Procedură : 2011/2018(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0087/2011

Texte depuse :

A7-0087/2011

Dezbateri :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0140

RAPORT     
PDF 500kWORD 836k
25 martie 2011
PE 460.777v01-00 A7-0087/2011

referitor la estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul

(2011/2018(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: José Manuel Fernandes

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul

(2011/2018(BUD))

(Procedura legislativă specială – buget)

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–    având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(1), în special articolul 31,

–    având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(2),

–    având în vedere Rezoluţia sa din 9 martie 2011 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2012 – secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX şi X(3),

–    având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exerciţiul financiar 2012,

–    având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 23 martie 2011 în conformitate cu articolul 23 alineatul (7) şi articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–    având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 79 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–    având în vedere articolul 79 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0087/2011),

A. întrucât situaţia financiară, economică şi socială actuală din UE obligă instituţiile să acţioneze la un nivel de calitate şi eficienţă adecvat şi să aplice proceduri de gestiune stricte prin care să se realizeze economii; consideră că ar trebui să se realizeze astfel de economii şi la liniile bugetare care vizează deputaţii în Parlamentul European;

B.  întrucât instituţiilor ar trebui să li se pună la dispoziţie resurse suficiente, deşi în actualul context economic resursele ar trebui gestionate cu stricteţe şi eficienţă;

C. întrucât este foarte oportun ca Biroul şi Comisia pentru bugete să îşi continue cooperarea consolidată pe întreg parcursul procedurii bugetare anuale, în temeiul articolelor 23 şi 79 din Regulamentul de procedură al Parlamentului care prevede că Biroul este responsabil pentru adoptarea deciziilor de ordin financiar, organizatoric şi administrativ privind organizarea internă a Parlamentului, precum şi pentru elaborarea proiectului preliminar de estimare a bugetului Parlamentului, iar Comisia pentru bugete este responsabilă pentru informarea plenului cu privire la estimarea bugetului Parlamentului în cadrul procedurii anuale;

D.  întrucât prerogativele plenului de adoptare a estimării şi a bugetului final vor fi menţinute integral în conformitate cu dispoziţiile tratatului şi cu Regulamentul de procedură;

E.   întrucât, în 15 şi 22 martie 2011, a avut loc o reuniune de conciliere preliminară între delegaţiile Biroului şi Comisiei pentru bugete;

F.   întrucât, într-o scrisoare recentă, comisarul responsabil de buget a invitat toate instituţiile să depună toate eforturile posibile în vederea limitării cheltuielilor atunci când pregătesc estimarea cheltuielilor proprii pentru proiectul de buget 2012,

Cadrul general şi bugetul total

1.   salută buna cooperare de până acum dintre Biroul Parlamentului European şi Comisia pentru bugete din cadrul procedurii bugetare actuale şi acordul la care Biroul şi Comisia pentru bugete au ajuns în cursul reuniunii de conciliere preliminară din 22 martie 2011;

2.   constată că nivelul proiectului preliminar de estimare a bugetului 2012, în forma propusă Biroului de către Secretarul General, se ridică la 1.773.560.543 EUR, reprezentând 20,26% din rubrica 5 din cadrul financiar multianual (CFM); observă că majorarea propusă este de 5,20% peste bugetul 2011;

3.   salută faptul că, în şedinţa sa din 23 martie de după reuniunea de conciliere preliminară cu Comisia pentru bugete, Biroul Parlamentului European a decis să adopte estimările preliminare ale Parlamentului pentru bugetul 2012 cu reduceri faţă de estimările preliminare iniţiale avute în vedere; confirmă propunerea Biroului şi stabileşte nivelul general al estimărilor preliminare pentru 2012 la 1 724 575 043 EUR, ceea ce reprezintă 19,70% din rubrica 5 din CFM; observă că majorarea propusă este de 2,30% peste bugetul 2011;

4.  solicită o revizuire pe termen lung a bugetului Parlamentului European; solicită să se identifice potenţiale economii ce se pot realiza în viitor pentru a reduce costurile şi pentru a crea resurse pentru funcţionarea pe termen lung a Parlamentului ca parte a autorităţii legislative;

5.   reafirmă faptul că, în contextul situaţiei economice şi bugetare dificile din statele membre, Parlamentul ar trebui să facă dovadă de responsabilitate şi austeritate bugetară, rămânând sub rata actuală a inflaţiei(4); consideră că, conform procedurii interinstituţionale, necesităţile legate de extindere ar trebui integrate fie printr-o scrisoare rectificativă, fie printr-un buget rectificativ; menţionează faptul că necesităţile legate de cei 18 deputaţi noi în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona vor fi integrate, de asemenea, fie printr-o scrisoare rectificativă, fie printr-un buget rectificativ;

6.  în plus, solicită administraţiei să prezinte o evaluare obiectivă a bugetului Parlamentului European pentru a identifica în întreg bugetul modalităţi de a realiza economii şi să prezinte această evaluare Comisiei pentru bugete, în timp util, înainte de încheierea procedurii bugetare;

7.  reaminteşte că plafonul rubricii 5 din CFM pentru bugetul UE în 2012 este de 8 754 de milioane EUR;

8.  consideră că Parlamentul European şi celelalte instituţii ar trebui să dea dovadă de responsabilitate bugetară şi austeritate în contextul crizei economice şi al dificultăţilor majore legate de datoria publică şi austeritate într-o perioadă caracterizată de eforturi continue de consolidare a bugetelor naţionale, fără a submina obiectivul de excelenţă legislativă; este, prin urmare, pregătit să accepte o revizuire a plafonului rubricii 5 din CFM în conformitate cu punctul 23 din Acordul interinstituţional (AII); consideră că această revizuire ar trebui să constituie o compensare, aplicându-se o reducere a plafonului rubricii 5 (administraţie) cu 100 de milioane EUR şi o majorare corespunzătoare a celorlalte linii bugetare în favoarea tineretului;

Aspecte specifice

9. încurajează Biroul să aplice o abordare strictă în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane înainte de înfiinţarea de noi posturi în Parlamentul European;

10. consideră că eforturile continue de modernizare şi raţionalizare a administraţiei şi propunerile pentru 2012 ar trebui să contribuie la reducerea cantităţii de servicii externe şi aşteaptă să se realizeze economii semnificative din acest punct de vedere, pentru a ajunge la un nivel al cheltuielilor comparabil cel puţin cu nivelul din 2010;

11. salută propunerea Secretarului General de a continua implementarea politicii de mediu a Parlamentului, de a demara o campanie de informare, de a oferi sprijin pentru strategia multianuală în materie de TIC şi de a continua modernizarea şi raţionalizarea administraţiei;

12. consideră că eforturile de a moderniza şi de a raţionaliza administraţia trebuie să includă şi securitatea Parlamentului; solicită înscrierea în rezervă a sumei de 3 milioane EUR, care va fi eliberată la prezentarea unui concept viabil de plan de îmbunătăţiri şi costuri;

13. reaminteşte importanţa tuturor aspectelor menţionate în orientările pentru bugetul 2012, cum ar fi modernizarea sistemelor informatice, inclusiv a strategiei digitale privind instrumentele Web 2.0 şi reţelele de socializare, sistemul informatic „dematerializat” (cloud computing) şi Wifi, politica de informare şi comunicare, sistemul de gestionare a cunoştinţelor, traducerea şi interpretarea, politica de mediu şi EMAS şi politicile de nediscriminare activă;

14. consideră că în execuţia bugetului 2012 ar trebui să se realizeze economii suplimentare prin reducerea consumului de apă, electricitate şi hârtie şi că ar trebui să se depună eforturi pentru a reduce costurile de transport aferente misiunilor şi deplasărilor oficiale;

15. subliniază că este nevoie ca cetăţenii europeni să fie informaţi în mod constant şi egal şi solicită administraţiei PE să monitorizeze constant locaţiile existente şi potenţiale pentru birourile sale de informare, în special acolo unde nu se plăteşte chirie;

Clădiri în construcţie

16. îşi reiterează poziţia exprimată în Rezoluţia referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2012(5); consideră că plăţile anticipate, realizate în vederea reducerii costurilor de finanţare, se numără în continuare printre priorităţile-cheie pentru viitor; solicită, în acest context, o utilizare optimă a resurselor bugetare la sfârşitul exerciţiului pentru a se asigura resurse suplimentare pentru proiectele imobiliare pe termen lung printr-un transfer al creditelor neutilizate, realizat cu aprobarea Comisiei pentru bugete şi cu respectarea principiilor transparenţei şi bunei gestiuni financiare;

17. salută informaţiile detaliate primite referitoare la continuarea realizării Casei istoriei europene; ia act de costul total estimat al înfiinţării Casei istoriei europene, de costurile estimate de funcţionare şi de necesităţile de personal; solicită Biroului să reducă costurile estimate de funcţionare; solicită, pentru a menţine un dialog transparent şi fructuos cu părţile implicate, să i se prezinte un plan de afaceri care să prevadă strategia de afaceri pe termen lung privind Casa istoriei europene şi cere să fie informat cât mai curând posibil cu privire la proiectul de construcţie în conformitate cu articolul 179 alineatul (3) din Regulamentul financiar; propune constituirea unei rezerve de 2 milioane EUR până la primirea planului de afaceri menţionat;

18. nu sprijină înfiinţarea în această etapă a unei linii bugetare noi special pentru Casa istoriei europene; prin urmare, solicită ca suma de 1 milion EUR alocată noului post 3247 – Casa istoriei europene să fie transferată la postul 101 – Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute; consideră totuşi că orice acţiune de înfiinţare a unei astfel de linii ar trebui să treacă printr-o procedură transparentă şi ar trebui aprobată de autoritatea bugetară;

Consideraţii finale

19. adoptă proiectul de estimare a bugetului pentru exerciţiul financiar 2012 în forma anexată la prezenta rezoluţie şi reaminteşte că Parlamentul va adopta o poziţie cu privire la proiectul de buget, astfel cum a fost modificat de Consiliu, în octombrie 2011 în conformitate cu procedura prevăzută în tratat;

o

o        o

20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei prezenta rezoluţie şi estimarea bugetului.

