Процедура : 2010/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0178/2011

Внесени текстове :

A7-0178/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.17
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0421

ДОКЛАД     ***I
PDF 601kWORD 590k
29 април 2011 г.
PE 454.680v02-00 A7-0178/2011

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Corien Wortmann-Kool

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0526),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0300/2010),

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 Февруари 2011 г.(1),

–   като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0178/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ(2)*

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след като представиха проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)      Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да включва спазване на ръководните принципи на ценова стабилност, стабилни публични финанси и парични условия и устойчивост на платежния баланс.

(2)      Пактът за стабилност и растеж първоначално е включвал Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит и Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 година относно Пакта за стабилност и растеж. Регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97 бяха изменени през 2005 г. съответно от Регламенти (ЕО) № 1055/2005 и (ЕО) № 1056/2005. Освен това беше приет Доклад на Съвета от 20 март 2005 г., озаглавен „Подобряване на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж“.

(3)      Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на условията за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност, като по този начин спомага за постигане на целите на Съюза за устойчив растеж и заетост.

(4)      Предпазната част на Пакта за стабилност и растеж изисква от държавите-членки да постигнат и поддържат средносрочна бюджетна цел, както и да представят в тази връзка програми за стабилност и конвергентни програми.

(4а)    За предпазната част на Пакта за стабилност и растеж би било от полза наличието на по-строги форми на наблюдение, за да се гарантира съответствие и спазване от страна на държавите-членки на рамката за бюджетна координация на Съюза и спазването й.

(5)      Съдържанието на програмите за стабилност и сближаване, както и процедурата за тяхното разглеждане следва да бъдат допълнително развити както на национално ниво, така и на равнището на Съюза с оглед на натрупания опит с прилагането на Пакта за стабилност и растеж.

(5а)    Бюджетните цели на програмите за стабилност и сближаване следва изрично да вземат предвид мерките, приети в съответствие с основните насоки на икономическите политики, насоките за политиките за заетост на държавите-членки и на Съюза и, най-общо, националните програми за реформи.

(5б)    Комисията следва да има по-значителна и по-независима роля в процедурата за засилено наблюдение по отношение на оценки, конкретни за всяка държава-членка, мониторинг, мисии, препоръки и предупреждения. По-специално, ролята на Съвета следва да бъде ограничена по отношение на мерките, водещи до евентуални санкции, и гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в Съвета следва да се използва при всяка възможност в съответствие с ДФЕС.

(5в)     Натрупаният опит и грешките по време на първото десетилетие от функционирането на икономическия и паричен съюз показват необходимост от подобряване на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде изградено на основата на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприети правила и политики и на по-стабилна рамка за наблюдение на националните икономически политики на равнището на Съюза.

(5г)     Подобрената рамка за икономическо управление следва да разчита на няколко взаимосвързани политики за устойчив растеж и създаване на работни места, които следва да бъдат съгласувани помежду си, по-конкретно стратегия на Съюза за създаване на работни места и растеж, със специален фокус върху развиването и укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на международната търговия и конкурентоспособност, ефективна рамка за предотвратяване и коригиране на прекомерни бюджетни позиции (Пакт за стабилност и растеж), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономически дисбаланси, минимални изисквания за националните бюджетни рамки, засилено регулиране и наблюдение на финансовия пазар, включително пруденциален надзор на макроравнище от страна на Европейския съвет за системен риск, и надежден постоянен механизъм за преодоляване на кризи.

(5д)    Пактът за стабилност и растеж и пълната рамка за икономическо управление следва да допълват и да бъдат съвместими със стратегията на Съюза за растеж и създаване на работни места. Тази взаимосвързаност обаче не следва да предполага изключения от разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж.

(5е)     Засилването на икономическото управление следва да върви ръка за ръка със затвърдяването на демократичната легитимност на икономическото управление в Съюза, което следва да се постигне чрез по-голямо и навременно участие на Европейския парламент и на националните парламенти по време на процедурите по координиране на икономическите политики.

(5ж)   Европейският семестър на координация на икономическите политики (Семестърът) следва да играе жизненоважна роля за изпълнението на изискването по член 121, параграф 1 от ДФЕС, че държавите-членки разглеждат икономическите си политики като въпрос от общо значение и ги координират по съответния начин. Прозрачността, отчетността и независимото наблюдение са неразделна част от засиленото икономическо управление. Съветът и Комисията следва да обявят публично и да изложат мотивите за своите позиции и решения на съответните етапи от процедурите по координиране на икономическата политика.

(5з)     Инструментите за координация на икономическата политика и наблюдението, предвидени в Договора, следва да бъдат подпомогнати чрез установяване на обща рамка за представяне, мониторинг и прилагане на национални програми за реформи, които да повишават конкурентоспособността и да допринасят за устойчив растеж и заетост като неотменна част от европейската стратегия за растеж.

(5и)    За да се засили националната ангажираност с Пакта за стабилност и растеж, националните бюджетни рамки следва да бъдат приведени в пълно съответствие с целите на многостранното наблюдение в Съюза и по-специално със Семестъра, в чийто контекст националните парламенти и всички други заинтересовани страни, по-специално социалните партньори, следва да бъдат информирани своевременно и да бъдат включени подобаващо.

(5й)    В рамките на Семестъра се извършва консултация със съответните заинтересовани страни, и по-специално със социалните партньори и Европейската платформа против бедността и за социално приобщаване, относно основните мерки на политиката, които следва да бъдат обсъждани от институциите на Съюза.

(5к)    Член 3 от Протокол № 12 относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договорите, предвижда, че държавите-членки следва да гарантират, че националните процедури в бюджетната област им позволяват да изпълняват задълженията си в тази област, произтичащи от Договорите. Поради това държавите-членки, чиято валута е еврото, следва да включат целите на фискалната рамка на Съюза в своето национално законодателство и да гарантират, че за постигането на тези цели са въведени подходящи бюджетни процедури.

(6)      Спазването на средносрочната бюджетна цел за състоянието на бюджета следва да позволи на държавите-членки да имат предпазен марж спрямо референтната стойност от 3 % от БВП, за да се подсигурят устойчиви публични финанси или бърз напредък към устойчивост, като същевременно има възможност за бюджетно маневриране, особено като се имат предвид нуждите от публични инвестиции, които водят до постигането на целите на Съюза за растеж и работни места.

(6a)    В рамките на националното бюджетно законодателство, държавите-членки следва да определят цели за дефицит и излишък за три години напред, целящи постигането на средносрочен баланс на публичните финанси.

(7)      Задължението за постигане и поддържане на средносрочна бюджетна цел трябва да бъде прилагано практически чрез конкретизиране на принципите на плана за корекции за постигане на средносрочната цел.

(7a)    Оценката на устойчивостта на публичните финанси, включително равнището на дълга, профила на дълга (включително падежа), разходите, свързани със застаряването, и динамиката на дълга следва да се вземат предвид в по-голяма степен при необходимия темп на коригирането, насочено към конкретни за държавите-членки средносрочни бюджетни цели, които да бъдат включени в програмите за стабилност и сближаване.

(8)      Задължението за постигане и поддържане на средносрочна цел следва да се прилага както от участващите държави-членки, така и от държавите-членки с право на дерогация.

(9)      Преценката дали е осъществен достатъчен напредък по отношение на средносрочната бюджетна цел следва да се прави въз основа на цялостна оценка, която използва като критерий структурния баланс и включва анализ на разходите, при който не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите. Във връзка с това и докато не бъде постигната средносрочната бюджетна цел, темпът на нарастване на държавните разходи обикновено не следва да надхвърля референтния средносрочен темп на нарастване на потенциалния БВП, като надхвърлянето на тази норма се съпътства от дискреционно повишение на държавните приходи, а дискреционният спад на приходите се компенсира от намаляване на разходите. Референтният средносрочен темп на нарастване на потенциалния БВП следва да се изчислява на базата на общоприета методика, валидирана от държавите-членки.

(10)    С цел да се улесни икономическото възстановяване, може по изключение да се разрешава временно отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, когато то е в резултат на необичайно събитие извън контрола на дадената държава-членка и има значително въздействие върху структурния баланс на консолидирания държавен бюджет от минимум 0,5 % от БВП в рамките само на една година или в случай на силен спад в икономиката на еврозоната или на Съюза като цяло, при условие че с това не се излага на опасност фискалната устойчивост в средносрочен план.

(11)    В случай на значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел Комисията следва да отправи предупреждение към съответната държава-членка, което в рамките на един месец да бъде последвано от препоръка на Съвета, определяща краен срок от не-повече от пет месеца за предприемане на необходимите корективни мерки. Ако съответната държава-членка не предприеме подходящи действия в рамките на определения от Съвета срок, Комисията следва да препоръча на Съвета да констатира, че не е предприето действие. Решението следва да се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да го отхвърли в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Същевременно Съветът, по предложение на Комисията, следва да докладва на Европейския съвет. Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ за държавите-членки от еврозоната и държавите-членки от ВКМ2, може да предприеме мисия за мониторинг. Комисията следва да съобщи на Съвета резултатите от мисията и да обяви публично констатациите си в срок от един месец.

(11а)  Съветът и Комисията следва да оповестят публично своите позиции и решения на подходящи етапи от процедурите за координация на икономическите политики, за да се гарантира ефективен партньорски натиск. Комисията следва да представи и разясни пред Европейския парламент и неговата компетентна комисия превантивните и корективните действия, препоръчани на държавата-членка. Европейският парламент може да прикани съответната държава-членка да даде пояснения относно своите решения и политики пред компетентната комисия.

(12)    За да се подсигури спазване на рамката за финансово наблюдение на Съюза от страна на участващите държави-членки, следва да бъде създаден специален механизъм за прилагане въз основа на член 136 от ДФЕС за случаите на устойчиво и значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, липса на корективни действия или нежелание за сътрудничество.

(12а)  Настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро след приемането му. При изготвянето на предложения за мерки за прилагане на настоящия регламент Комисията следва да отчете икономическото и бюджетното положение на съответната държава-членка, които са обект на програма за корекции от страна на ЕС/МВФ.

(13)    Позоваванията, включени в Регламент (ЕО) № 1466/97, следва да вземат под внимание новата номерация на членовете в ДФЕС.

(14)    Поради това Регламент (ЕО) № 1466/97 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1466/97 се изменя, както следва:

-1.       Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Настоящият регламент определя правилата, регулиращи съдържанието, представянето, проучването и мониторинга на програмите за стабилност и програмите за сближаване като част от многостранното наблюдение, осъществявано от Съвета и Комисията с цел предотвратяване в ранен етап на възникването на общи прекомерни бюджетни дефицити и дългове и подпомагане на наблюдението и координацията на икономическите политики, като по този начин спомага за постигане на целите на Съюза за растеж и заетост.

Настоящият регламент определя като основно правило изискването бюджетите на държавите-членки да бъдат балансирани в хода на икономическия цикъл, за да се гарантира устойчивост на публичните финанси.“

1.        Член 2 се заменя със следния текст:

„Член 2

За целите на настоящия регламент:

а) „участващи държави-членки“ означава онези държави-членки, чиято валута е еврото;

б) „държави-членки с дерогация“ означава държавите-членки, различни от държавите, чиято валута е еврото.“

1a.      Добавя се следният раздел:

„РАЗДЕЛ 1-A

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ

Член 2-a

1. За да осигури по-тясна координация на икономическите политики и устойчиво сближаване на икономическите показатели на държавите-членки, Съветът провежда многостранното наблюдение, посочено в член 121, параграф 3 от ДФЕС, като неразделна част от Европейския семестър за координация на икономическите политики (Семестъра), в съответствие с целите и изискванията на ДФЕС.

2. Наред с другото, Семестърът включва:

а) многостранно наблюдение на програмите за стабилност и сближаване съгласно настоящия регламент,

б) многостранно наблюдение на националните програми за реформи, посочени в член 2-ав,

в) формулирането и прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза (Общи насоки за икономическата политика) в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС и насоките, които държавите-членки трябва да вземат предвид в политиките си в областта на заетостта в съответствие с член 148, параграф 2 (Насоки относно заетостта),

г) осъществяване на мерките за предотвратяване и коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси съгласно Регламент (ЕС) № .../2011,

д) прилагане на процедурата при прекомерен дефицит съгласно Регламент (EО) № 1467/97.

3. Всяко предложение на Комисията, насочено към Съюза като цяло в рамките на Семестъра, включва оценка на въздействието на предлаганите мерки на политиката в съответствие с член 9 от ДФЕС.

