Menettely : 2010/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0180/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0180/2011

Keskustelut :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Äänestykset :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.16
CRE 23/06/2011 - 12.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 28/09/2011 - 4.9
CRE 28/09/2011 - 4.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0422

MIETINTÖ     ***I
PDF 373kWORD 256k
2. toukokuuta 2011
PE 454.626v05-00 A7-0180/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

(KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Sylvie Goulard

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

(KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0524),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 121 artiklan ja 126 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0298/2010),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 16. helmikuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0180/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ(2)*

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 136 artiklan yhdessä sen 121 artiklan 6 kohdan, 122 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, on erityisen tärkeää ja niillä on vastuu harjoittaa talouspolitiikkaa, joka edistää talous- ja rahaliiton moitteetonta toimintaa, sekä välttää sen vaarantavan politiikan harjoittaminen.

(2)      Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT-sopimus) sallitaan sellaisten erityistoimenpiteiden hyväksyminen euroalueella, jotka menevät pidemmälle kuin kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavat säännökset.

(2 a)              Talous- ja rahaliiton ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana saadut kokemukset ja tehdyt virheet osoittavat, että unionissa tarvitaan parempaa talouden ohjausjärjestelmää, jonka olisi perustuttava jäsenvaltioiden entistä voimakkaampaan sitoutumiseen yhdessä sovittuihin sääntöihin ja toimintalinjoihin sekä jäsenvaltioiden talouspolitiikan entistä vankempaan unionin tason valvontakehykseen.

(2 b)              Talouden ohjausta ja hallintaa koskevan parannetun kehyksen olisi nojauduttava useisiin toisiinsa liittyviin ja keskenään johdonmukaisiin kestävää kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimintalinjoihin, joihin kuuluvat erityisesti unionin kasvu- ja työllisyysstrategia, jossa olisi keskityttävä erityisesti sisämarkkinoiden kehittämiseen ja vahvistamiseen ja kansainvälisen kaupan ja kilpailukyvyn edistämiseen, tehokas kehys julkisen talouden liian epävakaan rahoitusaseman estämiseksi ja korjaamiseksi (kasvu- ja vakaussopimus), vankka kehys makrotaloudellisen epätasapainon estämiseksi ja korjaamiseksi, kansallisten julkisen talouden kehysten vähimmäisvaatimukset, vahvistettu rahoitusmarkkinoiden sääntely ja valvonta, myös Euroopan järjestelmäriskikomitean suorittama makrotason vakauden valvonta, ja uskottava pysyvä kriisinratkaisujärjestelmä.

(2 c)    Vakaus- ja kasvusopimuksen sekä talouden ohjausjärjestelmän valmiin kehyksen olisi täydennettävä ja vastattava unionin kasvu- ja työllisyysstrategiaa.

(2 d)   Talouden ohjausjärjestelmän lujittamisen yhteydessä olisi vahvistettava myös unionin talouden ohjausjärjestelmän demokraattista legitimiteettiä, mihin päästäisiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien entistä tiiviimmällä ja oikea-aikaisemmalla osallistumisella talouspolitiikkojen koordinointimenettelyjen kaikkiin vaiheisiin.

(2 e)    Komission vuosittain antamista suosituksista olisi keskusteltava Euroopan parlamentissa ennen keskustelujen aloittamista neuvostossa.

(2 f)    Dynaamisten sisämarkkinoiden saavuttamista ja ylläpitämistä olisi pidettävä yhtenä talous- ja rahaliiton asianmukaisen ja häiriöttömän toiminnan edellytyksistä.

(2 g)              SEUT-sopimuksessa määrätään myös, että unionin olisi otettava politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvät vaatimukset.

(2 h)   Eurooppa-neuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2010 pitämässään kokouksessa uuden työllisyyttä ja kasvua koskevan strategian eli Eurooppa 2020 -strategian, jotta unioni voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon. Eurooppa-neuvosto päätti myös käynnistää 1 päivänä tammikuuta 2011 politiikan koordinointia koskevan eurooppalaisen ohjausjakson, jotta jäsenvaltiot hyötyisivät varhaisesta koordinoinnista unionin tasolla ja jotta mahdollistettaisiin tehostettu valvonta ja talousarviotoimenpiteiden sekä kasvua ja työllisyyttä edistävien rakenteellisten uudistusten samanaikainen arviointi.

(2 i)    Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson (jäljempänä "ohjausjakso") olisi oltava keskeisessä asemassa toteutettaessa SEUT-sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan mukaista vaatimusta siitä, että jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa yhteistä etua koskevana asiana ja sovittavat talouspolitiikkansa yhteen. Avoimuus, vastuullisuus ja riippumaton valvonta ovat erottamaton osa parannettua talouden ohjausjärjestelmää. Neuvoston ja komission olisi julkistettava ja perusteltava kantansa ja päätöksensä talouspolitiikkojen koordinointimenettelyjen asianmukaisissa vaiheissa.

(2 j)    Euroalueen velkakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kattavia ja yhdennettyjä toimia, sillä osaratkaisuihin perustuva lähestymistapa ei ole tähän mennessä osoittautunut toimivaksi.

(2 k)   Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden ei ole pakko panna tätä asetusta täytäntöön.

(2 l)    Komissiolla olisi oltava vahvempi koordinoimisrooli tehostetuissa valvontamenettelyissä etupäässä jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, paikan päällä tehtävien valvontakäyntien, suositusten ja varhaisvaroitusten suhteen.

(2 m)  Jäsenvaltioilla, joiden rahayksikkö ei ole euro, olisi oltava oikeus soveltaa talouden ohjausjärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden SEUT-sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

(2 n)   Komissiolla olisi oltava vahvempi ja itsenäisempi rooli tehostetussa valvontamenettelyssä jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, valvontakäyntien, suositusten ja varoitusten suhteen. Lisäksi neuvoston roolia olisi rajoitettava mahdollisiin seuraamuksiin johtavissa vaiheissa ja neuvoston äänestyksissä olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä SEUT-sopimuksen mukaisesti aina kun mahdollista.

(2 o)   Avoimuus sekä vertaistuen ja -paineen tehokkuus ovat erottamaton osa parannettua talouden ohjausjärjestelmää unionissa neuvoston 7 päivänä syyskuuta 2010 hyväksymien vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa koskevien vaatimusten sekä vakaus- ja lähentymisohjelmien muotoa ja sisältöä koskevien ohjeiden hengessä.

(2 p)   Voidaan käynnistää Euroopan parlamentin kanssa käytävä taloudellinen vuoropuhelu, jonka puitteissa komissio voi julkistaa analyysinsä ja yhden tai useamman asianosaisen jäsenvaltion talous- ja valtiovarainministeri esittää huomautuksensa. Tällainen kansallisten rajojen ulkopuolella käytävä julkinen keskustelu voi antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden ottaa huomioon kansallisten päätösten heijastusmahdollisuudet ja mahdollistaa julkisen vertaispaineen.

(2 q)   Tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian sen antamisen jälkeen. Tehdessään ehdotuksia tämän asetuksen täytäntöönpanotoimenpiteiksi komission olisi kuitenkin otettava huomioon jäsenvaltioiden nykyinen taloudellinen tilanne ja kaikki muut asiaan vaikuttavat tekijät.

(2 r)    Jotta lisätään luottamusta Euroopan tilastoihin ja varmistetaan kansallisten tilastoviranomaisten ammatillinen riippumattomuus, jäsenvaltioiden olisi edelleen sitouduttava täysimääräisesti soveltamaan Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 223/2009(4) ja erityisesti tilastollisia periaatteita, jotka on vahvistettu Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä, jotka komissio on hyväksynyt kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta 25 päivänä toukokuuta 2005 antamassaan suosituksessa. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että kansallisille tilastoviranomaisille annetaan tarvittava riippumattomuus talousarviomäärärahojen ja tilastotietojen julkaisemisen suhteen sekä avoin menettely ylemmän johdon nimittämistä ja irtisanomista varten. Lisäksi kansallisten valtiontalouden tarkastusvirastojen olisi oltava ammatillisesti yhtä riippumattomia, jotta varmistetaan täysi luottamus raportointiin Euroopan tasolla.

(3)      Kannustimet ja lisäseuraamukset ovat tarpeen, jotta euroalueen julkisen talouden valvonta olisi tehokkaampaa. Kyseisillä seuraamuksilla olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan valvontakehyksen uskottavuutta ja kannustimilla olisi tehostettava sääntöjen noudattamista.

(3 a)   Julkisen talouden valvontakehyksen olisi kuitenkin edistettävä unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Erityisesti talouden laskusuhdanteiden aikana siihen olisi yhdistettävä tehokkaita toimia kestävän kasvun elvyttämiseksi, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi siten, että samalla otetaan huomioon jäsenvaltiokohtaiset prioriteetit ja tarpeet.

(4)      Tässä asetuksessa vahvistettavilla säännöillä olisi varmistettava vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjen noudattamisen takaavat oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, asteittaiset ja tehokkaat valvontamekanismit, erityisesti julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97(5) ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97(6) noudattaminen.

(4 a)   Suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella 20 päivänä lokakuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti perustamaan vakaan ja uskottavan liiallisen velan ehkäisy- ja ratkaisumekanismin euroaluetta varten ja pyysi siinä yhteydessä toteuttamaan seuraavan vuoden aikana vaikutustenarvioinnin ja toteutettavuustutkimuksen, joiden tarkoituksena on pysyvän mekanismin tai elimen (Euroopan valuuttarahasto) käyttöön ottaminen, moraalikadon välttämiseksi ja koko euroalueen ja niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, rahoitusvakauden turvaamiseksi.

(4 b)   Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, olisi otettava yhteisvastuullisesti hoidettavakseen enintään [...] prosenttia valtionvelasta (euroarvopaperit). Euroarvopaperien olisi oltava etusijalla kansallisilla hallituksilla olevaan velkaan nähden, ja ne voisivat auttaa tukemaan euroa varantovaluuttana. Julkisen talouden kurinalaisuuden lisäämiseksi maiden, joilla on uskottava talous- ja finanssipolitiikka, olisi annettava ottaa lainaa enimmillään [...] prosenttia niiden bruttokansantuotteesta (BKT) samalla, kun heikommassa taloudellisessa tai finanssipoliittisessa tilanteessa olevien maiden olisi maksettava preemio tai ylimääräistä korkoa tai ne voisivat ottaa lainaksi vain pienemmän osuuden BKT:sta euromääräisinä arvopapereina. Jos osallistuvan maan katsotaan noudattavan jatkuvasti kestämätöntä talous- tai finanssipolitiikkaa, sen osallistuminen euroarvopapereiden liikkeeseenlaskemiseen keskeytetään.

(4 c)    Euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi perustettava Euroopan valuuttarahasto, joka ottaa itselleen Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin nykyiset tehtävät sekä niitä tulevaisuudessa mahdollisesti seuraavien uusien rakenteiden tehtävät.

(4 d)              Unionin talousarvion käyttämättömistä maksumäärärahoista saatavia tuloja olisi käytettävä kasvua ja työllisyyttä koskevien unionin painopistealueiden rahoittamiseen.

(4 e)    Markkinoiden epävakaus ja eräiden euroa käyttävien jäsenvaltioiden velkakirjojen korkoero suhteessa verrokkikorkoon edellyttävät päättäväisiä toimia euron vakauden puolustamiseksi.

(4 f)    Likviditeetin lisääminen uusilla euroalueen yhteisten joukkovelkakirjalainojen markkinoilla voisi vähentää jäsenvaltioiden rahoituskuluja ja edistää euroa turvallisena varantovaluuttana.

(5)      Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion seuraamusten tarkoituksena on tarjota jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, kannustimia kestävään finanssipolitiikkaan. Tällaisella politiikalla olisi varmistettava, että julkiset tulot ja menot ovat tasapainossa niin, ettei tuleville sukupolville aiheuteta haittaa.

(5 a)   Tässä asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin olisi sisällytettävä sellaisia toimenpiteitä, joilla kannustetaan noudattamaan sääntöjä hyvinä aikoina.

(5 b)              Jos jäsenvaltio manipuloi taloustietoja, väärentää tilastoja tai antaa tarkoituksella harhaanjohtavaa tietoa väärinkäytösten seurauksena, sille olisi määrättävä kertaluonteinen sakko. Jäsenvaltiota ei saisi sakottaa kahta kertaa samasta tahallisesta rikkeestä.

(6)      Kestävällä finanssipolitiikalla olisi tuloksellisesti saavutettava julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyttävä siinä. Pysyttelemisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille mahdollisuus reagoida normaaleihin suhdannevaihteluihin ja pitää samalla julkisen talouden alijäämä alle viitearvon, joka on 3 prosenttia suhteessa BKT:hen, sekä varmistaa nopea kehitys kohti kestävää julkista taloutta. Tämän huomioon ottaen julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen olisi suotava julkisen talouden toimiin liikkumavaraa erityisesti sellaisten julkisten investointien tapauksessa, jotka edesauttavat unionin työllisyyttä sekä älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamista.

(7)      Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion kestävää finanssipolitiikkaa koskevaan kannustimeen olisi kuuluttava jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro ja joka on jäänyt jälkeen julkisen talouden vakauttamisessa, velvollisuus tehdä väliaikainen korollinen talletus. Tämän olisi koskettava tapauksia, joissa jäsenvaltio komissiolta saadun ensimmäisen varoituksen jälkeen harjoittaa edelleen politiikkaa, jossa ei rikota liiallisia alijäämiä koskevaa kieltoa mutta joka on kuitenkin varomatonta ja saattaa vahingoittaa talous- ja rahaliiton sujuvaa toimintaa ja jonka vuoksi neuvosto antaa suosituksen SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(8)      Asianomaiselle jäsenvaltiolle määrätty korollinen talletus olisi vapautettava yhdessä siitä kertyneen koron kanssa, kun neuvosto on varmistunut siitä, että sen määräämiseen johtanut tilanne on päättynyt.

(9)      Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa seuraamuksena jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, olisi oltava velvollisuus tehdä koroton talletus, joka liittyy neuvoston päätökseen liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja velvollisuus maksaa sakkoa, jos julkisen talouden liiallisen alijäämän korjaamista koskevaa neuvoston suositusta ei noudateta. Kyseisiä seuraamuksia olisi sovellettava riippumatta siitä, onko asianomaiselta jäsenvaltiolta aiemmin edellytetty korollista talletusta vai ei.

(10)    Tässä asetuksessa säädetty korollinen talletus, koroton talletus ja sakko olisi vahvistettava sellaisiksi, että varmistetaan seuraamusten soveltaminen oikeudenmukaisesti asteittain kasvu- ja vakaussopimuksen ennalta ehkäisevässä ja korjaavassa osiossa, vältetään myötäsyklisyys, ja tarjotaan jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, riittävä kannustin noudattaa unionin finanssipoliittista kehystä. SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohtaan liittyvä, asetuksen (EY) N:o 1467/97 12 artiklassa määritelty sakko koostuu kiinteästä osasta, joka on 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen, sekä muuttuvasta osasta. Näin ollen varmistetaan asteittainen soveltaminen ja jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu, jos tässä asetuksessa vahvistettu korollinen talletus, koroton talletus ja sakko ovat 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen, eli sama kuin SEUT-sopimuksen 126 artiklan 11 kohtaan liittyvän sakon kiinteä osa.

(11)    Olisi säädettävä neuvoston mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro, sovellettavat seuraamukset asianomaisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä annetun komission ehdotuksen perusteella. Komission olisi kasvu- ja vakaussopimuksen korjaavassa osiossa myös voitava ehdottaa seuraamuksen suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen peruuttamista poikkeuksellisten taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

(11 a) Poiketen vakiolaskelman avulla saatavasta sakon määrästä komission olisi voitava ehdottaa sakon pienentämistä tai peruuttamista ottaakseen huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella … päivänä …kuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o.../2011 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä … päivänä …kuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o.../2011 mukaisesti asetettujen seuraamusten kumulatiiviset vaikutukset.

(12)    Koroton talletus olisi vapautettava, kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja kerätyt sakot olisi kohdennettava pysyvään vakausmekanismiin. Tämän mekanismin perustamiseen asti korko ja sakot olisi osoitettava Euroopan investointipankin rahoittamissa EU:n kannalta relevanteissa hankkeissa käytettäville riskinjakorahoitusvälineille perussopimusten liitteenä olevan Euroopan investointipankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 5 määräysten mukaisesti.

(13)    Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa vahvistettujen seuraamusjärjestelmien täytäntöönpanoa koskevia yksittäisiä päätöksiä olisi annettava neuvostolle. Osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa määriteltyä neuvostossa harjoitettua jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista kyseiset yksittäiset päätökset ovat olennainen osa niiden toimenpiteiden seurantaa, jotka neuvosto on hyväksynyt SEUT-sopimuksen 121, 126 ja 148 artiklan sekä asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 mukaisesti.

(13 a) Jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuuden ja sitoutumisen lisäämiseksi neuvoston kokousten ja päätösten olisi oltava julkisia, kun se käsittelee ja hyväksyy päätelmiä ja suosituksia näistä Euroopan unionin ja sen kansalaisten etuja koskevista tärkeistä kysymyksistä.

(14)    Koska tämä asetus sisältää yleiset säännöt asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 tehokkaaksi täytäntöönpanemiseksi, se olisi hyväksyttävä perussopimuksen 121 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

(15)    Koska tavoitetta luoda yhdenmukainen seuraamusjärjestelmä ei voida saavuttaa riittävässä määrin jäsenvaltioiden tasolla, unioni voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei mennä pidemmälle kuin on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

(15 a) Jotta varmistetaan pysyvä vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, komission olisi tehtävä sekä konsultointikäyntejä että valvontakäyntejä.

(15 b) Komission olisi laadittava säännöllisin väliajoin laajamittainen arvio talouden ohjausjärjestelmästä ja erityisesti kannustimien ja seuraamusten tehokkuudesta ja sopivuudesta. Tällaisia arvioita olisi tarvittaessa täydennettävä asiaankuuluvilla ehdotuksilla.

(15 c)  Jäsenvaltioille EU-ohjausjakson puitteissa annettujen erityisten suositusten perusteella toteutetut toimet olisi otettava erityisesti huomioon seuraamuksia asetettaessa.

(15 d) Kaikkien jäsenvaltioiden olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Kansallisten toimien sivuvaikutukset sekä näihin toimiin kohdistuvat sivuvaikutukset olisi otettava huomioon tässä luvussa esitettyjen seuraamusten arvioinnissa.

(15 e)  Euroopan valuuttarahaston lainoista olisi perittävä kustannuksiin perustuvaa korkoa, mutta siihen voidaan lisätä asianmukainen riskipreemio. Ehtoihin olisi voitava sisällyttää tilanteen mukaan muuttuva ennakkomaksukannustin, jolla kannustetaan lainojen aikaista takaisinmaksua ja helpotetaan lainaa saaneen maan palaamista pääomamarkkinoille.

(15 f)  Komission ja neuvoston olisi tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät ja kyseisten jäsenvaltioiden taloudellinen ja budjettitilanne, erityisesti se, osallistuvatko ne Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston sopeutusohjelmaan. Lisäksi olisi otettava käyttöön siirtymäkausi, jotta jäsenvaltiot voivat mukauttaa politiikkansa joihinkin tämän asetuksen säädöksiin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LukuKohde

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan kannustin- ja seuraamusjärjestelmä vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion täytäntöönpanon tehostamiseksi ja talousarviota koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamisen ja valvonnan tehostamiseksi sekä rahoitusvakauden säilyttämiseksi euroalueella.

1 a. Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sekä jäsenvaltioiden parlamenttien, hallitusten ja muiden asiaankuuluvien elinten vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi omasta aloitteestaan tai jonkun jäsenvaltion pyynnöstä järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia ja kuulemisia neuvoston ja komission harjoittamasta makrotalouden ja julkisen talouden valvonnasta. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon näiden kuulemisten tulokset.

2. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro.

2 a. Tätä asetusta sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö ei ole euro ja jotka ovat ilmoittaneet komissiolle halukkuudestaan soveltaa tätä asetusta. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tätä asetusta sovelletaan näihin jäsenvaltioihin ilmoituksen julkaisemista seuraavasta päivästä alkaen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(1)            ’vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevä osio’ tarkoittaa heinäkuussa 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaista monenvälistä valvontajärjestelmää;

(2) ’kasvu- ja vakaussopimuksen korjaava osio’ tarkoittaa SEUT-sopimuksen 126 artiklan ja 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 mukaisesti säänneltävää jäsenvaltioiden liiallisia alijäämiä koskevaa valvontamenettelyä;

(3) ’poikkeuksellinen taloudellinen tilanne’ tarkoittaa tilannetta, jossa viitearvon ylittävää julkisen talouden alijäämää pidetään SEUT-sopimuksen 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1467/97 mukaisesti poikkeuksellisena.

I a luku

Kannustimet

2 a artiklaKäyttämättömistä maksumäärärahoista saatavat tulot

Euroopan unionin yleisen talousarvion käyttämättömistä maksumäärärahoista saatavia tuloja voidaan siirtää unionin seuraavan vuoden talousarvioon ja osoittaa ohjelmiin, joilla edistetään unionin kasvustrategiaa kaikissa jäsenvaltioissa, sekä makrotalouden epätasapainon korjaamiseen.

II lukuVakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion seuraamukset

3 artikla

Korollinen talletus

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat sopeutustoimenpiteet silloin, kun poikkeaminen julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 kohdassa säädettyyn finanssipolitiikkaan tähtäävästä asianmukaisesta sopeuttamisurasta jatkuu tai on erityisen vakavaa, neuvosto määrää komission suosituksesta korollisen talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1 a. Asianosainen jäsenvaltio voi pyytää Euroopan parlamenttia järjestämään kuulemisia tai julkisia keskusteluja asiasta vastaavassa valiokunnassaan. Tällaisissa kuulemisissa tai julkisissa keskusteluissa asianosaisen jäsenvaltion hallitus voi esittää asiansa komission ja euroryhmän puheenjohtajan läsnä ollessa. Jos tällainen kuuleminen tai julkinen keskustelu järjestetään, 1 kohdassa tarkoitettu kymmenen päivän määräaika pidennetään kahteenkymmeneen päivään. Mukaan kutsutaan Euroopan keskuspankin edustajia asiaankuuluvalta tasolta. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon näiden kuulemisten tulokset.

2. Komission ehdottama korollinen talletus on 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen määritettynä Eurostatin keräämien viimeisimpien saatavilla olevien tietojen pohjalta.

3. Talletukselle kertyvässä korossa otetaan huomioon komission luottoriski ja vastaava investointikausi.

4. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa korollisen talletuksen pienentämistä tai sen peruuttamista ▌ kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun neuvoston suosituksen hyväksymisestä

(a) poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi;

(b) ottaakseen huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 mukaisesti asetettujen seuraamusten kumulatiiviset vaikutukset.

5. Jos 1 kohdassa tarkoitetun suosituksen antamiseen johtanutta tilannetta ei enää ole, neuvosto päättää komission ehdotuksesta, että talletus ja sille kertynyt korko palautetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle. Neuvosto voi muuttaa komission ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5 a. Jos tilanne neuvoston mukaan jatkuu edelleen, asianosainen jäsenvaltio voi pyytää Euroopan parlamentin asiasta vastaavaa valiokuntaa järjestämään julkisen kuulemisen. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon tämän kuulemisen tulokset.

III lukuVakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion seuraamukset

4 artiklaKoroton talletus

1. Jos neuvosto antaa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, neuvosto määrää komission ehdotuksesta korottoman talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1 a. Asianosainen jäsenvaltio voi pyytää Euroopan parlamenttia järjestämään kuulemisia tai julkisia keskusteluja asiasta vastaavassa valiokunnassaan. Tällaisissa kuulemisissa tai julkisissa keskusteluissa asianosaisen jäsenvaltion hallitus voi esittää asiansa komission ja euroryhmän puheenjohtajan läsnä ollessa. Jos tällainen kuuleminen tai julkinen keskustelu järjestetään, 1 kohdassa tarkoitettu kymmenen päivän määräaika pidennetään kahteenkymmeneen päivään. Mukaan kutsutaan Euroopan keskuspankin edustajia asiaankuuluvalta tasolta. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon näiden kuulemisten tulokset.

2. Komission ehdottama koroton talletus on 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen määritettynä Eurostatin keräämien viimeisimpien saatavilla olevien tietojen pohjalta.

3. Jos jäsenvaltiolla on komissiolle 3 artiklan mukaisesti tehty korollinen talletus, korollinen talletus muutetaan korottomaksi talletukseksi.

Jos aiemmin tehdyn korollisen talletuksen ja kertyneen koron määrä ylittää edellytetyn korottoman talletuksen määrän, ylimääräinen osuus palautetaan jäsenvaltiolle.

Jos edellytetyn korottoman talletuksen määrä ylittää aiemmin tehdyn korollisen talletuksen ja sille kertyneen koron määrän, jäsenvaltion on maksettava puuttuva osuus, kun se tekee korottoman talletuksen.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa korottoman talletuksen pienentämistä tai sen peruuttamista ▌kymmenen päivän kuluessa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä

(a) poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi;

(b) ottaakseen huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 mukaisesti asetettujen seuraamusten kumulatiiviset vaikutukset.

5 artiklaSakko

1. Jos neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia, neuvosto antaa komission ehdotuksesta päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltion on maksettava sakkoa. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1 a. Asianosainen jäsenvaltio voi pyytää Euroopan parlamenttia järjestämään kuulemisia tai julkisia keskusteluja asiasta vastaavassa valiokunnassaan. Tällaisissa kuulemisissa tai julkisissa keskusteluissa asianosaisen jäsenvaltion hallitus voi esittää asiansa komission ja euroryhmän puheenjohtajan läsnä ollessa. Jos tällainen kuuleminen tai julkinen keskustelu järjestetään, 1 kohdassa tarkoitettu kymmenen päivän määräaika pidennetään kahteenkymmeneen päivään. Mukaan kutsutaan Euroopan keskuspankin edustajia asiaankuuluvalta tasolta. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon näiden kuulemisten tulokset.

1 b. Jos jäsenvaltio manipuloi taloustietoja, väärentää tilastoja tai antaa julkisesta taloudestaan tarkoituksella harhaanjohtavaa tietoa – erityisesti jos tämä johtaa Euroopan unionin tilastosääntöjen rikkomiseen – jolle asetuksissa (EU) N:o [……] ja (EU) N:o [……] tarkoitetut päätökset perustuvat, neuvosto voi tehdä komission ehdotuksesta päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltion on maksettava sakkoa. Kyseessä on kertamaksu, joka on 0,5 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:sta. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei se päätä määräenemmistöllä ehdotuksen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa komission ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Asianosainen jäsenvaltio voi pyytää Euroopan parlamenttia järjestämään kuulemisia tai julkisia keskusteluja asiasta vastaavassa valiokunnassaan. Tällaisissa kuulemisissa tai julkisissa keskusteluissa asianosaisen jäsenvaltion hallitus voi esittää asiansa komission ja euroryhmän puheenjohtajan läsnä ollessa. Jos tällainen kuuleminen tai julkinen keskustelu järjestetään, 1 kohdassa tarkoitettu kymmenen päivän määräaika pidennetään kahteenkymmeneen päivään. Mukaan kutsutaan Euroopan keskuspankin edustajia asiaankuuluvalta tasolta. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon näiden kuulemisten tulokset.

2. Komission ehdottama koroton talletus on 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen määritettynä Eurostatin keräämien viimeisimpien saatavilla olevien tietojen pohjalta.

3. Jos jäsenvaltiolla on komissiolle 4 artiklan mukaisesti tehty koroton talletus, koroton talletus muutetaan sakoksi.

Jos aiemmin tehdyn korottoman talletuksen määrä ylittää edellytetyn sakon määrän, ylimääräinen osuus palautetaan jäsenvaltiolle.

Jos edellytetyn sakon määrä ylittää aiemmin tehdyn korottoman talletuksen määrän tai jos korotonta talletusta ei ole tehty aiemmin, jäsenvaltion on maksettava puuttuva osuus maksaessaan sakon.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa sakon pienentämistä tai sen peruuttamista ▌kymmenen päivän kuluessa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä

(a) poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi;

(b) ottaakseen huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 mukaisesti asetettujen seuraamusten kumulatiiviset vaikutukset.

Jäsenvaltiolle määrättyjen kumulatiivisten sakkojen vuotuinen kokonaismäärä, lukuun ottamatta 1 b kohdassa tarkoitettua sakkoa, saa olla enintään 0,5 prosenttia jäsenvaltion BKT:sta.

6 artiklaKorottoman talletuksen palauttaminen

Jos neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan mukaisesti kumota jotkut tai kaikki sen antamat päätökset, kaikki jäsenvaltion komissiolle tekemät korottomat talletukset palautetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle.

7 artiklaKoroista ja sakoista saatujen tulojen jakaminen

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä talletuksista saama korko ja 5 artiklan mukaisesti kerätyt sakot osoitetaan niiden jäsenvaltioiden vakausmekanismiin, joiden rahayksikkö on euro ▌. Tämän mekanismin perustamiseen asti korko ja sakot osoitetaan Euroopan investointipankin rahoittamissa EU:n kannalta relevanteissa hankkeissa käytettäville riskinjakorahoitusvälineille perussopimusten liitteenä olevan Euroopan investointipankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 5 määräysten mukaisesti.

IV lukuYleiset säännökset

-8 artiklaKonsultointi- ja valvontakäynnit

1. Komissio varmistaa pysyvän vuoropuhelun jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti. Tätä varten komissio tekee kaikkiin jäsenvaltioihin säännöllisiä konsultointikäyntejä ja tarvittaessa myös valvontakäyntejä.

Komissio voi kutsua Euroopan keskuspankin tai muiden asiaankuuluvien toimielinten edustajia osallistumaan konsultointi- ja valvontakäynneille, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

2. Konsultointi- tai valvontakäyntejä järjestäessään komissio toimittaa tarvittaessa alustavat tuloksensa asianomaisille jäsenvaltioille huomautuksia varten.

3. Konsultointikäyntien yhteydessä komissio tarkastelee jäsenvaltion senhetkistä taloudellista tilannetta ja määrittää riskit tai mahdolliset vaikeudet noudattaa tämän asetuksen tavoitteita.

4. Valvontakäyntien yhteydessä komissio tarkkailee menettelyjä ja tarkistaa, että toimet on toteutettu neuvoston tai komission päätösten mukaisesti tämän asetuksen tavoitteita noudattaen. Valvontakäyntejä tehdään vain poikkeustapauksissa ja vain jos näiden tavoitteiden saavuttamisessa on huomattavia riskejä tai vaikeuksia.

5. Komissio tiedottaa talous- ja rahoituskomitealle valvontakäyntien syistä.

6. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet konsultointi- ja valvontakäyntien sujumisen helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä tarjottava tai ne voivat omasta aloitteestaan tarjota kaikkien asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten apua konsultointi- ja valvontakäyntien valmistelussa ja toteutuksessa.

-8 a artiklaAvoimuus

Neuvosto ja komissio julkistavat ja perustelevat kaikki päätöksensä ja suosituksensa, jollei SEUT-sopimuksessa toisin määrätä.

-8 b artiklaHätätoimet

Siinä tapauksessa, että [SEUT-sopimuksen 126 artiklan mukaiset] asiankuuluvat menettelyt on käynnistetty tuloksetta ja jäsenvaltion liiallinen alijäämä tai velkataso edelleen vaarantaa euron vakauden, komissio ryhtyy SEUT-sopimuksen 136 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan perusteella ja Euroopan keskuspankkia kuultuaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin euron turvaamiseksi.

Sen jälkeen kun komissio on julkistanut päätöksensä, Euroopan parlamentissa järjestetään viipymättä keskustelu, johon osallistuvat komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja euroryhmän puheenjohtaja sekä asianosais(t)en jäsenvaltio(ide)n edustajat ja jossa käsitellään komission toimenpiteitä. Mukaan kutsutaan Euroopan keskuspankin edustajia asiaankuuluvalta tasolta. Komissio ja neuvosto ottavat asianmukaisesti huomioon tämän keskustelun tulokset.

Neuvosto voi peruuttaa komission toimenpiteet määräenemmistöpäätöksellä.

Euroopan keskuspankille ilmoitetaan näistä päätöksistä.

8 artiklaNeuvoston äänestys

Edellä 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

Edellisessä kohdassa mainittu neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy SEUT-sopimuksen 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Julkisen valvonnan, vastuuvelvollisuuden ja jäsenvaltioiden sitoutumisen lisäämiseksi 3, 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuista päätöksistä keskustellaan ja ne hyväksytään neuvostossa julkisesti neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta 15 päivänä syyskuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/683/EY mukaisesti.

8 a artiklaTarkistaminen

1. Komissio julkaisee viimeistään...* ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan muun muassa:

(a) onko kannustin- ja seuraamusjärjestelmä tehokas, asianmukainen ja oikeasuhteinen ja taataanko sillä vakaus- ja kasvusopimuksen noudattaminen;

(b) onko neuvoston käänteisen määräenemmistöäänestyksen ulottaminen koskemaan kaikkia menettelyn vaiheita oikeudellisesti mahdollista.

2. Komissio toimittaa ennen vuoden 2011 loppua neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen, joka sisältää vaikutustenarvioinnin ja toteutettavuustutkimuksen ja johon liitetään mahdollisesti lainsäädäntöehdotuksia Euroopan valuuttarahaston perustamisesta unionin sääntöjen mukaisesti talouden ohjausjärjestelmän ja koordinoinnin parantamiseksi EU:n tasolla, koko euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi ja jäsenvaltioiden talousarviota koskevan kurinalaisuuden vahvistamiseksi.

3. Euroopan valuuttarahastoa johdetaan unionin sääntöjen mukaisesti, ja sillä on kaksi keskeistä tarkoitusta:

(a) toimia pysyvänä kriisinratkaisumekanismina ja ottaa itselleen Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan vakausmekanismin tehtävät sekä niitä tulevaisuudessa mahdollisesti seuraavien uusien rakenteiden tehtävät;

(b) laskea liikkeeseen euroarvopapereita joko suhteellista vastuuta tai yhteisvastuuta soveltaen.

4. Euroopan valuuttarahastolle on hyvitettävä [tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklan, asetuksen (EY) N:o 1467/97 12 artiklan sekä täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella annetun asetuksen (EU) N:o.../2011 3 artiklan mukaisesti] komission tehdyistä talletuksista saama korko ja kerätyt sakot.

Euroopan valuuttarahastolla voi olla lisävaroja, jotka saadaan osuuksista, jotka jäsenvaltiot maksavat sen perusteella, miten ne ovat noudattaneet vakaus- ja kasvusopimusta.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetut lainsäädäntöehdotukset on esitettävä riittävän ajoissa, jotta ne voivat tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

5. Komissio toimittaa ennen vuoden 2011 loppua Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää vaikutustenarvioinnin ja toteutettavuustutkimuksen ja johon liitetään mahdollisesti lainsäädäntöehdotuksia ja tarvittaessa ehdotus perussopimusten muuttamisesta eurooppalaisten joukkovelkakirjalainojen (euroarvopaperien) yhteistä liikkeeseenlaskua yhteisvastuullisesti koskevan järjestelmän perustamiseksi.

Tällä järjestelmällä pyritään lisäämään julkisen talouden kurinalaisuutta ja vakauttamaan euroaluetta markkinoiden avulla, minkä lisäksi likviditeetin lisääntymistä hyödyntämällä pyritään varmistamaan, että parhaiten luokitellut jäsenvaltiot eivät kärsi euroarvopaperien käyttöönotosta johtuvasta korkotason noususta.

Nämä lainsäädäntöehdotukset on esitettävä riittävän ajoissa, jotta ne voivat tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Euroarvopaperien liikkeeseenlasku ei vaikuta Euroopan investointipankin tehtäviin ja komission ehdottamiin hankejoukkovelkakirjoihin, joilla pyritään rahoittamaan pitkäkestoisia tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja.

9 artiklaVoimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan [xx] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevaa 3 artiklaa ei sovelleta kolmen vuoden siirtymäkautena, joka alkaa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta            Neuvoston puolesta

Puhemies                                                     Puheenjohtaja

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

EUVL C , , s. .

(4)

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(5)

EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(6)

EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Sharon Bowles

Puheenjohtaja

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 4. maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon sellaisten erilaisten lainsäädäntöehdotusten oikeusperustasta, joiden oikeusperustan muuttamista koskevia tarkistuksia on esitetty asiasta vastaavassa valiokunnassanne ja/tai työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 12. huhtikuuta 2011.

Talouden ohjauspaketilla pyritään vastaamaan tarpeeseen harjoittaa talouspolitiikan yhä tiiviimpää koordinointia ja tiukempaa valvontaa talous- ja rahaliitossa.

Paketti käsittää kuusi lainsäädäntöehdotusta.

Ehdotuksia tarkastellaan erikseen liitteessä. Käytännöllisyyden vuoksi seuraavassa on yhteenveto valiokunnan päätelmistä, jotka koskevat asianmukaista oikeusperustaa kussakin tapauksessa:

– Ehdotus parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta ((KOM (2010) 527, 2010/0281 (COD))

Asetusehdotuksen ainoa tarkoitus on laajentaa talouden valvontaa, minkä mahdollistaa SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta. Siksi tämä oikeusperusta vaikuttaa asianmukaiselta.

– Ehdotus neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista (KOM (2010) 523 lopullinen, 2010/ 0277 (NLE))

Ehdotuksen päätarkoituksena on kannustaa finanssipoliittiseen vastuullisuuteen asettamalla kansallisille julkisen talouden kehyksille vähimmäisvaatimukset ja varmistaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehokkuus. Siksi komission ehdottama oikeusperusta, SEUT-sopimuksen 126 artiklan 14 kohdan kolmas alakohta, vaikuttaa asianmukaiselta.

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2010) 526, 2010/0280(COD))

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinointia tehostetaan. SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta vaikuttaa siksi olevan asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

– Ehdotus neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta (KOM (2010) 522 lopullinen, 2010/0276 (CNS))

Kun otetaan huomioon, että ehdotuksen päätavoitteena on määrittää yksityiskohtaiset säännöt liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamiselle, ainoa asianmukainen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 126 artiklan 14 kohta.

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (KOM (2010)0524, 2010/0278(COD))

SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohdan yhdessä 136 artiklan kanssa katsotaan muodostavan asianmukaisen oikeusperustan.

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (KOM(2010) 525, 2010/0279(COD))

Kun otetaan huomioon ehdotuksen päätarkoitus, makrotalouden epätasapainon tehokas korjaaminen euroalueella, SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta yhdessä 136 artiklan kanssa muodostaa asianmukaisen oikeusperustan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 12. huhtikuuta 2011 yksimielisesti(1) esittää edellä mainitut suositukset.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

Liite

Asia: Oikeusperusta ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (KOM (2010)0524, 2010/0278(COD))

Talouden ohjauspaketti koostuu kuudesta ehdotuksesta, joilla pyritään vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja seurantaa talous- ja rahaliitossa Eurooppa 2020 -strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Jälkimmäinen näistä on uusi valvontajakso, jossa yhdistetään vakaus- ja kasvusopimukseen(2) kuuluvat prosessit ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat.

Ehdotukset ovat vastaus nykyisen järjestelmän heikkouksiin, jotka globaali talous- ja rahoituskriisi on tuonut esiin. Kuten komissio korostaa perusteluissaan, ollaan laajalti yhtä mieltä siitä, että EMU-kehystä olisi kiireesti tiukennettava, jotta julkisen talouden kiintopisteeksi saataisiin makrotalouden vakaus ja julkisen talouden kestävyys, jotka ovat ennakkoedellytys tuottavuuden ja työllisyyden pysyvälle kasvulle(3).

Ehdotukset seuraavat kahta komission tiedonantoa(4) ja Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 tekemää sopimusta tarpeesta vahvistaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista. Talouden ohjauspaketti esitettiin 29. syyskuuta 2010.

Ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella (jäljempänä "ehdotus") käsitellään parhaillaan talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, jossa esittelijänä on Sylvie Goulard. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta antaa asiasta lausunnon (valmistelijana David Casa). Lainsäädäntömenettely on ensimmäisessä käsittelyssä asiasta vastaavassa talous- ja raha-asioiden valiokunnassa.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyysi 15. helmikuuta 2011 päivätyllä kirjeellään oikeudellisen yksikön neuvoa komission ehdottamista oikeusperustoista. Ehdotuksen pääsäännöksiä tarkasteltuaan oikeudellinen yksikkö tuli johtopäätökseen, että periaatteessa 121 artiklan 6 kohta yhdessä 136 artiklan kanssa voisi olla asianmukainen oikeusperusta(5), (6).

Se kuitenkin korostaa, että euroalueen yhteisten joukkovelkakirjalainojen käyttöönotto menee ehdotuksen oikeusperustoja pidemmälle. Tällainen väline olisi määriteltävä edelleen sille sopivan oikeusperustan määrittämiseksi.

Asiasta vastaavan talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittämillä tarkistuksilla pyritään muuttamaan 136 artiklan ja 121 artiklan 6 kohdan muodostama kahden osatekijän oikeusperusta monen osatekijän oikeusperustaksi, jonka muodostavat 136 artikla yhdessä 121 artiklan 6 kohdan, 122 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, tai yhden osatekijän eli SEUT-sopimuksen 136 artiklan muodostamaksi oikeusperustaksi.

Taustaa

Perustelujen mukaan komission esittämillä uusilla ehdotuksilla pyritään vahvistamaan vakaus- ja kasvusopimusta parantamalla sen säännöksiä siten, että siihen sisällytetään tehokkaammat täytäntöönpanon valvontavälineet ja sen säännöksiä täydennetään kansallisten finanssipolitiikan kehysten osalta.

Asetus julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella tukee asetusta (EY) N:o 1466/97 ja asetusta (EY) N:o 1467/97 eli vakaus- ja kasvusopimuksen niin sanottuja ennalta ehkäiseviä ja korjaavia osioita uusien täytäntöönpanon valvontavälineiden käyttöönoton avulla (johdanto-osan 3–5 kappale).

Tärkeimmät toimenpiteet koskevat seuraavia aiheita:

– Jäsenvaltion, joka on jäänyt jälkeen julkisen talouden vakauttamisessa, velvollisuus tehdä väliaikaisesti korollinen talletus. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Tämä talletus on 0,2 prosenttia jäsenvaltion edellisen vuoden BKT:sta (ehdotuksen 3 artikla).

– Jäsenvaltion, joka on 126 artiklan mukaista alimäärää koskevaa menettelyä, velvollisuus tehdä koroton talletus (ehdotuksen 4 artikla).

Ehdotuksen 5 artiklassa määritellään, että edellä mainittu talletus muutetaan sakoksi, jos jäsenvaltio ei noudata neuvoston suositusta alijäämänsä korjaamiseksi. Jos sakon määrä ylittää aiemmin tehdyn korottoman talletuksen määrän tai jos korotonta talletusta ei ole tehty, jäsenvaltion on maksettava puuttuva osuus maksaessaan sakon.

Ehdotuksen 7 artiklassa säädetään korkojen ja sakkojen jaosta: ne "(…) ovat perussopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, joilla ei ole perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettua liiallista alijäämää".

Ehdotetut oikeusperustat

SEUT-sopimuksen 136 artikla

1. Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja perussopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti neuvosto hyväksyy 121 ja 126 artiklassa tarkoitetuista menettelyistä asian kannalta sopivaa menettelyä noudattaen, viimeksi mainitun artiklan 14 kohdassa tarkoitettua menettelyä lukuun ottamatta, niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, koskevia toimenpiteitä, joilla.

(a) tehostetaan näiden jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamista ja sen valvontaa;

(b) laaditaan näitä jäsenvaltioita koskevat talouspolitiikan laajat suuntaviivat huolehtien samalla niiden yhteensopivuudesta koko unionin osalta hyväksyttyjen talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen kanssa sekä niiden valvonnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin äänestyksiin osallistuvat vain ne neuvoston jäsenet, jotka edustavat jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.

Kyseisten neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

121 artiklan 6 kohta

3. Turvatakseen jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen neuvosto valvoo komission antamien kertomusten perusteella jokaisen jäsenvaltion sekä unionin taloudellista kehitystä sekä sitä, onko niiden talouspolitiikka 2 kohdassa tarkoitettujen laajojen suuntaviivojen mukaista, ja suorittaa säännöllisesti kokonaisarvion. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tiedot toteuttamistaan tärkeistä talouspoliittisista toimenpiteistä sekä muut tarpeellisina pitämänsä tiedot tätä monenvälistä valvontaa varten.

4. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa menettelyssä todetaan, että jäsenvaltion talouspolitiikka ei ole 2 kohdassa tarkoitettujen laajojen suuntaviivojen mukaista tai että se voi vaarantaa talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan, komissio voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle varoituksen. Neuvosto voi komission suosituksesta antaa kyseiselle jäsenvaltiolle tarpeelliset suositukset. Neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää julkistaa suosituksensa.

Tätä kohtaa sovellettaessa neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

Muiden neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

6. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla antaa yksityiskohtaiset säännöt 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta monenvälisestä valvontamenettelystä.

122 artiklan 2 kohta

2. Jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi komission ehdotuksesta tietyin edellytyksin myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle unionin taloudellista apua. Neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille tiedon tehdystä päätöksestä.

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

1. Unionilla on yksinomainen toimivalta seuraavilla aloilla:

...

(c) niiden jäsenvaltioiden rahapolitiikka, joiden rahayksikkö on euro,

Unionin tuomioistuimen lähestymistapa

Tuomioistuin korostaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toimenpiteellä on oltava periaatteessa vain yksi oikeusperusta. Jos unionin toimenpidettä tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai kaksi eri tekijää, jotka kuuluvat eri oikeusperustojen soveltamisalaan, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen tekijä, säädöksellä on oltava yksi ainoa oikeusperusta, toisin sanoen se, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää(7).

Vain jos poikkeustapauksessa näytetään, että toimenpiteellä on useampi samanaikainen tarkoitus tai jos siinä on useita osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimenpidettä annettaessa voidaan käyttää useaa eri oikeusperustaa(8).

Ehdotettujen oikeusperustojen tarkastelu

Johdanto-osan 4 kappaleen mukaan ehdotuksella säädetään "vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjen noudattamisen takaavat oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, asteittaiset ja tehokkaat valvontamekanismit".

Näin ollen näyttää siltä, että yksi sen tavoitteista on tukea asetusta (EY) N:o 1466/97 (vakaus- ja kasvusopimuksen niin sanottu ennalta ehkäisevä osio) tehokkaalla täytäntöönpanomekanismilla ja korollisella talletuksella siinä tapauksessa, että asetuksen säännöksiä ei noudateta. Ehdotuksessa esitetään 3 artiklassa toimenpiteet ja noudatettava menettely, kun poikkeaminen varovaisen finanssipolitiikan harjoittamisesta jatkuu asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Ehdotuksen toinen tunnustettu tavoite on panna täytäntöön asetuksessa (EY) N:o 1467/97 vahvistettuja säännöksiä liiallista alijäämää koskevasta menettelystä (vakaus- ja kasvusopimuksen niin sanottu korjaava osio). Tätä varten 4, 5 ja 7 artiklassa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännökset korottomista talletuksista ja sakkojärjestelmästä.

Asetusehdotus julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella perustuu SEUT-sopimuksen 136 artiklaan yhdessä 121 artiklan 6 kohdan kanssa.

SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta mahdollistaa, että parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla yksityiskohtaiset säännöt 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta monenvälisestä valvontamenettelystä. Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn tiiviimmän koordinoinnin varmistamiseksi kyseiset määräykset mahdollistavat, että komissio ja neuvosto seuraavat talouden kehitystä ja antavat varoituksia ja suosituksia.

Koska talouden valvonnan täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antaminen vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion tehokkaan noudattamisen varmistamiseksi on tarkasteltavan ehdotuksen tavoite, 121 artiklan 6 kohta vaikuttaa asianmukaiselta oikeusperustalta.

SEUT-sopimuksen 136 artikla on osa VIII osaston 4 lukua — Niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, koskevat erityismääräykset. Tämä määräys mahdollistaa, että neuvosto hyväksyy 121 ja 126 artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti toimenpiteitä, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden talousarvioita koskevaa kurinalaisuutta. On kuitenkin pantava merkille, että tällä määräyksellä jätetään 126 artiklan 14 kohta yksiselitteisesti sen soveltamisalan ulkopuolelle.

SEUT-sopimuksen 136 artikla vaikuttaa asianmukaiselta oikeusperustalta vain osalle, jolla pannaan täytäntöön vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevää osiota. Siksi määräykset liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (4, 5 ja 7 artikla) eivät voi perustua SEUT-sopimuksen 136 artiklaan. Olisi kuitenkin tarkasteltava, voisiko liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano perustua vain 121 artiklan 6 kohtaan.

SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, rahapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Tämä artikla ei ole oikeusperusta lainsäädännön hyväksymiselle.

SEUT-sopimuksen 122 artiklan 2 kohta mahdollistaa, että neuvosto myöntää unionin taloudellista apua jäsenvaltioille, jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet jäsenvaltiolle suuria vaikeuksia.

Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn perusteella 121 artiklan 6 kohta ja 136 artikla ovat relevantti oikeusperusta ehdotetun asetuksen II luvulle (vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion seuraamukset) ja 121 artiklan 6 kohta on ainoa relevantti oikeusperusta III luvulle (vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion seuraamukset).

Näin ollen asianmukainen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 121 artiklan 6 kohta yhdessä 136 artiklan kanssa.

(1)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

(2)

Vakaus- ja kasvusopimuksen muodostavat alun perin julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97 ja vakaus- ja kasvusopimuksesta 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu Eurooppa-neuvoston päätöslauselma.

(3)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella, perustelut.

(4)

Talouspolitiikan koordinoinnin tehostaminen, 12. toukokuuta 2010; Talouspolitiikan koordinoinnin tehostaminen vakautta, kasvua ja työpaikkoja varten – välineet vahvempaan EU:n talouden ohjausjärjestelmään, 30. kesäkuuta 2010.

(5)

4 maaliskuuta 2011 päivätty kirje, oikeudellinen lausunto oikeusperustasta komissiolle myönnettävistä valtuuksista puuttua asiaan Euroopan valuuttarahaston perustamista varten ja euroalueen yhteisten joukkovelkakirjalainojen perustamista varten ehdotuksen asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella yhteydessä.

(6)

21. maaliskuuta 2011 päivätty kirje, talouden ohjausjärjestelmäpaketissa ehdotettujen kuuden lainsäädäntöesityksen oikeusperusta.

(7)

Asia C-91/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-3651.

(8)

Asia C-338/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2004, s. I-4829.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.3.2011)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

(KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Valmistelija: David Casa

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio esitteli 29. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpaketin, joka koskee talouden ohjausjärjestelmän tehostamista EU:ssa ja euroalueella. Paketti muodostuu kuudesta ehdotuksesta, joista neljä käsittelee finanssiasioita, muun muassa vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamisesta, kun taas kahdella uudella asetuksella pyritään tunnistamaan orastavat makrotalouden epätasapainotilat EU:ssa ja euroalueella sekä puuttumaan niihin.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi noudatettava tarkemmin vakaus- ja kasvusopimusta ja että finanssipolitiikan koordinointia olisi tiivistettävä. Vakaus- ja kasvusopimuksen niin kutsutun ennalta ehkäisevän osion puitteissa julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annettua nykyistä asetusta (EY) N:o 1466/97 tarkistetaan sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot harjoittavat hyvinä aikoina "varovaista" finanssipolitiikkaa tarvittavan puskurin kasvattamiseksi huonoja aikoja varten. Lisäksi niin kutsutun korjaavan osion puitteissa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoa koskevaan asetukseen (EY) N:o 1467/97 ehdotetaan tarkistuksia sen varmistamiseksi, että velkakehitystä seurataan tarkemmin ja että se asetetaan yhdenvertaiseen asemaan alijäämän kehityksen kanssa.

Ehdotukseen sisältyy myös sellaisen direktiivin laatiminen, jolla otetaan käyttöön jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioiden kannustamiseksi finanssipoliittiseen vastuullisuuteen siten, että vahvistetaan kansallisia finanssipolitiikan kehyksiä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja varmistetaan, että ne ovat sopusoinnussa perussopimuksen velvoitteiden kanssa. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään ja korjaavaan osioon tehtävien muutosten tukemiseksi komissio ehdottaa myös täytäntöönpanon valvontamekanismien tehostamista euroalueen jäsenvaltioiden tapauksessa.

Huomioita

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään komission ehdotusta asetukseksi julkisen talouden tehokkaasta valvonnasta euroalueella. Valmistelija on valmis tukemaan lukuisia komission ehdottamia kohtia, mutta haluaa tehdä ehdotuksiin seuraavat pääasialliset muutokset:

– Julkisen talouden valvonnan täytäntöönpanon olisi aina oltava sopusoinnussa EU:n yleisten tavoitteiden ja erityisesti korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvien SEUT-sopimuksen 9 artiklan vaatimusten kanssa. Yhtä tärkeää on, että tehostetut valvontapuitteet vahvistetaan talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

– Jotta julkisen talouden valvontaa voidaan tehostaa, olisi lisäksi perustettava täytäntöönpanoa koskeva järjestelmä, joka ei koostu pelkästään sakoista (seuraamukset) vaan myös kannustimista.

– Niiltä jäsenvaltioilta, jotka eivät ole noudattaneet annettuja suosituksia, kerätyt sakot olisi käytettävä investointeja ja työpaikkoja koskevien EU:n pitkän aikavälin tavoitteiden tukemiseen, eikä niitä pitäisi jakaa vain jäsenvaltioille, joihin ei sovelleta liiallista alijäämää tai epätasapainoa koskevaa menettelyä, kuten komissio ehdottaa.

– Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien asemaa olisi lujitettava koko valvontaprosessissa.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) määrätään myös, että unionin olisi otettava politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyysasteen edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvät vaatimukset.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2010 pitämässään kokouksessa uuden työllisyyttä ja kasvua koskevan strategian eli Eurooppa 2020 -strategian, jotta unioni voisi selviytyä kriisistä vahvempana ja ohjata taloutensa kohti älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon. Eurooppa-neuvosto päätti myös käynnistää 1 päivänä tammikuuta 2011 politiikan koordinointia koskevan eurooppalaisen ohjausjakson, jotta jäsenvaltiot hyötyisivät varhaisesta koordinoinnista unionin tasolla ja jotta mahdollistettaisiin tehostettu valvonta ja talousarviotoimenpiteiden sekä kasvua ja työllisyyttä edistävien rakenneuudistusten samanaikainen arviointi.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Lisäseuraamukset ovat tarpeen, jotta euroalueen julkisen talouden valvonta olisi tehokkaampaa. Kyseisillä seuraamuksilla olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan valvontakehyksen uskottavuutta.

(3) Lisäkannustimet ja -seuraamukset ovat tarpeen, jotta euroalueen julkisen talouden valvonta olisi tehokkaampaa. Kyseisillä kannustimilla ja seuraamuksilla olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan valvontakehyksen uskottavuutta ja tuettava unionin poliittista solidaarisuutta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Julkista taloutta koskevalla unionin valvontakehyksellä ei kuitenkaan saisi vahingoittaa kasvua ja työpaikkoja koskevia unionin tavoitteita, ja erityisesti talouden laskusuhdanteiden aikana sen olisi sallittava toimet kestävän kasvun edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi siten, että samalla otetaan huomioon jäsenvaltiokohtaiset prioriteetit ja tarpeet.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimenpiteiden olisi oltava täysin SEUT-sopimuksen horisontaalisten määräysten ja erityisesti sen 7–11 artiklan ja 153 artiklan 5 kohdan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyn yleishyödyllisiä palveluita koskevan pöytäkirjan nro 26 mukaisia.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 c) Talouden ohjausjärjestelmän tehostamisen olisi kuljettava käsi kädessä unionin talouden ohjausjärjestelmän demokraattisen legitiimiyden vahvistamisen kanssa, joka olisi saatava aikaan Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien tiiviimmällä ja oikea-aikaisemmalla osallistumisella kaikkiin talouspolitiikan koordinointimenettelyihin ja hyödyntämällä täysimääräisesti SEUT-sopimuksen tarjoamia välineitä ja erityisesti jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sekä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoja.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion seuraamuksilla olisi tarjottava jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, kannustimia varovaiseen finanssipolitiikkaan. Tällaisella politiikalla olisi varmistettava, ettei julkisten menojen kasvuvauhti tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen (BKT) varovaista keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, jollei ylitystä korvata julkisten tulojen kasvattamisella tai tulojen harkinnanvaraisia alennuksia korvata menojen vähennyksillä.

(5) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion kannustimilla ja seuraamuksilla olisi varmistettava, että jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, harjoittavat tehostettua ja kestävää finanssipolitiikkaa. Tällaisella politiikalla olisi varmistettava, ettei julkisten menojen kasvuvauhti tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen (BKT) tehokasta ja kestävää keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, jollei ylitystä korvata julkisten tulojen kasvattamisella tai tulojen harkinnanvaraisia alennuksia korvata menojen vähennyksillä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Varovaisella finanssipolitiikalla olisi tuloksellisesti saavutettava julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyttävä siinä. Pysyttelemisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa BKT:hen olevan julkisen talouden alijäämän viitearvon suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan julkisen talouden toimiin liikkumavaraa erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten investointien tarve.

(6) Tehokkaalla ja kestävällä finanssipolitiikalla olisi tuloksellisesti saavutettava julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyttävä siinä. Pysyttelemisen julkisyhteisöjen rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa BKT:hen olevan julkisen talouden alijäämän viitearvoon ja 60 prosenttia suhteessa BKT:hen olevan julkisen talouden velkaan, jotta voidaan varmistaa nopea edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan julkisen talouden toimiin liikkumavaraa erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten investointien tarve.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion varovaista finanssipolitiikkaa koskevaan kannustimeen olisi kuuluttava jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro ja joka on jäänyt jälkeen julkisen talouden vakauttamisessa, velvollisuus tehdä väliaikainen korollinen talletus. Tämän olisi koskettava tapauksia, joissa jäsenvaltio komissiolta saadun ensimmäisen varoituksen jälkeen harjoittaa edelleen politiikkaa, jossa ei rikota liiallisia alijäämiä koskevaa kieltoa mutta joka on kuitenkin varomatonta ja saattaa vahingoittaa talous- ja rahaliiton sujuvaa toimintaa ja jonka vuoksi neuvosto antaa suosituksen perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(7) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion tehokasta ja kestävää finanssipolitiikkaa koskevaan kannustimeen olisi kuuluttava jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro ja joka on jäänyt jälkeen julkisen talouden vakauttamisessa, velvollisuus tehdä väliaikainen korollinen talletus. Tämän olisi koskettava tapauksia, joissa jäsenvaltio komissiolta saadun ensimmäisen varoituksen jälkeen harjoittaa edelleen politiikkaa, jossa ei rikota liiallisia alijäämiä tai valtion ylivelkaantumista koskevaa kieltoa mutta joka on kuitenkin varomatonta ja saattaa vahingoittaa talous- ja rahaliiton sujuvaa toimintaa ja jonka vuoksi neuvosto antaa suosituksen SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa seuraamuksena jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, olisi oltava velvollisuus tehdä koroton talletus, joka liittyy neuvoston päätökseen liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja velvollisuus maksaa sakkoa, jos julkisen talouden liiallisen alijäämän korjaamista koskevaa neuvoston suositusta ei noudateta. Kyseisiä seuraamuksia olisi sovellettava riippumatta siitä, onko asianomaiselta jäsenvaltiolta aiemmin edellytetty korollista talletusta vai ei.

(9) Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa seuraamuksena jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, olisi oltava velvollisuus tehdä koroton talletus, joka liittyy neuvoston päätökseen liiallisen alijäämän olemassaolosta tai valtion ylivelkaantumisesta, ja velvollisuus maksaa sakkoa, jos julkisen talouden liiallisen alijäämän tai valtion ylivelkaantumisen korjaamista koskevaa neuvoston suositusta ei noudateta. Kyseisiä seuraamuksia olisi sovellettava riippumatta siitä, onko asianomaiselta jäsenvaltiolta aiemmin edellytetty korollista talletusta vai ei.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Olisi säädettävä neuvoston mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro, sovellettavat seuraamukset asianomaisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä annetun komission ehdotuksen perusteella. Komission olisi kasvu- ja vakaussopimuksen korjaavassa osiossa myös voitava ehdottaa seuraamuksen suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen peruuttamista poikkeuksellisten taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

(11) Olisi säädettävä neuvoston mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro, sovellettavat seuraamukset asianomaisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä annetun komission ehdotuksen perusteella. Euroopan parlamentin olisi oltava mukana asian käsittelyssä. Komission olisi kasvu- ja vakaussopimuksen korjaavassa osiossa myös voitava ehdottaa seuraamuksen suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen peruuttamista poikkeuksellisten taloudellisten ja/tai yhteiskunnallisten olosuhteiden vuoksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja kerätyt sakot olisi jaettava niiden jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö on euro, joilla ei ole liiallista alijäämää ja joihin ei myöskään sovelleta liiallista epätasapainoa koskevaa menettelyä.

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, kun liiallinen alijäämä tai valtion ylivelkaantuminen on korjattu, ja kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja kerätyt sakot olisi jaettava unionin rahoitusvakausmekanismille unionin kestävän kasvun tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa vahvistettujen seuraamusjärjestelmien täytäntöönpanoa koskevia yksittäisiä päätöksiä olisi annettava neuvostolle. Osana perussopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa määriteltyä neuvostossa harjoitettua jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista kyseiset yksittäiset päätökset ovat olennainen osa niiden toimenpiteiden seurantaa, jotka neuvosto on hyväksynyt perussopimuksen 121 artiklan ja 126 artiklan sekä asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 mukaisesti.

(13) Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa vahvistettujen seuraamusjärjestelmien täytäntöönpanoa koskevia yksittäisiä päätöksiä olisi annettava neuvostolle. Osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa määriteltyä neuvostossa harjoitettua jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista kyseiset yksittäiset päätökset ovat olennainen osa niiden toimenpiteiden seurantaa, jotka neuvosto on hyväksynyt SEUT-sopimuksen 121, 126 ja 148 artiklan sekä asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 mukaisesti.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraamusjärjestelmä vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion täytäntöönpanon tehostamiseksi.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan kannustin- ja seuraamusjärjestelmä vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion täytäntöönpanon tehostamiseksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

II luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion seuraamukset

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion kannustimet ja seuraamukset

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat sopeutustoimenpiteet silloin, kun poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 kohdassa säädetystä varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen vakavaa, neuvosto määrää komission suosituksesta korollisen talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat sopeutustoimenpiteet silloin, kun poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 3 kohdassa säädetystä tehokkaasta ja kestävästä finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen vakavaa, neuvosto määrää komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan korollisen talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, neuvosto määrää komission ehdotuksesta korottoman talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jos neuvosto antaa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä tai valtio on ylivelkaantunut, neuvosto määrää komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan korottoman talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa korottoman talletuksen pienentämistä tai sen peruuttamista poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa korottoman talletuksen pienentämistä tai sen peruuttamista poikkeuksellisen taloudellisen tai yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos neuvosto päättää perussopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia, neuvosto antaa komission ehdotuksesta päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltion on maksettava sakkoa. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1. Jos neuvosto päättää SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia, neuvosto antaa komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltion on maksettava sakkoa ottaen samalla asianmukaisesti huomioon SEUT-sopimuksen 9 artiklan, erityisesti mitä tulee korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, sekä unionin kasvu- ja työllisyystavoitteet. Päätös katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä sen hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa sakon pienentämistä tai sen peruuttamista poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa perussopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio voi ehdottaa sakon pienentämistä tai sen peruuttamista poikkeuksellisen taloudellisen tai yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa SEUT-sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä. Euroopan parlamentin on oltava mukana asian käsittelyssä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Koroista ja sakoista saatujen tulojen jakaminen

Koroista ja sakoista saatujen tulojen käyttö

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä talletuksista saama korko ja 5 artiklan mukaisesti kerätyt sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, joilla ei ole perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettua liiallista alijäämää ja joihin ei sovelleta asetuksen (EU) N:o […/…] mukaista liiallista epätasapainoa koskevaa menettelyä, sen mukaan, mikä jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten jäsenvaltioiden bruttokansantulosta (BKTL).

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä talletuksista saama korko ja 5 artiklan mukaisesti kerätyt sakot ovat SEUT-sopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan unionin rahoitusvakausmekanismille unionin kestävien kasvutavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkisen talouden valvonnan tehokas täytäntöönpano euroalueella

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

21.10.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

David Casa

21.10.2010

 

 

Valiokuntakäsittely

1.12.2010

25.1.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

16.3.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Liam Aylward, Fiona Hall


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Julkisen talouden valvonnan tehokas täytäntöönpano euroalueella

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.9.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

21.10.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.10.2010

EMPL

21.10.2010

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

20.10.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sylvie Goulard

21.9.2010

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

12.4.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.10.2010

24.1.2011

22.3.2011

 

Hyväksytty (pvä)

19.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

14

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marta Andreasen, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Karima Delli, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Axel Voss

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.5.2011

Päivitetty viimeksi: 26. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus