Menettely : 2010/2146(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0138/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0138/2011

Keskustelut :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Äänestykset :

PV 10/05/2011 - 11.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0198

MIETINTÖ     
PDF 146kWORD 79k
7. huhtikuuta 2011
PE 450.687v02-00 A7-0138/2011

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Crescenzio Rivellini

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0215/2010)(2),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2009 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 ja toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0138/2011),

1.  myöntää tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille vastuuvapauden tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

(C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0215/2010)(7),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2009 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 ja toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0138/2011),

1.  panee merkille, että vuonna 2009 tilintarkastustuomioistuimella oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 188 000 000 euroa (vuonna 2008: 133 000 000 euroa; vuonna 2007: 122 000 000 euroa) ja että niiden käyttöaste oli 92,19 prosenttia eli alle muiden toimielinten keskiarvon (97,69 prosenttia);

2.  muistuttaa, että varainhoitovuonna 2009 tilintarkastustuomioistuimen tilit tarkasti (vuosien 2008 ja 2007 tapaan) ulkoinen yritys, PricewaterhouseCoopers, joka teki seuraavat päätelmät:

a)        varainhoitovuoden 2009 tilien oikeellisuudesta yritys totesi, että "tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan oikean ja riittävän kuvan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2009 sekä sen toiminnan tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, kyseisen neuvoston asetuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kirjanpitosääntöjen mukaisesti"; ja

b)        tilintarkastustuomioistuimelle myönnettyjen taloudellisten resurssien käytöstä sekä voimassa olevien valvontamenettelyjen riittävyydestä varainhoitovuonna 2009 yritys totesi, että "tarkastuksessa tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen uskoa, että kaikilta olennaisilta osin ja edellä mainittujen kriteerien perusteella: a) tilintarkastustuomioistuimelle kohdennettuja varoja ei olisi käytetty aiottuihin tarkoituksiin, b) käytössä olevilla valvontamenettelyillä ei saataisi tarvittavia takuita siitä, että rahoitustoimet ovat sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisia";

3.  pitää tilintarkastustuomioistuimen kaudella 2009–2012 soveltamaa tarkastusstrategiaa myönteisenä ja kannattaa sen ensisijaisia tavoitteita (tarkastusten kokonaisvaikutuksen lisääminen ja toiminnan tehostaminen hyödyntämällä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla); edellyttää tilintarkastustuomioistuimen raportoivan toimista, joihin se on ryhtynyt tarkastusstrategian toteuttamiseksi, sekä osoittavan edistymisensä tällä saralla keskeisten tulosindikaattoreiden ja erityisesti vuonna 2010 käyttöön otettujen keskeisten tulosindikaattoreiden 1–4 avulla; on erityisen tyytyväinen aikeeseen julkaista erityiskertomuksiin liittyviä seurantaraportteja niiden vaikutuksen tehostamiseksi;

4.  pitää keskeisiin tulosindikaattoreihin 5, 6 ja 7 vuodesta 2008 vuoteen 2009 tehtyjä parannuksia myönteisinä ja panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on saavuttanut keskeisiä tulosindikaattoreita 8 ja 9 koskevat tavoitteensa; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei saavuttanut keskeistä tulosindikaattoria 10 koskevaa tavoitettaan, että koulutuspäivien määrä laski vuonna 2009 vuoden 2008 kymmenestä yhdeksään ja että tarkastajien ammatilliseen koulutukseen (kielikoulutusta lukuun ottamatta) varattujen päivien määrä laski seitsemästä neljään, mikä ei vastaa kansainvälisen tilintarkastajaliiton ohjeistusta (40 tuntia / 5 päivää);

5.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen laatimien kertomusten määrä on kasvanut huomattavasti ja etenkin on noussut erityiskertomusten määrä (12:sta 18:aan) ja erityisvuosikertomusten määrä (29:stä 37:ään), kun taas lausuntojen määrä on laskenut; edellyttää, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten perustana olevat toiminnantarkastukset edesauttavat sen pääasiallista tehtävää, joka on unionin varainhoidon tarkastaminen;

6.  on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen erillisvirastoja koskeviin erityisvuosikertomuksiin sisältyvien yksityiskohtaisten tietojen vähenemisestä; kannustaa tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään erillisvirastoja koskeviin kertomuksiinsa tulevaisuudessa kattavampia tietoja etenkin sisäisten tarkastajien kertomusten päätelmistä;

7.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin arvioi varainhoitovuotta 2009 koskevaa vuosikertomusta valmistellessaan perusteellisesti tuomioistuimen, Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontajärjestelmiä ja tarkasteli arviota varten henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskevista maksuista poimittua täydentävää otosta;

8.  kannustaa tilintarkastustuomioistuinta jatkamaan ja laajentamaan tätä käytäntöä sekä erityisesti harkitsemaan neuvoston valvontajärjestelmien perusteellista arviointia; kannustaa lisäksi tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan uusia ja innovatiivisia tapoja, kuten vuosien 2009–2012 tarkastusstrategiassa mainittuja uusia tuotteita, tilien tarkastamiseksi ja kartoittamaan samalla mahdollisuuksia kohentaa tarkastustyön tuloksia ja vaikuttavuutta entisestään;

