Процедура : 2010/0355(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0194/2011

Внесени текстове :

A7-0194/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 235kWORD 162k
26 май 2011 г.
PE 458.638v02-00 A7-0194/2011

относно проекта на Решение на Съвета относно сключване на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

(05371/2011) – C7-0119/2011 – 2010/0355 (NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на Решение на Съвета относно сключване на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

(05371/2011) – C7-0119/2011 – 2010/0355 (NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Решение на Съвета (05371/2011),

–   като взе предвид проекта на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (05370/2011),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0119/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7-0194/2011),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  призовава Комисията да предаде на Парламента заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3, параграф 2 от Протокола, и съответните годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието на представителите на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет; призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на протокола и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до документа.

3.  призовава Комисията и Съвета, в рамките на съответните им правомощия, да предоставят незабавно изчерпателна информация на Парламента на всички етапи на процедурата, свързана с протокола и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Демократична република Сао Томе и Принсипе.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Договарянето и сключването на споразумения за партньорство в областта на рибарството (СПОР) отговаря на общата цел за поддържане и запазване на риболовните дейности на флота на Европейския съюз, включително на риболовния флот за далечно плаване, и за развитие на взаимоотношения с трети държави в духа на партньорство и сътрудничество с оглед засилване на устойчивото използване на рибните ресурси извън водите на ЕС, като се отчитат същевременно екологичните, социалните и икономическите аспекти.

В този смисъл на 23 юли 2007 г. Европейският съвет прие Регламент (ЕО) № 894/2007 за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (ЕО)(1). Това споразумение, приложимо за периоди от 4 години, и което може да бъде подновено с мълчаливо съгласие, освен ако една от страните не го прекрати, отмени и замени първото споразумение за риболов, сключено през 1984 г. между ЕО и Сао Томе и Принсипи.

Към Споразумението за партньорство в сила от 2006 г. беше прибавен протокол, който определя възможностите за риболов и финансовите средства за периода от 1 юли 2006 г. до 31 май 2010 г., изтичащ на тази дата. Междувременно на 15 юли 2010 г. беше договорен и парафиран нов протокол, като сключването му зависи от предварителното одобрение на Европейския парламент по силата на член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Успоредно с настоящото предложение за решение на Съвета относно сключването на нов протокол, Европейската комисия инициира други две процедури: предложение за решение на Съвета относно подписването от името на ЕС и временното прилагане на новия протокол(2) въз основа на член 43 и член 218, параграф 5 от ДФЕС, и предложение за регламент на Съвета относно разпределянето на възможностите за риболов между заинтересованите държави-членки на ЕС(3) въз основа на член 43, параграф 3 от ДФЕС. Двете предложения бяха приети от Съвета на 24 февруари 2011 г. По силата на член 13 от новия протокол той ще се прилага временно от датата на неговото подписване от двете страни.

Новият протокол е подписан на 13 май 2011 г. и на същата дата Съветът е представил на Парламента искането за одобрение.

Анализ на новия протокол

Основните елементи на новия протокол са:

- годишни финансови средства: 682 500 EUR (от обща стойност 2 047 500 EUR за целия период) въз основа на:

a) годишна сума за достъп до изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Сао Томе и Принсипи в размер на 455 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 7 000 тона годишно, и

б) специфична сума в размер на 227 500 EUR годишно, предназначена за подкрепа на прилагането на секторната политика на Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството.

Общият размер на годишните финансови средства се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов в случай че общото количество улов от корабите на ЕС надхвърля 7 000 тона годишно.

- възможности за риболов: ще бъдат издадени разрешения за риболов на 28 сейнера за риба тон и 12 кораба с парагади за улов на повърхността. Съобразно годишните оценки за състоянието на рибните ресурси, тези възможности за риболов биха могли да бъдат преразгледани с оглед на увеличаването или намаляването им, което ще включва съответно преразглеждане на финансовото участие.