4. Европейският парламент и националните парламенти участват по подобаващ начин в Семестъра, за да се увеличат прозрачността, ангажираността и отчетността за взетите решения. С цел гарантиране на подходящо включване на Европейския парламент в срок до 31 декември 2011 г. се сключва междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и Комисията. Това междуинституционално споразумение се преразглежда на всеки три години и се изменя по целесъобразност.

Член 2-aa

Когато това е целесъобразно, в рамките на Семестъра се извършват консултации със създадения съгласно член 134 от ДФЕС Икономически и финансов комитет, със създадения съгласно член 150 от ДФЕС Комитет по заетостта и с Комитета за социална закрила, създаден съгласно член 160 от ДФЕС.

В рамките на Семестъра се извършва консултация със съответните заинтересовани страни, и по-специално със социалните партньори, относно основните мерки на политиката, които да бъдат обсъждани от институциите на Съюза.“

1б.      Добавя се следният раздел:

„РАЗДЕЛ 1-Aа

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИАЛОГ      

Член 2-аб

За да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, от една страна, и националните парламенти, националните правителства и другите заинтересовани органи на държавите-членки, от друга страна, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да провежда изслушвания и да организира публични разисквания относно макроикономическото и бюджетно наблюдение, извършвано от Съвета и Комисията.“

1в.      Добавя се следният раздел:

„РАЗДЕЛ- 1Aб

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕФОРМИ

Член 2-ав

1. Държавите-членки изготвят национални програми за реформи, за да могат да провеждат икономическите си политики, така че да допринасят за постигането на целите на Съюза, в съответствие със съответните разпоредби на ДФЕС и съгласно задължението си да разглеждат икономическите си политики като въпрос от общо значение в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС.

2. Националните програми за реформи на държавите-членки подкрепят стратегията на Съюза за растеж и създаване на работни места и включват конкретни цели на политиката и свързани с тях реформи и публични и частни инвестиции, както и други имащи отношение мерки на политиката, и се изработват съгласно:

а) общите насоки на икономическите политики и насоките за заетостта,

б) годишните насоки на политиките и допълнителни ангажименти, одобрени от Европейския съвет,

в) становищата на Съвета или препоръките или предупрежденията на Комисията към засегнатата държава-членка в съответствие със съответните разпоредби на ДФЕС.

3. Всяка държава-членка предава на Съвета и Комисията своята национална програма за реформи преди 30 април всяка година с цел многостранно наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС.

4. Всяка държава-членка обявява публично своята национална програма за реформи, след като националният парламент се е включил в подобаваща степен и след консултации с националните заинтересовани страни, включително социалните партньори.

5. Въз основа на оценките на Комисията и като част от многостранното наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС, Съветът следи изпълнението на националните програми за реформи на държавите-членки в съответствие с насоките на политиките, ангажиментите, препоръките и предупрежденията, посочени в параграф 2.

6. Оценките на Комисията вземат предвид информацията, предоставена от държавите-членки, по-специално тези от еврозоната, на останалите държави-членки и на Комисията относно предвиждани решения, свързани с икономическата политика, които биха оказали значително въздействие и върху други държави-членки, което потенциално би могло да застраши гладкото функциониране на вътрешния пазар и на икономическия и паричен съюз.

7. Въз основа на препоръка на Комисията Съветът оценява дали планираните политически действия и икономическите допускания, на които са базирани националните програми за реформи, са надеждни.

8. По предложение на Комисията Съветът дава становище относно всяка национална програма за реформи. Ако Съветът счете, че целите и съдържанието на дадена програма следва да бъдат засилени, в становището си той приканва съответната държава-членка да внесе корекция на мярката, представена в националната програма за реформи, в рамките на два месеца. Коригираната програма се разглежда от Съвета и от Комисията в съответствие с процедурите, посочени в настоящия член.

9. В случай на значително отклоняване от целите на политиката, определени в становището, посочено в параграф 8, Комисията отправя предупреждение към държавата-членка. Предупреждението се обявява публично. Съветът, по предложение на Комисията, може също да отправи препоръка до заинтересованата държава-членка за предприемане на необходимите корективни мерки.

10. Председателят на Съвета и председателят на Комисията докладват всяка година на Европейския парламент и на Европейския съвет относно резултатите от многостранното наблюдение в съответствие с член 121, параграф 5 от ДФЕС. Ако Съветът има сериозни опасения по отношение на напредъка, постигнат от конкретна държава-членка, той може, по предложение на Комисията, да предаде доклад на Европейския парламент и на Европейския съвет.

11. В случаите, посочени в параграфи 9 и 10, Европейският парламент може да прикани въпросната държава-членка да обясни политиките си пред компетентната комисия.“

1г.      Член 2а се заменя със следното:

„Всяка държава-членка има диференцирана средносрочна цел за своето бюджетно състояние. Тези специфични за държавите-членки средносрочни бюджетни цели могат да се отклоняват от изискването за позиция близо до балансиран бюджет или излишък, като в същото време предвиждат допустимо отклонение по отношение постигането на бюджетен дефицит от 3 % от БВП. Всяка средносрочна бюджетна цел гарантира устойчивостта на публичните финанси или бърз напредък в постигането на такава устойчивост, като в същото време предоставя възможности за бюджетно преструктуриране, вземайки предвид по-специално нуждите от публични инвестиции.

Като се вземат предвид тези фактори, за държавите-членки в еврозоната и държавите-членки от ВКМ2 специфичните за страните средносрочни бюджетни цели се дефинират в диапазона от структурен дефицит в размер на -1 % от БВП до структурен баланс или излишък с изчистени еднократни и временни мерки.

Средносрочната бюджетна цел се преразглежда на всеки три години, а когато е целесъобразно и по-често, в случай на провеждане на основна структурна реформа.

Средносрочната бюджетна цел е неразделна част от националната средносрочна бюджетна рамка в съответствие с настоящия регламент и с Директива 2011/.../ЕО на Съвета относно изискванията за бюджетни рамки на държавите-членки.“

1д.      Добавя се следният раздел:

„РАЗДЕЛ 1Aa

НАЦИОНАЛНА АНГАЖИРАНОСТ

Член 2aa

1. Всяка участваща държава-членка включва целите на Пакта за стабилност и растеж и задълженията, произтичащи от ДФЕС в областта на бюджетната политика, в националното си законодателство.

Участващите държави-членки установяват средносрочна бюджетна рамка, с перспектива за фискално планиране от поне четири години, за да се определи значима средносрочна цел.

2. По отношение на участващите държави-членки, независими органи или институции в областта на бюджетната политика гарантират информиран национален дебат относно настоящото състояние на структурния бюджет и средносрочната цел, както е посочено в настоящия регламент.

3. Участващите държави-членки установяват национални числово изразени фискални правила, които ефективно насърчават изпълнението на съответните им произтичащи от ДФЕС задължения в областта на бюджетната политика. Тези национални числово изразени фискални правила са в пълно съответствие със средносрочната цел и я допълват.

4. Участващите държави-членки разработват национални бюджетни рамки, които гарантират съответствие с целите на Пакта за стабилност и растеж. Изработването на национални бюджетни рамки може да се предприеме чрез националното законодателство или посредством политическо споразумение на национално равнище. При изработването на своите национални бюджетни рамки всяка участваща държава-членка надхвърля, ако това е целесъобразно, минималните изисквания, посочени в Директива 2011/.../EС на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки.

Всяка участваща държава-членка се стреми да получи парламентарно одобрение за своята програма за стабилност. При липса на такова парламентарно одобрение този факт се посочва в програмата за стабилност.

5. Държавите-членки се съобразяват с насоките и препоръките на Съвета и Комисията, особено при изготвянето на своите бюджети, и включват националните парламенти по подходящ начин в процедурите за координация на икономическите политики. При представянето на проектобюджета пред националния парламент държавите-членки също така представят всяко едно становище на Съвета или Комисията относно програмата за стабилност, а в случай на значително отклонение от плана за корекции, насочен към постигане на средносрочната бюджетна цел, посочена в член 5, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент – препоръката на Комисията, придружена от разяснение на това, как тези становища и препоръки са били взети под внимание.

6. Държавите-членки гарантират професионалната независимост на националните статистически органи, която е съгласувана с Кодекса на европейската статистическа практика съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009, както и на националните сметни палати. За това се изисква поне наличието на:

а) прозрачни процедури за подбор на персонал и за освобождаване от работа, които трябва да са независими от резултатите от политическите избори,

б) ежегодно отпускане на бюджетни средства,

в) дата за публикуването на статистическа информация, която трябва да бъде определена най-малко една година по-рано.

1е.      Добавя се следният раздел:

„РАЗДЕЛ 1Aб

ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОГРУПАТА

Член 2aб

По искане на Европейския парламент или по негова собствена инициатива председателят на Еврогрупата може да бъде изслушан от компетентните комисии на Европейския парламент, по-специално във връзка с работната програма на Еврогрупата, икономическото положение в еврозоната, развитието на макроикономическите дисбаланси в еврозоната, конкурентоспособността в участващите държави-членки и реалното сближаване на техните икономики, устойчивостта на бюджетното състояние на участващите държави-членки и изпълнението на техните програми за стабилност и национални планове за реформи и развитието на макроикономическите дисбаланси в Съюза.“

2.          Член 3 се изменя, както следва:

а)        параграф 1 се заменя със следното:

"1. Всяка участваща държава-членка предоставя на Съвета и на Европейската комисия редовно, в интервалите от време, определени в член 121 от ДФЕС, информацията, необходима за целите на многостранното наблюдение, под формата на програми за стабилност, които създават необходимата основа за устойчивост на публичните финанси, спомагаща за стабилност на цените, за силен устойчив растеж и за създаване на заетост.

б)        параграф 2 се изменя, както следва:

(i)     буква a) се заменя със следното:

„а) средносрочната бюджетна цел и плана за корекции за постигане на тази цел за салдото на консолидирания държавен бюджет като процент от БВП, очакваното развитие на съотношението на брутния държавен дълг спрямо БВП, очаквания растеж на държавните разходи, както и съответните средства за бруто образуване на основен капитал, по-специално имайки предвид условията и критериите за установяване на растежа на разходите съгласно член 5, параграф 1, очаквания растеж на държавните приходи при непроменена политика и количествена оценка на планираните дискреционни мерки по отношение на приходите;“

(ia)      вмъква се следната буква:

„аа) очакваното развитие на съотношението на брутния държавен дълг, както и информация относно всякакви скрити или условни задължения, например очакваните бюджетни разходи, свързани със застаряването и публичните гаранции, като точният характер на тази информация се определя от хармонизирана рамка, която се установява от Комисията;“

(ib)      вмъква се следната буква:

„аб) информация относно съгласуваността на националната програма за стабилност с общите насоки за икономическата политика и с националната програма за реформи;“

(ii)       буква в) се заменя със следния текст:

„в) количествена оценка на предприетите или предвижданите бюджетни и други мерки на икономическата политика за постигане целите на програмата, съдържаща обширен анализ на разходите и ползите на основните структурни реформи, които имат преки положителни ефекти върху бюджета в дългосрочен план, включително чрез повишаване на устойчивия потенциален растеж;“

ба)   вмъква се следният параграф:

„2а. Програмата за стабилност се основава на реалистични и предпазливи макроикономически и бюджетни прогнози, за които се използва най-актуалната информация. Бюджетното планиране се основава на най-вероятния макрофискален сценарий или на по-предпазлив сценарий, в който подробно са посочени отклоненията от най-вероятния макрофискален сценарий. Макроикономическите и бюджетните прогнози се изготвят, като се вземат под внимание прогнозите на Комисията и тези на останалите независими органи, по целесъобразност. В програмата за стабилност се обясняват значителните отклонения между избрания макрофискален сценарий и прогнозите на Комисията.“

в)      параграф 3 се заменя със следното:

„3. Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и дела на дълга, растежа на държавните разходи, очаквания път на развитие на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите, подходящо изразени в количествено отношение, и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а), аа), аб) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.“

3.          Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

1. Програмите за стабилност се представят всяка година между 1 и 30 април. Държава-членка, приемаща еврото, представя програма за стабилност в рамките на шест месеца от решението на Съвета за нейното участие в еврозоната.

2. Държавите-членки оповестяват публично своите програми за стабилност.“

4.          Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

1. Въз основа на оценките, извършвани от Комисията и Икономическия и финансов комитет, Съветът, в рамките на многостранното наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС, разглежда средносрочните бюджетни цели, представени от съответната държава-членка в нейната програма за стабилност, оценява дали икономическите допускания, на които се основава програмата, са реалистични, дали планът за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел е подходящ, както и придружаващият го план за съотношението на дълга, и дали предприетите или предложените мерки за спазване на плана за корекции са достатъчни за постигане на средносрочната бюджетна цел по време на цикъла.

