Procedure : 2010/2292(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0173/2011

Indgivne tekster :

A7-0173/2011

Forhandlinger :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Afstemninger :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0221

BETÆNKNING     
PDF 205kWORD 219k
26. april 2011
PE 458.480v02-00 A7-0173/2011

om ændring af forretningsordenen efter indførelse af et fælles åbenhedsregister for Parlamentet og Kommissionen

(2010/2292(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Carlo Casini

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af forretningsordenen efter indførelse af et fælles åbenhedsregister for Parlamentet og Kommissionen

(2010/2292(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2010,

–   der henviser til sin afgørelse af ...(1) om godkendelse af indgåelsen af aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om etablering af et "åbenhedsregister",

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211, artikel 212 og artikel 127, stk. 2,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0173/2011),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  vedtager, at teksten til ovennævnte aftale optages i forretningsordenen som bilag X, del B;

3.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft på dagen for aftalens ikrafttrædelse;

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag   1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – overskrift

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

 

Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler og adgang til Parlamentet

Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler, obligatorisk åbenhedsregister og adgang til Parlamentet

Begrundelse

Il est important pour la transparence du processus législatif d'imposer la tenue obligatoire d'un registre aux représentants d'intérêts qui fréquentent les députés du Parlement européen, les institutions européennes et leur personnel. Ce processus d'enregistrement obligatoire impliquerait également l'enregistrement des personnes contactées. À l'instar du système institué au Congrès américain, cette obligation d'enregistrement des entretiens avec des représentants d'intérêts s'appliquerait également aux représentants élus, aux fonctionnaires européens et aux autres agents des institutions européennes. Les données ainsi collectées seraient accessibles au public.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. Ved begyndelsen af hver valgperiode fastsætter kvæstorerne grænsen for, hvor mange assistenter der højst kan akkrediteres hvert medlem (akkrediterede assistenter).

Begrundelse

Dette stykke flyttes fra artikel 2 i bilag X for at gøre strukturen mere klar og samle bestemmelserne.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 4

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

4. Kvæstorerne er ansvarlige for udstedelse af adgangskort, der er personlige og gyldige i op til et år, til personer, der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet for i egen eller tredjemands interesse at informere dets medlemmer som led i disses parlamentariske mandat.

4. På kvæstorernes ansvar udstedes adgangskort med lang gyldighed til eksterne personer uden for Unionens institutioner. Adgangskortene er gyldige i op til et år og kan fornyes. Reglerne for anvendelse af sådanne adgangskort fastsættes af Præsidiet.

Til gengæld skal de pågældende personer:

 

- efterleve den adfærdskodeks, der er anført i et bilag til forretningsordenen

 

- indskrive sig i et register, som føres af kvæstorerne.

 

Offentligheden har efter anmodning adgang til registret på alle Parlamentets arbejdssteder og, på en af kvæstorerne nærmere fastsat måde, i dets informationskontorer i medlemsstaterne.

 

Gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke er nærmere beskrevet i et bilag til forretningsordenen.

 

 

Disse adgangskort kan udstedes til:

 

- personer, der er registreret i åbenhedsregistret1, eller som repræsenterer eller arbejder for organisationer, der er registreret heri, uden at registreringen automatisk giver ret til et sådant adgangskort

 

- personer, der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet, men som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for aftalen om etablering af et åbenhedsregister2

 

- medlemmernes lokale assistenter, samt til personer der assisterer medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og af Regionsudvalget.

 

_________________

 

 

 

1Register oprettet ved aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om etablering af et "åbenhedsregister" for organisationer og personer, der som uafhængige aktører deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker (se bilag X, del B).

 

2Se bilag X, del B.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

4 bis. De, der er registreret i åbenhedsregistret, skal som led i deres forbindelser med Parlamentet overholde:

 

- den adfærdskodeks, der er vedføjet aftalen1

 

- de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved aftalen og

 

- bestemmelserne i denne artikel og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

 

___________________

 

1Se bilag 3 i aftalen, der er indeholdt i bilag X, del B.

