Процедура : 2010/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0183/2011

Внесени текстове :

A7-0183/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.13
CRE 23/06/2011 - 12.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.11
CRE 28/09/2011 - 4.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0424

ДОКЛАД     ***I
PDF 528kWORD 583k
6 май 2011 г.
PE 454.699v04-00 A7-0183/2011

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

(COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Elisa Ferreira

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

(COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0527),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7-0301/2010),

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 февруари 2011 г.(1),

–   като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0183/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ(2)*

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите неравновесия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 3 и член 121, параграф 6, в комбинация с член 148, параграфи 3 и 4 и член 136 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след като представиха проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския  икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна  процедура,

като имат предвид, че:

(1)      Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Европейския съюз следва да бъде развивана в контекста на общите насоки за икономическата политика и насоките по отношение на заетостта с цел да се допринесе за постигането на целите на Съюза, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз, и за изпълнението на изискванията, предвидени в член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и следва да включва съблюдаването на ръководните принципи за ценова стабилност, стабилни и устойчиви публични финанси и парични условия и устойчивост на платежния баланс.

(1a)    Целта на силната икономическа координация трябва да бъде създаването на стабилен икономически и социален съюз, основан на принципите на общностната процедура.

(1б)    Вътрешният пазар, така както е предвидено в ДФЕС, следва да работи в посока на устойчиво развитие на Съюза, основано на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, висококонкурентна социална пазарна икономика, стремяща се към пълна заетост и социално сближаване, и високо равнище на опазване и подобряване на качеството на околната среда.

(1в)     На своето заседание от 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие нова стратегия за работни места и растеж, стратегията „Европа 2020“, за да даде възможност на Съюза да излезе от кризата по-силен и да насочи своята икономика към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, придружен от високо равнище на заетост, производителност и социално сближаване. Европейският съвет реши също така да стартира на 1 януари 2011 г. Европейски семестър на политическото координиране, за да даде възможност на държавите-членки да се възползват от ранното координиране на равнище ЕС и да позволи засилено наблюдение и едновременна оценка както на бюджетните мерки, така и на структурните реформи, като се насърчават растежът и заетостта.

(1г)     Член 121, параграф 2 от ДФЕС предвижда приемането на общи насоки за икономическите политики и член 148, параграф 2 от ДФЕС предвижда приемането на насоки за заетостта.

(1д)    С цел да се разработи координирана стратегия за заетост, както се предвижда в ДФЕС, държавите-членки и Съюзът следва да работят в съответствие с ръководните принципи за насърчаването на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила и на трудови пазари, реагиращи на динамиката на икономическите промени.

(2)      Необходимо е да се направят изводи от първото десетилетие на функционирането на Икономическия и паричен съюз и, по-специално, е нужно по-добро икономическо управление в Съюза, което да се базира на по-силна национална ангажираност.

(2a)    Постигането и поддържането на динамичен вътрешен пазар следва да се разглежда като елемент от правилното и безпрепятственото функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(2б)    Усъвършенстваната рамка за икономическо управление следва да разчита на няколко взаимосвързани и съгласувани политики за устойчив растеж, а именно – Стратегия на Съюза за растеж и работни места, Европейския семестър за засилена координация на икономическите и бюджетните политики, ефективна рамка за предотвратяване и коригиране на прекомерни бюджетни позиции (Пактът за стабилност и растеж), строга рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси, засилено регулиране и надзор на финансовия пазар.

(2в)     Необходимо е всеобхватно и интегрирано решение на кризата с дълговете в еврозоната, тъй като до момента непоследователният подход не е дал резултат.

(2г)     С цел подпомагане на икономическия растеж и подкрепяне на целите на „Европа 2020“, неизползваните бюджетни кредити за плащания следва да се преразпределят към общи програми, насочени към растеж, конкурентоспособност и заетост, капацитетът на Европейската инвестиционна банка за отпускане на заеми, както и създаването на пазар за облигации за проекти следва да бъдат използвани за привличане на финансиране от други финансови институции и частни инвеститори на капиталовия пазар, като пенсионни фондове и застрахователи, за финансиране на европейски проекти.

(2д)    Укрепването на икономическото управление следва да върви успоредно със засилването на демократичната легитимност на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде постигнато чрез по-тясно и по-навременно участие на Европейския парламент и на националните парламенти по време на процедурите за координация на икономическата и бюджетната политика.

(2е)     Европейският семестър за координация на икономическите политики (Семестър) следва да играе ключова роля за изпълнението на изискването по член 121, параграф 1 от ДФЕС, че държавите-членки провеждат икономическите си политики като въпрос от общо значение и ги координират по съответен начин. Прозрачността, отчетността и независимият надзор са неразделна част от засиленото икономическо управление. Съветът и Комисията следва да оповестят публично и да изложат основанията за своите позиции и решения на подходящите етапи от процедурите за координация на икономическите и бюджетните политики.

(2ж)   Комисията следва да има по-значителна и по-независима роля в процедурата за засилено наблюдение по отношение на конкретни за държавите-членки оценки, мониторинг, мисии, препоръки и предупреждения. По-специално ролята на Съвета следва да бъде ограничена по отношение на мерките, водещи до евентуални санкции, и гласуването с обратно квалифицирано мнозинство в Съвета следва да се използва при всяка възможност съгласно ДФЕС. Членът на Съвета, който представлява въпросната държава-членка, както и онези, които не спазват препоръките на Съвета за предприемане на корективни действия съгласно Пакта за стабилност и растеж или за посрещане на прекомерните макроикономически дисбаланси следва да не участват в гласуването.

(3)      Особено наблюдението върху икономическите политики на държавите-членки следва да бъде разширено отвъд бюджетното наблюдение, за да се предотвратят прекомерни макроикономически дисбаланси и уязвими места в рамките на Европейския съюз. ▌

(3a)    Вътрешните дисбаланси следва да се вземат предвид в проучването на макроикономическите дисбаланси, включително частния и публичния дълг, неговото развитие и произход (вътрешен или международен) и просрочените плащания на държавата, особено от страна на публичния сектор и големите мултинационални дружества към малките и средни предприятия.

(3б)    Тенденциите на вътрешния пазар също следва да се вземат предвид, включително връзката между заплатите и производителността на пазара на труда и съществуването на законови бариери, които не позволяват пряко свободно съгласуване на действията между предприятията и работниците.

(4)      Необходими са по-цялостен икономически и социален подход, както и подробно описана в законодателството процедура, за да се спомогне за справянето с тези дисбаланси и уязвими места.

(4a)    Настоящият регламент не разглежда съществуващото положение в краткосрочен план, а по-скоро прилага структурен подход в средносрочен до дългосрочен план.

(4б)    Рамката за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси и цялостната рамка за икономическо управление следва да допълват и да бъдат съвместими със стратегията на Съюза за растеж и работни места, чиято цел е да повиши конкурентоспособността и социалната стабилност на Съюза. Тези взаимни връзки, обаче, не следва нито да предвиждат изключения от разпоредбите на настоящия Регламент, нито изключения от Пакта за стабилност и растеж.

(4в)     Постоянният механизъм за действие при кризи следва да бъде приет съгласно обикновената законодателна процедура и вдъхновен от метода на Съюза, с цел, от една страна, да се затвърди участието на Парламента и да се подобри демократичната отчетност, а от друга страна да се разчита на експертния опит, независимостта и безпристрастността на Комисията.

(4г)     Нестабилността на пазарите и равнищата на спреда на държавни облигации на някои държави-членки, чиято парична единица е еврото, налагат решителни действия за защита на стабилността на еврото.

(4д)    Приетите съгласно настоящия регламент мерки следва да бъдат в пълно съответствие с хоризонталните разпоредби на ДФЕС, а именно членове 7, 8, 9, 10 и 11, заедно с член 153, параграф 5 от ДФЕС, както и с разпоредбите на Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС.

(5)      Целесъобразно е многостранното наблюдение съгласно член 121, параграфи 3 и 4 от ДФЕС да бъде допълнено със специални правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси и уязвими места, като е крайно необходимо тази процедура да бъде включена в годишния цикъл на многостранното наблюдение. Макроикономическите дисбаланси се определят като ситуации, в които държава-членка има голям дефицит по текущата сметка, значително намаляване на конкурентоспособността, големи и необичайни увеличения на цените на активите, високи равнища или значително влошаване на външната задлъжнялост, задлъжнялостта на публичния сектор или частния сектор, или значителен риск от тях.

(6)      Посочената процедура следва да въведе механизъм за предупреждение с оглед ранно откриване на възникващи макроикономически дисбаланси и уязвими места. Тя следва да се основава на използването на индикативна прозрачна таблица, съдържаща индикативни критични стойности (прагове), съчетани с икономическа оценка.

(7)      За целите на ефективното функциониране на таблицата като основа за подобрено наблюдение на макроикономиката, тя следва да се състои от ограничен набор от реални и номинални икономически, финансови и структурни показатели, които са от значение за откриването на макроикономически дисбаланси, със съответни индикативни критични стойности (прагове). Симетрията в тълкуването на числените прагове означава, че прекомерно положителни или прекомерно отрицателни стойности, както и отклоняващи се развития на подобни показатели в различните държави-членки, следва да предизвикат по-задълбочен преглед. Съставът на таблицата следва да бъде променян с течение на времето, така че да се адаптира към променящия се характер на макроикономическите дисбаланси, inter alia поради променящите се опасности за макроикономическата стабилност или съобразно по-голямото наличие на съответни статистически данни. Показателите не следва да бъдат предвиждани като цели за икономическата политика, а като средства за отчитане на променящия се характер на макроикономическите дисбаланси в рамките на Европейския съюз.

(7a)    Показателите за макроикономическите дисбаланси следва да бъдат допълнени от основни показатели в задълбочения преглед, в рамките на макроструктурното наблюдение, предвидено съгласно стратегията на Съюза за растеж и работни места, като се обърне специално внимание на ключовите цели на стратегията (заетост, иновации, образование, социално приобщаване, климат и енергетика).

(7б)    Симетричните критерии няма да бъдат отчитани при налагането на глоби за търговски излишък и търговски дефицит.

(8)      Достигането на една или повече индикативни критични стойности не означава непременно възникване на макроикономически дисбаланси, тъй като икономическата политика следва да отчита взаимозависимостта между макроикономическите променливи. Не следва да се правят заключения от автоматично разчитане на таблицата: икономическата преценка следва да гарантира, че цялата налична информация, независимо дали е от таблицата с показатели или извън нея, се разглежда в перспектива и става част от обстоен анализ и в това отношение, анализът на дисбаланса следва по-специално също така да включва идентифицирането на част от икономическия цикъл, през който минава дадена държава-членка, както и възможните странични ефекти в друга държава-членка, еврозоната или целия Европейски съюз, до които води дисбалансът.

(9)      Въз основа на процедурата за многостранно наблюдение и механизма за предупреждение Комисията следва, чрез предварителна оценка, да установява държавите-членки, подлежащи на задълбочен преглед. Извършването на подобен задълбочен преглед не следва да включва презумпция за наличие на прекомерни макроикономически дисбаланси. Задълбоченият преглед следва да включва обстоен анализ на причините за дисбалансите и на капацитета на съответната държава-членка да ги преодолее. Задълбоченият преглед следва да се разглежда като стандартна процедура на етапа на диагностициране.

(10)    За осъществяване на процедура за наблюдение и коригиране на неблагоприятни макроикономически дисбаланси и уязвими места, съдържаща предпазни и корективни елементи, са необходими усъвършенствани инструменти за наблюдение въз основа на тези, използвани в процедурата за многостранно наблюдение. Това следва да включва мисии на представители на Комисията за засилено наблюдение и контрол на статистиката в дадена държава-членка, във взаимодействие с Европейската централна банка (ЕЦБ), когато мисиите засягат участващи държави-членки или държави-членки, участващи във Валутен механизъм II, и допълнително докладване от въпросната държава-членка в случай на сериозни дисбаланси, включително дисбаланси и уязвими места, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз. Тъй като целта на тези мисии следва да бъде получаване на широка и балансирана представа за макроикономическото положение, социалните партньори и другите заинтересовани лица на национално равнище следва да бъдат активно ангажирани в диалога.

(11)    При оценката на дисбалансите следва да се отчита тяхната сериозност, степента, в която може да се смята, че водят до неустойчивост, и възможното разпространение в други държави-членки на отрицателни икономически и финансови последици. Особено внимание следва да се обръща на държави-членки с голям дефицит по текущата сметка и ниска конкурентоспособност. Следва да се вземат предвид също и капацитетът на съответната държава-членка за икономическо приспособяване и нейните досегашни резултати в спазването на предишни препоръки, издадени съгласно настоящия регламент, и други препоръки, издадени съгласно член 121 от ДФЕС като част от многостранното наблюдение, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.

(11а) Оценката на дисбалансите следва да отчита целите на стратегията на Съюза за растеж и работни места и необходимостта да се използва подобна стратегия като инструмент за устойчиво вътрешно сближаване, допринасящо за превръщането на Съюза в най-конкурентоспособната икономика в света. Следва да се имат предвид средносрочният растеж и целите за първично салдо на „догонващите страни“.

(11б) Следва да се отчитат структурните причини за дисбалансите, които водят до риск от подкопаване на финансовата стабилност на държавата-членка или оказват въздействие върху икономическата и финансовата стабилност на Съюза.

(11в) Оценката на дисбалансите следва да отчита целите за балансирани публични финанси в средносрочен план и необходимостта от намаляване на публичния дълг и засилване на икономическия растеж.

(11г) Мерките, предлагани на дадена държава-членка за коригиране на дисбалансите, следва да отчитат целите на стратегията на Съюза за растеж и работни места и необходимостта да се използва подобна стратегия като инструмент за устойчиво вътрешно сближаване, допринасящо за превръщането на Съюза в най-конкурентоспособната икономика в света. Следва да се имат предвид средносрочният растеж и целите за първично салдо на „догонващите страни“.

(12)    Ако се установят макроикономически дисбаланси или уязвими места, до съответната държава-членка следва да се отправят препоръки с насоки за подходящи ответни политически мерки. Мерките на съответната държава-членка спрямо дисбалансите и уязвимите места следва да бъдат навременни и с използване на всички налични политически инструменти под контрола на държавните органи, както и да включват всички релевантни национални заинтересовани страни. Те следва да бъдат съобразени със специфичната среда и обстоятелствата в съответната държава-членка, да бъдат съвместими със средносрочното и дългосрочното сближаване и с целите, включени в стратегията на Съюза за растеж и работни места, да подкрепят единния пазар, да благоприятстват международните търговски връзки, да увеличават конкурентоспособността и също така да обхващат основните области на икономическата политика, включително при необходимост фискалната политика, политиката по отношение на трудовите възнаграждения, трудовия пазар, пазарите на продукти и услуги и регулирането на финансовия сектор. Препоръките следва да спазват Хартата на основните права на Европейския съюз, член 153 от ДФЕС и колективното договаряне между социалните партньори във всяка държава-членка.

(12а) В това отношение Съветът и Комисията следва да зачитат ролята на социалните партньори, особено правото на колективно договаряне, и могат да ги поканят, за да помогнат за насърчаването на подходящи действия за смекчаване на дисбалансите.

(13)    Ранните предупреждения и препоръки от Европейския комитет за системен риск до държавите-членки или Съюза се отнасят до рискове от макрофинансов характер. Тези ранни предупреждения и препоръки следва да дават основание и за подходящо включване в таблицата и последващи действия от страна на Комисията в контекста на наблюдението за дисбаланси и уязвими места. Независимостта и режимът на поверителност на Европейския комитет за системен риск следва да бъдат строго зачитани.

(14)    Ако бъдат установени сериозни макроикономически дисбаланси и уязвими места, включително дисбаланси и уязвими места, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, следва да се започне процедура при прекомерен дисбаланс, която може да включва издаване на препоръки до съответната държава-членка, повишени изисквания за наблюдение и мониторинг, а по отношение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото – възможността за принудително изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № […/…] в случай на продължаващо невземане на корективни мерки.

(15)    Всяка държава-членка, спрямо която се води процедура при прекомерен дисбаланс, следва да приеме план за корективни действия, съдържащ подробности за нейната политика в изпълнение на препоръките на Съвета. Планът за корективни действия следва да отразява естеството на дисбалансите, да бъде ограничен до аспектите на политиката, които са под законния контрол на държавните органи и следва да включва график за изпълнение на предвижданите мерки. Той следва да бъде одобрен от Съвета по доклад на Комисията и след провеждане на консултации с Европейския парламент.

(15а) Разпоредбите на настоящия регламент са в пълно съответствие с член 3 от Договора за Европейския съюз и хоризонталните клаузи на ДФЕС, по-специално членове 7, 8, 9, 10 и 11 от ДФЕС, Хартата на основните права, както и с разпоредбите на Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес, приложен към Договорите, и член 153, параграф 5 от ДФЕС.

(15б)  За да спомогне за отчетност и национална ангажираност, Съветът следва да се свиква и да провежда публични разисквания, когато обсъжда и приема заключения и препоръки по тези важни въпроси, които засягат интересите на Съюза и на неговите граждани.

(158в) Правомощията да приема делегирани актове, в съответствие с член 290 от ДФЕС, следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на таблицата с показатели. По-специално делегирани актове са необходими, за да се установи списък с релевантни показатели, които да бъдат включени в таблицата, и да се адаптира съставът на показателите, критичните стойности и използваната методология. От особено значение е Комисията да провежда съответните консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище.

(16)    Тъй като държавите-членки не могат да създадат достатъчно ефективна рамка за откриване и предотвратяване на макроикономическите дисбаланси и уязвими места поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между държавите-членки и страничните ефекти от националните икономически политики върху Съюза и еврозоната като цяло, а тази задача може да бъде решена по-добре на нивото на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на споменатите цели,

(16а)   При прилагането на настоящия регламент Съветът и Комисията следва напълно да зачитат ролята на националните парламенти и на социалните партньори, както и различията в националните системи, като системите за определяне на заплащането. По-специално, следва да се вземат предвид членове 152 и 153 от ДФЕС и член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с член 153, параграф 5 член 153 не се прилага по отношение на заплащането, правото на сдружаване, правото на стачка, нито правото да се наложи локаут.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава IПредмет и определения

Член 1Предмет

С настоящия регламент се установяват подробни правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси в рамките на Европейския съюз. Настоящият регламент не засяга упражняването на основни права, както са признати от правото на държавите-членки и правото на Съюза. Той не засяга и правото на договаряне, сключване и прилагане на колективни договори и на стачни действия в съответствие с националното законодателство и практиките, които зачитат законодателството на Съюза.

Член 2Определения

За целите на настоящия регламент:

а)          „дисбаланси“ означава всяка тенденция, пораждаща макроикономически тенденции, които оказват или притежават потенциал за неблагоприятно въздействие върху правилното функциониране на икономиката на дадена държава-членка или на Икономическия и паричен съюз, или на Европейския съюз като цяло;

б)          „прекомерни дисбаланси“ означава сериозни дисбаланси, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.

Глава II

Откриване на дисбалансите и уязвимите места

Член 3Таблица с показатели

1. След консултация с държавите-членки и Европейския парламент Комисията съставя индикативна таблица с показатели, служеща за улесняване на ранното установяване и мониторинг на дисбалансите.

2. Таблицата, състояща се от набор от съответни и признати статистически макроикономически и структурни показатели, позволява сравнения между държавите-членки и отразява краткосрочните, структурните и средносрочните тенденции. Комисията определя примерни долни и горни критични стойности за тези показатели, които да бъдат симетрични при необходимост и които да служат като нива на предупреждение. Таблицата с показатели, и по-специално критичните стойности за подаване на предупреждение, се диференцират за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за тези държави-членки, при които паричната единица не е еврото, ако това е оправдано от специфичните характеристики на Икономическия и паричен съюз и от съответните икономически обстоятелства. Показателите и критичните стойности отразяват процеса на сближаване, протичащ сред държавите-членки. Прехвърлянето на долните или горните критични стойности води единствено, при необходимост, до по-стриктно наблюдение посредством задълбочен преглед.

2a. При определянето на проектопоказателите, отнасящи се до стабилността на финансовия пазар, се обръща дължимото внимание на работата на Европейския комитет за системен риск .

2б. По отношение на проектопоказателите, отнасящи се до стабилността на финансовия пазар, се провеждат консултации с Европейския комитет за системен риск.

3a. По отношение на показателите, отнасящи се до трудовия пазар и социалните въпроси, се провеждат съответно консултации с Комитета за социална закрила, в съответствие с член 154, параграф 2 и член 160 от ДФЕС.

3б. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член -12б, определящи списъка с релевантни показатели, които да бъдат включени в таблицата. Списъкът с показателите трябва да включва, но не и да се свежда до следния набор от показатели:

а) вътрешни дисбаланси, включително частен и публичен дълг, равнище на заплащане и стойности на единица печалба, както и труд, ресурси и показатели за производителността на капитала; публични и частни разходи за научноизследователска и развойна дейност; равнище на безработицата и неговото развитие, движение на цените на активите (а именно при недвижимите имоти и на финансовите пазари);

б) външни дисбаланси, включително: реален процент на растежа на БВП, приблизителна средна стойност на сравнителния реален растеж за петгодишен период; салдо по текущата сметка с особено внимание към енергийния й компонент; позиции на нетни преки чуждестранни инвестиции; развитие на дяловете на износния пазар в рамките и извън ЕС.

4. Комисията редовно оценява доколко таблицата отговаря на своето предназначение, включително по отношение на набора от показатели, зададените критични стойности и използваната методика, и приема делегирани актове в съответствие с член -12б за нейното адаптиране, ако те са необходими за запазване или повишаване на нейната способност за откриване на възникващите дисбаланси и мониторинг на тяхното развитие. Измененията в използваната методика, съставът на таблицата с показатели и съответните критични стойности се публикуват.

Член 4Механизъм за предупреждение

1. Комисията актуализира поне веднъж годишно стойностите на показателите в таблицата преди всеки период на планиране на бюджета за всяка държава-членка. Актуализираната таблица с показатели се публикува.

2. Публикуването на актуализирани стойности на показателите в таблицата с показатели се придружава от доклад на Комисията, съдържащ добре обоснована икономическа и финансова оценка, в това число оценка на развитието на макроикономическите дисбаланси в рамките на Съюза, и разглеждаща показателите в перспектива. Вземат се предвид най-добрите практики. В доклада се посочва също така дали достигането на долни или горни критични стойности в една или повече държави-членки означава възможно възникване на дисбаланси в съответните държави-членки, в друга държава-членка или в Съюза като цяло. Взема се предвид цялата налична информация и не се правят заключения от таблицата само въз основа на показателите.

3. В доклада се посочват държавите-членки, които според Комисията може да бъдат засегнати или за които може да съществува опасност да бъдат засегнати от макроикономическите дисбаланси.

3a. Докладът следва да се предостави своевременно на Европейския парламент и на неговите компетентни комисии, както и на европейските социални партньори.

4. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС, Съветът обсъжда доклада на Комисията и приема заключения по него. Компетентната комисия на Европейския парламент може да организира публично разискване по доклада на Комисията. Еврогрупата обсъжда доклада, доколкото той се отнася пряко или косвено до държави-членки, чиято парична единица е еврото. Съветът може да отхвърли доклада с квалифицирано мнозинство в срок от 10 дни. Прекомерният дисбаланс води също така, по целесъобразност, до ангажирането на ЕКСР и/или на съответния Европейски надзорен орган.

4a. Докладът, посочен в параграф 2 представлява интегрална част от и е в пълно съгласие с процедурите, анализите и препоръките, дадени в контекста на Европейския семестър за координация на икономическите политики, описан в Дял 1-А от Регламент (ЕО) №1466/97 (Семестър).

4b. При появата на спешна ситуация, процедурата определена в параграфи от 1 до 4а се адаптира по целесъобразност и надлежно се разглежда в последващия доклад, посочен в параграф 2.

Член 5Задълбочен преглед

1. Като взема предвид обсъжданията в Европейския парламент, Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в член 4, параграф 4, Комисията подготвя задълбочен преглед за всяка държава-членка, за която смята, че може да бъде засегната или може да бъде застрашена от дисбаланси. Прегледът представлява стандартна процедура. Той включва оценка дали въпросните държави-членки са засегнати от дисбаланси, ▌ дали тези дисбаланси са прекомерни, колко са сериозни и какви са взаимовръзките между държавите-членки. Задълбоченият преглед стъпва върху подробните проучвания на специфичните обстоятелства за дадена държава-членка и по-специално различните изходни позиции в държавите-членки; той проучва широк спектър от икономически променливи и отчита националните специфики по отношение на промишлените отношения и социалния диалог. Прегледът се предприема съвместно с мисии за наблюдение в съответните държави-членки с взаимодействие от страна на ЕЦБ, когато съответната държава-членка е държава-членка, чиято парична единица е еврото, или държава-членка, участваща във Валутен механизъм II в съответствие с разпоредбите на член -12.

2. Задълбоченият преглед се публикува. При него се вземат предвид по-конкретно:

а)          по целесъобразност – ▌▌препоръките или поканите, приети в съответствие с членове 121, 126 и 148 от ДФЕС и съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от настоящия регламент, и последиците от тези препоръки;

аа)        произходът на установените дисбаланси, включително дълбоките търговски и финансови взаимовръзки между държавите-членки, страничните ефекти от националните икономически политики и асиметричното въздействие на политиките на Европейския съюз и еврозоната;

аб)        изключителни икономически обстоятелства, които могат да причинят или да влошат подобни дисбаланси;

б)          планираните политически мерки на подложената на преглед държава-членка, отразени в програмата й за стабилност или конвергентната й програма и в националната й програма за реформи;

ба)        показатели, свързани със стратегията на Съюза за растеж и работни места. Тези показатели акцентират върху заетостта (в това число дългосрочната безработица и безработицата при младите), иновацията, образованието, социалното приобщаване, климата и енергетиката;

в)          всички ▌предупреждения или препоръки от Европейския комитет за системен риск относно системните рискове, разглеждани или отнасящи се до подложената на преглед държава-членка. Режимът на поверителност на Европейския комитет за системен риск следва да бъде зачитан.

2a. При нормални обстоятелства, резултатите от задълбочения преглед се представят на Европейския парламент и Съвета в контекста на Семестъра.

Член 6Превантивни действия

1. Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5 от настоящия регламент, Комисията смята, че в дадена държава-членка съществуват дисбаланси, тя информира за това Европейския парламент и Съвета, а ако дисбалансите са свързани с тенденции в друга държава-членка – също така съответната друга държава-членка. По препоръка на Комисията Съветът може да отправи необходимите препоръки към въпросната държава-членка в съответствие с процедурата, формулирана в член 121, параграф 2 от ДФЕС. Препоръката на Комисията се счита за приета от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство за отхвърляне на препоръката в срок от десет дни от приемането й от Комисията.

2. Съветът съобщава своите препоръки на Европейския парламент. Препоръките на Съвета се публикуват.

2a. Препоръките на Съвета и Комисията не навлизат в области, които изрично не попадат в компетентността на Съюза като например образуването на заплатите. Съветът и Комисията отдават голямо значение на националните практики и традиции на пазара на труда, които следва да бъдат решаващи при определянето на всички препоръки, които имат отношение към отговорностите на социалните партньори или тяхната специална позиция в социалния диалог.

3. Въз основа на предложение от страна на Комисията Съветът преразглежда посочените препоръки поне веднъж годишно преди всеки период на планиране на бюджета и може да ги измени при необходимост съгласно параграф 1.

ГЛАВА III

Процедура при прекомерен дисбаланс

Член 7Откриване на процедура при прекомерен дисбаланс

1. Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5, Комисията смята, че въпросната държава-членка е засегната от прекомерни дисбаланси, тя информира за това Европейския парламент и Съвета. Ако дисбалансите са свързани с икономически или финансови тенденции в друга държава-членка, тази държава-членка също се информира. Комисията също така информира съответните Европейски надзорни органи и Европейския комитет за системен риск (ЕКСР), които предприемат необходимите мерки.

2. По препоръка на Комисията и като вземе предвид публичното разискване в Европейския парламент, Съветът може да приеме препоръки в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС, като обяви съществуването на прекомерен дисбаланс и препоръча на въпросната държава-членка да предприеме корективни мерки. Препоръката на Комисията се счита за приета от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство за отхвърляне на препоръката в срок от десет дни от приемането й от Комисията. Заинтересованата държава-членка може да поиска свикване на извънредно заседание на Съвета, за да се гласува решението.

В препоръките се описва естеството на дисбалансите и техните последици и се очертава набор от препоръки по отношение на политиките, които да се следват, както и срок, в който въпросните държави-членки трябва да представят план за корективни действия. Съгласно член 121, параграф 4 от ДФЕС Съветът може да публикува своите препоръки.

Член 8План за корективни действия

1. Всяка държава-членка, за която е открита процедура при прекомерен дисбаланс, представя на Съвета и Комисията план за корективни действия въз основа на и в рамките на срока, определен в препоръките в съответствие с член 7, но най-много в срок от два месеца след приемането на препоръката. В плана за корективни действия се посочват специфичните и конкретни политически действия, които въпросната държава-членка е осъществила или възнамерява да осъществи, и се съдържа график за тяхното изпълнение. Планът за корективни действия отчита социалното въздействие на тези политически действия и съответства на Общите насоки за икономическите политики и Насоките за заетостта.

1a. Планът за корективни действия е в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, програмите за стабилност и сближаване, националните програми за провеждане на реформи и средносрочните и дългосрочните цели, а именно тези за сближаване и със стратегията на Съюза за растеж и работни места.

2. В срок от два месеца след представянето на плана за корективни действия и въз основа на доклад от Комисията Съветът оценява плана. Ако въз основа на предложение на Комисията Съветът прецени, че планираните действия са достатъчни, той ги одобрява с препоръка, в която се изброяват необходимите специфични действия, сроковете за осъществяването им и се установява график за наблюдение, като се обръща необходимото внимание на начините на предаване и като се отчита, че между приемането на корективните действия и реалното преодоляване на дисбалансите може да измине значителен период от време.

Ако се прецени, че предприетите или предвижданите действия в плана за корективни действия са недостатъчни или графикът за осъществяването им е неподходящ, въз основа на препоръка на Комисията Съветът приема препоръка към държавата-членка да представи нов план за корективни действия, като правило в срок от два месеца. Новият план за корективни действия се проучва съгласно процедурата, предвидена в настоящия параграф.

Предложенията на Комисията се считат за приети от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство за отхвърлянето им в срок от десет дни от приемането им от Комисията. Заинтересованата държава-членка може да поиска свикване на извънредно заседание на Съвета, за да се гласува решението.

3. Планът за корективни действия, докладът на Комисията и поканата от страна на Съвета съгласно параграф 2 се публикуват.

Член 9Мониторинг на корективните действия

1. Комисията извършва мониторинг на изпълнението на ▌плана за корективни действия от въпросната държава-членка. За тази цел държавата-членка редовно се отчита пред Съвета и Комисията чрез доклади за напредъка, чиято честота се определя от Съвета в препоръката, посочена в член 7, параграф 2.

След доклада за напредъка на държавата-членка, председателят на Еврогрупата и отговорният член на Комисията докладват на Европейския парламент.

2. Докладите за напредъка на държавите-членки се публикуват от Съвета.

3. Комисията осъществява мисии за наблюдение в съответните държави-членки за наблюдение на изпълнението на плана за корективни действия, с взаимодействие от страна на ЕЦБ, когато мисията се отнася за държава-членка, чиято парична единица е еврото, или държава-членка, участваща във Валутен механизъм II. Целта на тези мисии е получаване на широка и балансирана представа за макроикономическото положение. Социалните партньори и другите заинтересовани лица на национално равнище са следователно, при необходимост, активно ангажирани в диалога.

4. В случай на значими промени в икономическите обстоятелства поради причини извън контрола на държавата-членка, Съветът по препоръка на Комисията може да измени препоръките, приети съгласно член 7, в съответствие с процедурата, предвидена в същия член. Съответната държава-членка представя преработен план за корективни действия, който се оценява в съответствие с процедурата, предвидена в член 8.

Член 10Оценка на корективните действия

1. Въз основа на доклад на Комисията Съветът оценява дали въпросната държава-членка е предприела препоръчаните корективни действия в съответствие с препоръката, отправена съгласно член 8, параграф 2.

1a. Посредством член 121, параграф 3 от ДФЕС се изготвя допълнителен доклад от Комисията, в който се прави оценка на това дали макроикономическите дисбаланси в Съюза са намалели или не, като се отчитат някои аспекти, обхващащи целия Съюз, като европейското търсене, пазарните възможности, условията за получаване на кредити, фискалното пространство за инвестиции, финансовата подкрепа за догонващите региони и други. Докладът на Комисията се счита за приета от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство за отхвърляне на препоръката в срок от десет дни от приемането й от Комисията.

2. Докладът на Комисията се публикува.

3. Съветът ▌извършва своята оценка в срока, определен от Съвета в препоръките, приети в съответствие с член 8, параграф 2, която се оповестява публично.

4. Когато прецени, че държавата-членка не е предприела препоръчаните корективни действия, по предложение на Комисията Съветът приема ▌препоръка, с която обявява неспазването и определя нови срокове за предприемане на корективни действия.▌ Комисията предоставя на държавата-членка възможността да даде обяснение във връзка с неспазването в рамките на 10 дни. При отправяне на своята препоръка Комисията взема предвид обяснението на държавата-членка. Препоръката на Комисията се счита за приета от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство за отхвърляне на препоръката в срок от десет дни от приемането й от Комисията. Заинтересованата държава-членка може да поиска свикване на извънредно заседание на Съвета, за да се гласува решението.

4a. Съобразно препоръка от Комисията съгласно параграф 4, Съветът приема преразгледаните препоръки в съответствие с член 7, като определя последващ срок за корективните действия в зависимост от допълнителната оценка в съответствие с настоящия член.

5. Ако по препоръка на Комисията Съветът заключи, че държавата-членка е предприела препоръчаните корективни действия, процедурата при прекомерен дисбаланс временно се спира. Мониторингът продължава в съответствие с графика, приет в препоръките съгласно член 8, параграф 2. Съветът публикува основанията си за временното спиране на процедурата, като отчита корективните действия по политиките, предприети от държавата-членка. Препоръката на Комисията се счита за приета от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство за отхвърляне на препоръката в срок от десет дни от приемането й от Комисията.

5a. Ако по препоръка на Комисията съгласно параграф 10, параграф 4 или член 8, параграф 2, Съветът заключи, че държавата-членка не е предприела препоръчаните корективни действия, решението на Съвета подлежи на принудително изпълнение в съответствие с Регламент (ЕО) № .../2011 г.

6. Временното спиране на процедурата за въпросната държава-членка се преразглежда редовно от Съвета в съответствие с процедурата, изложена в параграфи 1–5.

Член 11Прекратяване на процедурата при прекомерен дисбаланс

Процедурата при прекомерен дисбаланс се прекратява, когато Съветът заключи въз основа на препоръка от Комисията, че във въпросната държава-членка вече не съществуват прекомерни дисбаланси по смисъла на член 2, буква б).

ГЛАВА ІVЗаключителни разпоредби

Член 11а

Срещи между парламенти

Когато е налице покана за среща между компетентната комисия на Европейския парламент и държава-членка за обясняване на становище, необходимо действие или отклонение от изискванията на настоящия регламент, срещата се свиква под егидата на една от следните институции:

а) Европейския парламент,

б) парламента на държавата-членка, или

в) парламента на ротационното председателство.

Член -12Посещения за диалог и наблюдение

1. Комисията осигурява постоянен диалог с органите на държавите-членки в съответствие с целите на настоящия регламент. Поради това Комисията извършва посещения във всички държави-членки с цел поддържането на редовен диалог, а по целесъобразност – с цел наблюдение.

2. При организиране на посещенията за диалог или наблюдение Комисията, по целесъобразност, изпраща временните си констатации на съответните държави-членки за коментар.

3. В контекста на посещенията за диалог Комисията преглежда действителното икономическо положение в държавата-членка и определя рисковете или възможните трудности при изпълнението на целите на настоящия регламент.

4. В контекста на посещенията за наблюдение Комисията извършва наблюдение на процесите и потвърждава, че са предприети мерки в съответствие с решенията на Съвета или Комисията в съответствие с целите на настоящия регламент.

Посещения за наблюдение се извършват след издаване на препоръките. Комисията може да покани представители на ЕЦБ или на други заинтересовани институции да участват в посещенията за наблюдение.

5. Комисията информира редовно Икономическия и финансов комитет за констатациите, направени по време на посещенията за диалог и наблюдение.

6. Държавите-членки вземат всички необходими мерки за улесняване на посещенията за диалог и наблюдение. Държавите-членки предоставят, по искане на Комисията и на доброволен принцип, помощта на всички съответни национални органи за подготовката и провеждането на посещенията за диалог и наблюдение.

Член -12aДиалог относно макроикономическите дисбаланси и бюджетното наблюдение

За да се насърчи диалогът между институциите на Съюза, по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, от една страна, и националните парламенти, националните правителства и другите заинтересовани органи на държавите-членки, от друга страна, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да организира публични разисквания относно макроикономическото и бюджетно наблюдение, извършвано от Съвета и Комисията.

Член -12бУпражняване на делегирането

1. Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 3б и 4, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от …(4)*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова продължение не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 3б и 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на никой от делегираните актове, които вече са в сила.

4. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 3б и 4, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от три месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член -12вПреглед

1. До ...(5)** и веднъж на всеки три години след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент.

В този доклад се оценява, наред с другото:

а) дали показателите и критичните стойности в таблицата са позволили да се открият възникващите дисбаланси и да се извършва мониторинг на тяхното развитие;

б) напредъкът на ефективната координация на икономическите политики в съответствие с ДФЕС.

2. Докладът и всички придружаващи предложения се препращат на Европейския парламент и на Съвета.

Член 12Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Член 12аДоклад

1. Веднъж годишно след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент и го представя на Европейския парламент.

2. Докладът и всички придружаващи предложения се препращат на Европейския парламент и на Съвета в контекста на Семестъра.

Съставено в

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                                 Председател

(1)

         Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

          OВ C […], […] г., стр. […].

(4)

*          ОВ, моля въведете дата: датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(5)

**         ОВ, моля въведете дата: ххх години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

- Шестимата докладчици ще разгледат шестте законодателни предложения относно икономическото управление във вида, одобрен от Комисията на 29 септември 2010 г., с изключително чувство за отговорност и с цел да гарантират последователност на всички законодателни текстове. Този пакет е от съществено значение за бъдещето на ЕС, и по-конкретно на еврозоната. Парламентът възнамерява за внесе подобрения в предложенията на Комисията с оглед установяването на стабилна и последователна рамка за следващите десетилетия, която да гарантира съвместимост между фискалната дисциплина и икономическия растеж и целите за заетост в рамките на Съюза и в държавите-членки. Само това условие ще гарантира стабилност и устойчивост на Съюза и на еврото.

- Това предизвикателство се появява в особено труден период за Съюза и за еврозоната, които са изправени пред напрежение, свързано с растежа, със заетостта и с вътрешни различия, но също така сега е моментът да се измени, допълни и коригира съществуващият модел във връзка с минали и настоящи доказани факти. За първи път Парламентът взема решения съвместно със Съвета по въпросите, свързани с макроикономическото развитие и фискалната дисциплина на Съюза. Докладчиците са наясно, че съгласно тези нови правомощия, възложени съгласно Договора от Лисабон, Съветът се нуждае от съгласието на Парламента за постигане на окончателен консенсус.

- Укрепването на икономическото управление трябва да върви ръка за ръка със засилването на демократичната легитимност на взетите решения, която изисква по-тясната и по-навременна ангажираност от страна не само на заинтересованите участници, но по-специално на националните парламенти и на Европейския парламент по време на целия процес.

- Докладчиците подчертават, че рамката на новия Европейски икономически семестър трябва да бъде включена в правните текстове, а не само да съществува като одобрен от Съвета кодекс за поведение; Семестърът трябва да бъде основен инструмент за гарантиране на съгласуваност между Пакта за стабилност и растеж, програмите за стабилност и сближаване, националните програми за провеждане на реформи и на всички тях със средносрочните и дългосрочните цели, а именно тези за сближаване и със стратегията на Съюза за растеж и работни места. Пактът за стабилност и растеж и цялостната икономическа рамка за управление следва да подкрепят и да бъдат съвместими със стратегиите на ЕС за растеж и работни места и с целта за повишаване на конкурентоспособността на всички държави-членки и социалната стабилност във всички региони на Съюза.

- Предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси представлява могъщ инструмент за справяне с уязвимостта, която възниква по-конкретно в резултат на средносрочните и дългосрочните структурни тенденции, на задълбочаващите се различия в рамките на Съюза (и по-конкретно в еврозоната) и на страничните ефекти от политиките на отделните държави-членки. Сложният характер и новостта на този подход ще наложат съставянето на таблица с ограничен, но адекватен набор от показатели (подлежащи на договаряне между Съвета и Парламента), и определянето на горните и долните критични стойности; таблицата не подлежи на автоматично тълкуване, а по-скоро на допълване чрез провеждането на задълбочен икономически анализ и диалог на място, както и на мисии за наблюдение.

- Измамите или нежеланието за предприемане на действия по одобрени препоръки без приемлива обосновка за това се наказват със санкции, като това не се отнася за неспособността предложените цели да бъдат постигнати. Оценяват се реалната ефективност на всички санкции, наложени на дадена държава, както и техният кумулативен и процикличен характер, а тяхната сума не може да надхвърли определена горна граница. Изплатените глоби се внасят като приход в Централния фонд към постоянния механизъм за действие при кризи. Извършва се проучване на стимулите като допълнение към санкциите, като и двете следва да бъдат включени в този механизъм.

- Подобрената рамка за икономическо управление не може да бъде разграничена от засиленото регулиране и надзор на финансовия пазар (в това число макропруденциалния надзор от страна на Европейския комитет за системен риск);

- Опитът, натрупан по време на първото десетилетие от функционирането на Икономическия и паричен съюз, ясно показва необходимостта от подобряване на рамката за икономическо управление, която следва да бъде изградена въз основа на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприети правила и политики и на по-стабилна рамка на европейско равнище за наблюдение на националните икономически политики, като двата елемента бъдат заложени в рамка за устойчив, балансиран растеж на Съюза като цяло. Следователно докладчиците се застъпват за задълбочена реформа на рамката за управление, основаваща се на метода на Общността (Съюза).


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-жа Sharon Bowles

Председател

Комисия по икономически и парични въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

Уважаема госпожо Председател,

С писмо от 4 март 2011 г. Вие отправихте искане към комисията по правни въпроси съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността да даде своето становище относно целесъобразността на правното основание на различни предложения за законодателни актове, във връзка с които във Вашата комисия, в качеството й на водеща комисия, и/или комисията по заетост и социални въпроси са били внесени изменения с цел промяна на правното основание.

Комисията по правни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 12 април 2011 г.

Пакетът за икономическо управление цели да даде отговор на необходимостта от по-голяма координация и по-стриктно наблюдение на икономическите политики в рамките на икономическия и паричен съюз.

Пакетът се състои от шест предложения за законодателни актове:

Предложенията се анализират поотделно в приложението. От съображения за удобство, заключенията на комисията във връзка с целесъобразността на правното основание във всеки отделен случай са изложени по-долу:

-Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ((COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).

Единствената цел на предложението за регламент е разширяване на процедурата за икономическо наблюдение, каквато възможност позволява член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това правно основание изглежда целесъобразно.

-Предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки (COM (2010) 523 окончателен, 2010/ 0277 (NLE))

Основната цел на предложението е насърчаване на фискалната отговорност, като се установят минимални изисквания за националните рамки, както и гарантиране на ефективността на процедурата при прекомерен дефицит. Следователно правното основание, предложено от Комисията, а именно третата алинея от член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изглежда целесъобразно.

-Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики ((COM (2010) 526, 2010/0280 (COD))

Това предложение цели да осигури засилена координация на икономическите политики на държавите-членки. Ето защо изглежда, че член 126, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразното правно основание за предложението.

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (COM (2010) 522 окончателен, 2010/0276 (CNS))

С оглед на факта, че основната цел на това предложение е да установи подробните правила, които трябва да се следват при прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, единственото целесъобразно правно основание е член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

-Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната (COM (2010)0524, 2010/0278(COD))

Счита се, че член 121, параграф 6, във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз, представляват целесъобразното правно основание за предложението.

-Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната ((COM 2010) 525, 2010/0279 (COD))

Като се има предвид, че целта на предложението е да гарантира засилване на ефективното коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната, член 121, параграф 6, във връзка с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз, представляват целесъобразното правно основание за това предложение.

На заседанието си, проведено на 12 април 2011 г., комисията по правни въпроси взе единодушно решение относно посочените по-горе препоръки(1).

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

Приложение

Приложение

Относно: Правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ((COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).

Пакетът за икономическо управление съдържа шест предложения, целящи засилване на координацията и наблюдението на икономическите политики в рамките на икономическия и паричен съюз (ИПС) в контекста на стратегията „Европа 2020“ и европейския семестър, нов цикъл на наблюдение, който ще обедини процесите в рамките на Пакта за стабилност и растеж (ПСР)(2) и общите насоки на икономическите политики.

Тези предложения идват в отговор на слабостта на настоящата система, разкрита от световната икономическа и финансова криза. Две от предложенията се отнасят до процедурата при прекомерен дефицит, като всяко от тях се основава на член 126, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Другите четири предложения се отнасят до процедурата за многостранно наблюдение и се основават на член 121, параграф 6; две от тях (COM (2010) 0524 и COM (2010) 0525) се основават на член 121, параграф 6 в съчетание с член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Предложенията следват две съобщения(3) на Комисията и едно споразумение на Европейския съвет от юни 2010 г. относно необходимостта от засилване на координацията на икономическите политики на държавите-членки. Пакетът за икономическото управление беше представен на 29 септември 2010 г.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия (наричано по-долу „предложението“) допълва процедурата за многостранно наблюдение, предвидена в стратегията „Европа 2020“, като въвежда изцяло нов елемент, „процедурата при прекомерно неравновесие“. Съгласно обяснителния меморандум, предложението „предвижда рамка за определяне и преодоляване на макроикономическите неравновесия“(4). Предложението следва да се анализира съвместно с регламента относно наказателните мерки за коригиране на макроикономическите неравновесия; двата акта съдържат напълно разработения механизъм за предпазване от макроикономически неравновесия и тяхното коригиране.

Измененията, внесени от водещата комисия по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията по заетост и социални въпроси, имат за цел да изменят правното основание, като от едно правно основание – член 121, параграф 61, го превърнат в групово основание – член 121, параграф 6 и член 148, параграфи 3 и 4, или член 121, параграф 6 в съчетание с член 136.

Контекст

Както Комисията подчертава в обяснителния меморандум(5), ЕС има нужда от по-строго икономическо наблюдение, обхващащо всички значими области на икономическата политика. Оттук, „макроикономическите неравновесия следва да се разглеждат заедно с фискалната политика и реформите за повишаване на растежа в рамките на стратегията „Европа 2020“. Може да се говори за тенденция, която се характеризира, от една страна, с разширяване на обхвата на икономическото наблюдение отвъд бюджетното наблюдение, с цел да бъдат предотвратени прекомерни макроикономически неравновесия, и от друга страна, със задълбочаване на фискалното наблюдение.

Механизмът за предотвратяване на макроикономически неравновесия и тяхното коригиране се състои от две групи проектопредложения.

Първата група мерки се съдържа в предложението за регламент относно процедурата при прекомерно неравновесие, което предвижда рамка за определяне и преодоляване на макроикономическите неравновесия. Този набор от мерки включва редовно оценяване на рисковете от неравновесия, което дава възможност за преодоляването на макроикономическите неравновесия, в съчетание с правила, позволяващи корективни действия.

Второто проектопредложение акцентира върху наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия. То засяга единствено държавите-членки от еврозоната и представлява стимул за държавите-членки да се справят с макроикономическите неравновесия на по-ранен етап, както и да гарантират целесъобразни корективни мерки, когато е необходимо.

Предложените правни основания

Член 121, параграф 6

6. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да приемат реда и условията за процедурата за многостранно наблюдение, посочена в параграфи 3 и 4(6).

Член 121, параграф 3

За да осигури тясната координация на икономическите политики и устойчивата конвергенция на икономическите показатели на държавите-членки, Съветът, на основата на доклади, представени от Комисията, прави преглед на икономическото развитие на всяка от държавите-членки и на Съюза, както и на съгласуваността между икономическите политики и общите насоки, посочени в параграф 2, и регулярно извършва цялостна оценка. За целите на това многостранно наблюдение, държавите-членки предават на комисията информация относно взетите от тях важни мерки в областта на икономическата им политика и всяка друга информация, която считат за необходима.

Член 148, параграфи 3 и 4

3. Всяка държава-членка представя в Съвета и в Комисията годишен доклад относно приетите от нея основни мерки за изпълнение на своята политика за заетостта в светлината на посочените в параграф 2 основни насоки за заетостта.

4. Съветът, въз основа на посочените в параграф 3 доклади, и след като получи становището на Комитета по заетостта, ежегодно оценява осъществяването на политиките по заетостта на държавите-членки, в светлината на основните насоки на заетостта. Съветът, по препоръка на Комисията, може, ако счете за необходимо в резултат от този преглед, да отправи препоръки до държавите-членки.

Член 136

1. За да допринесе за правилното функциониране на икономическия и паричен съюз и съгласно съответните разпоредби на Договорите, Съветът, в съответствие с подходящата процедура измежду посочените в членове 121 и 126, с изключение на процедурата, предвидена в член 126, параграф 14, приема мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел:

a)     да се засилят координацията и наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина;

б)     да се разработят отнасящи се за тях насоки на икономическа политика, като се внимава те да бъдат съвместими с насоките, приети за Съюза като цяло, и да се осигури съответното наблюдение.

2. Единствено членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, участват в гласуването на мерките, посочени в параграф 1.

Квалифицираното мнозинство от споменатите членове се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

Подход на Съда на Европейския съюз

Съгласно установената съдебна практика, по принцип дадена мярка трябва да се основава само на едно правно основание. Ако при проверката на целта и съдържанието на дадена мярка на Съюза се установи, че тя има двойна цел или че е съставена от две части, които попадат в обхвата на различни правни основания, и ако едната от тях може да бъде определена като основна или доминираща цел или съставна част, докато другата е само второстепенна, мярката трябва да има едно-единствено правно основание, а именно правното основание, което се изисква от основната или доминираща цел или съставна част(7).

Единствено в случай че по изключение се установи, че с мярката се преследват едновременно няколко цели или има няколко съставни части, които са неразделни, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другата, тази мярка трябва да се основава на съответстващите различни правни основания(8).

Анализ на предложените правни основания

Съгласно съображение 3, целта на въпросното предложение е наблюдението на икономическите политики на държавите-членки да бъде разширено, „за да се предотвратят прекомерни макроикономически неравновесия и да се подпомогнат засегнатите държави-членки да изготвят план за корективни действия, преди различията да се затвърдят“. За постигането на тази цел предложението предвижда разпоредби за откриване (глава ІІ, членове 3–5), предотвратяване (глава ІІ, член 6) и коригиране на макроикономическите неравновесия (глава ІІІ, членове 7–11).

Предложението за регламент включва редовна оценка на рисковете от неравновесия въз основа на таблица с показатели и извършване на задълбочени анализи по страни. Когато е необходимо, Съветът може да отправи специфични препоръки до дадена държава-членка, в която съществуват неравновесия (или риск от такива). Освен това Съветът може да отбележи съществуването на сериозни неравновесия или неравновесия, които излагат на риск ИПС. В такъв случай се започва процедура при прекомерно неравновесие; Съветът може да препоръча на съответната държава-членка да предприеме корективни действия в конкретен срок и да представи план за корективни действия.

В светлината на съображенията, посочени по-горе, изглежда, че единствената цел на предложението за регламент е разширяване на процедурата за икономическо наблюдение, каквато възможност позволява член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Ето защо изглежда, че правното основание на предложението е правилно.

Освен това, изглежда, не е необходимо да се добавя никой от допълнителните членове, посочени във внесените изменения в компетентните комисии.

На първо място, при положение че в член 121, параграф 6 вече се прави позоваване на параграф 3, не е необходимо член 121, параграф 3 да бъде добавян като допълнително правно основание.

На второ място, член 148 е част от дял IX относно заетостта. Тази разпоредба позволява на Съвета, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приема насоки, които държавите-членки са длъжни да вземат предвид при осъществяването на техните политики за заетостта. Член 148, параграфи 3 и 4 позволяват на Съвета да оценява „осъществяването на политиките по заетостта на държавите-членки в светлината на основните насоки на заетостта“ и да отправи препоръки до държавите-членки. Тези разпоредби не представляват правно основание за приемането на законодателство stricto sensu.

Следователно член 148, параграфи 3 и 4, не би могъл да представлява достатъчно правно основание за предложението за регламент, чиято призната цел е разширяване на обхвата на икономическото наблюдение във всички случаи.

На трето място, нито един елемент от предложения акт не обосновава добавянето на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз като правно основание.

Заключение

В контекста на казаното дотук, изглежда, че член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразното правно основание за настоящото предложение.

(1)

На окончателното гласуване присъстваха : Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

(2)

Пактът за стабилност и растеж включва Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит и Резолюцията на Европейския съвет от 17 юни 1997 г. относно Пакта за стабилност и растеж.

(3)

„Засилване на координацията на икономическата политика“, 12 май 2010 г.; „Засилване на координацията на икономическата политика за стабилност, растеж и работни места — инструменти за по-силно икономическо управление на ЕС“, 30 юни 2010 г.

(4)

Обяснителен меморандум. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ((COM (2010) 527, 2010/0281 (COD)).

(5)

Ibid.

(6)

Член 121, параграф 4 „Когато се установи, в рамките на процедурата, посочена в параграф 3, че икономическите политики на дадена държава-членка не са съвместими с общите насоки, посочени в параграф 2, или че могат да нарушат правилното функциониране на икономическия и паричен съюз, Комисията може да отправи предупреждение до съответната държава-членка. Съветът, по препоръка на Комисията, може да отправи необходимите препоръки до съответната държава-членка. Съветът може, по предложение на Комисията, да реши да публикува препоръките си.

Съгласно разпоредбите на настоящия параграф Съветът действа, без да взема предвид вота на члена на Съвета, представляващ съответната държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от останалите членове на Съвета се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а).

(7)

Дело 91/05 Комисията с/у Съвета [2008] Сборник I- 3651.

(8)

Дело C-338/01 Комисията с/у Съвета [2004] Сборник I- 4829.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (23.3.2011)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

(COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

Докладчик по становище: Pervenche Berès

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

На 29 септември 2010 г. Комисията представи законодателен пакет, насочен към укрепване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът се състои от шест предложения: четири от тях се отнасят до фискални въпроси, включително реформа на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и преодоляването на възникващи макроикономически неравновесия в ЕС и еврозоната.

В последните две предложения, с оглед да се разшири икономическият надзор на ЕС, така че да обхване и нефискални области, Комисията предлага редица нови елементи, свързани с надзора и коригирането на макроикономическите неравновесия. „Превантивната част“ на тези елементи включва редовна оценка на рисковете от неравновесия въз основа на таблица с показатели и извършване на задълбочени анализи по страни. Когато е необходимо, Съветът може да отправи специфични препоръки до дадена държава-членка със сериозни неравновесия или неравновесия, които излагат на риск функционирането на ИПС. Освен това „корективната част“, както е представена в предложението за „въвеждане на наказателни мерки с цел коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната“, предвижда държавите-членки от еврозоната, които не спазват в достатъчна степен отправените им съответни препоръки, да могат да бъдат обект на процедура при прекомерен дефицит и накрая да могат да им бъдат налагани санкции под формата на годишна глоба.

Бележки

Предложенията на Комисията съдържат много разумни идеи. Като цяло докладчикът споделя възгледа на Комисията, че е необходимо да се разработи нова структурирана процедура за предотвратяване и коригиране на вредни макроикономически неравновесия във всяка държава-членка. Докладчикът припомня, че още съобщението на Комисията „ИПС@10“ изтъкна увеличаването на разликите между държавите-членки преди кризата и резолюцията на Европейския парламент относно „ИПС@10“ обърна задълбочено внимание на този въпрос. Поради тези причини един механизъм за наблюдение и предотвратяване на такива разлики и неравновесия е повече от добре дошъл. При все това обаче докладчикът счита, че са необходими някои промени, за да се гарантира, че неравновесията и разликите между държавите-членки се откриват, предотвратяват или накрая коригират по ефикасен начин. Затова докладчикът внася редица изменения към предложенията на Комисията относно „предотвратяване и коригиране на макроикономически неравновесия“ и относно „въвеждане на наказателни мерки с цел коригиране на макроикономическите неравновесия в еврозоната“, които се отнасят до следните главни аспекти:

- Надзорната рамка на ЕС следва да включва аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти, в допълнение към аспектите от общо икономическо и финансово естество. Затова в превантивната част на надзорната рамка следва да се добави член 148 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) като правно основание и съответният регламент следва да се отнася в еднаква степен до превенцията и коригирането както на макроикономическите, така и на социалните неравновесия. По този начин ще се гарантира по-интегриран икономически и социален подход.

- Във връзка с горепосоченото, когато се оценяват неравновесията, следва да се отчитат инструментите, основаващи се на член 148 от ДФЕС, по-конкретно насоките за политиките на заетост на държавите-членки, и да бъдат допълвани със специфични инструменти за откриване и предотвратяване на социални неравновесия. Комитетът по заетостта (EMCO) и Комитетът за социална закрила (КСЗ) следва да бъдат активно включени във всички съответни надзорни процедури.

- Таблицата с показатели, която да служи като инструмент за ранно откриване и наблюдение на неравновесията, следва да бъде приета и актуализирана редовно от Комисията под формата на делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. Основните показатели следва да включват съответни аспекти, свързани със заетостта, безработицата, бедността и данъчното облагане.

- Системата за коригиране на неравновесия следва не само да допринася за бюджетната дисциплина на държавите-членки от еврозоната. Също толкова важно е тя да се разгърне така, че да избягва появата на асиметрични шокове и да допринася за устойчивото развитие и създаването на работни места. Системата следва да работи в подкрепа на постигането на целите на ЕС за растежа и заетостта като например приетите със Стратегията „Европа 2020“.

- Освен това системата за коригиране, включително когато става въпрос за коригиране на прекомерни неравновесия, следва да се състои не само от глоби (санкции), но също и от стимули. Всяко решение за налагане на глоба на държава-членка следва да бъде предмет на оценка на социалното въздействие.

- Събраните глоби от държавите-членки, които не спазват съответните препоръки, следва да се използват в подкрепа на дългосрочните цели на ЕС за инвестиции и заетост, а не да се разпределят само на държавите-членки, които не са обект на процедура при прекомерно неравновесие, както предлага Комисията.

Най-накрая докладчикът счита, че е от особено значение ролята на Европейския парламент да бъде засилена в целия надзорен процес. Освен това редовните консултации със социалните партньори и по-активното включване на националните парламенти са необходими предпоставки за надеждна и прозрачна надзорна рамка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите и социалните неравновесия

Обосновка

Новата рамка на ЕС за наблюдение трябва да включва аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти, в допълнение към аспектите от общо икономическо и финансово естество. Следователно предлаганият регламент трябва да се отнася както до макроикономическите, така и до социалните неравновесия в ЕС.

Изменение  2

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 6, във връзка с член 148, параграфи 3 и 4 от него,

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1a) С цел да се разработи координирана стратегия за заетост, както се предвижда в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), държавите-членки и Съюзът следва да работят в съответствие с ръководните принципи за насърчаването на квалифицирана, обучена и приспособима работна сила и трудови пазари, адаптиращи се към икономическите промени.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1б) Вътрешният пазар, както е предвидено в ДФЕС, следва да работи за устойчивото развитие на Съюза, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социално сближаване, и високо равнище на защита на околната среда и подобряване на нейното качество.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1в) ДФЕС предвижда, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1г) На заседанието си от 17 юни 2010 г. Европейският съвет прие нова стратегия за работни места и развитие, за да може Съюзът да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с висока степен на заетост, производителност и социално сближаване. Европейският съвет реши също да стартира на 1 януари 2011 г. европейски семестър на политическото координиране, за да даде възможност на държавите-членки да се ползват от ранно координиране на равнище ЕС и да позволи засилен надзор и едновременна оценка както на бюджетните мерки, така и на структурните реформи, като се насърчат растежът и заетостта.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Необходимо е възползване от опита, придобит през първото десетилетие на функционирането на Икономическия и паричен съюз..

(2) Трябва да се оползотвори опитът, натрупан през първото десетилетие от функционирането на Икономическия и паричен съюз по отношение на макроикономическите и социалните неравновесия.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Особено надзорът върху икономическите политики на държавите-членки следва да бъде разширен отвъд бюджетния надзор, за да се предотвратят прекомерни макроикономическите неравновесия и да се подпомогнат засегнатите държавите-членки да изготвят план за корективни действия, преди различията да се затвърдят. Тора разширяване на рамката за икономически надзор следва да се осъществява успоредно със задълбочаването на фискалния надзор.

(3) По-конкретно, наблюдението на икономическата политика на държавите-членки следва да се разшири отвъд бюджетното наблюдение, за да се предотвратяват прекомерните макроикономически и социални неравновесия и да се помага на засегнатите държави-членки да разработват корективни планове преди затвърждаването на различията, да се насърчават взаимно подкрепящи се стратегии за развитие и да се улеснява наблюдението на напредъка в посока постигане на целите на Съюза по отношение на растежа и работните места. Това разширяване на рамката за икономическо наблюдение следва да се осъществява успоредно със задълбочаването на фискалното наблюдение.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Необходима е подробно описана в законодателството процедура, за да се спомогне за справянето с тези неравновесия

(4) Необходими са по-цялостен икономически и социален подход, както и подробно описана в законодателството процедура, за да се спомогне за справянето с тези неравновесия.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Приетите съгласно настоящия регламент мерки следва да бъдат в пълно съответствие с хоризонталните разпоредби на ДФЕС, а именно членове 7, 8, 9, 10 и 11, заедно с член 153, параграф 5 от ДФЕС, както и с разпоредбите на Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Целесъобразно е многостранното наблюдение съгласно член 121, параграфи 3 и 4 от Договора да бъде допълнено със специални правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия.

(5) Целесъобразно е многостранното наблюдение по член 121, параграфи 3 и 4 от ДФЕС, да бъде допълнено със специални правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия, което включва както стимули, така и глоби.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Целесъобразно е също така съвместният годишен доклад, посочен в член 148 от ДФЕС, да бъде допълнен със специфични инструменти за установяване и предотвратяване на социални неравновесия.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Посочената процедура следва да се основава на механизъм за предупреждение с оглед ранно откриване на възникващи макроикономически неравновесия. Тя следва да се основава на използването на индикативна прозрачна таблица с показатели в съчетание с икономическа оценка.

(6) Посочената процедура следва да се основава на механизъм за предупреждение с оглед ранно откриване на възникващи макроикономически и социални неравновесия. Тя следва да се основава на използването на индикативна прозрачна таблица с показатели в съчетание с икономическа и социална оценка, по-специално във връзка с конкурентоспособността, конвергенцията и солидарността.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) За да може таблицата с показатели да служи като средство за улесняване на ранното установяване и наблюдението на неравновесията, на Комисията се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с цел установяване на списък на съответните показатели, които да бъдат включени в таблицата с показатели, и адаптиране на състава на показателите, критичните стойности и използваната методология. Особено важно е Комисията да осъществи надлежни консултации по време на своята подготвителна работа, включително на експертно равнище и със социалните партньори. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Таблицата следва да се състои от ограничен набор от икономически и финансови показатели, които са от значение за откриването на макроикономически неравновесия, със съответни индикативни критични стойности (прагове). Съставът на таблицата може да бъде променян с течение на времето, inter alia поради променящите се опасности за макроикономическата стабилност или съобразно наличието на съответни статистически данни.

(7) Таблицата следва да се състои от ограничен набор от реални и номинални икономически, социални и финансови показатели, които са от значение за конкурентоспособността и откриването на макроикономически и социални неравновесия, със съответни индикативни критични стойности (прагове). Съставът на таблицата следва да се изменя посредством делегирани актове при необходимост, inter alia поради променящите се опасности за макроикономическата и социалната стабилност или съобразно наличието на съответни статистически данни.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Достигането на една или повече критични стойности не означава непременно възникване на макроикономически неравновесия, тъй като икономическата политика следва да отчита взаимозависимостта между макроикономическите променливи. Икономическата преценка следва да гарантира, че цялата налична информация, независимо дали от таблицата с показатели или извън нея, е взета предвид и е подложена на обстоен анализ.

(8) Достигането на една или повече критични стойности не означава непременно възникване на макроикономически или социални неравновесия, тъй като икономическата политика следва да отчита взаимозависимостта между макроикономическите и социалните променливи, както и момента от икономическия цикъл, в който се намира дадена икономика. Икономическата преценка следва да гарантира, че цялата налична информация, независимо дали от таблицата с показатели, или извън нея, е взета предвид и е подложена на обстоен анализ.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Въз основа на процедурата за многостранен надзор и механизма за предупреждение Комисията следва да установява държавите-членки, подлежащи на задълбочен преглед. Задълбоченият преглед следва да включва обстоен анализ на източниците на неравновесия в съответната държава-членка. Той следва да бъде обсъждан в Съвета и в Еврогрупата за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

(9) Въз основа на процедурата за многостранно наблюдение и механизма за предупреждение Комисията следва да установява държавите-членки, подлежащи на задълбочен преглед. Задълбоченият преглед следва да включва обстоен анализ на източниците на вътрешни и външни неравновесия в съответната държава-членка, както и в еврозоната. Той следва да бъде основан на подробно проучване на широк кръг икономически променливи и следва да признава националните специфики по отношение на промишлените отношения и социалния диалог. Той следва да бъде обсъждан в Европейския парламент, Съвета и в Еврогрупата за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За осъществяване на процедура за наблюдение и коригиране на неблагоприятни макроикономически неравновесия, съдържаща предпазни и корективни елементи, са необходими усъвършенствани инструменти за надзор въз основа на тези, използвани в процедурата за многостранен надзор. Това може да включва мисии на представители на Комисията за засилен надзор в дадена държава-членка и допълнително докладване от въпросната държава-членка в случай на сериозни неравновесия, включително неравновесия, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз

(10) За осъществяване на процедура за наблюдение и коригиране на неблагоприятни макроикономически и социални неравновесия, съдържаща предпазни и корективни елементи, са необходими усъвършенствани инструменти за наблюдение въз основа на тези, използвани в процедурата за многостранно наблюдение, и извършване на анализ на въздействието на заетостта върху макроикономическото положение въз основа на рамката за съвместна оценка, включително метода за наблюдение на резултатите в областта на заетостта. Това може да включва мисии на представители на Комисията за засилено наблюдение в дадена държава-членка и допълнително докладване от въпросната държава-членка в случай на сериозни неравновесия, включително неравновесия, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз или социалното сближаване.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) При оценката на неравновесията следва да се отчитат тяхната сериозност, степента, в която може да се смята, че водят до неустойчивост, и възможното разпространение в други държави-членки на отрицателни икономически и финансови последици. Следва да се вземат предвид също и капацитетът на съответната държава-членка за икономическо приспособяване и нейните досегашни резултати в спазването на предишни препоръки, издадени съгласно настоящия регламент, и други препоръки, издадени съгласно член 121 от Договора като част от многостранното наблюдение, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза.

(11) При оценката на неравновесията следва да се отчитат тяхната сериозност, степента, в която може да се смята, че водят до неустойчивост, и особено възможното разпространение в други държави-членки на отрицателни икономически, социални и финансови последици. Необходимо е да бъде изяснен структурният или краткосрочен характер на неравновесията, както и националният, съюзен или външен характер на причините за тях. Взаимовръзките между политическите опции на различни държави-членки, както и отрицателните ефекти следва да бъдат адекватно отчитани. Следва да се вземат предвид също и досегашните резултати на държавите-членки във връзка със спазването на предишни препоръки, издадени съгласно настоящия регламент, и други препоръки, издадени съгласно членове 121 и 148 от ДФЕС като част от многостранното наблюдение, и по-специално общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, насоките за политиките за заетост на държавите-членки, както и последствията от подобни препоръки.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Ако се установят макроикономически неравновесия, до съответната държава-членка следва да се отправят препоръки с насоки за подходящи ответни политически мерки. Мерките на съответната държава-членка спрямо неравновесията следва да бъде навременен и с използване на всички налични политически инструменти под контрола на държавните органи. Той следва да бъде съобразен със специфичната среда и обстоятелствата в съответната държава-членка и да обхваща основните области на икономическата политика, включително при необходимост фискалната политика, политиката по отношение на трудовите възнаграждения, трудовия пазар, пазарите на продукти и услуги и регулирането на финансовия сектор.

(12) Ако се установят макроикономически и социални неравновесия, до съответната държава-членка следва да се отправят препоръки с насоки за подходящи ответни политически мерки. Мерките на политиката на съответната държава-членка по отношение на неравновесията следва да бъдат навременни и с използване на всички съответни политически инструменти под контрола на държавните органи. Мерките следва да бъдат основани на тесен диалог със социалните партньори и други заинтересовани страни на национално равнище и следва изцяло да отчитат ограниченията, наложени от основните права на тези участници върху действията на правителството. Мерките следва да бъдат съобразени със специфичната среда и обстоятелствата в съответната държава-членка и да обхващат основните области на икономическата политика, включително при необходимост фискалната и данъчната политика, трудовия пазар, пазарите на продукти и услуги и регулирането на финансовия сектор. Те следва да бъдат предприети при спазване на член 9 от ДФЕС и с цел насърчаване на високо равнище на заетост, гарантиране на адекватна социална закрила и борба срещу социалната изолация.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Ранните предупреждения и препоръки от Европейския комитет за системен риск до държавите-членки или Съюза се отнасят до рискове от макрофинансов характер. Тези ранни предупреждения и препоръки могат да дават основание и за подходящи последващи действия в контекста на надзора за неравновесия.

(13) Ранните предупреждения и препоръки от Европейския съвет за системен риск до държавите-членки или Съюза се отнасят само до рискове от макрофинансов характер. Тези ранни предупреждения и препоръки могат да дават основание и за подходящи последващи действия в контекста на наблюдението на неравновесията.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Ако бъдат установени сериозни макроикономически неравновесия, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз, следва да се започне процедура при прекомерно неравновесие, която може да включва издаване на препоръки до съответната държава-членка, повишени изисквания за надзор и наблюдение, а по отношение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото — възможността за принудително изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № […/…] в случай на продължаващо невземане на корективни мерки.

(14) Ако бъдат установени сериозни макроикономически и социални неравновесия, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз или социалното сближаване, следва да се започне процедура при прекомерно неравновесие, която може да включва издаване на препоръки до съответната държава-членка, повишени изисквания за наблюдение и мониторинг, а по отношение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото — възможността за принудително изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № […/…] в случай на продължаващо невземане на корективни мерки.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Всяка държава-членка, срещу която се води процедура при прекомерно неравновесие, следва да приеме план за корективни действия, съдържащ подробности за нейната политика в изпълнение на препоръките на Съвета. Планът за корективни действия следва да включва график за изпълнение на предвижданите мерки. Той следва да бъде одобрен от Съвета по доклад на Комисията.

(15) Всяка държава-членка, срещу която се води процедура при прекомерно неравновесие, следва да приеме план за корективни действия, съдържащ подробности за нейната политика в изпълнение на препоръките на Съвета. Планът за корективни действия следва да отразява естеството на неравновесията, да бъде ограничен до политическите аспекти, които са под законния контрол на държавните органи и да включва график за изпълнение на предвижданите мерки. Той следва да бъде одобрен от Съвета въз основа на доклад на Комисията и след провеждане на консултации с Европейския парламент.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Тъй като държавите-членки не могат да създадат достатъчно ефективна рамка за откриване и предотвратяване на макроикономическите неравновесия поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между държавите-членки и страничните ефекти от националните икономически политики върху Съюза и еврозоната като цяло, а тази задача може да бъде решена по-добре на нивото на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на споменатите цели,

(16) Тъй като държавите-членки не могат да създадат достатъчно ефективна рамка за откриване и предотвратяване на макроикономическите и социалните неравновесия поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между държавите-членки и страничните ефекти от националните икономически политики върху Съюза и еврозоната като цяло, а тази задача може да бъде решена по-добре на нивото на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в този член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват подробни правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия в рамките на Европейския съюз.

С настоящия регламент се установяват подробни правила за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите и социалните неравновесия в рамките на Европейския съюз.

Обосновка

Новата рамка на ЕС за наблюдение трябва да включва аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти, в допълнение към аспектите от общо икономическо и финансово естество. Следователно предлаганият регламент следва да се отнася както до макроикономическите, така и до социалните неравновесия в ЕС.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „неравновесия“ означава макроикономически тенденции, които оказват или притежават потенциал за неблагоприятно въздействие върху правилното функциониране на икономиката на дадена държава-членка или на Икономическия и паричен съюз, или на Европейския съюз като цяло.

а) „неравновесия“ означава макроикономически или социални тенденции, които оказват или притежават потенциал за неблагоприятно въздействие върху правилното функциониране на икономиката на, конкурентоспособността или конвергенцията, или социалното сближаване в дадена държава-членка, еврозоната или Европейския съюз като цяло.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „прекомерни неравновесия“ означава сериозни неравновесия, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз.

б) „прекомерни неравновесия“ означава сериозни неравновесия, включително такива, застрашаващи правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз или социалното сближаване.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След консултация с държавите-членки Комисията съставя индикативна таблица с показатели, служеща за улесняване на ранното установяване и наблюдението на неравновесията.

1. На Комисията се предоставят правомощия да приема, след консултации със социалните партньори, делегирани актове съгласно член -12, с цел улесняване на ранното установяване и наблюдението на неравновесията, като съставя таблица с показатели, които могат да бъдат изменяни, когато се сметне за необходимо, с цел включване на нови възникващи неравновесия и по-добра оценка на конкурентните позиции или прекомерните вътрешни и външни неравновесия.

 

1a. Таблицата включва списък на показатели, както е посочено в приложението.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Таблицата се състои от набор от макроикономически и макрофинансови показатели за държавите-членки. Комисията може да определи примерни долни или горни критични стойности за тези показатели, които да служат като нива на предупреждение. Критичните стойности, приложими за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да се различават от тези, приложими за другите държави-членки.

2. Таблицата се състои от набор от показатели, имащи отношение към установяването на риска от потенциални макроикономически, макрофинансови и социални неравновесия в държавите-членки или между тях. Комисията определя примерни симетрични долни и горни критични стойности за тези показатели, които да служат като нива на предупреждение, като отчита първоначалните резултати на държавите-членки, както и усреднената позиция на Съюза и еврозоната и нейното развитие във времето. Критичните стойности, приложими за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да се различават от тези, приложими за другите държави-членки.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията редовно оценява доколко таблицата отговаря на своето предназначение, включително по отношение на набора от показатели, зададените критични стойности и използваната методика, и внася изменения, ако те са необходими за запазване или повишаване на нейната способност за откриване на възникващите неравновесия и наблюдение на тяхното развитие. Измененията в използваната методика, състава на таблицата с показатели и съответните критични стойности се публикуват.

4. Комисията редовно оценява доколко таблицата отговаря на своето предназначение, включително по отношение на набора от показатели, зададените критични стойности и използваната методика, и се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член -12 с цел да внася изменения, ако те са необходими за запазване или повишаване на нейната способност за откриване на възникващите неравновесия и наблюдение на тяхното развитие.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Публикуването на актуализираната таблица с показатели се придружава от доклад на Комисията, съдържащ икономическа и финансова оценка, разглеждаща в перспектива развитието по различните показатели и ползваща при необходимост и други икономически и финансови показатели, които са от значение за откриването на неравновесия. В доклада се посочва също така дали достигането на долни или горни критични стойности в една или повече държави-членки означава възможно възникване на неравновесия.

2. Публикуването на актуализираната таблица с показатели се придружава от доклад на Комисията, съдържащ добре обоснована икономическа, социална и финансова оценка, по-конкретно на конкурентоспособността и сближаването, разглеждаща в перспектива показателите и ползваща при необходимост и други икономически, социални и финансови или структурни показатели, които са от значение за откриването на неравновесия. Вземат се предвид най-добрите практики. В доклада се посочва също така дали достигането на долни или горни критични стойности в една или повече държави-членки означава възможно възникване на неравновесия в съответните държави-членки, в друга държава-членка или в целия Европейски съюз. Взема се предвид цялата налична информация и не се правят заключения от таблицата само въз основа на показателите.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от Договора, Съветът обсъжда доклада на Комисията и приема заключения по него. Еврогрупата обсъжда доклада, доколкото той се отнася пряко или косвено до държави-членки, чиято парична единица е еврото.

4. Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС и от проучването на прилагането на политиките за заетост в съответствие с член 148, параграф 4 от ДФЕС, Съветът обсъжда доклада на Комисията и приема заключения по него след консултации с Комитета по заетостта и социалните партньори. Компетентната комисия на Европейския парламент може да организира публично разискване по доклада на Комисията. Еврогрупата обсъжда доклада, доколкото той се отнася пряко или косвено до държави-членки, чиято парична единица е еврото.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Като взема предвид обсъжданията в Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в член 4, параграф 4, Комисията подготвя задълбочен преглед за всяка държава-членка, за която смята, че е засегната или застрашена от неравновесия. Прегледът включва оценка дали въпросната държава-членка е засегната от неравновесия и дали тези неравновесия са прекомерни.

1. Като взема предвид обсъжданията в Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в член 4, параграф 4, Комисията подготвя задълбочен преглед за всяка държава-членка, за която смята, че е засегната или застрашена от неравновесия. Прегледът включва оценка дали въпросната държава-членка е засегната от неравновесия и дали тези неравновесия са прекомерни. Задълбоченият преглед се основава на подробното проучване на широк спектър от икономически променливи и следва да отчита националните специфики по отношение на промишлените отношения и социалния диалог.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) по целесъобразност — дали подложената на преглед държава-членка е предприела подходящи действия в отговор на препоръките или поканите от страна на Съвета, приети в съответствие с членове 121 и 126 от Договора и съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от настоящия регламент;

a) по целесъобразност — дали подложената на преглед държава-членка е предприела подходящи действия в отговор на препоръките или поканите от страна на Съвета, приети в съответствие с членове 121, 126 и 148 от ДФЕС и съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от настоящия регламент и икономическите, социалните и други важни последствия от тези препоръки;

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5 от настоящия регламент, Комисията смята, че в дадена държава-членка съществуват неравновесия, тя информира за това Съвета. По препоръка на Комисията Съветът може да отправи необходимите препоръки към въпросната държава-членка в съответствие с процедурата, формулирана в член 121, параграф 2 от Договора

1. Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5 от настоящия регламент, Комисията смята, че в дадена държава-членка съществуват неравновесия, тя информира за това Европейския парламент и Съвета. По препоръка на Комисията и след консултации с Европейския парламент Съветът може да отправи необходимите препоръки към въпросната държава-членка в съответствие с процедурата, формулирана в член 121, параграф 2 от ДФЕС.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При нормални обстоятелства резултатите от задълбочения преглед се представят на Европейския парламент и Съвета в контекста на европейския семестър на политическото координиране.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съветът съобщава своите препоръки на Европейския парламент. Препоръките на Съвета се публикуват.

2. Съветът съобщава своите препоръки на националните парламенти. Препоръките на Съвета се публикуват.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Препоръките на Съвета и Комисията не навлизат в области, които изрично не попадат в компетентността на Съюза като например образуването на заплатите. Съветът и Комисията отдават голямо значение на националните практики и традиции на пазара на труда, които следва да бъдат решаващи при определянето на всички препоръки, които имат отношение към отговорностите на социалните партньори или тяхната специална позиция в социалния диалог.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5, Комисията смята, че въпросната държава-членка е засегната от прекомерни неравновесия, тя информира за това Съвета.

1. Ако въз основа на задълбочения преглед, посочен в член 5, Комисията смята, че въпросната държава-членка е засегната от прекомерни неравновесия, тя информира за това Европейския парламент и Съвета.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По препоръка на Комисията Съветът може да приеме препоръки в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора, като обяви съществуването на прекомерно неравновесие и препоръча на въпросната държава-членка да предприеме корективни мерки. В препоръките се описва характерът на неравновесията и подробно се посочва какви корективни мерки трябва да предприеме въпросната държава-членка, като се определя и срокът за това. Съгласно член 121, параграф 4 от Договора Съветът може да публикува своите препоръки.

2. По препоръка на Комисията и след провеждане на консултации с Европейския парламент Съветът може да приеме препоръки в съответствие с член 121, параграф 4 от ДФЕС, като обяви съществуването на прекомерно неравновесие и препоръча на въпросната държава-членка да предприеме корективни мерки. В препоръките се описва характерът на неравновесията и подробно се посочва какви корективни мерки трябва да предприеме въпросната държава-членка, като се определя и срокът за това. Съгласно член 121, параграф 4 от ДФЕС Съветът може да публикува своите препоръки.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка, за която е открита процедура при прекомерно неравновесие, представя на Съвета и Комисията план за корективни действия в срока, определен в препоръките в съответствие с член 7. В плана за корективни действия се посочват специфичните и конкретни политически действия, които въпросната държава-членка е осъществила или възнамерява да осъществи, и се съдържа график за тяхното изпълнение.

1. Всяка държава-членка, за която е открита процедура при прекомерно неравновесие, представя на Съвета и Комисията план за корективни действия в срока, определен в препоръките в съответствие с член 7 от ДФЕС. В плана за корективни действия се използват всички съответни политически инструменти под контрола на публичните органи, като се вземат предвид основните права на гражданите, социалните партньори и други национални заинтересовани страни. В плана за корективни действия се посочват специфичните и конкретни политически действия, които въпросната държава-членка е осъществила или възнамерява да осъществи, и се съдържа график за тяхното изпълнение.

Изменение 42

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако икономическите обстоятелства се променят, Съветът по препоръка на Комисията може да измени препоръките, приети съгласно член 7, в съответствие с процедурата, предвидена в същия член. Съответната държава-членка представя преработен план за корективни действия, който се оценява в съответствие с процедурата, предвидена в член 8.

4. Ако икономическите обстоятелства се променят, Съветът по препоръка на Комисията, след провеждане на консултации с Европейския парламент може да измени препоръките, приети съгласно член 7, в съответствие с процедурата, предвидена в същия член. Съответната държава-членка представя преработен план за корективни действия, който се оценява в съответствие с процедурата, предвидена в член 8.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член -12 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член -12

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

 

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 1 и 4, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от ….*. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди края на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът се противопоставят на такова удължение не по-късно от три месеца преди края на всеки от сроковете.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 1 и 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегирани актове, които са вече в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 1 и 4, влиза в сила само в случай, че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от три месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

_____

* Дата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член -12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -12a

 

Преглед

 

1. До ...* и веднъж на всеки три години след това Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент. В този доклад се оценява, inter alia:

 

a) дали показателите и критичните стойности в таблицата са успели да открият възникващите неравновесия и да осъществят наблюдение върху тяхното развитие;

 

б) напредъкът на ефективната координация на икономическите политики в съответствие с ДФЕС.

 

2. Докладът и всякакви съпътстващи предложения се препращат на Европейския парламент и на Съвета.

 

______

*ОВ моля, въведете дата: ххх години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  45

Предложение за регламент

Приложение (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Списъкът с показателите, които да бъдат включени в таблицата, посочена в член 3, може да включва следните набори от показатели:

 

1) пазарите на продукти и услуги (инфлация, салдо по текущата сметка, публични и частни разходи за научноизследователска и развойна дейност, жилищен сграден фонд, селско стопанство и развитие на цените на енергията);

 

2) капиталовите пазари (ръст на кредитите, публичен и частен дълг, публични и частни инвестиции, позиции по преки чуждестранни инвестиции-нетни чуждестранни активи);

 

3) пазарите на труда (проценти на заетост и безработица по полове и възрастови групи, равнище на възнагражденията и обезщетенията, инвестиции в образование, бедност);

 

4) данъчното облагане (равнища на данъчното облагане на труда и капитала);

 

5) фискалната, икономическата, социалната и екологичната устойчивост;

 

6) съвкупното търсене и предлагане;

 

7) неравенства във вътрешните доходи;

 

8) дял на трудовите доходи в общия БВП и стойности на единица печалба;

 

9) промени в цените на активите и енергията;

 

10) развитие на дяла на експортния пазар на Съюза и пазарите на трети страни; и позициите по нетни чуждестранни активи;

 

11) преки чуждестранни инвестиционни потоци на трети страни.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Превенция и коригиране на макроикономическия дисбаланс

Позовавания

COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.10.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

21.10.2010

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2010 г.

25.1.2011 г.

 

 

Дата на приемане

16.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Fiona Hall, Jacek Włosowicz


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Превенция и коригиране на макроикономическия дисбаланс

Позовавания

COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

21.10.2010 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.10.2010 г.

EMPL

21.10.2010 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

20.10.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Elisa Ferreira

21.9.2010 г.

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

12.4.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.10.2010 г.

24.1.2011 г.

22.3.2011 г.

 

Дата на приемане

19.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Herbert Dorfmann, Robert Goebbels, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli, Monika Hohlmeier

Дата на внасяне

6.5.2011 г.

Последно осъвременяване: 26 май 2011 г.Правна информация