Когато оценяват плана за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел, Съветът и Комисията проверяват дали съответната държава-членка изпълнява задължението си за ежегодно адекватно подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, необходимо за изпълнение на нейната средносрочна бюджетна цел с референтна стойност от 0,5 % от БВП. За държавите-членки, които са изправени пред ниво на задлъжнялост, надвишаващо 60 % от БВП, или пред подчертан риск от устойчивост на задлъжнялостта като цяло, Съветът и Комисията проверяват дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и отчетени циклични колебания надвишава значително 0,5 % от БВП. Съветът и Комисията вземат предвид дали се полагат повече усилия за корекции при благоприятна икономическа конюнктура, като те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура.

Преценката дали е осъществен достатъчен напредък по отношение на средносрочната бюджетна цел се прави въз основа на цялостна оценка, която използва като критерий структурния баланс и включва анализ на разходите, при който не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите. За тази цел Съветът и Комисията оценяват дали нарастването на държавните разходи, разгледано заедно с резултата от взетите или планираните мерки по отношение на приходите, отговаря на следните условия:

а) при държавите-членки, които са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля референтния средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите;

б) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля определено равнище под референтния средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите. Разликата между темпа на нарастване на държавните разходи и референтния средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП се определя така, че да се подсигури съответният напредък към постигането на средносрочната бюджетна цел;

в) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, дискреционното намаляване на държавните приходи по определени пера е съпътствано или от намаляване на разходите, или от дискреционно нарастване на държавните приходи по други пера, или от комбинация от двете.

От съвкупните разходи се изключват разходите за лихви, разходите по програми на ЕС, които изцяло се покриват от приходи от средства на ЕС, и недискреционните промени в разходите за обезщетения при безработица.

Нарастването на разходите над средносрочната референтна стойност не се счита за неспазване на целевия показател, доколкото то се компенсира изцяло от законово обосновано нарастване на приходите.

Референтният средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП се оценява въз основа на прогнози за бъдещето, или на ретроспективни прогнози, ако последните не водят до план за по-бавни корекции за постигане на средносрочната цел. Прогнозите се актуализират редовно. Комисията оповестява публично прозрачна, независима и обоснована оценка на методологията на тези прогнози.

Когато се определя планът за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел за държавите-членки, които още не са я постигнали, и допускайки временно отклонение от тази цел за държавите-членки, които вече са я постигнали, при условие че е запазен съответният предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита, и че състоянието на бюджета се очаква да се доближи към средносрочната бюджетна цел в рамките на програмния период, Съветът и Комисията вземат предвид осъществяването на основни структурни реформи, които оказват пряко положително отражение върху бюджета в дългосрочен план, включително чрез повишаването на потенциалния устойчив растеж, оказвайки по този начин осезаемо влияние върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Специално внимание трябва да се обърне на пенсионните реформи, въвеждащи многостълбова система, която включва задължителен „стълб“, изцяло на базата на лични спестявания в пенсионен фонд. На държави-членки, прилагащи такива реформи, се разрешава отклонение от плана за корекции за постигане на тяхната средносрочна бюджетна цел или от самата цел, като отклонението отразява нетните разходи на реформата на „стълба“ държавно обществено осигуряване, при условие че отклонението е временно и че е запазено съответния предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита.

Съветът и Комисията също така проверяват дали съдържанието на програмите за стабилност улеснява постигането на устойчива и действителна конвергенция в рамките на еврозоната, по-тясното координиране на икономическите политики и дали икономическите политики на съответната държава-членка са в съответствие с общите насоки за икономическите политики и насоките за заетостта на държавите-членки и на Съюза.

В случай на необичайно събитие извън контрола на дадената държава-членка, което има значително въздействие върху структурния баланс на консолидирания държавен бюджет от минимум 0,5 % от БВП в рамките само на една година или в периоди на сериозен икономически спад в еврозоната или Съюза като цяло, дадена държава-членка може да получи правото да се отклони временно от пътя на корекциите за постигане на средносрочната бюджетна цел, посочена в трета алинея, при условие че с това не се излага на опасност фискалната устойчивост в средносрочен план.

2. Комисията разглежда програмите за стабилност в рамките на ▌три месеца от предоставянето им. Комисията, след консултации с Икономическия и финансов комитет, при необходимост препоръчва на Съвета да представи становище относно програмата. Становището се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство в рамките на десет дни да го отхвърли. Когато целите и съдържанието на програмата се нуждаят от засилване, като се обърне специално внимание на плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, ▌становището приканва съответната държава-членка да коригира програмата си.“

5.          Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

1. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС Съветът и Комисията наблюдават прилагането на програмите за стабилност въз основа на информацията, предоставена от участващите държави-членки и оценките, дадени от Комисията и Икономическия и финансов комитет, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел, или плана за корекции за постигане на тази цел ▌.

2. В случай на значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната цел, посочен в член 5, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент, а също и с цел предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС Комисията отправя предупреждение към съответната държава-членка. Подобно предупреждение се оповестява публично. Европейският парламент може да прикани съответната държава-членка да даде пояснения относно своите политики пред компетентната комисия. В случай на значително отклонение Комисията може да изиска допълнителен доклад от съответната държава-членка.

Съветът, в рамките на един месец от всяко значително отклонение по първа алинея, приема препоръка за мерки на политика, в която определя срок от не повече от пет месеца за справяне с отклонението, въз основа на препоръка на Комисията. В случай на особено значително отклонение или на особено сериозно положение срокът е не повече от три месеца. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.

Комисията осъществява мониторинг на мерките, съдържащи се в препоръката, въз основа на посещения с цел наблюдение в съответствие с член -11 от настоящия регламент, и изготвя доклад на вниманието на Съвета. Докладът се оповестява публично в срок от един месец.

Ако съответната държава-членка не предприеме подходящи действия в рамките на срока, определен в препоръка на Съвета съгласно втора алинея, Комисията незабавно препоръчва на Съвета да констатира, че не е предприето действие. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли препоръката в срок от десет дни след приемането й от Комисията. Същевременно Съветът, по предложение на Комисията, представя официален доклад на Европейския съвет.

Процедурата от препоръката на Съвета, съгласно посоченото във втора алинея, до окончателната препоръка на Съвета и доклада до Европейския съвет съгласно посоченото в четвърта алинея, не продължава повече от шест месеца.

Отклонението от средносрочната бюджетна цел или от подходящия план за корекции за постигането на тази цел се оценява въз основа на цялостна оценка, която използва като критерий структурния баланс и включва анализ на разходите, в който не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите, както е посочено в член 5, параграф 1.

Оценката дали отклонението е значително включва най-вече следните критерии:

за държавите-членки, които не са постигнали средносрочната бюджетна цел, когато се оценява промяната в структурния баланс, дали отклонението е в размер на най-малко 0,5 % от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25 % от БВП средногодишно за две последователни години; при оценка на динамиката на разходите, като не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите, дали общото въздействие на отклонението върху салдото на държавния бюджет възлиза на минимум 0,5 % от БВП в рамките само на една година или като сбор за две последователни години.

Отклонението не следва да бъде вземано под внимание, ако съответната държава-членка е преизпълнила значително средносрочната бюджетна цел, като се има предвид наличието на прекомерни макроикономически дисбаланси, а бюджетните планове, изложени в програмата за стабилност, не застрашават изпълнението на тази цел през програмния период.

Отклонението може да не бъде взето под внимание и ако е в резултат на необичайно събитие извън контрола на дадената държава-членка и има значително въздействие върху структурния баланс на консолидирания държавен бюджет, възлизащо на най-малко 0,5% от БВП в рамките на една година или в условията на сериозен икономически спад от общ характер, при условие че с това не се излага на опасност фискалната устойчивост в средносрочен план.

3. В случай че значителното отклонение от плана за коригиране за постигане на средносрочната бюджетна цел е устойчиво или е особено голямо, ▌Комисията ▌отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът може да отхвърли такава препоръка на Комисията с квалифицирано мнозинство. Съветът ▌публично оповестява препоръката. Европейският парламент може да прикани съответната държава-членка да даде пояснения относно своите политики пред неговата компетентна комисия.

6.          Член 7 се изменя, както следва:

а)      параграф 1 се заменя със следното:

„1. Всяка държава-членка с дерогация предоставя на Съвета и на Комисията информацията, необходима за упражняването на регулярното многостранно наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС, под формата на конвергентна програма, която създава необходимата основа за устойчивост на публичните финанси, спомагаща за стабилност на цените, силен устойчив растеж и създаване на заетост.“

б)     параграф 2 се изменя, както следва:

(i)     буква a) се заменя със следното:

„а) средносрочната бюджетна цел и плана за корекции за постигане на тази цел за салдото на консолидирания държавен бюджет като процент от БВП, очакваното развитие на съотношението на брутния държавен дълг спрямо БВП, очаквания растеж на държавните разходи, както и съответните средства за бруто образуване на основен капитал, по-специално имайки предвид условията и критериите за установяване на растежа на разходите съгласно член 9, параграф 1, очаквания растеж на държавните приходи при непроменена политика и количествена оценка на планираните дискреционни мерки по отношение на приходите, средносрочните цели на паричната политика, връзката на тези цели със стабилността на валутния курс, както и с постигането на устойчиво сближаване;

(ia)      вмъква се следната буква:

„аа) очакваното развитие на съотношението на брутния държавен дълг, както и информация относно всякакви скрити или условни задължения, например очакваните бюджетни разходи, свързани със застаряването и публичните гаранции, като точният характер на тази информация се определя от хармонизирана рамка, която се установява от Комисията;“

(ib)      вмъква се следната буква:

„аб) информация относно съгласуваността на програмата за стабилност с общите насоки за икономическата политика, с насоките относно заетостта и с националната програма за реформи;“

(ic)      точка б) се заменя със следния текст:

„б) основните предвиждания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически промени, които са релевантни по отношение на реализирането на програмата за сближаване като държавни разходи за инвестиции, действителен растеж на брутния вътрешен продукт, заетост и инфлация;“

(ii)       буква в) се заменя със следния текст:

„в) количествена оценка на предприетите или предвижданите бюджетни и други мерки на икономическата политика за постигане целите на програмата, съдържаща анализ на разходите и ползите на основните структурни реформи, които имат преки положителни ефекти върху бюджета в дългосрочен план, включително чрез повишаване на потенциалния устойчив растеж;“

ба)   вмъква се следният параграф:

„2а. Конвергентната програма се основава на реалистични и предпазливи макроикономически и бюджетни прогнози, които използват най-актуалната информация. Бюджетното планиране се основава на най-вероятния макрофискален сценарий или на по-предпазлив сценарий, в който подробно са посочени отклоненията от най-вероятния макрофискален сценарий. Макроикономическите и бюджетните прогнози се изготвят, като се вземат под внимание прогнозите на Комисията и тези на други независими органи, при необходимост. В конвергентната програма се обясняват значителните отклонения между избрания макрофискален сценарий и прогнозите на Комисията.“

в)     параграф 3 се заменя със следното:

„3. Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и дела на дълга, растежа на държавните разходи, очаквания път на развитие на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите, подходящо изразени в количествено отношение, и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а), аа), аб) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.“

7.          Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

1.      Конвергентните програми се представят всяка година между 1 и 30 април.

1a.    За страните, чиято фискална година не съвпада с календарната, конвергентната програма се представя след внасянето на бюджета в националния парламент и възможно най-близо до неговото публикуване.“

2.      Държавите-членки оповестяват публично своите програми за конвергенция.“

8.          Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

1. Въз основа на оценките, извършвани от Комисията и Икономическия и финансов комитет, Съветът, в рамките на многостранното наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС, разглежда средносрочните бюджетни цели, представени от съответната държава-членка в нейната конвергентна програма, оценява дали икономическите допускания, на които се основава програмата, са реалистични, дали планът за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел е подходящ, включително придружаващият го план за съотношението на дълга, и дали предприетите или предложените мерки за спазване на плана за корекции са достатъчни за постигане на средносрочната бюджетна цел по време на цикъла.