(1)

JO L 248, 16.9. 2002, p. 1.

(2)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0088.

(4)

Comunicatul de presă al Eurostat 41/2011, 16 martie 2011.

(5)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0088.


ANEXĂ

Contribuţia Comunităţilor Europene la finanţarea cheltuielilor

Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 2012

Titlu

Cuantum

 

 

Cheltuieli

1.724.575.043

Venituri proprii

129.610.967

Contribuţie de încasat

1.594.964.076

SITUAŢIA VENITURILOR

Titlul Capitolul Articolul Postul

Titlu

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

 

4

 

VENITURI PROVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIILE ŞI CU ALTE ORGANISME COMUNITARE

 

 

 

4 0

IMPOZITE ŞI REŢINERI DIVERSE

 

 

 

4 0 0

Încasări din impozitul pe remuneraţiile, salariile şi indemnizaţiile membrilor instituţiilor, ale funcţionarilor, ale celorlalţi agenţi şi ale beneficiarilor de pensii

48.103.216

47.464.953

59.149.990,85

4 0 3

Încasări din contribuţia temporară care afectează remuneraţiile membrilor instituţiei, ale funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în activitate

p.m.

p.m.

7.030,91

4 0 4

Încasări din prelevarea specială care afectează remuneraţiile membrilor instituţiilor, ale funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în activitate

8.130.225

8.109.730

6.901.334,6

 

 

Capitolul 4 0 — Total

56.233.441

55.574.683

66.058.356,36

4 1

CONTRIBUŢIA LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 1 0

Contribuţia personalului la finanţarea sistemului de pensii

63.032.588

58.631.602

55.583.611,27

4 1 1

Transferul sau achiziţionarea drepturilor la pensie de către personal

9.134.938

9.134.938

9.451.168,22

4 1 2

Contribuţia funcţionarilor şi a agenţilor temporari aflaţi în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10.000

10.000

0,00

 

 

Capitolul 4 1 — Total

72.177.526

67.776.540

65.034.779,49

4 2

ALTE CONTRIBUŢII LA SISTEMUL DE PENSII

 

 

 

4 2 1

Contribuţii ale membrilor Parlamentului la un sistem de pensii

p.m.

p.m.

73.671,19

 

Capitolul 4 2 — Total

p.m.

p.m.

73.671,19

 

 

Titlul 4 — Total

128.410.967

123.351.223

131.166.807,04

5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI

 

 

 

5 0

 

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ŞI IMOBILE

 

 

 

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

 

 

 

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport – Venituri alocate

p.m.

p.m.

93.942,73

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile – Venituri alocate

p.m.

p.m.

2.000,00

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituţii sau organisme – Venituri alocate

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Încasări din vânzarea de bunuri imobile

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicaţii, de imprimate şi de filme — Venituri alocate

p.m.

p.m.

300.137,25

 

Capitolul 5 0 — Total

p.m.

p.m.

396.079,98

5 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI p.m.

 

 

 

5 1 1

p.m. Încasări din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile şi rambursarea de cheltuieli locative p.m.

 

 

 

5 1 1 0

p.m. Încasări din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile – Venituri alocate

p.m.

p.m.

1.319.875,47

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

p.m.

p.m.

4.964,60

 

Capitolul 5 1 — Total

p.m.

p.m.

1.324.840,07

5 2

VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

 

 

 

5 2 0

Venituri din investiţii sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare şi altele, încasate în conturile instituţiei

1.200.000

1.300.000

1.082.116,96

 

Capitolul 5 2 — Total

1.200.000

1.300.000

1.082.116,96

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ŞI LUCRĂRILE PRESTATE

 

 

 

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile şi lucrările prestate în beneficiul altor instituţii sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizaţiilor de misiune plătite în numele altor instituţii sau organisme şi rambursate de către acestea — Venituri alocate

p.m.

p.m.

3.087.737,58

5 5 1

Venituri provenite de la terţi pentru serviciile şi lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m.

p.m.

3.949.888,58

 

Capitolul 5 5 — Total

p.m.

p.m.

7.037.626,16

5 7

ALTE CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI AFERENTE FUNCŢIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUŢIEI

 

 

 

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – Venituri alocate

p.m.

p.m.

1.707.401,88

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinaţii, precum veniturile provenite de la fundaţii, din subvenţii, donaţii şi moşteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituţii — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituţii

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Alte contribuţii şi restituiri aferente funcţionării administrative a instituţiei — Venituri alocate

p.m.

p.m.

89.528.615,35

 

Capitolul 5 7 — Total

p.m.

p.m.

91.236.017,23

5 8

INDEMNIZAŢII DIVERSE

 

 

 

5 8 1

Venituri provenind din indemnizaţiile de asigurări încasate – Venituri alocate

p.m.

p.m.

149.785,46

 

Capitolul 5 8 — Total

p.m.

p.m.

149.785,46

 

 

Titlul 5 — Total

1.200.000

1.300.000

101.226.465.86

6

 

CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ŞI AL PROGRAMELOR COMUNITARE

 

 

 

6 6

ALTE CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI

 

 

 

6 6 0

Alte contribuţii şi restituiri

 

 

 

6 6 0 0

Alte contribuţii şi restituiri alocate — Venituri alocate

p.m.

p.m.

10.155.209,29

6 6 0 1

Alte contribuţii şi restituiri nealocate

p.m.

p.m.

0,00

 

Capitolul 6 6 — Total

p.m.

p.m.

10.155.209,29

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

10.155.209,29

9

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0

VENITURI DIVERSE

 

 

 

9 0 0

Venituri diverse

p.m.

p.m.

545.721,64

 

Capitolul 9 0 — Total

p.m.

p.m.

545.721,64

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

545.721,64

 

 

TOTAL GENERAL

129.610.967

124.651.223

243.094.203,83

SITUAŢIA CHELTUIELILOR

Recapitulare generală a creditelor (2012 şi 2011) şi a execuţiei (2010)

Titlu Capitol

Titlu

Credite 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

 

1

 

1 0

 

PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA

 

MEMBRII INSTITUŢIEI

209.597.938

221.289.598

207.680.219,98

1 2

FUNCŢIONARI ŞI AGENŢI TEMPORARI

576.397.354

569.844.235

532.628.081,59

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ŞI SERVICII EXTERNE

125.346.520

122.260.343

85.755.019,65

1 6

ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUŢIA

17.926.450

15.635.500

13.339.918,84

 

 

Titlul 1 — Total

929.268.262

929.029.676

860.233.683,63

 

2

 

 

2 0

 

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI

DIVERSE DE FUNCŢIONARE

 

CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

207.730.999

183.188.366

186.396.512,82

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ŞI MOBILIER

129.855.624

113.787.071

137.467.641,39

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

13.620.000

15.567.000

10.373.434,80

 

Titlul 2 — Total

351.206.623

312.542.437

334.237.589,01

 

3

 

 

3 0

 

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUŢIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

 

REUNIUNI ŞI CONFERINŢE

38.822.350

39.499.769

30.180.428,11

3 2

EXPERTIZĂ ŞI INFORMARE: ACHIZIŢIE, ARHIVARE, PRODUCŢIE ŞI DIFUZARE

111.367.836

103.974.776

97.821.408,11

 

 

Titlul 3 — Total

150.190.186

143.474.545

128.001.836,22

 

 

4

 

 

4 0

 

 

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUŢIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

 

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUŢII ŞI ALE ANUMITOR ORGANE

86.850.000

83.650.000

76.088.321,79

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENŢEI PARLAMENTARE

186.197.000

176.043.709

153.418.840,93

4 4

REUNIUNI ŞI ALTE ACTIVITĂŢI ALE DEPUTAŢILOR ŞI ALE FOŞTILOR DEPUTAŢI

340.000

340.000

310.000,00

 

 

Titlul 4 — Total

273.387.000

260.033.709

229.817.162,72

 

 

10

 

10 0

 

 

ALTE CHELTUIELI

 

CREDITE PROVIZORII

5.000.000

25.914.026

0,00

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

14.522.972

14.000.000

0,00

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m.

