Процедура : 2010/2061(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0197/2011

Внесени текстове :

A7-0197/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     
PDF 190kWORD 179k
27 май 2011 г.
PE 454.484v03-00 A7-0197/2011

относно изменение на член 51 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно процедурата на съвместни заседания на комисии

(2010/2061(REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Carlo Casini

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 51 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно процедурата на съвместни заседания на комисии

(2010/2061(REG))

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото на председателя на Съвета на председателите на комисии от 11 март 2010 г. и писмото на председателя на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните от 25 март 2010 г.,

–   като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0197/2011),

1.  реши да внесе в своя правилник следното изменение;

2.  напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 51

Текст в сила

Изменение

Когато са изпълнени условията, посочени в член 49, параграф 1 и член 50, Председателският съвет, ако се увери, че въпросът е от голямо значение, може да реши, че следва да се приложи процедура на съвместни заседания на комисии и общо гласуване. В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии на съвместни заседания, които се провеждат под общото председателство на съответните председатели на комисии. Комисиите могат да създадат смесени работни групи, които да подготвят съвместните заседания и гласувания.

1. Когато до Председателския съвет бъде отнесен въпрос за правомощията по реда на член 188, параграф 2, Председателският съвет може да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване, ако:

 

- въпросът е, въз основа на приложение VII, неразривно свързан с правомощията на няколко комисии, както и

 

- се е уверил, че въпросът е от голямо значение.

 

2. В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии под общото председателство на председателите на комисиите.

 

На всички етапи на процедурата правата, свързани със статута на компетентна комисия, могат да бъдат използвани от съответните комисии единствено когато действат съвместно. Комисиите могат да създадат работни групи, които да подготвят заседанията и гласуванията.

 

3. На второ четене при обикновената законодателна процедура позицията на Съвета се разглежда на съвместно заседание на съответните комисии, което, при липсата на договореност между съответните председатели, се състои в срядата на първата седмица, предвидена за заседанието на парламентарните органи, което следва съобщаването на позицията на Съвета на Парламента. Ако не е налице договореност за свикването на заседание на по-късна дата, то се свиква от председателя на Съвета на председателите на комисии. Препоръката за второ четене се гласува на съвместно заседание въз основа общ проект, изготвен от съответните докладчици на засегнатите комисии или, ако не е на разположение общ проект, въз основа представените от засегнатите комисии предложения за изменение.

 

На трето четене при обикновената законодателна процедура председателите и докладчиците на съответните комисии участват по право в делегацията към помирителния комитет.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.    ФАКТИ, ДОВЕЛИ ДО ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКЛАДА

По време на предишния парламентарен мандат Председателският съвет създаде работна група по въпросите на парламентарната реформа, натоварена със задачата да преразгледа функционирането на Парламента и да предложи подобрения. В рамките на главата, посветена на сътрудничеството между комисиите, работната група предложи не само да се укрепи позицията на асоциираната комисия в процедурата с асоциирани комисии – бивш член 47 и настоящ член 50 от Правилника – но и да се развие нова форма на сътрудничество между комисиите, която беше въведена с новия член 51.

Аргументацията в подкрепа на предложението беше, че в определени случаи, „когато някое законодателно досие с голяма значимост не спада ясно към компетентността на една комисия, а може в еднаква степен да се раздели между няколко комисии [...] конфликтът на компетентност следва да се реши в съответствие с принципите на равенство и сътрудничество. Засегнатите комисии заседават съвместно с цел предварителен обмен на аргументи (...), за да се обособят по-ясно смесените мнозинства и малцинства в комисиите. След това членовете на засегнатите комисии гласуват съвместно предложените изменения на законодателното предложение. Вследствие на това в пленарна зла се внася един единствен доклад, който е по-уравновесен (...)".

На заседанието си на 19 март 2009 г. Председателският съвет одобри с гласуване „включването в Правилника на още един вариант, в съответствие с който Председателският съвет ще може да започне процедура на съвместни заседания на комисии и съвместно гласуване в изключително специфични случаи, когато въпросът спада почти в еднаква степен към компетентността на най-малко две комисии […]“.

На 6 май 2009 г. Парламентът пристъпи към преразглеждане на своя правилник и създаде, посредством член 51, нова „процедура на съвместни заседания на комисии“(1):

„Когато са изпълнени условията, посочени в член 49, параграф 1 и член 50, Председателският съвет, ако се увери, че въпросът е от голямо значение, може да реши, че следва да се приложи процедура на съвместни заседания на комисии и общо гласуване. В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от засегнатите комисии на съвместни заседания, които се провеждат под общото председателство на съответните председатели на комисии. Комисиите могат да създадат смесени работни групи, които да подготвят съвместните заседания и гласувания.“

В началото на 2010 г. Съветът на председателите на комисии разгледа проект на „насоки за сътрудничеството между комисиите съгласно член 51 от Правилника“. Г-н Leinen, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), и г-жа Bowles, от името на комисията по икономически и парични въпроси (ECON), внесоха забележки и предложения за изменение на този текст.

Председателят на Съвета на председателите на комисии, г-н Lehne, отнесе до комисията по конституционни въпроси, в отговор на тази кореспонденция, три въпроса относно прилагането на член 51, които са обобщени, както следва:

1)   Дали процедурата по член 51 се прилага, в случай на обикновена законодателна процедура, по време на цялата процедура или само на първо четене?

2)   Дали правата, свързани със статута на „водеща комисия“, като правото за внасяне на изменения или предложение за отхвърляне на пленарно заседание, могат да бъдат използвани от засегнатите комисии единствено когато действат съвместно?

3)   Дали комисиите трябва да взимат съвместни решения относно начина, по който Парламентът използва правата си по отношение на проекти на делегирани актове или на актове за прилагане, които се основават на законодателен акт, който на свой ред е бил приет в съответствие с процедурата по член 51?

Г-н Lehne освен това предложи, в съответствие с член 215, буква г), към Правилника да бъдат приложени насоки, които да улеснят прилагането на тази новаторска процедура.

Г-н Leinen, също отнесе тези проблеми до комисията по конституционни въпроси, като предложи ситуацията да се изясни чрез преразглеждане на Правилника. В частност той изтъква практическата невъзможност две или повече комисии да действат заедно на второ четене при процедурата на съвместно вземане на решения или процедурата на съвместни заседания на комисии. В редица членове от Правилника [член 43, параграф 1, член 63, параграф 1, членове 87 и 88, параграфи 2 и 3, и особено член 188] се споменава една-единствена комисия, което показва, че в тези случаи няма място за втора в рамките на такава процедура.

II.  ПРЕДЛАГАНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Вашият докладчик счита, че за улесняване на прилагането в настоящия случай не е достатъчно тълкуване на Правилника или на насоките. Става дума за важен процедурен въпрос, който трябва да бъде решен с гласуване в пленарна зала с приложимото по отношение на Правилника мнозинство, а именно мнозинството от членовете на ЕП. Още повече, че заглавието на разпоредбата позволява тълкуване в едната и в другата посока.

Новият текст на член 51 е насочен основно към три точки:

1)   Разпоредбата да стане по-разбираема и следователно - по-пригодна за използване.

2)   Ново определяне на условията за прилагане на нормата.

3)   Определяне на нейната нормативна същност.

За постигането на първата цел, условията за прилагане вече не се изразяват под формата на препратка към други норми. Двете условия са представени по ясен и лесно разбираем начин.

Осъществяването на втората цел, а именно ново определяне на условията за прилагане, доведе до известна промяна по същество: Ако до този момент беше достатъчно, посредством препратката към член 50, въпросът да „попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии или че различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече комисии” вече е необходимо „въпросът да ... попада неразделно в компетентността на няколко комисии...”.

С това изменение се подчертава изключителния характер на процедурата със съвместни комисии, като, наред с другото, то се обосновава предвид административната и техническата тежест, която предполага.

Третата цел, а именно определяне на нормативната същност на член 51, т.е. определяне на това какви са практическите последствия от неговото прилагане за протичането на законодателната процедура, е по-проблематична. В този случай трябва да се знае до какъв етап процедурата трябва да бъде „съвместна” – в нейната цялост или единствено на първо четене?

Дори да може да се посочат аргументи от практическо естество, които са в подкрепа на второто решение, вашият докладчик подкрепя първото решение. Ако целта на новата процедура е, както общо се приема, да се създаде възможност за съответните комисии да обменят аргументи на ранен етап и да „подготвят почвата” в случаи от голямо значение, за пленарната зала тази логика важи в обикновената законодателна процедура за всички етапи до приемането на акта. Съвместните комисии стават така за тази процедура „водеща комисия” по смисъла на Правилника.

(1)

Доклад A6-273/2009 на комисията по конституционни въпроси, докладчик Richard Corbett (P6_TA(2009)0359, 6 май 2009 г.).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Íñigo Méndez de Vigo, Rainer Wieland

Последно осъвременяване: 14 юни 2011 г.Правна информация