Begrundelse

Med ændringen skal der tages hensyn til nye rettigheder og pligter for Parlamentets organer og for tredjemand som led i deres forbindelser med Parlamentet. Se bl.a. punkt 7, punkt 17-27 og bilag 3 i aftalen.

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

4b. Kvæstorerne fastsætter, i hvilken udstrækning adfærdskodeksen er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af aftalens anvendelsesområde.

Begrundelse

Ændringen har til formål at sikre, at Parlamentet bevarer sin selvbestemmelsesret med hensyn til at fastlægge de rettigheder og pligter, der skal gælde for personer (med et adgangskort med lang gyldighed), der ikke er omfattet af registrets anvendelsesområde, som led i disses forbindelser med EP (politiske partier, kirker osv.).

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 4 c (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

4c. Adgangskortet inddrages ved begrundet afgørelse af kvæstorerne i følgende tilfælde:

 

- slettelse af registret, medmindre der er tungtvejende årsager til ikke at inddrage kortet

 

- alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i stk. 4a.

Begrundelse

På baggrund af bestemmelserne i punkt 4 og 5 i aftalen er det op til kvæstorerne at træffe afgørelse om inddragelse af adgangskortene.

Ændringsforslag  7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 4 d (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

4d. På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen om etablering af registret.

 

Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 4-4d er indeholdt i et bilag til forretningsordenen3.

 

___________________

 

3Se bilag X, del A.

Begrundelse

Se punkt 20 og 21 i aftalen, som her er omskrevet for at afspejle Parlamentets interne organisation. Andet afsnit er en henvisning, der flyttes fra stk. 4 af strukturelle årsager.

Ændringsforslag  8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I – artikel 2 – afsnit 2 og 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Medlemmerne afskærer sig fra at modtage enhver anden gave eller fordel under udøvelsen af deres mandat.

Medlemmerne afskærer sig fra at modtage enhver gave eller fordel under udøvelsen af deres mandat.

Oplysningerne afgives på medlemmets personlige ansvar og skal ajourføres hvert år.

Oplysningerne afgives på medlemmets personlige ansvar og skal ajourføres, når der foretages ændringer, samt fornyes mindst én gang om året. Medlemmerne bærer det fulde ansvar for gennemsigtigheden i deres økonomiske interesser.

Begrundelse

Registreringen af medlemmernes økonomiske interesser tilpasses straks - og ikke blot en gang om året - ved eventuelle ændringer af et medlems situation.

Ændringsforslag  9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag X - Overskrift

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

BILAG X

BILAG X

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 4 - interessegrupper i Europa-Parlamentet

Åbenhedsregister

 

A. Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 4-4d

Begrundelse

Det fælles register benytter ikke udtrykket "interessegruppe".

Ændringsforslag  10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag X – artikel 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 1

Eneste artikel

Adgangskort

Adgangskort

1. Adgangskortet har form af et plastickort, forsynet med et foto af indehaveren og med angivelse af dennes efternavn, fornavne og navnet på den virksomhed, organisation eller enkeltperson, som den pågældende arbejder for.

1. Adgangskort med lang gyldighed har form af et plastickort, forsynet med et foto af indehaveren og med angivelse af dennes efternavn, fornavne og navnet på den virksomhed, organisation eller enkeltperson, som den pågældende arbejder for.

Adgangskortet skal til stadighed bæres fuldt synligt af indehaveren i alle Parlamentets lokaler; hvis dette ikke overholdes, kan adgangskortet inddrages.

Adgangskortet skal til stadighed bæres fuldt synligt af indehaveren i alle Parlamentets lokaler; hvis dette ikke overholdes, kan adgangskortet inddrages.

Adgangskortene adskiller sig ved deres form og farve fra de kort, der udstedes til lejlighedsvise besøgere.

Adgangskortene adskiller sig ved deres form og farve fra de kort, der udstedes til lejlighedsvise besøgere.

