Menettely : 2010/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0178/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0178/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.17
CRE 23/06/2011 - 12.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 28/09/2011 - 4.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0421

MIETINTÖ     ***I
PDF 515kWORD 469k
29. huhtikuuta 2011
PE 454.680v02-00 A7-0178/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

(KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Corien Wortmann-Kool

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0526),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 121 artiklan 6 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0300/2010),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 16. helmikuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0178/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ(2)*

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 6 kohdan, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) määrätään jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen sovittamista yhteen unionissa. Tämän olisi merkittävä seuraavien johtavien periaatteiden noudattamista: vakaa hintataso, terve julkistalous ja rahatalous sekä kestävä maksutase.

(2)      Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostivat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 ja vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma. Vuonna 2005 asetusta (EY) N:o 1466/97 muutettiin asetuksella (EY) N:o 1055/2005 ja asetusta (EY) N:o 1467/97 asetuksella (EY) N:o 1056/2005. Lisäksi neuvosto antoi 20 päivänä maaliskuuta 2005 kertomuksen vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamisesta.

(3)      Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä sekä saavuttamaan rahoitusvakauden tukema vahva ja kestävä kasvu ja sillä tavoin tukea kestävää kasvua ja työllisyyttä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista.

(4)      Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa jäsenvaltioita vaaditaan saavuttamaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysymään siinä sekä esittämään tätä varten vakaus- tai lähentymisohjelma.

(4 a)   Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevälle osiolle olisivat hyödyksi entistä tiukemmat seurannan muodot, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat johdonmukaisesti julkista taloutta koskevaa unionin koordinointikehystä.

(5)      Vakaus- ja lähentymisohjelmien sisältöä sekä menettelyä niiden tutkimiseksi olisi edelleen kehitettävä sekä kansallisella että unionin tasolla ottaen huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanosta saatu kokemus.

(5 a)   Vakaus- ja lähentymisohjelmien julkisen talouden tavoitteissa olisi nimenomaisesti otettava huomioon talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen, jäsenvaltioiden ja unionin työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen sekä yleensä kansallisten uudistusohjelmien mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet.

(5 b)   Komissiolla olisi oltava vahvempi ja itsenäisempi asema tehostetussa valvontamenettelyssä jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, valvontakäyntien, suositusten ja varoitusten suhteen. Lisäksi neuvoston rooli olisi rajattava mahdollisiin seuraamuksiin johtaviin vaiheisiin ja neuvoston äänestyksissä olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä SEUT-sopimuksen mukaisesti aina kun mahdollista.

(5 c)    Talous- ja rahaliiton ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana saadut kokemukset ja tehdyt virheet osoittavat, että unionissa tarvitaan parempaa talouden ohjausjärjestelmää, jonka olisi perustuttava jäsenvaltioiden voimakkaampaan sitoutumiseen yhdessä sovittuihin sääntöihin ja toimintalinjoihin sekä entistä vankempaan unionin tason valvontakehykseen jäsenvaltioiden talouspolitiikalle.

(5 d)   Talouden ohjausta ja hallintaa koskevan parannetun kehyksen olisi nojauduttava useisiin toisiinsa liittyviin ja keskenään johdonmukaisiin kestävää kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimintalinjoihin, joihin kuuluvat erityisesti unionin kasvu- ja työllisyysstrategia, jossa olisi keskityttävä erityisesti sisämarkkinoiden kehittämiseen ja vahvistamiseen ja kansainvälisen kaupan ja kilpailukyvyn edistämiseen, tehokas kehys julkisen talouden liian epävakaan rahoitusaseman estämiseksi ja korjaamiseksi (kasvu- ja vakaussopimus), vankka kehys makrotalouden epätasapainon estämiseksi ja korjaamiseksi, kansallisten julkisen talouden kehysten vähimmäisvaatimukset, vahvistettu rahoitusmarkkinoiden sääntely ja valvonta, myös Euroopan järjestelmäriskikomitean suorittama makrotason vakauden valvonta, ja uskottava pysyvä kriisinratkaisujärjestelmä.

(5 e)    Vakaus- ja kasvusopimuksella ja talouspolitiikan ohjaamisen kokonaisvaltaisella kehyksellä olisi täydennettävä unionin kasvu- ja työllisyysstrategiaa ja niiden olisi oltava sen mukaisia. Nämä kytkökset eivät saisi kuitenkaan merkitä sitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksistä poiketaan.

(5 f)    Samalla kun talouden ohjausjärjestelmää lujitetaan, on myös vahvistettava unionin talouden ohjausjärjestelmän demokraattista legitimiteettiä, johon päästäisiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien entistä tiiviimmällä ja oikea-aikaisemmalla osallistumisella talouspolitiikkojen koordinointimenettelyjen kaikkiin vaiheisiin.

(5 g)   Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson (jäljempänä "ohjausjakso") olisi oltava keskeisessä asemassa toteutettaessa SEUT-sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan mukaista vaatimusta siitä, että jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana ja sovittavat sitä yhteen. Avoimuus, vastuullisuus ja riippumaton valvonta ovat erottamaton osa parannettua talouden ohjausjärjestelmää. Neuvoston ja komission olisi perusteltava ja julkistettava kantansa ja päätöksensä talouspolitiikan koordinaatiomenettelyiden asianmukaisissa vaiheissa.

(5 h)   Perussopimuksiin perustuvia talouspolitiikan koordinaation ja valvonnan välineitä olisi vahvistettava luomalla yhteinen kehys niiden kansallisten uudistusohjelmien toimittamista, seuraamista ja täytäntöönpanoa varten, joilla parannetaan kilpailukykyä ja edistetään kestävää kasvua ja työllisyyttä Euroopan kasvustrategian keskeisinä tekijöinä.

(5 i)    Vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän kansallisen omavastuullisuuden tehostamiseksi kansallisten julkisen talouden kehysten olisi oltava täysin yhdenmukaisia monenvälistä valvontaa unionissa koskevien tavoitteiden sekä erityisesti EU-ohjausjakson kanssa, joista viimeksi mainitun yhteydessä kansallisille parlamenteille ja kaikille muille asianmukaisille sidosryhmille – varsinkin työmarkkinaosapuolille – olisi tiedotettava oikea-aikaisesti ja niiden olisi osallistuttava prosessiin asianmukaisesti.

(5 j)    Asianosaisia sidosryhmiä ja erityisesti työmarkkinaosapuolia sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaista foorumia olisi kuultava EU-ohjausjakson puitteissa kaikista tärkeimmistä poliittisista toimenpiteistä, joista Euroopan unionin toimielimet käyvät keskustelua.

(5 k)   Perussopimuksiin liitetyn, liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan (N:o 12) 3 artiklassa määrätään, että jäsenvaltiot varmistavat, että kansalliset menettelyt talousarvion alalla mahdollistavat sen, että ne voivat täyttää niille perussopimuksista tällä alalla johtuvat velvollisuudet. Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkönä on euro, olisi näin ollen kytkettävä unionin finanssipolitiikan kehyksen tavoitteet kansalliseen lainsäädäntöön, ja niiden olisi varmistettava, että niiden käytössä on näiden tavoitteiden saavuttamiseen riittävät talousarviomenettelyt.

(6)      Pysyttelemisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon suhteen, jotta voidaan varmistaa kestävä julkinen talous tai nopea edistyminen kestävyyttä kohti jättämällä samalla julkistalouden toimiin liikkumavaraa erityisesti, kun otetaan huomioon sellaisten julkisten investointien tarve, jotka edesauttavat unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista.

(6 a)   Jäsenvaltioiden olisi kansallisen talousarviolainsäädäntönsä mukaisesti asetettava ali- ja ylijäämiä koskevia tavoitteita kolmeksi vuodeksi eteenpäin ja pyrkien saamaan julkinen talous keskipitkällä aikavälillä tasapainoon.

(7)      Velvoite saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyä siinä on saatava toimimaan käytännössä esittämällä periaatteet keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa varten.

(7 a)   Julkistalouden kestävyyden arviointi, velkataso, velan rakenne (myös laina-aika), väestön ikääntymiseen liittyvät kustannukset ja velkakehitys olisi otettava paremmin huomioon siinä, mikä on vaadittu sopeutumisvauhti kohti vakaus- ja lähentymisohjelmiin sisällytettäviä, jäsenvaltiokohtaisia julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteita.

(8)      Velvoitetta saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyä siinä olisi yhtä lailla sovellettava osallistuviin jäsenvaltioihin ja jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus.

(9)      Sitä, onko keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisessa edistytty riittävästi, olisi arvioitava rakenteellista rahoitusasemaa viitearvona käyttävän yleisarvion perusteella, johon sisältyy analyysi menoista, joista on vähennetty harkinnanvaraiset tulopuolen toimenpiteet. Tältä osin ja niin kauan kuin julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta ei ole saavutettu, julkisten menojen kasvuvauhti ei tavallisesti saisi ylittää arvioitua bruttokansantuotteen potentiaalisen kasvuvauhdin viitearvoa keskipitkällä aikavälillä niin, että tätä suurempi kasvu korvataan julkisen talouden tulojen harkinnanvaraisella kasvattamisella ja että tulojen harkinnanvaraiset alennukset korvataan menojen vähennyksillä. Bruttokansantuotteen potentiaalisen kasvun keskipitkän aikavälin viitearvon laskennassa olisi noudatettava jäsenvaltioiden vahvistamaa yhteisesti sovittua menetelmää.

(10)    Väliaikainen poikkeaminen keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta voidaan poikkeuksellisesti sallia talouden elpymisen helpottamiseksi, jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko unionissa ja jos poikkeaminen johtuu epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla on julkistalouden rahoitusasemaan suuri vaikutus, joka on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen yhden vuoden aikana, edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

(11)    Jos keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta poiketaan merkittävästi, komission olisi annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle varoitus, minkä jälkeen kuukauden kuluessa annettavassa neuvoston suosituksessa asetetaan korkeintaan viiden kuukauden määräaika tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiselle. Jos asianomainen jäsenvaltio ei toteuta asianmukaisia toimenpiteitä neuvoston asettaman määräajan puitteissa, komission olisi kehotettava neuvostoa vahvistamaan, että suositus ei ole johtanut tuloksellisiin toimiin. Päätös olisi katsottava neuvoston hyväksymäksi, jollei se päätä määräenemmistöllä ehdotuksen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Samalla neuvoston olisi komission ehdotuksesta raportoitava Eurooppa-neuvostolle. Komissio voi tehdä valvontakäynnin jäsenvaltioon, mikä tapahtuu yhteistyössä EKP:n kanssa sekä euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden että ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta. Komission olisi raportoitava neuvostolle käynnin tuloksista ja julkistettava havaintonsa kuukauden kuluessa.

(11 a) Neuvoston ja komission olisi julkistettava kantansa ja päätöksensä talouspolitiikan koordinointimenettelyjen asianmukaisissa vaiheissa, jotta varmistettaisiin todellinen vertaispaine. Komission olisi esiteltävä ja selitettävä jäsenvaltiolle suositellut ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Euroopan parlamentille ja sen asiasta vastaavalle valiokunnalle. Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään päätöksiään ja toimintalinjojaan asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

(12)    Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa finanssipolitiikan valvontakehystä, käyttöön olisi SEUT-sopimuksen 136 artiklan nojalla otettava erityinen täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä tapauksia varten, joissa keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta jatkuvasti poiketaan merkittävällä tavalla, joissa korjaavia toimia ei toteuteta tai joissa halua yhteistyöhön ei ole.