835.000

0,00

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ŞI DE COMUNICARE

p.m.

p.m.

0,00

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m.

p.m.

0,00

10 6

REZERVĂ PENTRU NOI OBIECTIVE PRIORITARE

p.m.

p.m.

0,00

10 8

REZERVĂ EMAS

1.000.000

p.m.

0,00

 

Titlul 10 — Total

20.522.972

40.749.026

0,00

 

TOTAL GENERAL

1.724.575.043

1.685.829.393

1.552.290.271,58

SECŢIUNEA I — PARLAMENTUL

Venituri - Venituri proprii

Titlul 4 - Venituri provenite de la persoane care lucrează cu instituţiile şi cu alte organisme ale uniunii

Capitolul 40 — Impozite şi reţineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remuneraţiile, salariile şi indemnizaţiile membrilor instituţiilor, ale funcţionarilor, ale celorlalţi agenţi şi ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

48 103 216

47 464 953

59 149 990,85

Comentarii

Protocol privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condiţiilor şi a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităţilor Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuţia temporară care afectează remuneraţiile membrilor instituţiei, ale funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în activitate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

7 030,91

Comentarii

Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 3831/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 de modificare a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, în vederea introducerii unei contribuţii temporare (JO L 361, 31.12.1991, p. 7).

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială care afectează remuneraţiile membrilor instituţiilor, ale funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în activitate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

8 130 225

8 109 730

6 901 334,60

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1— Contribuţia la sistemul de pensii

Articolul 4 1 0 — Contribuţia personalului la finanţarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

63 032 588

58 631 602

55 583 611,27

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziţionarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

9 134 938

9 134 938

9 451 168,22

Comentarii

Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) şi (3) şi articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuţia funcţionarilor şi a agenţilor temporari aflaţi în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

10 000

10 000

0,00

Capitolul 4 2 — Alte contribuţii la sistemul de pensii

Articolul 4 2 1 — Contribuţii ale membrilor Parlamentului la un sistem de pensii

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

73 671,19

Comentarii

Normele privind cheltuielile şi indemnizaţiile deputaţilor în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 - Venituri din funcţionarea administrativă a instituţiei

Capitolul 5 0 - Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) şi imobile

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

93 942,73

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parţială a mijloacelor de transport aparţinând instituţiilor.

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

2 000,00

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parţială de bunuri mobile aparţinând instituţiilor, altele decât mijloace de transport.

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Postul 5 0 0 2 — Încasări din livrările de bunuri către alte instituţii sau organisme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile şi veniturile rezultate din împrumuturi şi închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Articolul 5 0 1 — Încasări din vânzarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparţinând instituţiilor.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicaţii, de imprimate şi de filme — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

300 137,25

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — Încasări din închirieri

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile şi rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

1 319 875,47

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile şi veniturile rezultate din împrumuturi şi închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

4 964,60

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 – Venituri din investiţii sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare şi altele

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiţii sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare şi altele, încasate în conturile instituţiei

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

1 200 000

1 300 000

1 082 116,96

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiţii sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare şi altele, încasate în conturile instituţiei.

Capitolul 5 5 – Venituri provenite din încasările pentru serviciile şi lucrările prestate

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile şi lucrările prestate în beneficiul altor instituţii sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizaţiilor de misiune plătite în numele altor instituţii sau organisme şi rambursate de către acestea — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

3 087 737,58

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terţi pentru serviciile şi lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

3 949 888,58

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 – Alte contribuţii şi restituiri aferente funcţionării administrative a instituţiei

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

1 707 401,88

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinaţii, precum veniturile provenite de la fundaţii, din subvenţii, donaţii şi moşteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituţii — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituţii

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituţii.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuţii şi restituiri aferente funcţionării administrative a instituţiei — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

89 528 615,35

Capitolul 5 8 – Indemnizaţii diverse

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizaţiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

149 785,46

Comentarii

În conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate şi conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile iniţiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societăţile de asigurare a remuneraţiilor funcţionarilor implicaţi în accidente.

Titlul 6 – Contribuţii şi restituiri în cadrul acordurilor şi programelor comunitare

Capitolul 6 6 — Alte contribuţii şi restituiri

Articolul 6 6 0 — Alte contribuţii şi restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuţii şi restituiri alocate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

10 155 209,29

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării, în conformitate cu dispoziţiile articolului 18 din Regulamentul financiar, a eventualelor venituri care nu sunt prevăzute în altă parte în titlul 6 şi care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanţării cheltuielilor pentru care aceste venituri sunt alocate.

Postul 6 6 0 1 — Alte contribuţii şi restituiri nealocate

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,00

Titlul 9 — Venituri diverse

Capitolul 9 0 — Venituri diverse

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Buget 2012

Buget 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

545 721,64

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile şi veniturile rezultate din împrumuturi şi închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget. Cheltuieli — Cheltuieli

Cheltuieli — Cheltuieli

Titlul 1 – Persoane care lucrează cu instituţia

Capitolul 1 0 — Membrii instituţiei

Articolul 1 0 0 — Indemnizaţii şi alocaţii

Postul 1 0 0 0 — Indemnizaţii

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

68 130 000

67 755 185

67 712 998,56

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 9 şi 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 1 şi 2.

Acest credit este destinat să acopere finanţarea indemnizaţiilor prevăzute de Statutul deputaţilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

77 657 238

75 396 756

75 133 000,00

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 10-21 şi 24.

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare şi de şedere legate de deplasările spre şi dinspre locurile de desfăşurare a activităţii şi alte misiuni.

Acesta este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acţiune privind Sistemul de management de mediu şi audit (EMAS) adoptat de Birou.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 10.000 EUR.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

5 399 718

9 396 317

5 293 962,21

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 22, 23 şi 29.

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor complementare pentru deplasări, a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul şi a cheltuielilor de repatriere, inclusiv a poliţelor de asigurare.

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acţiune EMAS adoptat de Birou.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizaţie pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

38 944 212

38 330 147

36 966 241,00

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Această indemnizaţie este destinată să acopere cheltuielile aferente activităţii parlamentare a deputaţilor, în conformitate cu articolele menţionate anterior din Normele de aplicare a Statutului deputaţilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 25.000 EUR.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizaţii pentru exercitarea funcţiilor

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

181 000

179 000

172 428,79

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din 16-17 iunie 2009.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile forfetare de şedere şi de reprezentare aferente funcţiilor Preşedintelui Parlamentului European.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală şi alte măsuri de protecţie socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală şi alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 233 770

3 477 040

1 928 101,01

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 18 şi 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 3-9.

Normele comune privind asigurările de accident şi de boli profesionale ale funcţionarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcţionarilor Uniunii Europene.

Decizia Comisiei de stabilire a dispoziţiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Normele privind cheltuielile şi indemnizaţiile deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 21 şi anexa IV (aplicarea temporară timp de 18 luni după încheierea celei de a şasea legislaturi).

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaţilor şi asigurările de pierdere şi furt pentru efectele şi obiectele personale ale deputaţilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 140.000 EUR.

Postul 1 0 1 2 — Intervenţii specifice în beneficiul deputaţilor cu handicap

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

384 000

380 000

153 259,40

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 30.

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistenţă unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Articolul 1 0 2 — Indemnizaţii tranzitorii

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

490 000

1 510 000

6 250 465,65

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 45-48 şi 77.

Acest credit este destinat să acopere finanţarea indemnizaţiei tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

11 084 000

11 131 000

10 182 164,82

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 14 şi 28.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 49, 50 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50.000 EUR.

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

418 000

406 742

344 044,77

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 15.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 51-57 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20.000 EUR.

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaş

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 930 000

3 072 147

2 797 599,03

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 17.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 58-60 şi 75.

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaş în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 15.000 EUR.

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

46 000

55 000

45 954,74

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituţiei din contribuţia la regimul voluntar de pensii suplimentare al deputaţilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine şi informatică

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

700 000

800 000

700 000,00

Comentarii

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 4 mai 2009 privind cursurile de limbi străine şi informatică pentru deputaţi.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine şi cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputaţi.

Articolul 1 0 8 — Diferenţe de curs valutar

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferenţele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European în conformitate cu dispoziţiile aplicabile plăţii indemnizaţiilor de cheltuieli generale.

Articolul 1 0 9 — Credit provizoriu

Articolul 1 0 9 0 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectele eventualelor ajustări ale plăţilor către membrii instituţiei.

Acest credit are un caracter pur provizoriu şi nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui transfer către alte linii în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul financiar.

