Διαδικασία : 2009/0165(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0085/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0085/2011

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 14
CRE 04/04/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0136

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 514kWORD 760k
24 Μαρτίου 2011
PE 452.774v02-00 A7-0085/2011

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (αναδιατύπωση)

(COM(2010)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Sylvie Guillaume

(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (αναδιατύπωση) (αναδιατύπωση)

(COM(2010)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0554),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο, σημεία 1 δ) και 2 α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0248/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και άρθρο 78, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου(2),

–   έχοντας υπόψη την από 2 Φεβρουαρίου 2010 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0085/2011),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο είναι σκόπιμο να αξιοποιούνται με σκοπό την επαρκή υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή των απαιτήσεων που θεσπίζονται κατά το δεύτερο στάδιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος για το Άσυλο, ιδίως δε των κρατών μελών εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιάζουσες και δυσανάλογα μεγάλες πιέσεις για τα συστήματα ασύλου τους, εξαιτίας ειδικότερα της γεωγραφικής ή δημογραφικής τους κατάστασης.

(8) Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να αξιοποιούνται μεταξύ άλλων και με σκοπό την επαρκή υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή των απαιτήσεων που θεσπίζονται κατά το δεύτερο στάδιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος για το Άσυλο, ιδίως δε των κρατών μελών εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιάζουσες και δυσανάλογα μεγάλες πιέσεις για τα συστήματα ασύλου τους, εξαιτίας ειδικότερα της γεωγραφικής ή δημογραφικής τους κατάστασης. Στα κράτη μέλη που δέχονται δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου σε σχέση με τον πληθυσμό τους θα πρέπει να αξιοποιείται άμεσα η παροχή οικονομικής υποστήριξης αλλά και διοικητικής/τεχνικής υποστήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αντίστοιχα, προκειμένου να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προαγωγή της εφαρμογής των άρθρων 1, 18, 19, 21, 24 και 47 του Χάρτη και πρέπει να εφαρμόζεται αναλόγως.

(13) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προαγωγή της εφαρμογής των άρθρων 1, 4, 18, 19, 21, 24 και 47 του Χάρτη και πρέπει να εφαρμόζεται αναλόγως.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης και το δικαίωμα στο άσυλο, όπου περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας ασύλου για κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ζητήσει άσυλο και ευρίσκεται στη δικαιοδοσία τους, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκομένων υπό τον ουσιαστικό έλεγχο ενός οργανισμού της Ένωσης ή ενός οργανισμού κράτους μέλους.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι βασικό να λαμβάνονται οι αποφάσεις για όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας με βάση τα γεγονότα και πρωτίστως από αρχές το προσωπικό των οποίων έχει την απαραίτητη γνώση ή εκπαίδευση σε θέματα ασύλου και προσφύγων.

(15) Είναι βασικό να λαμβάνονται οι αποφάσεις για όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας με βάση τα γεγονότα και πρωτίστως από αρχές το προσωπικό των οποίων έχει την απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση σε θέματα ασύλου και προσφύγων.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Προς το σκοπό της ορθής αναγνώρισης των ατόμων που χρήζουν προστασίας ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης της Γενεύης ή ως πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, κάθε αιτών θα πρέπει να έχει πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες, τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να επικοινωνεί καταλλήλως με τις αρμόδιες αρχές ώστε να υποβάλλει τα στοιχεία της υπόθεσής του, καθώς και επαρκείς διαδικαστικές εγγυήσεις για να προωθεί την υπόθεσή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επιπλέον, η εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας θα πρέπει κανονικά να δίδει στον αιτούντα τουλάχιστον το δικαίωμα παραμονής εν αναμονή της απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή, πρόσβαση σε διερμηνέα για την παρουσίαση της υπόθεσής του σε περίπτωση συνέντευξης με τις αρχές, δυνατότητα επικοινωνίας με εκπρόσωπο του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και με οργανώσεις που παρέχουν ενημέρωση ή συμβουλές σε αιτούντες διεθνή προστασία, το δικαίωμα κατάλληλης κοινοποίησης της απόφασης, πραγματικό και νομικό σκεπτικό της απόφασης, τη δυνατότητα συνεννόησης με νομικό ή άλλο σύμβουλο και το δικαίωμα ενημέρωσής του για τη νομική του κατάσταση στα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας, σε γλώσσα την οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί και, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το δικαίωμα ουσιαστικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου  .

(18) Προς το σκοπό της ορθής αναγνώρισης των ατόμων που χρήζουν προστασίας ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης της Γενεύης ή ως πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, κάθε αιτών θα πρέπει να έχει πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες, τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να επικοινωνεί καταλλήλως με τις αρμόδιες αρχές ώστε να υποβάλλει τα στοιχεία της υπόθεσής του, καθώς και ουσιαστικές διαδικαστικές εγγυήσεις για να προωθεί την υπόθεσή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επιπλέον, η εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας πρέπει κανονικά να δίδει στον αιτούντα τουλάχιστον το δικαίωμα παραμονής εν αναμονή της τελεσίδικης απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή , και, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, τον απαιτούμενο χρόνο για την αναζήτηση ένδικου μέσου, και για όσο χρονικό διάστημα το επιτρέπει ένα αρμόδιο δικαστήριο, πρόσβαση σε διερμηνέα για την παρουσίαση της υπόθεσής του σε περίπτωση συνέντευξης με τις αρχές, δυνατότητα επικοινωνίας με εκπρόσωπο του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και με οργανώσεις που παρέχουν ενημέρωση ή συμβουλές σε αιτούντες διεθνή προστασία, το δικαίωμα κατάλληλης κοινοποίησης της απόφασης, πραγματικό και νομικό σκεπτικό της απόφασης, τη δυνατότητα συνεννόησης με νομικό ή άλλο σύμβουλο και το δικαίωμα ενημέρωσής του για τη νομική του κατάσταση στα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας, σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή, ενδεχομένως, υποτίθεται ότι κατανοεί και, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το δικαίωμα ουσιαστικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία εξέτασης, οι κρατικοί λειτουργοί που έρχονται πρώτοι σε επαφή με άτομα που αναζητούν διεθνή προστασία, ιδίως εκείνοι που ασχολούνται με την επιτήρηση των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων ή διενεργούν ελέγχους στα σύνορα, πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες και την αναγκαία κατάρτιση σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και τι συνέχεια να δίδουν στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που βρίσκονται στο έδαφος, περιλαμβανομένης της μεθορίου, στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών, και οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν διεθνή προστασία, κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα βρίσκονται στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποβίβασή τους στην ξηρά και να γίνεται εκεί η εξέταση των αιτήσεών τους κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία.

(19) Προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία εξέτασης, οι κρατικοί λειτουργοί που έρχονται πρώτοι σε επαφή με άτομα που αναζητούν διεθνή προστασία, ιδίως εκείνοι που ασχολούνται με την επιτήρηση των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων ή διενεργούν ελέγχους στα σύνορα, πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες και την αναγκαία κατάρτιση σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν, να καταχωρούν και να διαβιβάζουν στην αποφαινόμενη αρχή τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που βρίσκονται στο έδαφος, περιλαμβανομένης της μεθορίου, στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών, και οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν διεθνή προστασία, κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα βρίσκονται στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποβίβασή τους στην ξηρά και να γίνεται εκεί η εξέταση των αιτήσεών τους κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Επειδή η έκφραση "τι συνέχεια να δίδουν στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας» είναι ιδιαίτερα ασαφής, θα πρέπει απαραιτήτως να διευκρινισθεί ότι οι αρχές πλην της αποφαινόμενης αρχής είναι αρμόδιες μόνο για την καταχώρηση της αίτησης και τη διαβίβασή της στην αποφαινόμενη αρχή που θα αναλάβει να την εξετάσει.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Εξάλλου, πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ευάλωτους αιτούντες, π.χ. ανηλίκους, ασυνόδευτους ανηλίκους, άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές πράξεις βίας ή αναπήρους, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων αυτών στις σχετικές διαδικασίες και για την επίκληση των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας.

(20) Εξάλλου, πρέπει να θεσπισθούν ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ευάλωτους αιτούντες, π.χ. ανηλίκους, εγκύους, ασυνόδευτους ανηλίκους, άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές πράξεις βίας όπως είναι οι βιαιοπραγίες για λόγους φύλου και οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές ή αναπήρους, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβαση των αιτούντων αυτών στις σχετικές διαδικασίες και για την επίκληση των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Με σκοπό τη διασφάλιση ουσιαστικής ισοτιμίας μεταξύ αιτούντων του γυναικείου και του ανδρικού φύλου, οι διαδικασίες εξέτασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες εκάστου φύλου. Ειδικότερα, οι προσωπικές συνεντεύξεις πρέπει να οργανώνονται έτσι, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αιτούντες να μπορούν να μιλήσουν για τις εμπειρίες που έχουν βιώσει σε περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο. Η περιπλοκότητα των προβαλλόμενων ισχυρισμών που άπτονται του φύλου πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο διαδικασιών με βάση την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, την έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή την έννοια των μεταγενέστερων αιτήσεων.

(22) Με σκοπό τη διασφάλιση ουσιαστικής ισοτιμίας μεταξύ αιτούντων του γυναικείου και του ανδρικού φύλου, οι διαδικασίες εξέτασης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες εκάστου φύλου. Ειδικότερα, οι προσωπικές συνεντεύξεις πρέπει να οργανώνονται έτσι, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αιτούντες να μπορούν να μιλήσουν για τις εμπειρίες που έχουν βιώσει σε περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο σε συνομιλητή του ιδίου φύλου, εάν το ζητήσουν, και ο οποίος να έχει λάβει ειδική κατάρτιση για συνεντεύξεις που αφορούν διώξεις λόγω φύλου. Η περιπλοκότητα των προβαλλόμενων ισχυρισμών που άπτονται του φύλου πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο διαδικασιών με βάση την έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, την έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής ή την έννοια των μεταγενέστερων αιτήσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Οι διαδικασίες εξέτασης των αναγκών διεθνούς προστασίας πρέπει να διεξάγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν οι αρμόδιες αρχές την ευχέρεια να εξετάζουν ενδελεχώς τις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας.

(24) Οι διαδικασίες εξέτασης των αναγκών διεθνούς προστασίας πρέπει να διεξάγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν οι αποφαινόμενες αρχές την ευχέρεια να εξετάζουν ενδελεχώς τις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις αιτήσεις επί της ουσίας, δηλαδή να αξιολογούν κατά πόσον ο συγκεκριμένος αιτών δικαιούται να θεωρηθεί άτομο που δικαιούται διεθνή προστασία κατά την έννοια της οδηγίας […/../ΕΚ] [«οδηγία περί αναγνώρισης»] εκτός εάν η παρούσα οδηγία προβλέπει άλλως, ιδίως όταν μπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι άλλη χώρα θα εξετάσει το θέμα και θα παράσχει επαρκή προστασία. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να εξετάζουν μια αίτηση διεθνούς προστασίας  επί της ουσίας όταν μια πρώτη χώρα έχει χορηγήσει στον αιτούντα το καθεστώς πρόσφυγα ή άλλη επαρκή προστασία και ο αιτών θα τύχει επανεισδοχής στη χώρα αυτή.

