Процедура : 2011/2074(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0191/2011

Внесени текстове :

A7-0191/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0276

ДОКЛАД     
PDF 213kWORD 119k
25 май 2011 г.
PE 464.697v02-00 A7-0191/2011

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium от Белгия)

(COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Barbara Matera

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0212 – C7-0096/2011),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламента за ЕФПГ),

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0191/2011),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше временно разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Белгия поиска помощ във връзка с 2834 случая на съкращения (всичките в целевата група за подпомагане) в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства в региона Антверпен в Белгия по NUTS II,

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; в този смисъл оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ, наред с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; изразява надежда, че ще бъдат постигнати допълнителни подобрения на процедурата в рамките на предстоящия преглед на ЕФПГ;

2.  припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; изтъква ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; призовава все пак за оценка на дългосрочната реинтеграция на тези работници на пазара на труда като пряко следствие от мерките, финансирани от ЕФПГ;

3.  подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

4.  отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни и в своите годишни доклади;

5.  приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента за първи път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 47 608 950 евро в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно заслужава целево разпределение на средства, вместо трансфери от други бюджетни редове, както се практикуваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките;

6.  счита, че въпросът за многонационалните дружества, чието преструктуриране или преместване води до съкращения, а впоследствие и до намеса на ЕФПГ, трябва да бъде разгледан в рамките на предстоящия преглед на Регламента за ЕФПГ, без да се възпрепятства достъпът на съкратените работници до ЕФПГ;

7.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

8.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 406 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium от Белгия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията(3),

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат от значими структурни промени в световната търговия поради глобализацията, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)      Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)      На 20 декември 2010 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ по отношение на съкращенията в предприятието „General Motors Belgium“ и четири от доставчиците му, като на 24 януари 2011 г. към него бе добавена допълнителна информация. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 9 593 931 EUR.

(5)      С оглед на горното, ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Белгия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряването на 9 593 931 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в [Брюксел/Страсбург].

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

              ОВ L 406 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

              ОВ C […], […] г., стр. […].


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) и член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) фондът не може да надхвърли сумата от 500 милиона евро годишно, които могат да се вземат от резерва в рамките на тавана за общите разходи за предходната година и/или от освободените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1б. Съответните суми се вписват в бюджета като провизии веднага след като бъдат определени достатъчни маржове и/или освободени бюджетни кредити за поети задължения.

Що се отнася до процедурата, Комисията, за да активира фонда в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя на бюджетния орган предложение за мобилизиране на средства от фонда и едновременно с това съответно искане за трансфер. Успоредно с това може да бъде организирана тристранна процедура, за да се постигне споразумение за използването на фонда и за исканите суми. Тристранната процедура може да бъде в опростена форма.

II. Актуално състояние: предложение на Комисията

На 14 април 2011 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ в полза на Белгия, за да се окаже подкрепа за повторното интегриране на пазара на труда на работниците, съкратени поради световната финансова и икономическа криза.

Това е третото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2011 г. и се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 9 593 931 EUR от ЕФПГ за Белгия. То касае 2834 случая на съкращения (всичките в целевата група за подпомагане) в основното предприятие „General Motors Belgium“ и четири от неговите доставчици с предмет на дейност в сектора на превозните средства в региона Антверпен в Белгия по NUTS II, настъпили по време на четиримесечния референтен период от 14 юни до 14 октомври 2010 г.

Заявлението EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium от Белгия беше представено на Комисията на 20 декември 2010 г. и актуализирано с допълнителна информация до 24 януари 2011 г. Заявлението се основаваше на критерия за намеса по член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, който изисква наличието на най-малко 500 съкращения за период от 4 месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратени работници в доставчиците на предприятието и в производители надолу по веригата, и беше внесено в 10-седмичния срок (член 5 от Регламента).

Оценката на Комисията се основаваше на оценка на връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата криза, непредвидимия характер на въпросните съкращения, доказване на посочения брой съкращения и спазването на условията на член 2, буква а), обяснение на непредвидимия характер на съкращенията, определяне на извършващите съкращения предприятия и на работниците в целевата група за получаване на помощ, засегнатата територия и нейните органи и заинтересовани лица, въздействието на съкращенията върху местната, регионалната или националната заетост, координиран пакет от персонализирани услуги, които да се финансират, включително съвместимостта с действия, финансирани по структурните фондове, дати, на които се планира да започнат или са започнати персонализираните услуги за засегнатите работници, процедури на консултиране със социалните партньори, системи за управление и контрол.

В съответствие с оценката на Комисията, заявлението отговаря на условията, определени в Регламента за ЕФПГ, и тя препоръчва на бюджетния орган да одобри заявленията.

За да се мобилизира фондът, Комисията е внесла до бюджетния орган искане за трансфер (DEC 04/2011) за обща сума от 9 593 931 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) в поети задължения към бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01.

Докладчикът приветства факта, че вследствие на многократно отправяните искания на Парламента за първи път в бюджета за 2011 г. са включени бюджетни кредити за плащания (47 608 950 евро) в бюджетния ред за ЕФПГ.

Докладчикът припомня всъщност, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че в това си качество заслужава целево разпределение на средства, вместо трансфери от неизползвани бюджетни редове, което може да възпрепятства постигането на различните цели на политиките.

По отношение на този конкретен случай докладчикът би искал да подчертае съща така необходимостта в рамките на предстоящия преглед на Регламента за ЕФПГ да се разгледа въпросът за начина на третиране на многонационалните дружества, чието преструктуриране или преместване води до съкращения, а впоследствие и до намеса на ЕФПГ.

***

Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на фонда в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

Това е третото предложение за мобилизиране на фонда, представено на бюджетния орган през 2011 г. Следователно, като се приспадне от наличните бюджетни кредити текущо заявената сума (9 593 931 EUR), до края на 2011 г. остава на разположение сума в размер на 489 628 679 EUR. Това ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на 2011 г. в съответствие с изискването в член 12, параграф 6 от Регламента за ЕФПГ.

III. Процедура

Комисията представи искане за трансфер(3), за да бъдат вписани в бюджета за 2011 г. специфични бюджетни кредити за поети задължения в съответствие с изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

След извършване на оценката си комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент ще даде становището си относно мобилизирането на фонда, което ще бъде приложено като писмо към настоящия доклад.

Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., потвърди необходимостта от гарантиране на бърза процедура с надлежно отчитане на Междуинституционалното споразумение за приемане на решения за мобилизиране на фонда.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 406 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

DEC 04/2011, 19 април 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ES/jm

D(2011)23536

Г-н Alain Lamassoure

Председател на комисията по бюджети

ASP 13E158

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (COM(2011)212 окончателен)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси, както и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че въпросното заявление се основава на член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ и засяга 2 834 работници, от които 1 336 са били съкратени между 14 юни 2010 г. и 14 октомври 2010 г., както и 1 498 работници, съкратени преди и след този референтен период в „General Motors Belgium“, разположен в Антверпен и в четирима от неговите доставчици, а именно Wissan Produktionservice GMBH, Антверпен, Dussman, Антверпен, SCA Service Center, Антверпен и Johnson Controls automotive, Антверпен;

Б)   като има предвид, че белгийските органи твърдят, че съкращенията са вследствие на световната икономическа и финансова криза, която доведе до големи съкращения на търсенето на леки и товарни автомобили в Европа и по света, като предизвика значителни нарушения в производството на автомобили в Европа, в това число в Белгия, където през 2009 г. сглобяването на моторни превозни средства намаля с 23,8 %, а спадът на производството на леки автомобили е от 34,8 % в сравнение с 2008 г.;

В)  като има предвид, че тези обстоятелства породиха финансови затруднения и липса на ликвидност във веригите за доставки, като засегнаха най-вече малките доставчици в сектора на автомобилната промишленост;

Г)   като има предвид, че белгийските органи твърдят, че автомобилната промишленост продължава да бъде силно конкурентен сектор, който се нуждае от непрекъснато намаляване на разходите и повишаване на ефективността и като има предвид, че поради непредвидената икономическа и финансова криза „General Motors Belgium“ не беше в състояние да продължи да инвестира в завода в Антверпен;

Д)  като има предвид, че белгийските органи твърдят, че район Антверпен (регион BE21 по NUTS II) е бил засегнат в най-голяма степен от съкращенията, както и районите Dendermonde и Sint-Niklaas, които са с вече нарастваща безработица;

Е)   като има предвид, че основният заинтересован орган е ESF Agency Vlaanderen и че основните заинтересовани страни включват Фламандската служба по професионално обучение и заетост и социалните партньори, които съгласуваха пакета от предложени мерки;

Ж) като има предвид, че 85,8 % от съкратените работници, обхванати от мерките, са мъже, а 14,2 % – жени; като има предвид, че 95,9 % от работниците са на възраст между 25 и 54 години;

З)   като има предвид, че в бюджета на ЕС за 2011 г. за първи път са включени бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01 на мястото на трансфера на плащания от други неусвоени бюджетни редове;

комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Белгия, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ (1927/2006) са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане съгласно този регламент;

2. приветства бързото внасяне на заявлението от страна на белгийските органи, като се имат предвид тежките обстоятелства;

3. изразява съмнения, че финансовата и икономическата криза са единственият фактор, предизвикал съкращенията, тъй като управленските проблеми в „General Motors“ като цяло и в германското подразделение „Opel“ в частност вече бяха известни от няколко години; поради това отново изразява своето становище, че проблемите, пред които е изправен автомобилният сектор, се дължат също така на липсата на желание от страна на ръководството да се приспособи към текущите предизвикателства, произтичащи от потребностите на потребителите, а също така и от въздействие върху околната среда;

4. припомня в същия ред мисли, че в своето съобщение, озаглавено „В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост“, Комисията представи интегриран подход за решаване на структурните проблеми чрез повишаване на конкурентоспособността на сектора и ориентиран в по-голяма степен към изискванията на бъдещето, за което мерките по ЕФПГ могат да дадат положителен принос, макар и в малък мащаб;

5. изразява съжаление, че независимо от специалното положение на „Opel“ в качеството му на подчинена на „General Motors“ структура начинът, по който засегнатите държави-членки овладяха кризата в „Opel“, показва липса на съгласуване на дългосрочните мерки в подкрепа на този сектор в различните национални планове за възстановяване;

6. отбелязва също, че всички планове за преструктуриране на европейското подразделение на „General Motors“ след изпадането в неплатежоспособност на „General Motors“ в Съединените щати, в това число поемане на управлението от канадското автомобилно предприятие „Magna“ и обсъждането на значителна по размер държавна помощ от Германия, се провалиха и че в крайна сметка нямаше друга възможност, освен заводът да бъде затворен;

7. отбелязва, че мерките няма да заменят мерките, за които отговаря дружеството в съответствие с националното право или колективния договор и че мерките са насочени към отделните работници и няма да бъдат използвани за преструктуриране на „General Motors Belgium“;

8. при все това изразява съжаление, че затварянето на заводите не е било предвидено от ръководството, което не е подготвило възможни решения за работната сила и е разчитало единствено на намеса от страна на публичните органи;

9. приветства факта, че координираният пакет от персонализирани услуги включва не само мерки, свързани с подпомагане на търсенето на работа, обучение за кандидатстване и помощ за самостоятелна заетост, но и индивидуално професионално обучение, което предлага на съкратените работници по-добри перспективи за нова работа в различен сектор или на различна длъжност;

10. отбелязва, че Комисията потвърждава, че пакетът не е получил допълнителна помощ от други фондове на ЕС, и изисква информация относно потенциалните мерки за държавна помощ, които са били предоставени на „General Motors“ и „Opel“ по време на различните периоди на преструктуриране, считано от 2000 г.

С уважение,

Pervenche Berès


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Derk Jan Eppink

Последно осъвременяване: 9 юни 2011 г.Правна информация