Postup : 2010/2181(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0150/2011

Predkladané texty :

A7-0150/2011

Rozpravy :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 10/05/2011 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0164

SPRÁVA     
PDF 218kWORD 153k
15. apríla 2011
PE 450.703v02-00 A7-0150/2011

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009

(C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Georgios Stavrakakis

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009

(C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami akadémie(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 15. februára 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005. ktorým sa zriaďuje Európska policajná akadémia (CEPOL)(3), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002(4) z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0150/2011),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o udelení absolutória riaditeľovi Európskej policajnej akadémie za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2009;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009

(C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami akadémie(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 15. februára 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005. ktorým sa zriaďuje Európska policajná akadémia (CEPOL)(7), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002(8) z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0150/2011),

1.  odkladá schválenie účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej policajnej akadémie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009

(C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami akadémie(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 15. februára 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005. ktorým sa zriaďuje Európska policajná akadémia (CEPOL)(11), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002(12) z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na správu Európskej policajnej akadémie z 12. júla 2010 o uhrádzaní súkromných výdavkov (10/0257/KA),

–   so zreteľom na výročnú správu o činnosti generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť za rok 2009,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0150/2011),

A.  keďže akadémia bola zriadená v roku 2001 a s účinnosťou od 1. januára 2006 sa stala subjektom Spoločenstva v zmysle článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách, čím sa na ňu začali vzťahovať ustanovenia rámcového rozpočtového nariadenia pre agentúry,

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky akadémie za rozpočtové roky 2006 a 2007 vzniesol výhrady voči zákonnosti a správnosti príslušných transakcií z dôvodu, že postupy verejného obstarávania neboli v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách,

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky akadémie za rozpočtový rok 2008 pripojil k svojmu stanovisku zdôraznenie skutočnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky bez toho, aby voči nej výslovne vzniesol výhrady, a vzniesol výhrady voči zákonnosti a správnosti príslušných transakcií,

D.  keďže vo svojom rozhodnutí zo 7. októbra 2010(13) sa Európsky parlament rozhodol neudeliť riaditeľovi akadémie absolutórium za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2008,

E.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky akadémie za rozpočtový rok 2009 opäť vzniesol výhrady voči zákonnosti a správnosti príslušných transakcií,

F.  keďže rozpočet akadémie na rok 2009 predstavoval sumu 8 800 000 EUR v porovnaní so sumou 8 700 000 EUR na rok 2008,

Nezrovnalosti v postupoch verejného obstarávania

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že akadémia neustále porušuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o pravidlá verejného obstarávania; poukazuje predovšetkým na skutočnosť, že podstatná časť rozpočtu akadémie vykazuje nezrovnalosti, ako sú:

-       neuzavretie zmluvy alebo neuskutočnenie verejnej súťaže,

-       chýbajúce zadávacie podmienky,

-       chýbajúca žiadosť a neposkytnutie finančnej ponuky,

-       chýbajúce finančné hodnotenie;

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré prípady neboli vôbec prešetrené, ako napr. prípady, v ktorých neboli riadne dodržané postupy obstarávania a v ktorých boli podpísané pracovné zmluvy nezákonné;

3. berie na vedomie oznámenie akadémie, že bol konečne vymenovaný úradník pre verejné obstarávanie a 8. júna 2010 bola rozhodnutím riaditeľa č. 002/2010 prijatá Príručka o verejnom obstarávaní vrátane vzorov a kontrolných zoznamov;

4. žiada, aby akadémia do 31. októbra 2011 predložila Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní príručky o verejnom obstarávaní v období od 1. júla 2010 do 1. júla 2011;

Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa výdavkov na organizovanie kurzov

5. považuje za znepokojujúcu skutočnosť, že Dvor audítorov zistil vážne nedostatky v rámci administratívnych a finančných pravidiel týkajúcich sa výdavkov na organizovanie kurzov a seminárov, ktoré predstavujú podstatnú časť operačných výdavkov akadémie; považuje za neprijateľné, že hlavné nezrovnalosti sú spôsobené tým, že revidované rozpočtové nariadenie akadémie nikdy nenadobudlo účinnosť, v dôsledku čoho boli všetky podpísané pracovné zmluvy nezákonné; berie na vedomie informáciu od akadémie, že platnosť týchto zmlúv v roku 2010 uplynula a že neboli obnovené;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na to, že revidované rozpočtové nariadenie akadémie nikdy nenadobudlo účinnosť, pracovné zmluvy podpísané s niektorými poradcami a odborníkmi boli nezákonné (v celkovej odhadovanej výške 200 000 EUR, z toho 34 800 EUR za rozpočtový rok 2009);

7. konštatuje, že rozpočtové nariadenie akadémie, ktoré bolo predložené Komisii na pripomienkovanie v roku 2009, obsahovalo dve ustanovenia, ku ktorým Komisia zaujala negatívne stanovisko, pretože podľa jej úsudku neboli v súlade s revidovaným rámcovým rozpočtovým nariadením;

8. odporúča, aby akadémia v záujme zvýšenia transparentnosti poskytla priamy prístup k podrobnostiam svojho rozpočtu, čo by malo zahŕňať zoznam zmlúv a rozhodnutí o verejnom obstarávaní, a aby boli tieto informácie zverejnené na internetovej stránke akadémie, a to s výnimkou tých zmlúv, ktorých uverejnenie by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko; domnieva sa, že toto odporúčanie nie je v rozpore so zásadou ochrany osobných údajov;

Prenos rozpočtových prostriedkov

9. považuje za znepokojujúcu skutočnosť, že vyše 3 800 000 EUR platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2009, čo zodpovedá 43 % celkového rozpočtu, sa prenieslo do roku 2010; je znepokojený aj tým, že 46 % rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2008 sa muselo zrušiť; zdôrazňuje, že táto situácia svedčí o závažných a opakujúcich sa nedostatkoch v programovaní a monitorovaní plnenia rozpočtu a je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

10. konštatuje, že aj keď má akadémia nový manažment, chyby, ktoré sa urobili v minulosti, ešte stále nie sú objasnené; vyjadruje obavy v súvislosti s nedostatkami akadémie v plánovaní rozpočtu na rok 2009 a monitorovaní jeho plnenia;

11. konštatuje, že v rozpočtovom roku 2008 sa opäť muselo preniesť 31 % celkového rozpočtu akadémie a v roku 2007 sa muselo preniesť 41,5 % celkového rozpočtu akadémie, zatiaľ čo bolo zrušených viac ako 20 % (0,5 milióna EUR) rozpočtových prostriedkov akadémie prenesených z roka 2006;

12. víta však skutočnosť, že od marca 2010 sa v záujme zlepšenia kontroly a plnenia rozpočtu zaviedli schôdze týkajúce sa finančného hospodárenia, ktoré sa konajú raz týždenne; poznamenáva, že sa plánuje zavedenie ďalších zlepšení v súlade s viacročným plánom činnosti Európskej policajnej akadémie; berie na vedomie opatrenia na riešenie problému prijaté v roku 2010; vyzýva akadémiu, aby priebežne informovala orgán udeľujúci absolutórium o zlepšeniach a prijatých opatreniach;

Systém účtovníctva

13. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov aj v tomto roku zistil významné oneskorenia a chyby pri vypracovaní predbežnej účtovnej závierky za rok 2009; berie na vedomie najmä to, že objem nevybavených faktúr predstavoval na konci roka 2009 celkovú sumu 900 000 EUR; konštatuje, že táto situácia bola spôsobená neuspokojivým rozdelením finančnej zodpovednosti, nekvalitnými postupmi vnútornej kontroly a ťažkosťami pri prijímaní a udržaní kvalifikovaných zamestnancov so skúsenosťami v oblasti financií a účtovníctva; naliehavo preto vyzýva akadémiu, aby rýchlo napravila túto situáciu a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