(12 a) Asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. Tehdessään ehdotuksia tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteiksi komission olisi otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen tilanne ja budjettitilanne, jotka ovat EU:n ja IMF:n sopeutumisohjelman alaisia.

(13)    Asetuksen (EY) N:o 1466/97 sisältämissä viittauksissa olisi otettava huomioon SEUT-sopimuksen uusi artiklanumerointi.

(14)    Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1466/97 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1466/97 seuraavasti:

-1.       Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Tällä asetuksella vahvistetaan säännökset, jotka koskevat vakausohjelmien ja lähentymisohjelmien sisältöä, esittämistä, arviointia ja seurantaa osana monenvälistä valvontaa, jota neuvosto ja komissio suorittavat estääkseen aikaisessa vaiheessa julkisyhteisöjen liiallisten alijäämien ja liian korkeiden velkatasojen syntymisen ja edistääkseen talouspolitiikan valvontaa ja yhteensovittamista sekä tukevat näin kasvua ja työllisyyttä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista."

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiseksi säännöksi se, että jäsenvaltioiden talousarviot on saatettava tasapainoon taloussyklin kuluessa, jotta varmistetaan julkisen talouden kestävyys."

1.        Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Tässä asetuksessa

a) 'osallistuvilla jäsenvaltioilla' tarkoitetaan niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro;

b) 'jäsenvaltioilla, joita koskee poikkeus' tarkoitetaan muita jäsenvaltioita kuin niitä, joiden rahayksikkö on euro."

1 a.     Lisätään jakso seuraavasti:

"1 A JAKSO

TALOUSPOLITIIKAN KOORDINOINNIN EUROOPPALAINEN OHJAUSJAKSO

2 a artikla

1. Turvatakseen jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen neuvosto suorittaa SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa olennaisena osana talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalaista ohjausjaksoa SEUT-sopimuksen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.

2. Ohjausjaksoon on sisällyttävä muun muassa

a) tämän asetuksen mukainen lähentymis- ja vakausohjelmien monenvälinen valvonta;

b) edellä 2 artiklan a–c kohdassa tarkoitettujen kansallisten uudistusohjelmien monenvälinen valvonta;

c) jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen laatiminen ja täytäntöönpano SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä työllisyyden suuntaviivat, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon 148 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d) makrotalouden epätasapainon ehkäisemisen ja korjaamisen täytäntöönpano asetuksen (EU) N:o .../2011 mukaisesti;

e) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano asetuksen (EY) N:o 1467/97.

3. Kaikkien komission ehdotusten, jotka on osoitettu koko unionille osana EU-ohjausjaksoa, on sisällettävä ehdotettujen poliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

4. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on voitava osallistua EU-ohjausjaksoon asianmukaisesti päätöksiin liittyvän avoimuuden, omavastuullisuuden ja vastuuvelvollisuuden parantamiseksi. Euroopan parlamentin asianmukaisen osallistumisen varmistamiseksi Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja komission on tehtävä toimielinten välinen sopimus 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä. Toimielinten välistä sopimusta on tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden välein ja sitä on tarvittaessa tarkistettava.

2 a a artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 134 artiklan mukaisesti perustettua talous- ja rahoituskomiteaa ja saman sopimuksen 150 artiklan mukaisesti perustettua työllisyyskomiteaa sekä 160 artiklan mukaisesti perustettua sosiaalisen suojelun komiteaa on kuultava tarvittaessa talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa.

Asianosaisia sidosryhmiä ja erityisesti työmarkkinaosapuolia on kuultava EU-ohjausjakson puitteissa kaikista tärkeimmistä poliittisista toimenpiteistä, joista Euroopan unionin toimielimet käyvät keskustelua.

1 b.     Lisätään jakso seuraavasti:

"1 A a JAKSO

TALOUDELLINEN VUOROPUHELU

2 a b artikla

Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sekä jäsenvaltioiden parlamenttien ja hallitusten ja muiden asiaankuuluvien elinten vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi järjestää julkisia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia neuvoston ja komission harjoittamasta makrotalouden ja budjettipolitiikan valvonnasta."

1 c.     Lisätään jakso seuraavasti:

"1 A b JAKSO

KANSALLISET UUDISTUSOHJELMAT

2 a c artikla

1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia uudistusohjelmia voidakseen harjoittaa talouspolitiikkaansa niin, että ne myötävaikuttavat unionin tavoitteiden toteuttamiseen SEUT-sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti ja noudattaen velvoitteita, joiden mukaisesti niiden on pidettävä talouspolitiikkojaan yhteistä etua koskevana asiana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden kansallisten uudistusohjelmien on tuettava kasvua ja työllisyyttä koskevaa unionin strategiaa, niiden on sisällettävä konkreettisia poliittisia tavoitteita, niihin liittyviä uudistuksia ja julkisia ja yksityisiä investointeja sekä muita asiaa koskevia toimenpiteitä ja ne on laadittava ottaen huomioon

a) talouspolitiikan laajat suuntaviivat ja työllisyyspolitiikan suuntaviivat;

b) Eurooppa-neuvoston vuotuiset politiikan suuntaviivat ja lisäsitoumukset;

c) kaikki neuvoston lausunnot tai suositukset tai komission asianomaiselle jäsenvaltiolle antamat varoitukset SEUT-sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava kansallinen uudistusohjelmansa neuvostolle ja komissiolle vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa varten.

4. Kunkin jäsenvaltion on julkistettava kansalliset uudistusohjelmansa kansallisen parlamentin asianmukaisen käsittelyn ja kansallisten sidosryhmien, myös työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen.

5. Neuvosto valvoo komission laatimien arviointien perusteella ja osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa jäsenvaltioiden kansallisten uudistusohjelmien täytäntöönpanoa 2 kohdassa tarkoitettujen politiikan suuntaviivojen, sitoumusten, suositusten ja varoitusten mukaisesti.

6. Komission arvioinneissa on otettava huomioon jäsenvaltioiden ja erityisesti euroalueen jäsenvaltioiden toisilleen ja komissiolle ilmoittamat tiedot suunnitelluista talouspoliittisista päätöksistä, joilla odotetaan olevan merkittäviä heijastusvaikutuksia, jotka voivat vaarantaa sisämarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan.

7. Neuvosto arvioi komission suosituksen perusteella, ovatko kansallisten uudistusohjelmien perustana olevat suunnitellut poliittiset toimenpiteet ja taloutta koskevat oletukset uskottavia.

8. Komission ehdotuksesta neuvosto antaa lausunnon kustakin kansallisesta uudistusohjelmasta. Jos neuvosto katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on vahvistettava, neuvosto kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota toimittamaan kansallisessa uudistusohjelmassa esittämäänsä poliittista toimenpidettä koskevan sopeutuksen kahden viikon kuluessa. Neuvosto ja komissio tarkastelevat sopeutettua ohjelmaa tässä artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

9. Mikäli 8 kohdassa tarkoitetussa lausunnossa asetetuista poliittisista tavoitteista poiketaan merkittävästi, komissio antaa jäsenvaltiolle varoituksen. Varoitus julkistetaan. Neuvosto voi komission ehdotuksesta antaa kyseiselle jäsenvaltiolle myös suosituksen ryhtyä tarpeellisiin korjaaviin toimiin.

10. Neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja raportoivat vuosittain Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle monenvälisen valvonnan tuloksista. Mikäli jäsenvaltion edistyminen aiheuttaa neuvostolle vakavaa huolta, neuvosto voi komission ehdotuksesta antaa Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle raportin.

11. Edellä 9 ja 10 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa Euroopan parlamentti voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota selittämään sen toimintalinjoja asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle."

1 d.     Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

"Kullakin jäsenvaltiolla on rahoitusasemaansa koskeva eriytetty keskipitkän aikavälin tavoite. Nämä jäsenvaltiokohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet voivat poiketa vaaditusta lähellä tasapainoa olevasta tai ylijäämäisestä rahoitusasemasta, ja niillä on samalla taattava varmuusmarginaali suhteessa julkistalouden alijäämän viitearvoon, joka on 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kullakin julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteella on varmistettava julkistalouden kestävä kehitys tai nopea eteneminen kohti tällaista kestävää kehitystä ja samalla annettava finanssipoliittista liikkumavaraa, ottaen erityisesti huomioon julkisten investointien tarve.

Nämä tekijät huomioon ottaen maakohtaiset julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet määritellään euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden ja ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta ottamalla käyttöön tietty vaihteluväli, joka on suhdannekorjattuna ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet poislukien, - 1 prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen tasapainossa olevaan tai ylijäämäiseen rahoitusasemaan.

Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet on tarkistettava kolmen vuoden välein ja tarvittaessa useammin suuren rakenneuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen on oltava kiinteä osa kansallisia julkistalouden keskipitkän aikavälin kehyksiä tämän asetuksen ja jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 2011/.../EU mukaisesti."

1 e.     Lisätään jakso seuraavasti:

"1 A a JAKSO

KANSALLINEN OMAVASTUULLISUUS

2 a a artikla

1. Kunkin osallistuvan jäsenvaltion on sisällytettävä vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteet ja SEUT-sopimukseen pohjautuvat velvoitteet kansalliseen lainsäädäntöön.

Osallistuvien jäsenvaltioiden on vahvistettava julkistalouden keskipitkän aikavälin puitteet, joiden monivuotinen aikajänne finanssipolitiikan suunnittelussa on vähintään neljä vuotta ja joiden tarkoituksena on luoda merkityksellinen keskipitkän aikavälin tavoite.

2. Riippumattomien elinten tai instituutioiden on varmistettava osallistuville jäsenvaltioille tietoon perustuva kansallinen keskustelu nykyisistä rakenteellisista julkisen talouden rahoitusasemista ja tämän asetuksen mukaisesti asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta.

3. Osallistuvien jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla tehokkaasti edistetään SEUT-sopimukseen pohjautuvien velvoitteiden noudattamista finanssipolitiikan alalla. Tällaisten finanssipoliittisten sääntöjen on oltava täysimääräisesti keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisia ja niitä täydentäviä.

4. Osallistuvien jäsenvaltioiden on laadittava julkisen talouden kansalliset kehykset, joilla varmistetaan vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteiden noudattaminen. Julkisen talouden kansallisten kehysten laatiminen voidaan suorittaa kansallisen lainsäädännön tai kansallisen tason poliittisen sopimuksen avulla. Kansallisia julkisen talouden kehyksiä laatiessaan kunkin osallistuvan jäsenvaltion on tarvittaessa ylitettävä jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista annetussa neuvoston direktiivissä 2011/.../EU eritellyt vähimmäisvaatimukset.

Kunkin osallistuvan jäsenvaltion on pyrittävä saamaan parlamentin hyväksyntä vakausohjelmalleen. Jos tällaista parlamentin hyväksyntää ei ole saatu, tämä on mainittava vakausohjelmassa.

5. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon neuvoston ja komission ohjeet ja suositukset erityisesti silloin, kun ne valmistelevat talousarvioitaan, ja otettava asianmukaisesti kansalliset parlamentit mukaan talouspolitiikan koordinointimenettelyihin. Antaessaan talousarvioesityksen kansalliselle parlamentille jäsenvaltioiden on myös toimitettava kaikki vakausohjelmaa koskevat neuvoston tai komission lausunnot ja, jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta poiketaan merkittävästi, komission suositus sekä selvitys siitä, miten kyseiset lausunnot ja suositukset on otettu huomioon.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisten tilastoviranomaisten sekä kansallisten valtiontalouden tarkastusvirastojen ammatillinen riippumattomuus asetuksella (EY) N:o 223/2009 vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti. Vähimmäistapauksessa tämä edellyttää:

a) poliittisten vaalien tuloksesta riippumatonta avointa menettelyä ylemmän johdon nimittämistä ja irtisanomista varten;

b) vuosittain myönnettäviä talousarviomäärärahoja;

c) tilastotietojen julkaisemisen ajankohdan nimeämistä vähintään yksi vuosi etukäteen.

1 f.      Lisätään jakso seuraavasti:

"1 A b JAKSO

EURORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN KUULEMINEN

2 a b artikla

Euroryhmän puheenjohtajaa voidaan Euroopan parlamentin pyynnöstä tai hänen omasta aloitteestaan kuulla asiasta vastaavissa Euroopan parlamentin valiokunnissa erityisesti euroryhmän työohjelmasta, euroalueen taloudellisesta tilanteesta, makrotalouden epätasapainon kehittymisestä euroalueella, osallistuvien jäsenvaltioiden kilpailukyvystä ja niiden talouksien aidon lähentymisen edistymisestä, osallistuvien jäsenvaltioiden julkisen talouden rahoitusasemien kestävyydestä, niiden vakaussuunnitelmien ja kansallisten uudistussuunnitelmien toteutumisesta ja makrotalouden epätasapainon muuttumisesta EU:ssa."

2.          Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)        Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden on toimitettava neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin perustamissopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa varten tarvittavat tiedot vakausohjelman muodossa; ohjelma on olennainen perusta hintavakautta, voimakasta kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista edistävälle julkisen talouden kestävyydelle."

b)        Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)       korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan prosenttiosuutena suhteessa bruttokansantuotteeseen, julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten menojen suunniteltu kasvu-ura, mukaan luettuina kiinteää pääoman bruttomuodostusta varten myönnetyt vastaavat resurssit, erityisesti ottaen huomioon ehdot ja kriteerit 5 artiklan 1 kohdan mukaiselle menojen kasvun määrittelylle, julkisten tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan säilyessä muuttumattomana ja määrällinen esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista tulopuolen toimenpiteistä;"

i a)      lisätään kohta seuraavasti:

"a a) julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys sekä tiedot kaikista implisiittisistä ja ehdollisista sitoumuksista, kuten ikääntymisestä johtuvat odotetut kustannukset julkiselle taloudelle ja julkiset takaukset, joita koskevien tietojen tarkka luonne määritellään yhdenmukaistetussa kehyksessä, jonka komissio laatii;"

i b)      lisätään kohta seuraavasti:

"ab) tiedot vakausohjelman johdonmukaisuudesta talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja kansallisten uudistusohjelmien kanssa;"

ii)         korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kattava kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on myönteisellä tavalla välittömiä pitkän aikavälin vaikutuksia talousarvioon, mukaan lukien kestävän potentiaalisen kasvun paraneminen;"

b a)  lisätään kohta seuraavasti:

"2 a. Vakausohjelman on perustuttava realistisiin ja varovaisiin makrotaloudellisiin ja talousarviota koskeviin ennusteisiin, joissa hyödynnetään kaikkein uusinta tietoa. Finanssipolitiikan suunnittelun on perustuttava makrotalouden ja finanssipolitiikan kaikkein todennäköisimpään skenaarioon tai varovaisempaan skenaarioon, jossa yksityiskohtaisesti osoitetaan poikkeamat makrotalouden ja finanssipolitiikan kaikkein todennäköisimmästä skenaariosta. Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevat ennusteet on laadittava ottaen tarvittaessa huomioon komission ja muiden asiaa käsittelevien riippumattomien elinten ennusteet. Merkittävät poikkeamat makrotaloudessa ja finanssipolitiikassa valitun skenaarion ja komission ennusteiden välillä on selitettävä vakausohjelmassa."

c)      Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä 2 kohdan a, a a, a b ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistalouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-urasta politiikan säilyessä muuttumattomana, määrällisesti asianmukaisesti esitetyistä suunnitelluista tulopuolen harkinnanvaraisista toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta koskevista oletuksista on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3.          Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1. Vakausohjelmat on toimitettava vuosittain 1 ja 30 päivän huhtikuuta välillä. Jäsenvaltion, joka ottaa euron käyttöön, on toimitettava vakausohjelma kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt päätöksen jäsenvaltion osallistumisesta euroon.

2. Jäsenvaltioiden on julkistettava vakausohjelmansa.".

4.          Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana SEUT-sopimuksen 121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisten jäsenvaltioiden vakausohjelmissaan esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen, velkasuhteen kehittymiseen liittyvä arviointi mukaan luettuna, ja ovatko toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa neuvosto ja komissio tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio parantamaan suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on tarkoituksenmukainen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi, ja käyttämällä vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltion velkataso on yli 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen tai jos sen yleiseen velanhoitokykyyn kohdistuu huomattavia riskejä, neuvosto ja komissio tutkivat, onko suhdannekorjatun rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ja komissio ottavat huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, jolloin sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina.

Keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää riittävää edistymistä on arvioitava siten, että rakenteellista rahoitusasemaa viitteenä pitäen laaditaan kokonaisarvio, harkinnanvaraisia tulopuolen toimenpiteitä koskevien nettomenojen analyysi mukaan luettuna. Tämän vuoksi neuvosto ja komissio arvioivat, onko julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen seuraavien ehtojen mukaista:

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä tasoa, joka on alle bruttokansantuotteen potentiaalisen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna bruttokansantuotteen potentiaaliseen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin viitearvoon määritellään niin, että varmistetaan tarkoituksenmukainen sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta;

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, julkisten tuloerien harkinnanvaraiset alennukset joko korvataan menojen vähennyksillä tai muiden julkisten tuloerien harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat menot, jotka korvataan täysin EU:n varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin harkinnanvaraiset muutokset työttömyysetuusmenoissa.

Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän aikavälin viitearvon, ei katsota vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin kuin se korvataan kokonaan lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo arvioidaan ennusteiden perusteella tai, jos ne eivät johda hitaampaan sopeuttamisuraan kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta, takautuvien laskelmien perusteella. Ennusteet päivitetään säännöllisin väliajoin. Komission on julkistettava avoin, riippumaton ja perusteltu arvio kyseisten ennusteiden menetelmistä.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ja komissio ottavat huomioon ainoastaan sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on myönteisellä tavalla välittömiä pitkän aikavälin vaikutuksia talousarvioon, mukaan lukien potentiaalisen kestävän kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön pakollisen täysin rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.

Neuvosto ja komissio tutkivat edelleen, helpottaako vakausohjelman sisältö kestävän ja todellisen lähentymisen saavuttamista euroalueella, talouspolitiikan kiinteämpää yhteensovittamista ja onko asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikan suuntaviivojen mukaista.

Jos poikkeaminen johtuu epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla on julkistalouden rahoitusasemaan suuri vaikutus, joka on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko unionissa, jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti poiketa kolmannessa alakohdassa tarkoitetulta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

2. Komissio tutkii vakausohjelman ▌kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komissio antaa talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan tarvittaessa neuvostolle suosituksen ohjelmaa koskevan lausunnon antamisesta. Lausunto katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä lausunnon hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa. Jos ohjelman tavoitteita ja sisältöä on lujitettava erityisesti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävän sopeuttamisuran suhteen ▌lausunnossa on kehotettava kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmaansa."

5.          Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

1. Osana SEUT:n 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto ja komissio seuraavat vakausohjelmien toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden antamien tietojen sekä komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen ▌ toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavasta sopeuttamisurasta poiketaan merkittävästi, komissio antaa liiallisen alijäämän syntymisen estämiseksi asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tällainen varoitus on julkistettava. Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään toimintalinjojaan asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle. Tällaista huomattavaa poikkeamaa koskevassa tapauksessa komission voi edellyttää lisäraportointia asianomaiselta jäsenvaltiolta.

Neuvosto antaa kuukauden kuluessa kaikista merkittävistä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista politiikkaa koskevan suosituksen, jossa asetetaan korkeintaan viiden kuukauden määräaika, poikkeaman käsittelemisestä komission suosituksen perusteella. Erityisen merkittävää poikkeamaa koskevassa tapauksessa tai erityisen vakavassa tilanteessa määräaika on korkeintaan kolme kuukautta. Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa suosituksen.

Komissio valvoo suositukseen sisältyviä toimenpiteitä tarkkailukäyntien yhteydessä tämän asetuksen -11 artiklan mukaisesti ja laatii kertomuksen neuvostolle. Kertomus on julkaistava kuukauden kuluessa.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei toteuta asianmukaisia toimenpiteitä neuvoston suosituksen toisessa alakohdassa asetetun määräajan puitteissa, komission on välittömästi kehotettava neuvostoa vahvistamaan, että suositus ei ole johtanut tuloksellisiin toimiin. Neuvoston katsotaan tehneen päätöksen, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä hylätä suosituksen kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto antaa samanaikaisesti komission ehdotuksesta virallisen raportin Eurooppa-neuvostolle.

Prosessi toisessa alakohdassa tarkoitetusta neuvoston suosituksesta neuvoston lopulliseen suositukseen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettuun Eurooppa-neuvostolle annettavaan raporttiin voi kestää korkeintaan kuusi kuukautta.

Poikkeaminen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä asianmukaisesta sopeuttamisurasta arvioidaan kokonaisarvioinnin perusteella käyttäen lähtökohtana rakenteellista rahoitusasemaa ja siihen sisällytetään menojen analyysi harkinnanvaraisten tulopuolen toimenpiteiden jälkeen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Arvioitaessa, onko poikkeama merkittävä, käytetään erityisesti seuraavia perusteita:

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta rahoitusaseman muutosta arvioitaessa selvitetään, onko poikkeama vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai vähintään 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa muutoksia menoissa, joista on vähennetty harkinnanvaraiset tulopuolen toimenpiteet selvitetään, onko kokonaisvaikutus julkistalouden rahoitusasemaan vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai kumulatiivisesti kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos asianomainen jäsenvaltio on päässyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta huomattavasti parempaan tulokseen ottaen huomioon liiallisen makrotalouden epätasapainon olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos se johtuu epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla on julkisyhteisöjen rakenteelliseen rahoitusasemaan suuri vaikutus, joka on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana, tai jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

3. Jos merkittävä poikkeama julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavasta sopeuttamisurasta jatkuu tai on erityisen vakava, komissio antaa ▌asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. Neuvosto voi hylätä komission suosituksen määräenemmistöllä. Komissio julkistaa suosituksen. Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään toimintalinjojaan asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle."