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις αιτήσεις επί της ουσίας, δηλαδή να αξιολογούν κατά πόσον ο συγκεκριμένος αιτών δικαιούται να θεωρηθεί άτομο που δικαιούται διεθνή προστασία κατά την έννοια της οδηγίας […/../ΕΚ] [«οδηγία περί αναγνώρισης»] εκτός εάν η παρούσα οδηγία προβλέπει άλλως, ιδίως όταν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι άλλη χώρα θα εξετάσει το θέμα και θα παράσχει και αποτελεσματική προστασία. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να εξετάζουν μια αίτηση διεθνούς προστασίας  επί της ουσίας όταν μια πρώτη χώρα έχει χορηγήσει στον αιτούντα το καθεστώς πρόσφυγα ή άλλη προσιτή και αποτελεσματική προστασία και ο αιτών θα τύχει επανεισδοχής στη χώρα αυτή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν έτσι μόνο αν ο συγκεκριμένος αιτών θα είναι ασφαλής στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «επαρκής προστασία» δεν ορίζεται σαφώς. Όμως, η προστασία της οποίας θα πρέπει να απολαύει ένας αιτών άσυλο όταν προωθείται σε άλλη χώρα οφείλει να είναι ουσιαστική και, στην πράξη, προσιτή.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Επιπλέον, όσον αφορά ορισμένες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες οι οποίες τηρούν ιδιαιτέρως υψηλά πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων και προστασίας προσφύγων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν είτε να μη διενεργούν καθόλου είτε να διενεργούν μια περιορισμένη εξέταση των αιτήσεων που αφορούν αιτούντες που εισήλθαν στο έδαφός τους από τέτοιες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «ασφαλούς τρίτης ευρωπαϊκής χώρας» δεν είναι αποδεκτή ως έχει. Η έννοια αυτή δεν συνοδεύεται από καμία ελάχιστη εγγύηση ή αρχή, δεδομένου ότι τόσο η πρόσβαση στο έδαφος, όσο και η πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης ασύλου είναι δυνατόν να προσκρούσουν σε άρνηση. Πέραν τούτου, όπως το απέδειξαν πρόσφατες μελέτες, επί του παρόντος κανένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιεί στην πράξη την εν λόγω έννοια.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) "αιτών" ή "αιτών διεθνή προστασία": υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση·

γ) "αιτών" ή "αιτών διεθνή προστασία": ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση·

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) "αιτών με ειδικές ανάγκες": κάθε αιτών ο οποίος, εξαιτίας της ηλικίας, του φύλου, αναπηρίας, προβλημάτων ψυχικής υγείας ή των επακόλουθων βασανιστηρίων, βιασμού, ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας πρέπει να τύχει ειδικών εγγυήσεων προκειμένου να επωφεληθεί των δικαιωμάτων και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·

δ) "αιτών με ειδικές ανάγκες": κάθε αιτών ο οποίος, εξαιτίας της ηλικίας, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, ασθενειών σωματικής ή ψυχικής υγείας ή των επακόλουθων βασανιστηρίων, βιασμού, ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας πρέπει να τύχει ειδικών εγγυήσεων προκειμένου να επωφεληθεί των δικαιωμάτων και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις που συνδέονται με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, ώστε να μπορούν οι εν λόγω αιτούντες να απολαύσουν, ενδεχομένως, ειδικών εγγυήσεων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ) α) «μέλη της οικογένειας», τα μέλη της οικογένειας του αιτούντα που ορίζονται στα σημεία i) έως v) και τα οποία είναι παρόντα στο ίδιο κράτος μέλος λόγω της αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας:

 

i) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο που συμβιοί εκτός γάμου με τον αιτούντα στο πλαίσιο σταθερής σχέσης, υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο συγκρίσιμο προς τα έγγαμα, δυνάμει της περί αλλοδαπών νομοθεσίας του,

 

ii) τα ανήλικα τέκνα των ζευγαριών που μνημονεύονται στο σημείο i) ή τα τέκνα του αιτούντος άσυλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα , χωρίς να έχει σημασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

 

iii) τα έγγαμα ανήλικα τέκνα των ζευγαριών που μνημονεύονται στο σημείο i) ή τα τέκνα του αιτούντος άσυλο, χωρίς να έχει σημασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, εφόσον είναι προς το απώτερο συμφέρον τους να συγκατοικούν με τον αιτούντα·

 

iv) ο πατέρας, η μητέρα ή ο κηδεμόνας του αιτούντα, εάν ο αιτών είναι ανήλικος και άγαμος ή εάν είναι ανήλικος και έγγαμος αλλά είναι προς το απώτερο συμφέρον του να συγκατοικεί με τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα του·

 

v) τα ανήλικα άγαμα αδέλφια του αιτούντα, εάν ο αιτών είναι ανήλικος και άγαμος ή εάν τα αδέλφια του είναι ανήλικα και έγγαμα αλλά είναι προς το απώτερο συμφέρον ενός τουλάχιστον εξ αυτών να συγκατοικούν.

Αιτιολόγηση

Τα "μέλη της οικογένειας" δεν ορίζονται στο άρθρο 2 "Ορισμοί", ωστόσο το αναθεωρημένο κείμενο αναφέρεται σε αυτά σε αρκετές περιπτώσεις. Ως κε τούτου, έχει ζωτική σημασία να συμπεριληφθεί ένας ορισμός και, προς το συμφέρον της εναρμόνισης, να χρησιμοποιηθούν ορισμοί που περιέχονται στις προτάσεις για την τροποποίηση των οδηγιών σχετικά με την υποδοχή και την αναγνώριση, καθώς και του κανονισμού του Δουβλίνου. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρειάζεται να μεταβληθεί ο ορισμός, εφόσον ο σεβασμός για την ενότητα της οικογένειας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το εάν η οικογένεια υπήρχε πριν από την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ β) "νέα δεδομένα και περιστάσεις": δεδομένα που στηρίζουν επί της ουσίας τον ισχυρισμό, και που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επανεξέταση προγενέστερης απόφασης.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) αιτούντες με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ)·

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ενημέρωση σχετικά με θέματα που άπτονται του φύλου, της ηλικίας και ψυχικών τραυμάτων·

β) ενημέρωση σχετικά με θέματα που άπτονται του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της ηλικίας και ψυχικών τραυμάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους·

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν ορίζεται αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3, το προσωπικό της εν λόγω αρχής να έχει τις κατάλληλες γνώσεις ή να λαμβάνει την απαιτούμενη κατάρτιση ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν ορίζεται αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3, το προσωπικό της εν λόγω αρχής να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και να λαμβάνει την απαιτούμενη κατάρτιση ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας έχει όντως ουσιαστική δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας έχει όντως ουσιαστική δυνατότητα να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι σε θέση να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ένας νόμιμος εκπρόσωπος να είναι σε θέση να υποβάλει την αίτησή εξ ονόματός τους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι να υποβάλλουν αίτηση εξ ονόματος των αιτούντων που δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν οι ίδιοι (επί παραδείγματι για ιατρικούς λόγους).

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας ανήλικος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των γονέων του ή άλλου ενήλικου μέλους της οικογένειάς του.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας ανήλικος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας είτε αυτοπροσώπως – εφόσον έχει διαδικαστική ικανότητα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο – είτε σε διαφορετική περίπτωση μέσω του νομίμου εκπροσώπου του ή του πληρεξουσίου του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 6.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τις περιπτώσεις στις οποίες η υποβολή αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας  κρίνεται ότι συνιστά επίσης υποβολή αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας  για οποιονδήποτε άγαμο ανήλικο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστα σαφής διατύπωση της τροπολογίας αυτής φαίνεται να αντιβαίνει προς το αναθεωρημένο άρθρο 6(7) (γ), το οποίο παρέχει σε κάθε ανήλικο, έγγαμο ή όχι, τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω των γονέων ή άλλων ενηλίκων μελών της οικογενείας του. Τίποτε δεν δικαιολογεί το να αποκλείονται από την εν λόγω διαδικαστική εγγύηση οι έγγαμοι ανήλικοι. Ο γάμος δεν σχετίζεται με το βαθμό ωριμότητας ή αυτονομίας του ανηλίκου ατόμου.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες, η αστυνομία, οι αρχές μετανάστευσης και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης λαμβάνουν οδηγίες και την απαιτούμενη κατάρτιση σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δίδουν στις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διορίζονται ως υπεύθυνες αρχές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, οι παρεχόμενες οδηγίες περιλαμβάνουν την υποχρέωση καταχώρησης των αιτήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οδηγίες επιτάσσουν τη διαβίβαση της αίτησης στην αρχή που είναι αρμόδια για την καταχώρησή της, μαζί με κάθε χρήσιμο πληροφοριακό στοιχείο.

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συνοριοφύλακες, η αστυνομία, οι αρχές μετανάστευσης και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης λαμβάνουν οδηγίες και την απαιτούμενη κατάρτιση για την αναγνώριση, την καταχώρηση και τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που οι εν λόγω αρχές διορίζονται ως υπεύθυνες αρχές κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, οι παρεχόμενες οδηγίες περιλαμβάνουν την υποχρέωση καταχώρησης των αιτήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οδηγίες επιτάσσουν τη διαβίβαση της αίτησης στην αρχή που είναι αρμόδια για την καταχώρησή της, μαζί με κάθε χρήσιμο πληροφοριακό στοιχείο.

Αιτιολόγηση

Επειδή η έκφραση "τι συνέχεια να δίδουν στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας» μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, θα πρέπει απαραιτήτως να διευκρινισθεί ότι οι αρχές πλην της αποφαινόμενης αρχής είναι αρμόδιες μόνο για την καταχώρηση της αίτησης και τη διαβίβασή της στην αποφαινόμενη αρχή που θα αναλάβει να την εξετάσει.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλές στους αιτούντες διεθνή προστασία έχουν πρόσβαση στα σημεία διέλευσης των συνόρων, περιλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης, καθώς και στα καταστήματα κράτησης, με την επιφύλαξη της σύναψης σχετικής συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις οι οποίες παρέχουν νομική συνδρομή και/ή εκπροσώπηση στους αιτούντες διεθνή προστασία έχουν ταχεία πρόσβαση στα σημεία διέλευσης των συνόρων, περιλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης, καθώς και στα καταστήματα κράτησης.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύναται να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την παρουσία τέτοιων οργανώσεων στους χώρους που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο.

Τα κράτη μέλη δύναται να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την παρουσία τέτοιων οργανώσεων στους χώρους που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο, στο μέτρο που οι κανόνες αυτοί δεν περιορίζουν την δυνατότητα πρόσβασης των αιτούντων σε γνωματεύσεις και συμβουλές.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στους αιτούντες επιτρέπεται να παραμείνουν στο κράτος μέλος, αποκλειστικά για το σκοπό της διαδικασίας, μέχρις ότου η αποφαινόμενη αρχή λάβει την απόφασή της σύμφωνα με τις πρωτοβάθμιες διαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Το δικαίωμα παραμονής δεν θεμελιώνει δικαίωμα για χορήγηση άδειας διαμονής.