Postul 1 0 9 1 — Credit provizoriu pentru 18 noi membri - Tratatul de la Lisabona

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

9 400 264

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de sosirea a 18 membri noi în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

Acest credit are un caracter pur provizoriu şi nu poate fi utilizat decât după efectuarea unui transfer către alte linii în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul financiar.

Capitolul 1 2 – Funcţionari şi agenţi temporari

Articolul 1 2 0 – Remuneraţii şi alte drepturi

Postul 1 2 0 0 – Remuneraţii şi indemnizaţii

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 2 0 0

569.408.154

562 435 035

525 864 796,40

Rezervă

 

714 026

 

Total

569.408.154

563 149 061

525 864 796,40

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcţionarii şi agenţii temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

 salariile, indemnizaţiile şi alocaţiile aferente salariilor;

 asigurarea de boală, asigurarea de accident şi de boli profesionale, precum şi alte cheltuieli de asigurări sociale;

 indemnizaţiile forfetare pentru ore suplimentare;

 celelalte alocaţii şi indemnizaţii diverse;

 plata cheltuielilor de călătorie pentru funcţionarul sau agentul temporar, pentru soţul sau soţia sa şi pentru persoanele aflate în întreţinerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

 efectele coeficienţilor de corecţie aplicabili remuneraţiilor şi cotei din plăţi transferate într-o altă ţară decât cea a locului de muncă;

 asigurarea de şomaj pentru agenţii temporari, precum şi plăţile pe care instituţia trebuie să le efectueze în beneficiul agenţilor temporari pentru a constitui sau a menţine drepturile acestora la pensie în ţara lor de origine.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare «accidente – activităţi sportive» pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles şi Strasbourg.

O parte din aceste credite va fi utilizată pentru recrutarea de agenţi temporari cu handicap şi cu experienţă în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap şi al politicilor de nediscriminare, în vederea punerii în aplicare a Planului de acţiune 2009-2013 pentru promovarea egalităţii de gen şi a diversităţii în Secretariatul Parlamentului European, adoptat de Birou (PE413.568/BUR) în conformitate Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 26, şi cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Va fi întocmit un raport anual cu privire la utilizarea creditelor în acest scop.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 1.800.000 EUR.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

455 200

455 200

300 000,00

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 şi anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condiţiile prevăzute de dispoziţiile menţionate mai sus.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activităţii, transferului şi încetării activităţii

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

5 035 000

5 034 000

3 700 000,00

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de călătorie datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activităţii sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

 indemnizaţiile de instalare/reinstalare şi cheltuielile de mutare datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari care trebuie să îşi schimbe reşedinţa după începerea activităţii sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum şi în momentul încetării definitive a activităţii, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

 diurnele datorate funcţionarilor şi agenţilor temporari care dovedesc că sunt obligaţi să îşi schimbe reşedinţa la începerea activităţii sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

 indemnizaţia de plecare pentru un funcţionar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

 indemnizaţia de reziliere de către instituţie a contractului unui agent temporar;

 diferenţa dintre cotizaţiile plătite de către agenţii contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru şi cele datorate sistemului comunitar în cazul reclasificării unui contract.

Articolul 1 2 2 — Indemnizaţii după încetarea anticipată a activităţii

Postul 1 2 2 0 — Indemnizaţii în caz de pensionare în interes de serviciu

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

402 000

530 000

697 937,85

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolele 41 şi 50 şi anexa IV.

Acest credit este destinat să acopere indemnizaţiile care trebuie plătite funcţionarilor:

 disponibilizaţi ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituţie;

 care ocupă un post de gradul AD 16 sau AD 15 şi sunt pensionaţi în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală şi efectele coeficienţilor de corecţie aplicabili acestor indemnizaţii.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizaţii pentru încetarea definitivă a activităţii şi sistemul special de pensionare pentru funcţionari şi agenţi temporari

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 097 000

1 390 000

2 065 347,34

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 şi 72.

Acest credit este destinat să acopere:

 indemnizaţiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcţionarilor sau cu regulamentele menţionate mai jos;

 cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizaţiilor;

 efectul coeficienţilor de corecţie aplicabili diverselor indemnizaţii.

Temeiul juridic

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei şi Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activităţii funcţionarilor Comunităţilor Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituţiei, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcţiilor unor funcţionari ai Comunităţilor Europene, numiţi într-un post permanent al Parlamentului European şi ca agenţi temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Articolul 1 2 4 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectul eventualelor ajustări ale remuneraţiilor aprobate de către Consiliu în cursul exerciţiului financiar.

Acest credit are caracter provizoriu şi nu poate fi utilizat decât după un transfer către liniile relevante de la acest capitol.

Temeiul juridic

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolul 65 şi anexa XI.

Capitolul 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ŞI SERVICII EXTERNE

Articolul 1 4 0 — Alţi agenţi şi personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alţi agenţi

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

33 120 000

32 579 343

25 212 376,41

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:

 remuneraţia, inclusiv alocaţiile şi indemnizaţiile, celorlalţi agenţi, în special a agenţilor contractuali, a agenţilor locali, a consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene), cotizaţiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, precum şi efectele coeficienţilor de corecţie aplicabili remuneraţiilor acestor agenţi;

 angajarea de personal interimar.

O parte din aceste credite va fi utilizată pentru recrutarea de agenţi contractuali cu handicap şi cu experienţă în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap şi al politicilor de nediscriminare, în vederea punerii în aplicare a Planului de acţiune 2009-2013 pentru promovarea egalităţii de gen şi a diversităţii în Secretariatul Parlamentului European, adoptat de Birou (PE413.568/BUR) în conformitate Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 26, şi cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Va fi întocmit un raport anual cu privire la utilizarea creditelor în acest scop.

Postul 1 4 0 2 — Interpreţi de conferinţă

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 4 0 2

60.480.000

58 000 000

54 990 000,00

Rezervă

 

2 000 000

 

Total

60 480 000

60 000 000

54 990 000,00

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Convenţia privind agenţii auxiliari interpreţi de conferinţă.

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli în cadrul cooperării interinstituţionale:

 retribuţiile, cotizaţiile sociale, cheltuielile de deplasare şi indemnizaţiile de şedere pentru agenţii auxiliari interpreţi de conferinţă convocaţi de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta sau de alte instituţii, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreţii Parlamentului (funcţionari sau agenţi temporari);

 cheltuielile pentru operatori, tehnicieni şi administratori de conferinţă pentru reuniunile menţionate anterior, în cazul în care serviciile nu pot fi asigurate de funcţionari, agenţi temporari sau alţi agenţi;

 serviciile prestate Parlamentului de interpreţi funcţionari sau agenţi temporari ai celorlalte instituţii;

 cheltuielile de deplasare şi diurnele aferente serviciilor prestate Parlamentului în contextul cooperării internaţionale de interpreţi care sunt angajaţi ai unor instituţii internaţionale;

 activităţile de cooperare interinstituţională în domeniul lingvistic.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 200.000 EUR.

Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenţii şi schimburi de funcţionari

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

7 961 520

7 138 000

5 552 643,24

Comentarii

Norme privind punerea unor funcţionari ai Parlamentului European şi a unor agenţi temporari ai grupurilor politice la dispoziţia autorităţilor naţionale, a organismelor asimilate acestora şi a unor organizaţii internaţionale.

Norme privind detaşarea unor experţi naţionali la Parlamentul European.

Normele interne privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European.

Acest credit este destinat să acopere:

 o indemnizaţie şi cheltuieli de deplasare pentru stagiari la începutul şi sfârşitul stagiului;

 costurile asigurării de accident şi de boală pentru stagiari în cursul stagiilor;

 cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlament şi sectorul public din statele membre sau alte ţări menţionate în normele aplicabile;

 cheltuielile aferente detaşării unor experţi naţionali la Parlamentul European;

 organizarea de acţiuni de formare de interpreţi de conferinţă şi traducători, în special în colaborare cu şcolile de interpreţi şi universităţile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum şi acordarea de burse pentru formarea şi perfecţionarea profesională a interpreţilor şi traducătorilor, achiziţionarea de material didactic şi cheltuielile conexe;

 cheltuieli suplimentare pentru stagiarii din programul-pilot de stagii pentru persoanele cu handicap, direct legate de handicapul lor, în conformitate cu articolul 20 alineatul (8) din Normele interne privind stagiile şi vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăţilor aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Postul 1 4 0 7 — Indemnizaţie de formare (programul de instruire al Parlamentului European)

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat remunerării muncii stagiarilor care participă la programul de instruire al Parlamentului European.

Articolul 1 4 2 — Servicii externe

Postul 1 4 2 0 — Servicii externe

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

23 402 000

24 200 000

20 494 609,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, dactilografiere, codificare şi asistenţă tehnică prestate de terţi.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 200.000 EUR.

