Procedure : 2010/0011(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0186/2011

Ingediende teksten :

A7-0186/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/06/2011 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0249

AANBEVELING     ***
PDF 147kWORD 65k
4 mei 2011
PE 458.611v02-00 A7-0186/2011

over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de deelneming van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

(11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Debora Serracchiani

PR_NLE-AP_art90

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de deelneming van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

(11633/2010 – C7-0026/2011 – 2010/0011(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11633/2010),

–   gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië betreffende de deelneming van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (11633/2010),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 168, lid 5, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0026/2011),

–   gezien artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0186/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Kroatië.


TOELICHTING

Inleiding

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) in Lissabon werd ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 302/93 van 8 februari 1993. De voornaamste taak van het centrum is het verzamelen van gegevens over drugs en drugsverslaving om objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken en te publiceren op Europees niveau. De informatie dient als basis om onderzoek te voeren naar de vraag naar drugs en de mogelijkheden om deze te doen afnemen, en in het algemeen naar verschijnselen die verband houden met de drugsmarkt.

In artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad (herschikking) van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, wordt bepaald dat het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving openstaat voor deelneming door derde landen die de belangen van de Unie en haar lidstaten bij de doelstellingen en het werk van het centrum delen.

De Republiek Kroatië heeft in 2005 gevraagd om te mogen deelnemen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving.

Op 11 juli 2006 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen aan te vatten met de Republiek Kroatië. Deze onderhandelingen werden in juli 2009 positief afgesloten met de parafering van de overeenkomst. De overeenkomst werd herzien om rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en werd op 22 december 2009 door beide partijen geparafeerd.

De Republiek Kroatië zal deelnemen aan het werkprogramma van het centrum, zal voldoen aan de verplichtingen van verordening nr. 1920/2006, zal worden aangesloten op het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Reitox), en zal gegevens delen met het EWDD, waarbij ze de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Unie en de lidstaten in acht zal nemen. De Republiek Kroatië zal ook een financiële bijdrage leveren aan de Unie om de kosten van haar deelname te dekken en zal tevens zonder stemrecht zetelen in de raad van bestuur van het centrum, tot zij lid wordt van de Europese Unie. Het EWDD zal de Republiek Kroatië als een bestaande lidstaat behandelen wat betreft de aansluiting op het Reitox en het ter beschikking stellen van personeel.

Situatie in Kroatië

De Republiek Kroatië is een doorvoerland waarlangs illegale drugs vanuit producerende naar afnemende landen worden gesmokkeld. Significante inbeslagneming op grote schaal van cocaïne gebeurt in Kroatië meestal bij transport van drugs over zee.

Volgens het EWDD werd er in Kroatië nog geen algemeen bevolkingsonderzoek over illegale drugs gevoerd.

In de afgelopen tien jaar is het aantal dodelijke slachtoffers in Kroatië geleidelijk toegenomen. De meest recente gegevens over drugsdoden hebben betrekking op 2008. In dat jaar werden in totaal 87 gevallen geregistreerd. 91,9% daarvan waren mannen. In de meerderheid van de gevallen (77,1%) hield het overlijden verband met het gebruik van opiaten. In 2008 werden verder in totaal 7 168 drugsmisdrijven geregistreerd. 58% van de misdrijven was gerelateerd aan cannabis, 27% aan heroïne, 8% aan amfetamine en 5% aan cocaïne. In 2009 werden in totaal 7 934 personen behandeld in de nationale instituten voor drugsverslaving. Sinds 2010 moet elke therapeutische gemeenschap, als één van de maatregelen ter verbetering van hun normen, gegevens over behandelde patiënten verstrekken aan het Bureau voor drugs.

Met betrekking tot de inbeslagneming van drugs in 2008, werd in totaal 2 827 maal plantaardige cannabis, 485 maal cannabishars, 643 maal heroïne, 233 maal cocaïne, 69 maal ecstasy en 448 maal amfetamine in beslag genomen.

In vergelijking met het jaar daarvoor is het aantal inbeslagnemingen afgenomen voor alle drugs, behalve voor heroïne, en werd er globaal genomen vooruitgang geboekt in de strijd tegen drugsmisbruik. De Republiek Kroatië heeft vorig jaar het programma voor 2010 aangenomen voor de uitvoering van het Actieplan in de strijd tegen drugsmisbruik. Met een wijziging van de wet betreffende de preventie van drugsmisbruik werd de lijst van drugsprecursoren in lijn gebracht met het EU-acquis en werden de termijnen ingekort voor de vernietiging van in beslag genomen drugs.

Politieagenten werden verder opgeleid en er wordt verder gezorgd voor de nodige uitrusting. De resultaten inzake onderzoek en vervolging van drugsmisdrijven moeten echter aanzienlijk worden verbeterd. Kroatië bevindt zich nog steeds op één van de belangrijkste routes naar de EU voor drugshandel.

De overheid heeft een nationaal programma voor drugspreventie bij jongeren goedgekeurd met het oog op de herziening van de bestaande programma's.

Voordelen

De rapporteur is verheugd over deze overeenkomst en over de deelname van de Republiek Kroatië aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, ook gelet op de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie die momenteel voorzien is voor de tweede helft van 2012 of voor begin 2013. Illegaal drugsgebruik en illegale drugshandel zijn wereldwijde verschijnselen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en de stabiliteit van de samenleving. Uit de statistieken blijkt dat één op drie jonge Europeanen een illegale drug heeft uitgeprobeerd en dat ieder uur ten minste één EU-burger overlijdt aan een overdosis.

Op Europees niveau is het ook van belang dat Kroatië feitelijke en objectieve informatie verstrekt over drugs, drugsverslaving en de gevolgen ervan. Tegelijk zal Kroatië geïnformeerd worden over de beste praktijken om de aard van de nationale drugsproblemen te begrijpen en ze beter te kunnen aanpakken.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

2.5.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Emine Bozkurt, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Pablo Zalba Bidegain

Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2011Juridische mededeling