Procedūra : 2010/2177(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0123/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0123/2011

Debates :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Balsojumi :

PV 10/05/2011 - 9.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0168

ZIŅOJUMS     
PDF 180kWORD 108k
2011. gada 6. aprīļa
PE 450.704v02-00 A7-0123/2011

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Georgios Stavrakakis

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(1),

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 15. februāra ieteikumu (5892/2011 – C7-0052/2011),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(2) un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(3) un jo īpaši tās 60. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002,(4) un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0123/2011),

1.  sniedz Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2009. finanšu gadu

(C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(5),

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 15. februāra ieteikumu (5892/2011 – C7-0052/2011),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(6) un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(7) un jo īpaši tās 60. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002,(8) un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0123/2011),

1.  apstiprina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2009. finanšu gadu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada galīgos pārskatus,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm(9),

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 15. februāra ieteikumu (5892/2011 – C7-0052/2011),

–   ņemot vērā EK līguma 276. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(10) un jo īpaši tās 185. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi(11) un jo īpaši tās 60. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002,(12) un jo īpaši tās 94. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0123/2011),

A.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi — tā guvusi pamatotu pārliecību, ka gada pārskati par 2009. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

B.  tā kā 2010. gada 5. maijā Parlaments sniedza Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildi(13) un lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu pievienotajā rezolūcijā cita starpā

 pauda nožēlu, ka 2008. gadā ikgadējo fiksēto maksu sistēmas radītie ieņēmumi būtiski pārsniedza sniegto pakalpojumu faktiskās izmaksas, un aicināja Aģentūru steidzami nākt klajā ar detalizētu plānu, kas nodrošinātu, lai turpmākajos gados tas vairs neatkārtotos;

 vērsa uzmanību uz to, ka Aģentūra uz 2009. gadu pārnesusi ievērojamu darbības izdevumiem paredzēto apropriāciju summu (vairāk nekā EUR 53 000 000, kas ir 79 % no darbībai paredzētajām apropriācijām);

 uzsvēra, ka ir svarīgi, lai Aģentūra, plānojot savu turpmāko darbību, noteiktu SMART mērķus un RACER rādītājus, ar kuriem saskaņā varētu novērtēt paveikto;

 pauda bažas par to, ka Aģentūras vajadzības, darbinieku skaits un finanšu noteikumi netiek savstarpēji saskaņoti, un jo īpaši par to, ka personāla atlases procedūras apgrūtina atbilstošas kvalifikācijas darbinieku pieņemšanu darbā;

C. tā kā Aģentūras 2009. gada budžets bija EUR 92 500 000, t. i., par 6 % lielāks nekā 2008. gada budžets; tā kā rezerve ar maksām un atlīdzību saistītiem izdevumiem 2009. gadā bija EUR 29 500 000,

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Aģentūras 2009. gada pārskatus par ticamiem un tiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par likumīgiem un pareiziem;

Ievērojams budžeta palielinājums

2. konstatē, ka laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam Aģentūras budžets ir palielinājies par 28 %;

3.  norāda, ka Aģentūra no Savienības 2009. gada budžeta saņēma EUR 31 540 000 saistību apropriācijās un EUR 29 180 000 maksājumu apropriācijās;

4. turklāt konstatē, ka Aģentūras kopējais budžets palielinājās gandrīz par 20 % no EUR 102 000 000 (2008. gadā) līdz EUR 122 000 000 (2009. gadā) un ka darbinieku skaits attiecīgi palielinājās no 440 līdz 509;

Darbības rādītāji

5. vēlreiz uzsver, ka ir svarīgi, lai Aģentūra, plānojot savu turpmāko darbību, noteiktu SMART mērķus un RACER rādītājus, ar kuriem saskaņā varētu novērtēt paveikto; ņem vērā Aģentūras atbildi, kurā tā apliecina, ka ir uzlabojusi 2009. gada darba programmu, nosakot mērķus un galvenos darbības rādītājus un izveidojot labāku sistēmu resursu plānošanai; turklāt aicina Aģentūru apsvērt iespēju katras pamatdarbības programmas izstrādē iekļaut Ganta diagrammu, lai precīzi norādītu laiku, ko katrs darbinieks pavadījis, strādājot pie konkrēta projekta, un veicinātu uz rezultātu gūšanu vērstas pieejas īstenošanu;