14. vyjadruje znepokojenie nad tým, že akadémia vyčíslila vo svojich finančných výkazoch za rok 2009 celkový dosah svojich chýb spred 1. januára 2008 na 929 670,27 EUR (čo predstavuje 10,56 % jej celkového rozpočtu na rok 2009) a celkový dosah svojich chýb z roku 2008 na 284 718,77 EUR (čo predstavuje 3,2 % jej celkového rozpočtu na rok 2009);

Riadenie ľudských zdrojov

15. považuje za znepokojujúcu skutočnosť, že Dvor audítorov zistil viacero nedostatkov v súvislosti s postupmi prijímania zamestnancov, ktoré ohrozujú transparentnosť týchto postupov; zdôrazňuje najmä, že dokumentácia k postupom bola nedostatočná; považuje za neprijateľné, že:

- podmienky, ktoré museli splniť uchádzači, boli vo väčšine prípadov stanovené až po hodnotení a určení poradia uchádzačov;

- otázky na pohovor boli často vypracované až po preskúmaní žiadostí;

- dokumentácia k postupom bola nedostatočná.

16. vyjadruje tiež obavy v súvislosti s postupmi, ktoré sú podľa služobného poriadku nepovolené alebo nezákonné; berie na vedomie najmä prípady, v ktorých:

- nebolo možné zistiť, či úspešní uchádzači splnili podmienky týkajúce sa požadovanej dĺžky odbornej praxe;

- výberová komisia prijala rozhodnutie výlučne na základe životopisu;

- úspešný uchádzač nesplnil minimálne požiadavky na odbornú prax;

- zamestnanec s riadiacimi právomocami dostal povolenie sídliť mimo Spojeného kráľovstva, no zároveň vykonávať prácu v priestoroch akadémie v Bramshille obmedzený počet dní v roku, pričom akadémia uhrádzala cestovné výdavky.

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že jedna zmluva o prijatí do zamestnania, ktorá bola zrealizovaná nesprávne, je stále platná; žiada akadémiu, aby túto nezrovnalosť bezodkladne napravila;

18. kladie však otázku, ako chce akadémia riešiť tieto neustále sa opakujúce problémy s ľudskými zdrojmi, najmä vzhľadom na to, že umiestenie sekretariátu akadémie v Bramshille výrazne obmedzuje jej schopnosť získať a udržať si riadne kvalifikovaných pracovníkov;

19. berie však na vedomie, že v roku 2010 akadémia schválila rozhodnutím riaditeľa č. 004/2010 praktickú príručku pre prijímanie zamestnancov, ktorou sa tieto postupy zosúladili so služobným poriadkom; vyzýva preto akadémiu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave vykonávania tohto rozhodnutia;

Použitie rozpočtových prostriedkov na financovanie súkromných výdavkov

20. berie na vedomie skutočnosť, že v nadväznosti na opakovanú žiadosť Útvaru pre vnútorný audit (IAS), Dvora audítorov a orgánu udeľujúceho absolutórium sa konečne vykonala ex post kontrola prostriedkov použitých na financovanie súkromných výdavkov, ktorú zabezpečila externá spoločnosť;

21. berie na vedomie najmä to, že cieľom externého hodnotenia bolo preskúmať opatrenia prijaté akadémiou s cieľom vyriešiť otázky, na ktoré poukázal Dvor audítorov počas auditu akadémie v roku 2007, a vypracovať správu obsahujúcu celkové vyčíslenie prostriedkov použitých na financovanie súkromných výdavkov a súm, ktoré boli doteraz skutočne získané späť; poukazuje najmä na tieto zistenia externého auditu:

Rozpočtová položka

Výška rozpočtových prostriedkov, ako ju pri audite uviedla akadémia

Spätne získané prostriedky akadémie

Cestovné náklady

9 508 GBP

7 421 GBP

Náklady na prevádzku služobných vozidiel akadémie

14 783 GBP

13 916 GBP

Náklady na nákup nábytku

14 788 GBP

500 GBP

Náklady na mobilné telefóny

3 721 GBP

3 721 GBP

CELKOVÁ SUMA

42 800 GBP

25 558 GBP

22. konštatuje, že údaje uvedené v správe 10/0257/KA o uhrádzaní súkromných výdavkov, pokiaľ sú tieto údaje k dispozícii, sú oveľa nižšie ako zmienené sumy uvedené v správe z externého auditu;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na uplynutú dobu a nedostatky akadémie v oblasti finančného hospodárenia, monitorovania a podávania správ v čase zostávajúcom do auditu v roku 2007 nemohol externý audítor potvrdiť uvedené vyčíslenie neoprávnene použitých rozpočtových prostriedkov; poznamenáva preto, že externý audítor považoval za dôležitejšie klásť pri audite dôraz na spätne získané prostriedky a možnosť získať späť ďalšie sumy;

24. berie na vedomie, že podľa správy externého audítora neexistuje reálna možnosť získať späť ďalšie prostriedky; konštatuje, že:

- z predaja nábytku vznikol príjem iba 500 libier;

- akadémia nemá právo žiadať od zamestnancov, ktorým boli poskytnuté dopravné služby zdarma, aby dodatočne prispeli na cestovné náklady akadémie; poznamenáva tiež, že podľa článku 85 služobného poriadku môžu byť prostriedky spätne vymáhané od zamestnancov iba vtedy, ak úradník vedel o neoprávnenosti platby alebo ak bola neoprávnenosť natoľko zrejmá, že si to nemohol nevšimnúť;

25. zdôrazňuje skutočnosť, že Dvor audítorov už vo svojej osobitnej výročnej správe za rok 2007 upozornil na to, že audítori nemohli preskúmať všetky platby uskutočnené počas roka 2007, keďže nebolo možné ani vyčísliť výšku prostriedkov neoprávnene použitých na súkromné účely, ani určiť všetky druhy uskutočnených súkromných výdavkov;

26. znova poukazuje na zodpovednosť bývalého riaditeľa za uvedené nedostatky a nezrovnalosti; v tejto súvislosti odkazuje na svoje uznesenie zo 7. októbra 2007 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008(14);

27. poukazuje najmä na nasledujúce zistenia českého predsedníctva z 18. mája 2009:

- zlé riadenie akadémie: v súvislosti so zisteniami Útvaru pre vnútorný audit (IAS) Komisia ponúkla pomoc akadémii, ale riaditeľ nikdy nekontaktoval ani GR JLS, ani GR BUDG,

- komunikácia v rámci sekretariátu: nedostatočná komunikácia a dôvera medzi riaditeľom a zamestnancami viedla k dlhodobým sporom,

- nedostatočná transparentnosť: namiesto toho, aby riaditeľ zistil problémy a požiadal správnu radu či Komisiu o radu, nechával si pre seba informácie, ktoré boli následne zisťované náhodne,

- zodpovednosť riaditeľa voči správnej rade akadémie: riaditeľ nerešpektoval rozhodnutia správnej rady;

28. konštatuje, že bola riadne stanovená zodpovednosť za použitie rozpočtových prostriedkov na financovanie súkromných výdavkov; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že správna rada akadémie náležite nereagovala na manažérske chyby bývalého riaditeľa z dôvodu obáv o poškodenie imidžu akadémie; považuje za neprijateľné, že správna rada sa rozhodla neprijať disciplinárne opatrenia najmä z dôvodu, že by sa bývalý riaditeľ mohol obrátiť na súd;

29. opätovne preto potvrdzuje svoj postoj k zodpovednosti správnej rady akadémie a navrhuje, aby sa uskutočnili zmeny s cieľom zabrániť opakovaniu takejto situácie v budúcnosti; opätovne vyzýva na prehodnotenie pozície Komisie v správnej rade tým, že sa jej udelí právo hlasovať;

Vnútorný audit

30. víta iniciatívu akadémie poskytnúť orgánu udeľujúcemu absolutórium konečnú hodnotiacu správu IAS o vykonávaní viacročného plánu akadémie na roky 2010 – 2014; domnieva sa, že je to prejavom transparentnosti a najlepšieho postupu, ktorý by mali nasledovať všetky ostatné agentúry;

