Процедура : 2010/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0180/2011

Внесени текстове :

A7-0180/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.16
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.9
CRE 28/09/2011 - 4.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0422

ДОКЛАД     ***I
PDF 434kWORD 454k
2 май 2011 г.
PE 454.626v05-00 A7-0180/2011

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната

(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Sylvie Goulard

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната

(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0524),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 121 и 126 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0298/2010),

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 февруари 2011 г.(1),

–   като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0180/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ(2)*

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 6, член 122, параграф 2 и член 3, параграф 1, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след като представиха проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)      Държавите-членки, чиято парична единица е еврото, имат особен интерес и отговорност да провеждат икономическа политика, която насърчава правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, и да избягват политика, която го застрашава.

(2)      В Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда възможност за приемане на специални мерки в еврозоната, чието действие надхвърля това на приложимите към всички държави-членки разпоредби, с цел да се осигури правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(2а)    Опитът, придобит по време на първото десетилетие от функционирането на Икономическия и паричен съюз, и допуснатите грешки показват необходимост от подобряване на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде изградено на основата на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприетите правила и политики и на по-стабилна рамка за наблюдение на националните икономически политики на равнището на Съюза.

(2б)    Подобрената рамка за икономическо управление следва да се основава на няколко взаимно свързани и съгласувани политики за устойчив растеж и работни места, които трябва да бъдат съгласувани едни с други, и по-специално на стратегия на Съюза за растеж и работни места с конкретен акцент върху развитието и укрепването на вътрешния пазар, като се насърчават международната търговия и конкурентоспособността, ефективна рамка за предотвратяване и коригиране на прекомерни бюджетни позиции (Пакта за стабилност и растеж), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономически дисбаланси, минимални изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки, засилено регулиране и надзор на финансовите пазари, включително макропруденциален надзор от Европейския комитет за системен риск, и надежден и постоянен механизъм за разрешаване на кризи.

(2в)     Пактът за стабилност и растеж и цялата рамка за икономическо управление следва да допълват и да са в съответствие със стратегията на Съюза за растеж и работни места.

(2г)     Укрепването на икономическото управление следва да върви ръка за ръка със засилването на демократичната легитимност на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде постигнато чрез по-непосредствено и по-навременно включване на Европейския парламент и на националните парламенти в процедурите за координация на икономическите политики.

(2д)    Годишните препоръки на Комисията по отношение на политиките следва да се обсъждат в Европейския парламент преди началото на обсъжданията в Съвета.

(2е)     Постигането и поддържането на динамичен единен пазар следва да се разглежда като елемент на правилното и безпрепятствено функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(2ж)              ДФЕС предвижда също така, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът следва да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на високо равнище на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване.

(2з)     На своето заседание, проведено на 17 юни 2010 г., Европейският съвет прие нова стратегия за заетост и растеж, стратегията „Европа 2020“, за да може ЕС да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с високо равнище на заетост, производителност и социално сближаване. Европейският съвет реши също да стартира на 1 януари 2011 г. Европейски семестър за координация на политиките, за да могат държавите-членки да се възползват от ранна координация на равнището на ЕС, както и за да се осигури възможност за упражняване на засилено наблюдение и извършване на едновременна оценка на бюджетните мерки и структурните реформи за насърчаване на растежа и заетостта.

(2и)    Европейският семестър за координация на икономическите политики (Семестър) следва да играе основна роля в изпълнението на изискването по член 121, параграф 1 от ДФЕС държавите-членки да провеждат икономическите си политики като въпрос от общ интерес и да ги координират по съответен начин. Прозрачността, отговорността и независимият надзор са неразделна част от засиленото икономическо управление. Съветът и Комисията следва да оповестяват публично и да посочват основанията за своите позиции и решения на подходящите етапи от процедурите за координация на икономическите политики.

(2й)    Необходимо е всеобхватно и интегрирано решение на кризата с дълга в еврозоната, тъй като до момента непоследователният подход не даде резултат.

(2к)    Държавите-членки извън еврозоната не са задължени да прилагат настоящия регламент.

(2л)    Комисията следва да има по-силна координираща роля в процедурите за засилено наблюдение, основно по отношение на конкретни за държавите-членки оценки, мониторинг, мисии in situ, препоръки и ранни предупреждения.

(2м)    Без да се засягат правата и задълженията им съгласно ДФЕС, държавите-членки, чиято парична единица не е еврото, следва да имат право да прилагат законодателството относно икономическото управление.

(2н)    Комисията следва да има по-значителна и по-независима роля в процедурата на засилено наблюдение по отношение на конкретни за всяка една от държавите-членки оценки, мониторинг, мисии, препоръки и предупреждения. В частност, ролята на Съвета следва да бъде ограничена по отношение на мерките, водещи до евентуални санкции, а гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в Съвета следва да се използва при всяка възможност съгласно ДФЕС.

(2о)    Прозрачността, както и ефективността на партньорската подкрепа и партньорския натиск са неделима част от засиленото икономическо управление в Съюза в духа на „подробните указания за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоките относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и конвергенция“, подписани от Съвета на 7 септември 2010 г.

(2п)    Може да се установи диалог с Европейския парламент, като по този начин се даде възможност на Комисията да направи своите анализи публично достояние, а на министъра на икономиката и финансите на една или няколко заинтересовани държави-членки – да даде отговор. Такъв публичен дебат, провеждан на наднационално равнище, би могъл да осигури възможност на държавите-членки да вземат предвид последиците от националните решения зад граница и да позволи публичен партньорски натиск.

(2р)    Настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро след приемането. При изготвяне на предложенията за мерки за прилагане на настоящия регламент Комисията следва обаче да вземе предвид настоящото икономическо положение на съответната държава-членка и всички останали фактори от значение.

(2с)     С цел да се повиши доверието в европейската статистика и за гарантиране на професионалната независимост на националните статистически органи, следва да се запази напълно задължението на държавите-членки да прилагат Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика(4), в частност статистическите принципи, определени в Кодекса на европейската статистическа практика, одобрен от Комисията в нейната препоръка от 25 май 2005 г. относно независимостта, почтеността и отчетността на националните и общностните статистически органи. Държавите-членки следва също така да гарантират, че на националните статистически органи е предоставена необходимата самостоятелност по отношение на бюджетните средства, публикуването на статистически данни и прозрачна процедура за назначаване и освобождаване на висшето ръководство. В допълнение националните сметни палати следва да разполагат със същата степен на професионална независимост, за да се гарантира пълно доверие в отчитането на европейско равнище.

(3)      За по-ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната са необходими стимули и допълнителни санкции. Тези санкции следва да повишат доверието в рамката за фискално наблюдение на Съюза, а стимулите следва да засилят спазването.

(3а)    Рамката за бюджетното наблюдение следва във всеки случай да подкрепя целите на Съюза за растеж и работни места. Особено по време на икономически спад, тя трябва да се съчетава с ефективни усилия за стимулиране на устойчив растеж, опазването на социалното сближаване и създаването на работни места, като се спазват конкретните за държавите-членки приоритети и потребности.

(4)      Правилата, въведени с настоящия регламент, следва да осигурят наличието на справедливи, навременни, постъпателни и ефективни механизми за следване на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж, и по-специално Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(5) и Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(6).

(4а)    В своята резолюция от 20 октомври 2010 г., съдържаща препоръки към Комисията относно подобряването на рамката на ЕС за икономическо управление и за стабилност, по-специално в Еврозоната, Европейският парламент призова за „създаване на здрав и надежден механизъм за предотвратяване на прекомерния дълг и за разрешаване на проблема с дълга за еврозоната“ и изисква във връзка с това в рамките на следващата година да се извърши проучване на оценката на въздействието и приложимостта, с цел да се създаде постоянен механизъм или орган (Европейски валутен фонд), за да се избегне моралният риск и да се запази стабилността на еврозоната като цяло и на държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

(4б)    Държавите-членки, чиято парична единица е еврото, следва да обединят до {...} процента от държавния дълг при условията на солидарна отговорност (еврооблигации). Еврооблигациите следва да имат предимство пред дълга на националните правителства и биха могли да спомогнат за популяризирането на еврото като резервна валута. С цел укрепване на фискалната дисциплина, държавите с надеждни икономически и фискални политики следва да имат възможност да заемат до пълните {...} процента от своя брутен вътрешен продукт (БВП), докато държавите с по-слаба икономическа или фискална позиция би следвало да плащат премия/допълнителен лихвен процент или да имат единствено възможност да заемат по-малък дял от БВП в еврооблигации. Ако участваща държава непрекъснато провежда неустойчиви икономически или фискални политики, нейното участие в емисията на еврооблигации следва да бъде прекратено.

(4в)     Следва да бъде създаден европейски валутен фонд за опазване на финансовата стабилност в еврозоната, който да поеме настоящите задължения на Европейския инструмент за финансова стабилност и на Европейския механизъм за стабилност, както и на всяка друга бъдеща структура, която би поела техните задължения.

(4г)     Приходите от неусвоените бюджетни кредити за плащания в бюджета на Съюза следва да се използват за финансиране на приоритетите на Съюза за растеж и работни места.

(4д)    Нестабилността на пазарите и равнищата на спреда на държавните облигации на някои държави-членки, чиято парична единица е еврото, налагат решителни действия за защита на стабилността на еврото.

(4е)     Увеличаването на ликвидността на един нов световен пазар на еврооблигациите би могло да намали финансовите разходи за държавите-членки и да насърчи превръщането на еврото в сигурно убежище.

(5)      Санкциите за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж имат за цел да създадат стимули за провеждане на устойчива фискална политика. Провеждането на такава политика следва да гарантира, че разходите и публичните приходи са балансирани, без да се засягат бъдещите поколения.

(5а)    Въведените с настоящия регламент правила следва да включват мерки като например стимули за изпълнение в условията на благоприятна икономическа конюнктура.

(5б)    В случай че държава-членка манипулира финансови данни, фалшифицира статистика или представя подвеждаща информация в резултат на неправомерно поведение, следва да се налага еднократна глоба. На държава-членка не следва да се налага повторно глоба за същото умишлено нарушение.

(6)      Провеждането на устойчива фискална политика следва ефективно да постигне и да поддържа средносрочната бюджетна цел. Придържането към средносрочната бюджетна цел за бюджетните позиции следва да даде възможност на държавите-членки да се справят с обичайните циклични колебания, като поддържат бюджетния дефицит под референтната стойност ▌от 3 % от БВП, и да подсигури бърз напредък към фискална устойчивост. Като се вземе предвид това, средносрочната бюджетна цел следва да даде възможност за бюджетно маневриране, особено за публични инвестиции, които допринасят за постигането на целите на Съюза за заетост и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

(7)      Сред предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж стимулът за провеждане на устойчива фискална политика следва да включва задължение за учредяване на лихвоносен депозит, което се налага временно на държава-членка, чиято парична единица е еврото и която не осъществява задоволителен напредък към бюджетната консолидация. Към това следва да се пристъпва, в случай че след първоначално предупреждение от страна на Комисията държавата-членка запазва същата линия на поведение, което, макар да не преминава в нарушение на забраната за прекомерен дефицит, е неразумно и потенциално опасно за гладкото функциониране на Икономическия и паричния съюз и следователно Съветът издава препоръка в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС.

(8)      Наложеният лихвоносен депозит следва да бъде освободен в полза на съответната държава-членка заедно с натрупаните по него лихви, след като Съветът се увери, че ситуацията, пораждаща задължение за учредяване на депозит, вече не съществува.

(9)      Сред корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж санкциите за държави-членки, чиято парична единица е еврото, следва да са под формата на задължение за учредяване на безлихвен депозит, свързан с решение на Съвета за установяване на наличието на прекомерен дефицит и за задължението за заплащане на глоба при неспазване на препоръка на Съвета за коригиране на прекомерния държавен дефицит. Посочените санкции следва да бъдат налагани без значение на това дали в предходен период съответната държава-членка е била задължена да учреди лихвоносен депозит.

(10)    Размерът на лихвоносния депозит, на безлихвения депозит и на глобата, предвидени в настоящия регламент, следва да бъде така фиксиран, че да осигурява справедливо постепенно нарастване на санкциите в рамките на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж, като се избягва процикличност, и да създава достатъчно стимули за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, да съблюдават фискалната рамка на Съюза. Глобата, свързана с член 126, параграф 11 от ДФЕС и установена в член 12 от Регламент (ЕО) № 1467/97, се състои от фиксиран компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от променлив компонент. По този начин се гарантира постепенно нарастване на санкциите и равнопоставено третиране на държавите-членки, ако лихвоносният депозит, безлихвеният депозит и глобата, установени в настоящия регламент, се равняват на 0,2 % от БВП — размерът на твърдо определения компонент на глобата, свързана с член 126, параграф 11 от ДФЕС.

(11)    Следва да бъде предвидена възможност Съветът да намалява или отменя санкциите, наложени върху държавите-членки, чиято парична единица е еврото, въз основа на предложение на Комисията след мотивирано искане от страна на съответната държава-членка. В рамките на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж Комисията следва също да може да предлага намаляване на размера на санкцията или нейната отмяна поради изключителни икономически обстоятелства.

(11а)  Чрез дерогация от размера на глобата в резултат на стандартното изчисление, Комисията следва да има възможност да предлага намаляване или отмяна на глобата, с цел да се отчете кумулативното действие на всяка санкция, наложена съгласно Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета от … [относно мерките за принудително изпълнение за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната] и Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета от … [относно определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит].

(12)    Безлихвеният депозит следва да бъде освободен, след като прекомерният дефицит бъде коригиран, а лихвата върху тези депозити, както и събраните глоби следва да бъдат разпределени в полза на постоянния механизъм за стабилност. До създаването на този механизъм лихвите и глобите следва да се разпределят като провизии за финансови инструменти за поделяне на риска за съответните европейски проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка в съответствие с разпоредбите на Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Договорите.

(13)    Правомощията за приемане на конкретни решения за привеждане в изпълнение на механизмите за налагане на санкции, изложени в настоящия регламент, следва да бъдат дадени на Съвета. Като част от координацията на икономическите политики на държавите-членки, извършвана от Съвета, както е посочено в член 121, параграф 1 от ДФЕС, тези конкретни решения са неразделна част от последващия контрол на мерките, приети от Съвета в съответствие с членове 121, 126 и 148 от ДФЕС и Регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97.

(13а)  С цел да се насърчат отчетността и националната ангажираност, Съветът следва да се свиква и да провежда публични разисквания, когато обсъжда и приема заключения и препоръки по тези важни въпроси, които засягат интересите на Европейския съюз и неговите граждани.

(14)    Тъй като настоящият регламент съдържа общи правила за ефективното прилагане на Регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97, той следва да бъде приет в съответствие с обикновената законодателна процедура, посочена в член 121, параграф 6.

(15)    Тъй като целта за създаване на единен механизъм за налагане на санкции не може да бъде постигната в достатъчна степен на ниво държави-членки, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(15а)  За да се осигури постоянен диалог с държавите-членки, които се стремят да постигнат целите на настоящия регламент, Комисията следва да провежда посещения за диалог и посещения за наблюдение.

(15б)  Комисията следва да предприема редовно обща оценка на системата за икономическо управление, и по-конкретно на ефективността и адекватността на нейните стимули и санкции. Тази оценка следва да се допълва при необходимост от съответни предложения.

(15в)   Мерките, които са предприети в отговор на конкретните препоръки към държавите-членки в рамките на „европейския семестър“, следва да бъдат конкретно взети предвид при налагането на санкции.

(15г)   Всички държави-членки следва тясно да сътрудничат при изпълнението на целите на Пакта за стабилност и растеж. При оценката на описаните в настоящата глава санкции следва да се вземат предвид последиците от разпространението на националните политики и последиците върху самите национални политики.

(15д)  Европейският валутен фонд следва да начислява лихва върху отпуснатите заеми въз основа на тяхната стойност, като може да се добави подходяща премия за риск. В условията може да бъде включен стимул за предплащане по схема, с цел да се стимулира предсрочното погасяване на заемите и да се улесни връщането на кредитополучателя на капиталовите пазари.

(15е)   При прилагането на настоящия регламент Комисията и Съветът следва да вземат предвид всички фактори от значение, както и икономическото и бюджетното положение на съответните държави-членки, и по-специално дали са обект на програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд за преустройство. В допълнение следва да бъде въведен преходен период, за да се даде възможност на държавите-членки да приспособят своите политики към някои от разпоредбите на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава IПредмет

Член 1Предмет и обхват

1. Настоящият регламент определя система от стимули и санкции, целящи по-ефективно прилагане на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж и укрепване на координацията и наблюдението на бюджетната дисциплина, както и запазване на финансовата стабилност в еврозоната.

1а. С цел да се подобри диалогът между институциите на Съюза, по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, и националните парламенти, правителства и другите заинтересовани органи на държавите-членки, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да организира, по своя собствена инициатива или по искане на държава-членка, публични разисквания и изслушвания относно макроикономическото и бюджетното наблюдение, упражнявано от Съвета и Комисията. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от такива изслушвания.

2. Настоящият регламент се прилага спрямо държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

2а. Настоящият регламент се прилага също така спрямо държави-членки, чиято парична единица не е еврото и които са уведомили Комисията за желанието си да прилагат настоящия регламент. Това уведомление се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент се прилага спрямо тези държави-членки от деня след публикуването.

Член 2Определения

За целите на настоящия регламент:

(1) „предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж“ означава многостранната система за наблюдение, организирана от Регламент (ЕО) № 1466/97;

(2) „корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж“ означава процедурата за контрол на прекомерния дефицит на държавите-членки, уредена с член 126 от ДФЕС и Регламент (ЕО) № 1467/97;

(3) „изключителни икономически обстоятелства“ означава обстоятелства, при които излишъкът на държавния дефицит над референтната стойност се счита за изключение по смисъла на член 126, параграф 2, буква а), второ тире от ДФЕС и както е посочено в Регламент (ЕО) № 1467/97.

ГЛАВА Iа

Стимули

Член 2аПриходи от неизползвани бюджетни кредити за плащания

Приходите от неизползвани бюджетни кредити за плащания в общия бюджет на Европейския съюз могат да бъдат пренасяни в бюджета на Съюза за следващата година и да се разпределят за програми, които допринасят за стратегията на Съюза за растеж във всички държави-членки и за коригиране на макроикономически дисбаланси.

Глава IIСанкции в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж

Член 3Лихвоносен депозит

1. Когато Съветът отправи препоръка към някоя държава-членка в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС за предприемане на необходимите коригиращи действия при наличие на особено големи и опасни отклонения от средносрочната бюджетна цел или от съответния план за корекции за провеждането на нейната фискална политика, както е определено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97, учредяването на лихвоносен депозит се налага от Съвета, който действа по предложение на Комисията. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от 10 дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението в съответствие с член 293, параграф 1 от ДФЕС.

1а. Заинтересованата държава-членка може да поиска от Европейския парламент да организира изслушвания или публични разисквания в компетентната си комисия. Тези изслушвания или публични разисквания дават възможност на правителството на заинтересованата държава-членка да изложи доводите си в присъствието на Комисията и председателя на Еврогрупата. Когато се организира изслушване или публично разискване, 10-дневният срок, посочен в параграф 1, се удължава на 20-дневен срок. Поканват се представители, на подходящо равнище, на Европейската централна банка. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от такива изслушвания.

2. Размерът на предложения от Комисията лихвоносен депозит възлиза на 0,2 % от ▌БВП на съответната държава-членка, като се използват последните налични данни от Евростат за предходната година.

3. Лихвата по депозита отразява кредитния риск на Комисията и съответния инвестиционен период.

4. Чрез дерогация от параграф 2 ▌, Комисията може да предложи в срок от 10 дни след приемането на препоръката на Съвета, посочена в параграф 1, намаляване на размера на лихвоносния депозит или неговата отмяна:

a) на основание изключителни икономически обстоятелства;

б) с цел отчитане на кумулативното действие на всяка санкция, наложена съгласно Регламент (ЕС) № …/2011 [относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната] и Регламент (ЕС) № …/2011 относно [определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит].

5. Когато ситуацията, предизвикала посочената в параграф 1 препоръка, вече не съществува, Съветът взема решение въз основа на предложение на Комисията да възстанови депозита и натрупаните по него лихви на съответната държава-членка. Съветът може да измени предложението на Комисията съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

5a. Ако Съветът не счете, че ситуацията е престанала да съществува, заинтересованата държава-членка може да поиска от компетентната комисия на Европейския парламент да организира публично изслушване. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от изслушването.

Глава IIIСанкции в рамките на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж

Член 4Безлихвен депозит

1. Когато Съветът прецени в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС, че в някоя държава-членка е налице прекомерен дефицит, Съветът, който действа по предложение на Комисията, налага учредяването на безлихвен депозит. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с обикновено мнозинство да отхвърли предложението в срок от 10 дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

1a. Заинтересованата държава-членка може да поиска от Европейския парламент да организира изслушвания или публични разисквания в компетентната си комисия. Тези изслушвания или публични разисквания позволяват на правителството на заинтересованата държава-членка да изложи доводите си в присъствието на Комисията и председателя на Еврогрупата. Когато се организира изслушване или публично разискване, 10-дневният срок, посочен в параграф 1, се удължава на 20-дневен срок. Поканват се представители, на подходящо равнище, на Европейската централна банка. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от такива изслушвания.

2. Размерът на предложения от Комисията безлихвен депозит възлиза на 0,2 % от БВП на съответната държава-членка, като се използват последните налични данни от Евростат за предходната година.

3. Ако държавата-членка има учреден лихвоносен депозит към Комисията в съответствие с член 3, лихвоносният депозит се превръща в безлихвен депозит.

Ако размерът на учредения по-рано лихвоносен депозит и натрупаните по него лихви надвишава размера на изисквания безлихвен депозит, остатъкът се възстановява на държавата-членка.

Ако размерът на изисквания безлихвен депозит надвишава размера на учредения по-рано лихвоносен депозит и натрупаните по него лихви, държавата-членка довнася недостигащата сума, когато учредява безлихвения депозит.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член ▌, Комисията може да предложи в срок от 10 дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС намаляване на размера на безлихвения депозит или неговата отмяна:

a) на основание изключителни икономически обстоятелства;

б) с цел отчитане на кумулативното действие на всяка санкция, наложена съгласно Регламент (ЕС) № …/2011 [относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната] и Регламент (ЕС) № …/2011 относно [определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит].

Член 5Глоба

1. Когато Съветът установи в съответствие с член 126, параграф 8 от ДФЕС, че държавата-членка не е предприела ефективни действия в отговор на препоръка на Съвета, Съветът, като действа по предложение на Комисията, взема решение за налагане на глоба на държавата-членка. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с обикновено мнозинство да отхвърли предложението в срок от 10 дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

1a. Заинтересованата държава-членка може да поиска от Европейския парламент да организира изслушвания или публични разисквания в компетентната си комисия. Тези изслушвания или публични разисквания позволяват на правителството на заинтересованата държава-членка да изложи доводите си в присъствието на Комисията и председателя на Еврогрупата. Когато се организира изслушване или публично разискване, 10-дневният срок, посочен в параграф 1, се удължава на 20-дневен срок. Поканват се представители, на подходящо равнище, на Европейската централна банка. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от такива изслушвания.

1б. В случай че държава-членка манипулира финансови данни, фалшифицира статистика или умишлено представя подвеждаща информация, като това води по-специално до нарушаване на европейските статистически правила, на които се основават решенията в Регламенти (ЕС) № […/…], Съветът, като действа по предложение на Комисията, може да приеме решение, с което да наложи глоба на държавата-членка. Тази глоба представлява еднократно плащане в размер на 0,5 % от БВП на съответната държава-членка за предходната година. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението на Комисията съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

Заинтересованата държава-членка може да поиска от Европейския парламент да организира изслушвания или публични разисквания в компетентната си комисия. Тези изслушвания или публични разисквания позволяват на правителството на заинтересованата държава-членка да изложи доводите си в присъствието на Комисията и председателя на Еврогрупата. Когато се организира изслушване или публично разискване, 10-дневният срок, посочен в параграф 1, се удължава на 20-дневен срок. Поканват се представители, на подходящо равнище, на Европейската централна банка. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от такива изслушвания.

2. Размерът на предложената от Комисията глоба възлиза на 0,2 % от БВП на съответната държава-членка, като се използват последните налични данни от Евростат за предходната година.

3. Ако държавата-членка има учреден безлихвен депозит към Комисията в съответствие с член 4, безлихвеният депозит се превръща в глоба.

Ако размерът на учредения по-рано безлихвен депозит надвишава размера на изискваната глоба, остатъкът се възстановява на държавата-членка.

Ако размерът на глобата надвишава размера на учредения по-рано безлихвен депозит или ако не е бил учредяван безлихвен депозит, държавата-членка довнася недостигащата сума, когато заплаща глобата.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член ▌, Комисията може да предложи в срок от 10 дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 8 от Договора отмяна на глобата или намаляване на размера й:

a) на основание изключителни икономически обстоятелства;

б) с цел отчитане на кумулативното действие на всяка санкция, наложена съгласно Регламент (ЕС) № …/2011 [относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната] и Регламент (ЕС) № …/2011 относно [определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит].

Общият годишен размер на кумулативните глоби, наложени на държава-членка, с изключение на глобата, посочена в параграф 1б, не надвишава 0,5 % от нейния БВП.

Член 6Възстановяване на безлихвения депозит

Ако Съветът вземе решение в съответствие с член 126, параграф 12 от ДФЕС да отмени някои или всички от своите решения, всички безлихвени депозити, учредени от държавата-членка към Комисията, се възстановяват на съответната държава-членка.

Член 7Разпределение на лихвите и глобите

Лихвите, получени от Комисията от учредените в съответствие с член 4 депозити и събраните в съответствие с член 5 глоби, ▌се разпределят ▌в полза на механизма за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото ▌. До създаването на този механизъм лихвите и глобите се разпределят като провизии за финансови инструменти за поделяне на риска за съответните проекти на ЕС, финансирани от Европейската инвестиционна банка в съответствие с разпоредбите на Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Договорите.

Глава IVОбщи разпоредби

Член -8Посещения за диалог и посещения за наблюдение

1. Комисията осигурява постоянен диалог с органите на държавите-членки в съответствие с целите на настоящия регламент. С тази цел Комисията провежда във всички държави-членки посещения за редовен диалог и при необходимост посещения за наблюдение.

Комисията може да покани представители на Европейската централна банка, ако счита това за целесъобразно, или на други заинтересовани институции да участват в посещенията за диалог и посещенията за наблюдение.

2. При организиране на посещения за диалог или посещения за наблюдение Комисията по целесъобразност изпраща временните си заключения на съответната държава-членка за коментар.

3. В контекста на посещенията за диалог Комисията прави преглед на действителното икономическо положение в държавата-членка и определя рисковете или трудностите при спазването на целите на настоящия регламент.

4. В контекста на посещенията за наблюдение Комисията извършва мониторинг на процесите и потвърждава, че са предприети мерки в съответствие с решенията на Съвета или Комисията в съответствие с целите на настоящия регламент. Посещения за наблюдение се провеждат само в изключителни случаи и само когато са налице значителни рискове или трудности за постигане на тези цели.

5. Комисията информира Икономическия и финансов комитет за основанията за провеждане на посещенията за наблюдение.

6. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за улесняване на посещенията за диалог и посещенията за наблюдение. По искане на Комисията и на доброволен принцип държавите-членки предоставят подкрепа на всички съответни национални органи за подготовката и провеждането на посещенията за диалог и посещенията за наблюдение.

Член -8aПрозрачност

Съветът и Комисията оповестяват публично и излагат основанията за всичките си решения и препоръки, освен ако е предвидено друго в ДФЕС.

Член -8бНамеса при спешни случаи

В случай че подходящите процедури [предвидени в член 126 от ДФЕС] са предприети без резултат и прекомерният дефицит или равнището на дълга или всеки друг дисбаланс на държава-членка продължава да излага на риск стабилността на еврото, Комисията предприема на основание член 136 и член 3, параграф 1 от ДФЕС и след провеждане на консултация с ЕЦБ всички необходими мерки за гарантиране на еврото.

След като Комисията е оповестила публично решението си, в Европейския парламент без излишно забавяне се организира разискване, което се провежда в присъствието на председателя на Комисията, председателя на Европейския съвет и председателя на Еврогрупата, както и на представители на заинтересованата държава-членка или заинтересованите държави-членки, за да се обсъдят мерките, предприети от Комисията. Поканват се представители, на подходящо равнище, на Европейската централна банка. Комисията и Съветът надлежно вземат предвид резултатите от това разискване.

Съветът може да отмени мерките на Комисията чрез гласуване с квалифицирано мнозинство.

Европейската централна банка се информира за тези решения.

Член 8Гласуване в Съвета

По отношение на мерките, посочени в членове 3, 4 и 5, право на глас имат само членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, а Съветът не зачита гласа на члена на Съвета, представляващ съответната държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посочени в предходния параграф, се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а) от ДФЕС.

С цел да се повиши общественият контрол, отчетността и националната ангажираност, разискванията в Съвета при обсъждането и приемането на посочените в членове 3, 4, 5 и 6 решения ще бъдат открити за обществеността в съответствие с член 8, параграф 3 от Решение 2006/683/EO, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета.

Член 8aПреглед

1. До ...* и веднъж на всеки три години след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент. В този доклад се оценява, наред с другото:

a) дали системата от стимули и санкции е ефективна, целесъобразна и пропорционална и дали гарантира спазването на Пакта за стабилност и растеж;

б) дали разширяването на гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в Съвета чрез обхващане на всички етапи от процедурата е законосъобразно.

2. Преди края на 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на въздействието и на приложимостта, придружен по целесъобразност от законодателни предложения за създаване на европейски валутен фонд съгласно правилата на Общността, с цел да се подобри икономическото управление и координацията на равнище ЕС, да се запази финансовата стабилност на еврозоната като цяло и да се укрепи на бюджетната дисциплина сред държавите-членки.

3. Европейският валутен фонд се управлява съгласно правилата на Съюза и служи за постигане на две основни цели:

a) да функционира като постоянен механизъм за разрешаване на кризи, който да поеме настоящите задължения на Европейския инструмент за финансова стабилност и на Европейския механизъм за стабилност, както и на всяка друга бъдеща структура, която би поела техните задължения;

б) да издава еврооблигации, независимо дали отговорността е пропорционална или обща.

4. Европейският валутен фонд следва да се кредитира с лихвите, получени от Комисията от учредените депозити и събраните глоби в съответствие с [членове 3, 4 и 5 от настоящия регламент, член 12 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и член 3 от Регламент (ЕС) № .../2011 [относно мерките за принудително изпълнение за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната]].

Европейският валутен фонд може да разполага с допълнителни финансови ресурси от вноски на държави-членки в съответствие с тяхното спазване на Пакта за стабилност и растеж.

Законодателните предложения, посочени в параграф 2, се представят своевременно, за да влязат в сила на 1 януари 2013 г.

5. Преди края на 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на въздействието и на приложимостта, придружен по целесъобразност от законодателни предложения и при необходимост от предложение за изменение на Договора, с цел да се създаде система за общо издаване на европейски държавни облигации (еврооблигации) при условията на солидарна отговорност.

Тази система има за цел да укрепи фискалната дисциплина и да внесе стабилност в еврозоната чрез пазарите, но също така като се възползва от увеличението на ликвидността, да гарантира, че държавите-членки с най-добри оценки няма да пострадат от по-високите лихвени проценти в резултат на въвеждането на еврооблигации.

Тези законодателни предложения се представят своевременно, за да влязат в сила на 1 януари 2013 г.

Издаването на еврооблигации се осъществява, без да се засягат функциите на Европейската инвестиционна банка и проектните облигации, предложени от Комисията с цел финансиране на дългосрочни и ориентирани към бъдещето инвестиции.

Член 9Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на [хх] ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3 не се прилага по време на преходния период от три години, който започва да тече на датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                 Председател

(1)

         Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

          ОВ С, г., стр. .

(4)

         OВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(5)

          OВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.

(6)

          OВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-жа Sharon Bowles

Председател

Комисия по икономически и парични въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Уважаема госпожо Председател,

С писмо от 4 март 2011 г. Вие отправихте искане към комисията по правни въпроси съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността да даде своето становище относно целесъобразността на правното основание на различни предложения за законодателни актове, във връзка с които във Вашата комисия, в качеството й на водеща комисия, и/или комисията по заетост и социални въпроси са били внесени изменения с цел промяна на правното основание.

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 12.4.2011 г.

Пакетът за икономическо управление цели да даде отговор на необходимостта от по-голяма координация и по-стриктно наблюдение на икономическите политики в рамките на икономическия и паричен съюз.

Пакетът се състои от шест предложения за законодателни актове.

Предложенията се анализират поотделно в приложението. От съображения за удобство заключенията на комисията във връзка с целесъобразността на правното основание във всеки отделен случай са изложени по-долу:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ((COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).

Единствената цел на предложението за регламент е разширяване на процедурата за икономическо наблюдение, каквато възможност дава член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това правно основание изглежда целесъобразно.

- Предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (COM (2010) 523 окончателен, 2010/ 0277 (NLE))

Основната цел на предложението е насърчаване на фискалната отговорност, като се установят минимални изисквания за националните рамки, както и гарантиране на ефективността на процедурата при прекомерен дефицит. Следователно правното основание, предложено от Комисията, а именно третата алинея от член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изглежда целесъобразно.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики ((COM (2010) 526, 2010/0280 (COD))

Това предложение цели да осигури засилена координация на икономическите политики на държавите-членки. Ето защо изглежда, че член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразното правно основание за предложението.

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM (2010) 522 окончателен, 2010/0276 (CNS))

С оглед на факта, че основната цел на това предложение е да установи подробните правила, които трябва да се следват при прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, единственото целесъобразно правно основание е член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (COM (2010)0524, 2010/0278(COD))

Счита се, че член 121, параграф 6 във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз представляват целесъобразното правно основание за предложението.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната ((COM 2010) 525, 2010/0279 (COD))

Като се има предвид, че целта на предложението е да гарантира засилване на ефективното коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната, член 121, параграф 6 във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз представляват целесъобразното правно основание за това предложение.

На заседанието си, проведено на 12 април 2011 г., комисията по правни въпроси взе единодушно решение относно посочените по-горе препоръки(1).

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

Приложение

Относно: Правно основание за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (COM (2010)0524, 2010/0278(COD))

Пакетът за икономическо управление съдържа шест предложения, целящи засилване на координацията и наблюдението на икономическите политики в рамките на икономическия и паричен съюз (ИПС) в контекста на стратегията „Европа 2020“ и европейското полугодие, нов цикъл на наблюдение, който ще обедини процесите в рамките на Пакта за стабилност и растеж (ПСР)(2) и общите насоки на икономическите политики.

Тези предложения идват в отговор на слабостта на настоящата система, разкрита от световната икономическа и финансова криза. Както се подчертава в обяснителния меморандум на Комисията „Според всеобщото мнение рамката за ИПС следва да бъде укрепена възможно най-скоро с цел да се затвърдят макроикономическата стабилност и устойчивостта на публичните финанси, които са предпоставки за постигането на траен растеж на производството и заетостта.“(3)

Предложенията следват две съобщения(4) на Комисията и едно споразумение на Европейския съвет от юни 2010 г. относно необходимостта от засилване на координацията на икономическите политики на държавите-членки. Пакетът за икономическото управление беше представен на 29 септември 2010 г.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (наричано за краткост „предложението“) понастоящем се проучва от комисията по икономически и парични въпроси, докладчик за която е Sylvie Goulard. Комисията по заетост и социални въпроси ще представи свое становище (докладчик: David Casa). Законодателната процедура е на етап първо четене във водещата комисия по икономически и парични въпроси.

С писмо от 15 февруари 2011 г. комисията по икономически и парични въпроси изиска консултация от правната служба относно правното основание, предложено от Комисията. След проучване на основните разпоредби на предложението, правната служба стигна до заключението, че по принцип член 121, параграф 6, във връзка с член 136 може да предостави надлежното правно основание(5) (6). Тя обаче подчертава, че въвеждането на еврооблигации „излиза извън правното основание на предложението“; такъв инструмент би следвало по-скоро да бъде допълнително дефиниран с цел да се определи дали има подходящо правно основание за него.

Измененията, внесени във водещата комисия (комисията по икономически и парични въпроси) имат за цел да променят правното основание от двойното основание на член 136 във връзка с член 121, параграф 6 на множество основания на член 136 във връзка с член 121, параграф 6, член 122, параграф 2 и член 3, параграф 1, буква в) или на единичното правно основание на член 136 от ДФЕС.

Общи сведения

Съгласно обяснителния меморандум новият набор от предложения, представени от Комисията, има за цел да засили Пакта за стабилност и растеж чрез подобряване на неговите разпоредби, чрез осигуряването на по-ефективни инструменти за изпълнение и накрая, чрез допълване на разпоредбите относно националните рамки.

Регламентът относно ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната подкрепя Регламент (ЕО) № 1466/97 и Регламент (ЕО) № 1467/97, т.нар. предпазни и корективни мерки на Пакта за стабилност и растеж, чрез въвеждане на допълнителни инструменти за изпълнение (съображения 3 – 5).

Основните мерки се отнасят до:

- задължение за учредяване на лихвоносен депозит, което се налага временно на държава-членка, която не осъществява задоволителен напредък към бюджетна консолидация. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след предложението на Комисията. Този депозит възлиза на 0,2 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на съответната държава-членка за предходната година (член 3 от предложението).

- задължение за учредяване на безлихвен депозит, което се налага на държава-членка в процедура при прекомерен дефицит съгласно член 126 (член 4 от предложението).

Член 5 конкретизира, че горепосоченият депозит следва да бъде преобразуван в глоба, ако държавата-членка не действа в съответствие с препоръката на Съвета за коригиране на нейния дефицит. Ако размерът на глобата надвишава размера на учредения безлихвен депозит или ако не е бил учредяван лихвоносен депозит, държавата-членка довнася сумата, когато заплаща глобата.

Член 7 определя процедурата за разпределение на лихвите и глобите: те „(...) представляват други приходи, посочени в член 311 от Договора, и се разпределят в зависимост от техния дял в брутния национален доход на отговарящите на условията държави-членки между държавите-членки, чиято парична единица е еврото, които нямат прекомерен дефицит, изчислен в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора“.

Предложените правни основания

Член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз

1. За да допринесе за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз и съгласно съответните разпоредби на Договорите, Съветът, в съответствие с подходящата процедура измежду посочените в членове 121 и 126, с изключение на процедурата, предвидена в член 126, параграф 14, приема мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел:

а) да се засилят координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина;

б) да се разработят отнасящи се за тях насоки на икономическа политика, като се внимава те да бъдат съвместими с насоките, приети за Съюза като цяло, и да се осигури съответното наблюдение.

2. Единствено членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, участват в гласуването на мерките, посочени в параграф 1.

Квалифицираното мнозинство от споменатите членове се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

Член 121, параграф 6

3. За да осигури тясната координация на икономическите политики и устойчивата конвергенция на икономическите показатели на държавите-членки, Съветът, на основата на доклади, представени от Комисията, прави преглед на икономическото развитие на всяка от държавите-членки и на Съюза, както и на съгласуваността между икономическите политики и общите насоки, посочени в параграф 2, и регулярно извършва цялостна оценка. За целите на това многостранно наблюдение, държавите-членки предават на комисията информация относно взетите от тях важни мерки в областта на икономическата им политика и всяка друга информация, която считат за необходима.

4. Когато се установи, в рамките на процедурата, посочена в параграф 3, че икономическите политики на дадена държава-членка не са съобразени с общите насоки, посочени в параграф 2, или че могат да нарушат правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Комисията може да отправи предупреждение до съответната държава-членка. Съветът, по препоръка на Комисията, може да отправи необходимите препоръки до съответната държава-членка. Съветът може, по предложение на Комисията, да реши да публикува препоръките си.

Съгласно разпоредбите на настоящия параграф Съветът действа, без да взема предвид вота на члена на Съвета, представляващ съответната държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от останалите членове на Съвета се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

6. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат реда и условията за процедурата за многостранно наблюдение, посочена в параграфи 3 и 4.

Член 122, параграф 2

2. Когато дадена държава-членка изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от природни бедствия или извънредни обстоятелства извън нейния контрол, Съветът, по предложение на Комисията, може да предостави, при определени условия, финансова помощ от Съюза на съответната държава-членка. Председателят на Съвета информира Европейския парламент за взетото решение.

Член 3, параграф 1, буква в)

1. Съюзът разполага с изключителна компетентност в следните области:

...

в) парична политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото;

Подход на Съда на Европейския съюз

Съдът на ЕС подчертава, че по принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако при проверката на целта и съдържанието на дадена мярка на Съюза се установи, че тя има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни правни основания и ако едната от тях може да бъде определена като основна или доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката трябва да има едно правно основание, а именно правното основание, което се изисква от основната или доминираща цел или съставна част(7).

Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват едновременно няколко цели или тя има няколко съставни части, които са неразделни, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва да се основава на съответстващите различни правни основания(8).

Анализ на предложените правни основания

Съгласно съображение 4 предложението осигурява „наличието на справедливи, навременни, постъпателни и ефективни механизми за следване на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж“.

Поради това изводът е, че една от неговите цели е да бъде подкрепен Регламент № 1466/97 (т.нар. предпазни мерки на ПСР) чрез ефективни механизми за изпълнение и лихвоносни депозити в случай на неспазване на разпоредбите на регламента. В съответствие с това предложението установява в член 3 мерките и процедурата, които да се следват в случай на продължителни отклонения от разумната фискална политика, както е посочено в член 6, параграф 3 от Регламент № 1466/97.

Друга призната цел на предложението е засилването на разпоредбите относно процедурата при прекомерен дефицит, установена с Регламент № 1467/97 (т.нар. корективни мерки на ПСР). За целта членове 4, 5 и 7 определят подробни разпоредби относно безлихвените депозити и системата от глоби.

Предложението за регламент относно ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната се основава на член 136 във връзка с член 121, параграф 6 от ДФЕС.

Член 121, параграф 6 от ДФЕС позволява на Парламента и на Съвета, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат посредством регламенти реда и условията за процедурата за многостранно наблюдение, посочена в параграфи 3 и 4. За да се осигури по-тясна координация на икономическите политики и сближаване на икономическите показатели на държавите-членки, посочените разпоредби позволяват на Комисията и Съвета да наблюдават икономическото развитие и да отправят предупреждения и препоръки.

Като се има предвид, че целта на разглежданото предложение е осигуряването на подробни правила за изпълнение на процедурата за икономически надзор с цел гарантиране на ефективно спазване на корективните мерки на ПСР, изглежда, че член 121, параграф 6 представлява целесъобразното правно основание.

Член 136 от ДФЕС представлява част от дял VІІІ, глава 4, „Специфични разпоредби за държавите-членки, чиято парична единица е еврото“. Разпоредбите позволяват на Съвета да приема в съответствие с процедурата, установена в членове 121 и 126, мерки за засилване на надзора на бюджетната дисциплина в държавите-членки. Въпреки това трябва да се отбележи, че тази разпоредба изрично изключва член 126, параграф 14 от приложното поле.

Член 136 изглежда целесъобразното правно основание за предложението само в частта относно налагането на предпазните мерки на ПСР. Поради това член 136 от ДФЕС не може да служи за основание на разпоредбите относно процедурата при прекомерен дефицит (членове 4, 5 и 7). При всички положения следва да се провери дали налагането на процедурата при прекомерен дефицит може да се основава само на член 121, параграф 6.

Член 3, параграф 1, буква в) от ДФЕС предвижда изключителна компетентност за Съюза в областта на паричната политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Този член не представлява правно основание за приемане на законодателство.

Член 122, параграф 2 от ДФЕС позволява на Съвета да предоставя помощ от страна на Съюза на държави-членки, които са изправени пред сериозни трудности, причинени от природни бедствия или извънредни обстоятелства извън нейния контрол.

Заключение и препоръка

В светлината на горните разсъждения член 121, параграф 6 и член 136 представляват релевантното правно основание за глава ІІ от предложения регламент („Санкции в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж“), а член 121, параграф 6 е единственото релевантно правно основание за глава ІІІ („Санкции в рамките на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж“).

Следователно целесъобразното правно основание е член 121, параграф 6 във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(1)

На окончателното гласуване присъстваха следните членове на ЕП: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

(2)

Пактът за стабилност и растеж включва Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит и Резолюцията на Европейския съвет от 17 юни 1997 г. относно Пакта за стабилност и растеж.

(3)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната, обяснителен меморандум.

(4)

„Засилване на координацията на икономическата политика“, 12 май 2010 г.; „Засилване на координацията на икономическата политика за стабилност, растеж и работни места – инструменти за по-силно икономическо управление на ЕС“, 30 юни 2010 г.

(5)

Писмо от 4 март 2011 г., Правна консултация относно правното основание за предоставяне на правомощия на Комисията за намеса при спешни случаи, за създаване на Европейски паричен фонд и за създаване на еврооблигации в контекста на предложението за регламент относно ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната.

(6)

Писмо от 21 март 2011 г., Правно основание за шест законодателни акта, предложени в рамките на пакета за икономическо управление.

(7)

Дело C-91/05 Комисията с/у Съвета [2008] Сборник I-3651.

(8)

Дело C-338/01 Комисията с/у Съвета [2004] Сборник I-4829.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (21.3.2011)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната

(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Докладчик по становище: David Casa

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

На 29 септември 2010 г. Комисията представи законодателен пакет, насочен към засилване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът съдържа 6 предложения: четири от тях разглеждат фискални въпроси, включително реформа на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и справянето с възникващи макроикономически дисбаланси в рамките на ЕС и на еврозоната.

Комисията предлага по-стриктно придържане към ПСР от страна на държавите-членки и подобряване на координацията в областта на фискалната политика. В рамките на т. нар. превантивни мерки на ПСР се изменя съществуващият Регламент (ЕО) № 1466/97 за „засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики“, с цел да се гарантира, че държавите-членки прилагат „разумни“ фискални политики в добри времена, за да може да се изгради необходимият буфер за лоши времена. Освен това, съгласно т. нар. корективни мерки се предлагат изменения на Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета за „прилагане на процедурата за прекомерен дефицит“, с цел да се гарантира, че развитието на дълга се проследява по-отблизо и се третира наравно с развитието на дефицита.

Освен това се предлага директива за въвеждане на изисквания за бюджетни рамки за държавите-членки, с оглед насърчаване на фискалната отговорност чрез определяне на минимални изисквания за националните фискални рамки и гарантиране на тяхното съответствие с изискванията на Договора. За да се подкрепят промените във връзка с превантивните и корективните мерки на ПСР, Комисията също така предложи засилване на механизмите за принудително изпълнение по отношение на държавите-членки от еврозоната..

Забележки

Настоящото проектостановище се отнася до предложението на Комисията за регламент относно ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната. Докладчикът може да подкрепи някои елементи, предложени от Комисията, но желае да въведе следните основни промени:

- Прилагането на бюджетния надзор следва винаги да се подчинява на общите цели на ЕС, и по-специално на изискванията на член 9 от ДФЕС, свързани с насърчаването на високо равнище на заетост, осигуряването на подходяща социална закрила и борбата срещу социалното изключване. Също толкова важно е засилената рамка за надзор да бъде създадена в рамките на европейското шестмесечие за координация на политиките.

- Освен това, за да се подобри бюджетният надзор, системата за прилагане следва да включва не само глоби (санкции), но и стимули.

- Глобите, събирани от държавите-членки, които не успеят да изпълнят отправените им препоръки, следва да се използват за подкрепа на дългосрочните цели на ЕС, свързани с инвестициите и създаването на работни места, а не да се разпределят само между държавите-членки, които не са обект на процедурата за прекомерен дефицит, както предлага Комисията.

- Ролята на Европейския парламент, както и тази на националните парламенти, следва да бъде засилена в хода на целия процес на надзор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2a) Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) също предвижда, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът следва да взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на високо равнище на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2б) На заседанието си, проведено на 17 юни 2010 г., Европейският съвет прие нова стратегия за заетост и растеж, стратегията „Европа 2020“, за да може ЕС да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с висока степен на заетост, производителност и социално сближаване. Европейският съвет реши също да стартира на 1 януари 2011 г. Европейски семестър за координация на политиките, за да могат държавите-членки да се възползват от ранна координация на равнището на ЕС, както и за да се осигури възможност за упражняване на засилен надзор и извършване на едновременна оценка на бюджетните мерки и структурните реформи за насърчаване на растежа и заетостта.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) За по-ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната са необходими допълнителни санкции. Тези санкции следва да повишат доверието в рамката за фискален надзор на Съюза.

(3) За по-ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната са необходими допълнителни стимули и санкции. Тези стимули и санкции следва да повишат доверието в рамката за фискален надзор на Съюза и да подпомогнат политическата солидарност на Съюза.

Изменение   4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Рамката за бюджетен надзор следва обаче да не вреди на целите на Съюза в областта на растежа и заетостта и следва да дава възможност, особено по време на икономически спадове, за усилия, насочени към стимулиране на устойчив растеж, създаване на работни места и социално сближаване, като същевременно се зачитат специфичните за конкретните държави-членки приоритети и нужди.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Мерките, предприети съгласно настоящия регламент, следва да бъдат в пълно съответствие с хоризонталните разпоредби на ДФЕС, а именно членове 7, 8, 9, 10 и 11 от ДФЕС, и с Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Засилването на икономическото управление следва да се извършва паралелно с укрепването на демократичната легитимност на икономическото управление в Съюза, което следва да се постигне чрез по-активно и своевременно включване на Европейския парламент и националните парламенти в процедурите за координация на икономическите политики, като се използват пълноценно предвидените в ДФЕС инструменти, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, както и насоките за политиките на заетост на държавите-членки.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Санкциите за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, следва да създадат стимули за провеждане на разумна фискална политика. Провеждането на такава политика следва да гарантира, че темпът на нарастване на правителствените разходи не надхвърля обичайно разумния средносрочен темп на нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП), освен ако излишъкът е обвързан с нарастване на правителствените приходи или дискреционният спад на приходите е компенсиран от намаляване на разходите.

(5) Стимулите и санкциите за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, следва да гарантират провеждане на ефективна и устойчива политика. Провеждането на такава политика следва да гарантира, че темпът на нарастване на правителствените разходи не надхвърля обичайно ефективния и устойчив средносрочен темп на нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП), освен ако излишъкът е обвързан с нарастване на правителствените приходи или дискреционният спад на приходите е компенсиран от намаляване на разходите.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Провеждането на разумна фискална политика следва ефективно да постигне и да поддържа средносрочната бюджетна цел. Придържането към средносрочната бюджетна цел за бюджетните позиции следва да предостави на държавите-членки предпазен марж спрямо референтната стойност за държавния дефицит от 3 % от БВП, да подсигури бърз напредък към устойчивост и същевременно да им даде възможност за бюджетно маневриране, особено като се имат предвид нуждите от публични инвестиции.

(6) Провеждането на ефективна и устойчива фискална политика следва ефективно да постигне и да поддържа средносрочната бюджетна цел. Придържането към средносрочната бюджетна цел за бюджетните позиции следва да предостави на държавите-членки предпазен марж спрямо референтните стойности за държавния дефицит от 3 % от БВП и за държавния дълг от 60 % от БВП, да подсигури бърз напредък към устойчивост и същевременно да им даде възможност за бюджетно маневриране, особено като се имат предвид нуждите от публични инвестиции.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж стимулът за провеждане на разумна фискална политика следва да включва задължение за учредяване на лихвоносен депозит, което се налага временно на държава-члена, чиято парична единица е еврото и която не осъществява задоволителен напредък към бюджетната консолидация. Към това следва да се пристъпва, в случай че след първоначално предупреждение от страна на Комисията държавата-членка запазва същата линия на поведение, което, макар да не преминава в нарушение на забраната за прекомерен дефицит, е неразумно и потенциално опасно за гладкото функциониране на Икономическия и паричния съюз и следователно Съветът издава препоръка в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора.

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж стимулът за провеждане на ефективна и устойчива фискална политика следва да включва задължение за учредяване на лихвоносен депозит, което се налага временно на държава-членка, чиято парична единица е еврото и която не осъществява задоволителен напредък към бюджетната консолидация. Мярката следва да се предприема, в случай че след първоначално предупреждение от страна на Комисията държавата-членка запазва същата линия на поведение, което, макар да не преминава в нарушение на забраната за прекомерен дефицит или прекомерен държавен дълг, е неразумно и потенциално опасно за гладкото функциониране на Икономическия и паричния съюз и следователно Съветът издава препоръка в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Сред корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж санкциите за държави-членки, чиято парична единица е еврото, следва да са под формата на задължение за учредяване на безлихвен депозит, свързан с решение на Съвета за установяване на наличието на прекомерен дефицит и за задължението за заплащане на глоба при неспазване на препоръка на Съвета за коригиране на прекомерния държавен дефицит. Посочените санкции следва да бъдат налагани без значение на това дали в предходен период съответната държава-членка е била задължена да учреди лихвоносен депозит.

(9) Сред корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж санкциите за държави-членки, чиято парична единица е еврото, следва да са под формата на задължение за учредяване на безлихвен депозит, свързан с решение на Съвета за установяване на наличието на прекомерен дефицит или прекомерен държавен дълг и за задължението за заплащане на глоба при неспазване на препоръка на Съвета за коригиране на прекомерния държавен дефицит или прекомерния държавен дълг. Посочените санкции следва да бъдат налагани без значение на това дали в предходен период съответната държава-членка е била задължена да учреди лихвоносен депозит.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Следва да бъде предвидена възможност Съветът да намалява или отменя санкциите, наложени върху държавите-членки, чиято парична единица е еврото, въз основа на предложение на Комисията след мотивирано искане от страна на съответната държава-членка. В рамките на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж Комисията следва също да може да предлага намаляване на размера на санкцията или нейната отмяна поради изключителни икономически обстоятелства.

(11) Следва да бъде предвидена възможност Съветът да намалява или отменя санкциите, наложени върху държавите-членки, чиято парична единица е еврото, въз основа на предложение на Комисията след мотивирано искане от страна на съответната държава-членка. Европейският парламент следва да бъде включван. В рамките на корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж Комисията следва също да може да предлага намаляване на размера на санкцията или нейната отмяна поради изключителни икономически и/или социални обстоятелства.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Безлихвеният депозит следва да бъде освободен, след като прекомерният дефицит бъде коригиран, а лихвата върху тези депозити, както и събраните глоби следва да бъдат разпределени между държавите-членки, чиято парична единица е еврото и които нямат прекомерен дефицит и които също така не са подложени на процедурата при прекомерни дисбаланси.

(12) Безлихвеният депозит следва да бъде освободен, след като прекомерният дефицит или прекомерният държавен дълг бъде коригиран, а лихвата върху тези депозити, както и събраните глоби, следва да бъдат разпределени към механизма за финансова стабилност на Съюза, в подкрепа на постигането на целите на Съюза за устойчив растеж.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Правомощията за приемане на конкретни решения за привеждане в изпълнение на механизмите за налагане на санкции, изложени в настоящия регламент, следва да бъдат дадени на Съвета. Като част от координацията на икономическите политики на държавите-членки, извършвана от Съвета, както е посочено в член 121, параграф 1 от Договора, тези конкретни решения са неразделна част от последващия контрол на мерките, приети от Съвета в съответствие с членове 121 и 126 от Договора и регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97.

(13) Правомощията за приемане на конкретни решения за привеждане в изпълнение на механизмите за налагане на санкции, изложени в настоящия регламент, следва да бъдат дадени на Съвета. Като част от координацията на икономическите политики на държавите-членки, извършвана от Съвета, както е посочено в член 121, параграф 1 от ДФЕС, тези конкретни решения са неразделна част от последващия контрол на мерките, приети от Съвета в съответствие с членове 121, 126 и 148 от ДФЕС и регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) № 1467/97.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент определя система от санкции, целящи по-ефективно прилагане на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж в еврозоната.

1. Настоящият регламент определя система от стимули и санкции, целящи по-ефективно прилагане на предпазните и корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж в еврозоната.

Изменение  15

Предложение за регламент

Глава II – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Санкции в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж

Стимули и санкции в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато Съветът отправи препоръка към някоя държава-членка в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора за предприемане на необходимите коригиращи действия при наличие на особено големи и опасни отклонения от провеждането на разумна фискална политика, както е определено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97, учредяването на лихвоносен депозит се налага от Съвета, който действа по предложение на Комисията. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението в съответствие с член 293, параграф 1 от Договора.

1. Когато Съветът отправи препоръка към някоя държава-членка в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС за предприемане на необходимите коригиращи действия при наличие на особено големи и опасни отклонения от провеждането на ефективна и устойчива фискална политика, както е определено в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1466/97, учредяването на лихвоносен депозит се налага от Съвета, който действа по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато Съветът прецени в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, че в някоя държава-членка е налице прекомерен дефицит, Съветът, който действа по предложение на Комисията, налага учредяването на безлихвен депозит. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението в съответствие с член 293, параграф 1 от Договора.

1. Когато Съветът прецени в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС, че в някоя държава-членка е налице прекомерен дефицит или прекомерен държавен дълг, Съветът, който действа по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, налага учредяването на безлихвен депозит. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член поради изключителни икономически обстоятелства или след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора, Комисията може да предложи намаляване на размера на безлихвения депозит или неговата отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член поради изключителни икономически или социални обстоятелства или след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 6 от ДФЕС, Комисията може да предложи намаляване на размера на безлихвения депозит или неговата отмяна.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато Съветът установи в съответствие с член 126, параграф 8 от Договора, че държавата-членка не е предприела ефективни действия в отговор на препоръка на Съвета, Съветът, като действа по предложение на Комисията, може да реши да наложи глоба на държавата-членка. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението в съответствие с член 293, параграф 1 от Договора.

1. Когато Съветът установи в съответствие с член 126, параграф 8 от ДФЕС, че държавата-членка не е предприела ефективни действия в отговор на препоръка на Съвета, Съветът, като действа по предложение на Комисията след консултация с Европейския парламент и като взема предвид разпоредбите на член 9 от ДФЕС, и по-специално разпоредбите за насърчаване на високо равнище на заетост, осигуряване на подходяща социална закрила и борба срещу социалното изключване, както и целите на Съюза за растеж и заетост, може да реши да наложи глоба на държавата-членка. Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от десет дни след приемането му от Комисията. Съветът може да измени предложението съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член поради изключителни икономически обстоятелства или след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 8 от Договора, Комисията може да предложи отмяна на глобата или намаляване на размера й.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член поради изключителни икономически или социални обстоятелства или след получаване на мотивирано искане от страна на съответната държава-членка, отправено до Комисията в срок от десет дни след приемането на решението на Съвета в съответствие с член 126, параграф 8 от ДФЕС, Комисията може да предложи отмяна на глобата или намаляване на размера й. Европейският парламент следва да бъде включван.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разпределение на лихвите и глобите

Използване на лихвите и глобите

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Лихвите, получени от Комисията от учредените в съответствие с член 4 депозити и събраните в съответствие с член 5 глоби, представляват други приходи, посочени в член 311 от Договора, и се разпределят в зависимост от техния дял в брутния национален доход на отговарящите на условията държави-членки между държавите-членки, чиято парична единица е еврото, които нямат прекомерен дефицит, изчислен в съответствие с член 126, параграф 6 от Договора и които не са подложени на процедурата при прекомерни дисбаланси по смисъла на Регламент (ЕС) № […/…].

Лихвите, получени от Комисията от учредените в съответствие с член 4 депозити и събраните в съответствие с член 5 глоби, представляват други приходи, посочени в член 311 от ДФЕС, и се разпределят към механизма за финансова стабилност на Съюза, в подкрепа на постигането на целите на Съюза за устойчив растеж.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Ефикасно прилагане на бюджетния надзор в еврозоната

Позовавания

COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

David Casa

21.10.2010

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Дата на приемане

16.3.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Fiona Hall


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Ефикасно прилагане на бюджетния надзор в еврозоната

Позовавания

COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.10.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Sylvie Goulard

21.9.2010

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

12.4.2011

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Дата на приемане

19.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

14

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Axel Voss

Дата на внасяне

2.5.2011

Последно осъвременяване: 26 май 2011 г.Правна информация