2. Adgangskort kan kun fornyes, hvis indehaveren har opfyldt betingelserne i forretningsordenens artikel 9, stk. 4.

2. Adgangskort kan kun fornyes, hvis indehaveren har opfyldt betingelserne i forretningsordenens artikel 9, stk. 4a.

Gør et medlem indsigelse mod de aktiviteter, en person eller interessegruppe repræsenterer, henvises spørgsmålet til kvæstorerne, der undersøger sagen og træffer afgørelse om eventuel inddragelse af adgangskortet.

Enhver klage, der bygger på faktiske omstændigheder, og som er omfattet af anvendelsesområdet for den adfærdskodeks, der er anført som bilag til aftalen om etablering af et åbenhedsregister1, henvises til det fælles sekretariat for registret. Parlamentets generalsekretær meddeler afgørelserne om slettelse af registret til kvæstorerne, der træffer afgørelse om inddragelse af adgangskortet.

 

I de afgørelser, hvorved kvæstorerne meddeler, at et eller flere adgangskort er blevet inddraget, anmodes indehaverne eller de enheder, som de pågældende repræsenterer eller arbejder for, om at returnere adgangskortet til Parlamentet inden for 15 dage fra underretningen om afgørelsen.

3. Adgangskortet giver i intet tilfælde adgang til andre møder i Parlamentet eller dettes organer end de møder, der er erklæret offentlige, og de adgangsbestemmelser, som gælder for andre borgere i Unionen, kan ikke fraviges.

3. Adgangskortet giver i intet tilfælde adgang til andre møder i Parlamentet eller dettes organer end de møder, der er erklæret offentlige, og de adgangsbestemmelser, som gælder for andre borgere i Unionen, kan ikke fraviges.

 

_______________________

 

1Se bilag 3 i aftalen, der er indeholdt i del B i nærværende bilag.

Begrundelse

Med ændringen skal der tages hensyn til nye rettigheder og pligter for Parlamentets organer og for tredjemand med hensyn til behandling af klager og inddragelse af adgangskortet. Se bl.a. punkt 18-19 og bilag 4 i aftalen. Tilpasning af teksten til den benyttede terminologi i aftalen ("adgangskort") – vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  11

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag X – artikel 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 2

udgår

Assistenter

 

1. Ved begyndelsen af hver valgperiode fastsætter kvæstorerne grænsen for, hvor mange assistenter der højst kan akkrediteres hvert medlem.

 

Akkrediterede assistenter underskriver ved tiltrædelsen af stillingen en erklæring om deres erhvervsarbejde og alle andre funktioner og aktiviteter, som de udøver mod vederlag.

 

2. Assistenterne har adgang til Parlamentet på samme vilkår som ansatte i Generalsekretariatet og de politiske grupper.

 

3. Alle andre, herunder personer, som arbejder direkte sammen med medlemmerne, har kun adgang til Parlamentet på de vilkår, som er fastsat i forretningsordenens artikel 9, stk. 4.

 

Begrundelse

Artikel 9 omhandler spørgsmålet om akkrediterede assistenter og lokale assistenter. De øvrige bestemmelser er blevet overflødige, da de akkrediterede assistenter indgår i det personale, der er omfattet af vedtægten.

Ændringsforslag  12

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag X – artikel 3

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 3

udgår

Adfærdskodeks

1. I forholdet til Parlamentet skal de personer, der er opført i det i artikel 9, stk. 4, omhandlede register, overholde følgende bestemmelser:

a) De skal rette sig efter bestemmelserne i forretningsordenens artikel 9 og dette bilag.

b) De skal over for medlemmer af Parlamentet, disses assistenter eller institutionens tjenestemænd redegøre for, hvilken interessegruppe eller hvilke interessegrupper de repræsenterer.

c) De skal afholde sig fra ethvert forsøg på at indhente oplysninger på uhæderlig vis.

