Процедура : 2010/0306(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0214/2011

Внесени текстове :

A7-0214/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 18

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     *
PDF 693kWORD 1020k
1 юни 2011 г.
PE 460.863v02-00 A7-0214/2011

относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Romana Jordan Cizelj

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0618),

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 31 и 32, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0387/2010),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0214/2011),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за Евратом;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 2, буква б) от Договора се предвижда установяване на единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и на населението.

(1) В член 2, буква б) от Договора за Евратом се предвижда установяване на единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и на населението.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 30 от Договора се предвижда установяване на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

(2) В член 30 от Договора за Евратом се предвижда установяване на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В член 37 от Договора се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.

(3) В член 37 от Договора за Евратом се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г.1 урежда въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците.

________________________________

1 ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение22, се прилага за всички практики, които включват риск от йонизиращо лъчение, което се излъчва от изкуствен източник или от естествен източник на лъчение в случаите, в които естествени радионуклиди се обработват или са били обработвани с оглед на техните свойства радиоактивност, делене или възпроизвеждане. Тя включва също така разрешените изхвърляния на материали, получени от такива практики. Разпоредбите на гореспоменатата директива са допълнени от по-специфично законодателство.

(4) Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г.22 постановява основните норми на безопасност. Директивата се прилага за всички практики, които включват риск от йонизиращо лъчение, което се излъчва от изкуствен източник или от естествен източник на лъчение в случаите, в които естествени радионуклиди се обработват или са били обработвани с оглед на техните свойства радиоактивност, делене или възпроизвеждане. Тя включва също така разрешените изхвърляния на материали, получени от такива практики. Разпоредбите на гореспоменатата директива са допълнени от по-специфично законодателство.

22 OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

22 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Трите бивши страни-кандидатки за членство в ЕС – Литва, Словакия и България, експлоатираха стари атомни електроцентрали съветски модел, който не можеше да бъде икономически обновен, за да отговаря на стандартите на ЕС за безопасност; поради това електроцентралите бяха спрени и впоследствие изведени от експлоатация.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали на трите страни от ЕС представляваше значителна финансова и икономическа тежест, която не можеше да бъде напълно поета от съответните държави-членки, и поради това Общността предостави финансови средства на съответните държави-членки, предназначени за покриване на част на разходите по проектите за извеждане от експлоатация и третиране на отпадъците и за компенсиране на икономическите последици.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) През 2006 г. МААЕ актуализира целия си набор от стандарти и публикува Основните принципи за безопасност37, които бяха спонсорирани съвместно от Евратом, ОИСР/NEA и други международни организации. Както се посочва от спонсориращите организации, прилагането на основните принципи за безопасност ще улесни прилагането на международните стандарти за безопасност и ще спомогне за по-голяма съгласуваност между мерките в различните държави. Ето защо е желателно всички държави да се присъединят и да пропагандират тези принципи. Принципите ще бъдат задължителни за МААЕ по отношение на нейната дейност и за държавите по отношение на дейност, подпомагана от МААЕ. Държави и спонсориращи организации могат да възприемат принципите по собствено усмотрение с цел прилагане за техните собствени дейности.

(18) През 2006 г. МААЕ актуализира целия си набор от стандарти и публикува Основните принципи за безопасност37, които бяха разработени съвместно от Евратом, ОИСР/NEA и други международни организации. Както се посочва от спонсориращите организации, прилагането на основните принципи за безопасност ще улесни прилагането на международните стандарти за безопасност и ще спомогне за по-голяма съгласуваност между мерките в различните държави. Ето защо е желателно всички държави да се присъединят и да пропагандират тези принципи. Принципите ще бъдат задължителни за МААЕ по отношение на нейната дейност и за държавите по отношение на дейност, подпомагана от МААЕ. Държави и спонсориращи организации могат да възприемат принципите по собствено усмотрение с цел прилагане за техните собствени дейности.

Изменение 9

Предложение за директива

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда предоставя права на обществеността и налага на страните по нея и на обществените органи задължения относно достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда, които включват управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б) Международната организация на труда прие конвенция1 и препоръка2 относно защитата от лъчения при всички дейности, които включват експозиция на работниците на йонизиращи лъчения, и изисква да бъдат предприети подходящи стъпки за гарантиране на ефективната защита на работниците в светлината на наличното до този момент знание.

 

___________________________

1 C115 Конвенция за защитата на работниците от йонизиращи лъчения, приета на 22 юни 1960 г.

2 C114 Препоръка относно защитата на работниците от йонизиращи лъчения, приета на 22 юни 1960 г.

Изменение   11

Предложение за директива

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Европейският парламент също така заяви, че всички предприятия в сферата на атомната енергетика във всички държави-членки следва да разполагат с достатъчно финансови средства за покриване на всички разходи по извеждането от експлоатация, включително управлението на отпадъците, за да се спази принципът „замърсителят плаща” и да се избегне всякакво прибягване до държавна помощ, и призова Комисията да изготви точни определения относно използването на финансовите средства, предназначени за извеждането от експлоатация във всяка една държава-членка, като се вземат предвид както извеждането от експлоатация, така и управлението, кондиционирането и окончателното погребване на произтичащите от него радиоактивни отпадъци1.

_________________________________

 

1 Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2005 г. относно използването на финансовите средства, предназначени за извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали (ОВ С 280 Е, 18.11.2006 г., стр. 117).

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) В Съюза, както и в световен мащаб, е налице все по-широко признаване на необходимостта от отговорно използване на ядрената енергия, която обхваща по-специално ядрената безопасност и сигурност. В този контекст е необходимо да се обърне внимание на проблема на управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, за да се гарантира безопасно, оптимизирано и устойчиво използване на ядрената енергия.

(23) В Съюза, както и в световен мащаб, особено след последната сериозна ядрена авария в Япония, е налице все по-широко признаване на необходимостта от засилване на правилата относно ядрената безопасност и сигурност. В този контекст е необходимо да се обърне внимание на много важния проблем на управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, за да се гарантира безопасно, оптимизирано и устойчиво съхранение и/или погребване.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) В този контекст следва да бъде подчертано, че голяма част от отработеното гориво е възстановима. Поради тази причина рециклирането на отработеното гориво е аспект, който трябва да бъде взет предвид заедно с погребването на окончателните отпадъци.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) При все че държавите-членки са тези, които определят дяловете за различните енергоизточниците, всички държави-членки генерират радиоактивни отпадъци, независимо дали имат ядрени реактори. Радиоактивни отпадъци възникват най-вече от дейности, свързани с ядрения горивен цикъл, като например експлоатация на атомните електроцентрали и преработка на отработено гориво, а също и от други дейности, като например приложения на радиоактивни изотопи в медицината, научните изследвания и промишлеността.

(24) Всички държави-членки генерират радиоактивни отпадъци, независимо дали имат ядрени реактори. Радиоактивни отпадъци възникват най-вече от дейности, свързани с производството на електроенергия, наред с другото и от експлоатацията на атомните електроцентрали и тяхното извеждане от експлоатация, а също и от други дейности, като например приложения на радиоактивни изотопи в медицината, научните изследвания и промишлеността.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Експлоатацията на ядрените реактори генерира също така отработено гориво. Всяка държава-членка може да определи своята политика за горивния цикъл, като счете отработеното гориво за ценен ресурс, който може да бъде преработен, или да реши да го отстранява като отпадък. Който и вариант да бъде избран, трябва да се вземе предвид погребването на високоактивните отпадъци, резултат от разделянето при преработката на отработеното гориво, или погребването на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.

(25) Експлоатацията на ядрените реактори генерира също така отработено гориво. Всяка държава-членка може да определи своята политика за горивния цикъл, като счете отработеното гориво за ценен ресурс, който може да бъде преработен и рециклиран, или да реши да го отстранява като отпадък. Който и вариант да бъде избран, трябва да се вземе предвид погребването на високоактивните отпадъци, резултат от разделянето при преработката на отработеното гориво, или погребването на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Радиоактивните отпадъци, включително отработено гориво, считано за отпадък, изисква мерки за съхраняване и изолиране от хората и жизнената им среда в дългосрочен план. Специфичното им естество (съдържанието на радионуклиди) изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за тяхното управление. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение, но не и алтернатива на погребването.

(27) Радиоактивните отпадъци, включително отработено гориво, считано за отпадък, изискват подходящи мерки за кондициониране, съхраняване и изолиране от хората и жизнената им среда в дългосрочен план. Специфичното им естество (съдържанието на радионуклиди) изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за тяхното управление. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение, но не и алтернатива на погребването.

Обосновка

Кондиционирането на отпадъците в стабилна форма и подходящото опаковане са основни предварителни условия за безопасно съхраняване и изолиране от биосферата.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) За основа на тези мерки трябва да служи национална схема за класификация на радиоактивните отпадъците, която отчита в пълна степен специфичните видове и свойства на радиоактивните отпадъци. Точните критерии, по които отпадъците се причисляват към определен клас отпадъци, ще зависят от конкретната ситуация в държавата по отношение на естеството на отпадъците и вариантите за погребване, които са на разположение или се разглеждат.

(28) За основа на тези мерки трябва да служи национална схема за класификация на радиоактивните отпадъците, която отчита в пълна степен специфичните видове и свойства на радиоактивните отпадъци. Точните критерии, по които отпадъците се причисляват към определен клас отпадъци, ще зависят от конкретната ситуация в държавата по отношение на естеството на отпадъците и вариантите за погребване, които са на разположение или се разглеждат. В националната програма следва да се опише подробно схема за класификация, за да се улеснят комуникацията и обменът на информация между държавите-членки и да се осигури прозрачност.

Обосновка

Класификацията на радиоактивните отпадъци е свързана с аспектите на тяхното управление, отнасящи се до безопасността. В този контекст тя осигурява връзка между характеристиките на отпадъците и целите за безопасност, определени от регулаторен орган или от оператора на съоръжение за управление на отпадъци. Подобна схема за класификация е от полза при изготвянето на стратегии относно управлението на отпадъците, както и при създаването на национални програми, и като такава следва да се опише подробно и да се публикува в програмите.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Типичната концепция за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци е да се погребват близо до повърхността. След 30 години изследвания на техническо ниво е широко възприето, че дълбокото геоложко погребване представлява най-безопасният и най-устойчив вариант за крайна точка на управлението на високоактивни отпадъци и отработено гориво, считано за отпадък. Следователно трябва да се премине към извършване на погребване.

(29) Концепциите за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци варират от погребване близо до повърхността (в сгради, плитко погребване или погребване на няколко десетки метра под повърхността) до най-съвременното погребване в геоложки хранилища на 70-100 м. под повърхността. Почти всички отпадъци с дълъг период на разпад с ниска и средна активност се съхраняват. След 30 години изследвания изпълнимостта на дълбокото геоложко погребване беше доказана на научно равнище, и то може да представлява безопасен и икономичен вариант за крайна точка на управлението на високоактивни радиоактивни отпадъци. Дейностите, извършвани в рамките на „Технологичната платформа за прилагане на геоложко погребване на радиоактивни отпадъци“, биха могли да улеснят достъпа до експертен опит и технологии в това отношение. Проучват се и различни други варианти като проектирани съоръжения за съхраняване на или близо до повърхността, разполагане в сухи скали или погребване в дълбоки сондажи (на дълбочина 3 000–5 000 м), включително евентуална обратимост и изваждане. Следователно по-нататъшната изследователска дейност във връзка с тези варианти следва да продължи.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a) В контекста на научните изследвания в областта на обезвреждането на радиоактивни отпадъци чрез преобразуване или с помощта на други средства за намаляване на тяхната радиоактивност и период на полуразпад следва също да бъде обмислено и обратимото съхранение в по-дългосрочен план на радиоактивни отпадъци в дълбоки геоложки образувания.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ. Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации.

(30) Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва не само да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ, но също така и да налага най-високи стандарти за безопасност, които отразяват най-най-напредналите практики на регулаторно и оперативно равнище и най-добрата налична технология (НДНТ). Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на приетото в миналото и съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Следователно държавите-членки следва да разработят политика за извеждането от експлоатация, която да гарантира, че съоръженията се разрушават по най-безопасен начин възможно най-скоро след затварянето им.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За отговорното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, всяка държава-членка трябва да създаде национална рамка, която да осигурява политически ангажименти и поетапно вземане на решения, прилагани чрез подходящо законодателство, регулиране и организация с ясно разпределение на отговорностите.

