutí k takovému příspěvku by bylo vítáno také proto, že politická podpora aktivního stárnutí je vyžadována v celé řadě různých oblastí. Skutečný příspěvek plynoucí z těchto programů však nebude zřejmý až do úplného konce evropského roku. Navíc je bytostně důležité, aby EU udělala vše proto, aby podpořila členské státy při organizaci jejich aktivit na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, mimo jiné vytvořením podmínek pro určení a sdílení zkušeností. Je proto nezbytné vyhradit část finančních prostředků na činnosti na úrovni EU spojené s evropským rokem, jako jsou informování a komunikace, konference, analýzy a studie na úrovni EU.

S cílem podpořit udržitelnost evropského roku proto zpravodaj vyzývá k vytvoření zvláštní rozpočtové položky pro Evropský rok 2012.

EU a její členské státy učinily v minulosti mnohé pro zvýšení průměrné délky života evropských občanů. Hospodářská prosperita, sociální zabezpečení a trvalý mír vedly ke zvýšení kvality života. Zároveň však vyvstaly nové problémy, které musíme řešit. Život v kultuře aktivního stárnutí může být z tohoto hlediska prospěšný, zejména pokud bude koncept aktivního stárnutí vyvinut celostním způsobem zahrnujícím prevenci a podporu úcty k prostředkům a talentům, které mohou lidé všech generací nabídnout hospodářství a společnosti.

Evropský rok 2012 by se proto měl stát milníkem tohoto vývoje v Evropě tím, že do centra politik, společnosti a hospodářství postaví člověka a přemění evropskou společnost na společnost pro všechny věkové skupiny.


STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU K FINANČNÍ KOMPATIBILITĚ

9. 2. 2011

paní Pervenche BERÈSOVÁ

předsedkyně Hospodářského a měnového výboru

Evropský parlament

rue Wiertz

B - 1047 BRUSEL

Předmět: Stanovisko týkající se finanční kompatibility Kastlerova návrhu zprávy k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Vážená paní Berèsová,

dopisem ze dne 13. ledna 2011 jste na základě čl. 38 odst. 2 požádala Rozpočtový výbor o vyhodnocení finanční kompatibility změn navržených ve výše uvedeném návrhu zprávy.

Na základě rozhodnutí koordinátorů ze dne 26. ledna a v souladu s čl. 38 odst. 3 projednal Rozpočtový výbor tuto otázku na své schůzi dne 7. února.

Výbor rozhodl jednomyslně ve prospěch kompatibility finančních pozměňovacích návrhů obsažených ve výše uvedeném návrhu zprávy, které do rozpočtu na rok 2012 zavádějí položky závazků ve výši 4 miliony EUR určené na činnosti v rámci evropského roku 2012 prováděné na úrovni EU.

Toto rozhodnutí vychází ze stávajícího vyhodnocení rozpětí, která budou podle informací poskytnutých Evropskou komisí v jejím finančním plánování zveřejněném dne 31. ledna k dispozici v rozpočtovém roce 2012 v okruhu 1a.

Je však třeba poznamenat, že případné dodatečné finanční prostředky, které mají být přiděleny na evropský rok 2012 závisejí na rozpětí, jež bude skutečně k dispozici v návrhu rozpočtu na rok 2012, který má být předložen v dubnu 2011, a především na výsledku jednání mezi oběma složkami rozpočtového orgánu, k nimž dojde v druhém semestru tohoto roku.

S pozdravem

(podepsán:) Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (27.1.2011)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Navrhovatel: Lambert van Nistelrooij

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise navrhla, aby se rok 2012 stal Evropským rokem aktivního stárnutí. Obecným cílem tohoto evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a udělat více pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel ve věku nad 55 let, a zachovat tak solidaritu mezi generacemi. Aktivní stárnutí je definované jako vytváření lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky tak, aby měli své místo na trhu práce, boj proti sociálnímu vyloučení posílením aktivního zapojení do společnosti a podpora zdravého stárnutí.

Článek 2 návrhu rozhodnutí uvádí několik cílů. Praktická opatření, jež je třeba pro jejich dosažení přijmout, jsou uvedena v článku 3 a zahrnují iniciativy, které musí být organizovány a prováděny EU a státními, regionálními a místními orgány členských států.

Pozměňovací návrhy, které předkládá výbor REGI, mají proto za cíl:

– zajistit, aby aktivní stárnutí tvořilo nedílnou součást politického programu;

– připojit k názvu evropského roku podtitul – podpora mezigenerační solidarity, čímž se více upozorní na důležitý důvod, proč by společnosti měly aktivní stárnutí podporovat;

– zdůraznit klíčovou úlohu, kterou může mít evropský rok při podpoře a posílení místních a regionálních projektů a iniciativ, které starším lidem umožní přispět k jejich společenství a mít prospěch z náležité ochrany, bezpečnosti a zdravotní péče;

– zajistit, aby se ve městech a regionech členských států v tomto ohledu zvýšilo obecné povědomí;

– zajistit, aby iniciativy přijaté s ohledem na Evropský rok aktivního stárnutí měly decentralizovaný přístup a byly založené na víceúrovňové odpovědnosti, jak je zdůrazněno v Územním paktu místních a regionálních orgánů pro strategii Evropa 2020;

– zabezpečit přesnou koordinaci, soudržnost a účinnost prostřednictvím zavedení strategických pokynů pro provádění projektů, které jsou iniciovány s ohledem na evropský rok;

– zvýšit povědomí o významu rozvoje informačních a komunikačních technologií, které mohou účinně reagovat na výzvy spojené se stárnutím společnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Podle článku 156 Smlouvyfungování Evropské unie (SFEU) má Komise podporovat spolupráci mezi členskými státyusnadňovat koordinaci jejich činnostíoblasti sociální politiky.