Postul 1 4 2 2 – Activităţi de cooperare interinstituţională în domeniul lingvistic

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

383 000

343 000

335 834,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile aferente acţiunilor stabilite de către Comitetul Interinstituţional pentru Traducere şi Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituţionale în domeniul lingvistic;

 cheltuielile pentru publicaţii, activităţi de informare, relaţii publice, participarea la manifestări publice, la târguri şi expoziţii lingvistice.

Articolul 1 4 4 — Credit provizoriu

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere efectul eventualelor ajustări ale remuneraţiilor aprobate de către Consiliu în cursul exerciţiului financiar.

Acest credit are caracter provizoriu şi nu poate fi utilizat decât după un transfer către liniile relevante de la acest capitol.

Temeiul juridic

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Capitolul 1 6 — PERSONALUL INSTITUŢIEI

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

402 775

515 500

348 408,75

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 şi 33 şi anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curţii de Justiţie, a Curţii de Conturi, a Comitetului Economic şi Social, a Comitetului Regiunilor şi a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înfiinţare a Oficiului pentru Selecţia Personalului Comunităţilor Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) şi Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, a grefierului Curţii de Justiţie, a secretarilor generali ai Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor şi a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Selecţia Personalului Comunităţilor Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum şi cheltuielile de deplasare şi de şedere ale candidaţilor la interviurile de angajare şi la vizitele medicale de angajare;

 cheltuielile de organizare a procedurilor de selecţie a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcţionale şi după consultarea Oficiului pentru Selecţia Personalului Comunităţilor Europene, acest credit poate fi utilizat pentru concursuri organizate chiar de instituţie.

Postul 1 6 1 2 — Perfecţionare profesională

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

4 400 000

4 100 000

3 680 849,76

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea îmbunătăţirii competenţelor acestuia şi a performanţei şi eficienţei instituţiei, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale.

Articolul 1 6 3 — Intervenţii în favoarea personalului instituţiei

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

711 500

650 000

517 840,38

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf şi articolul 76.

Acest credit este destinat să acopere:

 în cadrul unei politici interinstituţionale în favoarea persoanelor cu handicap aparţinând următoarelor categorii:

 funcţionari şi agenţi temporari în activitate;

 soţii şi soţiile funcţionarilor şi agenţilor temporari în activitate;

 copii aflaţi în întreţinere în sensul Statutului funcţionarilor Uniunii Europene,

rambursarea, în limitele posibilităţilor bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel naţional în ţara de reşedinţă sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare şi sunt generate de handicap, justificate în mod corespunzător şi nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

 intervenţiile în favoarea funcţionarilor şi a agenţilor care sunt într-o situaţie deosebit de dificilă;

 acordarea unei subvenţii în beneficiul Comitetului pentru personal şi pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuţiile sau rambursarea cheltuielilor Comitetului pentru personal pentru participanţii la o activitate de asistenţă socială vor fi destinate să finanţeze activităţi care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenţii destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 8.000 EUR.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

996 000

825 000

196 954,06

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfăşurare a activităţii.

Postul 1 6 3 2 — Relaţii sociale între membrii personalului şi alte intervenţii sociale

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

310 400

310 000

309 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze şi să susţină financiar orice iniţiativă de promovare a relaţiilor sociale între agenţii de diverse naţionalităţi, de exemplu prin subvenţii pentru cluburi, cercuri sportive şi culturale ale personalului, precum şi să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activităţi culturale şi recreative, restaurant) pentru timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activităţile sociale interinstituţionale.

Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 800 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activităţi privind întregul personal al instituţiei

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 135 000

1 285 000

810 000,00

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 şi articolul 8 din anexa II.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcţionare a cabinetului medical în cele trei locuri de desfăşurare a activităţii, inclusiv achiziţionarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente examenelor medicale preventive, cheltuielile ocazionate de funcţionarea Comitetului pentru invaliditate, precum şi cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de specialişti medicali, considerate necesare de consilierii medicali.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziţionare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical şi cheltuielile cu personalul medical sau paramedical plătit în conformitate cu regimul de prestări de servicii sau de suplinire pe termen scurt.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli de funcţionare curentă pentru restaurante şi cantine

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 960 000

2 600 000

2 313 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare a restaurantelor şi a cantinelor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 2.000.000 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Centrul pentru copii preşcolari şi creşele de zi aprobate

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

6 010 775

5 350 000

5 163 865,89

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului din totalul cheltuielilor Centrului pentru copii preşcolari şi ale creşelor externe cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar provenite din contribuţiile părinţilor este estimat la 2 200 000 EUR.

Titlul 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

Comentarii

Întrucât societăţile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă şi de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul Uniunii Europene.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă şi atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri şi cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

33 531 999

34 327 626

31 475 172,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parţial sau integral, de către instituţie.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcţie de costul vieţii sau de costul de construcţie.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 500.000 EUR.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locaţiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

25 910 000

12 155 000

5 673 000,02

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locaţiunea pe termen lung a clădirilor sau a părţilor de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 100.000 EUR.

Postul 2 0 0 3 — Achiziţionarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

19 101 687,92

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţionarea de bunuri imobile. Subvenţiile pentru terenuri şi viabilizarea acestora sunt tratate conform dispoziţiilor din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 100.000 EUR.

Postul 2 0 0 5 — Construcţia de clădiri

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

6 995 000

7 644 000

4 642 954,40

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării unui eventual credit pentru construcţia de clădiri.

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spaţiilor

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 0 0 7

33 625 000

22 195 000

19 256 305,98

Rezervă

2 000 000

2 500 000

 

Total

35 625 000

24 695 000

19 256 305,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere executarea de lucrări de amenajare, precum şi celelalte cheltuieli aferente acestor amenajări, în special cheltuielile aferente onorariilor arhitecţilor sau ale inginerilor etc.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 500.000 EUR.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

5 100 000

4 637 000

10 207 506,94

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii clădirilor care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

 gestionarea şi tratarea deşeurilor;

 controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

 biblioteca tehnică;

 asistenţă de gestiune (Building Helpdesk);

 gestionarea planurilor clădirilor şi a suporturilor de informare;

 celelalte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 10.000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 – Întreţinerea, mentenanţa, gestionarea şi curăţenia clădirilor

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

46 965 000

44 749 000

39 351 882,15

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreţinere, mentenanţă, gestionare şi curăţenie aferente clădirilor (spaţii şi echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituţia se consultă cu celelalte instituţii asupra condiţiilor contractuale (preţ, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obţinute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 91 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 75.000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

18 921 000

18 947 000

16 953 364,08

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, gaz, electricitate şi de încălzire.

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acţiune EMAS adoptat de Birou.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 82.000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea şi supravegherea clădirilor

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 0 2 6

35 730 000

37 624 740

38 917 197,63

Rezervă

3 000 000

 

 

Total

38 730 000

 

 

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile cu paza şi supravegherea clădirilor ocupate de Parlament în cele trei locuri de desfăşurare a activităţii, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniunea Europeană, precum şi a antenelor din ţări terţe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituţia se consultă cu celelalte instituţii asupra condiţiilor contractuale (preţ, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obţinute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 91 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 180.000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

953 000

909 000

817 441,59

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.

Capitolul 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ŞI MOBILIER

Comentarii

În ceea ce priveşte achiziţiile publice, instituţia se consultă cu celelalte instituţii asupra condiţiilor contractuale obţinute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 - Informatică şi telecomunicaţii

Postul 2 1 0 0 – Hardware şi software pentru tehnologiile informaţiei şi inovaţiei

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 1 0 0

37 392 000

32 674 000

56 626 299,47

Rezervă

 

2 500 000

 

Total

37 392 000

35 174 000

56 626 299,47

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziţionării, închirierii, reparaţiei şi întreţinerii hardware-ului şi software-ului pentru instituţie şi lucrările conexe. Hardware-ul şi software-ul în cauză includ sistemele din centrul informatic şi de telecomunicaţii, sistemul informatic al diverselor departamente şi al grupurilor politice, precum şi sistemul electronic de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 65.000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Servicii externe pentru tehnologiile informaţiei şi inovaţiei

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 1 0 2

62.933 000

53 981 250

55 814 489,55

Rezervă

 

2 500 000

 

Total

62.933 000

56 481 250

55 814 489,55

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente asistenţei oferite de societăţile de servicii şi consultanţă informatică pentru exploatarea centrului informatic şi a reţelei, realizarea şi întreţinerea aplicaţiilor, asistenţa acordată utilizatorilor, inclusiv deputaţilor şi grupurilor politice, realizarea de studii, redactarea şi introducerea documentaţiei tehnice.

Este destinat, de asemenea, să acopere partea de cheltuieli ce revine Parlamentului pentru funcţionarea serviciului de ajutor pentru folosirea aplicaţiei de salarizare NAP, creat în urma unui acord stabilit între instituţii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 88.000 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 277 500

3 224 000

3 667 697,84

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia, închirierea, întreţinerea şi reparaţia mobilierului, în special achiziţia de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului învechit şi scos din uz, precum şi a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile diverse de gestiune a bunurilor mobile ale instituţiei.