Когато оценяват плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, Съветът и Комисията вземат предвид дали се полагат повече усилия при благоприятна икономическа конюнктура, докато те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура. За държавите-членки, които са изправени пред ниво на задлъжнялост, надвишаващо 60 % от БВП, или пред подчертан риск от устойчивост на задлъжнялостта като цяло, Съветът и Комисията проверяват дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и отчетени циклични колебания надвишава значително 0,5 % от БВП. За държавите-членки от ВКМ2 Съветът и Комисията проверяват дали съответната държава-членка следва политика на подходящо годишно подобрение на структурния баланс с изчистени еднократни и временни мерки, което е необходимо за постигане на средносрочната бюджетна цел, с референтна стойност в размер на 0,5% от БВП.

Преценката дали е осъществен достатъчен напредък по отношение на средносрочната бюджетна цел се прави въз основа на цялостна оценка, която използва като критерий структурния баланс и включва анализ на разходите, при който не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите. За тази цел Съветът и Комисията оценяват дали нарастването на държавните разходи, разгледано заедно с резултата от взетите или предложените мерки по отношение на приходите, отговаря на следните условия:

а) при държавите-членки, които са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля референтния средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите;

б) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля определено равнище под референтния средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите. Разликата между темпа на нарастване на държавните разходи и референтния средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП се определя така, че да се подсигури съответният напредък към постигането на средносрочната бюджетна цел;

в) при държавите-членки, които все още не са постигнали своята средносрочна бюджетна цел, дискреционното намаляване на държавните приходи по определени пера е съпътствано или от намаляване на разходите, или от дискреционно нарастване на държавните приходи по други пера, или от комбинация от двете.

От съвкупните разходи се изключват разходите за лихви, разходите по програми на ЕС, които изцяло се покриват от приходи от средства на ЕС, и недискреционните промени в разходите за обезщетения при безработица.

Нарастването на разходите над средносрочната референтна стойност не се счита за неспазване на целевия показател, доколкото то се компенсира изцяло от законово обосновано нарастване на приходите.

Референтният средносрочен темп на потенциалния растеж на БВП се оценява въз основа на прогнози за бъдещето, или на ретроспективни прогнози, ако последните не водят до план за по-бавни корекции за постигане на средносрочната цел. Прогнозите се актуализират редовно. Комисията оповестява публично прозрачна, независима и обоснована оценка на методологията на тези прогнози.

Когато се определя планът за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел за държавите-членки, които още не са я постигнали, и допускайки временно отклонение от тази цел за държавите-членки, които вече са я постигнали, при условие че е запазен съответният предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита, и че състоянието на бюджета се очаква да се доближи към средносрочната бюджетна цел в рамките на програмния период, Съветът и Комисията вземат предвид осъществяването на основни структурни реформи, които оказват пряко положително отражение върху бюджета в дългосрочен план, включително чрез повишаването на потенциалния устойчив растеж, оказвайки по този начин осезаемо влияние върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Специално внимание трябва да се обърне на пенсионните реформи, въвеждащи многостълбова система, която включва задължителен "стълб", изцяло на базата на лични спестявания в пенсионен фонд. На държави-членки, прилагащи такива реформи, се разрешава отклонение от плана за корекции за постигане на тяхната средносрочна бюджетна цел или от самата цел, като отклонението отразява нетните разходи на реформата на "стълба" държавно обществено осигуряване, при условие че отклонението е временно и че е запазено съответния предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита.

Освен това Съветът и Комисията преценяват дали съдържанието на конвергентните програми дава възможност за тясна координация на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с насоките на общата икономическа политика и насоките относно заетостта на държавите-членки и на Съюза. Освен това за държавите-членки от ВКМ2 Съветът и Комисията проверяват дали съдържанието на конвергентните програми осигурява безпроблемно участие във валутно-курсовия механизъм.

В случай на необичайно събитие извън контрола на дадената държава-членка, което има значително въздействие върху структурния баланс на консолидирания държавен бюджет от минимум 0,5 % от БВП в рамките само на една година или в периоди на сериозен икономически спад в еврозоната или ЕС като цяло, дадена държава-членка може по изключение да получи правото да се отклони временно от пътя на корекциите за постигане на средносрочната бюджетна цел, посочена в алинея трета, при условие че с това не се излага на опасност фискалната устойчивост в средносрочен план.

2. Съветът извършва оценка на програмите за конвергенция в рамките на не повече от три месеца от предоставянето им. Съветът, по препоръка на Комисията и след консултации с Икономическия и финансов комитет, при необходимост предоставя становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с член 121 от ДФЕС, прецени, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, като се обърне специално внимание на плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел, Съветът в своето становище приканва съответната държава-членка да коригира програмата си.“

9.          Член 10 се заменя със следния текст:

„Член 10

1. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС Съветът и Комисията извършват мониторинг на прилагането на програмите за стабилност въз основа на информацията, предоставена от участващите държави-членки и оценките, дадени от Комисията и Икономическия и финансов комитет, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел, или плана за корекции за постигане на тази цел, произтичащо от отклонения от благоразумното водене на фискална политика.

Освен това Съветът и Комисията извършват мониторинг на икономическите политики на държавите-членки с дерогация с оглед на целите на конвергентните програми, за да бъде гарантирано, че техните политики са насочени към устойчивост, като по този начин се избягват различията в реалните обменни курсове и прекомерното вариране на номиналните обменни курсове.

2. В случай на значително отклонение от плана за коригиране за постигане на средносрочната цел, посочен в член 9, параграф 1, четвърта алинея от настоящия регламент, а също и с цел предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС Комисията отправя предупреждение към съответната държава-членка. Подобно предупреждение се оповестява публично. Европейският парламент може да прикани съответната държава-членка да даде пояснения относно своите политики пред неговата компетентна комисия. В случай на значително отклонение Комисията може да изиска допълнителен доклад от съответната държава-членка.

Съветът, в рамките на един месец от всяко значително отклонение по алинея първа, приема препоръка за мерки на политика, в която определя срок от не повече от пет месеца за предприемане на действия за справяне с отклонението, въз основа на препоръка на Комисията. В случай на особено значително отклонение или на особено сериозно положение срокът е не повече от три месеца. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.

Комисията осъществява мониторинг на мерките, съдържащи се в препоръката, въз основа на посещения с цел наблюдение в съответствие с член -11 от настоящия регламент, и изготвя доклад на вниманието на Съвета. Докладът се оповестява публично в срок от един месец.

Ако съответната държава-членка не предприеме подходящи действия в рамките на срока, определен в препоръка на Съвета съгласно алинея втора, Комисията незабавно препоръчва на Съвета да констатира, че не е предприето действие. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли препоръката в срок от десет дни след приемането й от Комисията. Същевременно Съветът, по предложение на Комисията, представя официален доклад на Европейския съвет.

Процедурата от препоръката на Съвета, съгласно посоченото в алинея втора, до окончателната препоръка на Съвета и доклада до Европейския съвет съгласно посоченото в алинея четвърта, не продължава повече от шест месеца.

Отклонението от средносрочната цел или от подходящия план за корекции за постигането на тази цел се оценява въз основа на цялостна оценка, която използва като критерий структурния баланс и включва анализ на разходите, в който не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите, както е посочено в член 9, параграф 1.

Оценката дали отклонението е значително включва най-вече следните критерии:

при държавите-членки, които не са постигнали средносрочната бюджетна цел, когато се оценява промяната в структурния баланс, отклонението се счита за значително, ако е в размер на най-малко 0,5 % от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25 % от БВП средногодишно за две последователни години; при оценка на динамиката на разходите, като не се отчитат дискреционните мерки по отношение на приходите, дали общото въздействие на отклонението върху салдото на държавния бюджет възлиза на минимум 0,5 % от БВП в рамките само на една година или като сбор за две последователни години.

Отклонението не следва да бъде вземано под внимание, ако съответната държава-членка е преизпълнила значително средносрочната бюджетна цел, като се има предвид наличието на прекомерни макроикономически неравновесия, а бюджетните планове, изложени в програмата за стабилност, не застрашават изпълнението на тази цел през програмния период.

Отклонението може да не бъде взето под внимание и ако е в резултат на необичайно събитие извън контрола на дадената държава-членка и има значително въздействие върху структурния баланс на консолидирания държавен бюджет, възлизащо на най-малко 0,5% от БВП в рамките на една година или в условията на сериозен икономически спад от общ характер, при условие че с това не се излага на опасност фискалната устойчивост в средносрочен план.

3. В случай че значителното отклонение от плана за коригиране за постигане на средносрочната бюджетна цел е устойчиво или е особено голямо, ▌Комисията ▌отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът ▌публично оповестява препоръката. Европейският парламент може да прикани съответната държава-членка да даде пояснения относно своите политики пред неговата компетентна комисия.

3a. Когато е изпратена покана за среща между компетентната комисия на Европейския парламент и държава-членка с цел обясняване на позиция, необходимо действие или отклонение от тук съдържащите се изисквания, срещата се свиква под егидата на една от посочените по-долу институции:

а) Европейския парламент;

б) парламента на засегнатата държава-членка;

в) парламента на ротационното председателство.

9a.        Добавя се следният член:

„Член -11

1. Комисията гарантира постоянен диалог с органите на държавите-членки в съответствие с целите на настоящия регламент. За тази цел Комисията осъществява във всички държави-членки посещения с оглед редовен диалог и, при необходимост, наблюдение.

Комисията може да покани представители на Европейската централна банка, ако счете това за необходимо, или на други заинтересовани институции да участват в посещенията с цел диалог и наблюдение.

2. При организиране на посещенията с цел диалог или наблюдение Комисията, ако е необходимо, изпраща временните си заключения на съответните държави-членки за коментари.

3. В контекста на посещенията с цел диалог Комисията прави преглед на настоящото икономическо положение в държавата-членка и идентифицира рискове или трудности, свързани с изпълнението на целите на настоящия регламент.

4. В контекста на посещенията с цел наблюдение Комисията извършва мониторинг върху напредъка и проверява дали са предприети мерки в съответствие с решенията на Съвета или на Комисията съгласно целите на настоящия регламент. Посещенията с цел наблюдение се осъществяват единствено в изключителни случаи и единствено когато са налице значителни рискове или трудности за постигането на въпросните цели.

5. Комисията информира Икономическия и финансов комитет относно причините за посещенията с цел наблюдение.

6. Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на посещенията с цел диалог и наблюдение. По искане на Комисията държавите-членки предоставят съдействие от страна на всички съответни национални органи за подготовката и провеждането на посещенията с цел диалог и наблюдение.“

9б.        Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Като част от многостранното наблюдение, упоменато в настоящия регламент, Съветът и Комисията извършват цялостната оценка, посочена в член 121, параграф 3 от ДФЕС.”

9в.         Добавя се следният член:

„Член 11a

Европейският парламент и Съветът оценяват прилагането на настоящия регламент въз основа на годишен доклад на Комисията."

9г.         Добавя се следният член:

„Член 12а

Преглед

1. До …* и на всеки три години след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2. Докладът и всякакви съпътстващи предложения се препращат на Европейския парламент и на Съвета.

3. Ако в доклада се посочват пречки за доброто функциониране на разпоредбите в Договорите, които регламентират икономическия и паричен съюз, в него се отправят необходимите препоръки към Европейския съвет.

4. Докладът включва предложение за разширяване на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в Съвета до всички стъпки на процедурата, посочена в настоящия регламент.

5. До ...* Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета, придружен, ако е необходимо, от законодателни предложения за създаване, съгласно правилата на Съюза, на насърчителен механизъм, насочен към предоставяне на гаранции за група инициативи за частни облигационни заеми в рамките на „ЕС 2020“.

*ОВ, моля въведете дата: една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

10.        Всички позовавания на „член 99“ се заменят в регламента с позовавания на „член 121“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент                                    За Съвета

Председател                                                         Председател

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-жа Sharon BOWLES

Председател

Комисия по икономически и парични въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

Уважаема г-жо Bowles,

С писмо от 4 март 2011 г. Вие отправихте искане към комисията по правни въпроси, съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността, да даде своето становище относно целесъобразното правно основание на различни предложения за законодателни актове, във връзка с които във Вашата комисия, в качеството й на водеща комисия, и/или в комисията по заетост и социални въпроси са внесени изменения с цел промяна на правното основание.

Комисията по правни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 12 април 2011 г.

Пакетът за икономическо управление цели да даде отговор на необходимостта от по-голяма координация и по-стриктно наблюдение на икономическите политики в рамките на Икономическия и паричен съюз.

Пакетът се състои от шест предложения за законодателни актове:

Предложенията се анализират поотделно в приложението. От съображения за удобство, заключенията на комисията във връзка с целесъобразното правно основание във всеки отделен случай са изложени по-долу:

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ((COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).

