Процедура : 2010/0276(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0179/2011

Внесени текстове :

A7-0179/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.14
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0425

ДОКЛАД     *
PDF 498kWORD 504k
2 май 2011 г.
PE 454.690v03-00 A7-0179/2011

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

(COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Diogo Feio

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

(COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0522),

–   като взе предвид член 126, параграф 14 , втора алинея от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0396/2010),

   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 февруари 2011 г.(1),

–   като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0179/2011),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията, съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  приканва Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № …/…

за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 126, параграф 14, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след като представи проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(3),

като взе предвид становището на Европейската централна банка,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)      Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да води до спазване на ръководните принципи за стабилни цени, стабилни и балансирани публични финанси и парични условия, устойчив платежен баланс, с цел постигане на устойчив растеж и социално сближаване, както и на заложените в ДЕС и ДФЕС цели, като същевременно се зачитат хоризонталните клаузи на Договорите.

(2)      Пактът за стабилност и растеж първоначално е включвал Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит и Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 година относно Пакта за стабилност и растеж. Регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97 бяха изменени през 2005 г. съответно от Регламенти (ЕО) № 1055/2005 и (ЕО) № 1056/2005. Освен това беше приет Доклад на Съвета от 20 март 2005 г., озаглавен „Подобряване на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж“.

(2а)    Настоящият регламент не следва да засяга упражняването на основни права, както са признати от правото на държавите-членки и правото на Съюза. Той не следва да засяга и правото да се договарят, сключват и прилагат колективни трудови договори и да се предприемат трудови протести, в съответствие с националните право и практики, съобразени с правото на Съюза.

(2б)    Необходимо е всеобхватно и интегрирано решение на кризата с дълга в еврозоната, тъй като до момента непоследователният подход не даде резултат.

(2в)     Политическият отговор на държавите-членки на оценките, решенията, препоръките и предупрежденията, отправени към тях от Комисията или Съвета в рамките на Европейския семестър, следва да се взема предвид i) при процедурите за прилагане на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж, ii) при мерките за принудително изпълнение с цел коригиране на макроикономически дисбаланси в еврозоната, iii) за гарантиране, че условията, свързани с разпределението на Европейския валутен фонд, са адекватно пригодени към основните принципи на съответната държава-членка и че нейните икономически политики са правилни, и iv) за гарантиране, че финансовата помощ от Европейския валутен фонд за държавите-членки ще облекчи сътресенията от икономическото приспособяване, ще им помогне да избегнат неизпълнението на задълженията по държавния дълг, ще предотврати разходите за други държави от пренасянето на кризата и ще гарантира финансовата стабилност на еврозоната като цяло.

(2г)     Комисията следва да има по-силна и независима роля в процедурата за засилено наблюдение. Това се отнася до специфични за държавите-членки оценки, мониторинг, мисии, препоръки и предупреждения. Освен това ролята на Съвета трябва да бъде ограничена по отношение на мерките, водещи до евентуални санкции, и гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в Съвета трябва да се използва при всяка възможност в съответствие с ДФЕС. Членовете на Съвета, представляващи съответната държава-членка и онези държави-членки, които не спазват препоръките на Съвета за предприемане на корективни действия съгласно Пакта за стабилност и растеж или за преодоляване на прекомерните макроикономически дисбаланси, не следва да участват в гласуването.

(3)      Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни и устойчиви публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност и водещ до създаване на трудова заетост. Следователно изпълнението му следва да бъде съобразено със способността му да изпълни тези цели.

(4)      Необходимо е засилване на общата рамка за икономическо управление, включително по отношение на подобряване на бюджетното наблюдение, в съответствие с високата степен на интеграция между икономиките на държавите-членки в рамките на Европейския съюз и особено в еврозоната.

(4а)    Събитията в икономиката в Съюза поставиха нови предизвикателства пред провеждането на националната фискална политика и по-конкретно изведоха на преден план необходимостта от хармонизирани минимални изисквания по отношение на правилата и процедурите, съставящи бюджетните рамки на държавите-членки.

(4б)    Подобрената рамка за икономическо управление следва да разчита на няколко взаимосвързани и последователни политики за устойчив растеж и създаване на работни места, и по-конкретно стратегия на Съюза за растеж и създаване на работни места, отделяща особено внимание на развитието и укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на международната търговия и конкурентоспособност, ефективна рамка за недопускане на прекомерни бюджетни позиции и тяхното коригиране (Пакта за стабилност и растеж), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономически дисбаланси, минимални изисквания спрямо националните бюджетни рамки, засилено регулиране и надзор на финансовите пазари (включително макропруденциален надзор от Европейския комитет за системен риск), както и надежден постоянен механизъм за преодоляване на кризи.

(4в)     Постигането и поддържането на динамичен единен пазар следва да се счита за елемент на правилното и плавно функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(4г)     Пактът за стабилност и растеж и рамката на Съюза за икономическо управление като цяло следва да допълват и да са съвместими със стратегията на Съюза за растеж и създаване на работни места, която подобрява конкурентоспособността на Съюза. Екологичната отговорност, социалният прогрес и стабилността, както и развитието и укрепването на единния пазар също следва да бъдат разглеждани от тази рамка. Като общ принцип, тези взаимни връзки не следва да уреждат освобождавания от разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж.

(4д)    Укрепването на икономическото управление следва да върви ръка за ръка със засилването на демократичната легитимност на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде постигнато чрез по-непосредствено и по-навременно участие на Европейския парламент и на националните парламенти по време на процедурите за координация на икономическите политики.

(4е)     Държавите-членки следва да предвидят фискални уредби като например национални фискални правила, съблюдаващи принципите, установени в Директива 2011/.../ЕС на Съвета [относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки], и за участието на напълно независими публични институции в бюджетния процес и средносрочната бюджетна рамка. Националните бюджетни правила следва да допълват ангажиментите на държавите-членки в рамките на Пакта за стабилност и растеж. Националните институции следва да играят по-изразена роля в бюджетното наблюдение с цел засилване на националната ангажираност, подобряване на прилагането чрез национално обществено мнение и допълване на икономическия и политически анализ, който съществува на равнище ЕС.

(4ж)   Европейският семестър за координация на икономическите политики (Семестърът) следва да играе жизненоважна роля за изпълнението на изискването по член 121, параграф 1 от ДФЕС, според което държавите-членки провеждат икономическите си политики като въпрос от общо значение и ги координират по съответен начин. Прозрачността, отговорността и независимият надзор са неразделна част от подобреното икономическо управление. Съветът и Комисията следва да оповестяват публично и да посочват основанията за своите позиции и решения на подходящите етапи от процедурите за координация на икономическите политики. Националните бюджетни рамки следва да включват установяване на независими фискални органи и укрепване на ролята им и да гарантират публикуването на прозрачни фискални статистики.

(4з)     Без да се засягат правата и задълженията им съгласно ДФЕС, държавите-членки, чиято парична единица не е еврото, следва да имат право да прилагат законодателството относно икономическото управление.

(4и)    Опитът, придобит по време на първото десетилетие от функционирането на Икономическия и паричен съюз, и допуснатите грешки показват необходимост от подобряване на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде изградено на основата на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприетите правила и политики и на по-стабилна рамка за наблюдение на националните икономически политики на равнището на Съюза.

(4й)    При прилагането на настоящия регламент Комисията и Съветът следва да вземат предвид всички фактори от значение, както и икономическото и бюджетното положение на съответните държави-членки, и по-специално дали са предмет на коригираща програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд. В допълнение следва да се въведе преходен период, за да се даде възможност на държавите-членки да приспособят своите политики към някои от разпоредбите на настоящия регламент.

(4к)    Съгласно член 3 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договорите, държавите-членки гарантират, че националните процедури в бюджетната област им позволяват да изпълняват своите произтичащи от Договорите задължения в тази област. Следователно държавите-членки, чиято парична единица е еврото, следва да включат целите на фискалната рамка на Съюза в националното си право и да гарантират осигуряването на подходящи бюджетни процедури и органи за постигането на тези цели.

(4л)    Постоянният механизъм за преодоляване на кризи следва да бъде приет съгласно обикновена законодателна процедура и вдъхновен от метода на Съюза, с цел, от една страна, да се затвърди участието на Парламента и да се подобри демократичната отчетност, а от друга страна, да се разчита на опита, независимостта и безпристрастността на Комисията.

(4м)    Променливостта на пазарите и равнищата на спреда на държавни облигации на някои държави, чиято парична единица е еврото, налагат решителни действия за защита на стабилността на еврото.

(4н)    Европейският валутен фонд следва да обслужва три цели: той следва да покрива процент от държавния дълг на държавите-членки, който може да бъде платен без излагане на риск на финансовата стабилност на някоя друга държава-членка или на еврозоната като цяло (еврооблигации); той следва да помага на всяка държава-членка с финансови затруднения да разреши кризата, в която би могла да е въвлечена (постоянен механизъм за преодоляване на кризи); и накрая, той следва да мобилизира ресурси за финансиране на инвестиции, които могат да насърчават икономически растеж (проектни облигации).

(4о)    Държавите-членки, чиято парична единица е еврото, следва да обединят до [...] процента от държавния дълг под солидарна отговорност (еврооблигации). Докато общото издаване би увеличило ликвидността на облигациите на капиталовия пазар, солидарната отговорност служи за подпомагане на онези държави, които са изправени пред растящи трудности при набирането на капитал. Еврооблигациите следва да имат предимство пред дълга на национални правителства. Те биха могли да спомогнат за популяризиране на еврото като резервна валута.