6. mudina Aģentūru darbības budžeta līdzekļus sadalīt pēc darbības jomām, tā nodrošinot konkrētu darba programmu precīzu sasaisti ar finanšu prognozēm un uzlabojot darbības rezultātu uzraudzību un attiecīgo atskaišu sagatavošanu; norāda, ka Aģentūra katru gadu izstrādā daudzgadu plānu, kas tiek apspriests ar visām ieinteresētajām personām un ko apstiprina Valde, šajā plānā norādot budžeta līdzekļu sadalījumu konkrētām darbībām; piekrīt Revīzijas palātas viedoklim attiecībā uz to, ka Aģentūras darbības budžeta (III sadaļa) struktūra joprojām daļēji bija veidota atbilstoši ieguldījumu veidam un ka budžets tika grozīts, neatjauninot darba programmu, pat gadījumos, kad attiecīgie budžeta grozījumi būtiski ietekmēja cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījumu;

7.  vēlreiz aicina Aģentūru tabulā, kas pievienojama nākamajam Revīzijas palātas ziņojumam, salīdzināt veikumu tajā finanšu gadā, attiecībā uz kuru ir jāapstiprina budžeta izpilde, ar veikumu iepriekšējā finanšu gadā, lai budžeta izpildes apstiprinātājiestāde varētu labāk novērtēt Aģentūras darbību no gada gadā;

Apropriāciju pārnešana

8. vērš uzmanību uz to, ka Aģentūra uz 2010. gadu atkal ir pārnesusi ļoti lielu darbības izdevumiem paredzēto apropriāciju summu (65 % no III sadaļas „Pamatdarbība” — ja no pārnesto apropriāciju kopsummas atskaita piešķirto ieņēmumu summu, ir pārvietoti 13 % no saistību apropriācijām); uzsver, ka tas ir pretrunā gada pārskata principam; atzīst, ka Aģentūras darbības sākumposmā ir iespējama zināma neskaidrība par maksu un atlīdzības apmēru, jo projekti tiks īstenoti vairākus gadus; turklāt uzsver — tas liecina, ka Aģentūras resursu plānošanas sistēmā ir trūkumi, jo ar novēlošanos parakstīti pakalpojumu sniegšanas līgumi; tādēļ pieprasa nodrošināt līgumu rūpīgāku un savlaicīgāku pārvaldību un iesniegt Parlamentam un Komisijai krietni reālistiskākas prognozes attiecībā uz nākamo finanšu gadu, dodot šīm iestādēm pietiekamu laiku prognožu analīzei;

9. prasa katra gada budžetam pievienot īpašu pārskatu par budžeta pārpalikumu, kas pārnests no iepriekšējiem gadiem, norādot iemeslu, kādēļ attiecīgās apropriācijas nav izlietotas, un paskaidrojot, kā un kad tās tiks izmantotas;

Aģentūras iekasētās maksas un atlīdzība

10.  norāda, ka 2009. gads bija otrais pilnais sertificēšanas darbību īstenošanas gads, piemērojot Komisijas 2007. gada 31. maija Regulu (EK) Nr. 593/2007 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību(14);

11. vēlreiz aicina Aģentūru pilnveidot sertificēšanas projektu uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu, ka visā projekta īstenošanas laikā iekasētie maksājumi būtiski neatšķiras no faktiskajām izmaksām;

12. konkrēti, aicina Aģentūru 2010. finanšu gada pārskatu vajadzībām precīzi aprēķināt uzkrātos izdevumus, kas saistīti ar valstu aviācijas iestādēm uzticēto sertificēšanas darbību pārvaldību; jo īpaši norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi — attiecīgā uzkrāto izdevumu summa gada beigās ir lēsta, pieņemot, ka ir pabeigts noteikts procents sertificēšanas uzdevumu, bet šis pieņēmums nebalstījās uz agrāko pieredzi; tomēr atzinīgi vērtē Aģentūras ieceri attiecībā uz dažiem pakalpojumiem (nebūtiskas izmaiņas, nelieli remontdarbi, standartizēti papildu tipa sertifikāti, organizāciju uzraudzība) ieviest „vienotas likmes līgumu”, tā cenšoties nodrošināt, lai, slēdzot līgumu ar ārpakalpojumu sniedzēju, būtu pieejami ticami dati par attiecīgā projekta izmaksām;

Cilvēkresursi

13. norāda arī uz trūkumiem darbinieku atlases procedūrās, kuri mazina šo procedūru pārredzamību; atzīst, ka attiecībā uz šīm procedūrām Revīzijas palāta ir konstatējusi — atlases komisiju lēmumi nav bijuši pietiekami pamatoti un dokumentēti, jo atbilstības kritēriji, kas tika piemēroti kandidātu uzaicināšanai uz interviju vai iekļaušanai rezerves sarakstā, nebija noteikti iepriekš un trūka attiecīgo sanāksmju protokolu;

14.  mudina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par to, kādus pasākumus tā ir veikusi, lai šo situāciju novērstu un lai nodrošinātu, ka tās ekspertu un/vai darbinieku atlases procedūras ir pārredzamākas; uzsver — šo trūkumu novēršanai ir vēl jo izšķirošāka nozīme tādēļ, ka Aģentūrai ir uzticēts izdot sertifikācijas specifikācijas, pieņemt lēmumus par lidojumderīgumu un par sertifikāciju, ar ko apliecina atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī veikt standartizētas pārbaudes dalībvalstu kompetentajās iestādēs;

Iekšējā revīzija

15.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir īstenojusi 20 no 26 ieteikumiem, kurus kopš 2006. gada ir izdevis Iekšējās revīzijas dienests (IRD);

16.  apstiprina, ka budžeta izpildes apstiprinātājiestāde ir saņēmusi Aģentūras izpilddirektora sagatavotu ziņojumu, kurā atbilstoši pamata Finanšu regulas 72. panta 5. punktam īsumā izklāstīts IRD ieteikumu saturs; tomēr aicina Aģentūras izpilddirektoru sniegt precīzu informāciju par visu to ieteikumu saturu, kurus IRD izdevis 2009. gadā;

o

o o

17.  norāda, ka lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu ir pievienoti arī horizontāla rakstura konstatējumi, kas iekļauti 2011. gada ... maija rezolūcijā(15) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

1.3.2011

Transporta un tūrisma komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Giommaria Uggias

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2009. gada pārskatus par ticamiem un tiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par likumīgiem un pareiziem;

2.  norāda, ka Aģentūra no ES 2009. gada budžeta saņēma EUR 31 540 000 saistību apropriācijās un EUR 29 180 000 maksājumu apropriācijās;

3.  turklāt konstatē, ka Aģentūras kopējais budžets palielinājās gandrīz par 20 % no EUR 102 miljoniem 2008. gadā līdz EUR 122 miljoniem 2009. gadā un ka darbinieku skaits attiecīgi palielinājās no 440 līdz 509;

4.  atzīst, ka lielais uz 2010. gadu pārnestais apropriāciju apjoms (65 % no darbības apropriācijām) ir pretrunā gada pārskata principam;

5.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos izveidot pilnībā ar izlietojumu saistītu budžeta struktūru (uz darbības veidiem balstītu budžetu), kas, kā to konstatējusi Revīzijas palāta, uzlabotu darbības rezultātu uzraudzību un atskaišu sagatavošanu par tiem;

6.  prasa katra gada budžetam pievienot īpašu pārskatu par budžeta pārpalikumu, kas pārnests no iepriekšējiem gadiem, norādot iemeslu, kādēļ attiecīgās apropriācijas nav izlietotas, un paskaidrojot, kā un kad tās tiks izmantotas;

7.  pauž bažas par Revīzijas palātas konstatējumu, ka darbinieku atlases procedūras nebija pietiekami pamatotas un dokumentētas, tomēr norāda — Aģentūra ir apliecinājusi, ka kopš 2010. gada maija visām atlases procedūrām ir piemēroti iepriekš noteikti kritēriji;

8.  tomēr ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2009. finanšu gada budžeta izpildi.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.2.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Antonio Cancian, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros Danellis, Ádám Kósa, Janusz Władysław Zemke

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

21.3.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Jorgo Chatzimarkakis, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Monica Luisa Macovei, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Derk Jan Eppink, Véronique Mathieu

(1)

OV C 338, 14.12.2010., 22. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(4)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(5)

OV C 338, 14.12.2010., 22. lpp.

(6)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)

OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(8)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)

OV C 338, 14.12.2010., 22. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(12)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(13)

OV L 252, 25.9.2010., 136. lpp.

(14)

OV L 140, 1.6.2007., 3. lpp.

(15)

Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011).

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 27. aprīļaJuridisks paziņojums