Единствената цел на предложението за регламент е разширяване на процедурата за икономическо наблюдение, каквато възможност позволява член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това правно основание изглежда, следователно, целесъобразно.

- Предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (COM (2010) 523 окончателен, 2010/ 0277 (NLE))

Основната цел на предложението е насърчаване на фискалната отговорност, като се установят минимални изисквания за националните рамки, както и гарантиране на ефективността на процедурата при прекомерен дефицит. Следователно правното основание, предложено от Комисията, а именно третата алинея от член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изглежда целесъобразно.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики ((COM (2010) 526, 2010/0280 (COD))

Това предложение цели да осигури засилена координация на икономическите политики на държавите-членки. Ето защо изглежда, че член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразното правно основание за предложението.

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM (2010) 522 окончателен, 2010/0276 (CNS))

С оглед на факта, че основната цел на това предложение е да установи реда и условията, които трябва да се следват при прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, единственото целесъобразно правно основание е член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (COM (2010)0524, 2010/0278(COD))

Счита се, че член 121, параграф 6, във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз, представлява целесъобразното правно основание за предложението.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната ((COM 2010) 525, 2010/0279 (COD))

Като се има предвид, че целта на предложението е да гарантира засилване на ефективното коригиране на макроикономическите дисбаланси в еврозоната, член 121, параграф 6, във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз, представлява целесъобразното правно основание за това предложение.

На заседанието си, проведено на 12 април 2011 г., комисията по правни въпроси взе единодушно решение относно посочените по-горе препоръки(1).

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

Приложение

Относно: Правно основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики ((COM (2010) 526, 2010/0280 (COD))

Икономическата и финансова криза изведе на преден план необходимостта от преразглеждане на рамката за Икономическия и паричен съюз (ИПС) с цел укрепване на съществуващите инструменти и разширяване на процедурите за координиране и многостранно наблюдение. Както Комисията подчертава в обяснителния си меморандум, системата трябва да бъде укрепена „с цел да се затвърдят макроикономическата стабилност и устойчивостта на публичните финанси, които са предпоставки за постигането на траен растеж на производството и заетостта(2).

Пакетът за икономическо управление съдържа шест предложения, целящи засилване на координацията и наблюдението на икономическите политики в рамките на ИПС в контекста на стратегията „Европа 2020“ и европейския семестър, нов цикъл на наблюдение, който ще обедини процесите в рамките на Пакта за стабилност и растеж (ПСР(3)) и общите насоки за икономическа политика.

Две от въпросните предложения са свързани с процедурата при прекомерен дефицит. И двете се основават на член 126, параграф 14 от ДФЕС. Другите четири засягат процедурата за многостранно наблюдение и се основават на член 121, параграф 6; две от тях се основават едновременно на член 121, параграф 6, и член 136 от ДФЕС.

Предложенията следват две съобщения(4) на Комисията и едно споразумение на Европейския съвет от юни 2010 г. относно необходимостта от засилване на координацията на икономическите политики на държавите-членки. Пакетът за икономическо управление беше представен на 29 септември 2010 г.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (наричано по-долу „предложението“), се разглежда понастоящем на първо четене от комисията по икономически и парични въпроси (ECON), която е водещата комисия. Докладчик е Corien Wortmann-Kool. Комисията по заетост и социални въпроси даде становище (докладчик: Pervenche Berès.)

С писмо от 4 март 2011 г. комисията по икономически и парични въпроси поиска, съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността, от комисията по правни въпроси да даде становището си относно правното основание. Бяха внесени изменения с цел да се измени правното основание от едно-единствено правно основание – член 126, параграф 6, в множествено правно основание – член 126, параграф 6 в съчетание с член 148, параграфи 3 и 4, или член 121, параграф 6 в съчетание с член 136 от ДФЕС.

Контекст

Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета, т.нар. предпазна част на Пакта за стабилност и растеж, изменен през 2005 г. с Регламент (ЕО) № 1055/2005 и допълнен с доклада на Съвета от 20 март 2005 г., озаглавен „Подобряване на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж“. Целта на разглежданото предложение е да се измени допълнително този регламент.

Регламент № 1466/97 установява разпоредби, които гарантират, че държавите-членки провеждат разумни фискални политики и се стремят към устойчивост на публичните финанси.

За постигането на тези цели се изисква от държавите-членки „да постигнат и поддържат средносрочна бюджетна цел, както и да представят в тази връзка програми за стабилност и конвергентни програми” (съображение 4). Средносрочните бюджетни цели се определят като процент от БВП и са различни в отделните държави-членки, като варират около балансираното състояние. От държавите-членки, които не са достигнали средносрочната си цел, се очаква да се приближават към нея с определен годишен темп.

Въпреки тази прецизна рамка настоящият икономически контекст сочи, че напредъкът към постигането на средносрочните бюджетни цели като цяло е недостатъчен. Освен това на практика се оказва, че структурното салдо е недостатъчен показател за основната фискална позиция на страната.

Съгласно обяснителния меморандум(5) е необходима реформа на предпазната част на ПСР с цел коригиране на тези слабости. Следователно предложението е съсредоточено върху следните елементи:

- Текущите средносрочни бюджетни цели и изискването за годишна конвергенция от 0,5 % от БВП трябва да станат оперативни по силата на един нов принцип на провеждане на разумна фискална политика. Това предполага, че годишните разходи не следва да надхвърлят разумния средносрочен темп на растеж на БВП.

Съветът следва да има задължението за мониторинг на „средносрочните бюджетни цели, представени от съответната държава-членка” (членове 9 и 10).

- Ако съответната държава-членка не спазва тези разпоредби, Комисията може да й отправи предупреждение (член 6).

- В случай на продължително или особено сериозно неспазване Съветът може да отправи до държавата-членка препоръка за предприемане на корективни действия съгласно член 121 от Договора. Тази препоръка може да се оповести публично (член 6).

Следователно предложения регламент предвижда реда и условията за осигуряване на координиране на икономическите политики и икономическите показатели на държавите-членки.

Предложени правни основания

Член 121, параграф 6

6. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат реда и условията за процедурата за многостранно наблюдение, посочена в параграфи 3 и 4(6).

Член 136

1.        За да допринесе за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз и съгласно съответните разпоредби на Договорите, Съветът, в съответствие с подходящата процедура измежду посочените в членове 121 и 126, с изключение на процедурата, предвидена в член 126, параграф 14, приема мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел:

а)     да се засилят координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина;

б)     да се разработят отнасящи се за тях насоки за икономическа политика, като се гарантира, че те са съвместими с насоките, приети за Съюза като цяло, и да се осигури съответното наблюдение.

2.        Единствено членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, участват в гласуването на мерките, посочени в параграф 1.

Квалифицираното мнозинство от споменатите членове се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

Член 148, параграфи 3 и 4

3. Всяка държава-членка представя в Съвета и в Комисията годишен доклад относно предприетите от нея основни мерки за изпълнение на нейната политика за заетост в светлината на посочените в параграф 2 насоки за заетостта.

4. Съветът, въз основа на посочените в параграф 3 доклади, и след като получи становището на Комитета по заетостта, ежегодно оценява прилагането на политиките по заетостта на държавите-членки, в светлината на насоките за заетостта. Съветът, по препоръка на Комисията, може, ако счете за необходимо в светлината на този преглед, да отправи препоръки до държавите-членки.

Подход на Съда на Европейския съюз

Съгласно установената съдебна практика, по принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако при проверката на целта и съдържанието на дадена мярка на Съюза се установи, че тя има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни правни основания и ако едната от тях може да бъде определена като основна или доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което се изисква от основната или преобладаваща цел или съставна част.(7)

Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва да се основава на съответстващите различни правни основания(8).

Анализ на предложените правни основания

Съгласно съображение 4 основната цел на предложения регламент е да се гарантира, че държавите-членки „постигат и поддържат средносрочна бюджетна цел, както и [...] представят в тази връзка програми за стабилност и конвергентни програми”. Следователно е ясно, че предложението цели осигуряване на стриктно координиране на икономическите политики на държавите-членки.

Допълнителният анализ на разпоредбите на предложението подкрепя тези изводи. Член 5 предвижда реда и условията във връзка с принципа за благоразумна фискална политика, член 6 налага на Съвета задължението за наблюдаване на изпълнението на програмите за стабилност, а членове 7-10 установяват правила в случай на изключения, предоставени на държавите-членки.

Изглежда, че всички горепосочени мерки съставляват реда и условията за по- интегрирана процедура за многостранно наблюдение, както позволява член 121, параграф 6 от ДФЕС.

Ето защо член 126, параграф 6 от ДФЕС е целесъобразното правно основание за предложението.

При продължаване на анализа е необходимо да се определи дали целите на разглежданото предложение могат да обосноват използването на повече от едно правно основание. Както видяхме, Съдът на Европейския съюз е стриктен в това отношение.

На първо място, трябва да се отбележи, че член 148 е част от дял IX – Заетост. Тази разпоредба позволява на Съвета, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приема насоки, които държавите-членки следва да вземат предвид в политиките си в областта на заетостта.

Член 148, параграфи 3 и 4, позволява на Съвета да оценява „осъществяването на политиките по заетостта на държавите-членки в светлината на основните насоки на заетостта“ и да отправя препоръки до държавите-членки. Той не представлява правно основание за приемането на законодателство stricto sensu.

В контекста на всичко горепосочено член 148 не представлява подходящо правно основание.

На второ място, на въпроса дали член 136 от ДФЕС може да представлява подходящо правно основание може да се отговори кратко. Предвид факта, че се предвижда предложената мярка да се прилага за всички държави-членки, член 136 не е подходящ, тъй като се прилага само за държавите от еврозоната.

Заключение и препоръка

В контекста на казаното дотук е ясно, че член 121, параграф 6 от ДФЕС е подходящото правно основание за настоящото предложение.

(1)

Следните членове на ЕП присъстваха по време на окончателното гласуване: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

(2)

Предложение за регламент (ЕС) на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, Обяснителен меморандум.

(3)

ПСР включва Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит и Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 г. относно Пакта за стабилност и растеж.

(4)

„Засилване на координацията на икономическите политики“ от 12 май 2010 г.; „Засилване на координацията на икономическата политика за стабилност, растеж и работни места — инструменти за по-силно икономическо управление на ЕС“, от 30 юни 2010 г.

(5)

Вж. бел. 1. Обяснителен меморандум.

(6)

Член 121 от Договора за функционирането на Европейския съюз

3. За да осигури тясната координация на икономическите политики и устойчивата конвергенция на икономическите показатели на държавите-членки, Съветът, на основата на доклади, представени от Комисията, прави преглед на икономическото развитие на всяка от държавите-членки и на Съюза, както и на съгласуваността между икономическите политики и общите насоки, посочени в параграф 2, и регулярно извършва цялостна оценка. За целите на това многостранно наблюдение, държавите-членки предават на комисията информация относно взетите от тях важни мерки в областта на икономическата им политика и всяка друга информация, която считат за необходима.

4. Когато се установи, в рамките на процедурата, посочена в параграф 3, че икономическите политики на дадена държава-членка не са съобразени с общите насоки, посочени в параграф 2, или че могат да нарушат правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Комисията може да отправи предупреждение до съответната държава-членка. Съветът, по препоръка на Комисията, може да отправи необходимите препоръки до съответната държава-членка. Съветът може, по предложение на Комисията, да реши да публикува препоръките си.

Съгласно разпоредбите на настоящия параграф Съветът действа, без да взема предвид вота на члена на Съвета, представляващ съответната държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от останалите членове на Съвета се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

(7)

Дело C-91/05 Комисията с/у Съвета [2008] Сборник I-3651.

(8)

Дело C-338/01 Комисията с/у Съвета [2004] Сборник I-4829.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (18.3.2011)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

Докладчик по становище: Pervenche Berès

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

На 29 септември 2010 г. Комисията представи законодателен пакет, насочен към укрепване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът се състои от шест предложения: четири от тях се отнасят до фискални въпроси, включително реформа на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и преодоляването на възникващи макроикономически неравновесия в ЕС и еврозоната.

Комисията предлага по-стриктно спазване от страна на държавите-членки на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) и задълбочаване на координирането на фискалните им политики. Съгласно т.нар. предпазна част на Пакта за стабилност и растеж съществуващият Регламент 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики е изменен с цел да се гарантира, че държавите-членки следват „благоразумна“ фискална политика при благоприятна икономическа конюнктура, за да се изгради необходимият буфер за евентуална лоша икономическа конюнктура. В допълнение, съгласно т.нар. корективна част, са предложени изменения към Регламент 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, за да се гарантира, че развитието на дълга се проследява по-отблизо и се третира наравно с развитието на дефицита.