(4п)    С цел укрепване на фискалната дисциплина, държавите с надеждни икономически и фискални политики следва да имат възможност да заемат до пълните [...] процента от своя БВП, докато държавите с по-слаба икономическа или фискална позиция би следвало да плащат премия/допълнителен лихвен процент или да имат единствено възможност да заемат по-малък дял от своя БВП в еврооблигации. В краен случай, ако участваща държава непрекъснато провежда неустойчиви икономически или фискални политики, нейното участие в емисията на еврооблигации следва да бъде прекратено.

(4р)    За да се запази финансовата стабилност на еврозоната като цяло, следва да се създаде Европейски валутен фонд, управляван съгласно правилата на Съюза и финансиран по-специално с приходите от глобите. Този фонд следва да се основава на решенията, взети от Съвета на 9–10 май 2010 г., и на становището на Еврогрупата от 28 ноември 2010 г.

(5)      Необходимо е засилване на правилата за бюджетната дисциплина и за съгласуването с нея и прилагането ѝ, по-специално чрез увеличаване на значението на равнището и изменението на дълга и на общата устойчивост.

(5а)    Критерият за дълг, включително дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата, следва да бъде по-добре внедрен на всеки етап от процедурата при прекомерен дефицит с цел да се гарантира устойчивостта на публичните финанси, като същевременно се поддържат адекватни равнища на публични инвестиции.

(5б)    Консолидирането на европейския единен пазар е съществена предпоставка за гарантиране на правилното функциониране и укрепването на Икономическия и паричен съюз. В този смисъл е необходимо да се премахнат съществуващите регулаторни и физически бариери, които правят невъзможно постигането на единно европейско железопътно пространство, особено в товарния транспорт.

(5в)     Следва да се гарантира по-добър баланс между икономическите основания и политическата свобода на действие, но правилата следва да останат прости, прозрачни и приложими.

(5г)     Следва да се отдели по-голямо внимание на оценката на устойчивостта на публичните финанси, включително равнището на дълга, профила на дълга (включително падежа) и динамиката му, в хода на конвергенцията, насочена към конкретни за държавите-членки средносрочни бюджетни цели, включени в програмите за стабилност и конвергенция.

(5д)    В допълнение към процедурата за прекомерен дефицит следва да се установи ясна хармонизирана рамка за измерване и мониторинг на динамиката на дълга, включително на скритите и условните задължения, като например публичните пенсионни задължения и публичните гаранции (независимо дали, наред с другото, по отношение на главница, лихви или потоци от приходи) във финансовия сектор и в рамките на инвестициите при публично-частни партньорства, а също и разходите, които тези инвестиции пораждат за националния бюджет с течение на времето.

(5е)     Рамката за контрол на публичния и частния дълг следва да бъде съвместима с дългосрочния растеж като надлежно отчита антицикличната роля на бюджетната политика, както и да подобрява предпоставките за инвестиции и развитие на вътрешния пазар, като се отчитат специфичните приоритети и потребности на държавите-членки.

(6)      Прилагането на съществуващата процедура за прекомерен дефицит въз основа на двата критерия — за дефицита и за дълга, изисква ▌количествена референтна стойност, която отчита стопанския цикъл, спрямо който да се преценява дали съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт намалява в достатъчна степен и дали се приближава към референтната стойност с удовлетворителен темп, или се приема за положение на временно отклонение по пътя на намаляване в достатъчна степен. В оценката следва да се вземе предвид цялата съвкупност от значими фактори.

(6а)    Разработването на разумна и устойчива фискална политика следва да постига и поддържа по ефективен начин средносрочната бюджетна цел. Придържането към средносрочната бюджетна цел за бюджетните позиции следва да предостави на държавите-членки предпазен марж спрямо референтната стойност за държавния дефицит от 3 % от БВП, да гарантира бърз напредък към устойчивост и същевременно да им даде възможност за бюджетно маневриране, особено като се имат предвид потребностите от публични инвестиции.

(7)      Неспазването на количествената референтна стойност за намаляване на дълга не следва да бъде достатъчно за установяването на прекомерен дефицит, който следва да взема под внимание цялата съвкупност от действащи фактори, обхванати от доклад на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от Договора. По-конкретно, оценката на ефекта на цикъла, както и на структурата и коригирането на операциите наличности-потоци върху развитието на дълга, може да бъде достатъчно условие, за да се изключи наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дълга.

(7а)    Сред предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж стимулът за провеждане на разумна и устойчива фискална политика следва да включва задължение за учредяване на лихвоносен депозит, което се налага временно на държава-членка, чиято парична единица е еврото и която не осъществява задоволителен напредък към бюджетна консолидация. Мярката следва да се предприема, в случай че след първоначално предупреждение от страна на Комисията държавата-членка запазва същата линия на поведение, което, макар да не преминава в нарушение на забраната за прекомерен дефицит, е неразумно и потенциално опасно за гладкото функциониране на Икономическия и паричен съюз и следователно Съветът издава препоръка в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС.

(8)      При установяването на наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дефицит и стъпките, водещи до него, е необходимо да се вземат под внимание характерът, структурата и качеството на разходите, включително правителствените инвестиционни разходи и други свързани фактори, обхванати от доклада съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС, ако съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт не надхвърля референтната стойност. Тези фактори винаги следва да се вземат предвид при установяване на наличието на прекомерен дефицит въз основа на критерия за дълга и стъпките, водещи до него.

(8а)    Дори когато е установено наличието на прекомерен дефицит, всички свързани фактори следва да бъдат взети предвид при последващите стъпки на процедурата. По-специално при определянето на крайния срок за коригиране на прекомерния дефицит и неговото евентуално удължаване следва да бъде съответно взето предвид прилагането на политики, насочени към увеличаване на средносрочния темп на потенциален растеж в контекста на общата стратегия за растеж на Съюза.

(8б)    При отчитането на цялостните пенсионни реформи измежду свързаните фактори, основният въпрос следва да бъде дали те засилват дългосрочната устойчивост на цялата пенсионна система, без същевременно да увеличават рисковете за средносрочното бюджетно състояние.

(9)      Докладът на Комисията съгласно член 126, параграф 3 от ДФЕС следва да отчете по съответния начин качеството на националната фискална рамка, тъй като тя играе решаваща роля за подпомагане на фискалната консолидация и устойчивите публични финанси. Това отчитане следва да включва минималните изисквания, посочени в Директива на Съвета [относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки], както и други одобрени желателни изисквания по отношение на фискалната дисциплина.

(10)    За да се подпомогне мониторингът на изпълнението на препоръките на Съвета и предизвестията за коригиране на състоянието на прекомерен дефицит, е необходимо те да посочват годишните бюджетни цели в съответствие с изискваното подобрение на бюджетното салдо, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл и с изчистени фискални еднократни и други временни мерки. В този контекст, годишната референтна стойност от 0,5 % от БВП следва да се разбира като средна годишна основа.

(11)    При оценяването на ефективността на действията се използва възможността за съобразяване с разходните цели на консолидирания държавен бюджет като референтна стойност във връзка с прилагането на други набелязани специфични мерки за приходите.

(12)    Когато се преценява дали по изключение да бъде удължен срокът за коригиране на прекомерния дефицит, е необходимо да бъде обърнато ▌внимание на сериозните общи икономически спадове или на изключителните обстоятелства, възникващи в дадена държава-членка.

(13)    Уместно е да се засили прилагането на финансовите санкции и стимули за съобразяване с предизвестията съгласно член 126, параграф 9.

(14)    За да се подсигури спазването от страна на участващите държави-членки на рамката на Съюза за фискален надзор, въз основа на член 136 от ДФЕС следва да бъдат подготвени съобразени с правилата стимули и санкции, които гарантират справедливи, навременни и ефективни механизми за съобразяване с правилата на Пакта за стабилност и растеж.

(14а)  По-чувствителните от икономическа и политическа гледна точка стимули и санкции следва надлежно да отчитат структурата на държавния дефицит и дълг (включително скритите задължения), „икономическия цикъл“, с цел да се избегне процикличната бюджетна политика, както и структурата на публичните приходи и разходи, които са необходими за провеждане на насърчаващи растежа структурни реформи.

(14б)  При изпълнението на рамката, основана на правилата съгласно Пакта за стабилност и растеж, Комисията и Съветът следва надлежно да вземат предвид допълнителната рамка на Европейския инструмент за финансова стабилност или на друг постоянен механизъм за преодоляване на кризи, създаден съгласно член 136, параграф 3 от ДФЕС (Европейския механизъм за стабилност). Доколкото държавите-членки имат право да прибягват към такъв механизъм, те могат да бъдат приканени от Комисията и Съвета да преминат към необходимото прилагане.

(14в)   Следва да бъдат наложени и прилагани стимули и санкции за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, като се вземат предвид много близките взаимни връзки с държавите-членки, чиято парична единица не е еврото, особено за онези държави-членки, за които се очаква да се присъединят към еврозоната, като част от новата многостранна рамка за наблюдение и укрепените инструменти на Пакта за стабилност и растеж, и по-специално като се отдели по-голямо внимание на средносрочните бюджетни цели.

(14г)   Съветът и Комисията следва да оповестяват своите позиции и решения на подходящите етапи от процедурите за координация на икономическите политики, при пълно зачитане на разпоредбите на Договора, с цел гарантиране на ефективен партньорски натиск, а Европейският парламент следва да има възможност да прикани съответните държави-членки да разяснят решенията и политиките си пред неговата компетентна комисия.

(14д)  Годишните препоръки на Комисията по отношение на политиките следва да се обсъждат в Европейския парламент преди началото на обсъжданията в Съвета.

