Menetlus : 2010/2145(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0137/2011

Esitatud tekstid :

A7-0137/2011

Arutelud :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hääletused :

PV 10/05/2011 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0160

RAPORT     
PDF 132kWORD 75k
7. aprill 2011
PE 450.685v02-00 A7-0137/2011

Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus

(C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Crescenzio Rivellini

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

(C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarvet(1);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta lõplikku majandusaasta aruannet (SEK(2010)0963 – C7-0214/2010)(2);

–   võttes arvesse Euroopa Kohtu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2009. aastal tehtud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2009 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3);

–   võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(4);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ja artikleid 274, 275 ja 276 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(5) eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0137/2011),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kohtu kohtusekretäri tegevusele Euroopa Kohtu 2009. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IV jagu – Euroopa Kohus

(C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarvet(6);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta lõplikku majandusaasta aruannet (SEK(2010)0963 – C7-0214/2010)(7);

–   võttes arvesse Euroopa Kohtu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2009. aastal tehtud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2009 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(8);

–   võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(9);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ja artikleid 274, 275 ja 276 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(10) eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0137/2011),

1.  märgib, et 2009. aastal oli Euroopa Kohtu käsutuses kulukohustuste assigneeringutena kokku 318 miljonit eurot (2008. aastal oli see summa 297 miljonit eurot) ning assigneeringute kasutusmäär 98,50% ületas teiste institutsioonide keskmise (97,69%);

2.  märgib, et 2009. aasta kohta aastaaruannet koostades hindas kontrollikoda põhjalikult Euroopa Kohtu, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalve- ja kontrollisüsteeme ning uuris seejuures muu hulgas personali- ja muude halduskuludega seotud makseid sisaldavate tehingute täiendavat valimit;

3.  märgib, et kontrollikoja poolt Euroopa Kohtus läbi viidud põhjalik hindamine oli seotud juhuslikult valitud 54 tehinguga, mis hõlmavad erinevaid Euroopa Kohtu tegevusi ja osakondi, moodustades tema aastaeelarves väga olulise osa, ning et hindamistulemused olid valdavalt positiivsed;

4.  märgib, et kontrollikoda osutas oma aastaaruandes sellele, et Euroopa Kohus ei pööranud tähelepanu raamlepingu aegumisele ning tellis teenuseid 102 000 euro eest ilma konkursiga hankemenetlusi korraldamata; tuletab samuti meelde 2008. aastat, mil kontrollikoja tähelepanekutes seoses teenuste osutamiseks sõlmitud lepinguga rõhutati asjaomase hankemenetluse läbiviimisel rakendatud sisekontrollisüsteemi puudusi ning finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade(11) rikkumist;

5.  võtab teadmiseks Euroopa Kohtu vastuse ja põhjendused; toetab siiski kontrollikoja ettepanekut, et hankemenetlusi tuleks paremini ette valmistada ja koordineerida;

6.  märgib, et lisaks märkustele eespool nimetatud lepingu kohta, mis sõlmiti teenuste osutamiseks, ei esitanud kontrollikoda oma aastaaruandes ühtegi muud tähelepanekut Euroopa Kohtu kohta;

7.  tunneb heameelt kontrollikoja tähelepaneku üle, et Euroopa Kohtu töötasu ja toetuste haldamise ning maksmise kontrollimise ja järelevalve süsteemid võimaldavad üldjoontes võimalikud eksimused ja rikkumised kindlaks teha;

8.  võtab rahuloluga teadmiseks Euroopa Kohtu siseauditi üksuse tõhusa toimimise ja selle, et asjaomane üksus kontrollib varasematel aastatel läbi viidud auditite käigus antud soovituste põhjal võetud meetmeid ning et tema soovitused viidi nõuetekohaselt ellu; märgib, et 2009. aastal viidi läbi kaks auditit: siseaudit suulise tõlke korralduse ja välistõlkidega seotud kulude kohta ning siseaudit kunstiteoste kohta; pidades silmas suulise tõlke valdkonnaga seotud eriprobleeme, palub Euroopa Kohtul võetud meetmeid jätkata;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Kohtu poolt lõpule viidud kohtuasjade arv suurenes (377 otsust ja 165 korraldust; 2008. aastal olid vastavad arvud 333 ja 161), ning võtab teadmiseks, et eelotsuste kohtuasjade arv oli kõigi aegade suurim (302); märgib siiski, et 2009. aastal uute kohtuasjade arv (561) 2008. aastaga (592) võrreldes langes; märgib, et menetlusajad jäid peaaegu samaks, ja väljendab heameelt asjaolu üle, et 2009. aasta lõpuks oli pooleliolevate kohtuasjade ar