Postup : 2010/0258(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0212/2011

Predkladané texty :

A7-0212/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0536

SPRÁVA     ***I
PDF 235kWORD 294k
14. júla 2011
PE 458.658v02-00 A7-0212/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie)

(KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Brian Simpson

(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 Príloha: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 Príloha: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie)

(KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0505),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 odsek 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov,

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 15. apríla 2011 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0212/2011),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je vhodné prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu,

(9) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

 

________

 

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 zmluvy, týkajúcich sa prijatia  charakteristík zberu dát a obsahu príloh a prijatia  minimálnych požiadaviek na presnosť štatistických výsledkov poskytovaných členskými štátmi ako aj postupov vykonávania tohto  nariadenia, vrátane opatrení na jeho prispôsobenie hospodárskemu a technickému pokroku, ,

(10) S cieľom zabezpečiť náležitý zber štatistických údajov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie charakteristík zberu údajov a obsahu príloh a minimálnych požiadaviek a stanovovanie minimálnych požiadaviek na presnosť štatistických výsledkov poskytovaných členskými štátmi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na úrovni expertov.

Odôvodnenie

Komisia by mala pred prijatím delegovaného aktu uskutočniť náležité konzultácie. Je to v súlade s prístupom Parlamentu k nariadeniu o štatistikách v oblasti cestovného ruchu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súbežné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

V súlade s delegovaním právomocí na Komisiu je dôležité zabezpečiť, aby Komisia riadne informovala Parlament a poskytovala mu príslušné dokumenty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 8 s cieľom prijatia  charakteristík zberu dát a obsahu príloh I až VII.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 prijať delegované akty týkajúce sa prijímania charakteristík zberu údajovprijímania zmien a doplnení k obsahu príloh I až VII s výnimkou akýchkoľvek úprav týkajúcich sa nepovinného charakteru požadovaných informácií, ak je treba zohľadniť hospodársky, sociálny alebo technický vývoj. Komisia pri vykonávaní právomocí podľa tohto ustanovenia zabezpečí, aby žiadne prijaté delegované akty neviedli k výraznému zvýšeniu administratívnej záťaže pre členské štáty a respondentov.

Odôvodnenie

Delegovanie právomocí v podobe, v akej ho navrhuje Komisia, je príliš široké a malo by sa obmedziť. Pri delegovaní právomocí na Komisiu by Parlament mal navyše stanoviť podmienku, že respondenti nebudú nadmerne zaťažení uplatňovaním delegovaných aktov. Je to v súlade s prístupom Parlamentu k nariadeniu o štatistikách v oblasti cestovného ruchu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Postupy prenosu údajov uvedených v odseku 1 vrátane prípadných štatistických tabuliek vychádzajúcich z týchto údajov sa prijmú v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

2. Postupy prenosu údajov uvedených v odseku 1 vrátane prípadných štatistických tabuliek vychádzajúcich z týchto údajov sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia týkajúce sa šírenia štatistických výsledkov vzťahujúcich sa prepravu tovaru na ceste vrátane štruktúry a obsahu výsledkov, ktoré sa majú šíriť, sa prijmú v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Opatrenia týkajúce sa šírenia štatistických výsledkov vzťahujúcich sa prepravu tovaru na ceste vrátane štruktúry a obsahu výsledkov, ktoré sa majú šíriť, sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Uverejnenie výsledkov

 

Údaje sa uverejnia najneskôr 12 mesiacov od roku a štvrťroku, na ktoré sa vzťahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Články 8-10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Komisia oznámi delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4 a v článku 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 9 a 10.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4 a v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Článok 9

 

Odvolanie delegovania právomocí

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade, a to hneď po jeho prijatí.

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie, najmenej šesť mesiacov pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody tohto odvolania.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4 a článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedených právomocí. Účinnosť nadobúda ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

_______________

Článok 10

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o ich rozhodnutí, že nevznesú námietky, delegovaný akt nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

 

Odôvodnenie

PDN k článkom 8, 9 a 10 boli zlúčené, aby v nich bolo zohľadnené nové štandardné znenie týkajúce sa delegovaných aktov, ktoré bolo schválené až po predložení pôvodných PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisii pomáha Výbor pre Európsky  štatistický systém  zriadený v článku 7 nariadenia (ES) č. 223/2009 .

1. Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém  ustanovený článkom 7 nariadenia (ES) č. 223/2009  . Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Doba ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Predkladá sa súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť A1 – odsek 2 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. vozidlá triedy Euro;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť A1 – odsek 2 – bod 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a. vybavené (digitálnym) tachografom;


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie:

Komisia navrhla toto prepracované znenie nariadenia o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave s cieľom: 1) kodifikovať rôzne akty, ktoré sa uplatňujú na štatistiky o cestnej doprave a 2) stanoviť nové podmienky pre delegovanie právomocí zo strany zákonodarcu na Komisiu. Druhý bod je v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Stanovisko spravodajcu:

Spravodajca sa domnieva, že v navrhovanom prepracovanom znení je rozsah delegovania právomocí na Komisiu príliš široký. Zároveň je spravodajca presvedčený, že ide o nevyhnutný postup na zabezpečenie toho, aby vykonávanie delegovaných právomocí nespôsobilo respondentom poskytujúcim štatistické údaje dodatočné finančné zaťaženie. Z tohto dôvodu a v súlade s podobným prístupom prijatým v prípade nariadenia o štatistikách v oblasti cestovného ruchu, za ktoré je spravodajca takisto zodpovedný, by spravodajca odporúčal výboru, aby prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na obmedzenie rozsahu právomocí delegovaných na Komisiu a stanovenie ďalších podmienok na vykonávanie týchto právomocí.

Navyše je nutné prispôsobiť niektoré ustanovenia o vykonávacích aktoch novému nariadeniu o vykonávacích aktoch, ktoré nadobudlo účinnosť 1. marca 2011.

Spravodajca sa domnieva, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by boli dobrým základom pre ďalšie rokovania s Radou a Komisiou.

Postup prepracovania sa riadi článkom 87 rokovacieho poriadku.


Príloha: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Výbor pre právne veci

Predseda

Ref.: D(2011)20317

Pán Brian SIMPSON

predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch

ASP 13G306

v Bruseli

Vec:           Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie)

                  (KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorého mám česť byť predsedom, preskúmal vyššie uvedený návrh podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý bol zahrnutý do rokovacieho poriadku Parlamentu.

Odsek 3 tohto článku znie takto:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, prepracovaný návrh stiahnuť.

Na základe stanoviska právneho útvaru, ktorého zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh na prepracovanie, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú v ňom ako také vyznačené, a že v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny sa tento návrh v podstate obmedzuje len na čistú kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby zásadným spôsobom menil podstatu aktov, ktoré sú jeho predmetom.

Výbor pre právne veci však berie na vedomie aj pripomienky, ktoré v stanovisku konzultačnej pracovnej skupiny uviedli právne služby Európskeho parlamentu a Rady a ktoré sa týkajú toho, že určité ustanovenia musia byť aktualizované, aby bolo v návrhu v plnej miere zohľadnené vykonávanie článkov 290 a 291 ZFEÚ.

Neexistuje žiaden apriórny vzťah medzi regulačným postupom s kontrolou a delegovanými aktmi podľa článku 290 ZFEÚ a nadobudnutím účinnosti nariadenia o vykonávacích aktoch 1. marca 2011, ktoré bolo prijaté podľa článku 291 ZFEÚ, bolo rozhodnutie o komitológii zrušené. Ustanovenia návrhu, ktoré obsahujú znenie použité v regulačnom postupe s kontrolou v súlade so zrušeným rozhodnutím o komitológii, by mali byť preto zosúladené, aby zodpovedali novému systému právomoci legislatívneho delegovania.

Výbor pre právne veci napokon po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 11. apríla 2011 schválil 21 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal)(1) odporúčanie, aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

(1)

Zúčastnili sa títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


Príloha: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

v Bruseli, 2 decembra 2010

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave

KOM(2010)0505, 24.9.2010 – 2010/0258(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na stretnutiach 7. a 19. októbra 2010 preskúmala okrem iného vyššie uvedený návrh predložený Komisiou.

Pri skúmaní(1) návrhu nariadenia Rady, ktorého cieľom je prepracovanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave, dospela skupina k spoločnému názoru, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty.

Právny servis Rady sa domnieva, že v texte návrhu mali byť článok 3 ods. 4 a článok 4 úplne vyznačené sivým tieňovaním, aby sa do časti vyznačenej sivým tieňovaním zahrnuli prvky, ktoré sú predmetom delegovania. Tým by sa odstránili akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o možnosť zákonodarcu rozhodnúť o rozšírení delegovania, vrátane rozhodnutia o tom, či svoje právomoci bude alebo nebude delegovať, podľa článku 290 ZFEÚ.

Okrem toho sa Právna služba Európskeho parlamentu domnieva, že vzhľadom na pravdepodobné zmeny právnych predpisov týkajúcich sa vykonávacích aktov, ako sa požadujú podľa tejto inštitúcie na základe článku 291 ZFEÚ, môže byť potrebné prispôsobiť odôvodnenie 9 a článok 11 (predložené v návrhu bez zmeny) v súlade s bodom 8 Medzinštitucionálnej dohody.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

právny poradca      právny poradca    Generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii nemeckú, anglickú a francúzsku jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe francúzskeho znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou pracovného dokumentu.


POSTUP

Názov

Štatistické výkazy o cestnej nákladnej doprave (prepracované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD)

Dátum predloženia v EP

24.9.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

7.10.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

7.10.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Brian Simpson

26.10.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.3.2011

23.5.2011

 

 

Dátum prijatia

24.5.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen

Dátum predloženia

14.7.2011

Posledná úprava: 15. septembra 2011Právne oznámenie