6.          Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)      Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin SEUT-sopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa varten tarvittavat tiedot lähentymisohjelman muodossa; ohjelma on olennainen perusta hintavakautta, voimakasta kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista edistävälle julkisen talouden kestävyydelle.".

b)     Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)       korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää tavoitteeksi asetettuun julkistalouden keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan prosenttiosuutena suhteessa bruttokansantuotteeseen, julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten menojen suunniteltu kasvu-ura, mukaan luettuina kiinteää pääoman bruttomuodostusta varten myönnetyt vastaavat resurssit, erityisesti ottaen huomioon ehdot ja kriteerit 9 artiklan 1 kohdan mukaiselle menojen kasvun määrittelylle, julkisten tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan säilyessä muuttumattomana ja määrällinen esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten tavoitteiden suhde hinta- ja valuuttakurssivakauteen sekä kestävän lähentymisen saavuttamiseen;"

i a)      lisätään kohta seuraavasti:

"a a) julkistalouden velkasuhteen arvioitu kehitys sekä tiedot kaikista implisiittisistä ja ehdollisista sitoumuksista, kuten ikääntymisestä johtuvat odotetut kustannukset julkiselle taloudelle ja julkiset takaukset, joita koskevien tietojen tarkka luonne määritellään yhdenmukaistetussa kehyksessä, jonka komissio laatii;"

i b)      lisätään kohta seuraavasti:

"a b) tiedot vakausohjelman johdonmukaisuudesta talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen, työllisyyden suuntaviivojen ja kansallisten uudistusohjelmien kanssa;"

i c)      korvataan b alakohta seuraavasti:

"b) keskeiset oletukset talouden arvioidusta kehityksestä sekä muista merkittävistä taloudellisista muuttujista, jotka vaikuttavat lähentymisohjelman toteuttamiseen, kuten julkistalouden investointimenot, bruttokansantuotteen kasvu, työllisyys ja inflaatio;"

i i)        korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kustannus-hyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on myönteisellä tavalla välittömiä pitkän aikavälin vaikutuksia talousarvioon, mukaan lukien kestävän potentiaalisen kasvun paraneminen;"

b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

"2 a. Lähentymisohjelman on perustuttava realistisiin ja varovaisiin makrotaloudellisiin ja talousarviota koskeviin ennusteisiin, joissa hyödynnetään kaikkein uusinta tietoa. Finanssipolitiikan suunnittelun on perustuttava makrotalouden ja finanssipolitiikan kaikkein todennäköisimpään skenaarioon tai varovaisempaan skenaarioon, jossa yksityiskohtaisesti osoitetaan poikkeamat makrotalouden ja finanssipolitiikan kaikkein todennäköisimmästä skenaariosta. Makrotaloutta ja julkista taloutta koskevat ennusteet on laadittava ottaen tarvittaessa huomioon komission ja muiden asiaa käsittelevien riippumattomien elinten ennusteet. Merkittävät poikkeamat makrotaloudessa ja finanssipolitiikassa valitun skenaarion ja komission ennusteiden välillä on selitettävä lähentymisohjelmassa."

c)      Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä 2 kohdan a, a a, a b ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistalouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-urasta politiikan säilyessä muuttumattomana, määrällisesti asianmukaisesti esitetyistä suunnitelluista tulopuolen harkinnanvaraisista toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta koskevista oletuksista on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

7.          Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

1.      Lähentymisohjelmat on toimitettava vuosittain 1 ja 30 päivän huhtikuuta välillä.

1 a.   Niissä jäsenvaltioissa, joissa varainhoitovuosi ei vastaa kalenterivuotta, lähentymisohjelma jätetään vahvistettavaksi sen jälkeen kun talousarvio on esitelty kansalliselle parlamentille ja mahdollisimman pian sen julkistamisen jälkeen.

2.      Jäsenvaltioiden on julkistettava lähentymisohjelmansa."

8.          Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana SEUT-sopimuksen 121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisten jäsenvaltioiden lähentymisohjelmissaan esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen, velkasuhteen kehittymiseen liittyvä arviointi mukaan luettuna, ja ovatko toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa, neuvosto ja komissio ottavat huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia voidaan toteuttaa rajoitetummin taloudellisesti huonoina aikoina. Jos jäsenvaltion velkataso on yli 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen tai jos sen yleiseen velanhoitokykyyn kohdistuu huomattavia riskejä, neuvosto ja komissio tutkivat, onko suhdannekorjatun rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio suhdannekorjatun rahoitusasemansa tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen parannukseen, kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteensa, käyttämällä vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää riittävää edistymistä on arvioitava siten, että rakenteellista rahoitusasemaa viitteenä pitäen laaditaan kokonaisarvio, harkinnanvaraisia tulopuolen toimenpiteitä koskevien nettomenojen analyysi mukaan luettuna. Tämän vuoksi neuvosto ja komissio arvioivat, onko julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen seuraavien ehtojen mukaista:

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä tasoa, joka on alle bruttokansantuotteen potentiaalisen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna bruttokansantuotteen potentiaaliseen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin viitearvoon määritellään niin, että varmistetaan tarkoituksenmukainen sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta;

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, julkisten tuloerien harkinnanvaraiset alennukset joko korvataan menojen leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat menot, jotka korvataan täysin EU:n varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin harkinnanvaraiset muutokset työttömyysetuusmenoissa.

Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän aikavälin viitearvot, ei katsota vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin kuin se korvataan kokonaan lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo arvioidaan ennusteiden perusteella tai, jos ne eivät johda hitaampaan sopeuttamisuraan kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta, takautuvien laskelmien perusteella. Ennusteet päivitetään säännöllisin väliajoin. Komission on julkistettava avoin, riippumaton ja perusteltu arvio kyseisten ennusteiden menetelmistä.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ja komissio ottavat huomioon ainoastaan sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on myönteisellä tavalla välittömiä pitkän aikavälin vaikutuksia talousarvioon, mukaan lukien potentiaalisen kestävän kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön pakollisen täysin rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.

Neuvosto ja komissio tutkivat edelleen, helpottaako lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan kiinteämpää yhteensovittamista ja onko asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyden suuntaviivojen mukaista. ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio tutkivat, varmistaako lähentymisohjelman sisältö joustavan osallistumisen valuuttakurssimekanismiin.

Jos poikkeaminen johtuu epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla on julkistalouden rahoitusasemaan suuri vaikutus, joka on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko EU:ssa, jäsenvaltioiden voidaan erityistapauksissa sallia tilapäisesti poiketa kolmannessa alakohdassa tarkoitetulta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komission suosituksesta ja talous- ja rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-sopimuksen 9 ja 121 artiklan mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on lujitettava erityisesti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävän sopeuttamisuran suhteen, neuvosto kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

9.          Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1. Osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto ja komissio seuraavat vakausohjelmien toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden antamien tietojen sekä komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen varovaisesta finanssipolitiikasta erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Lisäksi neuvosto ja komissio seuraavat jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, talouspolitiikkaa lähentymisohjelman tavoitteiden pohjalta varmistaakseen, että niiden politiikalla pyritään vakauteen, ja näin vältetään reaalisten valuuttakurssien vääristymät ja nimellisten valuuttakurssien liialliset vaihtelut.

2. Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavasta sopeuttamisurasta poiketaan merkittävästi, komissio antaa liiallisen alijäämän syntymisen estämiseksi asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tällainen varoitus on julkistettava. Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään toimintalinjojaan asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle. Tällaista huomattavaa poikkeamaa koskevassa tapauksessa komission voi edellyttää lisäraportointia asianomaiselta jäsenvaltiolta.

Neuvosto antaa kuukauden kuluessa kaikista merkittävistä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista politiikkaa koskevan suosituksen, jossa asetetaan korkeintaan viiden kuukauden määräaika, poikkeaman käsittelemisestä komission suosituksen perusteella. Erityisen merkittävää poikkeamaa koskevassa tapauksessa tai erityisen vakavassa tilanteessa määräaika on korkeintaan kolme kuukautta. Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa suosituksen.

Komissio valvoo suositukseen sisältyviä toimenpiteitä tarkkailukäyntien yhteydessä tämän asetuksen -11 artiklan mukaisesti ja laatii kertomuksen neuvostolle. Kertomus on julkaistava kuukauden kuluessa.

Jos asianomainen jäsenvaltio ei toteuta asianmukaisia toimenpiteitä neuvoston suosituksen toisessa alakohdassa asetetun määräajan puitteissa, komissio kehottaa neuvostoa vahvistamaan, että suositus ei ole johtanut tuloksellisiin toimiin. Neuvoston katsotaan tehneen päätöksen, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä hylätä suosituksen kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto antaa samanaikaisesti komission ehdotuksesta virallisen raportin Eurooppa-neuvostolle.

Prosessi toisessa alakohdassa tarkoitetusta neuvoston suosituksesta neuvoston lopulliseen suositukseen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettuun Eurooppa-neuvostolle annettavaan raporttiin voi kestää korkeintaan kuusi kuukautta.

Poikkeaminen keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä asianmukaisesta sopeuttamisurasta arvioidaan kokonaisarvioinnin perusteella käyttäen lähtökohtana rakenteellista rahoitusasemaa ja siihen sisällytetään menojen analyysi harkinnanvaraisten tulopuolen toimenpiteiden jälkeen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Arvioitaessa, onko poikkeama merkittävä, käytetään erityisesti seuraavia perusteita:

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta rahoitusaseman muutosta arvioitaessa, poikkeamaa pidetään merkittävänä, jos se on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai vähintään 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa muutoksia menoissa, joista on vähennetty harkinnanvaraiset tulopuolen toimenpiteet, jos kokonaisvaikutus julkistalouden rahoitusasemaan on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai kumulatiivisesti kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos asianomainen jäsenvaltio on päässyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta huomattavasti parempaan tulokseen ottaen huomioon liiallisen makrotalouden epätasapainon olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos se johtuu epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla on julkisyhteisöjen rakenteelliseen rahoitusasemaan suuri vaikutus, joka on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana, tai jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen edellyttäen, että tämä ei vaaranna julkisen talouden kestävyyttä keskipitkällä aikavälillä.

3. Jos merkittävä poikkeama julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavasta sopeuttamisurasta jatkuu tai on erityisen vakava, komissio antaa ▌asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. ▌Neuvosto julkistaa suosituksen. Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään toimintalinjojaan asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

3 a. Kun jäsenvaltio kutsutaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan ja jäsenvaltion väliseen kokoukseen, jossa jäsenvaltio selittää kantaansa, pyydettyä toimenpidettä tai poikkeamaa sen vaatimuksista, kokouksen kutsuu koolle

a) Euroopan parlamentti

b) asianomaisen jäsenvaltion parlamentti

c) puheenjohtajavaltion parlamentti."