(14е)   Глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент следва да представляват други приходи, както е посочено в член 311 от ДФЕС, и следва да се разпределят за механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. До създаването на този механизъм глобите следва да се разпределят като провизии за финансови инструменти за поделяне на риска по съответните свързани с ЕС проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка в съответствие с разпоредбите на протокол № 5 към Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Договорите.

(15)    Препратките, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1467/97, следва да вземат под внимание новата номерация на членовете в Договора за функционирането на Европейския съюз, както и замяната на Регламент (ЕО) № 3625/93 на Съвета с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

(16)    Поради това Регламент (ЕО) № 1467/97 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1467/97 се изменя, както следва:

1.        Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

1.        Настоящият регламент установява разпоредбите за ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. Процедурата при прекомерен дефицит има за цел да възпира възникването на прекомерни бюджетни дефицити, а в случай че те възникнат – да способства за тяхното бързо преодоляване, като съблюдаването на бюджетната дисциплина се проверява въз основа на критериите за дефицита по държавния бюджет и за държавния дълг.

Съветът използва гласуването с обратно квалифицирано мнозинство при вземането на решение за приемането на препоръки и предизвестия въз основа на официалните позиции на Комисията съгласно член 126 от ДФЕС.

2.        Държава-членка с дерогация може да прилага определените в настоящия регламент правила, приложими за участващите държави-членки и в такъв случай уведомява Комисията за това. Това уведомление се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. За целите на настоящия регламент съответната държава-членка се счита за участваща държава-членка от деня след гореспоменатата публикация.”

2.        Член 2 се изменя, както следва:

а)        в параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.       Смята се, че бюджетният дефицит надхвърля референтната стойност по изключение съгласно член 126, параграф 2, буква а), второ тире от ДФЕС тогава, когато е резултат от необичайно събитие извън контрола на съответната държава-членка и оказва значително влияние върху финансовото състояние на общото управление, или когато е резултат от сериозен икономически или социален спад.“;

б)        създава се следният параграф ▌:

„1а)     Когато надхвърля референтната стойност, съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се смята за намаляващо и за приближаващо референтната стойност с удовлетворителен темп в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) от ДФЕС, ако разликата с референтната стойност е намаляла през предходните три години със среден темп от порядъка на една двадесета годишно в качеството на сравнителен критерий след извършването на оценка, обхващаща период от три години.

Изискването съгласно критерия за дълга се смята също за изпълнено, ако предоставените от Комисията бюджетни прогнози сочат, че изискваното намаление на разликата ще настъпи през тригодишния период, който включва двете години след окончателната година, за която има данни. За държава-членка, която е предмет на процедура за прекомерен дефицит към [дата на приемане на настоящия регламент — да се допълни] и за срок от три години от коригирането на прекомерния дефицит, изискването съгласно критерия за дълга се счита за изпълнено, ако съответната държава-членка осъществи достатъчен напредък към постигане на съответствие съгласно оценките в съответните становища на Съвета относно нейната програма за стабилност или конвергенция.

При прилагането на критерия за изменението на дълга се вземат предвид съответните за всяка държава фактори, както е посочено в параграф 3. При тази оценка се обръща специално внимание на етапа на икономическия цикъл на държавата-членка.“;

в)        параграф 3 се заменя със следното:

„3.       Когато подготвя доклад по смисъла на член 126, параграф 3 от ДФЕС, Комисията взема предвид всички фактори, посочени в този член дотолкова, доколкото те значително засягат оценката на съгласуването с критериите за дефицита и дълга на съответната държава-членка. Докладът отразява по подходящ начин:

– развитието на икономическите показатели в средносрочен план (по-конкретно потенциалния растеж и цикличните развития, инфлацията, прилагането на политики в контекста на общата стратегия за растеж на Съюза и предотвратяването и коригирането на сериозните икономически дисбаланси, както и положението с нетните спестявания в частния сектор);

развитието, свързано с плана за корекции за постигането на средносрочните бюджетни цели (по-конкретно първичните разходи, публичните инвестиции и качеството на публичните финанси като цяло, по-специално ефективността на националните бюджетни рамки) в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97;

– развитието на текущите публични разходи също се взема предвид, и по-специално неговата стабилност в реално изражение;

в доклада също така се анализира съответното развитие на средносрочната държавна дългова позиция, нейната динамика и устойчивост (по-специално ▌рисковите фактори, включително падежната структура и валутното изражение на дълга, регулирането и структурата на операциите наличности-потоци, натрупаните резерви и други финансови активи; гаранциите, особено такива, които са свързани с финансовия сектор; както и всички скрити задължения, като дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата);

освен това Комисията обръща подобаващо и изрично внимание на всички други фактори, които според становището на съответната държава-членка са от значение за цялостната качествена оценка на изпълнението на критериите за дефицита и дълга и които държавата-членка е представила на Съвета и на Комисията. В тази връзка се обръща специално внимание на финансовите вноски за повишаване на международната солидарност и за постигането на политическите цели на Съюза, включително дълг, възникнал под формата на двустранна и многостранна подкрепа между държавите-членки в контекста на гарантиране на финансовата стабилност.

Специално и изрично внимание се обръща също така на финансовата тежест, свързана с операции по рекапитализация и други временни мерки за държавна помощ за финансовия сектор по време на големи финансови смущения и заеми и гаранции, предоставяни на други държави-членки и на Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейски механизъм за стабилност.

Когато подготвя доклад, Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава-членка.

При оценката на спазването въз основа на критерия за дълг, тези фактори се вземат под внимание на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит и дълг, предвидени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от ДФЕС, само ако съотношението на държавния дълг намалява на средно три години.

г)         параграф 4 се заменя със следното:

„4.       Комисията и Съветът правят балансирана цялостна оценка на всички действащи фактори, до степента, в която те засягат оценката на спазването на критерия за дефицит и критерия за дълг от съответната държава-членка. Вземат се предвид съответните фактори, приложими както на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит, посочени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от ДФЕС, тоест да се потвърди, че съответната държава-членка следва да започне процедура за прекомерен дефицит за постигане на противоположното заключение, така и за последващите стъпки съгласно член 126, както е посочено в член 2, параграфи 5 и 6 от настоящия регламент. При оценката на спазването на критерия за дефицит, ако съотношението на държавния дълг към БВП надхвърля референтната стойност, тези фактори се вземат под внимание на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит, предвидени в член 126, параграфи 4, 5 и 6 от ДФЕС, само ако е напълно изпълнено двойното условие на ръководния принцип, а именно, че преди да бъдат взети предвид съответните фактори, дефицитът на консолидирания държавен бюджет остава близо до референтната стойност и неговото превишение над референтната стойност е временно.“

га)       параграф 5 се заменя със следното:

„5.      При всички бюджетни оценки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит Комисията и Съветът обръщат подобаващо внимание на въвеждането на пенсионни реформи, въвеждащи многостълбова система, която включва задължителен „стълб“, изцяло на капиталов принцип, който насърчава дългосрочната устойчивост на пенсионната система, като същевременно не увеличават рисковете за състоянието на бюджета в средносрочен план и други разходи в съответствие с член 126, параграф 3 от ДФЕС.“;

гб)       създава се следният параграф:

„5а.    Въпреки това тези фактори се вземат предвид на отделните етапи на вземането на решение за наличие на прекомерен дефицит при оценката на спазването на критерия за дълга.“;

гв)       параграф 6 се заменя със следното:

„6.      Ако Съветът, като взема предвид позицията на Комисията, реши, въз основа на член 126, параграф 6 от ДФЕС, че в дадена държава-членка е налице прекомерен дефицит, Съветът и Комисията вземат предвид съответните фактори, посочени в параграф 3, тъй като те влияят на положението на съответната държава-членка, и при последващите процедурни стъпки съгласно член 126 от ДФЕС, включително посочените в член 3, параграф 5 и член 5, параграф 2 от настоящия регламент, по-специално при установяването на краен срок за коригирането на прекомерния дефицит и неговото евентуално удължаване. При все това тези фактори не се вземат предвид за решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС за отмяна на някои или всички негови решения съгласно член 126, параграфи 6–9 и параграф 11 от ДФЕС.“;

д)        параграф 7 се заменя със следното:

„7.       За държави-членки, в които прекомерният дефицит над референтната стойност отразява извършването на пенсионна реформа, въвеждаща многостълбова система, която включва задължителен стълб изцяло на капиталов принцип, Комисията и Съветът, отчитат също и разходите за реформата ▌, когато оценяват развитието на размера на дефицита в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, при положение че дефицитът не превишава в значителна степен равнище, което може да се счита за близко до референтната стойност, а съотношението на дълга не надхвърля референтната стойност, при условие че се запазва фискалната устойчивост като цяло. Нетните разходи се вземат предвид и при решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС за отмяна на някои или всички негови решения съгласно член 126, параграфи 6–9 и параграф 11 от ДФЕС, ако дефицитът е намалявал значително и постоянно и е достигнал ниво близо до референтната стойност ▌.“;

2а.      Създава се следният раздел:

„РАЗДЕЛ 1а

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 2a

За да се активизира диалогът между институциите на Съюза, по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, и парламентите, правителствата или други заинтересовани органи на държавите-членки, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да провежда публични разисквания и изслушвания, по-специално във връзка с член 126, параграф 8 от ДФЕС, относно макроикономическото и бюджетното наблюдение, упражнявано от Съвета и Комисията.“

3.        Член 3 се изменя, както следва:

-а)       параграф 1 се заменя със следното:

1.        В рамките на 10 дни от приемането от Комисията на доклад, съставен в съответствие с изискванията на член 126, параграф 3 от ДФЕС, Европейският икономически и финансов комитет предоставя становище в съответствие с член 126, параграф 4 от ДФЕС.“;

а)        параграф 2 се заменя със следното:

„2.       Вземайки предвид становището, посочено в параграф 1, Комисията, ако прецени, че е налице прекомерен дефицит, представя становище и предложение до Съвета в съответствие с член 126, параграфи 5 и 6 от ДФЕС и уведомява Европейския парламент и парламента на съответната държава-членка.“;

б)        ▌параграф 3 се заменя със следното:

3. Съветът взема решение за наличието на прекомерен дефицит съгласно член 126, параграф 6 от ДФЕС, като правило в срок от два месеца след отчетните дати, посочени в член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009. Когато реши, че е налице прекомерен дефицит, Съветът същевременно отправя препоръки до съответната държава-членка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС.“;

в)        параграф 4 се заменя със следното:

„4.       Препоръката на Съвета, направена в съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС, определя срок не по-дълъг от шест месеца, за да бъдат предприети ефективни действия от съответната държава-членка. Когато ситуацията го налага, срокът за ефективни действия може да бъде три месеца. Препоръката на Съвета следва също така да определи краен срок за коригиране на прекомерния дефицит, което следва да бъде завършено в годината, следваща годината на неговото установяване, освен ако са налице особени обстоятелства. В препоръката Съветът изисква държавата-членка да постигне годишни бюджетни цели, които въз основа на прогнозите, аргументиращи препоръката, са съобразени с намаление на дефицита от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки с преки или косвени последици за бюджета, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в препоръката.“;

г)         създава се следният параграф ▌:

„4а.     В срока, посочен в параграф 4, съответната държава-членка докладва на Комисията и на Съвета относно мерките, предприети в отговор на препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Докладът включва целите за държавните разходи и ▌дискреционните приходи, в това число тяхното равнище и тенденции на развитие, в съответствие с препоръката на Съвета съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, както и информация относно взетите мерки и естеството на мерките, предвидени за постигане на целите. Комисията може да изиска от съответната държава-членка допълнителен доклад. Докладът се оповестява публично.“;

га)       създава се следният параграф:

„4б. Компетентна комисия на Европейския парламент може да прикани представител от съответната държава-членка да разясни пред комисията нейната икономическа и бюджетна политика и действията, които тя възнамерява да предприеме за коригиране на положението с прекомерния дефицит. Държавата-членка може също да поиска да бъде поканена в Европейския парламент със същата цел.“;

д)        параграф 5 се заменя със следното:

„5.       Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от ДФЕС и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид факторите, посочени в член 2, параграф 3 от настоящия регламент, принципно може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. В случай на сериозен икономически спад, както е посочено в член 5 на Регламент № 1466/97, Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост.“.

4.        Член 4 се изменя, както следва:

           а)        параграф 1 се заменя със следното:

1. Всяко решение на Съвета да направи своите препоръки публично достояние, когато е установено, че не са предприети ефективни действия съгласно член 126, параграф 8 от ДФЕС, се взема незабавно след изтичане на срока, определен в съответствие с член 3, параграф 4 от настоящия регламент. Същевременно Съветът, по предложение на Комисията, предава официален доклад на Европейския съвет.“;

           б)        параграф 2 се заменя със следното:

„2.       Съветът, когато преценява дали са били предприети ефективни действия в отговор на неговите препоръки, отправени в съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС, основава решението си на доклада, представен от съответната държава-членка съгласно член 3, параграф 4а от настоящия регламент, и неговото изпълнение, както и на всякакви други публично оповестени решения на правителството на съответната държава-членка.

Когато Съветът установи, в съответствие с член 126, параграф 8, че съответната държава-членка не е предприела ефективни действия, той докладва на Европейския съвет.

Комисията може да осъществява посещения за диалог или за наблюдение на място съгласно член 10а. За участващите държави-членки и държавите-членки, които участват във валутния механизъм ERM II, тези посещения се осъществяват в сътрудничество с Европейската централна банка. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от посещението и оповестява публично своите констатации.

2а.      Европейският парламент се информира за случаите, описани в параграфи 1 и 2.“.

5.        Член 5 се изменя, както следва:

а)        параграф 1 се заменя със следното:

„1.       Всяко решение на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната държава-членка от еврозоната да вземе мерки за намаляване на дефицита съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, се взема в срок от два месеца от решението на Съвета, установяващо, че не са предприети ефективни действия съгласно член 126, параграф 8. В предизвестието Съветът изисква от държавата-членка да постигне годишните бюджетни цели, които въз основа на прогнозите, аргументиращи предизвестието, са съобразени с намаление на дефицита от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки с преки или косвени последици за бюджета, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в предизвестието. Съветът също така указва мерките, благоприятстващи постигането на тези цели.“;

б)        създава се следният параграф 1a:

„1а.     След предизвестието на Съвета, изпратено в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС, съответната държава-членка докладва на Европейския парламент, на Комисията и на Съвета относно предприетите мерки в отговор на предизвестието на Съвета. Докладът включва цели за държавни разходи и за дискреционни мерки по отношение на приходите, в това число тяхното равнище и тенденции на развитие, както и информация относно взетите мерки в отговор на конкретните препоръки на Съвета, за да се позволи на Съвета при необходимост да вземе решение в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент. Комисията наблюдава и оценява предприетите коригиращи мерки за справяне с прекомерния дефицит посредством посещение в съответствие с член 10а и представя доклад на Съвета. Докладът се оповестява публично.“;

ба)      създава се следният параграф:

„1б.    Компетентна комисия на Европейския парламент може да прикани съответната държава-членка да разясни пред комисията своята икономическа и бюджетна политика и действията, които възнамерява да предприеме за коригиране на положението с прекомерния дефицит. Държавата-членка може също да поиска да бъде поканена в Европейския парламент със същата цел.“;

в)        параграф 2 се заменя със следното:

„2.       Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от ДФЕС и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид факторите, посочени в член 2, параграф 3 от настоящия регламент, принципно може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. В случай на сериозен икономически спад, Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, при условие че преразгледаната препоръка не застрашава фискалната устойчивост.“.

6.        Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

1.        Съветът, когато преценява дали са били предприети ефективни действия в отговор на неговото предизвестие, изпратено в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС, основава решението си на доклада, представен от съответната държава-членка съгласно член 5, параграф 1а от настоящия регламент, и неговото изпълнение, както и на всякакви други публично оповестени решения на правителството на съответната държава-членка и на резултата от доклада на Комисията, посочен в член 5, параграф 1а.

2. Когато са изпълнени условията за прилагане на член 126, параграф 11 от ДФЕС, Съветът налага санкции в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС. Всяко подобно решение следва да бъде взето не по-късно от два месеца след решението на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната участваща държава-членка да предприеме мерки в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС.“.

7.        Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

„В случай че участващата държава-членка не успее да предприеме действия, съответстващи на последователните решения на Съвета съгласно член 126, параграфи 7 и 9 от ДФЕС, решението на Съвета за налагане на санкции в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, следва да бъде взето в рамките на шестнадесет месеца от датите за докладването на данните, определени в член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 479/2009. В случай че се прилага член 3, параграф 5 или член 5, параграф 2 от настоящия регламент, 16-месечният срок се променя съответно. В случай на умишлено заплануван дефицит, за който Съветът е решил, че е прекомерен дефицит, се прилага ускорена процедура. Компетентната комисия на Европейския парламент може да прикани държавата-членка да докладва пред неговата компетентна комисия.“

7а.      Създава се следният член:

,,Член 7a

Срещи между парламенти

При покана за среща между компетентната комисия на Европейския парламент и държава-членка за разясняване на позиция, необходимо действие или отклонение от изискванията в настоящия регламент, срещата се свиква под егидата на една от следните институции:

а) Европейския парламент;

б) парламента на държавата-членка; или

в) парламента на ротационното председателство.“.

8.        Член 8 се заменя със следния текст:

„Член 8

Решенията на Съвета за засилване на санкциите в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, се вземат не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009. Решенията на Съвета за отмяна на някои или на всички негови решения в съответствие с член 126, параграф 12 от ДФЕС се вземат, след консултация с Европейския парламент, не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009.“.

9.        В член 9, параграф 3 позоваването „член 6“ се заменя с позоваването „член 6, параграф 2“.

10.      Член 10 се изменя, както следва:

а)        уводното изречение на параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.       Комисията и Съветът извършват редовно наблюдение на прилагането на действията, предприети:“;

аа)      създава се следният параграф:

„1а.    Комисията и Съветът докладват на Европейския парламент своите заключения съгласно параграф 1.“;

б)        в параграф 3 позоваването „Регламент (ЕО) № 3605/93“ се заменя с позоваване „Регламент (ЕО) № 479/2009“.

10а.    Създава се следният член:

„Член 10а

1.        Комисията осигурява постоянен диалог с органите на държавите-членки в съответствие с целите на настоящия регламент. Поради това Комисията извършва посещения във всички държави-членки с цел поддържането на редовен диалог, а при необходимост – за наблюдение.

Комисията може да покани представители на Европейската централна банка, ако счете това за целесъобразно, или на други заинтересовани институции да участват в посещенията за диалог и за наблюдение.

2. При организиране на посещенията за диалог или за наблюдение Комисията по целесъобразност изпраща неокончателните си констатации на съответната държава-членка за коментар.

3. В контекста на посещенията за диалог Комисията прави преглед на действителното икономическо положение в държавата-членка и определя рисковете или трудностите при спазването на целите на настоящия регламент.

4. В контекста на посещенията за наблюдение Комисията извършва мониторинг на процесите и потвърждава, че са предприети мерки в съответствие с решенията на Съвета или на Комисията в съответствие с целите на настоящия регламент. Посещения за наблюдение се извършват само в изключителни случаи и само когато са налице значителни рискове или трудности за постигането на тези цели.

5. Комисията информира Икономическия и финансов комитет за основанията за извършване на посещенията за наблюдение.

6. Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на посещенията за диалог и за наблюдение. По искане на Комисията и на доброволен принцип държавите-членки предоставят помощта на всички съответни национални органи за подготовката и провеждането на посещенията за диалог и за наблюдение.“.

11.      Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Когато Съветът реши да наложи санкции на участваща държава-членка в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, като правило се налага глоба. Съветът може да реши да допълни тази глоба с други мерки, предвидени в член 126, параграф 11 от ДФЕС.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да прикани съответната държава-членка, в рамките на три месеца от датата на известието за санкциите, посочени в параграф 1, да разясни пред комисията причините, поради които не е коригирала прекомерния дефицит въпреки получените предупреждения. Държавата-членка може също да поиска да бъде поканена в Европейския парламент със същата цел.“.

12.      Член 12 се заменя със следния текст:

„Член 12

1.        Размерът на глобата се определя въз основа на твърд компонент, възлизащ на 0,2 % от БВП, и променлив компонент. Определянето на променливия компонент се основава на оценка от страна на Съвета относно това, дали участващата държава-членка е предприела ефективни действия. Ако Съветът счита, че държавата-членка е предприела ефективни действия, не се прилага променлив компонент. Решението да не се прилага променлив компонент се взема с квалифицирано мнозинство. Ако се счита, че държавата-членка не е предприела ефективни действия, променливият компонент възлиза принципно на една десета от разликата между дефицита като процент от БВП за предходната година и или референтната стойност на дефицита на консолидирания държавен бюджет, или, в случай че неспазването на бюджетната дисциплина включва и критерия за дълг, салдото по консолидирания държавен бюджет като процент от БВП, което е трябвало да бъде постигнато през същата година съгласно предизвестието, отправено съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС.

2.        Всяка следваща година, докато решението за съществуването на прекомерен дефицит не бъде отменено, Съветът преценява дали съответната участваща държава-членка е предприела ефективно действие в отговор на предизвестието на Съвета съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. В тази годишна оценка Съветът решава в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС да засили санкциите, освен ако съответната участваща държава-членка се е съобразила с предизвестието на Съвета. Ако е взето решение за допълнителна глоба, тя се изчислява по същия начин, по който се изчислява променливият компонент на глобата в параграф 1.

3. Всяка отделна глоба, посочена в параграфи 1 и 2, не може да надхвърля горната граница от 0,2 % от БВП.“

13.      Член 13 се отменя и позоваването на него в член 15 се заменя с позоваването „член 12“.

14.      Член 16 се заменя със следния текст:

„Член 16

Глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент, представляват други приходи, както е посочено в член 311 от ДФЕС, и се разпределят за механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. До създаването на този механизъм глобите се разпределят като провизии за финансови инструменти за поделяне на риска за съответните европейски проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка в съответствие с разпоредбите на протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Договорите.“.

14а.    Създава се следният член:

„Член 17а

1.        До ... и веднъж на всеки три години след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.

2.        Докладът и всички съпътстващи предложения се препращат на Европейския парламент и на Съвета.

3.        Ако в доклада се установяват пречки за правилното функциониране на онези правила и разпоредби в Договорите, които регулират икономическия и паричен съюз, Комисията прави необходимите препоръки на Европейския съвет.

4.        Член 2, параграф 1а не се прилага за държава-членка, която е предмет на процедура за прекомерен дефицит към датата на приемане на настоящия регламент, ако съответната държава-членка спазва своята програма за стабилност или конвергенция и свързаните становища на Съвета. Член 2, параграф 1а се прилага след отменяне на процедурата.“.

15.      Всички позовавания на „член 104“ се заменят в регламента с позовавания на „член 126 от ДФЕС“.

16.      В точка 2 от приложението позоваванията в колона І на „член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета“ се заменят с позоваването „член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

За държава-членка, която е предмет на процедура за прекомерен дефицит към [дата на приемане на настоящия регламент — да се попълни] и за срок от три години от коригирането на прекомерния дефицит, изискването съгласно критерия за дълга се счита за изпълнено, ако съответната държава-членка осъществи достатъчен напредък за постигане на съответствие съгласно оценките в съответните становища на Съвета относно нейната програма за стабилност или конвергенция.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в […] на […] година.

           За Съвета

           Председател

(1)

         Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

ОВ С , , стр. .


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-жа Sharon Bowles

Председател

Комисия по икономически и парични въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище относно правното основание за предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM (2010) – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

Уважаема г-жо Bowles,

С писмо от 4 март 2011 г. изискахте от комисията по правни въпроси, съобразно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент, да представи становище относно подходящото правно основание за различните предложения за законодателство, във връзка с които са внесени изменения за промяна на правното основание във Вашата комисия като водеща комисия и/или комисията по заетост и социални въпроси.

Комисията по правни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 12 април 2011 г.

Пакетът за икономическо управление цели ответна реакция по отношение на необходимостта от по-добра координация и по-строго наблюдение на икономическите политики в икономическия и паричен съюз.

Пакетът се състои от шест предложения за законодателство.

Предложенията са анализирани отделно в приложението. С цел удобство, заключенията на комисията относно подходящото правно основание във всеки случай са изложени както следва:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ((COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).

Единствената цел на предложението за регламент е разширяването на процедурата на икономическо наблюдение, в съответствие с допустимото съобразно член 121, параграф 6 от ДФЕС. Това правно основание изглежда подходящо.

- Предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (COM (2010) 523 окончателен, 2010/ 0277 (NLE))

Основната цел на предложението е да насърчи фискалната отговорност чрез установяване на минимални изисквания за националните рамки и да гарантира ефективността на процедурата при прекомерен дефицит. Следователно правното основание, предложено от Комисията, а именно алинея трета от член 126, параграф 14 от ДФЕС, изглежда подходящо.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики ((COM (2010) 526, 2010/0280 (COD))

Предложението има за цел гарантиране на засилената координация на икономическите политики на държавите-членки. Следователно изглежда, че член 121, параграф 6 от ДФЕС е подходящото правно основание за това предложение.

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM (2010) 522 окончателен, 2010/ 0276 (CNS))

С оглед на факта, че основната цел на предложението е определянето на подробни правила, които да се следват при прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, единственото подходящо правно основание е член 126, параграф 14 от ДФЕС.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (COM (2010)0524, 2010/0278(COD))

Счита се, че член 121, параграф 6, заедно с член 136 от ДФЕС представляват подходящото правно основание.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната ((COM 2010) 525, 2010/0279 (COD))

С оглед на целта на предложението, която е да се засили ефективното коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната, член 121, параграф 6, заедно с член 136 от ДФЕС представляват подходящото правно основание.

На заседанието си от 12 април 2011 г. комисията по правни въпроси взе единодушно решение относно горепосочените препоръки(1).

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

Приложение

Относно: правното основание на предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM (2010) 522, 2010/ 0276 (CNS))

Пакетът за икономическо управление се състои от шест предложния, които целят засилване на координацията и наблюдението върху икономическите политики в икономическия и паричен съюз (ИПС) в контекста на Стратегия "Европа 2020" и Европейския семестър - нов цикъл на наблюдение, който ще съвмести процеса по ПСР (Пакт за стабилност и растеж) и Насоките за широка икономическа политика.

Две предложения се отнасят до процедурата при прекомерен дефицит. И двете се основават на член 126, параграф 14 от ДФЕС. Четири предложения се отнасят до процедурата на многостранно наблюдение и се основават на член 121, параграф 6. Две от тези предложения се основават на член 121, параграф 6 заедно с член 138 от ДФЕС.

Тези предложения представляват ответна реакция по отношение на слабостите на текущата система, проявили се на фона на глобалната икономическа и финансова криза. Според Комисията системата трябва да се засили "с цел да се затвърдят макроикономическата стабилност и устойчивостта на публичните финанси, които са предпоставки за постигането на траен растеж на производството и заетостта"(2).

Предложенията следват две съобщения на Комисията(3) и споразумение на Европейския съвет от юни 2010 г. относно необходимостта от засилване на координацията на икономическите политики на държавите-членки. Пакетът за икономическо управление беше представен на 29 септември 2010 г.

Предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит се разглежда понастоящем от комисията по икономически и парични въпроси, като докладчик е Diogo Feio. Комисията по заетост и социални въпроси дава становище (докладчик: David Casa). Европейският парламент действа в рамките на процедура на консултация.

Правното основание на Регламент № 1467/97 е член 126, параграф 14.

Внесените във водещата комисия (ECON) изменения имат за цел да променят правното основание - от правно основание, заложено единствено в член 121, параграф 14 на правно основание, заложено в член 121, параграф 14 и член 136.

Контекст

Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година се счита за корективна мярка по отношение на ПСР (Пакт за стабилност и растеж). Регламентът установява разпоредбите за ускоряване и изясняване на процедурата при прекомерен дефицит, дефинирана в член 126 от ДФЕС.

Целта му е да се избегне сериозна грешка в бюджетните политики, която може да изложи на риск устойчивостта на публичните финанси и потенциално да застраши Европейския паричен съюз. Това се изразява в задължението за държавите-членки да избягват прекомерните дефицити по държавните бюджети, които се установяват съобразно два основни критерия: дефицит и дълг. Процедурата при прекомерен дефицит (ППД), чрез която се изпълнява забраната за прекомерните дефицити, предвижда поредица от стъпки, които трябва да се следват; системата се поддържа от механизъм за контрол върху изпълнението, който определя финансовите санкции за неспазване на установените в регламента разпоредби.

Съобразно Обяснителния меморандум на Комисията(4), реформата на корективните мерки на ПСР е необходима като отговор на редица недостатъци, изведени на преден план от икономическата и финансовата криза. Следователно, предложението е съсредоточено върху следните елементи:

           -"Критерият за дълга съгласно ППД да стане действащ." Развитията в областта на дълга трябва да се следят по-строго и да се поставят на равна нога с развитията в областта на дефицита.

           - "Контролът върху изпълнението се засилва чрез въвеждането на нов пакет от финансови санкции за държавите-членки от еврозоната, които постепенно ще се включат в процеса на много по-ранен етап. (...) За да се ограничат дискреционните действия при привеждането в действие, се предвижда механизъм на „обратно гласуване“ за налагането на нови санкции във връзка с последващите етапи от ППД."

Предложеното правно основание

Предложението на Комисията се основава на член 126, параграф 14 от ДФЕС, който гласи следното:

Член 126, параграф 14

Допълнителни разпоредби относно прилагането на процедурата, описана в настоящия член, се съдържат в Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договорите.

Съветът с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Европейската централна банка, приема подходящи разпоредби, които ще заменят горепосоченият протокол.

При спазване на останалите разпоредби на настоящия параграф, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, определя подробни правила и определения за прилагането на разпоредбите на горепосочения протокол.

Правното основание, предложено с внесено в ECON изменение, е член 126, параграф 14 от ДФЕС заедно с член 136 от ДФЕС.

Член 136

1.        За да допринесе за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз и съгласно съответните разпоредби на Договорите, Съветът, в съответствие с подходящата процедура измежду посочените в членове 121 и 126, с изключение на процедурата, предвидена в член 126, параграф 14, приема мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел:

а)     да се засилят координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина;

б)     да се разработят отнасящи се за тях насоки на икономическа политика, като се внимава те да бъдат съвместими с насоките, приети за Съюза като цяло, и да се осигури съответното наблюдение.

2.        Единствено членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, участват в гласуването на мерките, посочени в параграф 1.

Квалифицираното мнозинство от споменатите членове се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

Подход на Съда на Европейския съюз

В съответствие със съдебната практика по принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако при проверката на целта и съдържанието на дадена мярка на Съюза се установи, че тя има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни правни основания и ако едната от тях може да бъде определена като основна или доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което се изисква от основната или доминираща цел или съставна част(5).

Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва да се основава на съответстващите различни правни основания(6).

Анализ на правното основание

Член 126 е част от Дял VIII, Глава 1, икономическа политика, от ДФЕС. Разпоредбата установява стъпките, които Комисията и Съветът трябва да следват, когато прилагат процедурата при прекомерен дефицит (ППД). В съответствие с тази процедура Съветът и Комисията следят националните дефицити и издават препоръки.

Член 126, параграф 14 позволява на Съвета да приема допълнителни мерки по ППД в съответствие със специална процедура (по предложение от Комисията и след консултация с Европейския парламент).

Глава 4 от Дял VIII съдържа специфични разпоредби за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Член 136 позволява на Съвета да вземе решение относно специфични мерки за държавите-членки, чиято парична единица е еврото:

- за засилване на координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина

- за установяване на насоки на политиката.

Член 136 изтъква, че тези мерки се приемат в съответствие с подходящата процедура измежду посочените в членове 121(7) и 126, с изключение на процедурата, предвидена в член 126, параграф 14.

Изглежда, че при съчетанието на член 126, параграф 14 с член 136 от ДФЕС законодателните органи могат да засилят координацията и наблюдението, предвидени в член 121 и член 126 от ДФЕС(8), както и да установят подробни правила относно прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ППД).

Анализ на предложението. Цел и съдържание на предложените мерки

Както видяхме, по принцип дадена законодателна мярка трябва да се основава на едно правно основание. Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва да се основава на съответстващите различни правни основания(9).

Настоящото предложение цели изменения с цел подобряване на механизма, въведен от Регламент № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит.

Обяснителният меморандум извежда на преден план ключовите мерки за предвидената реформа както следва:

a)  Критерият за дълга съгласно ППД да стане действащ. Тази мярка идва в отговор на маргиналната роля, която до този момент играе дългът, въпреки че двата критерия (дефицит и дълг) са по принцип равнопоставени.

b)  Въвеждане на нов набор от финансови санкции за държави-членки в зоната на еврото, с цел недопускане на прекомерни общи дефицити и, в случай че се появят такива - бързото им коригиране.

c)  По-ясна и по-гъвкава рамка относно евентуални препоръки на Комисията.

Следва, че основните цели на това предложение са да се предотвратят и коригират прекомерните дефицити, да се избегнат сериозни грешки в бюджетните политики и да се определят подробни правила, които да се следват при прилагането на процедурата при прекомерен дефицит.

Следователно е ясно, че член 126, параграф 14 представлява подходящо правно основание за настоящото предложение.

Следователно трябва да се обмисли дали целите на предложението могат да бъдат разглеждани като неразделни, без едната от тях да е второстепенна спрямо другата: в такъв случай би било допустимо повече от едно правно основание.

Съображение 14 от преамбюла изтъква, че: "За да се подсигури спазването от страна на участващите държави-членки на рамката на Съюза за фискален надзор, въз основа на член 136 от Договора следва да бъдат подготвени съобразени с правилата санкции". Въпреки че изглежда, че съобразените с правила санкции са важен елемент от системата, въведена с предложението, и че те допринасят за ефективното привеждане в действие на ППД, не може да се твърди, че това е основната цел на предложения регламент.

Заключение

С оглед на всичко това изглежда, че член 126, параграф 14 от ДФЕС е единственото подходящо правно основание за настоящото предложение.

(1)

Следните членове на ЕП присъстваха по време на окончателното гласуване: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

(2)

Предложение за регламент (ЕС) на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, Обяснителен меморандум.

(3)

Засилване на координацията на икономическата политика от 12 май 2010 г.; Засилване на координацията на икономическата политика за стабилност, растеж и работни места — инструменти за по-силно управление на ЕС от 30 юни 2010 г.

(4)

Виж бележка 1 от Обяснителния меморандум.

(5)

Дело C-91/05 Комисия v. Съвет [2008] ECR I- 3651.

(6)

Дело C-338/01 Комисия v. Съвет [2004] ECR I- 4829.

(7)

Член 121 от ДФЕС съдържа разпоредби относно координацията на икономическите политики на държавите-членки. Член 121, параграф 6 позволява на Парламента и Съвета да приемат чрез обикновената законодателна процедура регламенти с подробни правила относно процедурата за многостранно наблюдение, предвидена в член 121, параграф 3 и член 121, параграф 4.

(8)

За държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

(9)

Дело C-91/05 Комисия v. Съвет [2008] ECR I-3651.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (21.3.2011)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

(COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))

Докладчик по становище: David Casa

КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи сведения

На 29 септември 2010 г. Комисията представи законодателен пакет, насочен към укрепване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът се състои от шест предложения: четири от тях се отнасят до фискални въпроси, включително реформа на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и преодоляването на възникващи макроикономически неравновесия в ЕС и еврозоната.

Комисията предлага засилване на изпълнението на ПСР от страна на държавите-членки и задълбочаване на съгласуването на фискалната политика. Съгласно т.нар. превантивна част на ПСР съществуващият Регламент № 1466/97 относно „засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики” е изменен с цел да се гарантира, че държавите-членки следват „разумна” фискална политика при благоприятна икономическа конюнктура, за да се изгради необходимият буфер за периоди на лоша икономическа конюнктура. В допълнение, съгласно т.нар. корективна част, са предложени изменения към Регламент № 1467/97 относно „прилагането на процедурата при прекомерен дефицит”, за да се гарантира, че развитието на дълга се проследява по-отблизо и се третира наравно с развитието на дефицита.

Освен това се предлага директива, въвеждаща изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки, с цел да се поощри фискалната отговорност чрез определяне на минимални изисквания за националните фискални рамки и гарантиране на тяхното съответствие със задълженията по Договора. За да подкрепи промените в превантивната и корективната част на ПСР, Комисията също така предложи засилване на механизмите за прилагане по отношение на държавите-членки от еврозоната.

Констатации

Проектостановището се отнася до предложението на Комисията за изменение на Регламент № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, в което докладчикът предлага да се внесат следните основни изменения:

- прилагането на бюджетния надзор следва да се подчинява винаги на всеобщи цели на ЕС, и по-специално на изискванията на член 9 от ДФЕС във връзка с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила и с борбата срещу социалното изключване;

- при контролирането на спазването на правилата за бюджетната дисциплина и вземането на решения в това отношение следва да се обръща специално внимание не само на тежките икономически спадове, но и на социалните спадове, които може да окажат въздействие върху финансовото положение на правителствата;

- възможността държави-членки, прилагащи структурни реформи, да се отклонят от съответните си средносрочни бюджетни цели следва да не се обвързва с пенсионни реформи, насочени към насърчаването на определени модели. Вместо това такава възможност следва да се осигури на държавите-членки, прилагащи структурни реформи, които допринасят за запазването или създаването на работни места и за намаляването на бедността;

- събраните глоби от държавите-членки, които не спазват съответните препоръки, следва да не се разпределят само за държавите-членки, които не са подложени на процедура при прекомерен дефицит, съгласно предложението на Комисията, а да се използват за подпомагане на дългосрочните цели на ЕС в областта на инвестициите и работните места;

- укрепването на икономическото управление следва да се съчетае със засилване на демократичната легитимност на европейското управление. В това отношение ролята на Европейския парламент следва да се укрепи по отношение на целия надзорен процес. В допълнение, редовните консултации със социалните партньори и по-тясното ангажиране на националните парламенти са необходими предпоставки за функционирането на една надеждна и прозрачна надзорна рамка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза, както е предвидено в Договора, следва да води до спазване на ръководните принципи за стабилни цени, стабилни публични финанси и парични условия, както и устойчив платежен баланс.