Разпределянето на възможностите между заинтересованите държави-членки, предмет на специфичен регламент на Съвета, е следното: сейнери за риба тон: Испания - 16 кораба; Франция - 12 кораба; кораби с парагади за улов на повърхността: Испания - 9 кораба; Португалия - 3 кораба.

- авансови плащания и такси, които се заплащат от корабособствениците: 35 EUR за тон уловена риба тон в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи. Годишните авансови плащания се определят в размер на 6 125 EUR на сейнер за риба тон, съответстващи на таксите, дължими за 175 тона годишно и на 2 275 EUR на кораб с парагади за улов на повърхността, съответстващи на таксите, дължими за 65 тона годишно.

Следната таблица позволява да се направи сравнение между елементите на стария и новия протокол, както и развитието на разпределянето на възможностите за риболов между държавите-членки:

Срок на действие на протокола:

4 години

1.6.2006 г. - 31.5.2010 г.

3 години

2011 г. - 2014 г.

Подписано на

25 май 2006 г.

15 юли 2010 г.

Годишни финансови

средства

663 000€, от които 110 500 € за помощ за секторната политика в областта на рибарството на Сао Томе и Принсипи, като страните са се споразумели да увеличат тази стойност до 50% от общото участие (331 500€)

682 500€, от които 227 500€ за помощ за секторната политика в областта на рибарството на Сао Томе и Принсипи

Такси за сметка на корабособствениците

35€ за тон улов

35€ за тон улов

Авансови плащания

- Сейнери за риба тон: 5 250 /годишно (референтен улов: 150 t.) - кораби с парагади за улов на повърхността: 1 295 /годишно (референтен улов: 55 t.)

- Сейнери за риба тон: 6 125/годишно (референтен улов: 175 t.)

- кораби с парагади за улов на повърхността: 2 275 /годишно (референтен улов: 65 t.)

Референтен тонаж

8 500 тона/годишно;

7 000 тона/годишно;

Възможности за риболов

 

Сейнери за риба тон (2006/2010 г.)

Сейнери за риба тон

(2011/2014 г.)

Кораби с парагади за улов на повърхността

(2006/2010 г.)

Кораби с парагади за улов на повърхността

(2011/2014 г.)

ИСПАНИЯ

13

16

13

9

ФРАНЦИЯ

12

12

0

0

ПОРТУГАЛИЯ

0

0

5

3

ОБЩО

25 кораба

28 кораба

18 кораба

12 кораба

Според доклада за оценка, извършен от външни експерти(4), по време на срока на действие на предишния протокол използването на възможностите за риболов е било по-добро за корабите с мрежи гъргър (средно 79%), отколкото за корабите с парагади (средно 42%). В сравнение с предишния протокол възможностите за риболов за сегмента на корабите с парагади са намалени от 18 на 12, като се отчита процентът на досегашното усвояване през последните години. Същевременно се наблюдава леко увеличение на наличните разрешения за категорията на сейнерите за риба тон, за да се компенсира неотдавнашното прехвърляне на някои оператори от Индийския в Атлантическия океан поради явлението пиратство.

Между 2006 и 2009 г. средният годишен улов е бил 1 252 тона - равнище, което е много под референтния тонаж. В новия протокол се наблюдава също така последващо намаляване на референтния тонаж (от 8 500 на 7 000 тона/годишно) с цел отразяване на тенденциите от последните години.

Независимо от това, като се отчитат потребностите в сектора на рибарството на Демократична република Сао Томе и Принсипи, годишният финансов пакет, предназначен за подкрепа на сектора, е увеличен в сравнение със сумата, предвидена първоначално в предишния протокол. Може да се констатира се също така, че общо годишното финансово участие е увеличено от 19 500 EUR (+ 2,94 %) в сравнение с предишния протокол (2006—2010 г.), като авансовите плащания, които корабособствениците трябва да плащат, също претърпяват съществено увеличение.

Новият протокол отново потвърждава клаузата за изключителни права, съществуваща още в текста на споразумението, и съдържа по-добра спецификация на съдържанието на клаузите за временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовото участие и временното преустановяване на прилагането на протокола при определени обстоятелства, по-специално в случай на нарушаване на основните елементи на правата на човека, както е предвидено в член 9 от Споразумението от Котону (членове 8 и 9 от новия протокол).

Както и в предишния протокол, зоните за риболов се намират във водите отвъд 12 морски мили от изходните линии.

Предвижда се на борда на корабите на Общността да има най-малко 20% моряци от Сао Томе и Принсипи или евентуално от държави от АКТБ, както и по искане на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, наблюдател, определен от министерството, отговарящо за рибарството в Сао Томе и Принсипи.

Забележки и коментари на докладчика

С предварителната оценка се заключава, че в отговор на потребностите на европейските флоти, Споразумението в областта на рибарството със Сао Томе и Принсипи може да допринесе за подпомагане на жизнеспособността на сектора на ЕС за риба тон в Атлантическия океан, като предоставя на корабите и секторите на Европейския съюз, които зависят от това, стабилна правна рамка в средносрочен план и като допринася за запазване на непрекъснатостта на обхванатите от споразумения риболовни зони в Гвинейския залив.

Сао Томе и Принсипи е островна държава с близо 160 800 жители (през 2009 г.), съставена от два основни малки острова (1001 km2 повърхност), разположени в Гвинейския залив. Сао Томе и Принсипи се нарежда сред най-слабо развитите държави, като БВП зависи от селското стопанство, преработването на селскостопански продукти и рибарството, което наред със зависимостта от внос на храни, води до недостатъчен търговски баланс и зависимост от външна помощ.

Рибарството на Сао Томе и Принсипи се съсредоточава върху крайбрежните ресурси, като осигурява близо 4 000 тона риба годишно. Препитанието на приблизително 15% от активното население все още зависи от рибарството, като този ресурс съставлява 74% от протеините от животински произход на населението на Сао Томе и Принсипи.

В съответствие с последващата оценка е постигнат значителен напредък в областта на методите за контрол и инспекция на рибарството (направени са първите стъпки към инсталиране на система за контрол на корабите чрез сателит, създадена е нова правна основа за създаването на корабен регистър и съответното управление) и понастоящем съществува по-голямо участие и видимост на Сао Томе и Принсипи в регионални или подрегионални организации като Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и COREP (Регионална комисия за рибарство н Гвинейския залив). С оценката се заключава също така, че повече от 50% от финансовото участие на Съюза са предоставени на бюджета за управление на сектора на рибарството на Сао Томе и Принсипи, което е в съответствие с ангажимента, поет от органите на Сао Томе и Принсипи в предишния протокол.

Всички видове, експлоатирани от корабите на Общността, са миграционни. Най-общо споразумението допринася с близо 0,36% от общия улов на рибните ресурси от целевите видове и нито един улов, извършен от кораби на Общността в контекста на споразумението не представлява повече от 0,55% от използването на общата стойност на въпросните рибни ресурси. Докладът за оценка отбелязва, че използването на видове като тълтопер тунец, листао и риба меч е в рамките на границите за гарантиране на устойчивост. Въпреки че съществува известна несигурност по отношение на възможното отрицателно въздействие върху някои видове, въздействието на споразумението в общ план е минимално и то се счита за устойчиво и в съответствие с препоръките на ICCAT.

При все това докладчикът отбелязва своето безпокойство от това, че по време на действието на предишния протокол, съвместният комитет е заседавал само веднъж, през февруари 2007 г., и се надява, че в бъдеще това положение ще бъде поправено с цел да се позволи на двете страни да оценят и наблюдават надлежно прилагането и изпълнението му.

Във връзка с процедурата, докладчикът подчертава в отрицателен аспект факта, че приемането на пакета от предложения на Комисията, свързани с новия протокол, е било обсъдено едва на 13 декември 2010 г., близо шест месеца след парафирането му, което е допринесло за увеличаването на закъснението на процеса на сключването му и временното му прилагане, както и за последващото продължаване на прекъсването на дейността на общностния флот в този район, като се има предвид, че е изтекъл също така срокът от шест месеца, предвиден в член 9 на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г.(5)

Заключения

Настоящото предложение обслужва основно интересите на двете страни, поради което докладчикът препоръчва то да бъде прието.

Въпреки това призовава Европейската комисия да предаде на Парламента заключенията от заседанията и от работата на съвместния комитет, предвиден в споразумението, както и секторната програма в областта на рибарството, посочена в протокола, и резултатите от съответните годишни оценки; да представи на Европейския парламент и на Съвета, преди предоговарянето на споразумението, пълен доклад за прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до този документ; да улесни участието на представителите на ЕП като наблюдатели в заседанията и работата на съвместния комитет. В рамките на съответните им правомощия Комисията и Съветът трябва да информират незабавно и подробно Парламента по време на всички етапи на процедурите, свързани с протокола или подновяването му по силата на член 218, параграф 10 и член 13, параграф 2 от ДФЕС.

(1)

ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35. поправка в ОВ 330 от 15.12.2007 г., стр. 60.

(2)

COM (2010) 736.

(3)

COM (2010) 737.

(4)

Последваща (еx-post) оценка на протокола 2006—2010 г. и предварителна (ex-ante) оценка на бъдещия протокол.

(5)

OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (12.5.2011)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

по предложение за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи

(COM(2010)0735 – C7-0000/2011– 2010/0355(NLE))

Докладчик по становище: Isabella Lövin

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе изтече на 31 май 2010 г. Новият протокол, който вече се прилага временно в очакване на приключване на процедурата на одобрение в Европейския парламент, ще има срок на действие 3 години.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да избира дали да даде одобрение или не. Възможността да не бъде дадено одобрение трябва да се разглежда като крайно средство, което да бъде използвано при наличие на доказателства, че обхватът на споразумението не се спазва надлежно, освен ако Парламентът изразява несъгласие със сключването на протокола по други причини.

В съответствие с проектоспоразумението страните се задължават да зачитат рамката на партньорство, което улеснява развитието на устойчива политика в областта на рибарството и отговорно експлоатиране на рибните ресурси в риболовната зона на Демократична република Сао Томе и Принсипи в интерес на двете страни.

Текстът на новия протокол изразява стремежа на двете страни към засилване на партньорството и сътрудничеството в сектора на рибарството с всички налични финансови инструменти.

Финансовият принос възлиза на 2 047 500 евро за продължителността от три години на настоящия протокол. Тази сума отговаря на:

· 455 000 евро годишно, равняващи се на референтен тонаж от 7 000 тона годишно, и

· 227 500 евро годишно, равняващи се на допълнителния пакет, предоставян от ЕС в подкрепа на секторна политика на Демократична република Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството.

Към това трябва да бъдат прибавени сумите, плащани от корабопритежателите - лицензионни такси от 6 125 евро за сейнер с гъргър и 2275 евро за кораб за повърхностен риболов с парагади, плюс 35 евро за всеки тон риба тон, уловен в изключителната икономическа зона на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

По този начин Демократична република Сао Томе и Принсипи получава 100 евро за всеки тон уловена риба тон, с гарантирано ежегодно заплащане за минимум 7000 тона, плюс допълнителни средства за развитие на националния риболовен отрасъл.

Ако общото количество на улова от корабите на Европейския съюз във водите на Сао Томе и Принсипи превиши 7 000 тона годишно, общият размер на годишното финансово участие се увеличава с 65 евро за всеки допълнителен тон улов, изплащани от ЕС, и с 35 евро за тон, плащани от собствениците на кораби.

Когато уловът от страна на плавателни съдове на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение количество улов се плаща на следващата година. Това би могло да създаде проблеми за развиващите се държави по редица причини.

Прочитът на оценката на споразумението предполага, че при прилагането на споразумението следва да се вземат предвид следните въпроси:

· Сао Томе и Принсипи се нарежда сред най-слабо развитите държави и също така тя е държава с висока степен на задлъжнялост. Рибата съставлява 74% от животинските белтъчини в националното хранене.

· Управлението и развитието на рибното стопанство в Сао Томе и Принсипи продължават да бъдат незадоволителни след получаването на финансова помощ от последното споразумение за партньорство в областта на рибното стопанство, както това е описано в оценката на споразумението.

· Съдовете, плаващи под флаговете на Екваториална Гвинея и Габон и притежавани от европейски стопански субекти, разполагат с частни разрешителни за дейност в териториалните води на Сао Томе и Принсипи. Това следва да бъде разследвано от Комисията, тъй като то отслабва клаузата за изключителност на споразумението за партньорство в областта на рибарството.

· Ползите от споразумението за Сао Томе и Принсипи са ограничени до финансовия принос, тъй като съгласно оценката там не се извършва дейност по разтоварване, отсъстват пристанищни посещения, местна заетост или каквито и да било други икономически ползи.

· На борда на корабите на ЕС не са били мобилизирани наблюдатели и съществуват опасения относно спазването на изискванията за докладване от страна на съдовете на ЕО.

· Уловът на някои видове също буди тревога, по-конкретно на големоок тон и късопера акула мако. Съществуват също така опасения относно риболова с парагада с голям страничен улов на морски птици и костенурки.

Въпреки това споразумението е предоставило значителна помощ за бюджета на риболовната администрация на Сао Томе и Принсипи. Беше създаден регистър на риболовните кораби и контролът беше подобрен. Предприети са първите стъпки към въвеждане на сателитна система за наблюдение на корабите (VMS). Както се отбелязва в оценката, „въпреки че в общ план напредъкът е протичал с бавни темпове и остават още области, които следва да бъдат проучени, приносът на споразумението за предоставяне на бюджетна помощ за тези достижения не следва да бъде подценяван от страните”.

******

Комисията по развитие призовава водещата комисия по рибно стопанство да предложи Парламентът да даде съгласие за сключването на протокола.

Комисията по развитие счита, че по време на прилагането на споразумението Комисията следва да отчита надлежно следните аспекти:

а)  следва да се увеличи прозрачността на процедурите за определяне на общия улов, както и мерките за борба срещу незаконната, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност, по-конкретно чрез подобряване на инфраструктурата за наблюдение и контрол на риболовните дейности, извършвани в изключителната икономическа зона на Демократична република Сао Томе и Принсипи, за да се гарантира въвеждането на отговорна и устойчива риболовна дейност;

б)  достъпът на съдове на ЕС до излишъка на рибни ресурси следва да бъде ограничен в съответствие с максимално устойчивия улов (MSY) след задоволяване на продоволствените потребности на местното население;

в)  практиките за устойчив риболов следва да бъдат насърчавани чрез гарантиране, че риболовните дейности, които попадат в рамките на Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството, отговарят на същите критерии за устойчивост, както и риболовните дейности във водите на ЕС;

г)  не трябва да съществуват никакви съмнения относно целостта на целия механизъм на споразумението по отношение на свързаните с корупцията проблеми корупцията;

д)  следва да бъде повишена отчетността на местното правителство и то също така трябва да гарантира подобряването на условията за живот на местните рибари и развитието на местни, устойчиви, малки риболовни стопанства и рибопреработвателна промишленост, както и спазването на екологичните стандарти;

е)  трябва да се зачитат минималните стандарти и условия, приети на регионално равнище, като например във връзка с посещения на наблюдатели и изисквания за докладване;

ж) годишните доклади относно прилагането на споразумението следва да бъдат изготвяни и изпращани на Парламента и на Съвета с цел насърчаване на прозрачността и гарантиране, че допълнителният пакет, предназначен за подпомагане на отрасловата политика на риболова, се прилага ефективно за тази цел;

з)  следва да бъдат спазвани както духът, така и съдържанието на клаузата за изключителност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.5.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Proinsias De Rossa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Martin Kastler, Krzysztof Lisek, Csaba Őry, Bart Staes

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (2.5.2011)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи

(COM(2010)0735 – C7-0000/2011 – 2010/0355(NLE))

Докладчик по становище: François Alfonsi

КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Сао Томе и Принсипи изтече на 31 май 2010 г., след 3-годишен срок на действие. В споразумението се предвижда възможност за подновяването му за срок от 3 години, която понастоящем се прилага временно, в очакване на процедурата на одобрение от Европейския парламент.

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът може да избира дали да даде своето одобрение или не.

По отношение на съдържанието, характеристиките на споразумението са както следва:

Вид разход

2011

2012

2013

ОБЩО

За тонаж от 7000 тона годишно (65€/т.)

 

455 000 €

 

455 000 €

 

455 000 €

 

1 365 000€

Прилагане на секторната политика в областта на рибарството в Сао Томе и Принсипи

 

 

227 500€

 

 

227 500€

 

 

227 500€

 

 

682 500€

Междинна сума

682 500€

682 500€

682 500€

2 047 500€

Административни разходи

 

206 000€

ОБЩО, с административните разходи

 

682 500€

 

682 500€

 

682 500€

 

2 253 500€

След обща оценка на състоянието на запасите, при определени условия могат да бъдат предоставени възможности за актуализиране на квотите за риболов.

Финансовият принос на Европейския съюз ще включва следните елементи:

- годишна сума в размер на 455 000 евро за правото на улов на 7000 тона годишно (65 евро на тон);

- годишна сума в размер на 227 500 евро годишно, предназначена за подкрепа и прилагане на секторната политика в областта на рибарството в Сао Томе и Принсипи;

- за административните разходи е предвиден финансов пакет от 206 000 евро за периода 2011-2013 г.;

Т.е. сума от 682 500 евро годишно, без административните разходи.

Това прави обща сума от 2 253 500 евро за трите години на действие на споразумението, включително административните разходи.

По отношение на допълнителния улов на риба тон от кораби на Общността няма определена горна граница. Всеки допълнителен тон ще струва 65 евро. Когато уловът от страна на кораби на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, сумата, дължима за количеството, надвишаващо това ограничение, се изплаща едва през следващата година.

Според класацията на "Трансперънси интърнешънъл" за 2010 г. за нивото на корупция в отделните държави, Сао Томе и Принсипи е на 101 място от общо 178 страни. Важно е Комисията да проверява в каква степен средствата са и ще бъдат използвани според договореното със Сао Томе и Принсипи.

С оглед на горепосоченото, комисията по бюджети счита, че при прилагането на споразумението следва да се вземат предвид следните аспекти:

· да се оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за следващата година.

· всяка година на Европейския парламент и на Съвета следва да се предоставя доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за деклариране на улова.

· на Европейския парламент и на Съвета следва да се предоставя, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението и изразява желание следните съображения да бъдат надлежно взети предвид от Европейската комисия и от Сао Томе и Принсипи при прилагането на споразумението:

a)   да се оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за следващата година.

б)   всяка година на Европейския парламент и на Съвета следва да се предоставя доклад относно резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за деклариране на улова.

в)  на Европейския парламент и на Съвета следва да се предоставя, преди изтичането на срока на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.5.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Klute


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Илияна Малинова Йотова, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Chris Davies

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría

Последно осъвременяване: 9 юни 2011 г.Правна информация