1. Στους αιτούντες επιτρέπεται να παραμείνουν στο κράτος μέλος, αποκλειστικά για το σκοπό της διαδικασίας, μέχρις ότου η αποφαινόμενη αρχή λάβει την τελεσίδικη απόφασή της καθώς και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών ασκεί προσφυγή, και για όσο διάστημα το επιτρέψει η αρμόδια αρχή ή το δικαστήριο.έφεση Το δικαίωμα παραμονής δεν θεμελιώνει δικαίωμα για χορήγηση άδειας διαμονής.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένα κράτος μέλος δύναται να εκδώσει έναν αιτούντα σε τρίτη χώρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 μόνον εφόσον οι αρμόδιες αρχές έχουν πεισθεί ότι η απόφαση περί έκδοσης δεν θα οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων του κράτους μέλους.

3. Ένα κράτος μέλος δύναται να εκδώσει έναν αιτούντα σε τρίτη χώρα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 μόνον εφόσον η απόφαση περί έκδοσης δεν θα οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων του κράτους μέλους ή ότι ο αιτών δεν θα εκτεθεί σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση μετά την άφιξή του στην τρίτη χώρα.

Αιτιολόγηση

Οι διπλωματικές διαβεβαιώσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την επί τόπου ασφάλεια του αιτούντος. Η εμπλοκή της Ύπατης Αρμοστείας (UNHCR) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης (EASO) θα διόρθωνε την κατάσταση.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) να λαμβάνονται συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ως προς τη γενική κατάσταση στις χώρες καταγωγής των αιτούντων και, όπου χρειάζεται, στις χώρες μέσω των οποίων διήλθαν και να προβλέπεται ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων και τη λήψη των αποφάσεων έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες καθώς επίσης, οσάκις η αποφαινόμενη αρχή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω πληροφορίες με σκοπό την έκδοση απόφασης, να είναι αυτές διαθέσιμες στον αιτούντα και στον δικηγόρο του·

β) να λαμβάνονται συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως προς τη γενική κατάσταση στις χώρες καταγωγής των αιτούντων και, όπου χρειάζεται, στις χώρες μέσω των οποίων διήλθαν και να προβλέπεται ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων και τη λήψη των αποφάσεων έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες καθώς επίσης, οσάκις η αποφαινόμενη αρχή λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω πληροφορίες με σκοπό την έκδοση απόφασης, να είναι αυτές διαθέσιμες στον αιτούντα και στον δικηγόρο του·

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) το προσωπικό που εξετάζει αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις να γνωρίζει τις συναφείς απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της νομοθεσίας περί ασύλου και προσφύγων·

γ) το προσωπικό που εξετάζει αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις να γνωρίζει τις συναφείς απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της νομοθεσίας περί ασύλου και προσφύγων καθώς και της νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συμμετέχει στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης και μεταγενέστερης επιμόρφωσης που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1·

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) το προσωπικό που εξετάζει αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις να έχει εκπαιδευθεί και να μπορεί να ζητήσει συμβουλές, εφόσον είναι αναγκαίο, από εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων, π.χ. επί ιατρικών ή πολιτιστικών ζητημάτων ή ζητημάτων που άπτονται των παιδιών ή του φύλου.

δ) το προσωπικό που εξετάζει αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις να έχει εκπαιδευθεί και να μπορεί να ζητήσει συμβουλές, εφόσον είναι αναγκαίο, από εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων, π.χ. επί ιατρικών ή πολιτιστικών ή θρησκευτικών ζητημάτων ή ζητημάτων που άπτονται των παιδιών, του φύλου, ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ) α) ο αιτών και ο νομικός του σύμβουλος να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχουν οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο σημείο δ).

Αιτιολόγηση

Χάριν τήρησης της αρχής της "ισότητας των όπλων" και βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση αναδιατύπωσης της Επιτροπής ορίζει, στο άρθρο 9(3)(β), ότι ο αιτών και ο νομικός του σύμβουλος θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης. Ως εκ τούτου, χάριν συνοχής και ακρίβειας, είναι απαραίτητο να προστεθεί η δυνατότητα αυτή και για την πρόσβαση στις γνώμες των εμπειρογνωμόνων στους οποίους απευθύνθηκε η αποφαινόμενη αρχή.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε, όταν απορρίπτεται αίτηση αναφορικά με το καθεστώς του πρόσφυγα ή/και το καθεστώς επικουρικής προστασίας , να αναφέρονται στην απόφαση οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι και να δίδονται γραπτώς πληροφορίες για τις δυνατότητες προσβολής αρνητικής απόφασης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν επίσης ώστε, όταν απορρίπτεται ή εγκρίνεται αίτηση αναφορικά με το καθεστώς του πρόσφυγα ή/και το καθεστώς επικουρικής προστασίας , να αναφέρονται ευκρινώς στην απόφαση οι πραγματικοί και νομικοί λόγοι και να δίδονται γραπτώς πληροφορίες για τις δυνατότητες προσβολής αρνητικής απόφασης τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης και να υπογράφονται άμα τη λήψη τους από τον ενδιαφερόμενο.

Αιτιολόγηση

Με αυτή την προσθήκη θα διασφαλιστεί ότι ο αιτών θα ενημερωθεί έγκαιρα, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να τηρήσει κάθε προθεσμία για περαιτέρω διοικητικές ενέργειες.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρέχουν γραπτώς πληροφορίες για τις δυνατότητες προσβολής αρνητικής απόφασης όταν ο αιτών έχει ενημερωθεί γραπτώς ή με ηλεκτρονικό μέσο στο οποίο ο αιτών έχει πρόσβαση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενημέρωσης των αιτούντων σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής αρνητικής απόφασης συνιστά θεμελιώδη διαδικαστική εγγύηση, η οποία δεν είναι δυνατόν να υπαχθεί σε παρόμοιο περιορισμό. Πράγματι, είναι δύσκολο να εξασφαλισθεί ότι οι δυνατότητες προσφυγής που κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό μέσο είναι όντως προσιτές για τους αιτούντες.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες η κοινολόγηση επιμέρους πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο σε μέλη της οικογένειάς του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του εν λόγω ατόμου, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων διώξεων με βάση το φύλο ή την ηλικία. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκδίδεται χωριστή απόφαση με αποδέκτη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

4. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες η κοινολόγηση επιμέρους πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο σε μέλη της οικογένειάς του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του εν λόγω ατόμου, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων διώξεων με βάση το φύλο, το γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και/ ή την ηλικία. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκδίδεται χωριστή απόφαση με αποδέκτη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Να ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν, για τη διαδικασία που ακολουθείται και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους και της μη συνεργασίας με τις αρχές· να ενημερώνονται ως προς τις προθεσμίες καθώς και ως προς τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας […./../ΕΚ] [«οδηγία περί αναγνώρισης»]. Οι πληροφορίες τους δίδονται εγκαίρως ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα που εγγυάται η παρούσα οδηγία και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 12.

α) Να ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, ή, ενδεχομένως, ευλόγως υποτίθεται ότι κατανοούν για τη διαδικασία που ακολουθείται και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους και της μη συνεργασίας με τις αρχές· να ενημερώνονται ως προς τις προθεσμίες καθώς και ως προς τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση για υποβολή των στοιχείων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας […./../ΕΚ] [«οδηγία περί αναγνώρισης»]. Οι πληροφορίες τους δίδονται εγκαίρως ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα που εγγυάται η παρούσα οδηγία και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικής σημασίας να κοινοποιούνται οι πληροφορίες αυτές σε γλώσσα κατανοητή από τους αιτούντες, ώστε να τους προσφέρεται από την έναρξη της διαδικασίας η κατάλληλη και πραγματική ευκαιρία να κατανοήσουν το ταχύτερο δυνατόν την ακολουθητέα διαδικασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) Να ενημερώνονται σχετικά με το αποτέλεσμα της απόφασης της αποφαινόμενης αρχής σε γλώσσα που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν εάν δεν τους παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση νομικός ή άλλος σύμβουλος . Η παρεχόμενη ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δυνατότητα προσβολής αρνητικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2.

ε) Να ενημερώνονται σχετικά με το αποτέλεσμα της απόφασης της αποφαινόμενης αρχής σε γλώσσα που κατανοούν ή, ενδεχομένως, ευλόγως υποτίθεται ότι κατανοούν εάν δεν τους παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση νομικός ή άλλος σύμβουλος . Η παρεχόμενη ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δυνατότητα προσβολής αρνητικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε μια πραγματική προσφυγή, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται οι αιτούντες σε γλώσσα που κατανοούν, σχετικά με την απόφαση που τους αφορά και να τους παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να ασκήσουν δεόντως αιτιολογημένη προσφυγή.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας […./../ΕΚ] [«οδηγία περί αναγνώρισης»]. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους αιτούντες άλλες  υποχρεώσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές στο μέτρο που οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία οφείλουν να συμπράττουν στο μέτρο των σωματικών και ψυχολογικών δυνάμεών στη διαλεύκανση των πραγματικών περιστατικών και να γνωστοποιούν την ταυτότητα και την ιθαγένειά τους και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας […./../ΕΚ] [«οδηγία περί αναγνώρισης»] στις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που δεν κατέχουν έγκυρο διαβατήριο ή εναλλακτικό ταξιδιωτικό έγγραφο, οι αιτούντες οφείλουν να συνεργάζονται για την έκδοση ταυτότητας. Εφόσον οι αιτούντες μπορούν να παραμένουν στο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, δεν οφείλουν να έλθουν σε επαφή με τις αρχές της χώρας καταγωγής εφόσον εκφράζονται φόβοι ότι διώκονται στη χώρα αυτή. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους αιτούντες άλλες  υποχρεώσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές στο μέτρο που οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) να κάνουν σωματική έρευνα στον αιτούντα και να ερευνήσουν τα αντικείμενα που φέρει, υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα πραγματοποιείται από άτομο του ιδίου φύλου·

δ) να κάνουν σωματική έρευνα στον αιτούντα και να ερευνήσουν τα αντικείμενα που φέρει, υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα πραγματοποιείται από άτομο του ιδίου φύλου που είναι ευαίσθητο ως προς την ηλικία και το πολιτιστικό υπόβαθρο του αιτούντος και με πλήρη σεβασμό της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και διανοητικής ακεραιότητας·

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πριν από τη λήψη απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή πρέπει να παρέχεται στον αιτούντα η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης σχετικά με την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας που έχει υποβάλει  με πρόσωπο αρμόδιο, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, για τη διεξαγωγή ανάλογων συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις επί της ουσίας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας πραγματοποιούνται οπωσδήποτε από το προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής.

1. Πριν από τη λήψη απόφασης από την αποφαινόμενη αρχή πρέπει να παρέχεται στον αιτούντα η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης σε γλώσσα που κατανοεί σχετικά με την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας που έχει υποβάλει  με πρόσωπο αρμόδιο, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, για τη διεξαγωγή ανάλογων συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις σχετικά με το παραδεκτό μια αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας και επί της ουσίας της εν λόγω αίτησης πραγματοποιούνται οπωσδήποτε από το προσωπικό της αποφαινόμενης αρχής.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες μιας απόφασης απόρριψης, η προσωπική συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης θα πρέπει να διεξάγεται από την αποφαινόμενη αρχή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 της προτάσεως τη Επιτροπής, λαμβάνει την αναγκαία κατάρτιση ώστε να μπορεί να εφαρμόζει περίπλοκες έννοιες, όπως η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και της πρώτης χώρας ασύλου.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν στην εθνική νομοθεσία τις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται σε ανήλικο η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν στην εθνική νομοθεσία τις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται σε ανήλικο η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το απώτερο συμφέρον του παιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Αιτιολόγηση

Χάριν ενίσχυσης της αρχής του απώτερου συμφέροντος του παιδιού, τα κράτη μέλη οφείλουν περιλάβουν στο εθνικό τους δίκαιο το δικαίωμα όλων των παιδιών σε ακρόαση, με την προϋπόθεση ότι η συνέντευξη αυτή πραγματοποιείται προς το απώτερο συμφέρον του παιδιού και από προσωπικό που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων (πρβλ. επίσης το άρθρο 21(3)(β)).

