Procedure : 2010/0308(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0198/2011

Indgivne tekster :

A7-0198/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/06/2011 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


HENSTILLING     ***
PDF 158kWORD 73k
27. maj 2011
PE 456.788v01-00 A7-0198/2011

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om udvidelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger

(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Vital Moreira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om udvidelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger

(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (17403/2010),

–   der henviser til protokollen om udvidelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger (17405/2010),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0036/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0198/2011),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Fyrstendømmet Andorras regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Forelæggelsen af Rådets afgørelse for Europa-Parlamentet i henhold til godkendelsesproceduren udgør det retlige instrument for indgåelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Andorra med henblik på at lade toldsikkerhedsområdet være omfattet af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra, som blev indgået den 28. juni 1990. Aftalen udgjorde grundlaget for toldunionen mellem de to parter.

Den nuværende ordning vedrørende toldsikkerhedsforanstaltninger vil blive føjet til aftalen fra 1990 i form af et nyt afsnit IIA og vil i modsætning til toldunionen gælde for landbrugsprodukter (artikel 12b, stk. 2, i protokollen).

De i EF-toldkodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser fastsatte regler for toldbehandlingen af varer, der indføres eller udføres, blev ændret i henholdsvis 2005 og 2006 til at omfatte toldsikkerhedsforanstaltninger. Mens EF-toldkodeksen i princippet gælder for handel med alle tredjelande, giver den mulighed for forskellige regler, når der ifølge internationale aftaler gælder særlige sikkerhedsforanstaltninger. Artikel 12c, stk. 2, i protokollen fritager Andorra fra forpligtelsen til at anvende toldsikkerhedsforanstaltninger (bestemmelser om angivelse af varer forud for deres indførsel i toldområdet eller forud for deres udførsel fra toldområdet, om autoriserede økonomiske operatører samt om sikkerhedsrelaterede toldkontroller og risikohåndtering), der er fastsat i artikel 12b, stk. 1, for transport af varer mellem EU's og Andorras toldområder, så længe parterne forpligter sig til at anvende dem og sikre et tilsvarende sikkerhedsniveau ved de ydre grænser.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over, at ordningen har til formål at sikre, at samhandelen mellem de to parter udvikler sig gnidningsfrit med en høj grad af toldsikkerhed, og at den omfatter et sæt regler, der sikrer, at aftalen ændres i takt med videreudviklingen af gældende EU-ret, og foreslår derfor, at Parlamentet giver sit samtykke.

Ordføreren bemærker, at protokollens artikel 12f indeholder bestemmelser om Den Blandede Komités overvågning af gennemførelsen af protokollen. I denne forbindelse anmoder ordføreren Kommissionen om at informere Parlamentet om konklusionerne fra møder og drøftelser i Den Blandede Komité og resultaterne af de regelmæssige evalueringer. Ordføreren anmoder desuden Kommissionen om at forpligte sig til at forelægge Parlamentet en rapport om aftalens gennemførelse.

Endelig bemærker ordføreren også, at konklusionerne fra Rådet for Almindelige Anliggender af 14. december 2010 gør opmærksom på, at forbindelserne mellem EU og Fyrstendømmet Andorra er forlænget, men fragmenteret, og at store dele af EU-retten vedrørende det indre marked ikke er indført i Andorras lovgivning og derfor ikke finder anvendelse. Ordføreren støtter, at en analyse af mulighederne og betingelserne for Andorras eventuelle gradvise integration i det indre marked foretages så hurtigt som muligt.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (14.4.2011)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om udvidelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra til at gælde for toldsikkerhedsforanstaltninger

(17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))

Ordfører for udtalelse: Toine Manders

KORT BEGRUNDELSE

Forslagets væsentligste indhold

Andorra og EU har siden 1990 udgjort en toldunion baseret på aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra. Aftalen etablerer en toldunion for ikke-landbrugsprodukter (produkter, der henhører under kapitel 25 til 97 i det harmoniserede system).

Forslaget er relateret til ændringerne af EF-toldkodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser vedrørende toldsikkerhedsforanstaltninger for varer, der udføres til eller indføres fra lande uden for EU. Frem for alt indeholder ændringerne en bestemmelse om, at operatørerne skal meddele et vist antal oplysninger forud for indførsel eller udførsel af varer.

Forslaget indfører under hensyntagen til ændringerne i de relevante EU-regler på toldområdet en særlig ordning mellem EU og Andorra for at sikre en gnidningsfri samhandel mellem de to parter og samtidig opretholde en høj grad af sikkerhed.

De foreslåede regler for toldsikkerhed i den bilaterale handel mellem EU og Andorra fastsætter, at kravet om forudgående angivelse af varer ophæves under forudsætning af, at EU og Andorra på deres respektive områder garanterer et sikkerhedsniveau, der svarer til det, der fastsættes i gældende EU-ret.

Artikel 12i, stk. 2, i ordningen giver Andorras eksperter mulighed for at deltage som observatør i Toldkodeksudvalgets møder om de anliggender, der berører dem.

Parlamentet kan, gennem godkendelsesproceduren, kun enten afvise eller godkende den foreslåede retsakt på grundlag af en henstilling fra det kompetente udvalg, nemlig Udvalget om International Handel (INTA), som Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse retter denne udtalelse til.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over, at forslaget omfatter et sæt foranstaltninger, der sikrer, at aftalen ændres i takt med videreudviklingen af gældende EU-ret.

Ordføreren opfordrer både Kommissionen og Andorra til at indlede yderligere drøftelser med henblik på at tage hensyn til og om nødvendigt tilpasse bilaterale ordninger til den pågående gennemførelse af den moderniserede toldkodeks, der forventes afsluttet i EU senest den 24. juni 2013.

Ordføreren bemærker, at store dele af det indre marked stadig ikke omfattes af de eksisterende aftaler, navnlig hvad angår tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital. Ordføreren mener, at en yderligere udvidelse af det indre marked med fælles forskriftsmæssige standarder til Andorra bør være til gensidig gavn for borgere og virksomheder i EU og Andorra, og at aftalen ikke bør have nogen negativ indvirkning på det indre markeds funktion.

Ordføreren mener endvidere, at den eksisterende institutionelle ramme for forbindelserne mellem EU og Andorra fortsat er fragmenteret. Han opfordrer Kommissionen og Andorra til at fortsætte en dialog med henblik på at strømline og yderligere udvikle forbindelserne mellem EU og Andorra og i denne forbindelse tage hensyn til erfaringerne med forskellige institutionelle modeller for udvidelse af det indre marked uden for EU (f.eks. EØS-aftalen, bilaterale aftaler mellem EU og Schweiz osv.)

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at korrigere retsgrundlaget for forslaget til Rådets afgørelse ved at fjerne henvisningen til artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Han er blevet informeret om, at Rådet har vedtaget at sende en berigtigelse, i hvilken artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er blevet udtaget.

******

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.4.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.5.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

2

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Mário David, Salvatore Iacolino

Seneste opdatering: 9. juni 2011Juridisk meddelelse