(31) За отговорното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, всяка държава-членка трябва да създаде национална рамка, която да гарантира политически ангажименти и поетапно вземане на решения в съответствие с Орхуската конвенция, прилагани чрез подходящо законодателство, регулиране и организация с ясно разпределение на отговорностите.

Обосновка

Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a) Държавите-членки следва да гарантират наличността на достатъчни финансови средства за управлението и съхраняването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32б) Необходимо е да бъдат предоставени допълнителни средства за енергийни проекти, включително за възможността за бъдещи проекти за извеждане от експлоатация и последващи проекти за управление на отпадъците.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Следва да бъде създадена национална програма, за да се гарантира транспонирането на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички необходими стъпки на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от генерирането до погребването. Същата следва да включва всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивни отпадъци. Националната програма може да бъде базов документ или набор от документи.

(33) Следва да бъде създадена национална програма, за да се гарантира транспонирането на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички необходими стъпки на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от генерирането до погребването. Същата следва да включва всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивни отпадъци и отработено гориво и следва да спазва принципите, залегнали в Орхуската конвенция. Националната програма може да бъде базов документ или набор от документи.

Обосновка

Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a) Работниците по цялата верига на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци трябва да бъдат защитени, също и чрез законодателство в областта на здравето и безопасността, независимо от тяхната дейност или статут, а дългосрочните последици за здравето и безопасността на работниците трябва да бъдат вземани предвид във всеки инструмент за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Законодателството на Европейския съюз, както и това на държавите-членки, свързано със безопасните и безопасни условия на труд, се прилага и по отношение на работници, участващи в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, и неспазването на това законодателство трябва да води до незабавни и тежки санкции.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Прозрачността при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е важна. Тя следва да бъде осигурена чрез изискване за ефективно информиране на обществеността и възможности за участие на всички заинтересовани страни в процесите на вземане на решения.

(35) Прозрачността при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е важна и е от решаващо значение наличието на доверие у населението в принципите, ръководещи безопасността на хранилищата, и в програмите за управление на отпадъците. Тя следва да бъде осигурена чрез гарантиране на ефективно информиране на обществеността и възможности за участие на всички заинтересовани страни, местни и регионални органи и обществеността в процесите на вземане на решения.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Сътрудничеството между държавите-членки и на международно равнище може да улесни и ускори вземането на решения чрез достъп до експертни знания и технологии.

(36) Сътрудничеството между държавите-членки и на международно равнище може да улесни и ускори вземането на решения чрез достъп до висококачествени експертни знания и технологии, както и до най-добри практики.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, е вариант, който носи потенциални ползи, когато е на основата на споразумения между засегнатите държави-членки.

(37) Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, е безопасен и икономически ефективен вариант, който носи потенциални ползи, когато е на основата на споразумения между участващите държави. Във връзка с това е важно да не бъдат блокирани конкретни договорености, като например заварените споразумения относно отработено гориво от изследователски реактори. Настоящата директива следва надлежно да определи необходимите условия, които трябва да се изпълнят преди стартирането на такива съвместни проекти.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) Обосновката на безопасността и степенуваният подход следва да осигурят основа за решения, свързани с разработването, експлоатацията и затварянето на дадено съоръжение за погребване и да позволят определянето на областите на неопределеност, върху които трябва да се съсредоточи вниманието с цел по-задълбочено разбиране на аспектите, които влияят върху безопасността на системата за погребване, включително естествените (геоложки) и конструктивни бариери и очакваното Й развитие с течение на времето. Обосновката на безопасността следва да включва резултатите от оценката на безопасността и информация за неподатливостта на грешки и надеждността на оценката на безопасността, както и допусканията, направени в нея. Ето защо тя трябва да осигурява набора от аргументи и доказателства в подкрепа на безопасността на съоръжение или дейност, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

(39) Обосновката на безопасността и степенуваният подход следва да осигурят основа за решения, свързани с разработването, експлоатацията и затварянето на дадено съоръжение за погребване и да позволят определянето на областите на неопределеност, върху които трябва да се съсредоточи вниманието с цел по-задълбочено разбиране на аспектите, които влияят върху безопасността на системата за погребване, включително естествените (геоложки) и конструктивни бариери и очакваното й развитие с течение на времето. Обосновката на безопасността следва да включва резултатите от оценката на безопасността и информация за неподатливостта на грешки и надеждността на оценката на безопасността, както и допусканията, направени в нея. Ето защо демонстрирането на безопасността ще се основава на набора от аргументи и доказателства в подкрепа на безопасността на съоръжение или дейност, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Като признава, че всички опасности, свързани с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, трябва да бъдат взети предвид в националната рамка, настоящата директива не обхваща опасностите, несвързани с радиацията, които попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз.

(40) Като признава, че всички опасности, свързани с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, трябва да бъдат взети предвид в националната рамка, настоящата директива не обхваща опасностите, несвързани с радиацията, без радиационни последствия, които попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на безопасност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.

(41) Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на защита на здравето и околната среда, безопасност и прозрачност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a) В това отношение Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) би могла да окаже ценен принос за постигането на еднакво прилагане на настоящата директива, като така се улесняват консултациите, обменът на добри практики и сътрудничеството между националните регулаторни органи.

Обосновка

В допълнение към международните партньорски проверки следва да се спомене и ролята на ENSREG при прилагането на директивата. Вж. сходно позоваване в Директивата за ядрена безопасност 2009/71/Евратом, съображение 16.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 42 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42б) Настоящата директива би могла да бъде полезен инструмент, който да се взема под внимание, когато се проверява дали проектите, получаващи финансиране от Съюза в контекста на финансовата или техническа помощ по Евратом за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включват необходимите мерки, за да се гарантира безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Обосновка

Вж. предишния член 15, параграф 4, за който би било по-добре да бъде преформулиран в съображение, вместо под формата на законова разпоредба: (i) спазването на настоящата директива представлява част от общата оценка на Комисията, когато взема решение относно техническата или правната помощ, но в това си качество, нито в Договорите, нито в свързаните основни актове, не е условие за отпускане на помощта, (ii) позоваването в член 15, параграф 4 на член 43 от Договора за Евратом, според който Комисията разполага единствено с правомощията да „съобщава становището си на заинтересованата държава-членка“ без оперативен ефект, има ограничена добавена стойност.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

(2) Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на най-високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците, населението и природната среда от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Тя поддържа и насърчава информирането на обществото и неговото участие по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

(3) Тя гарантира предоставянето на необходимата информация на обществото и неговото участие във връзка с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Настоящата директива установява минимални стандарти за държавите-членки, но държавите-членки имат право да налагат по-високи стандарти за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1 - встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Настоящата Директива се прилага за:

(1) Без да се засяга Директива 2009/71/Евратом, настоящата директива се прилага за:

Изменение  38

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) всички етапи на управлението на отработено гориво, когато отработеното гориво е резултат от експлоатацията на граждански ядрени реактори или се управлява в рамките на граждански дейности;

а) всички етапи на управлението на отработено гориво, когато отработеното гориво е резултат от експлоатацията на граждански ядрени реактори или се управлява в рамките на граждански дейности на територията на ЕС, включително отработеното гориво, произхождащо от военни отбранителни програми, ако и когато то се прехвърля за постоянно и се управлява в рамките на дейности с изключително граждански характер;

Изменение  39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането до погребването, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности или се управляват в рамките на граждански дейности;

б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането и включително до погребването, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности или се управляват в рамките на граждански дейности на територията на ЕС;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 3 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) „разрешени изхвърляния” означава планирани и контролирани изхвърляния в околната среда на газообразни или течни радиоактивни материали, които произхождат от регулирани ядрени съоръжения или дейности при нормална експлоатация, в рамките на граници, разрешени от компетентния регулаторен орган, и в съответствие с принципите и ограниченията на Директива 96/29/Евратом;

 

 

Изменение  41

Предложение за директива

Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „погребване“ означава разполагане на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, без намерение за изваждане;

(3) „погребване“ означава разполагане по потенциално окончателен начин на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, при надлежно спазване на принципа на реверсивност;

Обосновка

При всяко погребване следва да се гарантира премахването на материала, в който са опаковани отпадъците, или достъпът в дълбоко геоложко хранилище. Принципът на реверсивност представлява част от обществената допустимост по отношение на подобно хранилище и е свързан с дългосрочния мониторинг на обекта и съхраняването на данните за него.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в газообразно, течно или твърдо състояние, за който не се предвижда по-нататъшна употреба от държавата-членка или от физическо или юридическо лице, с чието решение е съгласна държавата-членка, и който се контролира като радиоактивен отпадък от компетентен регулаторен орган съгласно законодателната и регулаторната рамка на държавата-членка;

(6) „радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в газообразно, течно или твърдо състояние, включително отработено гориво и радиоактивни отпадъци, продукт на преработка, за който не се планира, при отчитане на бъдещото технологично развитие и напредък, по-нататъшна употреба от държавата-членка или от физическо или юридическо лице, с чието решение е съгласна държавата-членка, и който се контролира като радиоактивен отпадък от компетентен регулаторен орган съгласно законодателната и регулаторната рамка на държавата-членка;

Обосновка

Отработеното гориво трябва да се дефинира като отпадък, освен ако не е ясно, че то би могло да се обработи повторно без допълнително въздействие върху околната среда.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – точка 9 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) „обект” означава географски район, в който се намира получило съответно разрешително съоръжение, включително съоръжение за погребване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци, или се развива разрешена дейност;

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – точка 9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) „оценка на безопасността” означава систематичният процес, който се извършва през целия процес на проектирането, за да се гарантира, че предложеният проект отговаря на всички съответни изисквания, свързани с безопасността, и включва официалния анализ на безопасността, но без да се ограничава в неговите рамки;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 – точка 9 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) „обосновка на безопасността” означава набор от доводи и доказателства в подкрепа на безопасността на съоръжение или дейност, който включва констатациите от оценката на безопасността и декларация за надеждността на тези констатации. По отношение на съоръжение за погребване обосновката на безопасността може да се отнася до даден етап от изграждането. В такива случаи обосновката на безопасността следва да признава съществуването на области на несигурност или на неразрешени проблеми и да предоставя насоки, по които да се работи с цел намиране на решения на тези проблеми на бъдещи етапи от изграждането;

Обосновка

Вж. Речник по безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ): „Терминология, използвана в областта на ядрената безопасност и защитата от радиация” – издание 2007 г.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „съхраняване“ означава помещаване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, без намерение за изваждане;

(13) „съхраняване“ означава временното помещаване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение до тяхното изваждане;

Обосновка

Съхраняването съответства на временното задържане на отпадъци – необходима фаза при безопасното управление на повечето видове радиоактивни отпадъци.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 – точка 13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното право или практика, техните сдружения, организации или групи;

Изменение  48

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки създават и поддържат национални политики за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Те носят крайната отговорност за управлението на своето отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

(1) Държавите-членки създават и поддържат национални политики за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Всяка държава-членка носи крайната отговорност за управлението на генерираните на нейна територия отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки гарантират, че националните им политики за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се прилагат чрез добре обоснован и документиран поетапен процес на вземане на решения, като се взема предвид безопасността в дългосрочен план.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2 - встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че:

(2) Държавите-членки гарантират, че националните политики се основават на следните принципи:

Изменение  51

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното практически възможно равнище по отношение както на активността, така и на количеството, посредством подходящи конструктивни мерки и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторната употреба на традиционните материали;

а) генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното практически възможно равнище, при спазване на принципа „толкова малко, колкото е разумно постижимо“ (ALARA), по отношение както на активността, така и на количеството, посредством подходящи конструктивни мерки и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително преработването и повторната употреба на материалите;

Изменение  52

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, включително в дългосрочен план.

г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, включително в дългосрочен план, като надлежно се гарантира опазването на човешкото здраве и на околната среда;

Изменение  53

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) временното съхраняване в резервоари за отработено гориво следва да се извършва в рамките на съоръжението, което осигурява ограничаване на неговото въздействие, и в най-кратък срок, необходим за охлаждане на отработеното гориво преди превозването извън площадката;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) се предприемат мерки за покриване на бъдещи рискове за околната среда и здравето на работниците и населението, изложени на риск;

Изменение  55

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв) разходите за управление на радиоактивните отпадъци, включително и на отработеното гориво, се покриват от тези, които са генерирали отпадъците;

Изменение  56

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг) финансовите резерви, които производителите на отпадъци трябва да осигурят за покриване на всички разходи, произтичащи от управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, се администрират в контролиран от държавата фонд, с цел да се гарантира, че са на разположение за използване във връзка с безопасно погребване;

Изменение  57

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гд) компетентните национални органи участват в наблюдението на наличието на подходящи финансови ресурси;

Изменение  58

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ге) националните парламенти участват в наблюдението на наличието на подходящи финансови ресурси.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Радиоактивните отпадъци се погребват в държавата-членка, в която са генерирани, освен ако са сключени споразумения между държавите-членки да използват съоръжения за погребване в една от тях.

(3) Радиоактивните отпадъци се погребват в държавата-членка, в която са генерирани, освен ако държавата-членка е сключила споразумение с друга държава-членка или с трета държава за използване на съоръжения за погребване в тази друга държава-членка или трета държава. Ако бъде сключено споразумение за погребване на радиоактивни отпадъци с трета държава, държавата-членка, която е страна по споразумението, трябва да гарантира, че погребването на радиоактивните отпадъци се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на износ за трета държава държавата-членка износител взема разумни мерки, за да гарантира, че другата държава има програма за управление на радиоактивни отпадъци с цели за безопасност, равностойни на предвидените в настоящата директива цели;

Изменение  61

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Всички подобни договорености се съобщават на Комисията.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите-членки могат да решат, на доброволна основа, да създадат съвместно или регионално съоръжение за погребване в сътрудничество с други държави-членки или трета държава, с цел да се използват благоприятните геоложки или технически предимства на конкретна площадка и да се сподели финансовата тежест на съвместния проект.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 б нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Преди да поставят началото на такъв проект посредством междуправителствено споразумение, заинтересованите държави-членки гарантират, че инициативата отговаря на нужните изисквания, като се обхваща поне следното:

 

а) на всички етапи от разработването на проекта и през целия период на погребването във всички заинтересовани държави-членки се полагат непрестанни грижи, за да се подсигури приемане и подкрепа от обществеността, като се гарантира, че обществеността има достъп до информация и може да участва в процеса на провеждане на консултации;

 

б) гарантира се сътрудничество между компетентните регулаторни органи и националните органи по безопасност, както и наблюдение от тяхна страна; обосновката на безопасността и спомагателните оценки на безопасността се изготвят във всяка заинтересована държава-членка, като се обхващат проучвателната фаза, фазата на подбора и фазата на изпълнението на съоръжението;

 

в) постига се споразумение относно въпросите, свързани със задълженията, както и ясно разпределение на отговорностите, като всяка държава-членка носи крайната отговорност за своите собствени радиоактивни отпадъци;

 

г) договарят се финансовите условия, като се гарантира, че са подсигурени средства за целия срок на действие и за периода след затварянето на съоръжението за погребване, както и че са налични адекватни човешки ресурси, осигуряващи достатъчно голям брой подобаващо квалифициран персонал;

 

д) в националните програми на заинтересованите държави-членки се предоставя предварителна информация относно правната рамка, организационната структура и техническите схеми и мерки, като се демонстрира, в рамките на ясно определен срок, че планираното погребване отговаря на изискванията на настоящата директива.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) национална програма за прилагане на политиката за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци;

а) национална програма, спазваща принципа на субсидиарност, за прилагане на политиката за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, която гарантира, че всички субекти, източници на радиоактивни отпадъци, имат достъп до безопасно погребване на радиоактивните отпадъци при едни и същи условия;

Изменение  65

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) национални изисквания за здравето и безопасността, образованието и обучението на работниците;

Изменение  66

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) система за лицензиране на дейности и съоръжения за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително забрана на експлоатацията на съоръжение за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци без лицензия;

в) система за лицензиране на дейности и съоръжения за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително забрана на експлоатацията на съоръжение за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци без лицензия, и за гарантиране, че всички радиоактивни отпадъци, независимо от техния производител, се управляват по недискриминационен начин;

Изменение  67

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) система за подходящ институционален контрол, регулаторни инспекции, документация и докладване;

г) система за подходящ институционален контрол, регулаторни инспекции, документация и докладване, както и необходимото обучение на работниците, участващи в целия процес, с цел осигуряване и поддържане на здравето и безопасността им на работното място;

Изменение  68

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) мерки за гарантиране на адекватни финансови ресурси в дългосрочен план за дейности и съоръжения, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

Изменение  69

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) мерки за гарантиране, че финансирането, необходимо за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и за разполагането, се определя от компетентния регулаторен орган въз основа на прозрачен процес, който редовно се преразглежда и в процеса на който редовно се провеждат консултации с всички заинтересовани лица;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че финансирането, необходимо за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и за операциите по разполагане, се определя въз основа на ефективен и прозрачен процес, при който на притежателите на лицензия се гарантира право на мнение.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) изчисление на всички разходи, породени от управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Информацията, предоставена в тази връзка, трябва да включва, наред с останалото, институциите, които поемат разходите.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка се поддържа и подобрява, когато е необходимо, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от обосновките на безопасността, както е посочено в член 8, технологичното развитие и резултатите от изследванията.

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка се поддържа и подобрява, когато е необходимо, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от обосновките на безопасността, както е посочено в член 3, точка 9в), най-добрите налични технологии (НДНТ), здравните норми и нормите за безопасност и резултатите от изследванията.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки гарантират, че регулаторните им органи подлежат на демократичен контрол.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Компетентният регулаторен орган притежава правомощията и средствата да извършва редовни оценки, разследвания и контрол на ядрената безопасност и при необходимост да предприема действия по прилагане в съоръженията, дори по време на процеса по извеждане от експлоатация. Здравето и безопасността на работниците, включително на всички подизпълнители, както и наличният персонал и обучението са част от тези оценки.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че основната отговорност за ядрената безопасност при управлението на отработено гориво и на радиоактивни отпадъци се носи от притежателя на лицензията. Тази отговорност не може да се делегира.

(1) Държавите-членки гарантират, че основната отговорност за ядрената безопасност при управлението на отработено гориво и на радиоактивни отпадъци се носи от притежателите на лицензия, на които е възложена цялостната отговорност за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от компетентния орган на съответната държава-членка.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки гарантират, че като част от заявлението за лицензия за извършване на дейност по управление на радиоактивни отпадъци или за експлоатация на съоръжение за погребване, разположено на територията на ЕС, се подготвят обосновка на безопасността и съответна оценка на безопасността и че при необходимост те се актуализират, докато продължава извършването на дейността или съществуването на съоръжението. Обосновката на безопасността и спомагателните оценки на безопасността обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията или затварянето на резервоарите за отработено гориво, съоръжението за съхраняване или съоръжението за погребване, както и дългосрочната безопасност след затварянето, включително чрез пасивни средства, и описват всички аспекти, свързани с безопасността на площадката, проектирането на съоръжението, охлаждащите резервоари за временно съхраняване (включително редовно докладване за количеството на съдържащото се в тях отработено гориво), извеждането от експлоатация на съоръжението или на части от него и управленските мерки за контрол, както и регулаторния контрол. Обосновката на безопасността и спомагателната оценка на безопасността обхващат оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците, включително на тези, наети от подизпълнителите, на уменията и числеността на персонала, необходими за безопасната експлоатация на съоръжението по всяко време, така че да могат да бъдат предприети действия в случай на авария.

Обосновка

Вж. разпоредбите на предишния член 8, сега въведени съответно в член 7 и в определенията.

Изменение  76

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия докладват пред компетентния регулаторен орган и другите имащи отношение компетентни организации и че предоставят на широката общественост достъп до информация, свързана с техните дейности или съоръжения.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности и съоръжения по систематичен и удостоверим начин.

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности - в това число здравето и безопасността на работниците и подизпълнителите и безопасността на техните съоръжения по систематичен и удостоверим начин в съответствие с най-добрите налични технологии (НДНТ). Притежателите на лицензия докладват пред компетентния регулаторен орган и други имащи отношение компетентни организации, представители на техните служители, подизпълнители и широката общественост относно резултатите от своите оценки.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Оценките, посочени в параграф 2, включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до значителни увреждания за работниците и населението поради въздействието на йонизиращи лъчения.

(3) Действията, посочени в параграф 2, подлежат на официално представяне пред компетентния регулаторен орган като част от заявлението за лицензия, което осигурява необходимите гаранции за безопасността на дейността, и включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и физически нападения и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до увреждания за работниците, населението и природната среда поради въздействието на йонизиращи лъчения.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат системи за управление, в които се отдава необходимото първостепенно значение на ядрената безопасност и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган.

(4) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат системи за управление, в които се отдава най-първостепенно значение на ядрената безопасност и сигурност и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган и от тези представители на работниците, които носят конкретна отговорност за здравето и безопасността на работниците.

Обосновка

Загубата на сигурност би могла да има подобни или по-тежки последици от последиците от авариите за здравето на работниците и населението. В интерес на работещите в тази област е те да участват в проверката на стандартите и системите.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия да осигуряват и поддържат адекватни финансови и човешки ресурси за изпълнение на своите задължения във връзка с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, формулирани в параграфи 1—4.

(5) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия да осигуряват и поддържат адекватни финансови и човешки ресурси и в дългосрочен план за изпълнение на своите задължения във връзка с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, формулирани в параграфи 1—4.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензии възможно най-скоро информират трансграничните регионални и местни органи относно своите планове за изграждане на съоръжение за управление на отпадъци, в случай че разстоянието между това съоръжение и националната граница е такова, че е вероятно то да окаже трансгранично влияние по време на изграждането или експлоатацията на съоръжението или след изоставянето му, или в случай на авария или инцидент във връзка със съоръжението.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

заличава се

Обосновка на безопасността

 

(1) Като част от заявлението за лицензия за съоръжение или дейност се подготвят обосновка на безопасността и съответна оценка на безопасността. Според нуждите те се актуализират с течение на развитието на съоръжението или дейността. Обхватът и подробностите на обосновката на безопасността и оценката на безопасността следва да бъдат съизмерими със сложността на операциите и размера на опасностите, свързани със съоръжението или дейността.

 

(2) Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или затварянето на съоръжението за погребване. Обосновка на безопасността следва да посочва стандартите, приложени за тази оценка. Трябва да се обърне внимание дългосрочната безопасност след затварянето и по-специално как тя да се осигурява в най-голямата възможна степен чрез пасивни средства.

 

(3) Обосновката на безопасността за дадено съоръжение следва да описва всички аспекти, свързани с безопасността на площадката, проектирането на съоръжението, управленските мерки за контрол, както и регулаторния контрол. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да показват осигуреното ниво на защита и да представят гаранции на компетентния регулаторен орган и други заинтересовани страни, че изискванията за безопасност ще бъдат изпълнени.

 

(4) Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността се предоставят на компетентния регулаторен орган за одобряване.

 

Обосновка

Вж. член 7, параграф 1а (нов) и определенията в член 3, параграф 9а (нов) и в член 3, параграф 9б (нов).

Изменение  83

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Записване и проследяване във връзка със здравето и безопасността на работниците

 

(1) Държавите-членки създават система за записване и проследяване в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

 

(2) Държавите-членки гарантират, че системата за записване и проследяване е в състояние да конкретизира местоположението и условията на производство, използване, транспортиране, съхраняване или погребване на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

 

(3) Държавите-членки гарантират, че информацията относно работниците, облъчени по време на работата си с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, се съхранява от притежателя на лицензията или от държавен орган, за да бъде възможно проследяването на свързани с работата заболявания в дългосрочен план.

Изменение  84

Предложение за директива

Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8б

 

Процедури и санкции

 

В съответствие с основните принципи държавите-членки гарантират, че в случай на нарушение на задълженията, произтичащи от настоящата директива, се прилагат административни или съдебни процедури, както и санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални на тежестта на неизпълнението на задълженията.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат и доразвиват необходимите експертни знания и умения.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и редовно и превантивно обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат, доразвиват и разпространяват необходимите научни и технологически експертни знания и умения в съответствие с техническия и научния прогрес. Държавите-членки обръщат специално внимание на страните, които са непреки участници на работната площадка, и гарантират, че те получават съвременно, подходящо образование и обучение преди извършването на операции, свързани с радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия могат да прилагат и финансират тези мерки с цел гарантиране на безопасността и здравето на всички страни, участващи в процеса. Образованието и обучението на работниците отговаря на международно признати норми и подобрява цялостната отговорност за здравето и безопасността в ядрената промишленост. Държавите-членки гарантират също така, че националната рамка съдържа разпоредби за насърчаване на по-нататъшните научни изследвания по отношение на съществуващите проекти за погребване.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 9 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва програми за подпомагане на научните изследвания в областта на намаляването на радиоактивните отпадъци и тяхното управление.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими с цел покриване на всички нужни разходи, свързани с извеждането от експлоатация и управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, като по този начин се зачита изцяло отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и се избягва прибягване до помощ от държавата.

Изменение  88

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки гарантират, в съответствие с процедурите, които трябва да бъдат установени на национално равнище:

 

а) правилното извършване на оценка на разходите, свързани със стратегиите за управление на отпадъците, в частност оценка на разходите, свързани с прилагането на дългосрочни управленски решения за ниско-, средно- и високоактивни радиоактивни отпадъци с дълъг период на разпад в зависимост от тяхното естество. Това включва по-конкретно разходите за извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, а по отношение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци - разходите за тяхното окончателно затваряне, поддръжка и наблюдение;

 

б) установяването на резерви за покриване на разходите, посочени в буква а), и целевото отделяне на необходимите активи за специалното обезпечаване на тези резерви;

 

в) извършването на подходящо наблюдение на адекватността на резервите и управлението на активите за покриване на разходите, посочени в буква а), с цел гарантиране на периодично коригиране.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Разходите за погребването се определят по прозрачен начин, публикуват се от държавите-членки и се преразглеждат всяка година. Задълженията, наложени на производителите на радиоактивни отпадъци, се преразглеждат съответно.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Държавите-членки създават или определят национален орган, който е в състояние да осигури експертна оценка на управлението на фондовете и разходите за извеждане от експлоатация, както е посочено в параграф 2. Този орган е независим от източниците на фондовете.

Изменение  91

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. Държавите-членки редовно докладват на Комисията относно заключенията във връзка с действията на съответния национален орган съгласно установените в член 16 условия.

Изменение  92

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на безопасността при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Обосновка

Гарантирането на качеството засяга не само безопасността, но и всички аспекти на управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Изменение  93

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че информацията за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на работниците и на населението. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност други интереси, признати в националното законодателство или съгласно международни задължения, като inter alia сигурността.

(1) Държавите-членки гарантират, че цялата информация за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, която е необходима за опазване на здравето, безопасността и сигурността на работниците и на населението, се предоставя редовно. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, и по-специално Орхуската конвенция. Информацията, касаеща пряко здравето и безопасността на работниците и населението, по-конкретно относно радиоактивните и токсични емисии и облъчването с такива емисии, се прави публично достояние независимо от обстоятелствата.

Изменение  94

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки гарантират публичното оповестяване на информацията относно финансовите средства за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, посочена в член 10, при надлежно отчитане на дела на разходите, направени от производителите.

Изменение  95

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Държавите-членки гарантират, че всички решения относно намиращи се в близост до съседни държави площадки за отработено гориво и радиоактивни отпадъци и тяхното управление включват обществеността и институциите на заинтересованите държави.

Изменение  96

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че на обществеността се предоставят възможности да участва активно в процеса на вземане на решения относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.

заличава се

(вж. следващото изменение, част от текста на Комисията се въвежда в член 12 а (нов), точка 1)

Изменение  97

Предложение за директива

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Участие на обществеността

 

(1)Държавите-членки гарантират, че на представители на обществеността се предоставят ранни възможности за ефективно участие в подготовката или преразглеждането на националните програми за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, чието изготвяне се изисква в съответствие с член 13, и че представители на обществеността имат достъп до тях след изготвянето им. Те предоставят програмите на обществено достъпна интернет страница.

 

(2) За тази цел държавите-членки гарантират, че:

 

а) обществеността е информирана, независимо дали чрез публични съобщения или с други подходящи средства като електронни медии, когато има такива, за всякакви предложения относно подобни програми или за тяхното изменение или преразглеждане, и че съответната информация за такива предложения е направена достояние на обществеността, включително, наред с другото, информация за правото на участие при вземането на решения и относно компетентния орган, към който могат да бъдат отправяни забележки или въпроси;

 

б) представители на обществеността имат право на забележки и на мнения, когато всички възможности са допустими, преди да са взети решенията по програмите;

 

в) за целите на вземането на тези решения се държи точна сметка за резултатите от участието на обществеността;

 

г) след като е прегледал забележките и мненията, изразени от обществеността, компетентният орган полага разумни усилия да я информира за взетите решения и за причините и съображенията, на които се основават тези решения, като включва и информация за процеса на участие на обществеността.

 

(3) Държавите-членки определят обществеността, която има право да участва за целите на параграф 2. Държавите-членки определят в подробности реда и условията за участието на обществеността съгласно настоящия член, така че тя да може да се подготви и да участва ефективно. Предоставят се разумни срокове, които да осигурят достатъчно време за всеки от различните етапи на участие на обществеността, изисквано от настоящия член.

(вж. предходното изменение, част от текста на точка 1 беше първоначално точка 2 от член 12)

Изменение  98

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Националните програми следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на членове 4—12.

(2) Националните програми следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на членове 4—12а.

Изменение  99

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Държавите-членки преразглеждат редовно и актуализират своите национални програми като според нуждите вземат предвид научно-техническия напредък.

(3) Държавите-членки преразглеждат редовно и актуализират своите национални програми, като според нуждите вземат предвид научно-техническия напредък и включват обратна връзка от опита на други държави-членки в управлението на радиоактивни отпадъци, както и резултати от международни партньорски проверки.

Изменение  100

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите-членки възможно най-бързо информират трансграничните регионални и местни органи относно своите национални програми, ако е вероятно тяхното прилагане да има трансгранични последици.

Изменение  101

Предложение за директива

Член 13 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. В рамките на своите национални програми държавите-членки ясно посочват наличните финансови ресурси за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  102

Предложение за директива

Член 14 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) интегрирана, подробна схема за класификация на радиоактивните отпадъци, която обхваща всички стъпки за управление на радиоактивните отпадъци – от тяхното генериране до погребването им;

Обосновка

Вж. препоръка на Комисията от 15 септември 1999 г. относно система за класификация на твърди радиоактивни отпадъци (ОВ L 265, 13.10. 1999 г., стр.37).

Изменение  103

Предложение за директива

Член 14 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) отчет за цялото отработено гориво и радиоактивни отпадъци и прогнози за бъдещите количества, включително тези от извеждане от експлоатация. отчетът трябва ясно да показва местоположението и количеството на материала и, чрез подходяща класификация, нивото на опасност;

(1) въз основа на схемата за класификация, посочена в точка (-1), отчет за цялото отработено гориво и радиоактивни отпадъци и прогнози за бъдещите количества, включително тези от извеждане от експлоатация. Отчетът трябва ясно да показва местоположението и количеството на материала и нивото на опасност, както и произхода на отпадъците;

Изменение  104

Предложение за директива

Член 14 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) концепции и планове за периода след затваряне на съоръжението за погребване, включително времето, през което се поддържа ведомствен контрол, и средствата, които се използват за запазване на познанията за съоръжението в дългосрочен план;

(3) концепции и планове за периода след затваряне на съоръжението за погребване, включително времето, през което се поддържа ведомствен контрол, и средствата, които се използват за гарантиране на наблюдението и поддръжката на съоръжението, както и за запазване на познанията за съоръжението в дългосрочен план;

Изменение  105

Предложение за директива

Член 14 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) описание на оценката на разходите, посочени в член 10, параграф 1а, буква а), и на методите, прилагани при изчисляването на съответните резерви;

Изменение  106

Предложение за директива

Член 14 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) описание на действащата(ите) схема(и) за финансиране, която(ито) гарантира(т), че всички разходи по програмата могат да бъдат посрещнати в съответствие с предвидения график.

(8) описание на възможностите за избор, свързани със състава и управлението на заделените съгласно член 10, параграф 1а, буква б) активи, и действащата(ите) схема(и) за финансиране, която(ито) гарантира(т), че всички разходи по програмата могат да бъдат посрещнати в съответствие с предвидения график и при строго съблюдаване на принципа „замърсителят плаща“.

Изменение  107

Предложение за директива

Член 14 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) задължителна и подлежаща на проверка времева рамка за прилагане на националните програми и спазване на изискванията, посочени в параграфи 1−8 по-горе.

Изменение  108

Предложение за директива

Член 14 – точка 8 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) планове за образование и професионално обучение за поддържане и развитие на експертния опит и умения, необходими за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  109

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Комисията наблюдава спазването на времевите рамки, представени съгласно член 14, точка 8а за прилагането на националните програми на държавите-членки.

Изменение  110

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Комисията ще взема под внимание разясненията на държавите-членки и напредъка по националните програми за управление на отпадъците при вземането на решение относно предоставянето на финансова или техническа помощ по Евратом за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци или при съставянето на становищата си за инвестиционни проекти в съответствие с член 43 от Договора за Евратом.

заличава се

Обосновка

Вж. съображение (42б) ново.

Изменение  111

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Най-малко веднъж на 10 години държавите-членки организират периодични самооценки на своите национална рамка, компетентен регулаторен орган, национална програма и прилагането Й. и отправят покана за международна партньорска проверка на националната рамка, орган и/или програма с цел постигане на високи стандарти в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Резултатите от всички партньорски проверки се докладват на Комисията и на държавите-членки.

(3) Най-малко веднъж на 10 години държавите-членки организират периодични самооценки на своите национална рамка, компетентен регулаторен орган, национална програма и прилагането й и отправят покана за международна партньорска проверка на националната рамка, орган и/или програма с цел постигане на високи стандарти в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Резултатите от всички партньорски проверки се докладват на Комисията, която представя периодичен доклад на Европейския парламент и на Съвета, като разглежда в обобщен вид заключенията, направени в хода на партньорските проверки.

Изменение  112

Предложение за директива

Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Преразглеждане

 

Не по-късно от две години след извършването на партньорски проверки от държавите-членки съгласно член 16, параграф 3, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, който разглежда една повторна оценка на концепцията за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. В частност въпросната повторна оценка отчита въпросите за обратимост и изваждане на отпадъците след поставянето им в площадка за погребване с оглед на научните постижения и допълнителните научни експертни познания в тази област. При необходимост докладът бива последван от преразглеждане на настоящата директива, за да се отразят най-новите технологически изследвания във връзка с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  113

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съответствие с настоящата директива, в срок доТе незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

(1) Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съответствие с настоящата директива, в срок до …*. Те незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

 

*ОВ: Моля въведете дата две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 3 ноември Комисията публикува предложение за директива, която определя правна рамка на ЕС за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (COM(2010)618). Предложението определя конкретни изисквания с цел гарантиране на създаването от страна на държавите-членки на национална регулаторна и организационна рамка, както и на изготвянето на подходящи национални програми за управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци – от тяхното генериране до погребването им.

1. Докладчикът приветства и подкрепя общата схема на предложението:

Европейският парламент винаги е призовавал за хармонизирани стандарти и силно законодателство относно управлението на радиоактивните отпадъци, по-специално със своята резолюция относно „Оценка на Евратом – 50 години европейска политика за атомна енергия“ (1).

За тази цел, след приемането на директивата за ядрена безопасност през юни 2009 г., която обхвана само пряко свързаните с ядрени инсталации съоръжения за съхранение на отработено гориво, настоящото предложение допринася за създаването на последователно основно законодателство с цел гарантиране на безопасността в дългосрочен план при управлението на съществуващите и бъдещите радиоактивни отпадъци, независимо от перспективите за приложения в областта на ядрената енергетика и за несвързани с производството на електроенергия цели.