9 a.       Lisätään artikla seuraavasti:

"-11 artikla

1. Komissio varmistaa pysyvän vuoropuhelun jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti. Tätä varten komissio tekee kaikkiin jäsenvaltioihin säännöllisiä konsultointikäyntejä ja tarvittaessa myös valvontakäyntejä.

Komissio voi kutsua Euroopan keskuspankin tai muiden asiaankuuluvien toimielinten edustajia osallistumaan konsultointi- ja valvontakäynneille, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

2. Konsultointi- tai valvontakäyntejä järjestäessään komissio toimittaa tarvittaessa alustavat tuloksensa asianomaisille jäsenvaltioille huomautuksia varten.

3. Konsultointikäyntien yhteydessä komissio tarkastelee jäsenvaltion senhetkistä taloudellista tilannetta ja määrittää riskit tai mahdolliset vaikeudet noudattaa tämän asetuksen tavoitteita.

4. Valvontakäyntien yhteydessä komissio valvoo prosesseja ja tarkistaa, että toimet on toteutettu neuvoston tai komission päätöksen mukaisesti tämän asetuksen tavoitteita noudattaen. Valvontakäyntejä tehdään vain poikkeustapauksissa ja vain jos näiden tavoitteiden saavuttamisessa on huomattavia riskejä tai vaikeuksia.

5. Komissio tiedottaa talous- ja rahoituskomitealle valvontakäyntien syistä.

6. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet konsultointi- ja valvontakäyntien sujumisen helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä tarjottava tai ne voivat omasta aloitteestaan tarjota kaikkien asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten apua konsultointi- ja valvontakäyntien valmistelussa ja toteutuksessa.

9 b.       Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Osana tässä asetuksessa tarkoitettua monenvälistä valvontaa neuvosto ja komissio suorittavat SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kokonaisarvion."

9 c.        Lisätään artikla seuraavasti:

"11 a artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto arvioivat tämän asetuksen täytäntöönpanoa komission vuotuisen kertomuksen perusteella."

9 d.       Lisätään artikla seuraavasti:

"12 a artikla

Uudelleentarkastelu

1. Komissio julkaisee viimeistään...* ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

2. Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Jos kertomuksessa havaitaan esteitä talous- ja rahaliittoa koskevien perussopimusten määräysten ja erityisesti täytäntöönpanotoimiin liittyvien määräysten moitteettomalle toiminnalle, komissio antaa Eurooppa-neuvostolle tarvittavat suositukset.

4. Kertomukseen sisällytetään ehdotus neuvoston käänteisen määräenemmistöäänestyksen ulottamisesta koskemaan kaikkia tässä asetuksessa tarkoitetun menettelyn vaiheita.

5. Komissio laatii viimeistään ...* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia, joilla perustetaan unionin sääntöjen mukaisesti kannustinmekanismi, jonka tarkoituksena on myöntää takeet useille Eurooppa 2020 -hankejoukkovelkakirjoja koskeville aloitteille.

*Virallinen lehti: Pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä."

10.        Korvataan kaikki viittaukset 'perustamissopimuksen 99 artiklaan' koko asetuksessa viittauksilla 'perussopimuksen 121 artiklaan'.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                                Puheenjohtaja

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Sharon Bowles

Puheenjohtaja

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 4. maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä oikeudellisten asioiden valiokuntaa antamaan työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti lausunnon sellaisten erilaisten lainsäädäntöehdotusten oikeusperustasta, joiden oikeusperustan muuttamista koskevia tarkistuksia on esitetty asiasta vastaavassa valiokunnassanne ja/tai työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 12. huhtikuuta 2011.

Talouden ohjauspaketilla pyritään vastaamaan tarpeeseen harjoittaa talouspolitiikan yhä tiiviimpää koordinointia ja tiukempaa valvontaa talous- ja rahaliitossa.

Paketti käsittää kuusi lainsäädäntöehdotusta.

Ehdotuksia tarkastellaan erikseen liitteessä. Käytännöllisyyden vuoksi seuraavassa on yhteenveto valiokunnan päätelmistä, jotka koskevat asianmukaista oikeusperustaa kussakin tapauksessa:

– Ehdotus parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (KOM(2010)0527, 2010/0281(COD))

Asetusehdotuksen ainoa tarkoitus on laajentaa talouden valvontaa, minkä mahdollistaa SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta. Siksi tämä oikeusperusta vaikuttaa asianmukaiselta.

– Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (KOM(2010)0523 lopullinen, 2010/ 0277(NLE))

Ehdotuksen päätarkoituksena on kannustaa finanssipoliittiseen vastuullisuuteen asettamalla kansallisille julkisen talouden kehyksille vähimmäisvaatimukset ja varmistaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehokkuus. Siksi komission ehdottama oikeusperusta, SEUT-sopimuksen 126 artiklan 14 kohdan kolmas alakohta, vaikuttaa asianmukaiselta.

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2010)0526, 2010/0280(COD))

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinointia tehostetaan. SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta vaikuttaa siksi olevan asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

– Ehdotus neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (KOM(2010)0522 lopullinen, 2010/0276 (CNS))

Kun otetaan huomioon, että ehdotuksen päätavoitteena on määrittää yksityiskohtaiset säännöt liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamiseen, ainoa asianmukainen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 126 artiklan 14 kohta.

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (KOM(2010)0524, 2010/0278(COD))

SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohdan yhdessä 136 artiklan kanssa katsotaan muodostavan asianmukaisen oikeusperustan.

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (KOM(2010)0525, 2010/0279(COD))

Kun otetaan huomioon ehdotuksen päätarkoitus, makrotalouden epätasapainon tehokas korjaaminen euroalueella, SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta yhdessä 136 artiklan kanssa muodostaa asianmukaisen oikeusperustan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 12. huhtikuuta 2011 hyväksyä edellä mainitut suositukset yksimielisesti(1).

Kunnioittavasti,

Klaus-Heiner Lehne

Liite

Asia: Oikeusperusta ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2010)0526 – C7-0300/526 – 2010/0280(COD))

Talous- ja rahoituskriisi on tuonut esiin tarpeen tarkistaa talous- ja rahaliiton (EMU) puitteita, jotta olemassa olevia välineitä voidaan vahvistaa ja koordinointia ja monenvälistä valvontaa koskevia menettelyjä voidaan laajentaa. Kuten komissio korostaa perusteluissaan, järjestelmää on tiukennettava, jotta "julkisen talouden kiintopisteeksi saataisiin makrotalouden vakaus ja julkisen talouden kestävyys, jotka ovat ennakkoedellytys tuottavuuden ja työllisyyden pysyvälle kasvulle"(2).

Talouden ohjauspaketti sisältää kuusi ehdotusta, joilla pyritään vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja seurantaa talous- ja rahaliitossa Eurooppa 2020 -strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Jälkimmäinen näistä on uusi valvontajakso, jossa yhdistetään vakaus- ja kasvusopimukseen(3) kuuluvat prosessit ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat.

Kahdessa käsiteltävistä ehdotuksista käsitellään liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, ja ne perustuvat SEUT-sopimuksen 126 artiklan 14 kohtaan. Neljässä muussa ehdotuksessa tarkastellaan monenvälistä valvontamenettelyä, ja ne perustuvat 121 artiklan 6 kohtaan, kaksi ehdotuksista yhdessä SEUT-sopimuksen 136 artiklan kanssa.

Ehdotukset seuraavat kahta komission tiedonantoa(4) ja Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 tekemää sopimusta tarpeesta vahvistaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista. Talouden ohjauspaketti esitettiin 29. syyskuuta 2010.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (tästedes ehdotus) on ensimmäisessä käsittelyssä asiasta vastaavassa talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ja sen esittelijänä toimii Corien Wortmann-Kool. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on antanut asiasta lausunnon (valmistelijana Pervenche Berès).

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyysi 4. maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä oikeudellisten asioiden valiokuntaa antamaan työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti lausunnon oikeusperustasta. Esitetyillä tarkistuksilla pyritään muuttamaan oikeusperusta yhdestä, 126 artiklan 6 kohdan muodostamasta perustasta monen osatekijän oikeusperustaksi – 126 artiklan 6 kohta yhdessä 148 artiklan 3 ja 4 kohdan kanssa tai 121 artiklan 6 kohta yhdessä 136 artiklan kanssa.

Taustaa

Neuvoston asetusta (EY) N:o 1466/97, joka on niin sanottu vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevä osio, muutettiin vuonna 2005 asetuksella (EY) N:o 1055/2005 sekä täydennettiin neuvoston vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon tehostamisesta 20. maaliskuuta 2005 antamalla kertomuksella. Tarkasteltavalla ehdotuksella pyritään muuttamaan tätä asetusta edelleen.

Asetuksessa N:o 1466/97 esitetään säännökset, joilla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat varovaista finanssipolitiikkaa ja että niiden julkistalous on kestävää.

Tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioita vaaditaan "saavuttamaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysymään siinä sekä esittämään tätä varten vakaus- tai lähentymisohjelma" (johdanto-osan 4 kappale). Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet määritellään prosenttiosuutena suhteessa BKT:hen, ja ne eriytetään jäsenvaltioittain lähellä tasapainoa olevaan rahoitusasemaan. Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitettaan, odotetaan lähestyvän sitä tietyllä vuosittaisella vauhdilla.

Tarkoista puitteista huolimatta varsinainen talouden tilanne osoittaa, että edistyminen kohti keskipitkän aikavälin tavoitteita on ollut yleensä riittämätöntä. Rakenteellinen rahoitusasema on lisäksi käytännössä osoittautunut julkisen talouden perusrahoitusaseman riittämättömäksi mittariksi.

Perustelujen(5) mukaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion uudistaminen on välttämätöntä heikkouksien korjaamiseksi. Ehdotuksessa keskitytään siksi seuraaviin toimenpiteisiin:

–         Nykyisistä keskipitkän aikavälin tavoitteista ja vaatimuksesta, jonka mukaan lähentymistä on vuosittain tapahduttava 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, on tehtävä toteutuskelpoisia ottamalla käyttöön uusi varovaisen finanssipolitiikan periaate. Se merkitsee, että vuotuiset menot eivät saa ylittää BKT:n varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia.

Neuvosto olisi velvoitettava valvomaan toteutuvatko "kyseisten jäsenvaltioiden esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet" (9 ja 10 artikla).

–   Komissio voi antaa jäsenvaltioille varoituksen, jos ne eivät noudata näitä säännöksiä (6 artikla).

–   Jos tilanne toistuu tai on erityisen vakava, neuvosto voi antaa jäsenvaltiolle perussopimuksen 121 artiklan mukaisen suosituksen korjaavista toimista. Suositus voidaan julkaista (6 artikla).

Tästä seuraa, että asetusehdotuksessa säädetään tarkoista säännöistä, joilla pyritään varmistamaan jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinointi ja taloudellinen suorituskyky.

Ehdotettu oikeusperusta

121 artiklan 6 kohta

6. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla antaa yksityiskohtaiset säännöt 3 ja 4 kohdassa(6) tarkoitetusta monenvälisestä valvontamenettelystä.