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο αιτών είναι ανίκανος ή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη, για λόγους που οφείλονται σε μόνιμες καταστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, η αρμόδια αρχή συμβουλεύεται ιατρικό εμπειρογνώμονα προκειμένου να εξακριβώσει αν η κατάσταση είναι πρόσκαιρη ή μόνιμη.

β) η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι ο αιτών είναι ανίκανος ή δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη, για λόγους που οφείλονται σε μόνιμες καταστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, η αποφαινόμενη αρχή συμβουλεύεται ιατρικό εμπειρογνώμονα προκειμένου να εξακριβώσει αν η κατάσταση είναι πρόσκαιρη ή μόνιμη.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην αποφαινόμενη αρχή υπηρετεί τη συνοχή της προτάσεως της Επιτροπής εις ό,τι αφορά την προώθηση της αρχής της μίας και μοναδικής αποφαινόμενης αχής.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν το κράτος μέλος δεν παρέχει την ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης σύμφωνα με το στοιχείο β), στον αιτούντα ή, ενδεχομένως, στον εξαρτώμενο, πρέπει να καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα ή στον εξαρτώμενο να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Όταν η αποφαινόμενη αρχή δεν παρέχει την ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης σύμφωνα με το στοιχείο β), στον αιτούντα ή, ενδεχομένως, στον εξαρτώμενο, η αποφαινόμενη αρχή δίνει τη δυνατότητα στον αιτούντα ή στον εξαρτώμενο να μεταθέσουν την προσωπική συνέντευξη και να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η έλλειψη προσωπικής συνέντευξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λαμβάνει απόφαση επί αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας .

διαγράφεται

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) μεριμνούν ώστε το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη να διαθέτει τα προσόντα για να συνεκτιμήσει τις προσωπικές ή γενικές συνθήκες που περιβάλλουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής καταγωγής, του φύλου ή της ευαισθησίας του αιτούντος·

α) μεριμνούν ώστε το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη να είναι ειδικευμένο, καταρτισμένο, και ικανό να συνεκτιμήσει τις προσωπικές και γενικές συνθήκες που περιβάλλουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένων της πολιτιστικής καταγωγής, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ευαισθησίας του αιτούντος·

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) επιλέγουν κατάλληλα κατηρτισμένο  διερμηνέα ικανό να εξασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει τη συνέντευξη. Δεν είναι απαραίτητο η επικοινωνία να διενεργείται στη γλώσσα που προτιμά ο αιτών εάν υπάρχει άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία είναι σε θέση να επικοινωνήσει με σαφήνεια. Οσάκις είναι εφικτό, τα κράτη μέλη παρέχουν διερμηνέα του ιδίου φύλου, εφόσον το ζητήσει ο αιτών·

γ) επιλέγουν κατάλληλα κατηρτισμένο διερμηνέα ικανό να εξασφαλίσει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει τη συνέντευξη, και δεσμευόμενο από κώδικα συμπεριφοράς που να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διερμηνέα. Δεν είναι απαραίτητο η επικοινωνία να διενεργείται στη γλώσσα που προτιμά ο αιτών εάν υπάρχει άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία είναι σε θέση να επικοινωνήσει με σαφήνεια. Οσάκις είναι εφικτό, τα κράτη μέλη παρέχουν διερμηνέα του ιδίου φύλου, εφόσον το ζητήσει ο αιτών·

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις προσφάτως διαπιστωθείσες ελλείψεις όσον αφορά τα προσόντα των διερμηνέων, είναι ουσιαστικής σημασίας να προβλεφθεί σε εθνικό επίπεδο ένας κώδικας συμπεριφοράς των διερμηνέων. Η εν λόγω δεοντολογία θα παράσχει στους αιτούντες την κατάλληλη και πραγματική ευκαιρία να αιτιολογήσουν την αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστασίας και θα εξασφαλίσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των διερμηνέων και του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA) pourra d'ailleurs contribuer à l'élaboration d'un code de conduite des interprètes.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) μεριμνούν ώστε οι συνεντεύξεις με ανηλίκους να διεξάγονται κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά.

ε) μεριμνούν ώστε οι συνεντεύξεις με ανηλίκους να διεξάγονται κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά και από άτομο που να έχει τις αναγκαίες γνώσεις για τις ειδικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή αμερόληπτης και υψηλής στάθμης ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης για τις ανάγκες της ιατρικής εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή αμερόληπτης και υψηλής στάθμης ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης για τις ανάγκες της ιατρικής εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και να επιλέγεται η λιγότερο αδιάκριτη ιατρική εξέταση όταν ο αιτών είναι ανήλικος.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης

Δικαίωμα παροχής συμβουλών για διαδικαστικά και νομικά θέματα νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε διαδικασίες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου III. Τούτο συμπεριλαμβάνει, οπωσδήποτε, την παροχή στον αιτούντα πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής του και επεξήγησης των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους στηρίχτηκε τυχόν απορριπτική απόφαση·

α) παροχή δωρεάν συνδρομής όσον αφορά διαδικαστικά και νομικά θέματα σε διαδικασίες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου III. Τούτο συμπεριλαμβάνει, οπωσδήποτε, την παροχή στον αιτούντα πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής του, προετοιμασία των απαραίτητων διαδικαστικών εγγράφων συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης, και επεξήγησης των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους στηρίχτηκε τυχόν απορριπτική απόφαση· η συνδρομή αυτή μπορεί να παρασχεθεί από μια ανεξάρτητη υπηρεσία ή από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό·

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής ή εκπροσώπησης σε διαδικασίες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου V. Τούτο συμπεριλαμβάνει, οπωσδήποτε, την κατάρτιση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και τη συμμετοχή εξ ονόματος του αιτούντος σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

β) παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης σε διαδικασίες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου V. Τούτο συμπεριλαμβάνει, οπωσδήποτε, την κατάρτιση των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και τη συμμετοχή εξ ονόματος του αιτούντος σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) μόνο σε νομικούς ή άλλους συμβούλους που καθορίζονται ειδικά από την εθνική νομοθεσία για συνδρομή ή/και εκπροσώπηση των αιτούντων διεθνή προστασία.

β) Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους νομικούς ή άλλους συμβούλους που καθορίζονται ειδικά από την εθνική νομοθεσία για συνδρομή ή/και εκπροσώπηση των αιτούντων διεθνή προστασία.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διασάφηση λόγω της αδέξιας αρχικής διατύπωσης.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε σχέση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο V, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση στους αιτούντες μόνον εφόσον η συνδρομή αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ουσιαστικής πρόσβασης των αιτούντων στη Δικαιοσύνη. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην περιστέλλεται αυθαιρέτως η νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση η οποία παρέχεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Σε σχέση με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο V, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση στους αιτούντες μόνον εφόσον η συνδρομή αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ουσιαστικής πρόσβασης των αιτούντων στη Δικαιοσύνη. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην περιστέλλεται αυθαιρέτως η νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση η οποία παρέχεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται η νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση, μόνον εφόσον υφίστανται επαρκείς προοπτικές επιτυχίας, όπως εκτιμάται από το Δικαστήριο.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση σε αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο διαδικασιών οποίες προβλέπονται στο κεφάλαιο III ή/και στο κεφάλαιο V.

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διευκολύνουν να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή ή/και εκπροσώπηση σε αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο διαδικασιών οποίες προβλέπονται στο κεφάλαιο III ή/και στο κεφάλαιο V.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον αιτούντα να προσέλθει στην προσωπική συνέντευξη συνοδευόμενος από νομικό ή άλλο σύμβουλο που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον αιτούντα να προσέλθει στην προσωπική συνέντευξη συνοδευόμενος από νομικό ή άλλο σύμβουλο ή ειδικό που γίνεται δεκτός ή αναγνωρίζεται με την ιδιότητα αυτή βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας […/…/ΕΕ][ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη] (οδηγία σχετικά με τους όρους υποδοχής), τα κράτη μέλη θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία διαδικασίες με σκοπό να διαπιστώνεται, ευθύς μόλις υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας, εάν ο αιτών έχει ειδικές ανάγκες και να αναφέρεται η φύση αυτών των αναγκών.

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές εγγυήσεις που προτείνει η Επιτροπή, υπέρ των αιτούντων με ειδικές ανάγκες, δεν θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο εάν δεν θεσπισθεί ένας συστηματικός μηχανισμός που να επιτρέπει τον εντοπισμό των εν λόγω αιτούντων άσυλο.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι ένας αιτών έχει υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 21 της οδηγίας […/…/ΕΚ] [σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο («οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής»)], παραχωρείται στον αιτούντα επαρκής χρόνος και η κατάλληλη υποστήριξη για την προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξης επί της ουσίας της αίτησης που έχει υποβάλει.

2. Σε περίπτωση που η αποφαινόμενη αρχή θεωρεί ότι ένας αιτών έχει υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 21 της οδηγίας […/…/ΕΚ] [σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο («οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής»)], παραχωρείται στον αιτούντα επαρκής χρόνος και η κατάλληλη υποστήριξη για την προετοιμασία της προσωπικής συνέντευξης επί της ουσίας της αίτησης που έχει υποβάλει. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους αιτούντες που δεν ανέφεραν αμέσως το γενετήσιο προσανατολισμό τους.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 bis. Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18, παρέχεται στους αιτούντες με ειδικές ανάγκες δωρεάν νομική συνδρομή σε σχέση με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τν εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής των ενισχυμένων εγγυήσεων που προβλέπει το άρθρο 20.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει εκπροσώπηση και συνδρομή από εκπρόσωπο κατά την υποβολή και εξέταση της αίτησης. Ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι αμερόληπτος και να διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της παιδικής μέριμνας· ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί επίσης να είναι ο εκπρόσωπος που αναφέρεται στην οδηγία […/…/ΕΚ] [«οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής»]·

α) λαμβάνουν πάραυτα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει εκπροσώπηση και συνδρομή από εκπρόσωπο κατά την υποβολή και εξέταση της αίτησης. Ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι αμερόληπτος και να διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της παιδικής μέριμνας· ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί επίσης να είναι ο εκπρόσωπος που αναφέρεται στην οδηγία […/…/ΕΚ] [«οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής»]·

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) μεριμνούν ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στον εκπρόσωπο να ενημερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο σχετικά με το νόημα και τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης και, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να προετοιμασθεί για την προσωπική συνέντευξη. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε  ο εκπρόσωπος ή/και νομικός ή άλλος σύμβουλος ο οποίος γίνεται δεκτός υπό αυτή την ιδιότητα βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρίσταται στην εν λόγω προσωπική συνέντευξη και να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει ο διεξάγων τη συνέντευξη.

