Процедура : 2010/0335(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0192/2011

Внесени текстове :

A7-0192/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 234kWORD 158k
26 май 2011 г.
PE 460.600v02-00 A7-0192/2011

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

(17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Alain Cadec

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

(17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта за решение на Съвета (17238/2010),

–   като взе предвид проекта за протокол към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (17237/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0031/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7-0192/2011),

1.   дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.   призовава Комисията да предаде на Парламента заключенията от заседанията и дейността на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението за сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели (наричано по-долу „споразумение за партньорство“), както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от протокола;

3.   призовава Комисията да представи доклад относно прилагането на споразумението пред Парламента и Съвета през последната година от прилагането на протокола и преди започването на преговорите за подновяване на споразумението за партньорство;

4.   изисква от Комисията доклад относно развитието на пиратството в изключителната икономическа зона на Сейшелите между 2006 и 2010 г. и неговото въздействие върху риболовната дейност на Сейшелите и върху европейската риболовна дейност;

5.   призовава на заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, да участват представители на комисията по рибно стопанство на Парламента, в качеството на наблюдатели;

6.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сейшели.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Икономическата риболовна дейност на Сейшелите

През 1987 г. между Европейския съюз и Сейшелите бе подписано двустранно споразумение в областта на риболова. От 2006 г. насам е в сила споразумение за партньорство в риболовния сектор. Дейността на европейските кораби се регулира от протокол, обхващащ периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г.

Сейшелите разполагат с изключителна икономическа зона от 1 374 000 км² за територия от 453 km², намираща се над водната повърхност. Тази островна държава, състояща се от 115 острова, има население от 80 000 жители, 88 % от което е съсредоточено на остров Махе, чиято столица е Виктория и където се намира основното пристанище на страната.

Икономиката на Сейшелите се основава предимно на туризма и риболова. Туризмът съставлява 22 % от БВП и осигурява заетост на 30 % от работната ръка. Рибната промишленост, съсредоточена в консервния сектор, съставлява 15 % от БВП и осигурява заетост на 17 % от икономически активното местно население.

Флотилията на занаятчийския риболов в Сейшелите наброява около 400 плавателни съда от различни видове. Около 80 % от улова е от риболов с въдица. Една дузина флоти за далечен риболов работят в западната част на Индийския океан. През 2009 г. това бяха азиатски кораби (Тайван, Япония, Южна Корея, Филипините, Китай).

Риболовът със сейнери в Индийския океан е насочен главно към три вида: тон албакор (Thunnus albacares), листао (Katsuwonus pelamis) и дебел тон (Thunnus obesus).

Листао е преобладаващият вид, със средно 50 % от улова за последните 10 години, следван от тон албакор (42 %) и дебелия тон (7 %). Уловът на бял тон е изключително рядък (под 1 %) През 2008 г. в Индийския океан са оперирали 47 сейнери, 37 от които под европейски флаг.

Управление на запасите в Индийския океан

Управлението на запасите в Индийския океан е сред отговорностите на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC). Последните данни относно състоянието на запасите сочат пълна експлоатация на запасите на тон албакор, дебел тон и риба меч. Запасите на листао се определят като слабо експлоатирани. Риболовът на млад тон албакор посредством сейнери с приспособления за съсредоточаване на рибата представлява проблем, който тревожи IOTC, при все че се наблюдава голям спад на този улов през 2003–2004 г. Запасите на дебел тон са обект на неконтролиран улов от страна на нелегалния, недеклариран и нерегламентиран риболов. За да се справи с тази ситуация IOTC прие резолюции, имащи за цел да позволят риболова единствено за кораби на договарящите страни, които са обявени и вписани в публичен списък, както и да задържи улова на равнището от 2003 г.

Сейшелите подписаха и ратифицираха по-голямата част от международните договори в областта на рибарството и околната среда, сред които са и договорът относно трансгранично преминаващите запаси и споразумението, чиято цел е да способства спазването на мерките за опазване на запасите в открито море;

Подновяване на протокола към споразумението за сътрудничество между ЕС и Сейшелите

Въз основа на предоставения й от Съвета мандат Комисията проведе преговори от името на Европейския съюз с Република Сейшели с оглед подновяване на протокола към споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сейшели. В резултат на тези преговори на 3 юни 2010 г. беше парафиран нов протокол, който беше изменен чрез размяна на писма на 29 октомври 2010 г. Той обхваща период от три години, считано от приемането на решението на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола и след изтичане на сегашния протокол на 17 януари 2011 г. Новият протокол се прилага временно считано от 17 януари 2011 г., за да не се прекратява дейността на европейските кораби.

Основни характеристики на протокола

 

ДЕЙСТВАЩО споразумение

ПРОТОКОЛ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ

Срок на действие на споразумението:

6 години

(2005–2011 г.)

3 години

(2011–2014 г.)

 

Вид споразумение

 

 

Споразумение за улов на риба тон

 

Споразумение за улов на риба тон

 

Финансови средства

 

ОБЩО 28 440 000 EUR

ЗА 6 години

 

· 5 355 000 EUR годишно за възможности за риболов

· 2 241 900 EUR ГОДИШНО В ПОДКРЕПА НА СЕКТОРА

 

ОБЩО 16 800 000 EUR

ЗА 3 години

 

· 3 080 000 EUR годишно за възможности за риболов

· 2 220 000 EUR ГОДИШНО В ПОДКРЕПА НА СЕКТОРА

 

Такси за сметка на корабособствениците

 

 

25 EUR/тон (2006–2008 г.)

35 EUR/тон (2008–2011 г.)

 

35 EUR/тон

Фиксирана сума

(Разрешително)

. 21 000 eur/сейнер

. 3 150 eur/КОРАБ С ПАРАГАДИ (<250 брт)

. 4 200 eur/КОРАБ С ПАРАГАДИ (≥250 брт)

. 61 000 eur/сейнер

. 3 150 eur/КОРАБ С ПАРАГАДИ (<250 брт)

. 4 200 eur/КОРАБ С ПАРАГАДИ (≥250 брт)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

 

действащ протокол

ПРОТОКОЛ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ

 

За плавателни съдове за улов на риба тон:

сейнери

Кораби за повърхностен риболов на дълго влакно

сейнери

Кораби за повърхностен риболов на дълго влакно

ОБЩО

40

12

48

12

Възможностите за риболов за европейския флот за риболов на риба тон ще се предоставят на 48 сейнера и на 12 кораба с парагади, т.е. на общо 60 кораба.

Що се отнася до стойността на разрешителните на корабособствениците, разрешението за риболов е валидно за една година, считано от началната дата на временното прилагане на протокола.

а)      сейнери за риба тон:

 фиксирана сума от 61 000 EUR на кораб на година, която се плаща на две вноски: 50 % при подаване на заявлението за разрешение за риболов и 50 % в рамките на сто дни след началото на периода на валидност на разрешението за риболов;

 при изключителни обстоятелства, свързани с пиратство, които излагат на сериозна заплаха сигурността на корабите, извършващи дейност съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството, и ги принуждават да напуснат Индийския океан, двете страни анализират възможността да приложат плащане pro rata temporis поотделно за всеки случай въз основа на индивидуални искания от страна на собствениците на кораби, изпратени чрез Европейската комисия.

б)     кораби с парагади ( с капацитет над 250 брутен регистриран тонаж (БРТ)):

 4 200 EUR, съответстващи на 35 EUR на тон за 120 тона риба тон и тоноподобни, уловени във водите на Сейшелите, които се заплащат преди началото на периода на валидност;

в)     кораби с парагади (с капацитет под 250 БРТ):

 3 150 EUR, съответстващи на 35 EUR на тон за 90 тона риба тон и тоноподобни, уловени във водите на Сейшелите, които се заплащат преди началото на периода на валидност.

Когато уловът на корабите с парагади надхвърля горепосочените тонажи, корабособствениците извършват съответните допълнителни плащания в същия размер от 35 EUR на тон в полза на компетентните органи на Сейшелите не по-късно от 30 юни на същата година след получаването на отчета на таксите в банковата сметка, посочена от компетентните органи на Сейшелите.

Забележки на докладчика:

Споразумението е от взаимна изгода за ЕС и Сейшелите що се отнася до интересите им в сектора на рибарството.

Риболовната служба на Сейшелите (Seychelles Fishing Authority) разполага с ефикасна система за контрол на корабите, което й позволява да се бори срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Освен това европейските кораби, на които е разрешен риболов във водите на Сейшелите, приемат на борда си наблюдатели, определени от органите на Сейшелите.

Всеки сейнер за улов на риба тон взема на борда си при риболов поне двама моряци от Сейшелите, със съгласието на корабособственика, като те се избират от списък с имена, предоставен от компетентния орган на Сейшелите.

Споразумението осигури създаването на 230 работни места на корабите за населението на Сейшелите, 2 900 работни места на Сейшелите и 760 работни места в Европа в свързаните със сектора области на дейност.

В споразумението са нанесени две качествени подобрения:

· съвместният комитет е постигнал съгласие относно многогодишната секторна програма за насърчаване на отговорния риболов и устойчивото развитие на риболова във водите на Сейшелите в рамките на споразумението (член 3). За тази цел е предвидено и научно сътрудничество между двете страни;

· към протокола е прибавена клауза за временно прекратяване (член 9), която предвижда прекратяване на споразумението в случай, че една от двете договарящи страни установи наличието на нарушение на правата на човека (член 9, Котону). Това прекратяване е възможно и в случай на неизпълнение на декларацията на МОТ относно основните принципи и права в областта на труда.

При все това някои аспекти на споразумението пораждат загриженост.

Проблемът с пиратството в Индийския океан вреди все повече на риболова на риба тон. Поради намаляването на броя на корабите и ограничаването на експлоатацията им, предизвиквано от пиратството, то има отрицателно въздействие върху обема на улова и дейността на корабите.

Що се отнася до способите за риболов, 90 % от улова на тон в ИИЗ на Сейшелите се добива от сейнерите, а 10 % от корабите с парагади. Трябва да бъдат взети необходимите мерки, за да не се допуска риболовът посредством сейнери с приспособления за съсредоточаване на рибата да види до значителен улов на млади риби.

И накрая, европейските корабособственици твърдят, че не разбират увеличението на таксите, изискано от съвместния комитет на ЕС и Сейшелите в рамките на предишното споразумение. Това обаче не пречи на възобновяването на споразумението.

Заключения

Последващата оценка на споразумението сочи, че то е уместно дотолкова, доколкото позволява да укрепи позициите на флотите на ЕС в региона, като в същото време позволява създаването на работни места там.

Прилагането на протокола се оказа ефикасно, като предостави на Сейшелите средствата за развиването на отговорен риболов. Добрите резултати на сектора на сейнерите позволиха на споразумението да бъде ефикасно, при запазване на изгодния характер на цената на договорените възможности за риболов. Риболовът от кораби със сейнери не излага на опасност биологичната жизнеспособност на експлоатираните запаси.

Споразумението има значителен принос за стабилизирането на европейския пазар на консервирана риба тон. Развитието на сектора на рибарството на Сейшелите се основава в немалка степен на съществуването на това споразумение. Благодарение на подкрепата за сектора чрез финансово участие, Сейшелите увеличиха капацитета си за управление на запасите и за контрол върху риболова.

Новият протокол съответства на целите на споразумението за партньорство в областта на рибарството, насочено към засилване на сътрудничеството между двете страни и към насърчаване на рамка за партньорство за развитие на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Сейшелите.

Предвид гореизложеното докладчикът счита, че предложеният нов протокол към споразумението за партньорство в сектора на рибарството със Сейшелите обслужва интересите и на двете страни, и поради това препоръчва той да бъде одобрен.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (23.3.2011)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

(17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

Докладчик по становище: Michèle Striffler

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели изтича на 17 януари 2011 г. Действието на новия протокол е със срок от 3 години, като той ще се прилага временно до приключване на процедурата на одобрение от Европейския парламент.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът може да избира дали да даде одобрение или не за това ново предложение за протокол. Възможността да не бъде дадено одобрение трябва да се разглежда като крайно средство и да бъде надлежно обоснована.

Съгласно проекта на споразумение страните се задължават да насърчават отговорния риболов в риболовната зона на Сейшелите, основан на принципа на недопускане на дискриминация между различните флоти, извършващи риболовна дейност в риболовната зона на Сейшелите, като същевременно насърчават политически диалог относно необходимите реформи.

Предвиденото в споразумението финансово участие възлиза на обща стойност в размер на 16 800 000 EUR за целия период. Тази сума съответства на:

· годишна сума от 3 380 000 EUR, съответстваща на референтен тонаж от 52 000 тона годишно за 60 кораба;

· годишна сума от 2 220 000 EUR, съответстваща на допълнителни средства от страна на Европейския съюз за подпомагане на политиката на Сейшелите в областта на рибарството и морското дело.

Ако общото количество на улова от корабите на Европейския съюз във водите на Сейшелите превиши 52 000 тона годишно, размерът на годишното финансово участие се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов.

Когато уловът от страна на кораби на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение количество улов се плаща на следващата година, което може да породи затруднения за страната получател.

Предоставянето на посочените средства представлява друг чувствителен въпрос, тъй като те се изплащат на органите на Сейшелите и се предоставят на тяхната изключителна компетентност. Следователно става много трудно да се установи кои са действителните получатели на тези средства.

В заключение, докладчикът счита, че споразуменията за партньорство в областта на рибарството не следва да бъдат само правно средство, което предоставя на европейските кораби достъп до рибните ресурси на трети държави. Те следва също така да позволят насърчаване на устойчивото използване на морските ресурси. Финансовите средства, осигурявани чрез вноски на европейските данъкоплатци, следва да бъдат предоставяни изключително за целите на развитието, т.е. те трябва да бъдат изразходвани в полза на рибарските общности, за подобряване на условията на живот, за осигуряване на обучение, за гарантиране на безопасност по море и за създаване на нови работни места на местно равнище.

С оглед на горепосоченото комисията по развитие счита, че при прилагането на споразумението следва да се вземат предвид следните въпроси:

1.   следва да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне на общия улов;

2.   не трябва да съществуват никакви съмнения относно неподкупността на целия механизъм, предвид проблема с корупцията;

3.   следва да се завишат изискванията относно отчетността на местното управление, което следва да осигури подобряването на условията на живот на местните рибари;

4.   трябва да се зачитат минималните стандарти и условия, приети на регионално равнище;

5.   на Европейския съюз следва да бъдат предоставяни редовни доклади относно изпълнението на споразумението.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи на Парламента да одобри сключването на споразумението.

Комисията по развитие изразява желание при прилагането на споразумението Европейската комисия и Република Сейшели да вземат надлежно предвид следните въпроси:

a)   да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне на общия улов;

б)   да не съществуват никакви съмнения относно неподкупността на целия механизъм, предвид проблема с корупцията;

в)   да се завишат изискванията относно отчетността на местното управление, което трябва да осигури подобряването на условията на живот на местните рибари;

г)   да се зачитат минималните стандарти и условия, приети на регионално равнище;

д)   да се заплаща справедлива пазарна цена за тон улов, с цел да се противодейства на експлоатацията и да се насърчава самодостатъчността;

е)   да се предоставят на вниманието на Европейския съюз редовни доклади относно изпълнението на споразумението, за да се улеснят мониторингът, прозрачността и съгласуваността на политиките с цел развитие.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.3.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Proinsias De Rossa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Judith Sargentini, Jan Zahradil

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (3.5.2011)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели

(17238/2010 - C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))

Докладчик по становище: François Alfonsi

КРАТКА ОБОСНОВКА

Новият протокол обхваща период от три години, считано от приемането на решението на Съвета относно подписването и временното прилагане на протокола и след изтичане на действащия протокол на 17 януари 2011 г. Понастоящем новият протокол се прилага временно и следва да се прилага временно до приключване на процедурата на одобрение от Европейския парламент.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът може да избира дали да даде одобрение или не.

По отношение на съдържанието, характеристиките на споразумението са както следва:

Вид разход

2011 г.

2012 г.

2013 г.

ОБЩО

за тонаж от 52 000 тона годишно (65 €/т.)

3 380 000€

3 380 000€

3 380 000€

10 140 000€

прилагане на секторната политика в областта на рибарството в Република Сейшели

2 220 000€

2 220 000€

2 220 000€

6 660 000€

 

5 600 000€

5 600 000€

5 600 000€

16 800 000€

Административни разходи

 

373 900€

ОБЩО

5 600 000€

5 600 000€

5 600 000€

17 173 900€

След обща оценка на състоянието на запасите при определени условия могат да бъдат предоставени възможности за актуализиране на квотите за риболов.

Финансовите вноски на Европейския съюз ще включват следните елементи:

- годишна сума в размер на 3 380 000 евро за правото на улов на 52 000 тона годишно (65 евро на тон);

- сума от 2 220 000 евро, предназначена за подкрепа и прилагане на секторната политика в областта на рибарството в Република Сейшели;

Т.е. сума в размер на 5 600 000 евро годишно, без административните разходи.

Т.е. обща сума в размер на 17 173 900 евро за трите години на срока на валидност на споразумението, включително административните разходи.

По отношение на допълнителния улов на риба тон от кораби на Общността няма определена горна граница. Всеки допълнителен тон ще струва 65 евро. Когато уловът от страна на кораби на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, сумата, дължима за количеството, надвишаващо това ограничение, се изплаща едва през следващата година.

Според индекса на „Transparency International“ за нивото на корупция за 2010 г. Република Сейшели е на 49 място от общо 178 страни. Важно е Комисията да проверява в каква степен средствата са и ще бъдат използвани според договореното с Република Сейшели.

С оглед на горепосоченото комисията по бюджети счита, че при прилагането на споразумението следва да се вземат предвид следните аспекти:

· да се оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за следващата година,

· да се представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за деклариране на улова,

· преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване да се представя на Европейския парламент и на Съвета последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението и изразява желание следните съображения да бъдат надлежно взети предвид от Европейската комисия и от Република Сейшели при прилагането на споразумението:

а)      да се оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за следващата година;

б)     да се представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за деклариране на улова;

в)     да се представя на Европейския парламент и на Съвета, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи за одобрение предложението на Комисията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.5.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Klute


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Илияна Малинова Йотова, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Chris Davies

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría

Последно осъвременяване: 9 юни 2011 г.Правна информация