Procedura : 2010/0254(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0224/2011

Teksty złożone :

A7-0224/2011

Debaty :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Głosowanie :

PV 14/12/2011 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0567

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 326kWORD 464k
9 czerwca 2011
PE 456.779v03-00 A7-0224/2011

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Andres Perello Rodriguez

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0490),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0278/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 stycznia 2011 r.(1),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0224/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W celu poprawienia swobodnego przepływu soków owocowych i niektórych podobnych produktów na terytorium Unii Europejskiej, w dyrektywie Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Przepisy te należy dostosować w celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosowanych normach międzynarodowych, w szczególności normy Codex dotyczącej soków owocowych i nektarów (Codex Stan 247-2005), która została przyjęta przez Komisję Codex Alimentarius na 28 posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i kodeksu zasad postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN).

(1) Aby chronić interesy konsumentów i dostarczyć im jak najwięcej informacji i zadbać o to, by soki owocowe były wyraźnie oznakowane, a konsumenci mieli możliwość rozróżnienia między różnymi rodzajami produktów, oraz aby ułatwić swobodny przepływ soków owocowych i niektórych podobnych produktów na terytorium Unii Europejskiej, w dyrektywie Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi1 ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Należy wyjaśnić pojęcia i określić wyraźnie zróżnicowane kategorie z myślą o dostosowaniu przepisów do postępu technicznego i zmian w stosowanych normach międzynarodowych, w szczególności normy Codex dotyczącej soków owocowych i nektarów (Codex Stan 247-2005), która została przyjęta przez Komisję Codex Alimentarius na 28 posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i kodeksu zasad postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN). Wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie powinny mieć zastosowanie na równych zasadach zarówno do produktów wytworzonych w Unii, jak i do produktów importowanych.

 

_______________

 

1 Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zwolennikiem proponowanej przez Komisję podstawy prawnej (art. 43) i podkreśla rolę przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, która zadba o aspekty dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz jakości soków i podobnych produktów, których oznakowanie należy zmienić, aby rozwiać wszelkie wątpliwości mogące wprowadzić konsumentów w błąd.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych5, w szczególności jej art. 7 ust. 2 i 5, powinno się stosować z zastrzeżeniem określonych warunków. Należy wyraźnie wskazać, w jakich przypadkach produkt jest mieszanką soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z koncentratu oraz, jeśli chodzi o nektar owocowy, w jakich przypadkach otrzymuje się go całkowicie lub częściowo z zagęszczonego produktu. Lista składników na etykiecie zawiera nazwy zarówno soków owocowych, jak i soków owocowych otrzymanych z koncentratów.

(3) Nie naruszając przepisów dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych1, konieczna jest zmiana szczegółowych przepisów dyrektywy 2001/112/WE dotyczących etykietowania soków owocowych i podobnych produktów w celu uwzględnienia nowych przepisów dotyczących dopuszczalnych składników, takich jak przepisy dotyczące dodawania cukru, który nie jest już dozwolony w sokach owocowych. Należy zakazać używania nazw mylących lub dwuznacznych, m.in. takich jak „naturalny sok”, sugerujących wytwarzanie soków ze świeżych owoców w sytuacji, gdy nie odpowiada to prawdzie.

 

______________

 

Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Zwrot „bez dodatku cukru” jest stosowany w odniesieniu do soków owocowych od bardzo dawna. Zniknięcie z dnia na dzień takiej informacji wprowadziłoby konsumentów w błąd i spowodowałby, że zwróciliby się ku innym napojom zawierającym taką wzmiankę. W celu umożliwienia branży odpowiedniego poinformowania konsumentów należy zatem przewidzieć ograniczone w czasie odstępstwo.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 - ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W stosunku do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia soku cytrynowego lub soku z limonek na warunkach ustanowionych w części II pkt 2 załącznika I, nazwy produktów uzupełnia się wykazem użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców, oznaczenie użytych owoców może jednak zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.

3. W stosunku do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia soku cytrynowego lub soku z limonek na warunkach ustanowionych w części II pkt 2 załącznika I, nazwy produktów uzupełnia się wykazem użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców, oznaczenie użytych owoców może jednak zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców. W każdym przypadku wszystkie użyte owoce muszą być wskazane w wykazie składników w porządku malejącym pod względem ilości, a obok podaje się ich ilość wyrażoną procentowo, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

 

Jeżeli nazwa produktu zawiera nazwę owocu, główna nazwa produktu odpowiada owocowi występującemu w przeważającej ilości.

Uzasadnienie

Wszystkie użyte owoce muszą być ujęte w wykazie składników, nawet jeżeli nie ma o nich wzmianki w nazwie. Główna nazwa produktu musi odpowiadać owocowi występującemu w przeważającej ilości, aby uniknąć sytuacji, w której, przykładowo, sok zawierający 80% soku z jabłek, 10% soku z borówek i 10% soku z malin nosi nazwę „Sok borówkowo-malinowy”.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Prezentacje graficzne na opakowaniu nie wprowadzają konsumenta w błąd co do faktycznego składu soku.