β) μεριμνούν ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στον εκπρόσωπο να ενημερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο σχετικά με το νόημα και τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης και, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να προετοιμασθεί για την προσωπική συνέντευξη. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο εκπρόσωπος ή/και νομικός ή άλλος σύμβουλος ή ειδικός ο οποίος γίνεται δεκτός υπό αυτή την ιδιότητα βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρίσταται στην εν λόγω προσωπική συνέντευξη και να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει ο διεξάγων τη συνέντευξη.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να μη διορίσουν εκπρόσωπο εφόσον ο ασυνόδευτος ανήλικος:

διαγράφεται

a) θα ενηλικιωθεί, κατά πάσα πιθανότητα, προτού ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό· ή

 

β) είναι ή ήταν έγγαμος.

 

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 21 πρέπει να διαγραφεί έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μην μπαίνουν στον πειρασμό να καθυστερούν τη λήψη αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, όταν απαιτείται μια γενναιόδωρη - και μη διακριτική - προσέγγιση για τους ανήλικους που θα ενηλικιωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και για το στοιχείο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 21. Σε μερικές χώρες η ηλικία γάμου μπορεί να είναι πολύ χαμηλή αλλά αυτό δεν έχει αντίκτυπο στο βαθμό ωριμότητας ή ανεξαρτησίας του ενδιαφερόμενου ανηλίκου.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εάν ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει κληθεί σε προσωπική συνέντευξη για την αίτησή του για διεθνή προστασία, όπως ορίζεται στα άρθρα 13, 14 και 15, η συνέντευξη αυτή να διεξάγεται από πρόσωπο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων·

α) εάν ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει κληθεί σε προσωπική συνέντευξη για την αίτησή του για διεθνή προστασία, όπως ορίζεται στα άρθρα 13, 14 και 15, η συνέντευξη αυτή να διεξάγεται από πρόσωπο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τις ειδικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων·

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ένας υπάλληλος που έχει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων να προετοιμάζει την απόφαση της αποφαινόμενης αρχής επί της αιτήσεως του ασυνόδευτου ανηλίκου.

β) ένας υπάλληλος που έχει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων να προετοιμάζει την απόφαση της αποφαινόμενης αρχής επί της αιτήσεως του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18, παρέχεται στους ασυνόδευτους ανηλίκους δωρεάν νομική συνδρομή σε σχέση με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

4. Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18, παρέχεται στους ασυνόδευτους ανηλίκους, από κοινού με τον διορισθέντα εκπρόσωπό τους, δωρεάν συνδρομή όσον αφορά διαδικαστικά και νομικά θέματα και δωρεάν νομική εκπροσώπηση σε σχέση με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήσεως διεθνούς προστασίας, εφόσον, με βάση τις γενικές τους δηλώσεις ή άλλα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία τους.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήσεως διεθνούς προστασίας, εφόσον, με βάση τις γενικές τους δηλώσεις ή άλλα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία τους. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες μετά τις ιατρικές εξετάσεις, οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται πάντα προς όφελος του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου και με επιλογή των λιγότερο οχληρών τρόπων εξέτασης.

Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου και με επιλογή μη οχληρών τρόπων εξέτασης.

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή προς στο αγγλικό κείμενο ("less invasive").

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου και με επιλογή των λιγότερο οχληρών τρόπων εξέτασης.

Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου και με επιλογή των πλέον αξιόπιστων και μη οχληρών τρόπων εξέτασης, διενεργείται δε από κατηρτισμένους και αμερόληπτους ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενημερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους για διεθνή προστασία , και σε γλώσσα την οποία κατανοούν, σχετικά με τη δυνατότητα προσδιορισμού της ηλικίας με ιατρική εξέταση· πρόκειται μεταξύ άλλων για πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της ιατρικής εξέτασης στην εξέταση της αίτησης για διεθνή προστασία  καθώς και ως προς τον αντίκτυπο της άρνησης του ασυνόδευτου ανηλίκου να υποβληθεί στην ιατρική εξέταση·

α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενημερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους για διεθνή προστασία , και σε γλώσσα, της οποίας η γνώση μπορεί ευλόγως να προϋποτίθεται, σχετικά με τη δυνατότητα προσδιορισμού της ηλικίας με ιατρική εξέταση· πρόκειται μεταξύ άλλων για πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της ιατρικής εξέτασης στην εξέταση της αίτησης για διεθνή προστασία  καθώς και ως προς τον αντίκτυπο της άρνησης του ασυνόδευτου ανηλίκου να υποβληθεί στην ιατρική εξέταση·

Αιτιολόγηση

Για πρακτικούς λόγους και λόγω της δυσκολίας απόδειξης των γλωσσικών γνώσεων, είναι προτιμότερη η διατύπωση της ισχύουσας σήμερα οδηγίας.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η απόφαση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας  ασυνόδευτου ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αυτή την ιατρική εξέταση να μη βασίζεται μόνο στην άρνηση αυτή.

γ) η απόφαση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας  ασυνόδευτου ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αυτή την ιατρική εξέταση να μη βασίζεται στην άρνηση αυτή.

Αιτιολόγηση

Η άρνηση ενός ασυνόδευτου ανηλίκου να υποβληθεί στην εν λόγω ιατρική εξέταση μπορεί να οφείλεται σε πολυάριθμες αιτίες άσχετες προς την ηλικία του ή τους λόγους της αιτήσεώς του για διεθνή προστασία.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22α

 

Κράτηση ανηλίκων

Η κράτηση ανηλίκων απαγορεύεται ρητώς υπό οιεσδήποτε συνθήκες.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εφόσον τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα ρητής ανάκλησης της αίτησης στην εθνική τους νομοθεσία, όταν ένας αιτών ανακαλέσει ρητά την αίτησή του για διεθνή προστασία , τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αποφαινόμενη αρχή να αποφασίσει είτε να σταματήσει την εξέταση, είτε να απορρίψει την αίτηση.

1. Εφόσον τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα ρητής ανάκλησης της αίτησης στην εθνική τους νομοθεσία, όταν ένας αιτών ανακαλέσει ρητά την αίτησή του για διεθνή προστασία , τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αποφαινόμενη αρχή να αποφασίσει να σταματήσει την εξέταση. και να εξηγήσει στον αιτούντα τις συνέπειες της ανάκλησης.

Αιτιολόγηση

Η ρητή ανάκληση της αίτησης θα πρέπει να οδηγεί στο κλείσιμο της διαδικασίας και όχι σε απόρριψη της αίτησης, Μια απόφαση απόρριψης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται παρά μόνο μετά από εξέταση της αίτησης επί της ουσίας.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο αιτών που αναφέρεται και πάλι στην αρμόδια αρχή μετά τη λήψη απόφασης να σταματήσει η εξέταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του .

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο αιτών που αναφέρεται και πάλι στην αρμόδια αρχή μετά τη λήψη απόφασης να σταματήσει η εξέταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να δικαιούται να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του . Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής ασύλου, μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσης.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) δεν ζητούν πληροφορίες από τους φερόμενους ως διώκτες ή υπεύθυνους για την πρόκληση σοβαρής βλάβης  κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα να τους αποκαλυφθεί άμεσα το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση ασύλου και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος και των εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.

β) δεν ζητούν πληροφορίες από τους φερόμενους ως διώκτες ή υπεύθυνους για την πρόκληση σοβαρής βλάβης  κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα να τους αποκαλυφθεί το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση ασύλου και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος και των εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής με την απαίτηση που ορίζει η παράγραφος α) του άρθρου

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνέπειες της μη έκδοσης απόφασης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 καθορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Στο τέλος της περιόδου που ορίζει η παράγραφος , σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, η αποφαινόμενη αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης για την αμφισβήτηση της παροχής προστασίας στον αιτούντα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιορισθούν οι αποκλίνουσες ερμηνείες και εφαρμογές, αντίθετες προς το στόχο εναρμόνισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, είναι ουσιαστικής σημασίας να προσδιορισθούν οι συνέπειες της μη έκδοσης απόφασης εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε τυχόν εξέταση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις του κεφαλαίου ΙΙ:

5. Οι αποφαινόμενες αρχές μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε τυχόν εξέταση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις του κεφαλαίου ΙΙ:

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) όταν ο αιτών έχει ειδικές ανάγκες·

β) όταν ο αιτών έχει ειδικές ανάγκες, και ειδικότερα όταν πρόκειται για ασυνόδευτους ανήλικους·

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) ο αιτών έχει παρουσιάσει ασυνεπείς, αντιφατικές, απίθανες, μη τεκμηριωμένες ή αναληθείς πληροφορίες που καθιστούν σαφώς μη πειστικό τον ισχυρισμό του ότι αποτελεί θύμα διώξεων δυνάμει της οδηγίας [.../.../ΕΚ] [οδηγία περί αναγανώρισης], ή

Αιτιολόγηση

Διατήρηση του άρθρου 23 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2005/85/ΕΚ. Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα απόρριψης με την ταχεία διαδικασία και για περιπτώσεις στις οποίες οι ισχυρισμοί του αιτούντος προστασία δεν είναι προφανώς πειστικοί ή αληθείς.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) η αίτηση υποβλήθηκε από άγαμο ανήλικο ο οποίος εμπίπτει στο άρθρο 6 παράγραφος 7 στοιχείο γ), μετά την απόρριψη της αίτησης των γονέων ή του γονέα που φέρουν/ει την ευθύνη για τον ανήλικο και δεν έχουν προσκομισθεί νέα κρίσιμα στοιχεία αναφορικά με την προσωπική του κατάσταση ή τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής του, ή

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 9.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ) ο αιτών θεωρείται για σοβαρούς λόγους ότι αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια του κράτους μέλους ή έχει απελαθεί για σοβαρούς λόγους δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας τάξης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Διατήρηση του άρθρου 23 παράγραφος 4 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2005/85/ΕΚ. Η δυνατότητα της άμεσης απέλασης ατόμων επικινδύνων για την ασφάλεια είναι απολύτως απαραίτητη σε μια περίοδο που τα δίκτυα των τρομοκρατών δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Το γεγονός ότι η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε μετά από παράνομη είσοδο στο έδαφός ή στα σύνορα, περιλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης, καθώς και η έλλειψη εγγράφων ή η χρήση πλαστών εγγράφων, δεν συνεπάγονται αυτοδικαίως εφαρμογή ταχείας διαδικασίας εξέτασης.

9. Το γεγονός ότι η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε μετά από παράνομη είσοδο στο έδαφός ή στα σύνορα, περιλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης, καθώς και η έλλειψη εγγράφων ή η χρήση πλαστών εγγράφων κατά την είσοδο, δεν συνεπάγονται αυτοδικαίως εφαρμογή ταχείας διαδικασίας εξέτασης.

