Förfarande : 2010/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0069/2011

Ingivna texter :

A7-0069/2011

Debatter :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Omröstningar :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 13/09/2012 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0205

BETÄNKANDE     ***I
PDF 260kWORD 360k
21 mars 2011
PE 452.788v02-00 A7-0069/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: William (The Earl of) Dartmouth

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0552),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0322/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0069/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av begäran av den 18 november 2010 om ett WTO-undantag för utökade autonoma handelsförmåner som Europeiska unionen beviljat Pakistan,

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Pakistan bygger på det samarbetsavtal som trädde i kraft den 1 september 20041. Ett av huvudmålen i avtalet är skapa förutsättningar för och främja en ökning och utveckling av handeln mellan parterna.

(1) Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Pakistan bygger på det samarbetsavtal som trädde i kraft den 1 september 20041. Ett av huvudmålen i avtalet är skapa förutsättningar för och främja en ökning och utveckling av handeln mellan parterna. Respekten för mänskliga rättigheter, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, och demokratiska principer är också en avgörande del av detta avtal.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det humanitära biståndet är naturligtvis huvudinstrumentet i liknande situationer, och unionen har sedan början av nödsituationen tagit initiativ på detta område.

(3) Det humanitära biståndet är naturligtvis huvudinstrumentet i liknande situationer, och unionen har sedan början av nödsituationen tagit initiativ på detta område och utlovat Pakistan över 415 miljoner EUR i katastrofbistånd.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Det kommer att vara viktigt att utnyttja alla tillgängliga medel för att stödja Pakistans återhämtning från denna nödsituation och på vägen mot utveckling i framtiden.

(4) Det kommer att vara viktigt att utnyttja alla tillgängliga medel för att stödja Pakistans återhämtning från denna nödsituation, bland annat de särskilda handelsåtgärder som har föreslagits för att främja Pakistans export i syfte att bidra till landets framtida ekonomiska utveckling, och samtidigt garantera att konsekvens och samstämmighet bibehålls på alla nivåer i syfte att utforma en hållbar långsiktig strategi.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Naturkatastrofens omfattning kräver omedelbara och omfattande insatser där hänsyn ska tas till den geostrategiska betydelsen av Pakistans partnerskap med EU, främst p.g.a. Pakistans nyckelroll i kampen mot terrorism, samtidigt som insatserna ska bidra till den övergripande utvecklingen, säkerheten och stabiliteten i regionen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Effekterna av de autonoma handelsförmånerna bör kunna mätas konkret i form av nya arbetstillfällen, minskad fattigdom och en hållbar utveckling för Pakistans arbetstagare och fattiga.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Europeiska rådet underströk särskilt sitt fasta åtagande att exklusivt bevilja Pakistan ökat marknadstillträde till EU genom en omedelbar och tidsbegränsad sänkning av tullarna på de viktigaste importvarorna från Pakistan.

(6) Europeiska rådet underströk särskilt sitt fasta åtagande att exklusivt och undantagsvis bevilja Pakistan ökat marknadstillträde till EU genom en omedelbar och tidsbegränsad sänkning av tullarna på de viktigaste importvarorna från Pakistan. Efter att ha erhållit detta uppdrag föreslog kommissionen ett paket med 75 produktgrupper som är specifika för Pakistans främsta exportsektorer i de områden som drabbats hårdast av översvämningarna, och försäkrade att en ökning av Pakistans export till unionen på minst 100 miljoner EUR per år skulle ge ett verkligt, betydande och värdefullt stöd till regionen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Pakistans handel med EU omfattar främst textil- och beklädnadsprodukter, som enligt kommissionen utgjorde 73,7 procent av Pakistans export till EU 2009, men också etanol och läder. Det rör sig här om industriprodukter som är känsliga i vissa medlemsstater där sysselsättningen inom denna industrisektor redan har drabbats hårt av den globala nedgången och där branschen kämpar för att anpassa sig till en ny global handel.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Textilsektorn är mycket viktig för den pakistanska ekonomin. Den uppgår till 8,5 procent av BNP och sysselsätter 38 procent av arbetskraften, varav cirka hälften är kvinnor.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det är därför lämpligt att utvidga de autonoma handelsförmånerna för Pakistan genom att under en begränsad tidsperiod tillfälligt upphäva alla tullar på vissa exportvaror för Pakistan. Sådana handelsförmåner skulle inte medföra några större negativa konsekvenser för unionens inhemska marknad och inte heller leda till några negativa effekter för de minst utvecklade WTO-medlemmarna.