Освен това се предлага директива, въвеждаща изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки, с цел да се поощри фискалната отговорност чрез определяне на минимални изисквания за националните фискални рамки и гарантиране на тяхното съответствие със задълженията по Договора. За да подкрепи промените в предпазната и корективната част на ПСР, Комисията също така предложи засилване на механизмите за принудително изпълнение по отношение на държавите-членки от еврозоната.

Бележки

Настоящото проектостановище се отнася до предложението на Комисията за изменение на Регламент № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики. Докладчикът споделя мнението, че ПСР е претърпял провал както по отношение на предпазните, така и по отношение на корективните мерки, и трябва да бъде реформиран. Реформата следва да се основава на опита, придобит през първите години от неговото съществуване, включително по време на настоящите икономически и социални кризи. При все това докладчикът счита, че предложението на Комисията за реформа на предпазните мерки на ПСР не отчита в достатъчна степен няколко аспекта, и следователно предлага изменения по отношение на следните основни аспекти:

- Рамката на ЕС за бюджетното наблюдение и за наблюдението и координацията на икономическите политики следва да бъде разширена с цел да бъдат включени аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти. Затова в превантивната част на рамката за наблюдение следва да се добави член 148 от Договора като правно основание.

- Във връзка с горепосоченото, инструментите, основаващи се на член 148 от Договора, по-конкретно насоките за политиките на заетост на държавите-членки, следва да се отчитат от държавите-членки при представянето на техните съответни програми за стабилност и конвергенция, както и по време на разглеждането на тези програми. Комитетът по заетостта (EMCO) и Комитетът за социална закрила (КСЗ) следва да бъдат активно включени във всички съответни процедури за наблюдение.

- Многостранното наблюдение на програмите за стабилност и конвергенция следва да се провежда като част от Европейския семестър, който следва да бъде включен в регламента, и да се извършва заедно с наблюдението на макроикономическите и социалните неравновесия и проучването на прилагането на общите насоки за икономическите политики и на насоките за политиките на заетост.

- Програмите за стабилност и конвергенция на държавите-членки следва да включват информация относно съгласуваността на бюджетните цели на държавите-членки със стратегията на ЕС за растеж и работни места, като стратегията „Европа 2020“, и по-специално с общите насоки за икономическите политики и насоките за политиките на заетост.

- Временно отклонение от една фискална политика, която докладчикът предпочита да характеризира като ефикасна вместо като благоразумна – понятие, за което липсва определение – съгласно определеното в регламента следва да бъде позволено не само в случай на сериозен икономически спад, но и в случай на социален спад.

- Възможността държави-членки, прилагащи структурни реформи, да се отклонят от съответните си средносрочни бюджетни цели следва да не се обвързва с пенсионни реформи, насочени към насърчаването на определени модели. Вместо това такава възможност следва да се осигури на държавите-членки, прилагащи структурни реформи, които допринасят за запазването или създаването на работни места и за намаляването на бедността.

Най-накрая докладчикът счита, че е от особено значение засилването на икономическото управление да се извършва паралелно с укрепването на демократичната легитимност на европейското управление. В тази връзка ролята на Европейския парламент следва да бъде засилена в целия процес на наблюдение. Освен това редовните консултации със социалните партньори и по-активното включване на националните парламенти са необходими предпоставки за надеждна и прозрачна рамка за наблюдение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 6, във връзка с член 148, параграфи 3 и 4 от него,

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) С цел да се разработи координирана стратегия за заетост, както се предвижда в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), държавите-членки и Съюзът следва да спазват ръководните принципи за насърчаване на квалифицирана, обучена и приспособима работна сила и трудови пазари, адаптиращи се към икономическите промени.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Мерките, приети съгласно настоящия регламент, следва да съответстват напълно на хоризонталните разпоредби на ДФЕС, а именно членове 7, 8, 9, 10 и 11, заедно с член 153, параграф 5 от ДФЕС, както и на разпоредбите на Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейски съюз и ДФЕС.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1в) ДФЕС предвижда, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност и водещ до създаване на трудова заетост.

(3) Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност и водещ до създаване на трудова заетост, поради което следва да увеличи дългосрочните инвестиции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Съдържанието на програмите за стабилност и сближаване, както и критериите за тяхното разглеждане следва да бъдат допълнително адаптирани с оглед на натрупания опит с прилагането на Пакта за стабилност и растеж.

(5) Съдържанието на програмите за стабилност и сближаване, както и процедурата и критериите за тяхното разглеждане следва да бъдат допълнително развити и обсъдени както на национално равнище, така и на равнището на Съюза с оглед на натрупания опит с прилагането на Пакта за стабилност и растеж, по-специално по отношение на неговия принос за растежа и създаването на работни места и конкурентоспособността и конвергенцията на Съюза.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Засилването на икономическото управление следва да се извършва паралелно с укрепването на демократичната легитимност на икономическото управление в Съюза, което следва да се постигне чрез по-тясно и своевременно включване на Европейския парламент и националните парламенти в процедурите за координация на икономическите политики, като се използват пълноценно предвидените в ДФЕС инструменти, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, както и насоките за политиките на заетост на държавите-членки.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Спазването на средносрочната бюджетна цел за състоянието на бюджета следва да позволи на държавите-членки да имат предпазен марж спрямо референтната стойност от 3 % от БВП, за да се подсигури бърз напредък към устойчивост, както и за да има възможност за бюджетно маневриране, особено като се имат предвид нуждите от публични инвестиции.

(6) Спазването на средносрочната бюджетна цел за състоянието на бюджета следва да позволи на държавите-членки да имат предпазен марж спрямо референтната стойност от 3 % от БВП, за да се подсигурят устойчиви публични финанси и бърз напредък към устойчивост, като същевременно се оставя място за бюджетно маневриране, особено като се имат предвид нуждите от публични инвестиции, които водят до постигането на целите на Съюза за растеж и работни места и до подобряване на конкурентоспособността и конвергенцията на държавите-членки.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6a) Съветът, когато преценява и наблюдава програмите за стабилност и програмите за конвергенция и по-специално техните средносрочни бюджетни цели или набелязаните пътища към тези цели, следва да взема предвид съответните циклични и структурни характеристики на икономиката на всяка държава-членка и техните косвени последици за икономиките на други държави-членки.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Задължението за постигане и поддържане на средносрочна бюджетна цел трябва да бъде прилагано практически чрез конкретизиране на принципите за благоразумно водене на фискална политика.

заличава се

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7a) Следва да бъде постигнат симетричен подход към воденето на ефикасна фискална политика по време на икономическия цикъл чрез повишаване на бюджетната дисциплина през периодите на растеж с цел да се даде възможност за контрациклични политики и постепенно да се постигне средносрочната бюджетна цел. Придържането към средносрочната бюджетна цел следва да даде възможност на държавите-членки да се справят с нормалните циклични колебания, като същевременно поддържат бюджетен дефицит под референтната стойност от 3 % от БВП и гарантират бърз напредък към постигането на фискална устойчивост. С оглед на горепосоченото, средносрочната бюджетна цел следва да предоставя възможност за бюджетно маневриране, по-специално за публични инвестиции, които водят до постигането на целите на ЕС за растеж и работни места.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) За да се засили националната ангажираност с Пакта за стабилност и растеж, националните бюджетни рамки следва да бъдат в пълно съответствие с целите за многостранно наблюдение в Съюза и в частност с Европейския семестър за координация на политиките, в контекста на който националните парламенти и всички други съответни заинтересовани страни, по-специално социалните партньори, следва да бъдат своевременно информирани и включени по подобаващ начин.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Благоразумното водене на фискална политика означава, че темпът на нарастване на държавните разходи обичайно не надхвърля благоразумния средносрочен темп на нарастване на БВП, като надхвърлянето на тази норма е обвързано с дискреционно повишение на държавните приходи, а дискреционният спад на приходите е компенсиран от намаляване на разходите.

(9) Ефективното и устойчиво водене на фискална политика означава придържане към набор от правила, отнасящи се до приходната и до разходната част, при които нарастването на структурните фискални приходи (като се изключат извънредните и тези, зависещи от циклите и от еднократните мерки) обикновено не следва да изостава от средния темп на нарастване на БВП през икономическия цикъл. Темпът на нарастване на държавните разходи обичайно не надхвърля средносрочния темп на нарастване на БВП през икономическия цикъл, дискреционните увеличения на разходите над тази норма или дискреционните намаления на данъчните приходи се съпътстват от придружаващи други дискреционни мерки в разходната част и/или в частта на данъчните приходи. Воденето на устойчива фискална политика означава правилно и ясно отчитане на факторите за влошаване или смекчаване по смисъла на Регламент 1467/97, на дългосрочните детерминанти на икономическата устойчивост като социално включване, външни фактори, свързани с околната среда, и по-специално изменението на климата, както и разходите, свързани с интернализирането на други негативни външни фактори, които представляват тежест за бъдещите поколения.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Временно отклонение от благоразумната фискална политика следва да бъде позволено в случай на сериозен икономически спад от общ характер, за да се улесни икономическото възстановяване.

(10) Временно отклонение от ефективната и устойчива фискална политика следва да бъде позволено по изключение в случай на сериозен икономически спад или рязко увеличаване на безработицата, включително в периода, през който икономиката работи под нормалния си потенциал, за да се улесни пълното икономическо възстановяване.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В случай на значително отклонение от благоразумната фискална политика следва да бъде отправено предупреждение към съответната държава-членка, а ако значителното отклонение продължи във времето или е особено сериозно, следва да бъде отправена препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки.

(11) В случай на значително отклонение от ефективната и устойчива фискална политика следва да бъде отправено предупреждение към съответната държава-членка, а ако значителното отклонение продължи във времето или е особено сериозно, следва да бъде отправена препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да се подсигури спазване на рамката за финансов надзор на Съюза от страна на участващите държави-членки, следва да бъде създаден специален механизъм за прилагане въз основа на член 136 от Договора за случаите, в които преобладава устойчиво и значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика.

(12) За да се подсигури спазване на рамката за финансово наблюдение на Съюза от страна на участващите държави-членки, следва да бъде създаден специален механизъм за прилагане въз основа на член 136 от ДФЕС за случаите, в които преобладават устойчиво и значително отклонение от ефективното и устойчиво водене на фискална политика, липса на действия или нежелание за сътрудничество.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член -2 а (нов) (преди Раздел 1А)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Добавя се следният член:

 

„Член -2a

 

Многостранното наблюдение от страна на Съвета се провежда като част от Европейския семестър за координация на политиките (Семестъра), съобразно разпоредбите на настоящия регламент и изискването държавите-членки да разглеждат икономическите си политики и да насърчават заетостта като въпрос от общо значение и да координират своите политики и действия в това отношение в рамките на Съвета в съответствие с целите, посочени в членове 120 и 146 от ДФЕС.

 

Наред с другото, Семестърът включва многостранно наблюдение на програмите за стабилност и конвергенция съгласно настоящия регламент, предотвратяване и коригиране на макроикономическите и социалните неравновесия съгласно Регламент (EС) № .../2011, процедура при прекомерен дефицит съгласно Регламент (EО) № 1467/97 и формулиране на общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС, както и насоките, които държавите-членки вземат предвид в политиките си в областта на заетостта в съответствие с член 148, параграф 2 от ДФЕС, прилагането на тези насоки, както и годишните политически насоки, произтичащи от годишната среща на високо равнище по икономически и социални въпроси в рамките на определената от Съюза стратегия.

 

Европейският парламент и националните парламенти участват по подобаващ начин в Семестъра, за да се увеличат прозрачността, ангажираността и отчетността на всички взети решения. С цел гарантиране на подходящо включване на Европейския парламент се сключва междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и Комисията в срок до 31 декември 2011 г. Това процедурно споразумение се преразглежда на всеки три години и се изменя по целесъобразност.

 

Провеждат се консултации със създадения съгласно член 134 от ДФЕС Икономически и финансов комитет, създадения съгласно член 150 от ДФЕС Комитет по заетостта и създадения съгласно член 160 от ДФЕС Комитет за социална закрила винаги когато това е целесъобразно.

 

В рамките на Семестъра се провеждат консултации със съответните заинтересовани страни, по-специално социалните партньори, относно всички обсъждани от институциите на Съюза основни формулировки на политиката.“

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка участваща държава-членка предоставя на Съвета и на Европейската комисия информацията, необходима за упражняването на регулярния многостранен надзор съгласно член 121 от Договора, под формата на програми за устойчивост, които създават необходимата основа за стабилност на цените и за силен устойчив растеж, спомагащ за създаване на заетост.

1. Всяка участваща държава-членка предоставя на Съвета и на Европейската комисия информацията, необходима за упражняването на регулярното многостранно наблюдение съгласно член 121 от Договора, под формата на програми за устойчивост, които създават необходимата основа за стабилност на цените, конкурентоспособност и конвергенция и за силен устойчив растеж, спомагащ за създаване на заетост.

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б) – подточка i а (нова)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia) вмъква се следната буква:

 

„aa) информация относно съответствието между средносрочната бюджетна цел и целите на Съюза за растеж и заетост, общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза и насоките за политиките в областта на заетостта на държавите-членки;“

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б) – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 3 - параграф 2 - буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) количествена оценка на предприетите или предвижданите бюджетни и други мерки на икономическата политика за постигане целите на програмата, съдържаща анализ на разходите и ползите на основните структурни реформи, които имат преки разходоспестяващи ефекти в дългосрочен план, включително чрез повишаване на потенциалния растеж;

 

в) количествена оценка на предприетите или предвижданите бюджетни и други мерки на икономическата политика за постигане целите на програмата, съдържаща анализ на разходите и ползите на основните структурни реформи, които допринасят за постигането на целите на Съюза за растеж и заетост;

 

Изменение  21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква в)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 3 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

'3. Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и съотношението на дълга, растежа на държавните разходи, очаквания път на растеж на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.“

3. Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и съотношението на дълга, растежа на държавните разходи и неговия принос за изпълнението на целите на Съюза за растеж и заетост, очаквания път на растеж на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите, пътя за растеж и показателите за конкурентоспособност и конвергенция на икономиката и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а), аа) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.

Изменение  22

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани от Комисията и Икономическия и финансов комитет, Съветът, в рамките на многостранния надзор съгласно член 121 от Договора, разглежда средносрочните бюджетни цели, представени от съответната държава-членка, оценява дали икономическите допускания, на които се основава програмата, са реалистични и дали предприетите или предложените мерки за спазване на плана за корекции са достатъчни за постигане на средносрочната бюджетна цел по време на цикъла.

1. Въз основа на оценките, извършвани от Комисията, Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила, Съветът, в рамките на многостранното наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС и на прегледа на изпълнението на политиките за заетост съгласно член 148 от ДФЕС, разглежда средносрочните бюджетни цели и очакваното развитие на общото съотношение на дълга, така както са представени от съответната държава-членка в нейната програма за стабилност, оценява дали икономическите допускания, на които се основава програмата, са реалистични и дали предприетите или предвижданите мерки за спазване на плана за корекции са достатъчни за постигане на средносрочната бюджетна цел по време на цикъла.

Изменение  23

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на внезапни външни сътресения от всякакъв вид, определени от Комисията, средносрочната бюджетна цел може да бъде изменена от Съвета по искане на засегнатата държава-членка или по предложение на Комисията.

Изменение  24

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато оценява плана за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали съответната държава-членка изпълнява задължението си за ежегодно адекватно подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, необходимо за изпълнение на нейната средносрочна бюджетна цел с референтна стойност от 0,5 % от БВП. За държавите-членки с високо ниво на задлъжнялост и/или прекалено големи макроикономически неравновесия Съветът проверява дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и отчетени циклични колебания надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема предвид дали се полагат повече усилия за корекции при благоприятна икономическа конюнктура, като те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура.

Когато оценява плана за корекции за постигането на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали съответната държава-членка изпълнява задължението си за ежегодно адекватно подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, необходимо за изпълнение на нейната средносрочна бюджетна цел с референтна стойност от 0,5 % от БВП. За държавите-членки с високо ниво на задлъжнялост и/или прекалено големи макроикономически и социални неравновесия Съветът проверява дали годишното подобрение на бюджетното салдо с изчистени еднократни и други временни мерки и отчетени циклични колебания възлиза на най-малко 0,5 % от БВП. Съветът взема предвид дали се полагат повече усилия за корекции при благоприятна икономическа конюнктура, като те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура.

Изменение  25

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 –- точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се подсигури ефективно постигане и поддържане на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали нарастването на държавните разходи, разгледано заедно с резултата от взетите или планирани мерки по отношение на приходите, е в съответствие с благоразумното водене на фискална политика.

За да се подсигури ефективно постигане и поддържане на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали нарастването на държавните разходи, разгледано заедно с резултата от взетите или планирани мерки по отношение на приходите, е в съответствие с ефективното и устойчиво водене на фискална политика и целите на Съюза за растеж и заетост.

Изменение  26

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Водената фискална политика се смята за благоразумна и следователно благоприятна за постигането и поддържането на средносрочната бюджетна цел, ако са изпълнени следните условия:

Водената фискална политика се смята за ефeктивна и устойчива и следователно благоприятна за постигането и поддържането на средносрочната бюджетна цел, ако са изпълнени следните условия:

Изменение  27

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) при държавите-членки, които са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля благоразумния средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите;

а) при държавите-членки, които са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля очаквания ефективен и устойчив средносрочен темп на растеж на БВП, като нарастването на данъчните приходи не изостава от нарастването на държавните приходи, освен ако надхвърлянето или недостигът е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите и/или разходите;

Обосновка

Вж. Изменение 1 на ETUC. Освен това твърдението, че правителствата могат да контролират разходите, но не и приходите, е невярно. Както разходите, така и приходите силно си взаимодействат с икономическия цикъл, като спадът унищожава данъчните приходи и същевременно увеличава държавните разходи.

Изменение  28

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля определено равнище под благоразумния средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите. Разликата между темпа на нарастване на държавните разходи и благоразумния средносрочен темп на растеж на БВП се определя така, че да се подсигури съответния напредък към постигането на средносрочната бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля ефективния и устойчив средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите. Размерът на разликата между темпа на нарастване на държавните разходи и ефективния и устойчив средносрочен темп на растеж на БВП се определя така, че да се подсигури съответния напредък към постигането на средносрочната бюджетна цел;

Изменение  29

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Благоразумният средносрочен растеж следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

Ефективният и устойчив средносрочен растеж следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

Изменение  30

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се определя плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел за държавите-членки, които още не са я постигнали, и допускайки временно отклонение от тази цел за държавите-членки, които вече са я постигнали, при условие че е запазен съответния предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита, и че състоянието на бюджета се очаква да се доближи към средносрочната бюджетна цел в рамките на програмния период, Съветът взема предвид осъществяването на основни структурни реформи, които пряко намаляват разходите в дългосрочен план, включително чрез повишаването на потенциалния растеж, оказвайки по този начин осезаемо влияние върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Когато се дефинира планът за корекции към средносрочната бюджетна цел за държавите-членки, които още не са я постигнали, и допускайки временно отклонение от тази цел за държавите-членки, които вече са я постигнали, при условие че се спазва подходящ предпазен марж за постигане на референтната стойност за дефицита, и че състоянието на бюджета се очаква да се върне към средносрочната бюджетна цел в рамките на програмния период, Съветът взема предвид осъществяването на структурни реформи, които са насочени към гарантиране на по-ефективно използване на публичните средства, водещо до намаляване на ненужните разходи, и които благоприятстват постигането на целите на Съюза за растеж и работни места и на социално и регионално сближаване.

Изменение  31

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специално внимание трябва да се обърне на пенсионните реформи, въвеждащи многостълбова система, която включва задължителен "стълб", изцяло на базата на лични спестявания в пенсионен фонд. На държави-членки, прилагащи такива реформи, се разрешава отклонение от плана за корекции за постигане на тяхната средносрочна бюджетна цел или от самата цел, като отклонението отразява нетните разходи на реформата на "стълба" държавно обществено осигуряване, при условие че отклонението е временно и че е запазено съответния предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита.

В рамките на тези реформи специално внимание се обръща на устойчивостта на пенсионните системи. На държави-членки, прилагащи такива реформи, се разрешава отклонение от плана за корекции на тяхната средносрочна бюджетна цел или от самата цел, при условие че отклонението е временно и че е запазен съответният предпазен марж за постигане на референтната стойност за дефицита.

Изменение  32

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 –- точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съветът също така проверява дали съдържанието на програмите за стабилност улеснява постигането на устойчива конвергенция в рамките на еврозоната, по-тясното координиране на икономическите политики и дали икономическите политики на съответната държава-членка са в съответствие с общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.

Съветът също така проверява дали съдържанието на програмите за стабилност улеснява постигането на устойчива конвергенция в рамките на еврозоната, по-тясното координиране на икономическите политики и дали икономическите политики на съответната държава-членка са в съответствие с член 9 от ДФЕС, по-специално по отношение на насърчаването на високо равнище на заетост, гарантирането на адекватна социална защита и борбата срещу социалното изключване, с целите на Съюза за растеж и заетост, с общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза и с насоките за политиките за заетост на държавите-членки.

Изменение  33

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 1 – алинея 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В периоди на сериозен икономически спад от общ характер дадена държава-членка може да получи правото да се отклони временно от пътя на корекциите, необходим за благоразумното водене на фискална политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен икономически спад или рязко увеличаване на безработицата, включително в периодите непосредствено след него и в периода, през който икономиката все още работи под своя потенциал, дадена държава-членка получава правото да се отклони временно от пътя на корекциите, необходим за ефективното и устойчиво водене на фискална политика, посочено в четвърта алинея, за да улесни икономическото възстановяване.

Изменение  34

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съветът извършва преценка на програмите за стабилност в рамките на не повече от три месеца от предоставянето им. Съветът, по препоръка на Комисията и след консултации с Икономическия и финансов комитет, при необходимост предоставя становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с член 121 от Договора, прецени, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, като се обърне специално внимание на благоразумното водене на фискална политика, Съветът в своето становище приканва съответната държава-членка да коригира програмата си.

2. Съветът извършва преценка на програмите за стабилност в рамките на не повече от три месеца от предоставянето им. Съветът, по препоръка на Комисията и след консултации с Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила, при необходимост предоставя становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с членове 9 и 121 от ДФЕС, прецени, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, като се обърне специално внимание на ефективното и устойчиво водене на фискална политика, Съветът в своето становище приканва съответната държава-членка да коригира програмата си.

Изменение  35

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Като част от многостранния надзор съгласно член 121, параграф 3 от Договора Съветът наблюдава прилагането на програмите за стабилност въз основа на информацията, предоставена от участващите държави-членки и оценките, дадени от Комисията и Икономическия и финансов комитет, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел, или плана за корекции за постигане на тази цел, произтичащо от отклонения от благоразумното водене на фискална политика.

1. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС Съветът наблюдава прилагането на програмите за стабилност въз основа на информацията, предоставена от участващите държави-членки, и оценките, дадени от Комисията, Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел, или плана за корекции за постигане на тази цел, произтичащо от отклонения от ефективното и устойчиво водене на фискална политика.

Изменение  36

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 6 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай на значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика, посочено в член 5, параграф 1, четвърта алинея от настоящия регламент, а също и с цел предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора Комисията може да отправи предупреждение към съответната държава-членка.

2. В случай на значително отклонение от ефективното и устойчиво водене на фискална политика, посочено в член 5, параграф 1, четвърта алинея от настоящия регламент, а също и с цел предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора Комисията може да отправи предупреждение към съответната държава-членка.

Изменение  37

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 6 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Смята се, че има значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика, ако са налице следните условия: надхвърляне на нарастването на разходите, съвместимо с благоразумна фискална политика, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,5% от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25% от БВП средногодишно за две последователни години.

Смята се, че има значително отклонение от ефективното и устойчиво водене на фискална политика, ако са налице следните условия: надхвърляне на нарастването на разходите, съвместимо с ефективна и устойчива фискална политика, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,5% от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25% от БВП средногодишно за две последователни години.

Изменение  38

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 6 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отклонението не следва да бъде вземано под внимание, ако съответната държава-членка е преизпълнила значително средносрочната бюджетна цел, като се има предвид наличието на прекомерни макроикономически неравновесия, а бюджетните планове, изложени в програмата за стабилност, не застрашават изпълнението на тази цел през програмния период.

Отклонението не следва да бъде вземано под внимание, ако съответната държава-членка е постигнала средносрочната бюджетна цел, като се има предвид наличието на прекомерни макроикономически и социални неравновесия, а бюджетните планове, изложени в програмата за стабилност, не застрашават изпълнението на тази цел през програмния период.

Изменение  39

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 6 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отклонението може да не бъде взето под внимание в условията на сериозен икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето под внимание в условията на сериозен икономически спад или рязко увеличаване на безработицата.

Изменение  40

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай че значителното отклонение от благоразумната фискална политика е устойчиво или е особено рязко, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение от ефективната и устойчива фискална политика е продължително или е особено рязко, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.

Изменение  41

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка с дерогация предоставя на Съвета и на Комисията информацията, необходима за упражняването на регулярния многостранен надзор съгласно член 121 от Договора, под формата на конвергентна програма, която създава необходимата основа за стабилност на цените и за силен устойчив растеж, спомагащ за създаването на заетост.

1. Всяка държава-членка с дерогация предоставя на Съвета и на Комисията информацията, необходима за упражняването на регулярното многостранно наблюдение съгласно член 121 от Договора, под формата на конвергентна програма, която създава необходимата основа за стабилност на цените, конкурентоспособност и конвергенция и за силен устойчив растеж, спомагащ за създаването на заетост.

Изменение  42

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i а (нова)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 7 – параграф 2 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia) вмъква се следната буква:

 

„aa) информация относно съответствието между средносрочната бюджетна цел и целите на Съюза за растеж и заетост, общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза и насоките за политиките на държавите-членки в областта на заетостта;“

Изменение  43

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка ii

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 7 – параграф 2 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) количествена оценка на предприетите или предвижданите бюджетни и други мерки на икономическата политика за постигане целите на програмата, съдържаща анализ на разходите и ползите на основните структурни реформи, които имат преки разходоспестяващи ефекти в дългосрочен план, включително чрез повишаване на потенциалния растеж;

в) количествена оценка на предприетите или предвижданите бюджетни и други мерки на икономическата политика за постигане целите на програмата, съдържаща анализ на разходите и ползите на основните структурни реформи, които допринасят за постигането на целите на Съюза за растеж и заетост;

Изменение  44

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – параграф 6 – буква в)

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

'3. Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и дела на дълга, растежа на държавните разходи, очаквания път на развитие на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.“

3. Информацията относно развитието на салдото на консолидирания държавен бюджет и дела на дълга, растежа на държавните разходи и неговия принос за изпълнението на целите на Съюза за растеж и заетост, очаквания път на развитие на държавните приходи при непроменена политика, планираните дискреционни мерки по отношение на приходите, пътя за растеж и показателите за конкурентоспособност и конвергенция на икономиката и основните икономически допускания, посочени в параграф 2, букви а), aa) и б), се представя на годишна основа и обхваща предходната година, текущата година и най-малко следващите три години.

Изменение  45

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани от Комисията и Икономическия и финансов комитет, Съветът, в рамките на многостранното наблюдение съгласно член 121 от Договора, разглежда средносрочните бюджетни цели, представени от съответната държава-членка, оценява дали икономическите допускания, на които се основава програмата, са реалистични и дали предприетите или предвижданите мерки за спазване на плана за корекции са достатъчни за постигане на средносрочната бюджетна цел по време на цикъла и за постигане на устойчиво сближаване.

1. Въз основа на оценките, извършвани от Комисията, Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила, Съветът, в рамките на многостранното наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС и на прегледа на изпълнението на политиките за заетост съгласно член 148 от ДФЕС, разглежда средносрочните бюджетни цели и очакваното развитие на общото съотношение на дълга, така както са представени от съответната държава-членка в нейната програма за конвергенция, оценява дали икономическите допускания, на които се основава програмата, са реалистични и дали предприетите или предвижданите мерки за спазване на плана за корекции са достатъчни за постигане на средносрочната бюджетна цел по време на цикъла и за постигане на устойчиво сближаване.

Изменение  46

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на внезапни външни сътресения от всякакъв вид, определени от Комисията, средносрочната бюджетна цел може да бъде изменена от Съвета по искане на засегнатата държава-членка или по предложение на Комисията.

Изменение  47

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се подсигури ефективно постигане и поддържане на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали нарастването на държавните разходи, разгледано заедно с резултата от взетите или предложените мерки по отношение на приходите, е в съответствие с благоразумното водене на фискална политика.

За да се подсигури ефективно постигане и поддържане на средносрочната бюджетна цел, Съветът проверява дали нарастването на държавните разходи, разгледано заедно с резултата от взетите или предложените мерки по отношение на приходите, е в съответствие с ефективното и устойчиво водене на фискална политика и целите на Съюза за растеж и заетост.

Изменение  48

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Водената фискална политика се смята за благоразумна и следователно благоприятна за постигането и поддържането на средносрочната бюджетна цел, ако са изпълнени следните условия:

Водената фискална политика се смята за ефективна и устойчива и следователно благоприятна за постигането и поддържането на средносрочната бюджетна цел, ако са изпълнени следните условия:

Изменение  49

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) при държавите-членки, които са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля благоразумния средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите;

а) при държавите-членки, които са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля ефективния и устойчив средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите;

Изменение  50

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля определено равнище под благоразумния средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите. Разликата между темпа на нарастване на държавните разходи и благоразумния средносрочен темп на растеж на БВП се определя така, че да се подсигури съответния напредък към постигането на средносрочната бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още не са постигнали средносрочната бюджетна цел, годишното нарастване на разходите не надхвърля ефективния и устойчив средносрочен темп на растеж на БВП, освен ако надхвърлянето е съпътствано от дискреционни мерки по отношение на приходите. Размерът на разликата между темпа на нарастване на държавните разходи и ефективния и устойчив средносрочен темп на растеж на БВП се определя така, че да се подсигури съответния напредък към постигането на средносрочната бюджетна цел;

Изменение  51

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) дискреционното намаляване на държавни приходи по определени пера е съпътствано или от намаляване на разходите, или от дискреционно нарастване на други пера на държавни приходи, или от комбинация от двете.

в) дискреционното намаляване на държавните приходи по дадени пера е съпътствано или от намаляване на разходите, или от дискреционно нарастване на държавните приходи по други пера, или от комбинация от двете за държави-членки, които не са постигнали своите средносрочни бюджетни цели.

Изменение  52

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Благоразумният средносрочен растеж следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

Ефективният и устойчив средносрочен растеж следва да бъде оценяван въз основа на прогнози за десет години напред, които се актуализират редовно.

Изменение  53

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Специално внимание трябва да се обърне на пенсионните реформи, въвеждащи многостълбова система, която включва задължителен "стълб", изцяло на базата на лични спестявания в пенсионен фонд. На държави-членки, прилагащи такива реформи, се разрешава отклонение от плана за корекции за постигане на тяхната средносрочна бюджетна цел или от самата цел, като отклонението отразява нетните разходи на реформата на "стълба" държавно обществено осигуряване, при условие че отклонението е временно и че е запазено съответния предпазен марж спрямо референтната стойност за дефицита.

В рамките на тези реформи специално внимание се обръща на устойчивостта на пенсионните системи. На държави-членки, прилагащи такива реформи, се разрешава отклонение от плана за корекции на тяхната средносрочна бюджетна цел или от самата цел, при условие че отклонението е временно и че е запазен съответният предпазен марж за постигане на референтната стойност за дефицита.

Изменение  54

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Съветът следва да прецени дали съдържанието на конвергентните програми дава възможност за тясна координация на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с насоките на общата икономическа политика на държавите-членки и на Съюза. Освен това за държавите-членки от ВКМ2 Съветът проверява дали съдържанието на конвергентните програми осигурява безпроблемно участие във валутно-курсовия механизъм.

Освен това Съветът преценява дали съдържанието на конвергентните програми дава възможност за тясна координация на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с член 9 от ДФЕС, по-специално по отношение на насърчаването на високо равнище на заетост, гарантирането на адекватна социална защита и борбата срещу социалното изключване, с целите на Съюза за растеж и заетост, с общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза и с насоките за политиките за заетост на държавите-членки. Освен това за държавите-членки от ВКМ2 Съветът проверява дали съдържанието на конвергентните програми осигурява безпроблемно участие във валутно-курсовия механизъм.

Изменение  55

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 1 – алинея 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В периоди на сериозен икономически спад от общ характер дадена държава-членка може да получи правото да се отклони временно от пътя на корекциите, необходим за благоразумното водене на фискална политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен икономически спад или рязко увеличаване на безработицата, включително в периодите непосредствено след него и в периода, през който икономиката все още работи под своя потенциал, дадена държава-членка получава правото да се отклони временно от пътя на корекциите, необходим за ефективното и устойчиво водене на фискална политика, посочено в четвърта алинея.

Изменение  56

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 9 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съветът извършва оценка на програмите за конвергенция в рамките на не повече от три месеца от предоставянето им. Съветът, по препоръка на Комисията и след консултации с Икономическия и финансов комитет, при необходимост предоставя становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с член 121 от Договора, счете, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, като се вземе под особено внимание воденето на благоразумна фискална политика, Съветът в своето становище приканва съответната държава-членка да измени програмата си.“

2. Съветът извършва оценка на програмите за конвергенция в рамките на не повече от три месеца от предоставянето им. Съветът, по препоръка на Комисията и след консултации с Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила, при необходимост предоставя становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с членове 9 и 121 от ДФЕС, прецени, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, като се обърне специално внимание на ефективното и устойчиво водене на фискална политика, Съветът в своето становище приканва съответната държава-членка да коригира програмата си.

Изменение  57

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Като част от многостранния надзор съгласно член 121, параграф 3 от Договора Съветът наблюдава прилагането на конвергентните програми въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки с дерогация, и на оценките, дадени от Комисията и Икономическия и финансов комитет, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел или от подходящия план за корекции за постигане на тази цел, произтичащо от отклоненията от благоразумното водене на фискална политика.

1. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС Съветът наблюдава прилагането на конвергентните програми въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки с дерогация, и на оценките, дадени от Комисията, Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел или от подходящия план за корекции за постигане на тази цел, произтичащо от отклоненията от ефективното и устойчиво водене на фискална политика.

Изменение  58

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Смята се, че има значително отклонение от благоразумното водене на фискална политика, ако са налице следните условия: надхвърляне на нарастването на разходите, съвместимо с благоразумна фискална политика, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,5% от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25% от БВП средногодишно за две последователни години.

Смята се, че има значително отклонение от ефективното и устойчиво водене на фискална политика, ако са налице следните условия: надхвърляне на нарастването на разходите, съвместимо с ефективна и устойчива фискална политика, което не е компенсирано от дискреционни мерки за повишаване на приходите, или дискреционни мерки за намаляване на приходите, които не са компенсирани с намаляване на разходите; отклонението е с общ ефект върху бюджетното салдо в размер на най-малко 0,5% от БВП в рамките на една година или най-малко 0,25% от БВП средногодишно за две последователни години.

Изменение  59

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 10 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отклонението не следва да бъде вземано под внимание, ако съответната държава-членка е преизпълнила значително средносрочната бюджетна цел, като се има предвид наличието на прекомерни макроикономически неравновесия, а бюджетните планове, изложени в програмата за стабилност, не застрашават изпълнението на тази цел през програмния период.

Отклонението не следва да бъде вземано под внимание, ако съответната държава-членка е постигнала средносрочната бюджетна цел, като се има предвид наличието на прекомерни макроикономически или социални неравновесия, а бюджетните планове, изложени в програмата за стабилност, не застрашават изпълнението на тази цел през програмния период.

Изменение  60

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 10 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отклонението може да не бъде взето под внимание в условията на сериозен икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето под внимание в условията на сериозен икономически спад или рязко увеличаване на безработицата.

Изменение  61

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1466/97

Член 10 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай че значителното отклонение от благоразумната фискална политика е устойчиво или е особено рязко, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.“

3. В случай че значителното отклонение от ефективната и устойчива фискална политика е продължително или е особено рязко, Съветът, по препоръка на Комисията, отправя препоръка към съответната държава-членка за вземане на необходимите корективни мерки. Съветът, по предложение от Комисията, публично оповестява препоръката.“

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 относно засилване на наблюдението на бюджетните позиции и наблюдението и координацията на икономическите политики

Позовавания

COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

21.10.2010

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Дата на приемане

16.3.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Fiona Hall, Janusz Wojciechowski


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 относно засилване на наблюдението на бюджетните позиции и наблюдението и координацията на икономическите политики

Позовавания

COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.10.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Corien Wortmann-Kool

21.9.2010

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

12.4.2011

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Дата на приемане

19.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

18

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Thomas Mann, Claudio Morganti

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli

Дата на внасяне

29.4.2011

Последно осъвременяване: 26 май 2011 г.Правна информация