În ceea ce priveşte operele de artă, acest credit este destinat să acopere atât cheltuielile de achiziţie a operelor şi a materialelor specifice, cât şi cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile de experţi, cheltuielile de conservare, de înrămare, de restaurare, de curăţare, de asigurare, precum şi cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament şi instalaţii tehnice

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

19 983 124

17 407 821

15 468 717,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia, închirierea, întreţinerea şi reparaţia de echipamente şi instalaţii tehnice, precum şi gestionarea acestora, în special:

 diverse materiale şi instalaţii tehnice, fixe şi mobile, pentru editare, securizare, restaurare, imobile etc.;

 echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferinţe, sectorul audiovizual etc.;

 echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestaţiile externe aferente;

 instalarea a două linii telefonice suplimentare în birourile deputaţilor, la cerere.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea şi eliminarea bunurilor casate.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 205.000 EUR.

Articolul 2 1 6 — Mijloace de transport

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

6 270 000

6 500 000

5 890 437,21

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţia, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia mijloacelor de transport (parc auto şi biciclete) şi închirierea de maşini, taxiuri, autocare şi camioane, cu sau fără şofer, inclusiv asigurările aferente şi alte cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziţionarea sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puţin poluante, cum ar fi maşinile hibrid.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 175.000 EUR.

Capitolul 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Comentarii

În ceea ce priveşte achiziţiile publice, instituţia se consultă cu celelalte instituţii asupra condiţiilor contractuale obţinute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou şi consumabile diverse

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 608 000

2 575 000

1 973 879,58

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziţiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie şi atelierele de reproducere etc., precum şi cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 15.000 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

170 000

370 000

322 571,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) şi celelalte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile conexe pentru finanţarea clădirilor.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare şi daune

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 314 000

1 314 000

1 041 148,97

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunţate de Curtea de Justiţie, de Tribunal, de Tribunalul Funcţiei Publice, precum şi de instanţele naţionale;

 angajarea de avocaţi externi pentru reprezentarea Parlamentului în faţa instanţelor naţionale şi ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experţi pentru a acorda asistenţă Serviciului Juridic;

 rambursarea cheltuielilor pentru avocaţi în cadrul procedurilor disciplinare şi asimilate;

 cheltuieli privind daunele, dobânzile şi eventualele debite menţionate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul financiar;

 cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înţelegerile amiabile, conform articolelor 69 şi 70 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Articolul 2 3 5 — Telecomunicaţii

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

7 441 000

9 405 000

5 689 527,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente reţelelor de transmitere de date între cele trei locuri de desfăşurare a activităţii, centrele de calcul şi birourile de informate, precum şi cheltuielile aferente abonamentelor şi cheltuielilor de comunicaţii (telefonie fixă şi mobilă, televiziune).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20.000 EUR.

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenţei şi cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

352 500

422 000

222 579,14

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare şi de expediere de către serviciile poştale naţionale şi serviciile de mesagerie.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

950 000

850 000

637 980,61

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare şi de manipulare efectuate prin intermediul unor societăţi specializate în acest domeniu sau de către manipulanţi temporari puşi la dispoziţie de agenţii externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 40.000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

784 500

631 000

485 748,98

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

 achiziţia şi întreţinerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, şoferi şi manipulanţi, serviciile medicale şi diverse servicii tehnice;

 cheltuieli de funcţionare şi gestiune diverse, achiziţionarea de bunuri şi servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi,

 diverse achiziţii legate de activităţile EMAS.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50.000 EUR.

Titlul 3 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUŢIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

Capitolul 3 0 — REUNIUNI ŞI CONFERINŢE

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune şi de deplasare între cele trei locuri de desfăşurare a activităţii ale personalului

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

29 820 000

29 820 000

23 842 500,00

Comentarii

Statutul funcţionarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 şi articolele 11-13 din anexa VII.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituţiei, experţilor naţionali detaşaţi sau stagiarilor între locul de muncă şi unul dintre cele trei locuri de desfăşurare a activităţii Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg) şi cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de muncă. Cheltuielile sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare şi indemnizaţii compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite şi cheltuielile conexe (inclusiv anularea titlurilor de transport şi a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat, de asemenea, să acopere cheltuielile aferente compensării emisiilor de carbon, în conformitate cu planul de acţiune EMAS adoptat de Birou.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 100.000 EUR.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol şi de reprezentare

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 361 350

2 047 450

813 419,17

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile aferente obligaţiilor de protocol ce revin instituţiei, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea Unităţii pentru Evaluarea Opţiunilor Ştiinţifice şi Tehnologice (STOA) a instituţiei, şi cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituţiei;

 cheltuielile de reprezentare ale Preşedintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfăşurare a activităţii;

 cheltuielile de reprezentare şi participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Preşedintelui;

 cheltuielile de protocol şi de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziţionarea de articole şi medalii pentru funcţionarii care au 15 şi/sau 25 de ani de muncă;

 cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitaţii, imprimarea de meniuri etc.;

 cheltuieli de deplasare şi de şedere ale vizitatorilor VIP ai instituţiei;

 cheltuielile de primire şi de reprezentare şi celelalte cheltuieli specifice deputaţilor care exercită o funcţie oficială în cadrul Parlamentului European.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 600 000

2 594 000

2 650 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor instituţiei, de băuturi răcoritoare şi de altă natură şi, ocazional, de gustări, precum şi cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese şi conferinţe

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 396 000

1 350 000

905 991,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, inter alia:

 cheltuielile generate de organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfăşurare a activităţii (comisii sau delegaţii ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

 cotizaţiile la organizaţiile internaţionale la care este membru Parlamentul sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20.000 EUR.

Postul 3 0 4 4 — Cheltuieli diverse de organizare a Conferinţei parlamentare privind OMC, precum şi a altor reuniuni ale delegaţiilor interparlamentare, ad hoc şi OMC

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

860 000

858 000

435 159,91

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile pentru organizarea reuniunilor delegaţiilor interparlamentare, ale delegaţiilor ad hoc, ale comisiilor parlamentare mixte, ale comisiilor parlamentare de cooperare şi ale delegaţiilor la OMC, altele decât cele de la capitolul 1 0 şi articolul 3 0 0, precum şi cheltuielile aferente organizării reuniunilor Conferinţei parlamentare privind OMC şi ale comitetului său director.

Postul 3 0 4 6 — Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

400 000

451 000

120 187,59

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile de organizare a reuniunilor delegaţiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, altele decât cele de la capitolul 1 0 şi articolul 3 0 0.

Postul 3 0 4 7 — Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare Eurolat

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

82 000

80 000

54 825,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea reuniunilor Adunării Parlamentare Eurolat, ale comisiilor sale şi ale biroului său, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 şi articolul 3 0 0.

Postul 3 0 4 8 — Cheltuieli diverse de organizare a reuniunilor Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

220 000

216 319

6 595,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 şi articolul 3 0 0, legate de organizarea reuniunilor Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, ale comisiilor acesteia şi ale biroului său, precum şi contribuţia Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana sau preluarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-parte a Parlamentului European la bugetul Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agenţiilor de voiaj

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

2 083 000

2 083 000

1 351 750,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcţionării agenţiei de voiaj cu care Parlamentul are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50.000 EUR.

Capitolul 3 2 — EXPERTIZĂ ŞI INFORMARE: ACHIZIŢIE, ARHIVARE, PRODUCŢIE ŞI DIFUZARE

Articolul 3 2 0 — Achiziţionarea de servicii de expertiză

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 2 0

11 420 000

10 082 500

7 565 986,37

Rezervă

 

1 500 000

 

Total

11 420 000

11 582 500

7 565 986,37

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 costurile contractelor cu experţi calificaţi şi institute de cercetare pentru studii şi alte activităţi de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri de experţi, conferinţe) realizate pentru organele Parlamentului şi pentru administraţie, inclusiv pentru realizarea Casei istoriei europene;

 costul evaluării studiilor şi costurile aferente participării STOA la activităţile organismelor ştiinţifice;

 cheltuielile de deplasare, de şedere şi accesorii ale experţilor şi ale altor personalităţi, inclusiv ale persoanelor care au adresat o petiţie Parlamentului, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegaţiilor şi ale grupurilor de studiu şi de lucru;

 cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe, precum Consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare.