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες άσυλο μπορεί να είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το κράτος στο οποίο διώκονται χρησιμοποιώντας ανακριβή ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Οφείλουν ωστόσο, μετά την είσοδό τους, να γνωστοποιήσουν στην αποφαινόμενη αρχή την πραγματική τους ταυτότητα. Οι ατομικές συνθήκες δίωξης μπορεί να διαπιστωθούν μόνον εφόσον είναι γνωστή η ταυτότητα και η ιθαγένεια του αιτούντος. Η παραμονή προσώπων, η ταυτότητα των οποίων είναι ασαφής λόγω άρνησής τους να συνεργαστούν, αποτελεί μείζονα κίνδυνο για την ασφάλεια.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, τα κράτη μέλη κρίνουν μια αίτηση διεθνούς προστασίας αβάσιμη, μόνον εφόσον η αποφαινόμενη αρχή διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με την οδηγία […./../EΚ] [οδηγία περί αναγνώρισης].

Τα κράτη μέλη κρίνουν μια αίτηση διεθνούς προστασίας αβάσιμη, μόνον εφόσον η αποφαινόμενη αρχή διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία σύμφωνα με την οδηγία […./../EΚ] [οδηγία περί αναγνώρισης].

Αιτιολόγηση

Μια αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αβάσιμη παρά μόνο εφόσον η αποφαινόμενη αρχή διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πριν από τη λήψη απόφασης για απόρριψη αίτησης ως απαράδεκτης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους αιτούντες να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή των λόγων που προβλέπει το άρθρο 29, στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε προσωπική συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης. Τα κράτη μέλη δύνανται κατ' εξαίρεση να μην εφαρμόσουν την παρούσα διάταξη μόνο σύμφωνα με το άρθρο 36 σε περιπτώσεις μεταγενέστερων αιτήσεων.

1. Πριν από τη λήψη απόφασης για απόρριψη αίτησης ως απαράδεκτης, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους αιτούντες να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή των λόγων που προβλέπει το άρθρο 29, στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, η αποφαινόμενη αρχή προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης. Τα κράτη μέλη δύνανται κατ' εξαίρεση να μην εφαρμόσουν την παρούσα διάταξη μόνο σύμφωνα με το άρθρο 36 σε περιπτώσεις μεταγενέστερων αιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες μιας απόφασης απόρριψης, η προσωπική συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης θα πρέπει να διεξάγεται από την αποφαινόμενη αρχή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 της προτάσεως τη Επιτροπής, λαμβάνει την αναγκαία κατάρτιση ώστε να μπορεί να εφαρμόζει περίπλοκες έννοιες, όπως η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και της πρώτης χώρας ασύλου.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μη φορά στολή ο υπάλληλος της αποφαινόμενης αρχής που διεξάγει τη συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής, το προσωπικό που διεξάγει τη συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης θα πρέπει να υπόκειται στην ίδια υποχρέωση να μη φορούν στολή όπως και το προσωπικό που διεξάγει συνεντεύξεις επί της ουσίας των αιτήσεων. Πράγματι, η στολή δύναται να προκαλέσει σύγχυση του αιτούντος όσον αφορά τα πραγματικά καθήκοντα του συνομιλητή του και ως εκ τούτου να αποβεί εις βάρος της εμπιστευτικότητας και της αμεροληψίας που απαιτεί η ορθή διεξαγωγή της συνέντευξης.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) απολαύει άλλης επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούμενος μεταξύ άλλων από την αρχή της μη επαναπροώθησης,

β) απολαύει άλλης ουσιαστικής προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούμενος μεταξύ άλλων από την αρχή της μη επαναπροώθησης,

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «επαρκής προστασία» δεν ορίζεται σαφώς. Όμως, η προστασία της οποίας θα πρέπει να απολαύει ένας αιτών άσυλο όταν προωθείται σε μια πρώτη χώρα ασύλου οφείλει να είναι ουσιαστική και, στην πράξη, προσιτή.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της έννοιας της πρώτης χώρας ασύλου στη συγκεκριμένη περίπτωση του αιτούντος διεθνή προστασία ,τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους το άρθρο 32 παράγραφος 1.

Κατά την εφαρμογή της έννοιας της πρώτης χώρας ασύλου στη συγκεκριμένη περίπτωση του αιτούντος διεθνή προστασία ,τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους το άρθρο 32 παράγραφος 1. Ο αιτών δικαιούται να προσβάλει την εφαρμογή της έννοιας της πρώτης χώρας ασύλου, με το δικαιολογητικό ότι η εν λόγω πρώτη χώρα ασύλου δεν είναι ασφαλής στην ειδική περίπτωσή του.

Αιτιολόγηση

Χάριν ενίσχυσης των εγγυήσεων κατά της μη τήρησης της αρχής της μη επαναπροώθησης, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τα κριτήρια ασφάλειας που ορίζει το άρθρο 32(1) περί της ασφαλούς τρίτης χώρας. Επίσης, έχοντας υπόψη ότι το άρθρο εγγυάται το δικαίωμα σε προσωπική συνέντευξη, το άρθρο 31(2) θα πρέπει να παρέχει εξίσου στο αιτούντα την πραγματική δυνατότητα να προσβάλλει, στην ειδική του περίπτωση, την εικαζόμενη ασφάλεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 32(2)(γ) περί εφαρμογής της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών μόνο εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η μεταχείριση του αιτούντος διεθνή προστασία στην οικεία τρίτη χώρα θα πληροί τα εξής κριτήρια:

 

α) δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων,

 

β) δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στην [οδηγία …./../EΚ] [οδηγία περί αναγνώρισης]·

 

γ) τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης, και

 

δ) τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης κατά παράβαση του δικαιώματος αποφυγής των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, και και

 

ε) υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης.

 

2. Η εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας υπόκειται στους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων:

 

α) των κανόνων που απαιτούν σύνδεσμο μεταξύ του αιτούντος διεθνή προστασία και της οικείας τρίτης χώρας, βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για τον αιτούντα να μεταβεί στη συγκεκριμένη χώρα·

 

β) των κανόνων σχετικά με τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να κρίνουν ότι η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας μπορεί να εφαρμοσθεί σε συγκεκριμένη χώρα ή συγκεκριμένο αιτούντα. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί π.χ. να περιλαμβάνει μια εξέταση του ασφαλούς χαρακτήρα της χώρας για συγκεκριμένο αιτούντα ή/και τον εθνικό χαρακτηρισμό των χωρών που θεωρούνται ως γενικά ασφαλείς·

 

γ) των κανόνων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο οι οποίοι επιτρέπουν να εξετάζεται χωριστά κατά πόσον η οικεία τρίτη χώρα είναι ασφαλής για συγκεκριμένο αιτούντα και οι οποίοι επιτρέπουν, τουλάχιστον, στον αιτούντα να προσβάλλει την εφαρμογή της εννοίας της ασφαλούς τρίτης χώρας επικαλούμενος ως λόγο το γεγονός ότι η τρίτη χώρα δεν είναι ασφαλής στις συγκεκριμένες συνθήκες που τον αφορούν. Ο αιτών θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ αυτού και της τρίτης χώρας σύμφωνα με το σημείο α).

 

3. Κατά την εφαρμογή απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη:

 

α) ενημερώνουν σχετικά τον αιτούντα, και

 

β) του χορηγούν έγγραφο με το οποίο ενημερώνονται οι αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας, στη γλώσσα της χώρας αυτής, ότι η αίτηση δεν έχει εξετασθεί επί της ουσίας.

 

4. Όταν η τρίτη χώρα δεν επιτρέπει στον αιτούντα διεθνή προστασία να εισέλθει στο έδαφός της, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτός να έχει πρόσβαση σε διαδικασία σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο ΙΙ.

 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν περιοδικώς την Επιτροπή σχετικά με τις χώρες έναντι των οποίων εφαρμόζεται η αρχή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εθνικός χαρακτηρισμός τρίτων χωρών ως ασφαλών χωρών καταγωγής

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν νομοθεσία που προβλέπει, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, τον εθνικό χαρακτηρισμό ασφαλών χωρών καταγωγής για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας. .

 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επανεξετάζεται τακτικά η κατάσταση στις τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

3. Η αξιολόγηση του κατά πόσον μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο βασίζεται σε σειρά πηγών πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα πληροφοριών από άλλα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς χώρες καταγωγής βάσει του παρόντος άρθρου.

 

Αιτιολόγηση

Ο στόχος έγγειται στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Για το λόγο αυτό πρέπει να οριστούν με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη οι ορισμοί για τις ασφαλείς τρίτες χώρες.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής

διαγράφεται

1. Τρίτη χώρα που έχει χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής σύμφωνα με την παρούσα οδηγία  μπορεί, έπειτα από ατομική εξέταση της αίτησης, να θεωρηθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής για συγκεκριμένο αιτούντα μόνο εφόσον ο τελευταίος:

 

α) έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής, ή

 

β) είναι ανιθαγενής και είχε προηγουμένως τη συνήθη διαμονή του στην εν λόγω χώρα,

 

γ) και δεν έχει προβάλει σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής χώρα καταγωγής στη συγκεκριμένη περίπτωσή του όσον αφορά το χαρακτηρισμό του ως πρόσφυγα ή προσώπου που πληροί τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας  σύμφωνα με την [οδηγία …./../EΚ] [οδηγία περί αναγνώρισης].

 

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν στην εθνική νομοθεσία τους περαιτέρω κανόνες και λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας.

 

Αιτιολόγηση

Ο στόχος έγγειται στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Για το λόγο αυτό πρέπει να οριστούν με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη οι ορισμοί για τις ασφαλείς τρίτες χώρες.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν ένα πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας  σε κράτος μέλος, προβαίνει σε περαιτέρω διαβήματα ή υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση στο ίδιο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξετάζει τα περαιτέρω διαβήματα ή τα στοιχεία της μεταγενέστερης αίτησης στο πλαίσιο της εξέτασης της προηγούμενης αίτησης ή της εξέτασης της αίτησης επανεξέτασης ή του ένδικου μέσου, εφόσον οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν υπόψη τους και να εξετάσουν όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζονται τα περαιτέρω διαβήματα ή η μεταγενέστερη αίτηση στο πλαίσιο αυτό.

1. Όταν ένα πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας  σε κράτος μέλος, προβαίνει σε περαιτέρω διαβήματα ή υποβάλλει μεταγενέστερη αίτηση στο ίδιο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξετάζει τα περαιτέρω διαβήματα ή τα στοιχεία της μεταγενέστερης αίτησης στο πλαίσιο της εξέτασης της προηγούμενης αίτησης ή της εξέτασης της αίτησης επανεξέτασης ή του ένδικου μέσου, εφόσον η αποφαινόμενη αρχή μπορεί να λάβει υπόψη της και να εξετάσει όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζονται τα περαιτέρω διαβήματα ή η μεταγενέστερη αίτηση στο πλαίσιο αυτό.