Uzasadnienie

Ten przepis został poparty w ramach dossier w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do wszystkich rodzajów żywności. Ponieważ największe problemy w tym zakresie napotyka się obecnie w odniesieniu do soków owocowych, prawodawstwo w tej dziedzinie również powinno zawierać ten przepis.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 - ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nektary i określone produkty wymienione w załączniku III można słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. Nazwa handlowa zawiera zwrot „słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze wskazaniem maksymalnej ilości dodanego cukru obliczonej jako sucha masa wyrażona w gramach na litr.

4. Nektary i określone produkty wymienione w załączniku III można słodzić poprzez dodanie cukru, miodu lub produktów słodzących. W takich przypadkach dodatki wyraźnie figurują w wykazie składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze wskazaniem maksymalnej ilości dodanego cukru obliczonej jako sucha masa wyrażona w gramach na litr. W odniesieniu do miodu, za wyjątkiem miodu naturalnego, podaje się jego pełny skład i/lub zawartość glukozy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Aby umożliwić konsumentowi odróżnienie soku od nektaru w odniesieniu do zawartości cukru, zezwala się na stosowanie zwrotu „bez dodatku cukru” na etykietach soków owocowych należących do części 1 pkt 1 załącznika I, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności1. Od dnia [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] stosowanie tego zwrotu zostanie ponownie ocenione.

 

_____________

 

1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W przypadku soków owocowych uzyskanych z koncentratu nazwa handlowa zawiera zwrot „z koncentratu” lub „sok uzyskany z koncentratu” zapisany czcionką co najmniej równą połowie wielkości czcionki, którą zapisano nazwę soku owocowego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Należy wprowadzić kontrole w celu zadbania o to, by w gotowym soku nie było pestek. W razie możliwego występowania pestek w gotowym soku, podaje się to wyraźnie na etykiecie, wskazując na ewentualną obecność pestek.

Uzasadnienie

Niektórzy konsumenci mogą cierpieć na alergie na pestki spożywane podczas picia soków owocowych. Wyraźne etykietowanie może pomóc chronić konsumentów przed szkodliwymi reakcjami alergicznymi.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 - ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. Dodanie do soku owocowego dodatkowej miazgi lub komórek miąższu zdefiniowanych w pkt 7 załącznika II wskazuje się na etykiecie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oznakowanie zagęszczonego soku owocowego określonego w części I pkt 2 załącznika I, nieprzeznaczonego dla konsumenta końcowego, zawiera informację o obecności i ilości dodanego cukru lub o dodanym soku cytrynowym, soku z limonek lub o czynnikach zakwaszających dopuszczonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Informacja ta umieszczana jest na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do opakowania lub w towarzyszącym mu dokumencie.

Oznakowanie zagęszczonego soku owocowego określonego w części I pkt 2 załącznika I, nieprzeznaczonego dla konsumenta końcowego, zawiera informację o obecności i ilości dodanego cukru lub o dodanym soku cytrynowym, soku z limonek lub o czynnikach zakwaszających dopuszczonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Informacja ta umieszczana jest na opakowaniu. Zakazane jest używanie nazw mylących lub dwuznacznych, takich jak „naturalny sok”, sugerujących wytwarzanie soku ze świeżych owoców w sytuacji, gdy nie odpowiada to prawdzie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. w art. 5 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

 

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów wytworzonych w Unii Europejskiej lub importowanych do UE zdefiniowanych w załączniku I.”

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. dodaje się następujący tekst:

 

Artykuł 6a

 

Kampanie informacyjne

 

Komisja i państwa członkowskie prowadzą w punktach sprzedaży kampanie informacyjne o powszechnym zasięgu, aby poinformować konsumentów o poszczególnych kategoriach soków i podobnych produktów określonych w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Ze względu na trudności, jakie sprawia obecnie rozróżnienie np. „soku” od „nektaru”, należy zadbać o to, aby konsument zrozumiał kategorie określone przez Codex i przyjęte w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 7 - ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu technicznego oraz rozwoju odpowiednich norm międzynarodowych, Komisja może przyjąć niniejsze załączniki w formie aktów delegowanych, z wyłączeniem części I załącznika I oraz II.

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu technicznego oraz rozwoju odpowiednich norm międzynarodowych, Komisja może w razie potrzeby przyjąć niniejsze załączniki w formie aktów delegowanych, z wyłączeniem części I załącznika I, części II pkt 2 (zatwierdzone składniki) załącznika I oraz załącznika II.

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że decyzji w sprawie dodawania dozwolonych składników nie należy podejmować w formie aktów delegowanych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 7 a - ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powierza się Komisji na okres pięciu lat od terminu transpozycji niniejszej dyrektywy. Jeżeli nie istnieją powody uzasadniające przegląd szczególnych aspektów niniejszej dyrektywy ani wyraźny wniosek w tej sprawie, okres ten zostaje przedłużony.