(7) På grund av den nöd som det pakistanska folket befinner sig i till följd av de förödande översvämningarna är det därför lämpligt att utvidga de undantagsvis beviljade autonoma handelsförmånerna för Pakistan genom att under en begränsad tidsperiod tillfälligt upphäva alla tullar på vissa exportvaror för Pakistan. Sådana handelsförmåner bör bara medföra begränsade negativa konsekvenser för unionens inhemska marknad och bör inte heller leda till några negativa effekter för de minst utvecklade WTO-medlemmarna.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Dessa åtgärder föreslås som en del av ett undantagspaket som har utformats till följd av den specifika situationen i Pakistan. Åtgärderna ska inte utgöra något prejudikat för EU:s handelspolitik gentemot andra länder.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Beviljandet av autonoma handelsförmåner är knutet till respekten för de grundläggande principerna om demokrati och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner är beroende av att Pakistan följer gällande bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri. Allvarliga och systematiska brott mot villkoren för rätt till förmånsbehandling, bedrägeri eller bristande administrativt samarbete vid kontroll av varors ursprung bör utgöra skäl att tillfälligt upphäva förmånerna. Kommissionen bör för detta ändamål tillåtas att vid behov anta sådana tillfälliga åtgärder.

(9) Rätten att omfattas av undantagsvis beviljade autonoma handelsförmåner är beroende av att Pakistan följer gällande bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri. Allvarliga och systematiska brott mot villkoren för rätt till förmånsbehandling, bedrägeri eller bristande administrativt samarbete vid kontroll av varors ursprung eller kraftigt försämrad respekt för de grundläggande principerna om demokrati och mänskliga rättigheter i Pakistan, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, bör utgöra skäl att tillfälligt upphäva förmånerna. Kommissionen bör för detta ändamål tillåtas att vid behov anta sådana tillfälliga åtgärder.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Dessa förmåner beviljas under förutsättning att Pakistan från och med det datum då denna förordning träder i kraft avstår från att bibehålla, införa eller höja tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller andra restriktioner för eller förbud mot export eller försäljning för export av sådana material som i huvudsak används för tillverkning av någon av de produkter som omfattas av denna förordning och som är avsedda för export till EU.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Det är nödvändigt att föreskriva att tullar enligt Gemensamma tulltaxan kan återinföras om en produkt orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent inom EU som enligt kommissionens bedömning producerar en likadan eller direkt konkurrerande produkt.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 10d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10d) För att så långt i förväg som möjligt kunna garantera en effektiv övervakning av tendenserna för import av sådana produkter som omfattas av förordningen är det nödvändigt att införa tullövervakning av import som omfattas av denna förordning. Denna övervakning ska ligga till grund för en kvartalsvis rapportering om tillämpningen och genomförandet av förordningen.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 10e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10e) De autonoma handelsförmåner som Pakistan beviljas bör bli föremål för en årlig konsekvensanalys av kommissionen. Analysen ska läggas fram inför parlamentet och rådet så att justeringar kan göras på basis av den verkliga importvolymen och eventuella konsekvenser för de sektorer som särskilt berörs av denna förordning.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Med hänsyn till det brådskande läget i Pakistan bör förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2011, under förutsättning att WTO har godkänt unionens begäran om undantag från sina förpliktelser enligt artiklarna I och XIII i Gattavtalet.

(12) Med hänsyn till det brådskande läget i Pakistan bör förordningen tillämpas så snart som WTO har godkänt unionens begäran om undantag från sina förpliktelser enligt artiklarna I och XIII i Gattavtalet.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en omedelbar och långsiktig inverkan på den ekonomiska återhämtningen i Pakistan efter översvämningarna bör handelsförmånerna tidsbegränsas till och med den 31 december 2013.

(13) För att säkerställa en omedelbar och långsiktig inverkan på den ekonomiska återhämtningen i Pakistan efter översvämningarna bör handelsförmånerna tidsbegränsas till ett år från och med åtgärdernas ikraftträdande.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.1

(14) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning avseende tillfälligt upphävande samt övervaknings- och skyddsåtgärder bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Ändringar av Kombinerade nomenklaturen bör inte medföra några större ändringar i sak beträffande de autonoma handelsförmånerna. Kommissionen bör därför bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att göra de ändringar och tekniska anpassningar som behövs i förteckningen över de varor för vilka de autonoma handelsförmånerna gäller.

(15) Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av övervakningsåtgärder och provisoriska skyddsåtgärder så att hänsyn tas till effekterna av dessa åtgärder och deras logiska placering i tiden i förhållande till antagandet av slutgiltiga skyddsåtgärder. Samma gäller för upphävande av förmåner när villkoren för rätt till handelsförmåner inte uppfylls, eftersom kommissionen därvidlag bara agerar på faktiska bevis och inte behöver använda politisk finkänslighet.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) För att göra de tekniska anpassningar som behövs i förteckningen över de varor för vilka de autonoma handelsförmånerna gäller och för att införa tullkvoter för sådan import som omfattas av denna förordning och vars volymer överstiger vissa nivåer, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att ändra bilaga I och bilaga II så att de återspeglar förändringarna i den kombinerade nomenklaturen och för att införa nya tullkvoter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför tillbörliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

 

Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar kontinuerligt översänds till Europaparlamentet och rådet på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Att Pakistan avstår från att bibehålla, införa eller höja tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller andra restriktioner för eller förbud mot export eller försäljning för export av sådana material som i huvudsak används för tillverkning av någon av de produkter som omfattas av denna förordning och som är avsedda för export till EU.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) Efterlevnaden av artikel XI i Gatt 1994 och dess tolkningsmeddelanden. Detta innebär att Pakistan måste avstå från att anta eller bibehålla några förbud mot eller restriktioner för export eller försäljning för export av sådana material som i första hand används för tillverkning av någon av de produkter som omfattas av bilaga I och II.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc) Att Pakistan avstår från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i EU eller från att höja befintliga tull- eller avgiftsnivåer eller från att införa andra restriktioner.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Utan att det påverkar villkoren i punkt 1 bör rätten att ta del av de förmånsordningar som införs genom artikel 1 beviljas på villkor att Pakistan respekterar de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, och de grundläggande demokratiska principerna.

 

Om Pakistan vidtar åtgärder som inskränker de mänskliga rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter, jämställdheten mellan kvinnor och män eller religiösa rättigheter, eller om landet ger stöd åt eller hjälper en terroristorganisation av något slag, ska kommissionen omedelbart föreslå att denna förordning upphävs.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Skyndsamt införande av tullkvoter

 

1. Om importen av en produkt som omfattas av bilaga I och som har sitt ursprung i Pakistan ökar volymmässigt med 20 procent eller mer jämfört med samma period 2010, ska kommissionen ha befogenhet att införa en tullkvot för import av denna produkt och omedelbart ändra bilaga I och bilaga II genom en delegerad akt. Det förfarande som föreskrivs i artikel 7a ska tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna artikel.

 

2. De uppgifter som tillhandahålls via den tullövervakning som avses i artikel 9b ska ligga till grund för införandet av den tullkvot som avses i denna artikel.

 

3. Denna tullkvot ska vara utformad som en tullfri kvot som begränsas till importnivån för produkten i fråga jämfört med samma period 2010 plus 20 procent. När den delegerade akten trätt i kraft, ska import som överstiger tullkvoten åläggas tullsatsen för mest gynnad nation eller annan tillämpbar tullsats.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Ändring av bilagorna

Tekniska anpassningar i bilagorna

Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 5 i syfte att ändra bilagorna för att införa nödvändiga ändringar och tekniska anpassningar efter ändringar av KN-nummer och Taric-nummer.

Kommissionen ska bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5 i syfte att ändra bilagorna för att införa tekniska anpassningar som blivit nödvändiga efter ändringar av både KN-nummer och Taric-nummer.

 

Under alla omständigheter får de befogenheter som delegeras till kommissionen enligt första stycket inte omfatta möjligheten att tillföra ytterligare produkter som inte redan står upptagna i förteckningarna i bilaga I och II till denna förordning.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Utövande av delegering

Utövande av delegering

1. Kommissionen ska bemyndigas att anta de delegerade akter som avses i artikel 4 på obestämd tid.

1. Kommissionen ska bemyndigas att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3b och 4 enligt de villkor som fastställs i denna artikel.

 

2. Kommissionen ska bemyndigas att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3b och 4 under förordningens giltighetstid.

 

3. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3b och 4. Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Beslutet ska inte påverka giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

3. Kommissionens befogenheter att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 6 och 7.

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 4 ska endast träda i kraft om ingen invändning har gjorts av vare sig Europaparlamentet eller rådet inom två månader från det att denna akt delgivits Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, innan denna frist har löpt ut, har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända. Fristen kan förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

Om detta ändringsförslag antas, ska artiklarna 6 och 7 utgå.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Skyndsamt förfarande

 

1. Delegerade akter som antagits enligt det skyndsamma förfarandet ska träda i kraft utan dröjsmål och tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Akten ska delges Europaparlamentet och rådet, tillsammans med en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

 

2. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt enligt det förfarande som avses i artikel 5. I sådant fall ska kommissionen utan dröjsmål upphäva akten så snart Europaparlamentet eller rådet meddelat sitt beslut att invända mot akten.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Kommittéförfarande

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén.

1. Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

1a. När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

2. När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8.1a.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Skyddsåtgärder

 

1. Om en produkt som anges i bilaga I eller II och som har sitt ursprung i Pakistan importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för en producent i EU som framställer liknande eller direkt konkurrerande produkter kan tullarna enligt Gemensamma tulltaxan när som helst återinföras för denna produkt (nedan kallat skyddsåtgärder).

 

2. På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska kommissionen fatta ett formellt beslut att inleda en undersökning inom en månad. Om kommissionen beslutar att inleda en sådan undersökning, ska kommissionen offentliggöra sitt beslut i ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av den erhållna informationen och upplysa om att all relevant information ska skickas till kommissionen. I tillkännagivandet ska dessutom den tidsfrist anges inom vilken berörda parter kan yttra sig skriftligen. Tidsfristen får inte överstiga en månad från och med den dag då tillkännagivandet offentliggjordes.

 

3. Kommissionen ska samla in all den information som kommissionen anser nödvändig och får kontrollera uppgifterna med Pakistan eller annan relevant källa. Kommissionen får biträdas av tjänstemän från den medlemsstat inom vars territorium kontroller kan komma att utföras, om medlemsstaten begär detta.

 

4. Vid undersökningen av om det föreligger allvarliga svårigheter ska kommissionen, i den mån uppgifter finns tillgängliga, bland annat beakta följande faktorer avseende EU-producenterna:

 

marknadsandel,

 

produktion,

 

lager,

 

produktionskapacitet,

 

kapacitetsutnyttjande,

 

sysselsättning,

 

import,

 

priser.

 

5. Undersökningen ska avslutas snarast möjligt, dock senast fyra månader efter det att tillkännagivandet enligt punkt 2 offentliggjorts. I undantagsfall får kommissionen förlänga denna period med ytterligare högst en månad.

 

6. I kritiska situationer då en fördröjning skulle kunna orsaka sådan skada som kan vara svår att avhjälpa, får kommissionen anta tillfälliga skyddsåtgärder med hjälp av genomförandeakter, efter att en preliminär bedömning gjorts på grundval av de faktorer som anges i punkt 4 för att fastställa att det finns tillräckliga bevis för att importen av en produkt som omfattas av denna förordning har ökat som ett resultat av att tullavgifterna upphävts i enlighet med denna förordning, och att denna import orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för unionens industri. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 8.1a. De tillfälliga åtgärderna ska inte gälla längre än 200 dagar.

 

7. Kommissionen ska besluta huruvida den ska införa ett slutgiltigt skydd i enlighet med det prövningsförfarande som avses i artikel 8.2.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9b

 

Övervakningsåtgärder

 

1. Om trenden för importen av en av de produkter som anges i bilaga I och som har sitt ursprung i Pakistan är sådan att den kan leda till de situationer som anges i artikel 9a.1, får kommissionen besluta att importen av denna produkt ska förhandsövervakas av EU.

 

2. Övervakningsåtgärder ska antas av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 8.1a.

 

3. Övervakningsåtgärder ska gälla under en begränsad tid. Om inget annat anges, ska de upphöra att gälla vid utgången av den andra sexmånadersperioden.

 

4. Denna övervakning ska ge uppdaterade och aktuella uppgifter om importens volym och värde. Dessa uppgifter ska omedelbart göras tillgängliga för medlemsstaterna, Europaparlamentet och de ekonomiska aktörerna.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011, under förutsättning att tullförmånerna i denna förordning godkänns genom ett undantag beviljat av WTO. Om WTO beviljar ett sådant undantag efter den 1 januari 2011, ska den tillämpas från detta senare datum då undantaget träder i kraft.

2. Denna förordning är giltig under förutsättning att tullförmånerna i den godkänns genom ett undantag beviljat av WTO och därför ska den tillämpas från det datum då undantaget träder i kraft.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning för att informera aktörerna om det datum då undantaget beviljas av WTO. Om detta datum infaller efter den 1 januari 2011, ska det angivna datumet vara den dag från och med vilken tullförmånerna ska tillämpas i enlighet med punkt 2 andra meningen.

3. Kommissionen ska offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning för att informera aktörerna om det datum då undantaget beviljas av WTO.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (25.1.2011)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

(KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

Föredragande: Cristian Dan Preda

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag lades fram efter de exceptionella översvämningarna i somras som förstörde en stor del av Pakistans territorium, och syftet är att förlänga de autonoma handelsförmånerna för Pakistan på 75 viktiga produktgrupper (främst textilier och kläder) i form av befrielse från tullar, med undantag för en produkt (etanol) för vilken en tullkvot kommer att gälla.

De föreslagna åtgärderna bör välkomnas som ett lysande exempel på de synergieffekter som Lissabonfördragets ikraftträdande har möjliggjort. EU och medlemsstaterna har redan gett Pakistan ett generöst humanitärt bistånd, men förlängningen av handelsförmåner för landet ingår i ett större åtgärdspaket som bidrar till att hantera konsekvenserna av de katastrofala översvämningarna på medellång och lång sikt. Det är ytterst viktigt att säkra Pakistans återhämtning och hållbara utveckling i framtiden, inte bara för medborgarnas skull, utan även för säkerheten och stabiliteten i regionen. Ett stabilt och välmående Pakistan som inte utvecklas mot extremism eller fundamentalism ligger självklart i EU:s intresse.

Även om de autonoma handelsförmånerna för Pakistan skulle förlängas med tre år har kommissionen inte gjort någon fullständig konsekvensbedömning av de föreslagna åtgärderna före antagandet av förslaget till förordning. Därför är det lämpligt att begränsa löptiden för handelsmedgivandena till två år och godkänna en förlängning av dessa förmåner med ytterligare ett år endast på villkor att kommissionen utför en fullständig konsekvensbedömning. Denna bedömning bör inte bara behandla åtgärdernas effekter på handeln och produktionen i EU, utan även omfatta deras konkreta konsekvenser för Pakistans befolkning och skattemedel, i synnerhet med tanke på Pakistans åtaganden att förbättra effektiviteten i det egna skattesystemet.

Dessutom bör det uppmärksammas att kommissionens förslag inte ställer några krav på Pakistan på området för mänskliga och sociala rättigheter, i motsats till hur det skulle ha varit om landet hade beviljats GSP+-status.

Man kan visserligen argumentera att de föreslagna åtgärderna inte kommer att utgöra ett bindande prejudikat på grund av de särskilda omständigheter som ledde till beslutet att bevilja Pakistan autonoma handelsfördelar, men denna förklaring är inte helt övertygande.

Man kan i själva verket inte utesluta att beslutet att bevilja det översvämningsdrabbade Pakistan autonoma handelsfördelar kan följas av andra liknande initiativ i framtiden. Dessutom finns det en risk att antagandet av autonoma handelsfördelar som inte är kopplade till några människorättsliga villkor faktiskt skulle undergräva EU:s nuvarande förmånssystem som grundar sig på respekten för vissa grundläggande rättigheter och värderingar.

På ett mer allmänt plan fastställs i artikel 207 i Lissabonfördraget att den gemensamma handelspolitiken ska föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder. Att konsolidera och stödja demokrati, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna är ett av EU:s främsta mål enligt artikel 21.2 i Lissabonfördraget.

Den människorättsliga situationen i Pakistan måste därför beaktas i förslaget till förordning. En allvarlig försämring av denna situation kan därför vara ett skäl till att upphäva tillämpningen av handelsförmånerna för Pakistan.

Slutligen är det nödvändigt med en sträng och kontrollerbar efterlevnad av gällande bestämmelser om produkters ursprung för att se till att de beviljade handelsförmånerna endast gynnar de som dessa åtgärder riktar sig till och verkligen bidrar till återhämtningen av Pakistans ekonomi, samtidigt som man undviker orättvisa villkor för de länder som framställer liknande produkter, i synnerhet mottagare av GSP+ i regionen och EU:s grannländer i söder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Pakistan bygger på det samarbetsavtal som trädde i kraft den 1 september 2004. Ett av huvudmålen i avtalet är skapa förutsättningar för och främja en ökning och utveckling av handeln mellan parterna.

(1) Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Pakistan bygger på det samarbetsavtal som trädde i kraft den 1 september 2004. Ett av huvudmålen i avtalet är skapa förutsättningar för och främja en ökning och utveckling av handeln mellan parterna. Respekten för mänskliga rättigheter, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, och demokratiska principer är också en avgörande del av detta avtal.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Det kommer att vara viktigt att utnyttja alla tillgängliga medel för att stödja Pakistans återhämtning från denna nödsituation och på vägen mot utveckling i framtiden.

(4) Det kommer att vara viktigt att utnyttja alla tillgängliga medel för att stödja Pakistans återhämtning från denna nödsituation och insatser för en framtida utveckling, och samtidigt garantera konsekvens och sammanhang på alla nivåer i syfte att utforma en långsiktig strategi.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det är därför lämpligt att utvidga de autonoma handelsförmånerna för Pakistan genom att under en begränsad tidsperiod tillfälligt upphäva alla tullar på vissa exportvaror för Pakistan. Sådana handelsförmåner skulle inte medföra några större negativa konsekvenser för unionens inhemska marknad och inte heller leda till några negativa effekter för de minst utvecklade WTO-medlemmarna.

(7) Det är därför lämpligt att utvidga de autonoma handelsförmånerna för Pakistan genom att under en begränsad tidsperiod tillfälligt upphäva alla tullar på vissa exportvaror för Pakistan, förutsatt att beviljandet av sådana handelsförmåner inte medför några större negativa konsekvenser för unionens inhemska marknad eller leder till några negativa effekter för de minst utvecklade WTO-medlemmarna.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner är beroende av att Pakistan följer gällande bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri. Allvarliga och systematiska brott mot villkoren för rätt till förmånsbehandling, bedrägeri eller bristande administrativt samarbete vid kontroll av varors ursprung bör utgöra skäl att tillfälligt upphäva förmånerna. Kommissionen bör för detta ändamål tillåtas att vid behov anta sådana tillfälliga åtgärder.

(9) Rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner är beroende av att Pakistan följer gällande bestämmelser om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena samt medverkar i ett effektivt administrativt samarbete med unionen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri. Allvarliga och systematiska brott mot villkoren för rätt till förmånsbehandling, bedrägeri eller bristande administrativt samarbete vid kontroll av varors ursprung eller kraftigt försämrad respekt för de grundläggande principerna om demokrati och mänskliga rättigheter i Pakistan, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, bör utgöra skäl att tillfälligt upphäva förmånerna. Kommissionen bör för detta ändamål tillåtas att vid behov anta sådana tillfälliga åtgärder.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att säkerställa en omedelbar och långsiktig inverkan på den ekonomiska återhämtningen i Pakistan efter översvämningarna bör handelsförmånerna tidsbegränsas till och med den 31 december 2013.