 

d) De må ikke påberåbe sig et formelt tilknytningsforhold til Parlamentet over for tredjemand.

e) De må ikke for vindings skyld videregive kopier af dokumenter, som de har fået adgang til gennem Parlamentet, til tredjemand.

f) De skal nøje overholde bestemmelserne i bilag I, artikel 2, stk. 4.

g) De skal sikre sig, at enhver form for bistand, der ydes inden for rammerne af bestemmelserne i bilag I, artikel 2, opføres i det pågældende register.

h) De må ikke ansætte tidligere tjenestemænd fra institutionerne uden at overholde bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd.

i) De skal overholde Parlamentets bestemmelser om tidligere medlemmers rettigheder og ansvar.

j) De skal med henblik på at undgå mulige interessekonflikter på forhånd indhente tilladelse fra det eller de pågældende medlemmer til ethvert kontrakt- eller ansættelsesforhold for medlemmers assistenter, og bagefter sikre sig, at der gives oplysninger derom i det i artikel 9, stk. 4, omhandlede register.

2. Overtrædelse af adfærdskodeksen kan medføre, at det adgangskort, der er udstedt til de pågældende personer og eventuelt til deres virksomhed, inddrages.

 

Begrundelse

Bilag 3 i aftalen indeholder en fælles adfærdskodeks, der omhandler de forhold, der er nævnt i denne artikel. Artiklen bør derfor udgå.

Ændringsforslag  13

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag X – del B – overskrift (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

B. Aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om etablering af et åbenhedsregister for organisationer og personer, der som uafhængige aktører deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)...


BEGRUNDELSE

Forbindelserne mellem EU's institutioner og de politisk ansvarlige i EU på den ene side og civilsamfundet, borgerne og de repræsentative sammenslutninger på den anden side beskrives og støttes i traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 1 og 2: "1. Institutionerne giver på passende måder borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. 2. Institutionerne fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet."

Efter ratifikationen af Lissabontraktaten er Parlamentets beføjelser blevet styrket, og Parlamentet er således blevet medlovgiver inden for næsten alle områder på grundlag af den almindelige lovgivningsprocedure, hvilket bevirker, at Parlamentet tiltrækker sig opmærksomheden fra endnu flere interesserepræsentanter, der i øvrigt spiller en vigtig rolle i den åbne og pluralistiske dialog, som ligger til grund for et demokratisk system, og er en vigtig kilde til information for Parlamentets medlemmer.

I lyset af denne udvikling og denne forfatningsmæssige kontekst og i overensstemmelse med deres ønske om at skabe større åbenhed er Europa-Parlamentet og Kommissionen derfor blevet enige om at oprette og føre et fælles register til registrering og kontrol af organisationer og personer, der deltager i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker.

Registret oprettes og føres med udgangspunkt i de gældende ordninger, der blev lanceret og indført af Europa-Parlamentet i 1996 og af Kommissionen i juni 2008, men baseres samtidig på resultaterne af arbejdet i Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles arbejdsgruppe og de ændringer, der følger af de indhøstede erfaringer og de interesserede parters forskellige bidrag.

Denne fremgangsmåde vil ikke få nogen følger for de målsætninger, Europa-Parlamentet har opstillet i sin tidligere beslutning(1), og foregriber på ingen måde gennemførelsen af disse målsætninger. Registret skal således respektere medlemmernes ret til at udøve deres parlamentariske mandat uden begrænsninger og forhindrer ikke deres vælgere i at få adgang til Parlamentets lokaler. Endvidere vil registret ikke gribe ind i parternes beføjelser eller rettigheder og vil ikke påvirke deres organisationskompetence (f.eks. kvæstorernes rolle med hensyn til at udstede og inddrage adgangsbeviser).

For at sikre, at den ovenfor beskrevne fremgangsmåde overholdes, og for at tage hensyn til ændringerne af de gældende rettigheder og pligter og indførelsen af nye rettigheder og pligter for medlemmerne, for Parlamentets organer og for tredjemand som led i deres forbindelser og kontakter med Parlamentet bør Parlamentets forretningsorden ændres på grundlag af Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2010 og i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 127, stk. 2.

(1)

Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne (P6_TA(2008)0197).


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

19.4.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Rainer Wieland

Seneste opdatering: 3. maj 2011Juridisk meddelelse