Αιτιολόγηση

Μόνο η αποφαινόμενη αρχή είναι αρμόδια να εκτιμήσει όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι νέες δηλώσεις ή η μεταγενέστερη αίτηση. Επιπλέον, η διασάφηση αυτή συμβάλλει στις προσπάθειες ορθολογικοποίησης της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν περαιτέρω την αίτηση μόνο εάν ο συγκεκριμένος αιτών, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν μπόρεσε να επικαλεσθεί τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου κατά την προηγούμενη διαδικασία, ιδίως με την άσκηση του δικαιώματος αποτελεσματικής άσκησης ενδίκου μέσου  σύμφωνα με το άρθρο 41.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αρνούνται συστηματικά την εξέταση μιας μεταγενέστερης αίτησης, με το πρόσχημα ότι ο αιτών επικαλέσθηκε νέα στοιχεία ή γεγονότα κατά την προηγούμενη διαδικασία ή κατά την προσφυγή του. Ο αυτοματισμός αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση της αρχής την μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) σχετικά με το παραδεκτό αίτησης που υποβάλλεται στα σημεία αυτά· και/ή

α) σχετικά με το παραδεκτό αίτησης, κατά την έννοια του άρθρου 29, που υποβάλλεται στα σημεία αυτά• και/ή

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες μιας απόφασης απόρριψης, η προσωπική συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης θα πρέπει να διεξάγεται από την αποφαινόμενη αρχή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4 της προτάσεως τη Επιτροπής, λαμβάνει την αναγκαία κατάρτιση ώστε να μπορεί να εφαρμόζει περίπλοκες έννοιες, όπως η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και της πρώτης χώρας ασύλου. Η πρόταση της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες στα σύνορα οφείλουν να τηρούν επίσης τις βασικές αρχές και τις θεμελιώδεις εγγυήσεις που ορίζει το κεφάλαιο ΙΙ.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η απόφαση στο πλαίσιο των διαδικασιών της παραγράφου 1 να λαμβάνεται εντός εύλογης προθεσμίας. Αν δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός τεσσάρων εβδομάδων, επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος στο έδαφος του κράτους μέλους προκειμένου να εξετασθεί η αίτησή του σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η απόφαση στο πλαίσιο των διαδικασιών της παραγράφου 1 να λαμβάνεται εντός εύλογης προθεσμίας. Αν δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός τεσσάρων εβδομάδων, επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος στο έδαφος του κράτους μέλους προκειμένου να εξετασθεί η αίτησή του σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η συγκράτηση των αιτούντων στα σύνορα των κρατών μελών ή στις ζώνες διέλευσης εξισούται με κράτηση βάσει του άρθρου 22.

Αιτιολόγηση

Η συγκράτηση των αιτούντων στα σύνορα των κρατών μελών ή στις ζώνες διέλευσης εξισούται με κράτηση βάσει του άρθρου 5(1)(στ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της. Κατά συνέπεια, η συγκράτηση των αιτούντων στα σύνορα των κρατών μελών ή στις ζώνες διέλευσης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις που διατυπώνει επί του θέματος η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους όρους υποδοχής (COM(2008) 815 τελικό).

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έννοια των ευρωπαϊκών ασφαλών τρίτων χωρών

Έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εξέταση της αίτησης ασύλου και της ασφάλειας του αιτούντος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες ευρίσκεται, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙ, δεν διεξάγεται ή δεν διεξάγεται πλήρως, όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει βάσει των γεγονότων ότι ο αιτών διεθνή προστασία  επιδιώκει να εισέλθει ή έχει μόλις εισέλθει παράνομα στο έδαφος της χώρας της από ασφαλή τρίτη χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

2. Μια τρίτη χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής τρίτη χώρα κατά την έννοια της παραγράφου 1 μόνον εφόσον:

1. Μια τρίτη χώρα μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής τρίτη χώρα μόνο εφόσον η μεταχείριση του αιτούντος διεθνή προστασία στην οικεία τρίτη χώρα θα πληροί τα εξής κριτήρια:

(α) έχει επικυρώσει και τηρεί τις διατάξεις της σύμβασης της Γενεύης χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς·

(α) δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων,

(β) εφαρμόζει διαδικασία ασύλου προβλεπόμενη από τη νομοθεσία· και

(β) δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, όπως ορίζεται στην [οδηγία …./../EΚ] [οδηγία περί αναγνώρισης]·

(γ) έχει επικυρώσει την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και τηρεί τις διατάξεις της, περιλαμβανομένων των κανόνων περί αποτελεσματικής ένδικης προστασίας.

(γ) τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης,

 

(δ) τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης κατά παράβαση του δικαιώματος αποφυγής των βασανιστηρίων και της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο,

 

(ε) υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή μια άλλη μορφή συμπληρωματικής προστασίας ανάλογη με εκείνη που παρέχεται κατά την έννοια της [οδηγίας …/../ΕΕ] [οδηγία περί αναγνώρισης] και, σε περίπτωση χορήγησης ενός από τα ως άνω καθεστώτα, να του χορηγηθεί προστασία ανάλογη με εκείνη που χορηγείται κατά την έννοια της [οδηγίας …/../ΕΕ] [οδηγία περί αναγνώρισης]

 

(στ) έχει επικυρώσει και τηρεί τις διατάξεις της σύμβασης της Γενεύης χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς·

 

(ζ) εφαρμόζει διαδικασία ασύλου προβλεπόμενη από τη νομοθεσία· και

 

(η) έχει λάβει το χαρακτηρισμό αυτό από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εγκρίνουν ή τροποποιούν έναν κοινό κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες θεωρούνται ως ασφαλείς χώρες καταγωγής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

3. Τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν στην εθνική νομοθεσία τους τις λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και ορίζουν τις συνέπειες των αποφάσεων δυνάμει των διατάξεων αυτών σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης , συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης εξαιρέσεων από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για ανθρωπιστικούς ή πολιτικούς λόγους ή για λόγους δημοσίου διεθνούς δικαίου.

3. Τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν στην εθνική νομοθεσία τους τις λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και κανόνων που απαιτούν:

 

(α) σύνδεσμο μεταξύ του αιτούντος διεθνή προστασία και της οικείας τρίτης χώρας, βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για τον αιτούντα να μεταβεί στη συγκεκριμένη χώρα·

 

(β) τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να κρίνουν ότι η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας μπορεί να εφαρμοσθεί σε συγκεκριμένη χώρα ή συγκεκριμένο αιτούντα. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί π.χ. να περιλαμβάνει μια εξέταση του ασφαλούς χαρακτήρα της χώρας για συγκεκριμένο αιτούντα

 

(γ) κανόνες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο οι οποίοι επιτρέπουν να εξετάζεται χωριστά κατά πόσον η οικεία τρίτη χώρα είναι ασφαλής για συγκεκριμένο αιτούντα και οι οποίοι επιτρέπουν, τουλάχιστον, στον αιτούντα να προσβάλλει την εφαρμογή της εννοίας της ασφαλούς τρίτης χώρας . επικαλούμενος ως λόγο το γεγονός ότι η τρίτη χώρα δεν είναι ασφαλής στις συγκεκριμένες συνθήκες που τον αφορούν. Ο αιτών θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ αυτού και της τρίτης χώρας σύμφωνα με το σημείο (α).

4. Κατά την εφαρμογή απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στο παρόν άρθρο, τα οικεία κράτη μέλη:

4. Κατά την εφαρμογή απόφασης που βασίζεται στο παρόν άρθρο, τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά τον αιτούντα.

a) ενημερώνουν σχετικά τον αιτούντα, και

 

β) του χορηγούν έγγραφο με το οποίο ενημερώνονται οι αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας, στη γλώσσα της χώρας αυτής, ότι η αίτηση δεν έχει εξετασθεί επί της ουσίας.

 

5. Όταν η ασφαλής τρίτη χώρα δεν δέχεται εκ νέου τον αιτούντα άσυλο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτός να έχει πρόσβαση σε διαδικασία σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο ΙΙ.

5. Όταν η ασφαλής τρίτη χώρα δεν δέχεται εκ νέου τον αιτούντα άσυλο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αυτός να έχει πρόσβαση σε διαδικασία σύμφωνα με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο ΙΙ.

 

5 α. Τα κράτη μέλη δεν καταρτίζουν εθνικούς καταλόγους ασφαλών χωρών καταγωγής ούτε εθνικούς καταλόγους ασφαλών τρίτων χωρών.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν εύλογες  προθεσμίες και θεσπίζουν τις λοιπές απαιτούμενες διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος αποτελεσματικής ένδικης προστασίας  από τον αιτούντα σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν ελάχιστες  προθεσμίες και θεσπίζουν τις λοιπές απαιτούμενες διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος αποτελεσματικής ένδικης προστασίας  από τον αιτούντα σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των προθεσμιών που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη να επιτευχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου, όπως ορίζει το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ, είναι απαραίτητο να θεσπισθεί μια κοινή ελάχιστη προθεσμία, ώστε να μπορεί ο αιτών να απολαύει του δικαιώματος και της δυνατότητας πρόσβασης σε ένδικη προστασία.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προθεσμίες δεν καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την πρόσβαση των αιτούντων σε αποτελεσματική ένδικη προστασία σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να προβλέπουν αυτεπάγγελτη επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 37.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ελάχιστη προθεσμία σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών, εντός της οποίας οι αιτούντες μπορούν ασκήσουν το δικαίωμά τους σε ένδικης προστασία· για τους αιτούντες που εντάσσονται στην ταχεία διαδικασία που ορίζει το άρθρο 27, παράγραφος 6, τα κράτη μέλη προβλέπουν ελάχιστη προθεσμία τριάντα εργάσιμων ημερών. Οι προθεσμίες δεν καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την πρόσβαση των αιτούντων σε αποτελεσματική ένδικη προστασία σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να προβλέπουν αυτεπάγγελτη επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 37.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των προθεσμιών που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, καθώς και την ανάγκη να επιτευχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου, όπως ορίζει το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ, είναι απαραίτητο να θεσπισθεί μια κοινή ελάχιστη προθεσμία, ώστε να μπορεί ο αιτών να απολαύει του δικαιώματος και της δυνατότητας πρόσβασης σε ένδικη προστασία. Η προθεσμία διαφέρει σε συνάρτηση με τη διαδικασία που εφαρμόσθηκε στην προκείμενη περίπτωση.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Σε περίπτωση απόφασης που λαμβάνεται με την ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 και απόφασης η οποία κρίνει αίτηση ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο δ), και εφόσον το δικαίωμα παραμονής στο κράτος μέλος εν αναμονή της έκβασης του ένδικου μέσου δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η δυνατότητα παραμονής του αιτούντος στο έδαφος του κράτους μέλους μπορεί να κριθεί από δικαστήριο είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε αυτεπάγγελτα.

6. Σε περίπτωση απόφασης που λαμβάνεται με την ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 6 και απόφασης η οποία κρίνει αίτηση ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 στοιχείο δ), και εάν, στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα παραμονής στο κράτος μέλος εν αναμονή της έκβασης του ένδικου μέσου δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η δυνατότητα παραμονής του αιτούντος στο έδαφος του κράτους μέλους μπορεί να κριθεί από δικαστήριο είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε αυτεπάγγελτα.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία διασάφηση, επειδή η διατύπωση μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο την […], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης. Μετά την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη τουλάχιστον ανά πενταετία.

Το αργότερο την […], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και το οικονομικό κόστος της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή όλα τα πληροφοριακά στοιχεία και τα δημοσιονομικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης. Μετά την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη τουλάχιστον ανά διετία.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 27 παράγραφος 3 μέσα σε [τρία χρόνια από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 27 παράγραφος 3 μέσα σε [δύο χρόνια από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

(1)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 87Ε, 1.4.2010, σ. 10.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Οι εργασίες για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) άρχισαν μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ τον Μάιο του 1999, με βάση τις αρχές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε. Ο στόχος της πρώτης φάσης του ΚΕΣΑ (1999-2005) συνίστατο στην εναρμόνιση των νομικών πλαισίων των κρατών μελών, μέσω καθορισμού ελάχιστων κοινών προδιαγραφών. Εγκριθείσα την 1η Δεκεμβρίου 2005, η οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου (αποκαλούμενη εφεξής "η οδηγία" ή "διαδικασία περί διαδικασιών") συνιστά το τελευταίο από τα πέντε νομοθετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο τομέα του ασύλου.

Μετά από αυτή την πρώτη φάση, όπως το προέβλεπαν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε και όπως επαναλήφθηκε στο πρόγραμμα της Χάγης, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τις κατάλληλες λύσεις για τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και τη διασφάλιση των υψηλότερων και πιο εναρμονισμένων προτύπων προστασίας στο εσωτερικό της Ένωσης. Στις 21 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή υπέβαλε στους δύο συν-νομοθέτες πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας περί διαδικασιών.

Όπως υπενθυμίζεται με σθένος στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ο στόχος της δεύτερης φάσης των νομοθετικών εργασιών στον τομέα του ασύλου συνίσταται στην εγκαθίδρυση, έως το 2012, ενός κοινού χώρου προστασίας και αλληλεγγύης βασιζόμενου, μεταξύ άλλων, σε μια κοινή διαδικασία ασύλου. Πρόκειται για μια καθοριστική πτυχή, η οποία εντάσσεται εξάλλου σε ένα νέο νομικό πλαίσιο: με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η έννοια "ελάχιστες προδιαγραφές" που αναφέρεται στο άρθρο 63 της συνθήκης ΕΚ, έχει αντικατασταθεί από την πιο φιλόδοξη των "κοινών διαδικασιών για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου άσυλο ή επικουρικής προστασίας "(άρθρο 78 (2) δ) της ΣΛΕΕ).

Τα διακυβευόμενα της νέας φάσης εναρμόνισης

Παρά τις προσπάθειες εναρμόνισης που συνεχίστηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια στον τομέα του ασύλου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών διατάξεων, καθώς και όσον αφορά την εφαρμογή τους. Οι διαφορές αυτές είναι ασυμβίβαστες με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και αποτελούν εμπόδια για την οικοδόμησή του. Αντιβαίνουν συγκεκριμένα σε ένα από τα θεμέλια του συστήματος του Δουβλίνου με βάση την υπόθεση ότι τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών είναι συγκρίσιμα : ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου οι αιτούντες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για άσυλο, πρέπει να χαίρουν ενός επιπέδου επεξεργασίας υψηλού και ισότιμου στο σύνολο της Ένωσης. Αν η εναρμόνιση της νομοθεσίας από μόνη της δεν αρκεί για να περιοριστούν οι διαφορές αυτές και πρέπει να συνδυαστεί με την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, την υιοθέτηση ενός σταθερού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εάν η Ένωση επιθυμεί, όπως έχει επανειλημμένα δεσμευτεί, να εφαρμόσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, με τον κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο.

Κατά συνέπεια, τα διακυβευόμενα είναι σήμερα σαφή: μόνο η βελτίωση και η εναρμόνιση των διαδικασιών και των εγγυήσεων που τις πλαισιώνουν θα επιτρέψουν την επίτευξη ενός κοινού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ριζική αναθεώρηση της οδηγίας για τις διαδικασίες είναι απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια διαδικασία προσιτή, δίκαιη και αποτελεσματική, τούτο δε τόσο προς το συμφέρον των αιτούντων άσυλο όσο και των κρατών μελών.

Μια ρεαλιστική και φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή ξεκινά από μια σαφή διαπίστωση: το προηγούμενο κείμενο, εστιαζόμενο σε μια μινιμαλιστική προσέγγιση, όχι μόνο ενθάρρυνε τη διάδοση διαφορετικών διαδικαστικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και των ελλείψεων όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο.

Γενικά, η εισηγήτρια κρίνει ότι το έργο αναδιατύπωσης που προτείνει η Επιτροπή μπορεί πραγματικά να συμβάλει :

- σε μεγαλύτερη εναρμόνιση, βελτιώνοντας τη συνοχή μεταξύ των μέσων στον τομέα του ασύλου, διασαφηνίζοντας και παγιώνοντας τις νομικές έννοιες και τους διαδικαστικούς μηχανισμούς και, κατά συνέπεια, απλοποιώντας την εφαρμογή τους·

- στη βελτίωση των διεθνών προτύπων προστασίας εντός της Ένωσης, μέσω της θέσπισης νέων διαδικαστικών εγγυήσεων, χάριν διασφάλισης μιας πλήρους συμβατότητας μεταξύ των προτύπων του κεκτημένου της ΕΕ και εκείνων που καθορίζονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και

- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ασύλου διαπιστώνοντας από την αρχή της διαδικασίας μια έντονη προσπάθεια όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης, και προτρέποντας τα κράτη μέλη να εκδίδουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα καλά θεμελιωμένες αποφάσεις σε πρώτο βαθμό. Η προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή ("frontloading") θα επέτρεπε κυρίως τον καλύτερο εντοπισμό των βάσιμων, αβάσιμων και καταχρηστικών αιτήσεων· την καλύτερη αιτιολόγηση των αρνητικών αποφάσεων και τη μείωση του κινδύνου ακύρωσής τους από τα όργανα προσφυγής· τέλος δε, τη μείωση των εξόδων υποδοχής και διαδικασίας των κρατών μελών. Οι κοινοί κανόνες, καθώς και η καλύτερη και συνεκτικότερη εφαρμογή τους, θα πρέπει να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τις δευτερογενείς μετακινήσεις εντός της Ένωσης και να αυξάνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες

Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες που προτείνει η εισηγήτρια εντάσσονται πλήρως στην πρόταση της Επιτροπής και την προσέγγισή της ("frontloading" ) προκειμένου να επιτευχθούν, στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, εναρμονισμένες , δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Πρόκειται συγκεκριμένα για:

- εδραίωση της συνοχής της εφαρμογής των εννοιών της «αποφαινόμενης» αρχής και της "υπεύθυνης" αρχής, με στόχο την εφαρμογή της αρχής περί μιας μοναδική και ενιαίας αποφαινόμενης

- βελτίωση της συνοχής μεταξύ των μέσων στον τομέα του ασύλου (όσον αφορά τους ορισμούς και τους θεσπισθέντες μηχανισμούς)·

- ενίσχυση των ελάχιστων διαδικαστικών που προβλέπονται από τη νομολογία του ΔΕΚ και την ΕΣΔΑ (ιδίως όσον αφορά την αρχή της ισότητας των όπλων, το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα ακροάσεως και το δικαίωμα νομικής συνδρομής δωρεάν) και συνεπή εφαρμογή τους στο κείμενο·

- διασφάλιση του πραγματικού συνυπολογισμού των αναγκών των ευάλωτων αιτούντων και του απώτερου συμφέροντος του παιδιού·

- αναθεώρηση των βασικών διαδικαστικών μέσων όπως οι έννοιες της ασφαλούς χώρας καταγωγής, της ασφαλούς τρίτης χώρας και της ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας, για να εξασφαλιστεί η ομοιογενής εφαρμογή που θα σέβεται τις αρχές και τις εγγυήσεις των ελάχιστων δικαιωμάτων.

Γνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο, η εισηγήτρια κρίνει ωστόσο αναγκαίο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συν-νομοθέτη, αυτή τη φορά στο πλαίσιο των νομοθετικών εργασιών της δεύτερης φάσης, να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία προκειμένου να οικοδομήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, δίκαιο και αποτελεσματικό. Οι πολιτικές για το άσυλο συνεπάγονται όντως άμεσες συνέπειες για τα άτομα που ζητούν προστασία, αλλά και για την ικανότητα της ΕΕ να οικοδομήσει και να δημιουργήσει έναν πραγματικό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ref.: D(2010)5201

Κ. Fernando LOPEZ AGUILAR

Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ASP 11G306

Βρυξέλλες

Θέμα:       Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (αναδιατύπωση) (αναδιατύπωση)

           COM(2009) 554 final of 21.10.2009 - 2009/0165 (COD)

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, εξέτασε την ως άνω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού, περί αναδιατύπωσης.

Όπως ορίζει η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου:

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης."

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και σύμφωνα με τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση ή στη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας, και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 87, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκρινε ότι οι τεχνικές προσαρμογές που προτείνονται στην γνωμοδότηση της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας ήταν αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση συμμορφώνεται με τους κανόνες αναδιατύπωσης.

Εν κατακλείδι, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, με 22 ψήφους υπέρ και καμία αποχή(1), συνιστά στην επιτροπή σας, ως αρμόδια επιτροπή, να προβεί στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της και σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

τύπος ευγενείας,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνημμένο.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger και Sajjad Karim


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (αναδιατύπωση) (αναδιατύπωση)

COM(2010)0554, 21.10.2010 – 2009/0165(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 29 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2009 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις(1), κατόπιν εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, με κοινή συμφωνία, διαπίστωσε τα εξής:

1) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της πρότασης αναδιατύπωσης έπρεπε να είχαν επισημανθεί με τη χρήση γκρίζας σκίασης, η οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στην αιτιολογική σκέψη 30, η προταθείσα αντικατάσταση της λέξης «πρόσφυγας» από τις λέξεις «άτομο που δικαιούται διεθνή προστασία»·

- στο άρθρο 13, παράγραφος 4, οι λέξεις «της παραγράφου 2 στοιχείο β)» και η προταθείσα διαγραφή των λέξεων «και γ) και της παραγράφου 3»·

- στο άρθρο 21, παράγραφος 1, η εισαγωγική διατύπωση, και στο άρθρο 21, παράγραφος 3, στοιχείο α), η προταθείσα διαγραφή των λέξεων «και 14» και η προταθείσα προσθήκη των λέξεων «και 15»·

- στο άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο α), η προταθείσα προσθήκη του αριθμού άρθρου «15» και η προταθείσα αντικατάσταση του αριθμού άρθρου «14» από τον αριθμό άρθρου «16»·

- στο άρθρο 36, παράγραφος 3, στοιχείο β), η προταθείσα διαγραφή του αριθμού άρθρου «32 παράγραφος 2» και η προταθείσα προσθήκη του αριθμού άρθρου «35 παράγραφος 3»·

- στο άρθρο 40, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), η προταθείσα προσθήκη των λέξεων «και 15»·

- στο άρθρο 46, πρώτη παράγραφος, η τελευταία περίοδος «Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας»·

- στο άρθρο 46, τέταρτη παράγραφος, οι τελευταίες λέξεις «καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας».

2) Στο άρθρο 50, πρέπει να εισαχθούν εκ νέου οι τελευταίες λέξεις του άρθρου 46 της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου («σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»).

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων που προσδιορίζονται ως τροποποιήσεις ουσίας στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Νομικός Σύμβουλος                        Νομικός Σύμβουλος             Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε βάσει της αγγλικής έκδοσης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.10.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.11.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

12.11.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Sylvie Guillaume

11.1.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2009

16.3.2010

27.9.2010

10.1.2011

 

28.2.2011

17.3.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

22

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Marian-Jean Marinescu, Cecilia Wikström, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Станимир Илчев, Илияна Малинова Йотова

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cătălin Sorin Ivan, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen, Åsa Westlund, Anna Záborská, Csaba Őry

Ημερομηνία κατάθεσης

24.3.2011

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου