Процедура : 2010/0308(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0198/2011

Внесени текстове :

A7-0198/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.7
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 179kWORD 94k
27 май 2011 г.
PE 456.788v02-00 A7-0198/2011

относно проект на решение на Съвета за сключването на Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора

(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик по становище: Vital Moreira

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение на Съвета за сключването на Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора

(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (17403/2010),

–   като взе предвид Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора (17405/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, алинея първа, заедно с член 218, параграф 6, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0036/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0198/2011),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки и на Княжество Андора.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Отнасянето на решението на Съвета за разглеждане от Парламента с оглед процедурата за одобрение се явява правен инструмент за сключването на Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора от 28 юни 1990 г. Това споразумение беше в основата на митническия съюз между двете страни.

Настоящата договореност относно митническите мерки за сигурност ще бъде добавено към споразумението от 1990 г. под формата на нов Дял IIA и за разлика от митническия съюз ще се прилага за селскостопанските продукти (член 12б, параграф 2 от Протокола).

Правилата относно митническото третиране на стоки за внос или износ, установени от Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за неговото прилагане, бяха изменени през 2005 г. и 2006 г. съответно, за да предвидят митнически мерки за сигурност. Докато Митническият кодекс на Общността по принцип се прилага за търговията с всички държави, които не са членки, той позволява различни разпоредби, когато международните споразумения предвиждат специални договорености относно сигурността. Член 12в, параграф 2 от Протокола освобождава Андора от задължението да прилага митнически мерки за сигурност (разпоредби относно декларирането на стоки преди тяхното влизане и излизане от въпросната митническа територия, оторизирани икономически субекти и митнически проверки за сигурност и управление на риска), установено в член 12б, параграф 1 относно транспортирането на стоки между митническите територии на ЕС и Андора, доколкото страните осигуряват тяхното прилагане и гарантират равностойно равнище на сигурност на външните граници.

Забележки на докладчика

Докладчикът приветства факта, че споразумението цели да гарантира, че търговията между двете страни се развива безпрепятствено при високо равнище на митническа сигурност и че включва набор от правила, за да се гарантира, че споразумението продължава да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС, и ето защо предлага Парламентът да даде своето одобрение.

Докладчикът отбелязва, че член 12е от Протокола предвижда проследяване на прилагането на Протокола посредством съвместен комитет. В тази връзка докладчикът отправя искане към Комисията да информира Парламента относно заключенията от заседанията и работата на съвместния комитет и резултатите от редовните оценки. Докладчикът също така отправя искане към Комисията да поеме ангажимент да представи на Парламента оценка за прилагането на споразумението.

Накрая, докладчикът отбелязва също така, че в заключенията на Съвета по общи въпроси от 14 декември 2010 г. се посочва, че отношенията между ЕС и Княжество Андора са широко обхватни, но фрагментирани, като голяма част от достиженията на правото на ЕС, свързани с вътрешния пазар не са въведени в законодателството на Андора и следователно не са приложими. Докладчикът се застъпва за това, да бъде предприет възможно най-скоро анализ на възможностите и условията за тяхното евентуално постепенно интегриране във вътрешния пазар.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (14.4.2011)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора

(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

Докладчик по становище: Toine Manders

КРАТКА ОБОСНОВКА

Основно съдържание на предложението

От 1990 г. Андора и ЕС образуват митнически съюз, който се основава на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора. Със споразумението се установява митнически съюз по отношение на неселскостопанските продукти (продукти, попадащи в обхвата на глави 25–97 от Хармонизираната система).

Предложението е свързано с измененията на Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за неговото прилагане, които касаят митническите мерки за сигурност за стоки за износ към страни извън ЕС или за внос от такива страни. Преди всичко промените предвиждат определени данни да бъдат представяни от страна на операторите преди вноса или износа на стоките.

Като отчита промените в относимите достижения на правото на ЕС в областта на митническото облагане, предложението установява специален режим между ЕС и Андора с цел осигуряване на непрекъсната търговия между двете страни, като в същото време се гарантира високо равнище на сигурност.

Предложените правила относно митническите мерки за сигурност в двустранната търговия между ЕС и Андора предвиждат премахване на задължението за подаване на предварителна декларация при търговията със стоки, при условие че ЕС и Андора осигуряват на своята съответна митническа територия равностойно равнище на сигурност, както се предвижда от съответните достижения на правото.

Член 12и, параграф 2 от споразумението дава възможност на андорски експерти да участват като наблюдатели в срещите на Комитета по Митническия кодекс, когато се обсъждат въпроси, които ги касаят.

Съгласно процедурата на одобрение Парламентът може единствено или да отхвърли, или да одобри предложения акт, въз основа на препоръка на водещата комисия, в случая комисията по международна търговия (INTA), на чието внимание комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите представя настоящото становище.

Забележки на докладчика

Докладчикът приветства факта, че предложението съдържа съвкупност от мерки, целящи да се гарантира, че споразумението продължава да бъде в съответствие с развитието на относимите достижения на правото на ЕС.

Докладчикът призовава както Комисията, така и Андора да се ангажират с допълнителни преговори с цел вземане под внимание и при необходимост адаптиране на двустранните споразумения към текущото въвеждане на Модернизирания митнически кодекс, което в рамките на ЕС следва да бъде завършено най-късно до 24 юни 2013 г.

Докладчикът отбелязва, че големи сегменти от вътрешния пазар остават извън обхвата на съществуващите споразумения, по-специално що се отнася до услугите, труда и капиталите. Докладчикът счита, че допълнителното разширяване на вътрешния пазар с включването на Андора при общи регулаторни стандарти следва да бъде от взаимна полза за гражданите и бизнеса в ЕС и Андора и че споразумението не следва да има каквито и да било неблагоприятни последици за функционирането на вътрешния пазар.

Освен това докладчикът счита, че съществуващата институционална рамка на отношенията ЕС–Андора продължава да се характеризира с разпокъсаност. Той насърчава Комисията и Андора да продължат диалога с цел интегриране и допълнително задълбочаване на отношенията между ЕС и Андора, като се отчита опитът с различните институционални модели за разширяване на вътрешния пазар отвъд ЕС (например Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), двустранните споразумения между ЕС и Швейцария и т.н.).

Докладчикът счита, че е необходимо да се поправи правното основание на проекта за решение на Съвета, като се заличи позоваването на член 218, параграф 7 от ДФЕС. Той беше информиран, че Съветът се е съгласил да изпрати поправка, в която член 218, параграф 7 от ДФЕС се оттегля.

******

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Илияна Малинова Йотова, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş, Mário David, Salvatore Iacolino

Последно осъвременяване: 9 юни 2011 г.Правна информация