136 artikla

1.        Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja perussopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti neuvosto hyväksyy 121 ja 126 artiklassa tarkoitetuista menettelyistä asian kannalta sopivaa menettelyä noudattaen, viimeksi mainitun artiklan 14 kohdassa tarkoitettua menettelyä lukuun ottamatta, niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, koskevia toimenpiteitä, joilla

(a)    tehostetaan näiden jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamista ja sen valvontaa;

(b)    laaditaan näitä jäsenvaltioita koskevat talouspolitiikan laajat suuntaviivat huolehtien samalla niiden yhteensopivuudesta koko unionin osalta hyväksyttyjen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kanssa sekä niiden valvonnasta.

2.        Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin äänestyksiin osallistuvat vain ne neuvoston jäsenet, jotka edustavat jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.

Kyseisten neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

148 artiklan 3 ja 4 kohta

3. Jokainen jäsenvaltio antaa neuvostolle ja komissiolle vuosittain selvityksen tärkeimmistä 2 kohdassa tarkoitettujen työllisyyttä koskevien suuntaviivojen mukaisesti toteuttamistaan työllisyyspolitiikan toimenpiteistä.

4. Neuvosto tarkastelee 3 kohdassa tarkoitettujen selvitysten perusteella ja työllisyyskomitean lausunnon saatuaan vuosittain jäsenvaltioiden toteuttamaa työllisyyspolitiikkaa ottaen huomioon työllisyyttä koskevat suuntaviivat. Neuvosto voi komission suosituksesta antaa suosituksia jäsenvaltioille, jos se tämän tarkastelun perusteella pitää sitä aiheellisena.

Unionin tuomioistuimen lähestymistapa

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toimenpiteellä on oltava periaatteessa vain yksi oikeusperusta. Jos unionin toimenpidettä tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai kaksi eri tekijää, jotka kuuluvat eri oikeusperustojen soveltamisalaan, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen tekijä, säädöksellä on oltava yksi ainoa oikeusperusta, toisin sanoen se, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää(7).

Vain jos poikkeustapauksessa näytetään, että toimenpiteellä on useampi samanaikainen tarkoitus tai jos siinä on useita osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimenpidettä annettaessa voidaan käyttää useaa eri oikeusperustaa(8).

Ehdotetun oikeusperustan tarkastelu

Asetusehdotuksen johdanto-osan 4 kappaleen mukaan ehdotuksen päätarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltioita vaaditaan "saavuttamaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysymään siinä sekä esittämään tätä varten vakaus- tai lähentymisohjelma". Siksi on selvää, että ehdotuksen tavoitteena on varmistaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiukka koordinointi.

Ehdotuksen säännösten läheisempi tarkastelu tukee päätelmää. Sen 5 artiklassa esitetään yksityiskohtaiset säännöt varovaisen finanssipolitiikan periaatteesta, 6 artiklassa asetetaan neuvostolle velvoite valvoa vakausohjelmien täytäntöönpanoa ja 7–10 artiklassa esitetään jäsenvaltioille myönnettyjä poikkeuksia koskevat säännöt.

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet vaikuttavat muodostavan yksityiskohtaiset säännöt yhdenmukaisemmalle monenväliselle valvontamenettelylle SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Siksi SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta on asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

Lisäksi on välttämätöntä määrittää, voivatko tarkasteltavan ehdotuksen tavoitteet oikeuttaa useamman oikeusperustan soveltamisen. Kuten edellä käy ilmi, unionin tuomioistuimen kanta on asiassa tiukka.

Ensinnäkin on huomattava, että 148 artikla kuuluu työllisyyttä koskevaan IX osastoon. Artiklan ansiosta neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan hyväksyä suuntaviivoja, jotka jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon työllisyyspolitiikassaan.

148 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan neuvosto voi tarkastella "jäsenvaltioiden toteuttamaa työllisyyspolitiikkaa ottaen huomioon työllisyyttä koskevat suuntaviivat" ja esittää ehdotuksia jäsenvaltioille. Nämä määräykset eivät ole perusta lainsäädännön hyväksymiselle stricto sensu.

Tämän perusteella 148 artikla ei ole asianmukainen oikeusperusta.

Toiseksi voidaan vastata lyhyesti kysymykseen, voiko SEUT-sopimuksen 136 artikla olla asianmukainen oikeusperusta. Kun otetaan huomioon, että ehdotettua toimenpidettä on tarkoitus soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa, 136 artikla ei ole asianmukainen, sillä se pätee vain euroalueen jäsenvaltioihin.

Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella vaikuttaa, että SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta on ehdotuksen asianmukainen oikeusperusta.

(1)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

(2)

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EU) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta, perustelut.

(3)

Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostavat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 ja vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma.

(4)

Talouspolitiikan koordinoinnin tehostaminen, 12.5.2010; Talouspolitiikan koordinoinnin tehostaminen vakautta, kasvua ja työpaikkoja varten – välineet vahvempaan EU:n talouden ohjausjärjestelmään, 30.6.2010.

(5)

Ks. perustelujen 1 kappale.

(6)

SEUT-sopimuksen 121 artikla

3. Turvatakseen jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen neuvosto valvoo komission antamien kertomusten perusteella jokaisen jäsenvaltion sekä unionin taloudellista kehitystä sekä sitä, onko niiden talouspolitiikka 2 kohdassa tarkoitettujen laajojen suuntaviivojen mukaista, ja suorittaa säännöllisesti kokonaisarvion. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tiedot toteuttamistaan tärkeistä talouspoliittisista toimenpiteistä sekä muut tarpeellisina pitämänsä tiedot tätä monenvälistä valvontaa varten.

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa menettelyssä todetaan, että jäsenvaltion talouspolitiikka ei ole 2 kohdassa tarkoitettujen laajojen suuntaviivojen mukaista tai että se voi vaarantaa talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan, komissio voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle varoituksen. Neuvosto voi komission suosituksesta antaa kyseiselle jäsenvaltiolle tarpeelliset suositukset. Neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää julkistaa suosituksensa.

Tätä kohtaa sovellettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

Muiden neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(7)

Asia C-91/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-3651.

(8)

Asia C-338/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2004, s. I-4829.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.3.2011)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

(KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

Valmistelija: Pervenche Berès

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio esitteli 29. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpaketin, joka koskee talouden ohjausjärjestelmän tehostamista EU:ssa ja euroalueella. Paketti muodostuu kuudesta ehdotuksesta, joista neljä käsittelee finanssiasioita, mukaan lukien vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen, kun taas kahdella uudella asetuksella pyritään tunnistamaan orastavat makrotalouden epätasapainotilat EU:ssa ja euroalueella sekä puuttumaan niihin.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi noudatettava tarkemmin vakaus- ja kasvusopimusta ja että finanssipolitiikan koordinointia olisi tiivistettävä. Vakaus- ja kasvusopimuksen niin kutsutun ennalta ehkäisevän osion puitteissa julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annettua nykyistä asetusta (EY) N:o 1466/97 tarkistetaan sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot harjoittavat hyvinä aikoina "varovaista" finanssipolitiikkaa tarvittavan puskurin kasvattamiseksi huonoja aikoja varten. Lisäksi niin kutsutun korjaavan osion puitteissa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoa koskevaan asetukseen (EY) N:o 1467/97 ehdotetaan tarkistuksia sen varmistamiseksi, että velkakehitystä seurataan tarkemmin ja että se asetetaan yhdenvertaiseen asemaan alijäämän kehityksen kanssa.

Ehdotukseen sisältyy myös sellaisen direktiivin laatiminen, jolla otetaan käyttöön jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioiden kannustamiseksi finanssipoliittiseen vastuullisuuteen siten, että vahvistetaan kansallisia finanssipolitiikan kehyksiä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja varmistetaan, että ne ovat sopusoinnussa perussopimusten velvoitteiden kanssa. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään ja korjaavaan osioon tehtävien muutosten tukemiseksi komissio ehdottaa myös täytäntöönpanon valvontamekanismien tehostamista euroalueen jäsenvaltioiden tapauksessa.

Huomioita

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään komission ehdotusta julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta. Valmistelija on niin ikään sitä mieltä, että vakaus- ja kasvusopimus on epäonnistunut mitä tulee sekä sen ennalta ehkäisevään että korjaavaan osioon ja että sitä on uudistettava. Uudistuksen olisi pohjauduttava sen olemassaolon aikana saatuihin kokemuksiin nykyinen talous- ja sosiaalikriisi mukaan lukien. Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotus vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion uudistamiseksi on monilta osin puutteellinen, ja esittää näin ollen tarkistuksia jäljempänä esitettyjen keskeisten näkökohtien käsittelemiseksi:

–         EU:n julkisen talouden valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin puitteita pitäisi laajentaa siten, että niihin sisällytettäisiin työllisyys ja sosiaaliset näkökohdat. SEUT-sopimuksen 148 artikla pitäisi näin ollen lisätä oikeusperustaksi valvontakehyksen ennalta ehkäisevässä osiossa.

–         Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen jäsenvaltioiden olisi vakaus- tai lähentymisohjelmansa esittäessään sekä sen käsittelyn aikana otettava huomioon SEUT-sopimuksen 148 artiklaan perustuvat välineet ja erityisesti jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat. Työllisyyskomitean sekä sosiaalisen suojelun komitean olisi näin ollen osallistuttava aktiivisesti kaikkiin asiaan liittyviin valvontamenettelyihin.

–         Vakaus- ja lähentymisohjelmien monenvälinen valvonta olisi suoritettava osana EU-ohjausjaksoa, joka olisi sisällytettävä asetukseen ja toteutettava yhdessä makrotalouden ja sosiaalisen epätasapainon seurannan sekä talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen täytäntöönpanon tarkastelun kanssa.

–         Jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmiin olisi sisällyttävä tiedot jäsenvaltioiden julkistalouden tavoitteiden yhteensopivuudesta EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian, kuten Eurooppa 2020 -strategian, sekä erityisesti talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen kanssa.

–         Tilapäinen poikkeaminen finanssipolitiikasta – jonka valmistelija määrittelee mieluummin tehokkaaksi kuin varovaiseksi, joka on vailla määritelmää oleva termi – asetuksessa esitetyllä tavalla olisi sallittava vakavan taloudellisen laskusuhdanteen lisäksi myös sosiaalisen laskusuhdanteen tapauksessa.

–         Rakenteellisia uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden mahdollisuutta poiketa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteistaan ei pitäisi kytkeä eläkeuudistuksiin, joilla pyritään edistämään tiettyjä malleja. Tämä mahdollisuus olisi sen sijaan suotava sellaisia rakenteellisia uudistuksia toteuttaville jäsenvaltioille, jotka myötävaikuttavat työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen sekä köyhyyden vähentämiseen.

Lopuksi valmistelija pitää erittäin tärkeänä sitä, että talouden ohjausjärjestelmän tehostaminen kulkee käsi kädessä unionin talouden ohjausjärjestelmän demokraattisen legitiimiyden vahvistamisen kanssa. Euroopan parlamentin roolia olisi näin ollen vahvistettava kautta koko valvontaprosessin. Lisäksi työmarkkinaosapuolten säännöllinen kuuleminen sekä kansallisten parlamenttien tiiviimpi osallistuminen ovat uskottavan ja avoimen valvontakehyksen välttämättömiä edellytyksiä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 6 kohdan,

– ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 6 kohdan yhdessä sen 148 artiklan 3 ja 4 kohdan kanssa,

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Yhteensovitetun työllisyysstrategian kehittämiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisesti jäsenvaltioiden ja unionin olisi noudatettava niitä johtavia periaatteita, jotka koskevat ammattitaitoisen, koulutetun ja mukautumiskykyisen työvoiman sekä talouden muutoksiin reagoivien työmarkkinoiden edistämistä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimenpiteiden olisi oltava täysin SEUT-sopimuksen horisontaalisten määräysten ja erityisesti sen 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklan ja 153 artiklan 5 kohdan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyn yleishyödyllisiä palveluita koskevan pöytäkirjan nro 26 mukaisia.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c) SEUT-sopimuksessa määrätään, että unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyysasteen edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvät vaatimukset.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä sekä saavuttamaan rahoitusvakauden tukema ja uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu.

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteena on terve julkinen talous, jolla pyritään vahvistamaan hintavakauden edellytyksiä sekä saavuttamaan rahoitusvakauden tukema ja uusien työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja kestävä kasvu, ja sen olisi näin ollen vahvistettava pitkän aikavälin investointeja, jotka tähtäävät älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi olisi edelleen mukautettava ottaen huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanosta saatu kokemus.

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien sisältöä sekä menettelyä ja perusteita niiden tutkimiseksi olisi edelleen kehitettävä ja niistä olisi keskusteltava sekä kansallisella että unionin tasolla ottaen huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanosta saatu kokemus erityisesti siltä osin, mitä tulee sen suotuisaan vaikutukseen kasvuun ja työpaikkojen luomiseen sekä unionin kilpailukykyyn ja lähentymiseen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 a) Talouden ohjausjärjestelmän tehostamisen olisi kuljettava käsi kädessä unionin talouden ohjausjärjestelmän demokraattisen legitiimiyden vahvistamisen kanssa, joka olisi saatava aikaan Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien tiiviimmällä ja oikea-aikaisemmalla osallistumisella kaikkiin talouspolitiikan koordinointimenettelyihin ja hyödyntämällä täysimääräisesti SEUT-sopimuksen tarjoamia välineitä ja erityisesti jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sekä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoja.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan julkistalouden toimiin liikkumavaraa erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten investointien tarve.

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon suhteen, jotta voidaan varmistaa kestävä julkinen talous ja nopea edistyminen kestävyyttä kohti jättäen samalla julkistalouden toimiin liikkumavaraa erityisesti, kun otetaan huomioon sellaisten julkisten investointien tarve, jotka edesauttavat unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista ja sen jäsenvaltioiden kilpailukyvyn parantamista ja lähentymistä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(6 a) Tarkastellessaan ja seuratessaan vakaus- ja lähentymisohjelmia sekä erityisesti niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteita tai näihin tavoitteisiin johtavia sopeuttamisuria neuvoston olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion taloudelle ominaiset, suhdanteisiin ja rakenteisiin liittyvät erityispiirteet sekä kunkin jäsenvaltion talouden epäsuorat vaikutukset muiden jäsenvaltioiden talouteen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Velvoite saavuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyä siinä on saatava toimimaan käytännössä esittämällä varovaisen finanssipolitiikan periaatteet.

Poistetaan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(7 a) Olisi saatava aikaan symmetrinen lähestymistapa tehokkaaseen finanssipolitiikkaan koko syklin ajan tehostamalla talousarviota koskevaa kurinalaisuutta taloudellisen elpymisen kausina, jolloin tavoitteena on sallia vastasykliset politiikat ja saavuttaa asteittain julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite. Julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteessa pysyminen antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden reagoida normaaleihin suhdannevaihteluihin ja pitää julkistalouden alijäämä alle viitearvon, joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, sekä varmistaa nopea kehitys kohti kestävää julkista taloutta. Tämän huomioon ottaen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen olisi suotava julkisen talouden toimiin liikkumavaraa erityisesti sellaisten julkisten investointien tapauksessa, jotka edesauttavat unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Vakaus- ja kasvusopimukseen liittyvän kansallisen omavastuullisuuden tehostamiseksi kansallisten julkisen talouden kehysten olisi oltava täysin yhdenmukaisia monenvälistä valvontaa unionissa koskevien tavoitteiden sekä erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kanssa, joista viimeksi mainitun yhteydessä kansallisille parlamenteille ja kaikille muille asianmukaisille sidosryhmille – varsinkin työmarkkinaosapuolille – olisi tiedotettava oikea-aikaisesti ja niiden olisi osallistuttava prosessiin asianmukaisesti.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Varovainen finanssipolitiikka merkitsee, ettei julkisten menojen kasvuvauhti tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, että tätä suurempi kasvu korvataan julkisten tulojen harkinnanvaraisilla kasvattamisella ja että tulojen harkinnanvaraiset alennukset korvataan menojen vähennyksillä.

(9) Tehokas ja kestävä finanssipolitiikka merkitsee tiettyjen tulo- ja menopuolen sääntöjen noudattamista, jossa rakenteellisten verotulojen kasvu lukuun ottamatta odottamattomia ja suhdannelähtöisiä tuloja ja kertaluontoisia toimenpiteitä ei tavallisesti saisi jäädä alle bruttokansantuotteen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin suhdannekierron aikana. Julkisten menojen kasvuvauhti ei tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia suhdannekierron aikana. Tätä suurempi harkinnanvarainen menojen kasvu tai harkinnanvarainen verotulojen vähentäminen korvataan muilla harkinnanvaraisilla lisätoimenpiteillä, joko menojen puolella ja/tai verotulojen puolella. Kestävään finanssipolitiikkaan kuuluu ottaa asianmukaisesti ja nimenomaisesti huomioon raskauttavana tai lieventävänä tekijänä asetuksessa (EY) N:o 1467/97 tarkoitetulla tavalla talouden kestävyyden pitkän tähtäimen tekijät, kuten sosiaalinen osallistaminen, ympäristövaikutukset, erityisesti ilmastonmuutos, sekä muiden haitallisten ulkoisten vaikutusten sisällyttämiseen liittyvät kustannukset, jotka ovat taakka tuleville sukupolville.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden elpymisen helpottamiseksi, jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen.

(10) Tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta voitaisiin poiketa tilapäisesti ja poikkeuksellisesti talouden elpymisen helpottamiseksi, jos talous joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen tai työttömyys kohoaa rajusti, myös aikana, jona talous toimii alle tavanomaisen potentiaalin.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jos varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan merkittävästi, asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on erityisen vakava, asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi annettava suositus tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

(11) Jos tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta poiketaan merkittävästi, asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on erityisen vakava, asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi annettava suositus tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa finanssipolitiikan valvontakehystä, käyttöön olisi perussopimuksen 136 artiklan nojalla otettava erityinen täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä tapauksia varten, joissa varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan merkittävällä tavalla.

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa finanssipolitiikan valvontakehystä, käyttöön olisi SEUT-sopimuksen 136 artiklan nojalla otettava erityinen täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä tapauksia varten, joissa tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan merkittävällä tavalla, toimia jätetään toteuttamatta tai ilmenee haluttomuutta yhteistyöhön.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1466/97

-2 a artikla (uusi) (ennen 1 A jaksoa)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:

 

"-2 a artikla

 

Neuvosto suorittaa monenvälistä valvontaa osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa tämän asetuksen säännösten mukaisesti sekä noudattaen vaatimusta siitä, että jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa ja työllisyyden edistämistä yhteisenä asiana ja että ne koordinoivat politiikkojaan ja toimiaan nämä seikat huomioon ottaen neuvostossa SEUT-sopimuksen 120 ja 146 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

EU-ohjausjakso muodostuu muun muassa vakaus- ja lähentymisohjelmien monenvälisestä valvonnasta tämän asetuksen mukaisesti, makrotalouden ja sosiaalisen epätasapainon ennaltaehkäisemisestä ja korjaamisesta asetuksen (EU) N:o .../2011 mukaisesti, liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä asetuksen (EY) N:o 1467/97 mukaisesti, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen laadinnasta SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti, työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon SEUT-sopimuksen 148 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kyseisten suuntaviivojen täytäntöönpanosta sekä vuosittaisista politiikan suuntaviivoista, jotka vahvistetaan vuosittaisen, talous- ja sosiaaliasioita käsittelevän huippukokouksen perusteella unionin laatiman strategian puitteissa.

 

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien on voitava asianmukaisesti osallistua EU-ohjausjaksoon mahdollisiin päätöksiin liittyvän avoimuuden, omavastuullisuuden ja vastuuvelvollisuuden parantamiseksi. Euroopan parlamentin asianmukaisen osallistumisen varmistamiseksi on tehtävä toimielinten välinen Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja komission sopimus viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Kyseistä menettelyä koskevaa sopimusta on tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden välein ja sitä on tarvittaessa tarkistettava.

 

SEUT-sopimuksen 134 artiklan mukaisesti perustettua talous- ja rahoituskomiteaa, SEUT-sopimuksen 150 artiklan mukaisesti perustettua työllisyyskomiteaa sekä SEUT-sopimuksen 160 artiklan mukaisesti perustettua sosiaalisen suojelun komiteaa on kuultava tarvittaessa.

 

Asianosaisia sidosryhmiä ja erityisesti työmarkkinaosapuolia on kuultava EU-ohjausjakson puitteissa kaikkien sellaisten tärkeimpien politiikkojen laadinnasta, joista Euroopan unionin toimielimet käyvät keskustelua."

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden on toimitettava neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin perussopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa varten tarvittavat tiedot vakausohjelman muodossa; ohjelma on olennainen perusta hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle voimakkaalle kestävälle kasvulle.

1. Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden on toimitettava neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin perussopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa varten tarvittavat tiedot vakausohjelman muodossa; ohjelma on olennainen perusta hintavakaudelle, kilpailukyvylle, lähentymiselle ja työpaikkoja luovalle voimakkaalle kestävälle kasvulle.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1466/97

3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"a a) tiedot julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen yhdenmukaisuudesta unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen kanssa,"

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen;

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, jotka edesauttavat unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista;

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

3 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistalouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-urasta politiikan säilyessä muuttumattomana, suunnitelluista tulopuolen harkinnanvaraisista toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta koskevista oletuksista on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.