(13) För att säkerställa en omedelbar och långsiktig inverkan på den ekonomiska återhämtningen i Pakistan efter översvämningarna bör förlängandet av handelsförmånerna till allra senast den 31 december 2013 underställas en bedömning av de faktiska konsekvenserna för Pakistans befolkning och för genomförandet av de politiska reformer som krävs för att se till att de aktuella industrierna på ett effektivt sätt bidrar till skattemedlen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rätten att omfattas av ordningarna i artikel 1 ska vara beroende av följande villkor:

1. Rätten att omfattas av ordningarna i artikel 1 ska vara beroende av följande villkor:

a) Efterlevnaden av reglerna om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 underavsnitten 1 och 2 i förordning (EEG) nr 2454/93. När det gäller ursprungskumulation vid fastställandet av ursprung för de varor som omfattas av ordningarna i artikel 1, är dock endast kumulation med material som har sitt ursprung i EU tillåten. Regional kumulation och andra typer av kumulation är inte tillåten, med undantag av kumulation med varor som har sitt ursprung i EU.

a) Efterlevnaden av reglerna om varors ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 underavsnitten 1 och 2 i förordning (EEG) nr 2454/93. När det gäller ursprungskumulation vid fastställandet av ursprung för de varor som omfattas av ordningarna i artikel 1, är dock endast kumulation med material som har sitt ursprung i EU tillåten. Regional kumulation och andra typer av kumulation är inte tillåten, med undantag av kumulation med varor som har sitt ursprung i EU.

b) Efterlevnaden av metoder för administrativt samarbete enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 underavsnitt 3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

b) Efterlevnaden av metoder för administrativt samarbete enligt avdelning IV kapitel 2 avsnitt 1 underavsnitt 3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

c) Ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Pakistan i enlighet med denna förordning ska vara försedda med följande uppgifter i fält 4: ”Autonom åtgärd – förordning (EU) nr …/2010”.

c) Ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Pakistan i enlighet med denna förordning ska vara försedda med följande uppgifter i fält 4: ”Autonom åtgärd – förordning (EU) nr …/2010”.

 

2. Utan att det påverkar villkoren i punkt 1 bör rätten att ta del av de förmånsordningar som införs genom artikel 1 beviljas på villkor att Pakistan respekterar de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, och de grundläggande demokratiska principerna.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning under högst sex månader, förutsatt att kommissionen först har

1. Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att villkoren i artikel 2 inte uppfylls, däribland bevis på social dumpning, eller om den demokratiska och människorättsliga situationen i Pakistan försämras kraftigt, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt denna förordning under högst sex månader, förutsatt att kommissionen först har

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Denna förordning ska tillämpas till och med den 31 december 2013.

4. Denna förordning ska tillämpas till och med den 31 december 2012.

 

Senast 18 månader efter förordningens ikraftträdande ska kommissionen genomföra en fullständig bedömning av förordningens konsekvenser för handeln och produktionen i EU av de produkter som förordningen omfattar samt av handelsförmånernas effekter på ekonomin, befolkningens situation och skattemedlen i Pakistan och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. På grundval av denna rapport får Europaparlamentet och rådet besluta att förlänga tillämpningen av denna förordning till den 31 december 2013.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

Referensnummer

KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Ansvarigt utskott

INTA

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.10.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Cristian Dan Preda

23.11.2010

 

 

Behandling i utskott

13.1.2011

25.1.2011

 

 

Antagande

25.1.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

61

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Véronique De Keyser, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, György Schöpflin, Indrek Tarand

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Sylvie Guillaume


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan

Referensnummer

KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD)

Framläggande för parlamentet

7.10.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

19.10.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

19.10.2010

IMCO

19.10.2010

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

29.11.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

William (The Earl of) Dartmouth

26.10.2010

 

 

Behandling i utskott

9.11.2010

1.12.2010

25.1.2011

 

Antagande

16.3.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Jarosław Leszek Wałęsa

Ingivande

21.3.2011

Senaste uppdatering: 24 mars 2011Rättsligt meddelande