31. berie na vedomie, že akadémia konečne prijala v nadväznosti na odporúčania IAS, Dvora audítorov a orgánu udeľujúceho absolutórium a na základe rozhodnutia riaditeľa č. 010/2010 z 21. júna 2010 nový postup zaznamenávania výnimiek; vyzýva preto akadémiu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave vykonávania tohto rozhodnutia;

32. poznamenáva, že udelenie absolutória za plnenie rozpočtu akadémie by sa malo zakladať aj na jej výkonnosti počas celého roka;

Viacročný plán akadémie na roky 2010 – 2014

33. poznamenáva, že na žiadosť orgánu udeľujúceho absolutórium správna rada akadémie v máji 2010 konečne schválila viacročný plán akadémie; berie tiež na vedomie skutočnosť, že koncom septembra 2010 bolo splnených 19 zo 44 cieľov, pričom plnenie 18 cieľov práve prebiehalo v súlade s plánovaným harmonogramom a v prípade 7 cieľov sa stále čakalo na začatie realizácie;

34. vyjadruje znepokojenie nad tým, že vo svojej konečnej hodnotiacej správe o vykonávaní viacročného plánu akadémie na roky 2010 – 2014 IAS hovoril o nejasnom opise niektorých položiek viacročného plánu a prekrývaní medzi niektorými z jeho cieľov; zdôrazňuje preto, že podávanie správ o pokroku nie je vždy dostatočne presné na to, aby umožnilo jasné pochopenie jednotlivých cieľov vo forme konkrétnych opatrení, čo sťažuje posúdenie konečného celkového stavu súvisiacich opatrení;

35. naliehavo preto vyzýva akadémiu, aby:

- v súvislosti s položkou 2 viacročného plánu/cieľom 7 „Normy Európskej policajnej akadémie týkajúce sa vnútornej kontroly“ prijala nový súbor 16 noriem vnútornej kontroly, čo umožní zjednodušiť pôvodný systém pozostávajúci z 24 noriem vnútornej kontroly;

- v súvislosti s položkou 3 viacročného plánu/cieľom 4 „Hodnotenie efektívnosti a účinnosti výkonu sekretariátu a jeho vedenia a riadenia“ opísala vyvážené ukazovatele, ktoré majú slúžiť na meranie výkonu akadémie a pri ročnom hodnotení pracovníkov;

- v súvislosti s položkou 4 viacročného plánu/cieľom 1 „Revízia finančných a účtovných tokov“ bola konkrétnejšia, pokiaľ ide o plánovaný budúci rozvoj finančných postupov, a to prostredníctvom opisu výsledkov revízie, najmä čo sa týka najdôležitejších odporúčaní, ktoré akadémia plánuje vykonať s cieľom podporiť účinné finančné postupy vrátane kontrol;

- v súvislosti s položkou 5 viacročného plánu/cieľom 2 „Posilnenie schopnosti vykonávať ex ante a ex post kontroly“ vysvetlila hlavné zmeny týkajúce sa kontrol ex ante, ktoré sa už vykonali alebo sa ešte len plánujú vykonať, ako aj plány týkajúce sa následných kontrol grantov;

- v súvislosti s položkou 10 viacročného plánu/cieľom 1 „Zníženie potreby využívania dočasných zamestnancov“ vyvinula politiku v oblasti využívania dočasných zamestnancov;

- v súvislosti s položkou 11 viacročného plánu „Zlepšené a vyspelé riadenie ľudských zdrojov“ opísala užitočnosť a očakávaný prínos novej plánovanej metódy akadémie pre riadenie ľudských zdrojov vrátane jej možného dosahu na ďalšie potreby akadémie v oblasti ľudských zdrojov;

         preto ďalej vyzýva akadémiu a jej správnu radu, aby do 30. júna 2011 informovali orgán udeľujúci absolutórium o zlepšeniach a opatreniach prijatých v súvislosti so všetkými uvedenými bodmi;

36. berie na vedomie odpoveď akadémie, že určite podnikne potrebné opatrenia v súlade s platnými predpismi, ak po internom vyšetrovaní bude možné dôjsť k záveru, že je možné vyvodiť osobnú zodpovednosť; vyzýva akadémiu, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní interného vyšetrovania;

37. vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal osobitný audit s cieľom posúdiť vykonávanie akčného plánu akadémie;

38. pripomína, že napredovanie akadémie v plnení jej viacročného plánu je spojené v prvom rade s jej schopnosťou prijať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov so skúsenosťami vo finančných a účtovných otázkach;

Štrukturálne nedostatky

39. berie na vedomie stanovisko k štrukturálnym problémom akadémie, ktoré vypracovalo GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť v rámci svojej výročnej správy o činnosti za rok 2009; opäť spochybňuje schopnosť akadémie odstrániť tieto problémy:

-  akadémia nedokáže vzhľadom na svoju obmedzenú pôsobnosť a tomu zodpovedajúcu malú veľkosť uplatňovať zložité finančné a personálne predpisy EÚ;

-  umiestenie sekretariátu akadémie v meste Bramshill, ktoré sa nachádza približne 70 km od Londýna, je nevýhodné okrem iného z hľadiska náboru zamestnancov a spojení verejnej dopravy;

-  náklady na správu akadémie sú vzhľadom na jej činnosť veľmi vysoké, pretože aj keď má akadémia len 28 zamestnancov, jej správna rada mala v roku 2009 27 členov;

40. konštatuje, že akadémia a Europol sú dva orgány Únie, ktoré pôsobia v podobných oblastiach a vykonávajú dopĺňajúce sa činnosti; domnieva sa, že ak by sa tieto činnosti spojili do jednej spoločnej agentúry, predišlo by sa ďalším zbytočným nákladom; pripomína, že rozpočet Únie je založený na riadnom finančnom hospodárení, ktoré si vyžaduje, aby boli výdavky relevantné, účinné a efektívne a aby sa náležite riešila otázka zbytočných výdavkov;

a. odporúča preto, aby sa v blízkej budúcnosti akadémia zlúčila s Europolom; je presvedčený, že zlúčenie povedie k väčšej racionálnosti a efektívnosti výdavkov; je presvedčený, že náklady na zachovávanie samostatnej akadémie a samostatného Europolu by boli vyššie ako náklady na ich zlúčenie; víta preto návrh Komisie, aby Europol prevzal úlohy akadémie v oblasti vzdelávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty tento návrh odmietli, a vyzýva na jeho opätovné prehodnotenie;

b. vyjadruje presvedčenie, že zlúčenie akadémie s Europolom bude z hľadiska činnosti, ktorú v súčasnosti obe agentúry vykonávajú, výhodné; domnieva sa, že zlúčenie poskytne nielen konkrétne riešenia na uvedené štrukturálne a chronické problémy akadémie, ale tiež umožní akadémii priamo ťažiť z odborných skúseností Europolu v oblasti medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, aby mohla plniť svoje úlohy v oblasti vzdelávania pre vysoko postavených dôstojníkov polície; domnieva sa, že Europol bude môcť vďaka zlúčeniu využívať sieť akadémie, ako aj jej odborné skúsenosti v oblasti vzdelávania, a tak zriadiť priamo vo svojich priestoroch jednotku zaoberajúcu sa výlučne otázkami vzdelávania;

c. opakuje svoju žiadosť Komisii, aby do 1. septembra 2011 preskúmala možnosť pripojiť akadémiu k Europolu ako konkrétne riešenie štrukturálnych a chronických problémov akadémie; vyzýva Radu a Komisiu, aby do konca roku 2011 predložili Európskemu parlamentu správu o zlúčení akadémie s Europolom;

o

o         o

41. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... mája 2011(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