3. Edellä 2 kohdan a, a a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistalouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista kehitysurista, julkisten menojen kasvusta ja sen vaikutuksesta unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamiseen, julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-urasta politiikan säilyessä muuttumattomana, suunnitelluista tulopuolen harkinnanvaraisista toimenpiteistä, kasvu-urista ja talouden kilpailukykyä ja lähentymistä koskevista indikaattoreista ja keskeisistä taloutta koskevista oletuksista on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana perussopimuksen 121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisten jäsenvaltioiden esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

1. Komission, talous- ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana SEUT-sopimuksen 121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa sekä SEUT-sopimuksen 148 artiklassa tarkoitettua työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon tarkastelua kyseisten jäsenvaltioiden vakausohjelmissaan esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä julkistalouden velan arvioidun kehityksen, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio havaitsee jonkin yhtäkkisen ulkoisen häiriötekijän, neuvosto voi muuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta kyseessä olevan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission ehdotuksesta.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio parantamaan suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on tarkoituksenmukainen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi, ja käyttämällä vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa tai liiallinen makrotalouden epätasapaino taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko suhdannekorjatun rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio parantamaan suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on tarkoituksenmukainen julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi, ja käyttämällä vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa tai liiallinen makrotalouden tai sosiaalinen epätasapaino taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko suhdannekorjatun rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet, vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla –- 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen on tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan ja unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden mukaista.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja siten julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä ajan myötä edistävänä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään tehokkaana ja kestävänä ja siten julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä ajan myötä edistävänä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen arvioitua tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia eikä verotulojen kasvu jää jälkeen valtion tulojen kasvusta, paitsi jos ylitykset tai vajeet korvataan harkinnanvaraisilla tulo- tai menopuolen toimenpiteillä;

Perustelu

Ks. Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n tarkistus 1. Lisäksi väite, jonka mukaan hallitukset voivat valvoa menoja, mutta eivät tuloja, on epätosi. Niin menot kuin tulotkin ovat voimakkaassa vuorovaikutuksessa suhdannekiertoon, ja laskusuhdanne tuhoaa verotuloja samalla tavalla kuin se lisää julkisia menoja.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä tasoa, joka on alle bruttokansantuotteen varovaisen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna bruttokansantuotteen varovaiseen keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin määritellään niin, että varmistetaan tarkoituksenmukainen sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten menojen kasvuvauhdin ero bruttokansantuotteen tehokkaaseen ja kestävään keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin nähden määritellään niin, että varmistetaan tarkoituksenmukainen sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta;

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti päivitettävien ennusteiden perusteella.

Tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti päivitettävien ennusteiden perusteella.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten suurten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen, ja joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävää sopeuttamisuraa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon ja että rahoitusaseman odotetaan palaavan ohjelmakauden aikana julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla on tarkoitus varmistaa turhia menoja karsimalla saatujen julkisten varojen tehokkaampi käyttö ja jotka edesauttavat unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden sekä sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön pakollisen täysin rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa kiinnitetään erityistä huomiota eläkejärjestelmien kestävyyteen. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako vakausohjelman sisältö kestävän lähentymisen saavuttamista euroalueella, talouspolitiikan kiinteämpää yhteensovittamista ja onko asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukaista.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako vakausohjelman sisältö kestävän lähentymisen saavuttamista euroalueella, talouspolitiikan kiinteämpää yhteensovittamista ja onko asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka SEUT-sopimuksen 9 artiklan, erityisesti mitä tulee korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen mukaista.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta sopeuttamisuralta.

Ainoastaan jos talous joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen tai työttömyys kohoaa rajusti, myös välittömästi sen jälkeen ja sinä ajanjaksona, kun talous toimii edelleen potentiaaliaan heikommin, jäsenvaltioiden sallitaan tilapäisesti talouden elpymistä helpottaakseen poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan mukaiselta sopeuttamisuralta.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komission suosituksesta ja talous- ja rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos neuvosto perussopimuksen 121 artiklan mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on lujitettava erityisesti varovaisen finanssipolitiikan suhteen, neuvosto kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komission suosituksesta ja talous- ja rahoituskomiteaa, työllisyyskomiteaa sekä sosiaalisen suojelun komiteaa kuultuaan neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-sopimuksen 9 ja 121 artiklan mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on lujitettava erityisesti tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan suhteen, se kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto seuraa vakausohjelmien toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden antamien tietojen sekä komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen varovaisesta finanssipolitiikasta erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

1. Osana SEUT- sopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto seuraa vakausohjelmien toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden antamien tietojen sekä komission, talous- ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean sekä sosiaalisen suojelun komitean arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetusta varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan merkittävästi, komissio voi liiallisen alijäämän syntymisen estämiseksi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetusta tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta poiketaan merkittävästi, komissio voi liiallisen alijäämän syntymisen estämiseksi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: varovaisen finanssipolitiikan mukainen menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata menoja alentamalla; ja poikkeaman kokonaisvaikutus julkistalouden rahoitusasemaan on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai vähintään 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan mukainen menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata menoja alentamalla; ja poikkeaman kokonaisvaikutus julkistalouden rahoitusasemaan on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai vähintään 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos asianomainen jäsenvaltio on päässyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta huomattavasti parempaan tulokseen ottaen huomioon liiallisen makrotalouden epätasapainon olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos asianomainen jäsenvaltio on päässyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen ottaen huomioon liiallisen makrotalouden ja sosiaalisen epätasapainon olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos talous joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen tai työttömyys kohoaa rajusti.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen vakava, neuvosto antaa komission suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa suosituksen.

3. Jos merkittävä poikkeama tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen vakava, neuvosto antaa komission suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa suosituksen.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin perussopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa varten tarvittavat tiedot lähentymisohjelman muodossa; ohjelma on olennainen perusta hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle voimakkaalle kestävälle kasvulle.

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja komissiolle säännöllisin väliajoin perussopimuksen 121 artiklan mukaista monenvälistä valvontaa varten tarvittavat tiedot lähentymisohjelman muodossa; ohjelma on olennainen perusta hintavakaudelle, kilpailukyvylle, lähentymiselle ja työpaikkoja luovalle voimakkaalle kestävälle kasvulle.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1466/97

7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"a a) tiedot julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen yhdenmukaisuudesta unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen kanssa,"

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä pitkän aikavälin kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien potentiaalisen kasvun paraneminen;

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista talouspoliittisista toimenpiteistä, joita toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien kustannushyötyanalyysi suurista rakenneuudistuksista, jotka edesauttavat unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista;

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

'3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistalouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-urasta politiikan säilyessä muuttumattomana, suunnitelluista tulopuolen harkinnanvaraisista toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta koskevista oletuksista on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.

3. Edellä 2 kohdan a, a a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistalouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista kehitysurista, julkisten menojen kasvusta ja sen vaikutuksesta unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamiseen, julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-urasta politiikan säilyessä muuttumattomana, suunnitelluista tulopuolen harkinnanvaraisista toimenpiteistä, kasvu-urista ja talouden kilpailukykyä ja lähentymistä koskevista indikaattoreista ja keskeisistä taloutta koskevista oletuksista on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana perussopimuksen 121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa kyseisten jäsenvaltioiden esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutettavat ja/tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana ja kestävään lähentymiseen pääsemiseksi.

1. Komission, talous- ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana SEUT-sopimuksen 121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä valvontaa sekä SEUT-sopimuksen 148 artiklassa tarkoitettua työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon tarkastelua kyseisten jäsenvaltioiden lähentymisohjelmissaan esittämien julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä julkistalouden velan arvioidun kehityksen, arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat taloutta koskevat oletukset uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos komissio havaitsee jonkin yhtäkkisen ulkoisen häiriötekijän, neuvosto voi muuttaa julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta kyseessä olevan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission ehdotuksesta.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen on tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan ja unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden mukaista.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja siten julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä ajan myötä edistävänä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään tehokkaana ja kestävänä ja siten julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä ajan myötä edistävänä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä;

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä tasoa, joka on alle bruttokansantuotteen varovaisen keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna bruttokansantuotteen varovaiseen keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin määritellään niin, että varmistetaan tarkoituksenmukainen sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei ylitä bruttokansantuotteen tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten menojen kasvuvauhdin ero bruttokansantuotteen tehokkaaseen ja kestävään keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin nähden määritellään niin, että varmistetaan tarkoituksenmukainen sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta;

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset alennukset joko korvataan menojen leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka molemmilla.

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset alennukset joko korvataan menojen leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka molemmilla niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka eivät ole saavuttaneet julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteitaan.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti päivitettävien ennusteiden perusteella.

Tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti päivitettävien ennusteiden perusteella.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön pakollisen täysin rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.

Kyseisissä uudistuksissa kiinnitetään erityistä huomiota eläkejärjestelmien kestävyyteen. Näitä uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta edellyttäen että poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen varmuusmarginaali suhteessa alijäämän viitearvoon.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan kiinteämpää yhteensovittamista ja onko asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukaista. ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, varmistaako lähentymisohjelman sisältö joustavan osallistumisen valuuttakurssimekanismiin.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan kiinteämpää yhteensovittamista ja onko asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka SEUT-sopimuksen 9 artiklan, erityisesti mitä tulee korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen mukaista. ERM2-valuuttakurssimekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, varmistaako lähentymisohjelman sisältö joustavan osallistumisen valuuttakurssimekanismiin.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta sopeuttamisuralta.

Ainoastaan jos talous joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen tai työttömyys kohoaa rajusti, myös välittömästi sen jälkeen ja sinä ajanjaksona, kun talous toimii edelleen potentiaaliaan heikommin, jäsenvaltioiden sallitaan tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan mukaiselta sopeuttamisuralta.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komission suosituksesta ja talous- ja rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos neuvosto perussopimuksen 121 artiklan mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on lujitettava erityisesti varovaisen finanssipolitiikan suhteen, neuvosto kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. Komission suosituksesta ja talous- ja rahoituskomiteaa, työllisyyskomiteaa sekä sosiaalisen suojelun komiteaa kuultuaan neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-sopimuksen 9 ja 121 artiklan mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä on lujitettava erityisesti tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan suhteen, se kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto seuraa lähentymisohjelmien toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, antamien tietojen sekä komission ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen varovaisesta finanssipolitiikasta erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

1. Osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto seuraa lähentymisohjelmien toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, antamien tietojen sekä komission, talous- ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean arvioiden perusteella erityisesti havaitakseen tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: varovaisen finanssipolitiikan mukainen menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata menoja alentamalla; ja poikkeaman kokonaisvaikutus julkistalouden rahoitusasemaan on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai vähintään 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: tehokkaan ja kestävän finanssipolitiikan mukainen menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata menoja alentamalla; ja poikkeaman kokonaisvaikutus julkistalouden rahoitusasemaan on vähintään 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen yhden vuoden aikana tai vähintään 0,25 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos asianomainen jäsenvaltio on päässyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitetta huomattavasti parempaan tulokseen ottaen huomioon liiallisen makrotalouden epätasapainon olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos asianomainen jäsenvaltio on päässyt julkistalouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen ottaen huomioon liiallisen makrotalouden ja sosiaalisen epätasapainon olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos talous joutuu vakavaan yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos talous joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen tai työttömyys kohoaa rajusti.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 1466/97

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen vakava, neuvosto antaa komission suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen vakava, neuvosto antaa komission suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa suosituksen.".

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

21.10.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Liam Aylward, Fiona Hall, Janusz Wojciechowski


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.9.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

21.10.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Corien Wortmann-Kool

21.9.2010

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

12.4.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Hyväksytty (pvä)

19.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

18

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marta Andreasen, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Thomas Mann, Claudio Morganti

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Karima Delli

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.4.2011

Päivitetty viimeksi: 26. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus