Procedūra : 2010/0359(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0199/2011

Pateikti tekstai :

A7-0199/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2011 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0305

PRANEŠIMAS     *
PDF 146kWORD 79k
2011 m. gegužės 31 d.
PE 462.613v02-00 A7-0199/2011

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį arba kuriuos galima nuo jo atleisti, iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB

(COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Elie Hoarau

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį arba kuriuos galima nuo jo atleisti, iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB

(COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0749),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0022/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0199/2011),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnis (anksčiau EB sutarties 299 straipsnio 2 dalis) Europos Vadovų Tarybai suteikiama galimybė, gavus Komisijos pasiūlymą ir pasikonsultavus su Europos Parlamentu, atokiausiems regionams nustatyti konkrečias priemones, atsižvelgiant į jų ekonominę ir socialinę padėtį. Nuolatiniai sunkumai, tokie kaip: izoliacija, nutolimas nuo didžiųjų rinkų, mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominė priklausomybė dėl mažo prekių pasirinkimo, labai kenkia šių regionų vystymuisi ir visiškai pateisina patvirtintų priemonių panaudojimą.

Dėl šių priežasčių Prancūzijai suteikiama teisė iki 2014 m. liepos 1 d. savo keturiems užjūrio departamentams taikyti diferencijuoto naudojimosi doku mokesčio rėžimą, skirtą tam tikriems šiose departamentuose pagamintiems produktams.

Šis pranešimas dėl mažesnio naudojimosi doku mokesčio sistemos parengtas po to, kai Prancūzija pateikė vidurio laikotarpio pranešimą dėl mokesčio už naudojimąsi doku įgyvendinimą, vadovaujantis Sprendimo Nr. 2004/162/EB 4 straipsnio nuostatomis. Šie rezultatai yra pakankamai teigiamai, atsižvelgiant į šiuos nustatytus tikslus: vietos ekonominės veiklos skatinimas ir palaikymas, atsižvelgimas į nuolatinius atokiausių regionų sunkumus ir teigiamas poveikis užimtumo palaikymui.

Komisijos pasiūlyme dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo siūloma Prancūzijos Gvianos produktų, kuriems taikomas sumažintas naudojimosi doku mokestis, sąrašą išplėsti dar penkiasdešimčia produktų.

Europos Parlamentas pritaria pasiūlymui be pakeitimų.

Naudojimosi doku mokestis yra labai svarbus šių atokiausių regionų ekonomikos stabilumui. Iš vienos pusės, jis šiuose regionuose, kur nedarbas artėja prie 30 proc., padeda išlaikyti vietos gamybą ir užimtumą. Kita vertus, pajamos, gaunamos taikant minėtą mokestį, sudaro 37 ir 48 proc. vietinių užjūrio departamentų biudžetų dalį, ir yra bei turėtų išlikti viena svarbiausių investicijų politikos, skirtos vietos vystymuisi, priemone.

Todėl atsižvelgiant į mokesčio už naudojimąsi doku galiojančią sistemą ir jos atitiktį Bendrijos teisei bei į šios priemonės varomąją jėgą, nukreiptą į atokiausių regionų ekonomiką, būtina, kad Komisija apsvarstymų priemones, kurios po 2014 m. visam laikui padėtų išlaikyti minėtą priemonę, nes kitu atveju, atokiausieji regionai kas dešimt metų atsiduria neužtikrintos ekonomikos padėtyje.

Todėl Europos Parlamentas pritaria, kad po 2014 m. Prancūzijos užjūrio departamentams būtų ir toliau išlaikomas mažesnio naudojimosi doku mokesčio taikymas arba atleidimas nuo šio mokesčio.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo 2004/162/EB nuostatų dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį arba kuriuos galima nuo jo atleisti, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.1.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

20.1.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

20.1.2011

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

18.1.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Elie Hoarau

27.1.2011

 

 

 

51 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

 

Svarstymas komitete

12.4.2011

 

 

 

Priėmimo data

26.5.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

François Alfonsi, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Karima Delli, Cornelia Ernst, Karin Kadenbach, James Nicholson, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, László Surján, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Pateikimo data

31.5.2011

Atnaujinta: 2011 m. birželio 23 d.Teisinis pranešimas