Odůvodnění

Doplnění týkající se nového institucionálního rámce stanoveného Smlouvou o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b) Ve Smlouvěfungování Evropské unie sečlánku 174 uznává, že se některé regiony Unie potýkají se závažnými demografickými nedostatky trvalého charakteru, které mohou zhoršovat úroveň jejich rozvojekteré vyžadují zvláštní pozornost ve snazedosažení ekonomické, sociálníúzemní soudržnosti.

Odůvodnění

Ve článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie se uznává, že některé regiony Evropské unie čelí potížím, které jsou důsledkem jejich demografických podmínek, například oblasti s nízkou hustotou osídlení, a že tento fakt vyžaduje zvláštní pozornost při tvorbě evropských politik.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Část populace EU, kterou tvoří osoby ve věku nad 55 let, bude narůstat mnohem rychleji, než tomu bylo doposud. Očekává se, ženejvětšímu nárůstu dojde během období 2015–2035, kdy počet obyvatel ve věku 60 letvíce ročně poroste2 miliony osob. Tento nárůst je velmi pozitivní, neboť jdelogický důsledek zlepšení zdravotní péčekvality života.ohledem na realitu demografické změny však EU čelí mnoha výzvám, jako jsou např. snižování populaceurčitých městechregionech, včetně klesající atraktivity těchto městregionů, velký tlak na důchodové fondyproblémy se zachováním udržitelnosti finančních prostředků určených na zdravotní péčiveřejné služby.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ Komise zdůraznila, jak je pro sociální soudržnost a vyšší produktivitu důležité, aby Evropská unie podporovala zdravé a aktivní stárnutí populace. Navrhla stěžejní iniciativu „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“, podle kterého by členské státy měly především podporovat politiku aktivního stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská platforma pro boj proti chudobě“. Splnění cílů této politiky vyžaduje zapojení všech úrovní vládyrůzných nevládních subjektů; na úrovni Unie lze pak tyto cíle podporovat činnostmi evropského roku zaměřenými na zvyšování povědomí a posílení výměny osvědčených postupů. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na to, aby vnitrostátní opatření byla koordinovaná a v souladu s celkovými cíli evropského roku. Rovněž se plánuje účast dalších institucí a zúčastněných stran.

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ Komise zdůraznila, jak je pro sociální soudržnost a vyšší produktivitu důležité, aby Evropská unie podporovala zdravé a aktivní stárnutí populace. Navrhla stěžejní iniciativu „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“, podle kterého by členské státy měly především podporovat politiku aktivního stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská platforma pro boj proti chudobě“. Splnění cílů této politiky vyžaduje přístup založený na víceúrovňové odpovědnosti,jehož pomocí se docílí posílené účastičinnosti všech místníchregionálních orgánůrovněž různých nevládních subjektů; na úrovni Unie je nutné tyto subjekty podporovat činnostmi evropského roku zaměřenými na zvyšování povědomí, posílení výměny osvědčených postupů a vytváření součinnosti. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na to, aby opatření na centrálnídecentralizované úrovni byla koordinovaná a v souladu s celkovými cíli evropského roku. Rovněž se plánuje účast dalších institucí a zúčastněných stran.

 

Odůvodnění

Má-li být možné v zájmu sociální soudržnosti a vyšší produktivity podporovat zdravé a aktivní stárnutí populace, což je cílem strategie Evropa 2020, je krajně důležité, aby byly zapojeny místní a regionální orgány. Jejich zapojení lze zajistit přijetím opatření a vytvořením iniciativ za použití přístupu založeného na víceúrovňové odpovědnosti. Prostřednictvím aktivního zapojení vlády na centrální a decentralizované úrovni a přesné koordinace činností evropského roku bude navíc dosaženo nových synergií.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, Komise zdůraznila význam informačních a komunikačních technologií (IKT) pro důstojné stáří a navrhla především posílení společného programu asistovaného žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitální agendě pro Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout společné akce za účelem zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi všech Evropanů včetně starších osob – skupiny, která má mezi 150 miliony občanů (30 % z celkového počtu obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, výrazné zastoupení.

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, Komise zdůraznila význam aplikacíslužeb informačních a komunikačních technologií (IKT) pro důstojné stáří a navrhla především posílení společného programu asistovaného žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitální agendě pro Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout společné akce za účelem zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi všech Evropanů včetně starších osob – skupiny, která má mezi 150 miliony občanů (30 % z celkového počtu obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, výrazné zastoupení.následujících letech je třeba podpořit především infrastrukturu, aby možnosti zprostředkované digitálními technologiemi splnily svůj účeloblastech, kde je jich nejvíce zapotřebí, například ve formě elektronického zdravotnictví (e-health).

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)ohledem na strategii Evropa 2020 navrhla Komiserámci iniciativy Unie inovací zahájit před začátkem roku 2011 pilotní projekt týkající se aktivníhozdravého stárnutí. Tento pilotní projekt, který je prvním inovačním partnerstvím, zahrnuje rovněž sociální inovacemá za cíl podporovat lepší kvalitu života, předcházet nemocem, zlepšit fungování sociálních sítí ve veřejném sektorumezi sociálními partnery, podporovat zavedení nových technologiícílem zlepšovat kvalitu života, umožnit občanům žít déle nezávisle a v dobrém zdravotním stavuzvýšit do roku 2020 průměrný počet let života ve zdravídva roky. Navíc usilujezlepšení udržitelnostiúčinnosti evropských sociálních systémůsystémů zdravotní péče a o vytvoření trhu Unieglobálního trhu pro inovativní aplikaceslužby informačníchkomunikačních technologií. To by podnikůmUnii přineslo nové příležitosti, čímž by se zlepšila konkurenceschopnost Uniezajistil by se růst počtu pracovních místevropských regionech.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskémusociálnímu výboruVýboru regionůEvropské investiční bance ze dne 9. listopadu 2010, nazvané Závěry páté zprávyhospodářské, sociálníúzemní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti1 uznává, že je třeba, aby Evropská unie vyvinula politiku soudržnosti, která by byla schopna čelit sociálním výzvám, jako je stárnutí populace,vyčlenila dostatečné množství finančních prostředků na dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje několik programů Unie, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, program PROGRESS, program celoživotního učení, program v oblasti veřejného zdraví, specifické programy v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří v informační společnosti“, společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí (AAL), program pro konkurenceschopnost a inovace, který zahrnuje pilotní projekty na zavádění informačních a komunikačních technologií pro akční plán Důstojné stáří a Akční plán pro městskou mobilitu. Spolufinancování činností evropského roku ze strany Unie bude v souladu s prioritami a pravidly, které se na ročním nebo víceletém základě vztahují na stávající programy a autonomní rozpočtové linie v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by mohly evropský rok podpořit i programy a opatření v jiných oblastech, jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, výzkum, informační společnost, regionální politika a dopravní politika.

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje několik programů Unie, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, program PROGRESS, program celoživotního učení, program v oblasti veřejného zdraví, specifické programy v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří v informační společnosti“, společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí (AAL), program pro konkurenceschopnost a inovace, který zahrnuje pilotní projekty na zavádění informačních a komunikačních technologií pro akční plán Důstojné stáří, přípravná akce CALYPSOsociálním cestovním ruchu a Akční plán pro městskou mobilitu. Spolufinancování činností evropského roku ze strany Unie bude v souladu s prioritami a pravidly, které se na ročním nebo víceletém základě vztahují na stávající programy a autonomní rozpočtové linie v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by mohly evropský rok podpořit i programy a opatření v jiných oblastech, jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, výzkum, informační společnost, regionální politika a dopravní politika,to zejména tam, kde je to nutnéhlediska řešení problému sociálního začlenění, nepříznivých životních podmínek nebo chudoby. Evropský rok tak budehorizontální rovině rovněž příležitostí vybudit obecné povědomímobilizovat zúčastněné stranyboji proti sociálnímu vyloučení, nejisté situaci nebo chudobě starších osob,to zejménarámci stěžejní iniciativy strategie EU 2020 „Evropská platforma pro boj proti chudobě”. Finanční prostředky Uniepřekonání problémů souvisejících se stárnutím by neměly být omezeny pouze na evropský rok. Politika Unie by měla neustále zohledňovat demografické výzvy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Vzhledem k potřebě nadnárodní výměny informací a šíření osvědčených postupů v celé Unii nelze cíle navrhovaného Evropského roku aktivního stárnutí plně splnit na úrovni členských států – z důvodů rozsahu navrhovaných opatření tak mohou být lépe splněny na úrovni Unie. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanoveno v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů,

(16) Vzhledem k potřebě nadnárodní výměny informací a šíření osvědčených postupů v celé Unii nelze cíle navrhovaného Evropského roku aktivního stárnutí plně splnit na úrovni členských států. Je třeba uznat skutečnost, že města, regionyčlenské státy hrají při provádění těchto konkrétních opatření ústřední úlohu, zejména tam, kde jejich odpovědnost zahrnuje sociální integraci osob, které se potýkajípotížemi,poskytování podpory starším lidem. Je třeba dále uznat skutečnost, že, aniž je dotčena zásada subsidiarity, a z důvodů rozsahu navrhovaných opatření tak mohou být tyto cíle lépe splněny, pokud je iniciativa přijata na úrovni Unie. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanoveno v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů,

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Problém stárnutí obyvatelstva je často spojenpodmínkami venkovských oblastí, přičemž ale není výlučně problémem těchto oblastí, ale je rovněž problémem spojenýmpodmínkami, které jsou vlastní městskému prostředí, a s rolí městintegracivzdělávání obyvatelstva.

Odůvodnění

Aktivní stárnutí obyvatelstva je skutečnost, která musí být analyzována nejenom z hlediska příčin a následků ve venkovských oblastech, ale také v městských oblastech, s cílem najít řešení pro integraci starších generací.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Aktivní stárnutí populace je podmíněno mezigenerační solidaritou,to kromě začlenění do pracovního trhu také prostřednictvím vytváření vícelepších příležitostí pro zapojení starších pracovníků, neboť má za cíl také jejich plné začlenění do společnostibojuje proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím zvyšování obecného povědomíjejich autonomiikvalitě života, zejména pomocí podpory jejich účasti na aktivitách, jako je cestovní ruchdobrovolná činnost.

Odůvodnění

Hledání řešení pro mezigenerační solidaritu s cílem aktivního stárnutí obyvatelstva zahrnuje nejen začlenění těchto občanů do pracovního trhu, ale také boj proti sociálnímu vyloučení, vzdělávání a vybízení k účasti na občanských a volnočasových aktivitách.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem aktivního stárnutí (dále jen

„evropský rok“).

Rok 2012 se vyhlašuje Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi (dále jen

„evropský rok“).

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkovým cílem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a udělat více pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let tak, aby byla zachována solidarita mezi generacemi. Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou roli na trhu práce, boj proti sociálnímu vyloučení posílením aktivního zapojení do společnosti a podporu zdravého stárnutí. S ohledem na výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Celkovým cílem evropského roku je podněcovat a prostřednictvím konkrétních prostředků podporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a udělat prostřednictvím konkrétních opatření více pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let a zaměřit se na jejich lepší zapojení do společnostiohledem na úlohu, kterou mohou hrátekonomické, sociálníkulturní oblasti tak, aby byla zachována solidarita mezi generacemi. Aby bylo možné toho dosáhnout, je velmi důležité, aby evropský rok podporovalposiloval místníregionální projektyiniciativy, které zohledňují specifické potřeby starších občanůkteré umožní občanům ve stárnoucí společnosti co nejvíce přispětjejich společenstvídále umožní starším lidemtéto společnosti profitovatnáležité ochrany, bezpečnosti, řádného přizpůsobení jejich životních podmínekpřístupuveřejným službámkvalitní péči. Kromě toho je úkolem členských státůjejich městregionů, aby vytvořily rámec,němž budou moci zúčastněné stranyveřejnéhosoukromého sektoru řádně spolupracovatdosažení těchto společných cílů. Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou roli na trhu práce a při dobrovolné činnosti, boj proti sociálnímu vyloučení posílením aktivního zapojení do společnosti a podporu zdravého stárnutí. S ohledem na výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout užitečnost starších osob pro společnost a hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a více se snažit o mobilizaci potenciálu starších osob;

na všech administrativních úrovníchčlenských státech, městechregionech zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout užitečnost starších osob pro společnost a hospodářství prostřednictvím předáváníposilování jejich znalostídovedností, podporovat aktivní stárnutí, více se snažit o mobilizaci potenciálu starších osob, učinit aktivní stárnutípodporu solidarity mezi generacemi prioritoupolitickém programu zúčastněných stran na vnitrostátní, regionálnímístní úrovni;

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

podněcovat diskuzi a rozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi členskými státyzúčastněnými stranami na všech úrovních s cílem podporovat politiku aktivního stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost;

 

podněcovat diskuzi, podporovatrozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi veřejnýmisoukromými subjekty na státní, regionálnímístní úrovni s cílem účinnějiúspěšněji podporovat politiku aktivního stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost;

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní členským státůmzúčastněným stranám na všech úrovních, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly příslušné politiky a zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím se aktivního stárnutí.

nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, jako je např. posílení prostředí podporujícího inovace technologiíoblasti informačníchkomunikačních technologií, které se zabývají problémy stárnoucí společnosti, což veřejnýmsoukromým subjektům na státní, regionálnímístní úrovni umožní, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly příslušné politiky a zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím se aktivního stárnutí vypracováním dlouhodobých strategií.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů;

–výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů, zejména mezi místními volenými zástupci odpovědnými za oblasti souvisejícíaktivním stárnutímmezigenerační solidaritou;

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– výzkum a šetření na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni a šíření výsledků.

– výzkum a šetření na úrovni Unie, na vnitrostátní úrovni či úrovni regionálnímístní veřejné samosprávy a šíření výsledků.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Čl. 3. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Iniciativy přijatéohledem na Evropský rok aktivního stárnutí budou mít decentralizovaný přístupzajistí víceúrovňovou odpovědnost.

Odůvodnění

Do provádění konkrétních opatření bude nezbytné zapojit regionální a místní subjekty v členských státech. Víceúrovňová odpovědnost by měla zajistit výrazné zapojení všech příslušných zúčastněných stran a dále by měla vytvořit základ pro provádění dlouhodobých činností a iniciativ.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí vnitrostátního koordinátora, který bude pověřen organizací účasti tohoto státu na evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát také na to, aby vnitrostátní opatření byla správně koordinována.

Každý členský stát určí vnitrostátního koordinátora, který bude pověřen organizací účasti tohoto státu na evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát také na to, aby vnitrostátní opatření byla správně koordinována a aby se organizace občanské společnosti plně podílely na definováníprovádění činností souvisejícíchevropským rokem na místní, regionálnívnitrostátní úrovni. Kromě toho by prostřednictvím zavedení strategických pokynů pro provádění různých projektůrámci svých zemí měli národní koordinátoři vytvořit rámec pro důkladný dohled nad činností orgánůzúčastněných stran na regionálnímístní úrovni,tocílem posílit vytváření synergiízajistit účinnostsoudržnost vynaložených úsilí, jakožzabránit jakémukoli nesouladu či zdvojování činností.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise – spolu s členskými státy – musí zajistit, aby opatření stanovená v tomto rozhodnutí byla v souladu s ostatními programy a iniciativami Unie a vnitrostátními a regionálními programy a iniciativami, které přispívají k dosažení cílů evropského roku.

Komise – spolu s členskými státy – musí zajistit, aby opatření stanovená v tomto rozhodnutí byla v souladu s ostatními programy a iniciativami Unie a vnitrostátními a regionálními programy a iniciativami, které přispívají k dosažení cílů evropského roku, ale taképrojekty vyvinutýmirámci předchozích Evropských roků, zejména Evropského roku boje proti chudoběsociálnímu vyloučení (2010)Evropského roku dobrovolnictví (2011).

Odůvodnění

S cílem umožnit větší viditelnost iniciativ uskutečňovaných v rámci „Evropských roků“ a zvýšit jejich účinnost a zlepšit jejich výsledky je vhodné podporovat jejich pokračování a vzájemnou spojitost mezi iniciativami, které budou zahájeny, a těmi, které se již realizovaly v předešlých letech, s ohledem na existenci společných bodů a vazby mezi jejich příslušnými tématy.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

Mezinárodní spolupráce

 

Pro účely evropského roku může Komise spolupracovatpříslušnými orgány jiných mezinárodních organizací, zejménaOrganizací spojených národůRadou Evropy, aby zajistila zviditelnění úsilí Uniezvýšila jeho účinnost.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6b

Rozpočet

 

1. Dodatečný rozpočet na provádění tohoto rozhodnutí je pro období mezi 1. lednem 201231. prosincem 2012 stanoven ve výši 8 000 000 EUR.

 

2. Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgánmezích finančního rámce.

POSTUP

Název

Evropský rok aktivního stárnutí (2012)

Referenční údaje

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

9.9.2010

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Lambert van Nistelrooij

27.9.2010

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2010

 

 

 

Členové přítomní při konečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edvard Kožušník, Norica Nicolai, Jan Zahradil


STANOVISKO Výboru pro kulturuvzdělávání (27. 1. 2011)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku aktivního stárnutí (2012)

(KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

Navrhovatel: Hannu Takkula

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Od počátku 80. let jsou každoročně na úrovni EU organizovány evropské roky, které se zaměřují na konkrétní témata. Jejich cílem je zvýšit povědomí veřejnosti a upozornit národní vlády na důležité otázky, které chtějí země EU společně zdůraznit. Například rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudoběsociálnímu vyloučení, zatímco rok 2011 bude (Evropským) rokem dobrovolné činnosti. Volba tématu roku je uskutečněna předem, aby mohly být zahájeny kampaně a přípravné práce.

Současný návrh pro Evropský rok 2012 je Aktivní stárnutí. Toto téma bude sloužit jako rámec pro zvyšování povědomí, určení a šíření osvědčených postupů a povzbuzování tvůrců politik i zúčastněných osob na všech úrovních s cílem podpořit aktivitu a činnost mezi „stárnoucími“ generacemi Evropy.

Stejně jako v případě předchozích evropských roků budou navrhovaná opatření zahrnovat informační a propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni, které budou sdělovat a šířit klíčové informace o příkladech osvědčených postupů. Komise také doufá, že povzbudí všechny země EU, aby se před počátkem roku 2012 zavázaly k realizaci konkrétních opatření a cílů, a mohly tak ke konci tohoto roku prezentovat konkrétní výsledky.

Komise uvedla, že se nesnaží získat konkrétní finanční prostředky pro daný rok, ale navrhuje, aby stejně jako v některých minulých letech byly finanční příspěvky na kampaně z jiné akce týkající se aktivního stárnutí poskytnuty v rámci různých existujících programů Společenství a správních rozpočtů. I když je tento přístup k financování vzhledem ke stavu hospodářství citlivý, zpravodaj chce zdůraznit problematičnost tématu, zejména s ohledem na rozpočtové položky, jejichž prostředky byly v poslední době sníženy a jež jsou již vyčleněny na financování dlouhodobých projektů a programů (např. programy celoživotního vzdělávání).

Připomínky

Zpravodaj připouští, žeEU docházívýznamnému stárnutí populace. Výsledky výzkumu uvádí, že od roku 2012 se začne snižovat počet evropského obyvatelstvaproduktivním věku, zatímco počet obyvatelstva nad 60 let se budenadále zvyšovat přibližnědva miliony lidí ročně. Nejsilnější tlak se očekáváletech 2015–2035, kdy generace narozenáobdobí zvýšené porodnosti („baby boom“) odejde do důchodu.

Stárnutí populace se stalo jednounašich největších výzev. Stárnutí bude klást větší hospodářskésociální požadavky na zeměEvropězeměmnoha jiných částech světa. Při posuzování těchto různých výzev musíme mít rovněž na paměti, že starší lidé představují vzácnýčasto opomíjený zdroj, který významně přispívázájmům našich společností. Musíme se proto pokusit dále využívat potenciální přínos starších lidí pro společnost.

Zpravodaj chce věnovat zvláštní pozornost pojmu aktivní. Zdůrazňuje, že pojem aktivní neodkazuje pouze na schopnost být fyzicky aktivní nebo být delší dobu zapojen do pracovního procesu, ale aktivní by mělo také odkazovat na neustálouaktivní účast člověkasociálních, hospodářských, kulturníchobčanských aktivitách.

Zpravodaj si je vědom, že problematika stárnutí populace vyvolává mnoho zásadních otázek určených tvůrcům politik; mezi nejvýznamnější otázky patří:

1.  Vzhledemtomu, že lidé žijí déle, jak může být zlepšena kvalita života ve vyšším věku?

2.  Jak pomoci lidem zůstat aktivnímipřibývajícím věkem?

3.  Jak zajistit, aby mladší generace aktivně zohledňovala starší generaci?

4.  Jak nejlépe vyvážit úlohu rodinystátu, pokud jdepéčiosoby, kterépřibývajícím věkem potřebují péči?

Aktivní stárnutí také znamená vytvářet více příležitostí pro starší osoby, jež jim umožní udržet se déle při zdraví a nadále přispívat společnosti prací či jinými způsoby. Například dobrovolná činnost musí být podporována širokou škálou politik na všech úrovních. Je proto přirozené, že Evropský rok dobrovolné činnosti předchází Roku aktivního stárnutí. Evropský parlament však již dříve uznal, že se evropské roky nesmí stát pouhým cvičením zaměřeným na zlepšení vztahů s veřejností, a že je třeba vyvinout veškeré úsilí k upevnění cílů a výsledků v kontextu konkrétních politik, programů a dalších iniciativ a zároveň poskytnout podněty pro nové činnosti a politiky.

Aktivní stárnutí je třeba řešit v různých oblastech, nejen na pracovišti, kde je nezbytné starším zaměstnancům nepřetržitě poskytovat příležitosti ke vzdělávání, aby bylo zajištěno, že lidé zůstanou aktivní. Starší lidé navíc potřebují být školeni v nových technologiích. Je také nutné mít na paměti, že „mezigenerační“ vzdělávání může překlenout nebo dokonce zvýšit zkušenosti získané učením a pomoci při předávání kulturních hodnot.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy důležité podporovat zdravé stárnutí. Zdravé stárnutí může přispět ke zvýšení účasti starších osob na trhu práce, může jim umožnit být ve společnosti déle aktivní, může zlepšit individuální kvalitu jejich života a omezit tlak na systémy zdravotní a sociální péče.

(5) Vzhledem k rostoucímu podílu starších lidí v Evropě je dnes více než kdy jindy důležité podporovat zdravé stárnutí prostřednictvím kulturních činností (včetně sportu), které příznivě ovlivňují psychickéfyzické zdraví. Zdravé stárnutí může přispět ke zvýšení účasti starších osob na trhu práce, může jim umožnit být ve společnosti déle aktivní, může zlepšit individuální kvalitu jejich života a omezit tlak na systémy zdravotní a sociální péče. Proto je třeba podporovatstarších lidí fyzickou aktivitusportusnadnit jim za tímto účelem přístupveřejným sportovním zařízením.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Dne 22. února 2007 přijala Rada usnesení ,,Příležitosti a výzvy v souvislosti s demografickými změnami v Evropě: přínos starších osob k hospodářskému a sociálnímu rozvoji“, ve kterém zdůraznila potřebu zvýšit možnosti aktivního zapojení starších lidí, nové ekonomické příležitosti („stříbrná ekonomika“) vzniklé v důsledku rostoucí poptávky starších lidí po určitých druzích zboží a služeb, jakož i význam kladného postoje veřejnosti vůči starším lidem.

(7) Dne 22. února 2007 přijala Rada usnesení ,,Příležitosti a výzvy v souvislosti s demografickými změnami v Evropě: přínos starších osob k hospodářskému a sociálnímu rozvoji“, ve kterém zdůraznila potřebu zvýšit možnosti aktivního zapojení starších lidí, zejména prostřednictvím dobrovolnictví, nové ekonomické příležitosti („stříbrná ekonomika“) vzniklé v důsledku rostoucí poptávky starších lidí po určitých druzích zboží a služeb, jakož i význam kladného postoje veřejnosti vůči starším lidem.rámci politiky rozšiřování, sousedstvírozvoje může být velmi užitečná služba odborníkůdůchodu jako ta, která již existujemnoha zemích. Užitečná dobrovolná práce starších lidí je výborným příkladem nepostradatelného přínosu stárnoucí populace pro společnosthospodářstvíměla by býtdo budoucna podporována.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry nazvané „Rovné příležitosti pro ženy a muže: aktivní a důstojné stárnutí“, kde uznává, že starší ženy i muži v celé EU čelí ve snaze o aktivní a důstojný život vážným problémům, a navrhuje členským státům a Komisi přijmout řadu opatření.

(8) Dne 8. června 2009 přijala Rada závěry nazvané „Rovné příležitosti pro ženy a muže: aktivní a důstojné stárnutí“, kde uznává, že starší ženy i muži v celé EU čelí ve snaze o aktivní a důstojný život vážným problémům, a navrhuje členským státům a Komisi přijmout řadu opatření. Iniciativy,nimiž se počítá pro seniory, by se měly také týkat odvětví kulturyoblasti všeobecného rozvoje, aby tak byli starší lidé prostřednictvím svého začleněnízapojení chráněni před sociálním vyloučenímsamotou.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ Komise zdůraznila, jak je pro sociální soudržnost a vyšší produktivitu důležité, aby Evropská unie podporovala zdravé a aktivní stárnutí populace. Navrhla stěžejní iniciativu „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“, podle kterého by členské státy měly především podporovat politiku aktivního stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská platforma pro boj proti chudobě“. Splnění cílů této politiky vyžaduje zapojení všech úrovní vlády i různých nevládních subjektů; na úrovni Unie lze pak tyto cíle podporovat činnostmi evropského roku zaměřenými na zvyšování povědomí a posílení výměny osvědčených postupů. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na to, aby vnitrostátní opatření byla koordinovaná a v souladu s celkovými cíli evropského roku. Rovněž se plánuje účast dalších institucí a zúčastněných stran.

(10) Ve svém sdělení „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ Komise zdůraznila, jak je pro sociální soudržnost a vyšší produktivitu důležité, aby Evropská unie podporovala zdravé a aktivní stárnutí populace. Navrhla stěžejní iniciativu „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“, podle kterého by členské státy měly především podporovat politiku aktivního stárnutí, a stěžejní iniciativu „Evropská platforma pro boj proti chudobě“. Při prosazování vzdělávacích iniciativ, jejichž cílem je rozšiřování znalostízískávání technických dovedností seniorů, je vhodné využívat nové technologie. Splnění cílů této politiky vyžaduje zapojení všech úrovní vlády i různých nevládních subjektů; na úrovni Unie lze pak tyto cíle podporovat činnostmi evropského roku zaměřenými na zvyšování povědomí a posílení výměny osvědčených postupů. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát na to, aby vnitrostátní opatření byla koordinovaná a v souladu s celkovými cíli evropského roku. Rovněž se plánuje účast dalších institucí a zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, Komise zdůraznila význam informačních a komunikačních technologií (IKT) pro důstojné stáří a navrhla především posílení společného programu asistovaného žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitální agendě pro Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout společné akce za účelem zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi všech Evropanů včetně starších osob – skupiny, která má mezi 150 miliony občanů (30 % z celkového počtu obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, výrazné zastoupení.

(13) Ve svém sdělení „Digitální agenda pro Evropu“, první stěžejní iniciativě strategie EU 2020 přijaté dne 19. května 2010, Komise zdůraznila význam informačních a komunikačních technologií (IKT) pro důstojné stáří a navrhla především posílení společného programu asistovaného žití v domácím prostředí (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitální agendě pro Evropu bylo rovněž doporučeno přijmout společné akce za účelem zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi všech Evropanů včetně starších osob – skupiny, která má mezi 150 miliony občanů (30 % z celkového počtu obyvatel), kteří internet nikdy nepoužili, výrazné zastoupení. Zjednodušení přístupunovým technologiímzaškolováníjejich používání by dále zlepšilo příležitosti starších lidí, kteří by mohli mít užitekceloživotního vzdělávání,také by přispívaloodstraňování překážek celoživotního vzdělávání, pokud jdevzdálenostzdravotní postižení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje několik programů Unie, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, program PROGRESS, program celoživotního učení, program v oblasti veřejného zdraví, specifické programy v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří v informační společnosti“, společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí (AAL), program pro konkurenceschopnost a inovace, který zahrnuje pilotní projekty na zavádění informačních a komunikačních technologií pro akční plán Důstojné stáří a Akční plán pro městskou mobilitu. Spolufinancování činností evropského roku ze strany Unie bude v souladu s prioritami a pravidly, které se na ročním nebo víceletém základě vztahují na stávající programy a autonomní rozpočtové linie v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by mohly evropský rok podpořit i programy a opatření v jiných oblastech, jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, výzkum, informační společnost, regionální politika a dopravní politika.

(15) Na aktivní stárnutí se zaměřuje několik programů Unie, jako je Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, program PROGRESS, program celoživotního učení a zejména program Grundtvig, program v oblasti veřejného zdraví, specifické programy v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti sociálně-ekonomických a humanitních věd v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a vývoj, akční plán „Důstojné stáří v informační společnosti“, společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí (AAL), program pro konkurenceschopnost a inovace, který zahrnuje pilotní projekty na zavádění informačních a komunikačních technologií pro akční plán Důstojné stáří, přípravná akce CALYPSO pro sociální cestovní ruch a Akční plán pro městskou mobilitu. Spolufinancování činností evropského roku ze strany Unie bude v souladu s prioritami a pravidly, které se na ročním nebo víceletém základě vztahují na stávající programy a autonomní rozpočtové linie v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí. Tam, kde je to vhodné, by mohly evropský rok podpořit i programy a opatření v jiných oblastech, jako jsou vzdělání a kultura, zdraví, výzkum, informační společnost, regionální politika a dopravní politika.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkovým cílem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a udělat více pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let tak, aby byla zachována solidarita mezi generacemi. Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších příležitostí a pracovních podmínek pro starší pracovníky tak, aby mohli hrát svou roli na trhu práce, boj proti sociálnímu vyloučení posílením aktivního zapojení do společnosti a podporu zdravého stárnutí. S ohledem na výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Celkovým cílem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti zaměřené na podporu aktivního stárnutí a udělat více pro mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel nad 55 let s cílem zachovat solidaritu mezi generacemi, zhodnotit obraz seniorů jakožto přirozenéplnohodnotné součásti společnostizdůraznit přínos, jímž je pro celou společnost neocenitelná zkušenost, kterou starší lidé získali za celý život. Aktivní stárnutí znamená vytvoření lepších příležitostí a pracovních podmínek pro placenéneplacené prácecílem umožnit starším pracovníkům hrát svou roli na trhu práce a předávat své znalostitradičních profesích, boj proti sociálnímu vyloučení posílením aktivního zapojení do společnosti a podporu zdravého stárnutí pomocí podpory kulturních činností (včetně sportu). S ohledem na výše uvedené má evropský rok tyto cíle:

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí s cílem vyzdvihnout užitečnost starších osob pro společnost a hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a více se snažit o mobilizaci potenciálu starších osob;

(1) zvýšit obecné povědomí mezi obyvateli o významu aktivního stárnutí a bojovat proti negativním stereotypům týkajícím se stáří s cílem vyzdvihnout užitečnost starších osob pro společnost a hospodářství, podporovat aktivní stárnutí a více se snažit o mobilizaci potenciálu starších osob tím, že zdůrazní strategie celoživotního vzdělávání, včetně těch, které se týkají používání nových technologií;

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) podněcovat diskuzi a rozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi členskými státy a zúčastněnými stranami na všech úrovních s cílem podporovat politiku aktivního stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost;

(2) podněcovat diskuzi, vyměňovat si informace a rozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi členskými státy a zúčastněnými stranami na všech úrovních s cílem podporovat politiku aktivního stárnutí, stanovit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost;

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní členským státům a zúčastněným stranám na všech úrovních, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly příslušné politiky a zavázaly se ke konkrétním cílům týkajícím se aktivního stárnutí.

(3) nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní členským státům a zúčastněným stranám na všech úrovních, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly příslušné politiky a zavázaly se ke specifickýmkonkrétním cílům týkajícím se aktivního stárnutí prostřednictvím navržení dlouhodobých strategií, které pravidelně hodnotí účinnost tohoto rámcespecifických činnostícílů,

 

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) zajistit, aby členské státy podporovaly skupiny všech věkových kategorií ve vzájemném ovlivňováníspoluprácicílem vytvořit kolegiální vztah mezi všemi generacemi,bojovat tak proti diskriminacivykořisťování.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

informační, propagační a vzdělávací kampaně,

– informační, propagační a vzdělávací kampaně, včetně využívání nových sdělovacích prostředkůinternetu,

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů,

– výměna informací, zkušeností a osvědčených postupů prostřednictvím vnitrostátních koordinátorůkontaktních sítí vytvořených zúčastněnými stranami, které se podílejí na uskutečňování cílů Evropského roku,

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komisečlenské státy jsou povzbuzoványposkytování větších příležitostí těm, kdo dobrovolně podporují starší občanyjsou zapojeni do programů na získání finančních prostředků, čímž pozitivním způsobem využijí své nadšenízkušenosti.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise a členské státy zohlední při pořádání evropského roku rovnost mužů a žen.

3. Komise a členské státy zohlední při pořádání evropského roku rovnost mužů a žen a osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí vnitrostátního koordinátora, který bude pověřen organizací účasti tohoto státu na evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát také na to, aby vnitrostátní opatření byla správně koordinována.

Každý členský stát určí vnitrostátního koordinátora, který bude pověřen organizací účasti tohoto státu na evropském roce. Vnitrostátní koordinátoři by měli dbát také na to, aby vnitrostátní opatření byla správně koordinována a aby se organizace občanské společnosti plně podílely na definováníprovádění činností souvisejícíchEvropským rokem na místní, regionálnívnitrostátní úrovni.

Odůvodnění

Organizace občanské společnosti, které na místní a regionální úrovni přispívají k aktivnímu stárnutí, jsou početné. Jejich zkušenost, znalosti a jejich prostředky významně doplňují působení veřejných orgánů. Musí proto být od počátku do konce zapojeny a zahrnuty do všech aktivit Evropského roku, a to na jakékoli úrovni.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání vnitrostátních koordinátorů za účelem koordinace na úrovni Unie a za účelem výměny informací včetně informací o přijatých závazcích a jejich provádění v členských státech.

Komise svolává zasedání vnitrostátních koordinátorů za účelem koordinace na úrovni Unie a za účelem výměny informací a znalostí, včetně informací o přijatých závazcích a jejich provádění v členských státech.

POSTUP

Název

Evropský rok aktivního stárnutí (2012)

Referenční údaje

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

9.9.2010

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Hannu Takkula

19.10.2010

 

 

Projednání ve výboru

18.11.2010

2.12.2010

 

 

Datum přijetí

25.1.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


POSTUP

Název

Evropský rok aktivního stárnutí (2012)

Referenční údaje

KOM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD)

Datum predložení EP

6.9.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

9.9.2010

Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

9.9.2010

CULT

9.9.2010

LIBE

9.9.2010

FEMM

9.9.2010

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

30.11.2010

FEMM

28.9.2010

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Martin Kastler

22.9.2010

 

 

Projednání ve výboru

9.11.2010

1.2.2011

 

 

Datum přijetí

16.3.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Sergio Gutiérrez Prieto, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ivo Strejček

Datum předložení

18.3.2011

Poslední aktualizace: 28. dubna 2011Právní upozornění