Menetlus : 2010/0229(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0068/2011

Esitatud tekstid :

A7-0068/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/04/2011 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0133

SOOVITUS     ***
PDF 135kWORD 60k
18. märts 2011
PE 452.791v02-00 A7-0068/2011

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise protokolli vormis lepingu (milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes) sõlmimise kohta

(13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Gianluca Susta

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise protokolli vormis lepingu (milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes) sõlmimise kohta

(13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (13762/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise protokolli vormis lepingu projekti, milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes (13975/2010);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7-0372/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0068/2011),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Egiptuse Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Siiani on Euroopa–Vahemere piirkonna lepingutega seotud vaidlusi püütud lahendada üksnes diplomaatiliste vahenditega. Tegelikkuses ei ole see olnud kuigi tulemuslik ning on tekitanud olukordi, kus tülid jäävad lahendamata, kuna lepingut rikkunud poolel on lihtne lahendusprotsessi blokeerida.

2006. aastal volitas nõukogu Euroopa Komisjoni alustama Vahemere piirkonna partneritega läbirääkimisi, et kokku leppida toimiv vaidluste lahendamise kord. Egiptusega sõlmitava sellekohase kokkuleppe projekt parafeeriti 27. aprillil 2010 Luxembourgis toimunud ELi–Egiptuse assotsiatsiooninõukogu kohtumisel.

Vaidluste lahendamise ühtlustatud korra loomist tuleb hinnata positiivselt, kuna sellega nähtaks ette ka selgemad ja tõhusamad heastamismenetlused ning kindlad tähtajad. Raportöör on seisukohal, et need täiendused Euroopa–Vahemere piirkonna vabakaubanduslepingutele võivad aidata suurendada majanduslikku ja poliitilist stabiilsust selles tähtsas piirkonnas, soodustades rahul, arengul, õiglusel, võrdsusel, vabadusel, pluralismil, demokraatial ja vastastikusel austusel põhineva ruumi loomist.

Lisaks suurendaks sellise korra nõuetekohane rakendamine meie kahepoolsete kaubandussidemete turvalisust ja prognoositavust ning oleks ka samm edasi Euroopa–Vahemere toimiva vabakaubanduspiirkonna loomisel.

Esildatud vaidluste lahendamise kord on välja töötatud ELi viimase aja lepingutes sätestatud analoogiliste mehhanismide ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni vaidluste lahendamise käsitusleppe eeskujul. Raportöör jagab seisukohta, et kahepoolsed kaubanduslepingud peaksid alati olema täielikus kooskõlas mitmepoolse kaubandussüsteemiga. Lisaks tuleb komisjonil tagada, et lepinguid tulemuslikult rakendataks ning tegelikult kasutataks.

Eeltoodut arvesse võttes teeb raportöör ettepaneku, et Euroopa Parlament annaks sellele lepingule oma nõusoleku. Lahendamata tülidel on negatiivne mõju nii ettevõtjatele kui ka lõpptarbijatele kogu Vahemere piirkonnas. Lissaboni lepingu jõustumisega on välismaised otseinvesteeringud saanud ELi kaubanduspoliitika osaks ning kuuluvad seega liidu ainupädevusse. Ajal, mil välismaistel otseinvesteeringutel on tähtis osa riikide ja piirkondade majandusliku heaolu kindlustamisel, loodab raportöör, et hästi toimiv ja tulemuslik vaidluste lahendamise kord aitab reguleerida ka selles valdkonnas tekkivaid tülisid.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.3.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Viimane päevakajastamine: 24. märts 2011Õigusalane teave