Докладчикът приветства структурата на предложението, което, следвайки вече съществуващите на международно ниво принципи(2), се възползва от приетия в най-напредналите държави-членки подход и осигурява рамка за по-отговорно управление – с (i) национална рамка, осланяща се на ясно определени задължения и отговорности на всяко действащо лице, (ii) национална програма, която гарантира основните етапи, сроковете и яснотата в процеса на вземане на решения относно радиоактивните отпадъци, и (iii) балансирани правила за прозрачност и предоставяне на информация, надзор и контрол.

2. Докладчикът счита, че следва да се предвидят някои подобрения с оглед на гарантирането на отговорно и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, без да се бави приемането на решенията, които трябва да се вземат сега.

Измежду измененията в проектодоклада, предложени за разглеждане от членовете на тази комисия, тук докладчикът би желал да подчертае следните общи аспекти, представящи неговите главни приоритети:

Ø Окончателно погребване на радиоактивни отпадъци и отработено гориво:

(i) Докладчикът счита, че концепциите и техническите решения относно окончателното погребване, по-специално дълбокото геоложко погребване на отработеното гориво и високоактивните отпадъци, следва да се предвиждат при надлежно спазване на принципа на реверсивност. Целта е да се осигури потенциална възможност за достъп и оползотворяване на отпадъците по технически причини или ако напредъкът в научните изследвания доведе до внезапната поява на нови технологични решения в по-дългосрочен план (като например трансмутацията). Това не възпрепятства затварянето на съоръжението за погребване след определен срок на експлоатация и мониторинг, в случай че бъдещите поколения вземат такова решение. Реверсивността следователно оставя възможност за реализирането на предпазлив напредък при търсенето на най-безопасното решение, като позволява да се увеличават придобитите на етапа на проучванията знания чрез непрекъснато наблюдение и натрупване на опит. Според докладчика тази фаза на реверсивност, без да се отслабва по никакъв начин което и да било окончателно решение на държавно ниво за дълбоко геоложко погребване, би представлявала част от обществената допустимост по отношение на подобно хранилище и е свързана с дългосрочния мониторинг на обекта, както и със съхраняването на данните за него.

(ii) В допълнение, докладчикът внася поредица изменения из целия текст, за да намерят отражение възгледите му за това, че (a) погребването трябва да се извършва, като се следват приети на международно равнище принципи, изисквания и методологии във връзка с безопасността. За целта от голямо значение са въпросите, отнасящи се до обучението, разпространяването на знанията и поддържането на уменията, (б) съществува необходимост от организиране на съответно управление на знанията във всяко хранилище по отношение на операциите, които продължават десетилетия, както и от подготовка на съхраняването на данните за него; наистина решаващи са наблюдението и поддръжката на съоръженията и мониторингът на околната среда след затварянето на съоръжението за погребване, (в) международното сътрудничество е от съществено значение за обмена и разпространяването на придобития опит, като важна роля ще играят и съвместните програми за научноизследователска и развойна дейност. Така, за важни в това отношение се считат отреденото на „международната партньорска проверка” място и обменът на най-добри практики, а националните програми следва да се възползват от този опит.

Ø Финансовите средства:

Тук докладчикът би желал да спомене конкретните парламентарни резолюции относно финансирането на стратегиите за извеждане от експлоатация(3), като припомни по-специално свързаното с вътрешния пазар измерение на този въпрос. При сегашното положение на нещата предложението на Комисията се счита за доста слабо, като няма никакво друго обвързващо задължение за държавите-членки, освен общото – да гарантират наличието на достатъчно финансови средства.

Според докладчика целта на предложението следва да бъде да се гарантира заделянето на финансови средства за изпълнението на изискванията във връзка с извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали, както и управлението, кондиционирането и окончателното погребване на произтичащите от него радиоактивни отпадъци, а също така и отпускането на тези средства при необходимост и тяхното прозрачно управление.

Това е целта на предложените изменения на член 10, определящи по-строги задължения за държавите-членки, които трябва да бъдат прилагани в съответствие с националните им процедури: оценка на разходите, свързани със стратегията за управление на отпадъците; резерви, установени за финансирането на бъдещо извеждане от експлоатация или дейности по управление на отпадъци, и необходимите активи, предназначени за обезпечаването на тези резерви; извършване на подходящо наблюдение на нивата на резервите и управлението на активите; проверки от страна на независим национален орган с цел проверка на това дали приходите, събрани за тези бъдещи дейности, се използват единствено за извеждане от експлоатация или за дейности по управление на отпадъци; редовно докладване от страна на държавата-членка пред Комисията. По-нататъшни изисквания се въвеждат едновременно във връзка със съдържанието на националните програми в член 14.

Ø Развитие на погребването на регионално равнище

Държавите-членки носят крайната отговорност за безопасното управление, включително погребването, на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, които генерират. Докладчикът счита, че спазването на това основно изискване може да бъде съчетано с проучването на съвместно решение за радиоактивните отпадъци между държавите-членки, при условие че то функционира при някои ясно определени строги условия. Въпреки че е жизненоважно всички държави-членки да разработват свои собствени национални програми и да приемат окончателно решение относно отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, докладчикът счита, че предложената директива − в която вече потенциално се признава интересът от намиране на съвместно решение в съображение 37 от нея, следва да определи предварителните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за стартирането на тези съвместни проекти на доброволна основа.

Изследователски проучвания или проекти относно многонационално сътрудничество вече съществуват като например продължаващата работа, извършвана в рамките на Международната агенция за атомна енергия(4), и възобновена във връзка със загрижеността за неразпространение, или чрез работната група на европейската организация за разработване на хранилища (ERDO) (5), която обединява няколко държави-членки(6) за проучване на приложимостта на създаване на многонационална европейска организация за разработване на хранилища. Тези дейности проправят пътя за разработване на методика, структурираща концепцията за общо дълбоко геоложко хранилище, което е безопасно, сигурно и приемливо от социална гледна точка.

Въз основа на тези дейности и като признава, че тази концепция може да представлява интерес при определени обстоятелства, докладчикът обаче счита, че това решение не може да бъде начинът, по който държавите-членки избягват националните си отговорности, както е установено в настоящото предложение, или отлагат приемането на окончателно решение относно управлението на отпадъци. Следователно подобно на националните решения всяка съвместна или регионална инициатива за погребване би могла да бъде описана в съответна национална стратегия, да породи широка обществена консултация и да бъде стартирана след изпълнението на предварителните изисквания, предложени в член 4, особено като се разглеждат стандартите за безопасност, схемите за отговорност и обезпечаването на финансирането за целия срок на действие и за периода след затварянето на съоръжението.

Във връзка с този въпрос възможността за трансграничен превоз на радиоактивни отпадъци, надлежно разрешена въз основа на директивата от 2006 г., трябва да бъде възстановена в разпоредбите на член 4.

Ø Прозрачност и участие на обществеността

Докладчикът счита, че изграждането на консенсус с участие на обществеността е от съществено значение по отношение на разработването и преразглеждането на националната програма в съответствие с Директива 2003/35/ЕО(7). Участието на обществеността води до съгласие и ангажираност, а впоследствие и до социална легитимност на стратегиите за управление на радиоактивни отпадъци.

В член 12а (нов) се въвеждат специфични разпоредби.

Освен това в целия текст се предлагат други подробни изменения, като например промените, свързани с „обосновката на безопасността“, която първоначално присъства в отделен член 8 и чиито разпоредби сега са преместени в съответните членове − определения и член 7 относно „Притежатели на лицензии“, и са променени в съответствие с приложното поле на директивата.

* *

*

(1)

Доклад на г-н Maldeikis, 10 май 2007 г.

(2)

Единна конвенция в рамките на МААЕ за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци („Единна конвенция“) INFCIRC/546 от 24 декември 1997 г. и разработените Стандарти за безопасност.

(3)

Доклад на г-жа Harms относно програмата „Козлодуй“, приет на пленарното заседание, проведено на 20 май 2010 г.

Доклад на г-жа Harms относно „Ядрената безопасност : финансовите средства, предназначени за извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали“ – приет през ноември 2005 г.

(4)

„Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of cooperation“ (Разработване на многонационални хранилища за радиоактивни отпадъци: инфраструктурна рамка и сценарии за сътрудничество) октомври 2004 г., МААЕ-TECDOC-1413

(5)

www.erdo-wg.eu

(6)

Австрия, България, Ирландия, Италия, Нидерландия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения

(7)

Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (15.4.2011)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Докладчик по становище: Jean Lambert

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за директива на Съвета, по което Съветът само се консултира с Парламента, има за правно основание Договора за Евратом. Комисията счита, че Глава 3 и член 2, буква б, както и член 30 от Договора за Евратом представляват солидно правно основание. Докладчикът обаче счита, че това поставя въпроса за приложимостта на определени стандарти, свързани със здравето и безопасността, консултирането с работниците и други закони, произтичащи от Договорите за ЕС, и затова предлага първото изменение, отнасящо се до правното основание. Освен това подобна промяна би означавала Парламентът да участва в процедура на съвместно вземане на решение по този важен въпрос.

Обяснението на Комисията гласи:

„Основният принцип на управление на радиоактивните отпадъци е съхраняване и изолиране от хората и биосферата за периода, през който отпадъците представляват радиационна опасност. Освен това е възприет етичният принцип, че обществото следва да избегне налагането на непосилно бреме върху бъдещите поколения, като това поставя отговорността за подходящото управление на всички съществуващи инсталации върху сегашното поколение, което се е възползвало от електроенергията от АЕЦ и от медицински лечения.“

Предвид значението на „изолирането“ докладчикът предлага приложното поле на Директивата да се разшири, за да включи всички работници, които могат да бъдат отговорни за работа с радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Не може да се допуска, че с военен материал няма да бъдат извършвани манипулации от граждански лица или в граждански инсталации. Докладчикът също така предлага по-обхватна дефиниция на това, което се включва в „радиоактивни отпадъци“ и „отработено гориво“ (член 3), за да бъдат обхванати възможно най-голям брой работници. Манипулациите с отпадъци, използвани през минали периоди, също могат да представляват особен проблем поради влошените условия на съхранение, и това ще трябва да бъде отчетено и подчертано при планирането на безопасността.

Тъй като човешките грешки при управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво могат да имат потенциално фатално отражение, от съществено значение е да съществуват строги стандарти на обучение, безопасност на работното място и инспекции от независими органи. Самите работници или техни представители следва да участват в консултации и да бъдат включвани в разработването и прилагането на процедури за безопасност. Следва да се осигурява непрекъснато обучение за всички работници на места, където се държат опасни материали, или за тези, ангажирани с транспортирането на такива материали: това означава не просто техническият персонал, а всички работници, независимо от продължителността на трудовия им договор или ролята им на обекта. На всяко ниво, свързано с радиоактивни отпадъци, всички работници трябва да разбират потенциалните рискове. Тъй като за работниците, ангажирани с по-опасните вещества, съществуват определени лимити на облъчване, от съществено значение е наличният обучен персонал да е достатъчен и също така е необходимо да има начин да се проследява здравето на работниците. Също така е важно всички подизпълнители да отговарят на строги критерии за безопасност и обучение и да са изцяло способни да извършват поддръжка, строителство или каквато и да е друга работа, която е необходима. Докладчикът внася изменения по всички тези въпроси, включително за отговорността за всяко едно дългосрочно заболяване, свързано с работата, по отношение на необходимите средства.

ИзменениЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и по-специално членове 31 и 32 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 153 от него,

Обосновка

Целта на настоящата директива е да координира националните социални политики в областта на защитата на здравето на работниците от опасности вследствие на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, а не да определя основни стандарти за безопасност, както изисква правното основание на Евратом. Следователно подходящото правно основание е член 153 от ДФЕС (Социална политика).

Изменение  2

Предложение за директива

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 31 и 35 от нея,

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 2, буква б) от Договора се предвижда установяване на единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и на населението.

(1) В член 2, буква б) от Договора за Евратом се предвижда установяване на единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и на населението.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 30 от Договора се предвижда установяване на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

(2) В член 30 от Договора за Евратом се предвижда установяване на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В член 37 от Договора се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.

(3) В член 37 от Договора за Евратом се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда установяване на минимални стандарти за здравето и безопасността на работниците.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. урежда въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда основното право на всеки работник на условия на труд, които опазват неговото здраве и безопасност и зачитат достойнството му.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3г) Съгласно член 35 от Хартата на основните права всеки има право на достъп до здравна профилактика.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) МОТ прие конвенция1 и препоръка2 относно защитата от лъчения при всички дейности, които включват облъчване на работниците с йонизиращи лъчения, и изиска да бъдат предприети подходящи стъпки за гарантиране на ефективната защита на работниците в светлината на наличното до този момент знание.

 

___________________________

1 C115 Конвенция за защитата на работниците от йонизиращи лъчения, 22. 6. 1960.

2 C114 Препоръка за защитата на работниците от йонизиращи лъчения, 22. 6. 1960.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Радиоактивните отпадъци, включително отработено гориво, считано за отпадък, изисква мерки за съхраняване и изолиране от хората и жизнената им среда в дългосрочен план. Специфичното им естество (съдържанието на радионуклиди) изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за тяхното управление. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение, но не и алтернатива на погребването.

(27) Радиоактивните отпадъци, включително отработено гориво, считано за отпадък, изискват подходящи мерки за кондициониране, съхраняване и изолиране от хората и жизнената им среда в дългосрочен план. Специфичното им естество (съдържанието на радионуклиди) изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за тяхното управление. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение, но не и алтернатива на погребването.

Обосновка

Кондиционирането на отпадъците в стабилна форма и подходящото опаковане са основни предварителни условия за безопасно съхраняване и изолиране от биосферата.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ. Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации.

(30) Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ. Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Следователно държавите-членки следва да разработят политика за извеждането от експлоатация, която да гарантира, че съоръженията се разрушават по най-безопасен начин и възможно най-скоро след затварянето им.

Обосновка

Настоящият широк обхват на сроковете за извеждане от експлоатация – от незабавно до след 100 години в различните държави-членки – е недопустим по силата на моралното задължение, посочено в предишното изречение.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 34 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a) Работниците по цялата верига на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци трябва да бъдат защитени, също и чрез законодателство в областта на здравето и безопасността, независимо от тяхната дейност или статут, а дългосрочните последици за здравето и безопасността на работниците трябва да бъдат вземани предвид във всеки инструмент за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34б) При изпълнението на настоящата директива е необходимо да се обърне специално внимание на изложените на риск работници, а при неспазване на законодателството за здравословните и безопасни условия на труд трябва да следват незабавни и строги санкции.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a) Законодателството на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд се прилага също така за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на безопасност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.

(41) Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на безопасност и предпазване на работниците трябва да се основават на комбинация от обучение чрез превантивно обучение, експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

2. Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на най-високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

Обосновка

Винаги следва да се прави позоваване на възможно най-високото ниво на безопасност.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Тя поддържа и насърчава информирането на обществото и неговото участие по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

3. Тя поддържа и насърчава висока степен на информиране на обществото и на неговото участие по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Настоящата директива установява минимални стандарти за държавите-членки, но държавите-членки имат право да налагат по-високи стандарти за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 2 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането до погребването, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности или се управляват в рамките на граждански дейности;

б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането и включително до погребването;

Обосновка

Не е посочено коя рамка се прилага за ядрени съоръжения. Следва да се отбележи, че за военните също работят и граждански лица, които биха могли да разрушават военните съоръжения и да почистват отпадъците. За някои услуги има външни изпълнители. От жизненоважно значение за защитата на гражданите на държавите-членки е всички радиоактивни отпадъци да се управляват съгласно най-високите стандарти за безопасност.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Отпадъци от миннодобивните отрасли, които могат да бъдат радиоактивни и попадат в обхвата на Директива 2006/21/ЕО, не са предмет на настоящата директива.

2. Отпадъци от миннодобивните отрасли, които могат да бъдат радиоактивни и попадат в обхвата на Директива 2006/21/ЕО, също са предмет на настоящата директива.

Обосновка

Всички естествени радиоактивни материали, които се управляват по някакъв начин и които отговарят на критериите за класифициране като радиоактивни отпадъци, трябва също да бъдат предмет на настоящата директива. Няма причина за изключване от обхвата на настоящата директива например на радиоактивните отпадъци от урановите мини и преработването на уран.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива не се прилага за разрешени изхвърляния.

заличава се

Обосновка

В държавите-членки съществуват множество ядрени площадки, най-вече съоръжения за повторна преработка, а също така и съоръжения, замърсени от ядрени аварии, където „разрешените изхвърляния“ създават ситуации, при които операциите за почистване произвеждат радиоактивни отпадъци, които на свой ред трябва да бъдат контролирани и управлявани.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 3 - параграф 1 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. „облъчен работник“ означава всяко лице, което участва в дейност по веригата на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, независимо от неговата дейност или статут;

Изменение 24

Предложение за директива

Член 4 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, включително в дългосрочен план.

г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно толкова дълго, колкото крият риск за хората и за околната среда.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 4 – точка 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) избягва се облъчването на работници и на обществеността с отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

Обосновка

Член 4 не посочва общ принцип за предпазване на работниците и широката общественост.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 4 – точка 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) предприемат се мерки за покриване на бъдещи здравни рискове за облъчени работници, включително непостоянно наетите работници;

Изменение  27

Предложение за директива

Член 4 – точка 2 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв) предприемат се мерки за обхващане на всички работници, които участват в процеса, свързан с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, в това число и непряко участващите работници, като например транспортните работници, работниците от охраната, служителите на въоръжените сили и полицията;

Изменение  28

Предложение за директива

Член 4 – точка 2 – буква г г) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гг) съществува солидарна отговорност за защитата на всички действащи лица, участващи в управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 5 – точка 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) национални изисквания за здравето и безопасността, образованието и обучението на работниците;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 5 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) система за подходящ институционален контрол, регулаторни инспекции, документация и докладване;

г) система за подходящ институционален контрол, регулаторни инспекции, документация и докладване, както и необходимото обучение на работниците, участващи в целия процес, с цел осигуряване и поддържане на здравето и безопасността им на работното място;

Изменение  31

Предложение за директива

Член 5 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) действия за прилагане, включително преустановяване на дейности и изменение или отнемане на лицензия;

д) действия за прилагане, включително преустановяване на дейности и изменение или отнемане на лицензия, за, inter alia, нарушения на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд спрямо засегнатите работници;

Обосновка

Съоръженията за управление на отпадъците следва да понасят санкции, ако не спазват здравните стандарти и стандартите за безопасност.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 6 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки гарантират, че регулаторният орган подлежи на демократичен контрол.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 6 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Компетентният регулаторен орган притежава правомощията и средствата да извършва редовни оценки, разследвания и контрол на ядрената безопасност и при необходимост да предприема действия по прилагане в съоръженията, дори по време на извеждане от експлоатация. Здравето и безопасността на работниците, включително на всички подизпълнители, както и наличният персонал и обучението трябва да бъдат част от тези оценки.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 6 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Оценката на здравето и безопасността на работниците, посочена в параграф 3а, се извършва в сътрудничество с органите, отговорни за здравето и безопасността на работниците.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 6 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. Държавите-членки гарантират, че компетентният регулаторен орган притежава правомощия да разпорежда преустановяване на работата, в случай че безопасността не е гарантирана.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 6 – точка 3 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г. Компетентният регулаторен орган докладва на държавите-членки и на съответните компетентни организации, на притежателите на лицензии, на представителите на работниците на притежателя на лицензия, на подизпълнителите и на широката общественост относно резултатите от своите оценки.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 6 – точка 3 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3д. Държавите-членки гарантират, че компетентният регулаторен орган създава или определя орган, който е отговорен за съхраняването за период от поне 50 години на данни, свързани с работници, участвали в манипулирането на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, и за събирането на данни независимо от работодателя или подизпълнителя, в съответствие с приложимите правила за защита на данните, и който трябва да предоставя информация на съответните работници и техните роднини по низходяща линия.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 7 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности и съоръжения по систематичен и удостоверим начин.

2. Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности, включително здравето и безопасността на работниците и подизпълнителите и безопасността на своите съоръжения, по систематичен и удостоверим начин. Притежателите на лицензия докладват на компетентния регулаторен орган и на други съответни компетентни организации, на представителите на работниците на притежателя на лицензията, на подизпълнителите и на широката общественост относно резултатите от техните оценки.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 7 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Оценките, посочени в параграф 2, включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до значителни увреждания за работниците и населението поради въздействието на йонизиращи лъчения.

3. Оценките, посочени в параграф 2, включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и физически нападения и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до значителни увреждания за работниците и населението поради въздействието на йонизиращи лъчения.

Обосновка

Терористичните атаки, особено с помощта на вътрешни хора, могат да имат изключително тежки последици за безопасността и здравето на работниците и обществеността.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 7 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат системи за управление, в които се отдава необходимото първостепенно значение на ядрената безопасност и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган.

4. Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат системи за управление, в които се отдава необходимото първостепенно значение на ядрената безопасност и сигурност и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган и от тези представители на работниците, които носят конкретна отговорност за здравето и безопасността на работниците.

Обосновка

Загубата на сигурност би могла да има подобни или по-тежки последици, отколкото авариите, за здравето на работниците и обществеността. В интерес на работещите в тази област е те да участват в проверката на стандартите и системите.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 7 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия са в състояние да обезпечат и приложат стандартите за здраве и безопасност на работното място към всички работници, участващи в процеса, и гарантират, че по време на целия процес те получават необходимото им обучение съобразно научните достижения.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или затварянето на съоръжението за погребване. Обосновка на безопасността следва да посочва стандартите, приложени за тази оценка. Трябва да се обърне внимание дългосрочната безопасност след затварянето и по-специално как тя да се осигурява в най-голямата възможна степен чрез пасивни средства.

2. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или затварянето на съоръжението за погребване. Обосновка на безопасността следва да посочва стандартите, приложени за тази оценка. Трябва да се обърне внимание дългосрочната безопасност след затварянето и по-специално как тя да се осигурява в най-голямата възможна степен чрез пасивни средства. Обосновката на безопасността и подкрепящата я оценка на безопасността включват оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците, в това число на тези, които са назначени от подизпълнителите, както и на изискваните равнища на умения и на броя на служителите, необходими за безопасното функциониране на съоръжението по всяко време, така че да може да се предприемат подходящи действия в случай на авария.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 8 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността се предоставят на компетентния регулаторен орган за одобряване.

4. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността се предоставят на компетентния регулаторен орган за одобряване. Преди оценките на безопасността да бъдат предоставени на компетентния регулаторен орган, представителите на заинтересованите работници се уведомяват и с тях се провеждат консултации.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 8 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Обосновката на безопасността обхваща не само информация за площадката, но и за всички свързани въпроси, като например транспортирането на радиоактивни отпадъци до нея или преместването на отработено гориво от нея.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

Записване и проследяване във връзка със здравето и безопасността на работниците

 

1. Държавите-членки създават система за записване и проследяване в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

 

2. Държавите-членки гарантират, че системата за записване и проследяване е в състояние да конкретизира местоположението и условията на производство, използване, транспортиране, съхраняване или погребване на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

 

3. Държавите-членки гарантират, че информацията относно работниците, облъчени по време на работата си с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, се съхранява от притежателя на лицензията или от държавен орган, за да бъде възможно проследяването на свързани с работата заболявания в дългосрочен план.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8б

 

Процедури и санкции

 

В съответствие с основните принципи държавите-членки гарантират, че в случаи на нарушение на задълженията, произтичащи от настоящата директива, се прилагат административни или съдебни процедури, както и санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални на тежестта на неизпълнението на задълженията и на уврежданията, нанесени на работниците.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат и доразвиват необходимите експертни знания и умения.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и редовно и превантивно обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат и доразвиват необходимите експертни знания и умения в съответствие с техническия и научния прогрес. Държавите-членки обръщат специално внимание на страните, които са непреки участници на работната площадка, и гарантират, че те получават съвременно, подходящо образование и обучение преди извършването на операции, свързани с радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия могат да прилагат и финансират тези мерки с цел гарантиране на безопасността и здравето на всички страни, участващи в процеса.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци, на въпросите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, и на професионалните заболявания, които могат да възникнат вследствие на дългосрочно излагане на радиоактивни емисии.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на безопасността при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че се създават и редовно изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството, в това число образование и обучение, по отношение на безопасността при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 12 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че информацията за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на работниците и на населението. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност други интереси, признати в националното законодателство или съгласно международни задължения, като inter alia сигурността.

1. Държавите-членки гарантират, че цялата информация за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, която е необходима за опазване на здравето, безопасността и сигурността на работниците и на населението, се предоставя редовно. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност други интереси, признати в националното законодателство или съгласно международни задължения, като inter alia сигурността. Информацията, касаеща пряко здравето и безопасността на работниците и обществеността (по-конкретно за радиоактивните и токсични емисии и облъчването с такива емисии), се оповестява публично независимо от обстоятелствата.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 14 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. концепции, планове и технически решения от генерирането до погребването;

2. концепции, планове и технически решения от генерирането до погребването; отдава се висок приоритет на съхраняваните във временни резервоари радиоактивни отпадъци и отработено гориво, използвани през минали периоди, в частност по отношение на тяхното отражение върху здравето и безопасността на работниците;

Обосновка

В продължение на десетилетия е толерирана липсата на подходящо кондициониране и съхранение за големи количества радиоактивни отпадъци. Определени отработени горива, съхранявани в басейни, са особено уязвими за физическо нападение. Спешно необходимо и от решаващо значение е извършването на саниране, за да се избегне неумишлено облъчване на персонала и обществеността.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 14 - параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. оценка на разходите по програмата и съответна основа и хипотези за тази оценка, които трябва да включват графична зависимост, построена като функция на времето;

7. подробни планове относно броя на инспекциите, средствата за инспекциите и обучението на инспектиращите органи;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.4.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Emilie Turunen, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Tunne Kelam, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Herczog, María Muñiz De Urquiza


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (14.4.2011)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци

(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

Докладчик по становище: Pavel Poc

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предлаганата директива определя правна рамка на ЕС за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. В нея се преразглежда предложението на Комисията за Директива (Евратом) на Съвета относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци(1).

Всички държави-членки имат радиоактивни отпадъци. Така, независимо от бъдещето на ядрената енергетика и неенергийните приложения, за да се осигури безопасност в дългосрочен план, като крайна точка в управлението на съществуващите и бъдещите радиоактивни отпадъци е необходимо прилагането на погребване.

Като цяло, всяка година в ЕС се произвеждат 40 000 куб.м. радиоактивни отпадъци, като приблизително 80% от генерираните обеми съставляват краткоживеещи нискоактивни радиоактивни отпадъци, около 5% – дългоживеещи нискоактивни радиоактивни отпадъци, а високоактивните отпадъци, които включват както залети в стъклена матрица отпадъци от преработване на отработено гориво, така и отработено гориво, считано за отпадък, съставляват по-малко от 10%.

Резюме на предложението на Комисията

Според характеристиките на отпадъците се изискват специфични мерки за защита на хората и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения. Основният принцип на управление на радиоактивните отпадъци е съхраняване и изолиране от хората и биосферата за периода, през който отпадъците представляват радиационна опасност. В дългосрочен план защита срещу всички потенциални опасности може да гарантира само погребването със своите характерни пасивни характеристики по отношение на безопасността. За високоактивните отпадъци (ВАО) има световен научно-технически консенсус, че дълбокото геоложко погребване представлява най-безопасният и най-устойчив вариант.

Въпреки този факт обаче понастоящем в нито една държава-членка няма съоръжения за окончателното погребване на високоактивни и дългоживеещи радиоактивни отпадъци, генерирани от използването на ядрена енергия. Нито една площадка за окончателно погребване не е била създадена за повече от 50 години – откакто съществува ядрената промишленост – и понастоящем радиоактивните отпадъци се съхраняват временно в съоръжения за временно съхраняване на радиоактивни отпадъци.

Крайната отговорност за управлението на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци се носи от отделните държави-членки. Освен това е възприет етичният принцип, че обществото следва да избегне налагането на непосилно бреме върху бъдещите поколения, като това поставя отговорността за подходящото управление на всички съществуващи инсталации върху сегашното поколение, което се е възползвало от електроенергията от АЕЦ и от медицински лечения.

Независимо от тези съображения, на повечето страни все още предстои да вземат ключови решения по отношение на управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, на всички етапи от генерирането до погребването, изисква национална рамка, която гарантира политически ангажименти, ясно разпределение на отговорностите, както и подсигуряване, при необходимост, на наличието на достатъчно научни, технически и финансови ресурси. Предвид много чувствителния характер на проблема трябва също да бъдат осигурени публични информация и участие в процеса на вземане на решения.

Главната цел на настоящото предложение следователно е да се създаде правна рамка на ЕС за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци като неразделна част от безопасното използване на ядрената енергия за производство на електроенергия и на йонизиращите лъчения в медицината, промишлеността, селското стопанство, изследванията и образованието.

Становището на докладчика

Докладчикът приветства проекта на предложение за директива на Съвета, тъй като то ще помогне на държавите-членки да вземат необходимите политически решения за създаване и изпълнение на национални програми, по-специално по отношение на отговорното и безопасно управление на отработено гориво и високоактивни радиоактивни отпадъци.

Трябва да се обърне специално внимание на гарантирането на това, предлаганата директива да съответства на съществуващото европейско законодателство. Настоящите промишлени практики и съществуващата консенсусна позиция сред международните експерти следва да бъдат взети предвид.

Тъй като е насочено към устойчивото използване на ядрената енергия, предложението за директива не следва да изключва възможността за използване в дългосрочен план занапред на радиоактивни материали и не следва да води до повторно класифициране на материал за повторна употреба като радиоактивен отпадък.

Налице е много широк международен консенсус между техническите експерти, че геоложкото погребване е най-подходящият метод за дългосрочно управление на най-опасните форми на твърди и втвърдени радиоактивни отпадъци. Въпреки това обаче ще са нужни години на научни изследвания, за да могат да бъдат проектирани и използвани тези хранилища. В тази връзка трябва да бъдат поддържани и финансово подпомагани научните изследвания и техническото развитие.

Споразумения относно износ на радиоактивни отпадъци, които са били сключени между отделните държави, трябва да се разглеждат за всеки случай поотделно, а не да се забраняват. Наистина съществуват някои специфични случаи, при които държави-членки изпращат/са изпращали отработено гориво за преработка в държави извън ЕС, като част от генерираните остатъчни отпадъци остава в приемната държава; по-същия начин държави-членки, които извършват дейности по преработка, следва да имат правото да изпращат остатъчните отпадъци в държавите, където отработеното гориво е било първоначално генерирано.

Обосновката на безопасността не трябва да бъде предмет на настоящото предложение за директива на Съвета, освен ако не се отнася единствено до обосновка на безопасността във връзка със съоръженията за погребване на радиоактивни отпадъци.

Докладчикът е убеден, че независимо от конкретните политики в държавите-членки погребването на радиоактивните отпадъци е актуален въпрос, който е налице и очаква да бъде решен. Обсъждането на предлаганата директива следва да запази своя технически характер и не следва да се превръща в поле за политически битки относно бъдещето на ядрената енергетика.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда предоставя права на обществеността и налага на страните по нея и на обществените органи задължения относно достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда, които включват управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Експлоатацията на ядрените реактори генерира също така отработено гориво. Всяка държава-членка може да определи своята политика за горивния цикъл, като счете отработеното гориво за ценен ресурс, който може да бъде преработен, или да реши да го отстранява като отпадък. Който и вариант да бъде избран, трябва да се вземе предвид погребването на високоактивните отпадъци, резултат от разделянето при преработката на отработеното гориво, или погребването на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.

(25) Експлоатацията на ядрените реактори, както и тяхното извеждане от експлоатация, генерира също така отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Всяка държава-членка може да определи своята политика за горивния цикъл, като счете отработеното гориво за ценен ресурс, който може да бъде преработен, или да реши да го отстранява като отпадък. Който и вариант да бъде избран, трябва да се вземе предвид крайното съхраняване или погребването на високоактивните отпадъци, резултат от разделянето при преработката на отработеното гориво, или погребването на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a) Отработеното гориво, което се съхранява като запас, представлява допълнителен потенциален източник на радиоактивност в околната среда, по-специално ако охлаждащите резервоари вече не са покрити, както се случи неотдавна във Фукушима.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a) Рисковете от погребването на радиоактивните отпадъци проличаха при аварията във Фукушима, а подобни аварии би могло да възникнат в съществуващи съоръжения или в съоръжения в процес на изграждане на територията на Съюза и неговите съседни държави, при които съществува висок риск от земетресения или цунами, като в Akkuyu (Турция). Съюзът трябва да предприеме подходящи мерки за предотвратяване на погребването на радиоактивни отпадъци в тези райони.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Типичната концепция за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци е да се погребват близо до повърхността. След 30 години изследвания на техническо ниво е широко възприето, че дълбокото геоложко погребване представлява най-безопасният и най-устойчив вариант за крайна точка на управлението на високоактивни отпадъци и отработено гориво, считано за отпадък. Следователно трябва да се премине към извършване на погребване.

(29) Типичната концепция за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци е да се погребват близо до повърхността. След 30 години изследвания на техническо ниво е широко възприето, че дълбокото геоложко погребване би могло да представлява най-безопасният и най-устойчив вариант за крайна точка на управлението на високоактивни отпадъци и отработено гориво, считано за отпадък. Може да се премине към извършването му, в случай че бъдат разрешени останалите въпроси във връзка с безопасността.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ. Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации.

(30) Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ. Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Поради това държавите-членки трябва да създадат политика за извеждане от експлоатация, която да гарантира, че съоръженията се демонтират по най-безопасния начин възможно най-скоро след тяхното затваряне.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За отговорното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, всяка държава-членка трябва да създаде национална рамка, която да осигурява политически ангажименти и поетапно вземане на решения, прилагани чрез подходящо законодателство, регулиране и организация с ясно разпределение на отговорностите.

(31) За отговорното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, всяка държава-членка трябва да създаде национална рамка, която да гарантира политически ангажименти и поетапно вземане на решения в съответствие с Орхуската конвенция, прилагани чрез подходящо законодателство, регулиране и организация с ясно разпределение на отговорностите.

Обосновка

Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Следва да бъде създадена национална програма, за да се гарантира транспонирането на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички необходими стъпки на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от генерирането до погребването. Същата следва да включва всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивни отпадъци. Националната програма може да бъде базов документ или набор от документи.

(33) Следва да бъде създадена национална програма, за да се гарантира транспонирането на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички необходими стъпки на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от генерирането до погребването. Същата следва да включва всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивни отпадъци и отработено гориво и следва да спазва принципите, залегнали в Орхуската конвенция. Националната програма може да бъде базов документ или набор от документи.

Обосновка

Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a) Работниците по цялата верига на управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци трябва да носят защитно облекло, независимо от своята дейност или положение. Дългосрочните последици за здравето и безопасността на работниците трябва да бъдат отчитани във всеки инструмент за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 34 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34б) При прилагането на настоящата директива следва да се обърне специално внимание на работниците, изложени на риск. При неспазване на законодателството в областта на здравето и безопасността следва да се налагат незабавни и строги санкции.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Прозрачността при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е важна. Тя следва да бъде осигурена чрез изискване за ефективно информиране на обществеността и възможности за участие на всички заинтересовани страни в процесите на вземане на решения.

(35) При управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци следва да се спазва Орхуската конвенция. Това означава да се гарантира на обществеността и на всички заинтересовани страни достъп до цялата информация относно погребването и да се посочи, че обществеността и всички заинтересовани страни трябва да участват на ранен етап в процесите на вземане на решения. В случай на отказ за предоставяне на информация във връзка с решенията, които се обхващат от изискването за участие на обществеността, и по принцип в случай на нарушение на законодателството в областта на околната среда, всяко физическо или юридическо лице има право да възрази и заведе съдебно дело.

Обосновка

Като страна по Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда Европейският съюз е поел ангажимент да спазва принципите на тази международна конвенция и ги е включил в Директива 2003/35/EО от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, е вариант, който носи потенциални ползи, когато е на основата на споразумения между засегнатите държави-членки.

(37) Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, е рентабилен вариант, който носи потенциални ползи, когато е на основата на споразумения между засегнатите държави-членки.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на безопасност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.

(41) Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на защита на здравето и околната среда, безопасност и прозрачност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

(2) Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на най-високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) всички етапи на управлението на отработено гориво, когато отработеното гориво е резултат от експлоатацията на граждански ядрени реактори или се управлява в рамките на граждански дейности;

a) всички етапи на управлението на отработено гориво, включително превозването, когато отработеното гориво е резултат от експлоатацията на граждански ядрени реактори или се управлява в рамките на граждански дейности;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането до погребването, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности или се управляват в рамките на граждански дейности;

б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането до окончателното съхраняване или погребването, включително транспортирането;

Изменение  17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „управление на радиоактивни отпадъци“ означава всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването или погребването на радиоактивни отпадъци, с изключение на превозването извън площадката;

(7) „управление на радиоактивни отпадъци“ означава всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването или погребването на радиоактивни отпадъци, включително наблюдението на тези дейности и последващата поддръжка на съоръженията за временно или окончателно съхраняване на радиоактивни отпадъци, включително превозването извън площадката;

Изменение  18

Предложение за директива

Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) „управление на отработено гориво“ означава всички дейности, които са свързани с манипулирането, съхраняването, преработването или погребването на отработено гориво, с изключение на превозването извън площадката;

(11) „управление на отработено гориво“ означава всички дейности, които са свързани с манипулирането, съхраняването, включително в резервоари за временно съхраняване, преработването или погребването на отработено гориво, включително превозването извън площадката;

Изменение  19

Предложение за директива

Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) „съхраняване“ означава помещаване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, с намерение за изваждане;

(13) „съхраняване“ означава помещаване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, с конкретна възможност за изваждане в дългосрочен план;

Изменение  20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното практически възможно равнище по отношение както на активността, така и на количеството, посредством подходящи конструктивни мерки и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторната употреба на традиционните материали;

a) генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното практически възможно равнище по отношение както на активността, така и на количеството, посредством използване на икономически, социални и екологично устойчиви алтернативи, когато съществуват такива, подходящи конструктивни мерки и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторната употреба на традиционните материали;

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, включително в дългосрочен план.

г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, доколкото те крият риск за хората и за околната среда;

Изменение  22

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) се избягва излагането на работниците, населението и околната среда на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

Изменение  23

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) се предприемат мерки за покриване на бъдещи рискове за околната среда и здравето на работниците и населението, изложени на риск;

Изменение  24

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Радиоактивните отпадъци се погребват в държавата-членка, в която са генерирани, освен ако са сключени споразумения между държавите-членки да използват съоръжения за погребване в една от тях.

(3) Радиоактивните отпадъци се погребват в държавата-членка, в която са генерирани, освен ако доброволно са сключени споразумения между държавите-членки да използват съоръжения за съхраняване или погребване в една от тях.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Настоящата директива не засяга правото на държава-членка или на предприятие в тази държава-членка, в която:

 

a) радиоактивните отпадъци трябва да се превозват за преработване; или

 

б) трябва да се превозва друг материал с цел извличане на радиоактивни отпадъци,

 

да върне радиоактивните отпадъци в страната на произход след тяхното третиране. Тя не засяга и правото на държава-членка или на предприятие в тази държава-членка, в която отработено гориво ще се превозва за преработване, да върне в страната на произход радиоактивните отпадъци, извлечени в резултат от преработването.

Обосновка

Сключени между отделни държави споразумения относно износа на радиоактивни отпадъци трябва да се разглеждат поотделно за всеки един случай, а не да се забраняват. Директивата не трябва да поражда правна несигурност по отношение на връщането на крайните отпадъци след преработване на отработеното гориво на държавата, в която е използвано ядреното гориво, и трябва да съответства изцяло на Директива 2006/117/Евратом на Съвета относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Радиоактивните отпадъци не се погребват в области с висок сеизмичен риск и риск от цунами.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) действия за прилагане, включително преустановяване на дейности и изменение или отнемане на лицензия;

д) действия за прилагане, включително преустановяване на дейности и изменение или отнемане на лицензия, за, наред с другото, нарушения на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд на засегнатите работници;

Изменение  28

Предложение за директива

Член 5 – точка 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa) мерки за гарантиране, че финансирането, необходимо за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и за целите на разполагането, се определя от компетентния регулаторен орган въз основа на прозрачен процес, на който редовно се прави преглед и в който притежателят на лицензия взема участие по всяко време.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да гарантира, че финансирането, необходимо за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и за целите на разполагането, се определя въз основа на ефективен и прозрачен процес, при който на притежателите на лицензия се гарантира правото да изразят своето мнение.

Изменение  29

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка се поддържа и подобрява, когато е необходимо, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от обосновките на безопасността, както е посочено в член 8, технологичното развитие и резултатите от изследванията.

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка се поддържа и подобрява, когато е необходимо, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от обосновките на безопасността, както е посочено в член 8, най-добрите налични технологии (НДНТ) и резултатите от изследванията.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Националните програми подлежат на оценки на социално-икономическото и екологично въздействие и гарантират, че не съществува риск от изтичане на уран.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Компетентният регулаторен орган ще разполага с правомощия и ресурси редовно да извършва оценки, проучване и контрол на ядрената безопасност и когато е необходимо, действия по прилагането им в съоръженията дори по време на извеждане от експлоатация. Част от тези оценки ще бъдат здравословните и безопасни условия на труд на работниците, включително подизпълнителите, както и числеността и обучението на персонала.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Държавите-членки гарантират, че компетентният регулаторен орган има правомощия да издава заповед за преустановяване на дейностите, в случай че безопасността не е гарантирана.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Компетентният регулаторен орган ще докладва на държавите-членки и на съответните компетентни организации, притежатели на лицензии, представители на работниците на притежателя на лицензия, подизпълнители и населението относно резултатите от своите оценки.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Държавите-членки определят момента, в който отговорността за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се прехвърля от притежателя на лицензия на органа, упълномощен да отговаря за това управление съгласно националното право.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да посочи ясно точния момент, в който отговорността за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се прехвърля от притежателя на лицензия на органа, упълномощен да отговаря за неговото дългосрочно управление. Това е така поради факта, че радиоактивният материал може да се прехвърля преди края на жизнения цикъл на ядрено съоръжение, като в този случай от притежателя на лицензия не може да се търси отговорност за материал, който вече не се съхранява в съоръжението.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности и съоръжения по систематичен и удостоверим начин.

(2) Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности, включително здравето и безопасността на работниците и подизпълнителите и безопасността на своите съоръжения, по систематичен и удостоверим начин. Притежателите на лицензия докладват на компетентния регулаторен орган и на другите съответни компетентни организации, представители на техните служители, подизпълнители и населението относно резултатите от своите оценки.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Оценките, посочени в параграф 2, включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до значителни увреждания за работниците и населението поради въздействието на йонизиращи лъчения.

(3) Оценките, посочени в параграф 2, включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и физически нападения и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до значителни увреждания за работниците и населението поради въздействието на йонизиращи лъчения.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензии информират трансграничните регионални и местни органи на управление относно своите планове за изграждане на съоръжение за управление на отпадъци възможно най-скоро, в случай че това съоръжение е разположено на разстояние от националната граница, където е възможно трансгранично влияние по време на изграждането, експлоатацията или след изоставяне на съоръжението или в случай на авария във връзка със съоръжението.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Маркиране и документиране

 

Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия маркират контейнерите и документират погребването на отработено гориво и радиоактивни отпадъци по начин, който не се влияе от атмосферните условия. Документацията включва както химичния, токсичен и радиологичен състав на материала, така и посочване на факта дали той е в твърдо, течно или газообразно състояние.

Обосновка

Това има за цел да информира бъдещите поколения дали контейнерите са пълни с ценни суровини и/или опасни вещества.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или затварянето на съоръжението за погребване. Обосновка на безопасността следва да посочва стандартите, приложени за тази оценка. Трябва да се обърне внимание дългосрочната безопасност след затварянето и по-специално как тя да се осигурява в най-голямата възможна степен чрез пасивни средства.

(2) Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или експлоатацията на резервоари за отработено гориво, съоръжение за окончателно съхраняване, или експлоатацията и затварянето на съоръжението за погребване. Обосновка на безопасността следва да посочва стандартите, приложени за тази оценка. Трябва да се обърне внимание на дългосрочната безопасност след затварянето и по-специално как тя да се осигурява в най-голямата възможна степен чрез пасивни средства. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността обхващат оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците, включително наетите от подизпълнителите, на уменията и числеността на персонала, необходими за безопасната експлоатация на съоръжението по всяко време, така че да бъдат предприети действия в случай на авария.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Обосновката на безопасността за дадено съоръжение следва да описва всички аспекти, свързани с безопасността на площадката, проектирането на съоръжението, управленските мерки за контрол, както и регулаторния контрол. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да показват осигуреното ниво на защита и да представят гаранции на компетентния регулаторен орган и други заинтересовани страни, че изискванията за безопасност ще бъдат изпълнени.

(3) Обосновката на безопасността за дадено съоръжение следва да описва всички аспекти, свързани с безопасността на площадката, проектирането на съоръжението, извеждането от експлоатация на съоръжението или на части от него и управленските мерки за контрол, както и регулаторния контрол. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да показват осигуреното ниво на защита и да представят гаранции на компетентния регулаторен орган и други заинтересовани страни, че изискванията за безопасност ще бъдат изпълнени.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат и доразвиват необходимите експертни знания и умения.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат и доразвиват необходимите експертни знания и умения в съответствие с научно-техническия напредък.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва програми за подпомагане на научните изследвания в областта на намаляването на радиоактивните отпадъци и тяхното управление.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци, и на въпросите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд и професионалните заболявания, които могат да възникнат в дългосрочен план след излагане на радиоактивни вещества, съгласно принципа „замърсителят плаща“.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на безопасността при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Обосновка

Гарантирането на качеството засяга не само безопасността, но и всички аспекти на управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че информацията за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на работниците и на населението. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност други интереси, признати в националното законодателство или съгласно международни задължения, като inter alia сигурността.

(1) Държавите-членки гарантират, че работниците и населението имат достъп до информацията за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и за изграждането на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган редовно, подходящо и ефективно предоставя на всички физически и юридически лица, при поискване, актуална информация относно погребването на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Всяка държава-членка гарантира, че компетентните регулаторни органи предоставят консултации на всички физически и юридически лица относно начина за получаване на достъп до информация. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, и по-специално Орхуската конвенция. Информацията, касаеща пряко здравето и безопасността на работниците и обществеността (по-конкретно за радиоактивните и токсични емисии и облъчването с емисии), се прави публично достояние независимо от обстоятелствата.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Процедурите за обществено участие включват разумни графици за различните етапи, като позволяват достатъчно време за информиране на обществеността и позволяват на обществеността да се подготви и участва ефективно в процеса на вземане на решения.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Всяка държава-членка гарантира, че при процеса на вземане на решение се отчита резултатът от общественото участие.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Държавите-членки възможно най-скоро информират трансграничните регионални и местни органи относно своите национални програми, когато е възможно тяхното прилагане да има трансгранично влияние.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В рамките на своите национални програми държавите-членки ясно посочват наличните финансови ресурси за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Комисията ще взема под внимание разясненията на държавите-членки и напредъка по националните програми за управление на отпадъците при вземането на решение относно предоставянето на финансова или техническа помощ по Евратом за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци или при съставянето на становищата си за инвестиционни проекти в съответствие с член 43 от Договора за Евратом.

(4) Комисията ще взема под внимание нотификациите на държавите-членки и напредъка по националните програми за управление на отпадъците при вземането на решение относно предоставянето на финансова или техническа помощ по Евратом за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци или при съставянето на становищата си за инвестиционни проекти в съответствие с член 43 от Договора за Евратом.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

12

17

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Tadeusz Cymański, Matthias Groote, Riikka Manner, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Bart Staes, Marianne Thyssen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox

(1)

Първоначално предложение на Комисията от 2003 г. (COM 2003/32, окончателен) и преработена версия от 2004 г. (COM (2004)526, окончателен).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.5.2011

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

6

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Vicky Ford, Rebecca Harms, Jolanta Emilia Hibner, Ивайло Калфин, Владко Тодоров Панайотов, Mario Pirillo, Algirdas Saudargas, Peter Skinner, Hannes Swoboda

Последно осъвременяване: 15 юни 2011 г.Правна информация