Articolul 3 2 2 — Achiziţionarea de informaţii şi arhivare

Postul 3 2 2 0 — Cheltuieli de documentare şi ale bibliotecii

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

4 516 686

4 593 826

3 908 448,93

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 extinderea sau reînnoirea sectorului de lucrări de referinţă generală şi actualizarea fondurilor de carte;

 abonamentele la ziare, periodice, agenţii de presă, la publicaţiile şi serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea şi difuzarea în scris şi/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente şi contractele de servicii pentru revista presei şi extrase din presă;

 abonamentele sau contractele de prestări servicii pentru furnizarea de rezumate şi analize ale conţinutului periodicelor şi pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

 cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare şi statistice externe, cu excepţia echipamentelor informatice şi a costurilor serviciilor de telecomunicaţii;

 costurile aferente obligaţiilor asumate de Parlamentul European în cadrul cooperării internaţionale şi/sau interinstituţionale;

 achiziţionarea şi închirierea de materiale speciale, inclusiv materiale şi/sau sisteme electrice, electronice şi informatice pentru bibliotecă, centrul de documentare, mediatecă, precum şi contractarea de servicii externe pentru achiziţionarea, dezvoltarea, instalarea, exploatarea şi întreţinerea acestor materiale şi sisteme;

 cheltuielile cu serviciile conexe activităţii bibliotecii, în special în ceea ce priveşte clienţii săi (anchetă, analiză), sistemul de gestionare a calităţii etc.;

 materialele şi lucrările de legătorie şi de conservare pentru bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;

 cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);

 achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.

Postul 3 2 2 2 — Cheltuieli pentru fondul de arhivă

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 932 500

1 895 000

1 855 577,56

Comentarii

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului, ale Consiliului şi ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43), precum şi normele de aplicare a acestuia, adoptate în cadrul Parlamentului European.

Decizia Biroului Parlamentului European din 16 decembrie 2002 privind creşterea nivelului de informare şi transparenţă: arhivele Parlamentului European.

Normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaţilor europeni, adoptate prin Decizia Biroului din 10 octombrie 2007 şi modificate prin Decizia Biroului din 21 aprilie 2009.

Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor arhivistice externe, precum:

 transpunerea fondurilor de arhivă pe diverse suporturi (microfilme, discuri, casete etc.), achiziţionarea, închirierea, întreţinerea şi repararea unor materiale speciale (electronice, informatice, electrice, cărţi, reviste) împreună cu serviciile externe aferente;

 cheltuielile cu publicaţiile pe orice suport (broşuri, CD-ROM etc.);

 costurile activităţilor externe de achiziţionare de surse arhivistice primare (mărturii, culese de jurnalişti şi/sau istorici şi/sau arhivişti) sau secundare (documente pe orice tip de suport).

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile cu procesarea patrimoniului arhivistic al deputaţilor europeni constituit în exercitarea mandatului lor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 20.000 EUR.

Articolul 3 2 3 — Relaţiile cu parlamentele ţărilor terţe şi sprijin pentru democraţia parlamentară

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

535 000

520 000

458 853,07

Comentarii

Concluziile preşedinţiei, Conferinţa reprezentanţilor parlamentelor din UE, Copenhaga 2006 şi Bratislava 2007.

Decizia Biroului din 18 iunie 2007.

Zonă geografică acoperită: ţările din afara Uniunii Europene, cu excepţia ţărilor candidate şi precandidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Acest credit este destinat să acopere: cheltuielile angajate pentru favorizarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale alese în mod democratic din ţări terţe, precum şi dintre acesta şi organizaţii parlamentare regionale corespondente. Are legătură mai ales cu activităţile menite să consolideze capacitatea parlamentară în cadrul democraţiilor noi şi emergente şi să promoveze utilizarea de către parlamente a noilor tehnologii IC.

Articolul 3 2 4 — Producţie şi difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

5 056 000

5 359 450

4 150 500,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituţiei la cheltuielile de publicare, de difuzare şi la alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicaţii pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 500.000 EUR.

Postul 3 2 4 1 — Publicaţii electronice şi tradiţionale

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

5 010 000

4 224 000

4 367 052,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

 toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) şi tradiţională (documente şi imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

 actualizarea şi întreţinerea evolutivă şi corectivă a sistemelor editoriale şi de traducere.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 210.000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare şi participare la manifestări publice

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

21 626 000

19 615 000

13 633 132,71

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicaţiile informative, inclusiv electronice, activităţile de informare, relaţiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri şi expoziţii în statele membre, în ţările în curs de aderare şi în ţările în care Parlamentul European deţine un birou de legătură, precum şi actualizarea Observatorului legislativ (OEIL).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Postul 3 2 4 3 — Parlamentariumul – Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 600 000

2 000 000

12 725 985,24

Comentarii

Acest credit este destinat să finanţeze Parlamentariumul - Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European

Postul 3 2 4 4 — Organizarea şi primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola şi invitaţii adresate multiplicatorilor de opinie din ţări terţe

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

28 940 000

29 710 000

24 534 586,63

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvenţiile acordate grupurilor de vizitatori, precum şi cheltuielile de supraveghere şi de infrastructură conexe, cheltuielile de funcţionare a programului Euroscola şi finanţarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din ţări terţe (EUVP). Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecţie în funcţie de variaţiile VNB şi ale preţurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un total de 110 de vizitatori într-un an calendaristic. Numărul vizitatorilor poate varia între cel puţin 10 şi cel mult 110 în cadrul oricărei vizite.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu handicap.

Postul 3 2 4 5 – Organizarea de colocvii, seminare şi acţiuni culturale

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 696 650

2 475 000

2 165 974,73

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—       cheltuielile sau subvenţiile aferente organizării de colocvii şi seminarii naţionale sau multinaţionale destinate liderilor de opinie din statele membre şi ţările în curs de aderare, cheltuielile de organizare a colocviilor şi a seminariilor parlamentare şi finanţarea proiectelor culturale de interes european, cum ar fi premiul Saharov, reuniunile comune ale tinerilor lideri politici din Europa, Israel şi Palestina şi premiul LUX pentru cinematografia europeană al Parlamentului European,

—       cheltuielile aferente realizării „operaţiunilor hemiciclu” la Strasburg şi Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou,

—       măsurile de sprijinire a multilingvismului, cum ar fi seminarii şi conferinţe, reuniunile cu formatorii de interpreţi, măsuri şi acţiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism şi la profesia de interpret, acţiuni şi măsuri care fac parte din cooperarea interinstituţională şi internaţională, precum şi participarea la acţiuni şi măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituţionale şi internaţionale,

—       cheltuielile de funcţionare ale reţelei Saharov şi cheltuielile de misiune ale membrilor acesteia.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, cheltuielile legate de organizarea acestor activităţi, inclusiv achiziţionarea de servicii şi costurile de protocol.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 5.000 EUR.

Postul 3 2 4 6 — Postul de televiziune al Parlamentului European (Web TV)

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

3 2 4 6

8 500 000

8 000 000

8 991 999,80

Rezervă

 

1 000 000

 

Total

8 500 000

9 000 000

8 991 999,80

Comentarii

Acest credit este destinat să finanţeze postul de televiziune al Parlamentului (Web TV).

Se va face o evaluare a prototipului. Aceasta va trebui să ţină cont de conţinutul şi costul proiectului, inclusiv de structura şi nivelul de participare a grupurilor politice şi de definiţia conţinutului programelor.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

14 760 000

13 600 000

12 137 103,25

Comentarii

Rezoluţia Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluţia Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parlamentului pentru exerciţiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluţia Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parlamentului pentru exerciţiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Acest credit este destinat să acopere:

 bugetul de funcţionare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie şi asistenţă externă, precum servicii tehnice pentru staţiile radio şi de televiziune, realizarea, producţia, coproducţia şi difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvenţe şi transmiterea de programe de televiziune şi radio, alte acţiuni de dezvoltare a relaţiilor instituţiei cu organismele de difuziune audiovizuală);

 cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a şedinţelor plenare şi a reuniunilor comisiilor parlamentare;

 înregistrarea sesiunilor pe DVD-ROM;

 crearea de arhive adecvate şi a unui motor de căutare care să garanteze cetăţenilor accesul permanent la aceste informaţii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 13.000 EUR.

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informaţii cu parlamentele naţionale

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

675 000

700 000

291 207,71

Comentarii

Conferinţa Preşedinţilor Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) şi Conferinţele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001). Zonă geografică acoperită: ţările din Uniunea Europeană şi ţările candidate şi precandidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Acest credit este destinat să acopere:

 cheltuielile angajate pentru favorizarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale. Cheltuielile în cauză vizează relaţiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidenţa capitolelor 1 0 şi 3 0, schimburile de informaţii şi documente, asistenţa pentru analiza şi gestionarea informaţiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare şi Documentare Parlamentară (CECDP);

 finanţarea programelor de cooperare şi a operaţiunilor de formare a funcţionarilor parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.

Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare şi cazare şi diurna;

 acţiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum şi acţiunile vizând activitatea de documentare, de analiză şi de informare, inclusiv cele desfăşurate în cadrul CECDP.

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de informare

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 100 000

1 200 000

1 035 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanţeze toate cheltuielile (materiale de birou, telecomunicaţii, taxe poştale, întreţinere, transport, diverse cheltuieli mărunte) aferente birourilor de informare ale Parlamentului European.

Titlul 4 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUŢIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

Capitolul 4 0 — CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUŢII ŞI ALE ANUMITOR ORGANE

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcţionare, activităţi de informare şi cheltuieli ale grupurilor politice şi ale deputaţilor neafiliaţi

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

55 800 000

54 850 000

53 355 141,79

Comentarii

Normele adoptate prin Decizia Biroului din 1 februarie 2001, modificată ultima dată la 20 septembrie 2010.

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi:

 cheltuielile de secretariat, administrative şi de funcţionare;

 cheltuielile aferente activităţilor lor politice şi de informare în cadrul activităţilor politice ale Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 50.000 EUR.

Articolul 4 0 2 — Contribuţii în beneficiul partidelor politice europene

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

18 900 000

17 400 000

13 954 330,00

Comentarii

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, articolul 224

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european.

Acest credit este destinat să finanţeze partidele politice la nivel european.

Articolul 4 0 3 — Contribuţii la fundaţiile politice europene

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

12 150 000

11 400 000

8 778 850,00

Comentarii

Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, articolul 224

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european.

Creditul este destinat să finanţeze fundaţiile politice la nivel european.

Capitolul 4 2 – Cheltuieli aferente asistenţei parlamentare

Articolul 4 2 2 – Asistenţă parlamentară

Postul 4 2 2 0 – Asistenţă parlamentară

Cifre

 

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

4 2 2 0

185 697 000

175 793 709

152 645 162,53

Rezervă

 

13 200 000

 

Total

185 697 000

188 993 709

152 645 162,53

Comentarii

Statutul deputaţilor în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaţilor în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regulamentul (CE) nr. 160/2009 al Consiliului din 23 februarie 2009 de modificare a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (JO L 55, 27.2.2009, p. 1).

Normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, adoptate de Birou.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de asistenţă parlamentară.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar este estimat la 400 000 EUR.

Postul 4 2 2 2 — Diferenţe de curs valutar

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

500 000

250 000

773 678,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diferenţele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European în conformitate cu dispoziţiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistenţă parlamentară.

Capitolul 4 4 — REUNIUNI ŞI ALTE ACTIVITĂŢI ALE DEPUTAŢILOR ŞI ALE FOŞTILOR DEPUTAŢI

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor şi altor activităţi ale foştilor deputaţi

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

200 000

200 000

170 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanţeze reuniunile Asociaţiei Foştilor Deputaţi în Parlamentul European, precum şi, după caz, alte cheltuieli conexe.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor şi al altor activităţi ale Asociaţiei Parlamentare Europene

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

140 000

140 000

140 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să finanţeze reuniunea Asociaţiei Parlamentare Europene, precum şi, după caz, alte cheltuieli conexe.

Titlul 10 — ALTE CHELTUIELI

Capitolul 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

5 000 000

25 914 026

0,—

Comentarii

1.

Postul

2 0 0 7

Amenajarea spaţiilor

2.000.000

2.

Postul

2 0 2 6

Securitatea şi supravegherea clădirilor

3.000.000

 

 

 

Total

5.000.000

Capitolul 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

14 522 972

14 000 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute care sunt generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exerciţiului (cheltuieli care nu pot fi estimate).

Capitolul 10 3 — REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

835 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituţiei pentru extindere.

Capitolul 10 4 — REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ŞI DE COMUNICARE

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare şi de comunicare.

Capitolul 10 5 — CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investiţiile imobiliare şi lucrările de amenajare ale instituţiei. Biroul Parlamentului este invitat să adopte o strategie coerentă şi responsabilă pe termen lung în domeniul proprietăţii şi al clădirilor, care să ia în considerare problema specială a creşterii costurilor de întreţinere, nevoile de renovare şi costurile de securitate şi să asigure durabilitatea bugetului Parlamentului.

Capitolul 10 6 — REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituţiei.

Capitolul 10 8 — REZERVĂ EMAS

Cifre

Buget 2012

Credite 2011

Execuţie 2010

1 000 000

p.m.

0,—

Comentarii

În urma deciziilor care urmează să fie adoptate de către Birou pentru aplicarea Planului EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlament, acest credit este destinat să alimenteze capitolele operaţionale corespunzătoare.

SCHEMA DE PERSONAL

Grupa de funcţii şi gradul

2011

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

149

2

6

23

AD 13

279

8

2

34

AD 12

443

 

10

67

AD 11

131

 

5

37

AD 10

191

 

7

28

AD 9

155

 

6

17

AD 8

130

 

7

21

AD 7

304

 

 

22

AD 6

269

 

5

30

AD 5

382

 

3

119

Total AD

2 479

10

53

409

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

21

AST 9

115

 

3

30

AST 8

365

 

5

34

AST 7

753

 

1

55

AST 6

384

 

6

68

AST 5

325

 

7

66

AST 4

206

 

11

67

AST 3

184

 

14

59

AST 2

225

 

5

64

AST 1

151

 

1

98

Total AST

2 930

10

70

595

Total

5 410(1)

20(2)

123(3)

1004

Total general

6 537(4)

Grupa de funcţii şi gradul

2012

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

184

2

6

24

AD 13

449

8

2

34

AD 12

238

 

11

67

AD 11

131

 

6

36

AD 10

191

 

5

28

AD 9

155

 

6

21

AD 8

167

 

7

18

AD 7

472

 

5

29

AD 6

214

 

1

48

AD 5

247

 

10

99

Total AD

2 494

10

61

415

AST 11

151

10

 

33

AST 10

71

 

17

24

AST 9

165

 

3

28

AST 8

500

 

5

39

AST 7

568

 

1

58

AST 6

424

 

6

65

AST 5

285

 

7

63

AST 4

206

 

22

70

AST 3

239

 

7

68

AST 2

205

 

1

59

AST 1

138

 

1

93

Total AST

2 952

10

70

600

Total

5 447(5)

20(6)

131

1.015

Total general

6 593(7)

Anexă

VENITURI ALOCATE

Linie bugetară

Titlu

Venituri realizate

Previziuni

2010

2012

5000

Încasări din vânzarea de materiale de transport

93.942,73

150.000

5001

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

2.000,00

5.000

5002

Venituri din livrările de bunuri către alte instituţii sau organisme

0,00

15.000

502

Încasări din vânzarea de publicaţii, imprimate şi filme

300.137,25

213.000

5110

Încasări din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile

1.319.875,47

1.155.000

5111

Rambursarea de cheltuieli locative

4.964,60

400.000

550

Venituri provenite din încasările pentru serviciile şi lucrările prestate în beneficiul altor instituţii sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizaţiilor de misiune plătite în numele altor instituţii sau organizaţii şi rambursate de către acestea

3.087.737,58

1.530.000

551

Venituri provenite de la terţi pentru serviciile şi lucrările prestate la cererea acestora

3.949.888,58

p.m.

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat

1.707.401,88

90.000

571

Venituri corespunzătoare unei anumite destinaţii, precum veniturile provenite de la fundaţii, din subvenţii, donaţii şi moşteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituţii

0,00

p.m.

573

Alte contribuţii şi restituiri aferente funcţionării administrative a instituţiei

89.528.615,35

p.m.

581

Venituri provenind din indemnizaţiile de asigurări încasate

149.785,46

25.000

6600

Alte contribuţii şi restituiri alocate

10.155.209,29

2.203.000

 

  TOTAL

110.299.558,19

5.786.000

(1)

Din care cinci promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15, un AST 10 în AST 11 şi un AST 4 în AST 5) acordate în cazuri excepţionale unor funcţionari merituoşi.

 

(2)

Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute pentru funcţionari detaşaţi în interes de serviciu, care nu sunt incluşi în totalul general.

 

(3)

Din care patru AD cu jumătate de normă (profesori de limbi) şi un AD 10 (DG IPOL), cu durată limitată la 5 ani.

 

(4)

Un AD 5 şi patru AST 3 (formare profesională) plus două AD 5 şi două AST 1 (traducere) sunt înscrise în rezerva schemei de personal, fără credite alocate; şase AD5 şi două AST1 (Bibliotecă) sunt înscrise în schema de personal, fără credite alocate; 30 posturi administrative (6 AD5 şi 24 AST1) sunt înscrise în schema de personal, iar creditele corespondente sunt înscrise în rezervă.

(5)

Din care cinci promovări ad personam (trei AD 14 în AD 15, un AST 10 în AST 11 şi un AST 4 în AST 5) acordate în cazuri excepţionale unor funcţionari merituoşi.

 

(6)

Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute pentru funcţionari detaşaţi în interes de serviciu, care nu sunt incluşi în totalul general.

 

(7)

Un AD5 et quatre AST3 (formation professionnelle), deux AD5 et deux AST1 (traduction).


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.3.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

7

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Philippe Boulland, Maria Da Graça Carvalho, Hynek Fajmon, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Pervenche Berès, Francesco De Angelis, Petra Kammerevert, Vittorio Prodi

Ultima actualizare: 29 martie 2011Notă juridică