9.  katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välistä yhteistyötä voitaisiin lujittaa virtaviivaistamalla työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja ja lisäämällä entisestään synergiaa näiden kahden toimielimen välillä; panee tässä mielessä tyytyväisenä merkille toimet, joita tilintarkastustuomioistuin on toteuttamassa uudistaakseen sekä parantaakseen jatkuvasti omaa rooliaan, ottaen huomioon, että parlamentti on pyytänyt sitä laajentamaan ja syventämään arviointiensa ja tarkastustensa vaikutusta, parantamaan tarjoamiensa tietojen vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä ja kehittämään järjestelmiensä ja menettelyjensä luotettavuutta; odottaa mielenkiinnolla uutta vertaisarviointia, jonka tilintarkastustuomioistuin aikoo toteuttaa vuonna 2011 (kolme vuotta vuonna 2008 toteutetun myönteisen vertaisarvioinnin jälkeen); ilmoittaa tässä yhteydessä parlamentin aikeesta laatia valiokunta-aloitteinen mietintö tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisesti ehdotettavista parannuksista täysin vakuuttuneena siitä, että tämä voidaan toteuttaa tiiviissä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa;

10. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin otti vuonna 2009 palvelukseensa 112 työntekijää (69 virkamiestä, 14 väliaikaista toimihenkilöä ja 39 sopimussuhteista toimihenkilöä) ja että avoimina olevien virkojen määrä vuoden 2009 lopulla (49) oli selvästi pienempi kuin vuoden 2008 lopulla (68); pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen palvelukseenottomenettelyn viivästymät ovat vähentyneet;

11. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön sukupuolijakauma on parantunut tasaisesti ja epäsuhta on pienentynyt etenkin avustajien, yksikönpäälliköiden ja johtajien kohdalla;

12. panee merkille, että vuotta 2009 koskeva tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastajan kertomus oli suurelta osin myönteinen; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti siihen, että suurin osa sisäisen tarkastajan tekemistä suosituksista on hyväksytty ja otettu huomioon korjaavissa toimintasuunnitelmissa;

13. suhtautuu myönteisesti menestyksekkäästi jatkuneeseen toimielinten koulutusyhteistyöhön Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskuksen ja tuomioistuimen kanssa;

14. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä tarkistettiin vuonna 2010, ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen vuotuiseen toimintakertomukseen;

15. palauttaa mieliin jäsenten taloudellisia etuja koskevista ilmoituksista, että tilintarkastustuomioistuimen menettelysääntöjen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet toimittavat ilmoituksen taloudellisista eduistaan tilintarkastustuomioistuimen presidentille, joka säilyttää niitä luottamuksellisesti ja varmistaa, että kyseisiä ilmoituksia ei julkaista; vahvistaa kantansa, jonka mukaan avoimuuden vuoksi kaikkien unionin toimielinten jäsenten taloudellisista eduistaan antamien ilmoitusten olisi oltava saatavilla internetissä julkisessa rekisterissä, ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ryhtymään tältä osin tarvittaviin toimiin ja mukauttamaan taloudellisia etuja koskevia sääntöjään siten, että ne perustuvat soveltuvin osin komission jäsenten toimintasääntöjen uuteen luonnokseen;

16. muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuimen perusarvoja ovat riippumattomuus, rehellisyys, puolueettomuus, vankka osaaminen ja korkea ammatillinen osaaminen, ja katsoo, että tiedotusvälineissä olleet uutiset antavat aihetta pohdintaan; muistuttaa myös, että vertaisarviointikertomusta esitellessään tilintarkastustuomioistuimen presidentti ilmoitti, että uusi vertaisarviointi toteutettaisiin kolmen vuoden kuluttua; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta esittämään uuden vertaisarvioinnin tulokset parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, jotta nämä arvot ja varsinkin tilintarkastustuomioistuimen objektiivisuus, puolueettomuus ja korkea ammatillinen osaaminen saavat jälleen vahvistuksen;

17. antaa tilintarkastustuomioistuimelle tunnustusta sen vuotuisen toimintakertomuksen laadusta;

18. panee merkille, että virkamatkoista jäsenvaltioiden ulkopuolelle ei vuonna 2009 raportoitu aiempien vuosien tapaan maakohtaisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Chris Davies, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Véronique Mathieu

(1)

EUVL L 69, 13.3.2009.

(2)

EUVL C 308, 12.11.2010, s. 1.

(3)

EUVL C 303, 9.11.2010, s. 1.

(4)

EUVL C 308, 12.11.2010, s. 129.

(5)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 69, 13.3.2009.

(7)

EUVL C 308, 12.11.2010, s. 1.

(8)

EUVL C 303, 9.11.2010, s. 1.

(9)

EUVL C 308, 12.11.2010, s. 129.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 27. huhtikuuta 2011Oikeudellinen huomautus