Uzasadnienie

Jeżeli nie zajdą istotne zmiany uzasadniające przegląd przepisów, Komisja Europejska może zastosować formułę tzw. „przedłużenia za milczącą zgodą”.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 7 a – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Okres przejściowy

 

Aby umożliwić sprzedaż zapasów istniejących na rynku i dostosowanie się do nowych przepisów, należy przywidzieć 18-miesięczny okres przejściowy, rozpoczynający się od daty transpozycji dyrektywy.

Uzasadnienie

Przemysł europejski i producenci z krajów trzecich mieliby ogółem 3 lata na dostosowanie się do nowych przepisów, gdyby do czasu przewidzianego na transpozycję dodać 18-miesięczny okres przejściowy.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a) – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu pochodzące z tych samych gatunków owoców, rozdzielane podczas przetwarzania mogą być ponownie wprowadzone do soku.

Aromat, miazga i komórki miąższu pochodzące z soku, rozdzielane podczas przetwarzania mogą być ponownie wprowadzone do tego samego soku. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do ponownego wprowadzania aromatu w przypadku ananasów, winogron i pomidorów, zważywszy na technologiczną niewykonalność takiej procedury.

Uzasadnienie

Komisja proponuje, by zezwolić na wprowadzanie do soku aromatu, miazgi i komórek miąższu pochodzących z tych samych gatunków owoców, podczas gdy zgodnie z obowiązującą dyrektywą do świeżego soku można dodawać jedynie aromat pochodzący z tego samego procesu produkcyjnego. Należy ten przepis zachować, aby nadal zapewniać wysoką jakość wyrobów i sprostać oczekiwaniom konsumentów, którzy chcą otrzymywać jak najmniej przetworzony i możliwie naturalny produkt.

Sformułowanie użyte w obowiązującej dyrektywie 2001/112/WE. Do tego samego soku powinny być ponownie wprowadzane wyłącznie aromat, miazga i komórki miąższu pochodzące z soku, rozdzielane podczas przetwarzania, aby nie wprowadzać w błąd konsumentów.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a) – akapit czwarty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niektóre soki owocowe można otrzymywać z owoców z pestkami, nasionami i skórką, które zazwyczaj nie powinny wchodzić w skład soku; jednakże części lub składniki pestek, nasion i skórek, których nie można usunąć za pomocą dobrych praktyk wytwórczych są dopuszczalne.

Niektóre soki owocowe można otrzymywać z owoców z pestkami, nasionami i skórką, które zazwyczaj nie powinny wchodzić w skład soku; jednakże, w razie potrzeby, części lub składniki pestek, nasion i skórek, których nie można usunąć za pomocą dobrych praktyk wytwórczych, są dopuszczalne.

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu, że nie można tego robić w dowolnie wybranym momencie, lecz wtedy, gdy to okazuje się konieczne.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b) – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Produkt otrzymany poprzez odtworzenie skoncentrowanego soku owocowego, zdefiniowanego w części I.2 przez dodanie wody pitnej spełniającej kryteria dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Produkt otrzymany poprzez ponowne dodanie do koncentratu soku owocowego wody wydzielonej podczas zagęszczania, aromatu utraconego przez sok oraz, w razie potrzeby, miazgi i komórek miąższu. Dodana woda musi posiadać odpowiednie właściwości, w szczególności z punktu widzenia chemicznego, mikrobiologicznego i organoleptycznego, aby zagwarantować główne normy jakości soku.

____________

* Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32.

 

Uzasadnienie

Woda wykorzystywana do ponownego uzyskania soku owocowego z koncentratu soku owocowego musi również odpowiadać określonym wymogom w celu zachowania istotnych właściwości fizycznych, chemicznych i odżywczych odpowiadających właściwościom, jakie posiada przeciętny sok otrzymany z owoców tego samego rodzaju. Sama jakość wody pitnej często nie jest w tym przypadku wystarczająca. Dlatego też należy utrzymać dotychczasowe przepisy, ustanawiające specjalne wymogi dotyczące wody.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b) – akapit czwarty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do czarnej porzeczki, gujawy, mango i passiflory minimalna wartość w skali Brixa ma zastosowanie wyłącznie do odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego produkowanych w Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b) – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aromat, miazga i komórki miąższu pochodzące z soku, rozdzielane podczas przetwarzania mogą być ponownie wprowadzone do tego samego soku.

Aromat, miazga i komórki miąższu pochodzące z soku, rozdzielane podczas przetwarzania mogą być ponownie wprowadzone do tego samego soku. W przypadku ponownego wprowadzenia aromatu dodatek aromatu musi być wskazany na etykiecie soku owocowego.

Uzasadnienie

Konsumenci powinni być informowani o ponownym wprowadzeniu aromatu do soku owocowego z koncentratu.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany przez dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do produktów zdefiniowanych w części I pkt 1-4, do przecieru owocowego i/lub zagęszczonego przecieru owocowego lub/i do mieszanki tych produktów tak, aby produkt spełniał dodatkowo wymagania przewidziane w załączniku IV.

Produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany przez dodanie wody, z dodatkiem lub bez dodatku cukru oraz/lub miodu do produktów zdefiniowanych w części I pkt 1-4, do przecieru owocowego i/lub zagęszczonego przecieru owocowego lub/i do mieszanki tych produktów tak, aby produkt spełniał dodatkowo wymagania przewidziane w załączniku IV.