(1) Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза, както е предвидено в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да води до спазване на ръководните принципи за висока степен на заетост и социално сближаване, стабилни цени, стабилни публични финанси и парични условия, както и устойчив платежен баланс.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1a) ДФЕС предвижда, че Съюзът при определянето и осъществяването на своите политики и дейности взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила и с борбата срещу социалното изключване.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Мерките, приети съгласно настоящия регламент, следва да бъдат изцяло съгласувани с хоризонталните разпоредби на ДФЕС, а именно членове 7, 8, 9, 10 и 11 от ДФЕС, с член 153, параграф 5 от ДФЕС, както и с Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейски съюз и ДФЕС.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност и водещ до създаване на трудова заетост.

(3) Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за укрепване на предпоставките за ценова стабилност и за висок и устойчив растеж, подкрепен от финансова стабилност и водещ до създаване на трудова заетост, поради което следва да стимулира дългосрочните инвестиции с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a) Рамката за засилен бюджетен надзор следва обаче да помага за постигане на целите на Съюза в областта на растежа и работните места и да се придружава по време на сериозен икономически спад или сериозно увеличение на безработицата от усилия, насочени към стимулиране на икономиката, запазване и създаване на работни места и социално сближаване, като същевременно се зачитат специфичните за конкретните държави-членки приоритети и нужди.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Укрепването на икономическото управление следва да се съчетае със засилване на демократичната легитимност на европейското управление, което следва да се постигне чрез по-тясно и своевременно включване на Европейския парламент и националните парламенти във всички аспекти на процедурите за съгласуване на икономическата политика, при пълноценно използване на предвидените от ДФЕС инструменти, по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, както и насоките за политиките на държавите-членки в областта на заетостта.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Когато се преценява дали да бъде удължен срокът за коригиране на прекомерния дефицит, е необходимо да бъде обърнато специално внимание на сериозните общи икономически спадове.

(12) Когато се преценява дали да бъде удължен срокът за коригиране на прекомерния дефицит, е необходимо да бъде обърнато специално внимание на евентуален сериозен икономически спад или сериозно увеличение на безработицата.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 2 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Смята се, че бюджетният дефицит надхвърля референтната стойност по изключение съгласно член 126, параграф 2, буква а), второ тире от Договора тогава, когато е резултат от необичайно събитие извън контрола на съответната държава-членка, което оказва значително влияние върху финансовото състояние на общото управление, или когато е резултат от сериозен икономически спад.

1. Смята се, че бюджетният дефицит надхвърля референтната стойност по изключение съгласно член 126, параграф 2, буква а), второ тире от ДФЕС тогава, когато е резултат от необичайно събитие извън контрола на съответната държава-членка, което оказва значително влияние върху финансовото състояние на общото управление, или когато е резултат от сериозен икономически спад или от сериозно увеличение на безработицата.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 2 – параграф 1 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Когато надхвърля референтната стойност, съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се смята за намаляващо и за приближаващо референтната стойност с удовлетворителен темп в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) от Договора, ако разликата с референтната стойност е намаляла през предходните три години с темп от порядъка на една двадесета годишно. За период от три години от [дата на влизане в сила на настоящия регламент — да се допълни] при прилагането на този показател се взема под внимание неговия ретроспективен характер.

1a. Когато надхвърля референтната стойност, съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) се смята за достатъчно намаляващо и за приближаващо референтната стойност с удовлетворителен темп в съответствие с член 126, параграф 2, буква б) от Договора, ако разликата с референтната стойност е намаляла през предходните три години със среден темп от порядъка на една двадесета годишно — стойност, използвана в качеството на сравнителен критерий — след извършването на оценка, обхващаща период от три години. За период от три години от …* при прилагането на този показател се взема под внимание неговият ретроспективен характер.

 

____________

* ОВ, моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква в)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 2 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато подготвя доклад по смисъла на член 126, параграф 3 от Договора, Комисията взема предвид всички фактори, посочени в този член. Докладът отразява по подходящ начин развитието на икономическите показатели в средносрочен план (по-конкретно потенциалния растеж, фазата на икономическия цикъл, инфлацията, сериозните икономически неравновесия), както и развитието на средносрочното бюджетно състояние (по-конкретно усилията за фискална консолидация при благоприятна икономическа конюнктура, публичните инвестиции, прилагането на политиките в контекста на общата стратегия за растеж на Съюза и качеството на публичните финанси като цяло, по-специално съответствието с Директива […] на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки.) Докладът също така анализира съответното развитие на средносрочната дългова позиция (по-специално той отразява по подходящ начин рисковите фактори, включително падежната структура и валутното изражение на дълга, операциите наличности-потоци, натрупаните резерви и други публични активи; гаранциите, особено такива, които са свързани с финансовия сектор; явните и скрити задължения, свързани със застаряването на населението, както и дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата). Освен това Комисията обръща подобаващо внимание на всички други фактори, които според становище на съответната държава-членка са от значение за цялостната качествена оценка на превишението над референтната стойност и които държавата-членка е представила на Комисията и на Съвета. В тази връзка се обръща специално внимание на финансовите вноски за повишаване на международната солидарност и за постигането на политическите цели на Съюза, включително финансова стабилност.“

3. Когато подготвя доклад по смисъла на член 126, параграф 3 от ДФЕС, Комисията взема предвид всички фактори, посочени в този член. Докладът отразява по подходящ начин развитието на социалните и икономическите показатели в средносрочен план (по-конкретно потенциалния растеж, фазата на икономическия цикъл, дела на бедността, неравенството по отношение на доходите, дела на безработицата, инфлацията, сериозните икономически неравновесия), както и развитието на средносрочното бюджетно състояние (по-конкретно усилията за фискална консолидация при благоприятна икономическа конюнктура, публичните инвестиции, прилагането на политиките в контекста на стратегията на Съюза за растеж и работни места и качеството на публичните финанси като цяло, по-специално съответствието с Директива […] на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки.) Докладът също така анализира съответното развитие на средносрочната дългова позиция (по-специално той отразява по подходящ начин рисковите фактори, включително падежната структура и валутното изражение на дълга, операциите наличности-потоци, натрупаните резерви и други публични активи; гаранциите, особено такива, които са свързани с финансовия сектор; явните и скрити задължения, свързани със застаряването на населението, както и дълга на частния сектор дотолкова, доколкото той може да представлява потенциално скрито задължение за държавата). Освен това Комисията обръща подобаващо внимание на всички други фактори, които според становище на съответната държава-членка са от значение за цялостната качествена оценка на превишението над референтната стойност и които държавата-членка е представила на Комисията и на Съвета. В тази връзка се обръща специално внимание на финансовите вноски за повишаване на международната солидарност и за постигането на политическите цели на Съюза, включително финансова стабилност.“

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква г а) (нова)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 2 - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(гa) параграф 5 се заменя със следното:

 

5. Комисията и Съветът при всички бюджетни оценки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит и прекомерен дълг обръщат нужното внимание на въвеждането на мащабни структурни реформи на пенсионните или социалноосигурителните системи, благоприятстващи целите на Съюза за устойчив растеж, или на реформи, провеждани в отговор на препоръките на Съвета, направени съгласно член 121 от ДФЕС.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква д)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 2 - параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. За държави-членки, в които прекомерният дефицит или неизпълнението на изискванията за дълговия критерий съгласно член 126, параграф 2, буква б) от Договора отразяват извършването на пенсионна реформа, въвеждаща многостълбова система, която включва задължителен стълб, изцяло на капиталов принцип, Комисията и Съветът отчитат също и разходите за реформата на стълб държавно обществено осигуряване, когато оценяват развитието на размера на дефицита и дълга по ППД. В случаите, в които делът на дълга надхвърля референтната стойност, разходите по реформата се вземат под внимание само ако дефицитът остава близък до референтната стойност. За тази цел, за период от пет години, считан от датата на влизането в сила на тази реформа, се вземат под внимание нетните разходи по реформата, отразени чрез развитието на дефицита и на дълга на линейно-дегресивна база. Освен това, независимо от датата на влизане в сила на реформата, отражението на нетните разходи по нея върху промяната на дълга се взема под внимание за преходен период от пет години от [дата на влизане в сила на настоящия регламент — да се допълни] въз основа на същата линейно-дегресивна скала. Така изчислените нетни разходи се вземат предвид и при решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 от Договора за отмяна на някои или всички негови решения съгласно параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от Договора, ако дефицитът е намалявал значително и постоянно и е достигнал ниво близо до референтната стойност, както и в случай на неизпълнение на изискванията на дълговия критерий, ако дългът е започнал да намалява. Освен това същото внимание трябва да бъде обърнато и на намаляването на нетните разходи, произтичащи от частична или пълна отмяна на горепосочената пенсионна реформа.

7. За държави-членки, в които прекомерният дефицит или неизпълнението на изискванията за дълговия критерий съгласно член 126, параграф 2, буква б) от ДФЕС отразяват извършването на пенсионна реформа, Комисията и Съветът отчитат също и разходите за тези реформи, когато оценяват развитието на размера на дефицита и дълга по ППД. В случаите, в които делът на дълга надхвърля референтната стойност, цялостните разходи по реформата се вземат под внимание само ако дефицитът остава близък до референтната стойност. За тази цел от датата на влизането в сила на тази реформа се вземат под внимание нетните разходи по реформата, отразени чрез развитието на дефицита и на дълга на линейно-дегресивна база. Освен това, независимо от датата на влизане в сила на реформата, отражението на нетните разходи по нея върху промяната на дълга се взема под внимание от [дата на влизане в сила на настоящия регламент — да се допълни] въз основа на същата линейно-дегресивна скала. Така изчислените нетни разходи се вземат предвид и при решението на Съвета съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС за отмяна на някои или всички негови решения съгласно параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от ДФЕС, ако дефицитът е намалявал значително и постоянно и е достигнал ниво близо до референтната стойност, както и в случай на неизпълнение на изискванията на дълговия критерий, ако дългът е започнал да намалява. Освен това същото внимание трябва да бъде обърнато и на намаляването на нетните разходи, произтичащи от частична или пълна отмяна на горепосочените пенсионни реформи.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква в)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Препоръката на Съвета, направена в съответствие с член 126, параграф 7 от Договора, определя срок, не по-дълъг от шест месеца, за да бъдат предприети ефективни действия от съответната държава-членка. Препоръката на Съвета следва също така да определи краен срок за коригиране на прекомерния дефицит, което следва да бъде завършено в годината, следваща годината на неговото установяване, освен ако са налице особени обстоятелства. В препоръката Съветът изисква държавата-членка да постигне годишни бюджетни цели, които въз основа на прогнозите, аргументиращи препоръката, са съобразени с минимално годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в препоръката.

4. Препоръката на Съвета, направена в съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС и след консултация с Европейския парламент, определя срок, не по-дълъг от шест месеца, за да бъдат предприети ефективни действия от съответната държава-членка. Препоръката на Съвета следва също така да определи краен срок за коригиране на прекомерния дефицит, което следва да бъде завършено в годината, следваща годината на неговото установяване, освен ако са налице особени обстоятелства. В препоръката Съветът изисква, като същевременно изцяло взема предвид член 9 от ДФЕС, по-специално във връзка с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата срещу социалното изключване и целите на Съюза за растеж и работни места, държавата-членка да постигне годишни бюджетни цели, които въз основа на прогнозите, аргументиращи препоръката, са съобразени с минимално годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в препоръката.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква д)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 3 - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръка по член 126, параграф 7 от Договора и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, принципно може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора в случай на сериозен общ икономически спад.

5. Ако са били предприети ефективни действия съгласно препоръката по член 126, параграф 7 от ДФЕС и след приемането на препоръката са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически или социални събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка от Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС. Преразгледаната препоръка, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, принципно може да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически или социални събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своята препоръка. Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приеме преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС в случай на сериозен икономически спад или сериозно увеличение на безработицата.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 5 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко решение на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната държава-членка от еврозоната да вземе мерки за намаляване на дефицита съгласно член 126, параграф 9 от Договора, се взема в срок от един месец от решението на Съвета, установяващо, че не са предприети ефективни действия съгласно член 126, параграф 8 от Договора. В предизвестието Съветът изисква от държавата-членка да постигне годишните бюджетни цели, които, въз основа на прогнозите, аргументиращи предизвестието, са съобразени с минимално годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в предизвестието. Съветът също така указва мерките, благоприятстващи постигането на тези цели.

1. Всяко решение на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната държава-членка от еврозоната да вземе мерки за намаляване на дефицита съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС, се взема, след консултация с Европейския парламент, в срок от два месеца от решението на Съвета, установяващо, че не са предприети ефективни действия съгласно член 126, параграф 8 от ДФЕС. В предизвестието Съветът изисква от държавата-членка да постигне годишните бюджетни цели, които, въз основа на прогнозите, аргументиращи предизвестието, са съобразени с минимално годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП като референтна стойност, с отчитане на цикличните колебания и с изчистени еднократни и временни мерки, за да се гарантира коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в предизвестието. Съветът също така указва мерките, благоприятстващи постигането на тези цели.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5 – буква в)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 5 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако са били предприети ефективни действия съгласно предизвестие по член 126, параграф 9 от Договора и след приемането на предизвестието са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията да приеме преразгледано известие съгласно член 126, параграф 9 от Договора. Преразгледаното предизвестие, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може по изключение да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит по правило с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своето предизвестие. Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията, да приеме преразгледано предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от Договора в случай на сериозен общ икономически спад.

2. Ако са били предприети ефективни действия съгласно предизвестие по член 126, параграф 9 от ДФЕС и след приемането на предизвестието са възникнали неочаквани неблагоприятни икономически или социални събития със значими отрицателни последици за държавните финанси, Съветът може да реши по препоръка на Комисията и след консултация с Европейския парламент да приеме преразгледано известие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС. Преразгледаното предизвестие, вземайки предвид съответните фактори съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, може по изключение да удължи срока за коригиране на прекомерния дефицит по правило с една година. Съветът оценява наличието на неочаквани неблагоприятни икономически или социални събития със значими отрицателни последствия за държавните финанси въз основа на икономическите прогнози в своето предизвестие. Съветът също така може да реши, по препоръка от Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приеме преразгледано предизвестие съгласно член 126, параграф 9 от ДФЕС в случай на сериозен икономически спад или сериозно увеличение на безработицата.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 6 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато са изпълнени условията за прилагане на член 126, параграф 11 от Договора, Съветът налага санкции в съответствие с член 126, параграф 11. Всяко подобно решение следва да бъде взето не по-късно от четири месеца след решението на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната участваща държава-членка да предприеме мерки в съответствие с член 126, параграф 9.

2. Когато са изпълнени условията за прилагане на член 126, параграф 11 от ДФЕС, Съветът, след консултация с Европейския парламент, налага санкции в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, като същевременно изцяло взема предвид член 9 от ДФЕС, по-специално във връзка с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата срещу социалното изключване и целите на Съюза за растеж и работни места. Всяко подобно решение следва да бъде взето не по-късно от четири месеца след решението на Съвета за отправяне на предизвестие до съответната участваща държава-членка да предприеме мерки в съответствие с член 126, параграф 9 от ДФЕС.

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. В член 7 позоваването „член 4, параграф 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 3605/93“ се заменя с позоваването „член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009“.

7. Член 7 се заменя със следния текст:

 

"7. В случай че участващата държава-членка не успее да предприеме действия, съответстващи на последователните решения на Съвета съгласно член 126, параграфи 7 и 9 от ДФЕС, решението на Съвета за налагане на санкции в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, като същевременно изцяло взема предвид член 9 от ДФЕС, по-специално във връзка с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила, борбата срещу социалното изключване и целите на Съюза за растеж и работни места, се взема като правило в срок от шестнадесет месеца от отчетните дати, установени в член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 479/2009. При условие че се прилага член 3, параграф 5 или член 5, параграф 2 от настоящия регламент, съответно се променя 16-месечният срок. Ускорена процедура се използва в случай на преднамерено планиран дефицит, за който Съветът е решил, че е прекомерен."

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решенията на Съвета за засилване на санкциите в съответствие с член 126, параграф 11 от Договора, се вземат не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009. Решенията на Съвета за отмяна на някои или на всички негови решения в съответствие с член 126, параграф 12 от Договора се вземат възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009.

Решенията на Съвета за засилване на санкциите в съответствие с член 126, параграф 11 от ДФЕС, се вземат, след консултация с Европейския парламент, не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009. Решенията на Съвета за отмяна на някои или на всички негови решения в съответствие с член 126, параграф 12 от ДФЕС се вземат възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от два месеца след датите за предоставяне на информация съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009.

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 10 – буква а)

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 10 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията и Съветът докладват на Европейския парламент своите заключения съгласно параграф 1.

Изменение  21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 14

Регламент (ЕО) № 1467/97

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент, представляват други приходи, посочени в член 311 от Договора, и се разпределят между участващите държави-членки, които нямат прекомерен дефицит, както е определен в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, и които не са обект на процедурата при прекомерно неравновесие по смисъла на Регламент (ЕС) № […/…], пропорционално на техния дял в общия брутен национален доход (БНД) на отговарящите на условията държави—членки.

Глобите, посочени в член 12 от настоящия регламент, представляват други приходи, посочени в член 311 от ДФЕС, и се използват посредством механизма на Съюза за финансова стабилност, за да подпомогнат постигането на дългосрочните цели на Съюза в областта на инвестициите и работните места.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) №1467/97 на Съвета за ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

Позовавания

COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

13.12.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

David Casa

21.10.2010 г.

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2010 г.

25.1.2011 г.

 

 

Дата на приемане

16.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Thomas Händel, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Fiona Hall


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) №1467/97 на Съвета за ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

Позовавания

COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS)

Дата на консултация с ЕП

29.11.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.12.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

13.12.2010

EMPL

13.12.2010

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Diogo Feio

21.9.2010

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

12.4.2011

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Дата на приемане

19.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

7

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Herbert Dorfmann, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Thomas Mann, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli

Дата на внасяне

2.5.2011

Последно осъвременяване: 26 май 2011 г.Правна информация