1.3.2011

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009

(C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Simon Busuttil

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vydal stanovisko s výhradou v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií účtovnej závierky akadémie; audit Dvora audítorov poukázal najmä na nezrovnalosti týkajúce sa niektorých postupov obstarávania: v štyroch prípadoch akadémia nakúpila tovar a služby bez uzavretia zmluvy alebo uskutočnenia verejnej súťaže v celkovej hodnote 344 111 EUR a v jednom prípade postup zabezpečoval zamestnanec, ktorý nemal žiadnu kvalifikáciu v oblasti postupov verejného obstarávania, v dôsledku čoho neboli stanovené technické špecifikácie, nebola vyžiadaná ani poskytnutá žiadna finančná ponuka a nevykonalo sa žiadne finančné vyhodnotenie (v celkovej hodnote 11 000 EUR);

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na to, že revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách akadémie nebolo nikdy predložené Komisii a nikdy tak nevstúpilo do platnosti, pracovné zmluvy podpísané s niektorými poradcami a odborníkmi boli nezákonné (v celkovej odhadovanej výške 200 000 EUR, z toho 34 800 EUR za rozpočtový rok 2009);

3.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré prípady neboli vôbec prešetrené, ako napr. prípady, v ktorých neboli riadne dodržané postupy obstarávania a v ktorých boli podpísané pracovné zmluvy nezákonné;

4.  požaduje zlepšenie rozpočtového plánovania, ktoré by sa malo plne zaviesť a dokončiť do konca roka 2011 pod dohľadom Komisie a Dvora audítorov, aby mohli nové postupy nadobudnúť účinnosť čo najskôr;

5.  konštatuje, že objem nevybavených faktúr ku koncu roka 2009 bol už plne zanalyzovaný a vybavený a že už nezostávajú žiadne nevybavené záležitosti, ani nedošlo k žiadnej finančnej škode;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zmluva o prijímaní do zamestnania, ktorá bola zrealizovaná nesprávne, je stále platná; žiada akadémiu, aby túto nezrovnalosť bezodkladne napravila;

7.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad prípadmi, v ktorých boli rozpočtové prostriedky použité na financovanie súkromných výdavkov; berie na vedomie, že sa vykonal externý audit, a požaduje dokončenie vymáhania týchto výdavkov čo najskôr; uznáva, že vo svojich odpovediach akadémia uvádza, že voči bývalému riaditeľovi bol vydaný príkaz na vymáhanie;

8.  konštatuje, že aj keď má akadémia nový manažment, chyby, ktoré sa urobili v minulosti, ešte stále nie sú objasnené; vyjadruje obavy v súvislosti s nedostatkami akadémie v plánovaní rozpočtu na rok 2009 a monitorovaní jeho plnenia; poukazuje predovšetkým na to, že 43 % celkového rozpočtu akadémie sa muselo v roku 2009 preniesť a 46 % rozpočtových prostriedkov akadémie prenesených z predchádzajúceho roka bolo zrušených;

9.  považuje za neprijateľné, že sa správna rada rozhodla neprijať disciplinárne postihy; berie na vedomie odpoveď akadémie, že určite podnikne potrebné opatrenia v súlade s platnými predpismi, ak po internom vyšetrovaní bude možné dôjsť k záveru, že je možné vyvodiť osobnú zodpovednosť;

10. domnieva sa, že vzhľadom na značný počet nezrovnalostí a chýb, ktoré sa vyskytli v roku 2009, by absolutórium za rok 2009 nemalo byť udelené;

11. poznamenáva, že udelenie absolutória za plnenie rozpočtu akadémie by sa malo zakladať aj na jej výkonnosti počas celého roka.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.2.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Leonidas Donskis, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Franziska Keller

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Marina Yannakoudakis

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.4.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Cornelis de Jong, Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Derek Vaughan

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Peter Skinner

(1)

Ú. v. EÚ C 338, 14.12.2010, s. 137.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

(4)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Ú. v. EÚ C 338, 14.12.2010, s. 137.

(6)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

(8)

Ú. v. ES L 357, 31.12 2002, s. 72.

(9)

Ú. v. EÚ C 338, 14.12.2010, s. 137.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63.

(12)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Ú. v. EÚ L 320, 7.12.2010, s. 11.

(14)

Ú. v. EÚ L 320, 7.12.2010, s. 12.

(15)

Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0000.

Posledná úprava: 2. mája 2011Právne oznámenie