Uzasadnienie

Poprawka ma logiczne podstawy: w celu otrzymania nektaru zawsze trzeba dodać wody; opcjonalny jest dodatek produktów słodzących.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 5 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku nektarów owocowych produkowanych bez dodatku cukru lub o niskiej zawartości energetycznej, cukry można zastąpić całkowicie lub częściowo substancjami słodzącymi, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008.

W przypadku nektarów owocowych produkowanych bez dodatku cukru lub o zmniejszonej zawartości energetycznej, cukry można zastąpić całkowicie lub częściowo substancjami słodzącymi, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008.

Uzasadnienie

Poprawka językowa zgodna z rozporządzeniem 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część II – punkt 2 – tiret szóste a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– Jeżeli do danego produktu dodano dwutlenek węgla, na etykiecie obok nazwy produktu umieszcza się słowo „gazowany” lub „musujący”.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część II – punkt 2 – tiret szóste b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– Dopuszcza się dodawanie soku otrzymanego z Citrus reticulata i/lub odmian Citrus reticulata do soku pomarańczowego w ilości nie przekraczającej 10% rozpuszczalnych substancji stałych Citrus reticulata w stosunku do ogólnej ilości substancji stałych soku pomarańczowego. Dodatek taki jest odzwierciedlony w wykazie składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik II – punkt 1 – akapit -pierwszy (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Owoc musi być zdrowy, odpowiednio dojrzały i świeży lub zakonserwowany przy zastosowaniu procesów fizycznych lub środków, w tym środków zastosowanych po zbiorze, użytych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

To zdanie musi znajdować się w punkcie pierwszym, aby miało zastosowanie do pozostałej części załącznika. W trosce o precyzję należy nadmienić, że dotyczy to również środków stosowanych po zbiorze.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik II – punkt 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Owoc musi być zdrowy, odpowiednio dojrzały i świeży lub zakonserwowany za pomocą środków fizycznych lub środków użytych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z poprzednią poprawką akapit tego ustępu zostaje skreślony i przeniesiony. Akapit ten powinien znajdować się raczej w pierwszym ustępie dotyczącym ogólnej definicji „owocu”.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik V – wiersz szósty a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pomelo

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik V – wiersz ósmy – kolumna druga

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Citrus limon (L.) Burm.f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonum Risso

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik V – wiersz ósmy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Limonka

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

(1)

Dz.U. C 84 z 17.3.2011, s. 45.


UZASADNIENIE

Sektor soków owocowych i innych podobnych produktów jest przemysłem o pewnym znaczeniu w Unii Europejskiej. Należy jednak wspomnieć, że 82% soku pomarańczowego spożywanego w UE pochodzi głównie z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że mniej niż 20% soku pomarańczowego spożywanego w UE jest produkcji wspólnotowej.

W przypadku owoców cytrusowych europejski przemysł przetwórczy, w odróżnieniu od innych ważnych producentów światowych, jest przemysłem ubocznym i uzupełniającym w stosunku do handlu owocami świeżymi. W wielu przypadkach dzięki przetwórstwu można sprzedać owoce, których nie można sprzedać na rynku owoców świeżych ze względu na ich wygląd (rozmiar, plamy na skórce itp.), chociaż doskonale nadają się one do produkcji soków wysokiej jakości. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Brazylii w większości sadzi się odmiany bezpośrednio przeznaczane na przetwory. Oba modele produkcji są uzasadnione, należy jednak wspomnieć, że ze względu na szkodliwy wpływ, jaki wywiera na środowisko masowy import (emisje CO2), uboczny przemysł europejski nie tylko sprzedaje ewentualne nadwyżki, lecz również oferuje usługi środowiskowe polegające na wycofywaniu owoców (pozwala to uniknąć niszczenia owoców mniej nadających się do sprzedaży jako produkt świeży i pozostawiania na plantacjach nie zebranych owoców, co mogłoby przyczynić się do rozprzestrzeniania plag) i tworzy wartość dodaną, jaką jest ze społecznego i gospodarczego punktu wiedzenia tworzenie miejsc pracy i bogactwa.

W związku z tym, aby wspierać europejski sektor należy dostosować dyrektywę do międzynarodowych norm Codex i stosować te same zasady do wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu na obszarze Unii. Chodzi o umożliwienie swobodnego przepływu tych towarów, jak przewiduje dyrektywa, lecz również o wyjaśnienie norm dotyczących etykietowania, podział na kategorie produktów, dozwolone składniki i zezwolenie na stosowanie niektórych praktyk. Dlatego też proponowany przegląd będzie również korzystny dla produktów importowanych, które już obecnie są sprzedawane na rynku unijnym. Dzięki niniejszej dyrektywie producenci z krajów trzecich będą mogli podnieść jakość wytwarzanych przez nich produktów za pomocą bardziej zrównoważonego procesu produkcji. Ponadto stosowanie takich samych norm dla każdego pozwoli zapobiec nadużyciom i nieuczciwej konkurencji, a także pozwoli podawać konsumentom jaśniejsze informacje.

Najbardziej pozytywnym aspektem dyrektywy i wniosku w sprawie jej zmiany jest bez wątpienia utrzymanie podwójnego nazewnictwa umożliwiającego rozróżnienie między sokami wyciskanymi z owoców a sokami z koncentratu, zgodnie z kategoriami określonymi w definicjach zawartych w załączniku I. Pierwsze lata stosowania dyrektywy pokazały jednak, że w praktyce konsumentowi trudno jest wyraźnie rozróżnić poszczególne kategorie produktów objęte dyrektywą. Na spotkaniach ze stowarzyszeniami konsumentów sprawozdawca stwierdził, że panuje duże zamieszanie, szczególnie jeśli chodzi o rozróżnienie między „sokiem” a „nektarem”. Wyjaśnienie tych pojęć jest szczególnie ważne ze względu na zawartość cukru w tych produktach i ma duże znaczenie dla grup konsumentów o szczególnych potrzebach (osób chorych na cukrzycę, dzieci, osób z nadwagą itp.) Dlatego też sprawozdawca uważa, że stosowanie zwrotu „bez dodatku cukru” powinno być nadal dozwolone w odniesieniu do soków owocowych kategorii 1. W odniesieniu do „nektaru”, sprawozdawca uważa, że należy wprowadzić obowiązek podawania dokładniejszych informacji o zawartości cukru, niż informacje figurujące w wykazach składników, o których mowa w obowiązujących przepisach.

Dlatego też należy przeprowadzić konkretne kampanie informacyjne, które pozwolą rozwiać obecne wątpliwości dotyczące pojęć, o których mowa wyżej. Konsument powinien móc dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaju produkt kupuje.

Inną kwestią o ogromnym znaczeniu jest lepsze dostosowanie do norm Codex Alimentarius. Odnosi się jednak wrażenie, że Komisja pragnie oddzielić te aspekty Codex, które chce przyjąć, zapominając o innych aspektach zawartych w tej międzynarodowej normie. Sprawozdawca uważa, że wszystkie soki i produkty wprowadzane do obrotu w UE powinny podlegać tym samym przepisom i dlatego zawarł w sprawozdaniu odniesienie do nieszkodliwych praktyk, takich jak dodawanie soku z mandarynek do soków pomarańczowych – co może wzbogacić smak i kolor, i czego czasami wręcz domagają się niektóre grupy konsumentów. Ponadto właściwości mandarynek, jak wykazało badanie pt. „Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children”, korzystnie wpływają na zmniejszenie poziomu cholesterolu u dzieci.

Z tych względów nie należy pozbawiać producentów europejskich możliwości dodawania mandarynek, skoro postępują tak producenci z Brazylii i Stanów Zjednoczonych.

W odniesieniu do polemiki nad „odtworzeniem zapachu” i ze względu na związane z tym problemy techniczne, sprawozdawca z zadowoleniem przyjął formułę zaproponowaną przez Komisję Europejską, która umożliwia dowolność i przewiduje, że odtworzony zapach powinien w każdym przypadku pochodzić z „owoców tego samego gatunku”, a nie „z tych samych owoców”.

Chociaż Komisja proponuje niewiele zmian, będą one miały duży wpływ na przemysł. Dlatego należy przewidzieć dostatecznie długi okres przejściowy, który mógłby wynosić nawet 18 miesięcy. Dzięki temu, jeśli liczyć okres transpozycji, przemysł miałby ogółem 3 lata na sprzedaż towarów wyprodukowanych zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i dostosowanie technologii i maszyn do nowych wymogów.

Chociaż sprawozdawca zgadza się z większością postulatów zawartych w przedstawionym przez Komisję wniosku w sprawie zmiany, to jednak ma pewne wątpliwości co do przyszłej roli tej instytucji, a konkretnie w odniesieniu do aktów delegowanych. W związku z tym należy zmienić artykuł 7a ust. 1 i powierzyć Komisji te uprawnienia na okres 5 lat, zamiast na „czas nieokreślony”. Jeżeli po upływie tych 5 lat zajdą istotne zmiany uzasadniające przegląd normatywy, sprawozdawca przewidział również możliwość przedłużenia tego okresu za milczącą zgodą.

W odniesieniu do roli Komisji sprawozdawca ma wątpliwości co do stosowności przeglądu dozwolonych składników (załącznik I. II. 2) w formie aktów delegowanych, ponieważ był to jeden z punktów, które przysporzyły najwięcej problemów utworzonym do tej pory grupom roboczym Rady.

Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania napotkano wiele problemów związanych z określonymi rodzajami soków produkowanymi w poszczególnych krajach, a także z nazewnictwem owoców, produktów i składników w poszczególnych językach Unii. Niniejsze sprawozdanie zachęca krajowe delegacje do składania poprawek, jakie uznają za stosowne, aby przyszłe przepisy były możliwie najskuteczniejsze.

Soki owocowe produkowane w Unii Europejskiej są wyrobami wysokiej jakości, umożliwiają zdrowe i zrównoważone odżywianie i są zgodne z normami zrównoważonego rozwoju zawartymi w naszych przepisach prawnych. Dlatego też powinniśmy zagwarantować tę wysoką jakość wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu na obszarze Unii. Niniejsze sprawozdanie nie zamierza kwestionować jakiejkolwiek polityki przywozu, lecz opowiada się za produktami lokalnymi, których nie należałoby przywozić z daleka ze względu na emisje CO2, których produkcja odbywa się w warunkach społecznych i warunkach pracy zgodnych z przepisami wspólnotowymi i zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Nie chodzi więc o protekcjonizm europejski, lecz o kontynuację działań na rzecz zrównoważonej gospodarki we wszystkich sektorach. Ogólną jakość produktu mierzy się również jego jakością etyczną, ekologiczną i społeczną.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (3.5.2011)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Vasilica Viorica Dăncilă

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu drugą z kolei zmianę dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, która ustanawia zasady regulujące skład, użycie zastrzeżonych opisów, specyfikacje procesów produkcyjnych oraz etykietowanie omawianych produktów, w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu na terytorium Unii Europejskiej.

Pierwsza zmiana sięga 2009 r. i miała m.in. na celu wprowadzenie minimalnych wartości w skali Brixa (zawartość rozpuszczalnej suchej masy), aby zapobiec nadużyciom polegającym na zbyt dużych dodatkach wody. Obecnie rozpatrywany wniosek potwierdza rozróżnienie między sokami owocowymi (uzyskanymi dzięki zwykłemu wyciśnięciu z owoców) a sokami owocowymi z koncentratu (odtworzonymi poprzez dodanie do koncentratu takiej samej ilości wody, jaka została wydzielona podczas zagęszczania), upraszcza przepisy w sprawie odtwarzania smaku i aromatu, przewiduje usunięcie cukru z listy zatwierdzonych składników (w przypadku nektarów dodatek cukru pozostaje dozwolony do celów słodzenia) i umieszcza pomidory na liście owoców używanych do produkcji soków owocowych. Dzięki tej nowej zmianie Komisja zamierza wprowadzić większą liczbę norm zawartych w Kodeksie żywnościowym i Kodeksie praktyki Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych.

Choć cukier został skreślony z wykazu dozwolonych składników na wniosek branży, mogłoby to przynieść odwrotny skutek, gdyby nie dopuszczono, przynajmniej przez określony czas, możliwości podawania informacji „bez dodatku cukru”. Istotnie trudno sobie wyobrazić, że konsumenci będą od razu poinformowani, iż dodatek cukru jest odtąd zabroniony i że zawarty w soku cukier pochodzi wyłącznie z samych owoców. Istnieje zatem obawa, że konsument może zostać wprowadzony w błąd i sądzić, że cukier został dodany, kiedy zobaczy, że na soku, który ma zwyczaj spożywać, nie ma już zwrotu „bez dodatku cukru”. Ryzyko jest tym większe, że produkt ten nadal będzie stał na półkach sklepowych w sąsiedztwie napojów na bazie owoców, które ze względu na to, iż nie wchodzą w zakres dyrektywy, będą nadal posiadać informację „bez dodatku cukru”. Trzeba zatem dać branży czas, by mogła przeprowadzić kampanię komunikacyjną i poinformować konsumentów.

Co do okresu niezbędnego do wprowadzenia w życie omawianej dyrektywy w państwach członkowskich, po upływie 18 miesięcy należy przewidzieć kolejny osiemnastomiesięczny okres, w którym branża będzie mogła upłynnić zapasy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W celu poprawienia swobodnego przepływu soków owocowych i niektórych podobnych produktów na terytorium Unii Europejskiej, w dyrektywie Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Przepisy te należy dostosować w celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosowanych normach międzynarodowych, w szczególności normy Codex dotyczącej soków owocowych i nektarów (Codex Stan 247-2005), która została przyjęta przez Komisję Codex Alimentarius na 28 posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i kodeksu zasad postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN).

(1) W celu poprawienia swobodnego przepływu soków owocowych i niektórych podobnych produktów na terytorium Unii Europejskiej, w dyrektywie Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ustanawia się szczegółowe przepisy dotyczące produkcji, składu i etykietowania tych produktów. Przepisy te należy dostosować w celu uwzględnienia postępu technicznego i zmian w stosowanych normach międzynarodowych, w szczególności normy Codex dotyczącej soków owocowych i nektarów (Codex Stan 247-2005), która została przyjęta przez Komisję Codex Alimentarius na 28. posiedzeniu w dniach 4-9 lipca 2005 r. i kodeksu zasad postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN). Wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie powinny mieć zastosowanie na równych zasadach zarówno do produktów wytworzonych w Unii, jak i do produktów importowanych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w szczególności jej art. 7 ust. 2 i 5, powinno się stosować z zastrzeżeniem określonych warunków. Należy wyraźnie wskazać, w jakich przypadkach produkt jest mieszanką soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z koncentratu oraz, jeśli chodzi o nektar owocowy, w jakich przypadkach otrzymuje się go całkowicie lub częściowo z zagęszczonego produktu. Lista składników na etykiecie zawiera nazwy zarówno soków owocowych, jak i soków owocowych otrzymanych z koncentratów.

(3) Dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, w szczególności jej art. 7 ust. 2 i 5, powinno się stosować z zastrzeżeniem określonych warunków. Należy wyraźnie wskazać, w jakich przypadkach produkt jest mieszanką soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z koncentratu oraz, jeśli chodzi o nektar owocowy, w jakich przypadkach otrzymuje się go całkowicie lub częściowo z zagęszczonego produktu. Lista składników na etykiecie zawiera nazwy zarówno soków owocowych, jak i soków owocowych otrzymanych z koncentratów. Należy zakazać używania nazw mylących lub dwuznacznych, m.in. takich jak „naturalny sok”, sugerujących wytwarzanie soków ze świeżych owoców w sytuacji, gdy nie odpowiada to prawdzie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Zwrot „bez dodatku cukru” jest stosowany w odniesieniu do soków owocowych od bardzo dawna. Zniknięcie z dnia na dzień takiej informacji wprowadziłoby konsumentów w błąd i spowodowałby, że zwróciliby się ku innym napojom zawierającym taką wzmiankę. W celu umożliwienia branży odpowiedniego poinformowania konsumentów należy zatem przewidzieć ograniczone w czasie odstępstwo.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W stosunku do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia soku cytrynowego lub soku z limonek na warunkach ustanowionych w części II pkt 2 załącznika I, nazwy produktów uzupełnia się wykazem użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców, oznaczenie użytych owoców może jednak zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.

3. W stosunku do produktów otrzymywanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem przypadków użycia soku cytrynowego lub soku z limonek na warunkach ustanowionych w części II pkt 2 załącznika I, nazwy produktów uzupełnia się wykazem użytych owoców, w porządku malejącym pod względem wagi zawartych soków owocowych lub przecierów. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców, oznaczenie użytych owoców może jednak zostać zastąpione słowem „wieloowocowy” lub podobnym zwrotem lub liczbą użytych owoców.

Uzasadnienie

Uzgodnienie z pkt 8.1.1.7 CODEX STAN 247 z 2005 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Zwrot „bez dodatku cukru” może być stosowany do celów oznakowania soków owocowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności1. Od dnia [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] stosowanie tego zwrotu zostanie ponownie ocenione.

 

1 Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nektary i określone produkty wymienione w załączniku III można słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. Nazwa handlowa zawiera zwrot „słodzony” lub „z dodatkiem cukru”, ze wskazaniem maksymalnej ilości dodanego cukru obliczonej jako sucha masa wyrażona w gramach na litr.”

4. Nektary i określone produkty wymienione w załączniku III można słodzić poprzez dodanie cukru lub miodu. Producent podaje na etykiecie produktu maksymalną ilość dodanego cukru obliczoną jako sucha masa wyrażona w gramach na litr.”

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku soków owocowych uzyskanych z koncentratu nazwa handlowa zawiera zwrot „z koncentratu” lub „sok uzyskany z koncentratu” zapisany czcionką co najmniej równą połowie wielkości czcionki, którą zapisano nazwę soku owocowego.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oznakowanie zagęszczonego soku owocowego określonego w części I pkt 2 załącznika I, nieprzeznaczonego dla konsumenta końcowego, zawiera informację o obecności i ilości dodanego cukru lub o dodanym soku cytrynowym, soku z limonek lub o czynnikach zakwaszających dopuszczonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności*. Informacja ta umieszczana jest na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do opakowania lub w towarzyszącym mu dokumencie.

Oznakowanie zagęszczonego soku owocowego określonego w części I pkt 2 załącznika I, nieprzeznaczonego dla konsumenta końcowego, zawiera informację o obecności i ilości dodanego cukru lub o dodanym soku cytrynowym, soku z limonek lub o czynnikach zakwaszających dopuszczonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności*. Informacja ta umieszczana jest na opakowaniu, na etykiecie dołączonej do opakowania lub w towarzyszącym mu dokumencie. Zakazane jest używanie nazw mylących lub dwuznacznych, takich jak „naturalny sok”, sugerujących wytwarzanie soku ze świeżych owoców w sytuacji, gdy nie odpowiada to prawdzie.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) W art. 5 dodaje się akapit 1a w następującym brzmieniu:

 

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów wytworzonych w Unii Europejskiej lub importowanych do UE zdefiniowanych w załączniku I.”

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 7 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu technicznego oraz rozwoju odpowiednich norm międzynarodowych, Komisja może przyjąć niniejsze załączniki w formie aktów delegowanych, z wyłączeniem części I załącznika I oraz II.

W celu dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu technicznego oraz rozwoju odpowiednich norm międzynarodowych, Komisja może w razie potrzeby przyjąć niniejsze załączniki w formie aktów delegowanych, z wyłączeniem części I załącznika I oraz II.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 7 a – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powierza się Komisji na okres pięciu lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Najpóźniej dziewięć miesięcy przed upływem okresu pięciu lat Komisja przedkłada sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2001/112/WE

Artykuł 7 a – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

3. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 18 miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed upływem terminu 18 miesięcy, licząc od dnia jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zaczynają stosować te przepisy z dniem [po upływie osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2a

 

Środki przejściowe

 

Produkty wprowadzone na rynek lub etykietowane przed dniem wprowadzenia w życie przez państwa członkowskie przepisów niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy mogą nadal być wprowadzane do obrotu przez maksymalny okres osiemnastu miesięcy od dnia wprowadzenia w życie przepisów przez państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć środki przejściowe odnoszące się do produktów wprowadzonych do obrotu lub etykietowanych między wejściem w życie dyrektywy a jej transpozycją do prawodawstw krajowych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera a) – akapit czwarty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niektóre soki owocowe można otrzymywać z owoców z pestkami, nasionami i skórką, które zazwyczaj nie powinny wchodzić w skład soku; jednakże części lub składniki pestek, nasion i skórek, których nie można usunąć za pomocą dobrych praktyk wytwórczych są dopuszczalne.

Niektóre soki owocowe można otrzymywać z owoców z pestkami, nasionami i skórką, które zazwyczaj nie powinny wchodzić w skład soku; jednakże w razie, gdy się to okazuje konieczne, części lub składniki pestek, nasion i skórek, których nie można usunąć za pomocą dobrych praktyk wytwórczych, są dopuszczalne.

Uzasadnienie

Poprawka służy doprecyzowaniu, że nie można tego robić w dowolnie wybranym momencie, lecz wtedy, gdy to okazuje się konieczne.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – litera b) – akapit czwarty

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do czarnej porzeczki, gujawy, mango i passiflory minimalna wartość w skali Brixa ma zastosowanie wyłącznie do odtworzonego soku owocowego i odtworzonego przecieru owocowego produkowanych w Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część I – punkt 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany przez dodanie wody i cukru oraz/lub miodu do produktów zdefiniowanych w części I pkt 1-4, do przecieru owocowego i/lub zagęszczonego przecieru owocowego lub/i do mieszanki tych produktów tak, aby produkt spełniał dodatkowo wymagania przewidziane w załączniku IV.

Produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany przez dodanie wody z dodatkiem lub bez cukru oraz/lub miodu do produktów zdefiniowanych w części I pkt 1-4, do przecieru owocowego i/lub zagęszczonego przecieru owocowego lub/i do mieszanki tych produktów tak, aby produkt spełniał dodatkowo wymagania przewidziane w załączniku IV.

Uzasadnienie

W celu uzyskania nektaru dodanie wody jest zawsze konieczne, a dodatek produktów słodzących jest dowolny.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit szósty a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– Jeżeli do danego produktu dodano dwutlenek węgla, na etykiecie obok nazwy produktu umieszcza się słowo „gazowany” lub „musujący”.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dopuszcza się dodawanie soli, przypraw i ziół do soku pomidorowego i soku pomidorowego z koncentratu.

Dopuszcza się dodawanie soli, przypraw i ziół oraz ich naturalnych ekstraktów do soku pomidorowego i soku z marchwi oraz do soku pomidorowego i soku z marchwi otrzymywanych z koncentratu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik I – część II – punkt 2 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– Jeżeli sok pomidorowy i sok marchewkowy zawierają przyprawy i/lub przyprawy ziołowe, na etykiecie obok nazwy soku umieszcza się zwrot „z przyprawami” lub zwyczajową nazwę przyprawy ziołowej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik II – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Owoc

1. Owoc

Dla celów niniejszej dyrektywy, uznaje się pomidor za owoc.

Dla celów niniejszej dyrektywy, uznaje się pomidor i marchew za owoce.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik II – punkt 1 – akapit -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Owoc musi być zdrowy, odpowiednio dojrzały i świeży lub zakonserwowany przy zastosowaniu procesów fizycznych lub środków, w tym środków zastosowanych po zbiorze, użytych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

To zdanie musi znajdować się w punkcie pierwszym, aby miało zastosowanie do pozostałej części załącznika. W trosce o precyzję należy nadmienić, że dotyczy to również środków stosowanych po zbiorze.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik V – wiersz 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pomelo

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik V – wiersz 8 – kolumna druga

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Citrus limon (L.) Burm.f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonum Risso

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 2001/112/WE

Załącznik V – wiersz 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Limonka

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Odsyłacze

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ENVI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Sprawozdawca

       Data powołania

Vasilica Viorica Dăncilă

29.9.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.3.2011

 

 

 

Data przyjęcia

2.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eider Gardiazábal Rubial


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Odsyłacze

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Data przedstawienia w PE

21.9.2010

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

23.9.2010

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

 

 

Art. 51 Regulaminu – wspólne posiedzenia komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

 

Rozpatrzenie w komisji

18.4.2011

 

 

 

Data przyjęcia

24.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

9

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eider Gardiazábal Rubial, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, James Nicholson, Marit Paulsen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Data złożenia

9.6.2011

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2011Informacja prawna