Процедура : 2011/2019(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0230/2011

Внесени текстове :

A7-0230/2011

Разисквания :

PV 23/06/2011 - 4
CRE 23/06/2011 - 4

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.22
CRE 23/06/2011 - 12.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     
PDF 498kWORD 443k
16 юни 2011 г.
PE 464.693v02-00 A7-0230/2011

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Francesca Balzani

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисия по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид проектобюджета за финансовата 2012 г., приет от Комисията на 20 април 2011 г. (SEC(2011)0498),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС)(1),

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

   като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2012 г.(2),

   като взе предвид заключенията на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно насоките за бюджета за 2012 г.,

   като взе предвид дял II, глава 7 от своя правилник,

   като взе предвид писмото на комисията по рибно стопанство,

   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0230/2011),

А. като има предвид, че бюджетната процедура за 2012 г. е втората процедура, която се извършва въз основа на Договора от Лисабон, и че могат да се извлекат важни поуки от миналогодишния опит,

Б.  като има предвид, че тристранната среща, която ще се проведе през юли, следва да даде възможност на представителите на двете направления на бюджетния орган да обсъдят приоритетите, които са определили по отношение на годишния бюджет за 2012 г., и евентуално да намерят допирни точки, които би могло да бъдат взети предвид при съответните четения,

В.  като има предвид, че полското и унгарското председателство поеха публично ангажименти за започване на открит, конструктивен и политически диалог с ЕП по бюджетните въпроси,

Г.  като има предвид, че поради тази причина от Съвета като цяло се очаква да действа като надежден политически партньор по време на цялата процедура, като избягва извършването на произволни или чисто аритметични съкращения на средствата по бюджетните редове,

Проектобюджет за 2012 г. – обща оценка

1.  припомня, че в своята резолюция от 24 март 2011 г. ЕП постави стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в центъра на бюджетната стратегия на ЕС за 2012 г., за да помогне на Европа да се възстанови от икономическата и социалната криза и да излезе от нея по-силна;

2.  припомня, че насърчаването на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, която създава работни места и качествена заетост посредством изпълнението на седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ е съвместно утвърдена цел на 27-те държави-членки и на институциите на ЕС; припомня, че изпълнението на тази стратегия ще изисква огромни по размер, ориентирани към бъдещето инвестиции до 2020 г., които Комисията изчислява на не по-малко от 1 800 милиарда евро в своето съобщение, озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“(3); следователно подчертава, че необходимите инвестиции – както на равнище ЕС, така и на равнището на държавите-членки – трябва да бъдат направени сега, без да се бавят повече, за подобряване на образователното равнище, насърчаване на социалното включване, по-специално чрез намаляване на бедността, и развитието на основано на знанието общество, базирано на общия научен и технологичен капацитет на ЕС; в този контекст набляга върху необходимостта да се подкрепят научните изследвания, развитието и иновациите и МСП, както и развитието на ефективни от гледна точка на ресурсите технологии;

3.  на този фон изразява дълбока загриженост, че текущата криза доведе до спад на публичните инвестиции в някои от тези области поради корекциите, които държавите-членки предприеха по отношение на националните си бюджети; призовава тази тенденция да бъде променена и е твърдо убеден, че инвестициите трябва да бъдат гарантирани на равнище ЕС и на национално равнище, за да може ЕС като цяло да изпълни стратегията „ЕС 2020“; счита, че бюджетът на ЕС трябва да играе ролята на опорна точка за политиките на възстановяване на държавите-членки, като стимулира и подкрепя националните инвестиции с цел засилване на растежа и заетостта; в това отношение подчертава, че привеждането на бюджета на ЕС в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“ е от решаващо значение; във връзка с това припомня, че подкрепата за обучение на младите хора, мобилността и заетостта, МСП, научните изследвания и развитието следва да бъде основен приоритет в бюджета на ЕС; подчертава, че това е изцяло в съответствие с динамиката на Европейския семестър, който в качеството си на нов механизъм за засилено европейско икономическо управление цели да увеличи съгласуваността, взаимодействието и взаимното допълване между бюджета на ЕС и националните бюджети при изпълнението на съвместно договорените цели на стратегията „Европа 2020“;

4.  припомня, че стратегията „ЕС 2020“ и Европейският семестър се нуждаят от силно парламентарно измерение, и изразява твърдото си убеждение, че засилването на парламентарното участие би подобрило значително демократичния характер и прозрачността на този бюджетното изпълнение;

5.  отбелязва, че проектобюджетът (ПБ) на ЕС за 2012 г., във вида, в който е предложен от Комисията, възлиза на 147 435 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) (146 676 милиона евро без Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Резерва за спешна помощ (РСП)) и 132 738 милиона евро в бюджетни кредити за плащания (БКП); отбелязва, че тези суми представляват съответно 1,12 % и 1,01 % от прогнозирания брутен национален доход (БНД) на ЕС за 2012 г., и подчертава, че това съотношение остава забележително стабилно между 2011 и 2012 г., като растежът на БНД се изчислява от Комисията на не по-малко от +4,7 % през 2012 г. (по текущи цени);

6.  признава, че за да може бюджетът на ЕС да допринесе за колективните усилия на държавите-членки в условията на строги икономии, тези усилия следва да бъдат пропорционални на неговия размер, специфични характеристики и реално икономическо въздействие; счита, че следва да бъдат взети под внимание настоящите усилия за консолидиране на националните бюджети, които се предприемат в редица държави-членки предвид предишната лоша фискална дисциплина, но припомня, че съгласно разпоредбите на Договора бюджетът на ЕС не може да отчита дефицит и че той представлява едва 2 % от общите публични разходи в ЕС;

7.  отбелязва, че годишният процент на инфлацията в ЕС–27 за 2011 г. се изчислява на 2,7 %, което означава, че в сравнение с бюджета за 2011 г. предложените номинални увеличения за 2012 г. от 3,7 % за БКПЗ и 4,9 % за БКП в реално изражение се равняват на 1 % и 2,2 %; подчертава факта, че няколко държави-членки планират увеличения в своите национални бюджети, които са по-големи от увеличението, предложено от Европейската комисия за бюджета на ЕС; отбелязва също усилията на някои държави-членки да намалят бюджетните дефицити и да забавят нарастването на държавния дълг, като го сведат до по-устойчиво равнище;

8.  подчертава факта, че предложените суми в годишния бюджет на ЕС за 2012 г. са в съответствие с профила на разходите на ЕС, определен в многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2007–2013 г., при условие че бюджетният орган може да постигне съгласие за преразглеждане на МФР, което да отразява потребностите от допълнително финансиране на ITER; подчертава, че поради тази причина всяко увеличение (или намаление) спрямо бюджета за 2011 г. трябва да бъде оценено, като се има предвид неговото отражение върху изпълнението на многогодишните програми; подчертава, че това е въпрос на доверие в институциите и съгласуваност на европейския проект в момент, когато отговорностите и ангажиментите на ЕС продължават да нарастват; от тази гледна точка счита, че обезпечаването на целевите области на политиката и новите правомощия, установени на равнището на ЕС, със значим и видим финансов капацитет е приоритет;

9.  отбелязва, че според ПБ за 2012 г. съществува общ резерв от 1 603 милиона евро в БКПЗ под договорения в МФР таван за 2012 г.; изразява решимост да използва при необходимост наличния резерв, както и – в случай на необходимост, други механизми за гъвкавост, предвидени от настоящото МИС, за подкрепа и укрепване на определени ориентирани към резултатите политически цели, които не са включени по подходящ начин в настоящата МФР; очаква от Съвета пълно сътрудничество по отношение на използването на тези механизми;

10. припомня, че в Парламента вече първи кръг разисквания относно бюджетните приоритети започна под формата на обширни консултации със специализираните му комисии от страна на неговия главен докладчик за бюджета за 2012 г.; подчертава, че сега процесът трябва да бъде адаптиран във всяка комисия съобразно съответната й област на компетентност, за да се определят положителните и отрицателните приоритети за бюджета за 2012 г.;

11. отбелязва прогнозата на Комисията, че общо 43,5 % от ПБ за 2012 г. (в БКПЗ) допринасят за целите на стратегията „ЕС 2020“; счита, че тази прогноза е положителна, но не и достатъчна; признава, че определените от Комисията приоритети изглежда съответстват на определените от Парламента в неговата резолюция относно общите насоки за бюджета за 2012 г., но призовава за по-амбициозен подход към финансирането на стратегията „Европа 2020“; въпреки това изразява решимост да анализира допълнително тези цифри в пълно взаимодействие с всички свои специализирани комисии;

12. счита, че освен изпълнението на стратегията „ЕС 2020“, бюджетните кредити в бюджета на ЕС за 2012 г. следва да се определят на подходящо равнище, за да се гарантира продължаването на политиките на ЕС и постигането на целите на ЕС; подчертава по-конкретно, че е необходимо да се даде възможност на ЕС да поеме своята глобална отговорност, особено след арабската пролет и размириците в Близкия изток;

13. отбелязва, че затрудненото икономическо положение в ЕС принуди Комисията да направи първи опит да определи отрицателните приоритети и икономии в някои области на политиките в сравнение с първоначално предвиденото във финансовото планиране, особено в областите, които се характеризираха с лошо изпълнение и ниска степен на усвояване в близкото минало, както беше изискано от ЕП в неговата резолюция от 24 март 2011 г.; изисква при все това от Комисията да предостави допълнителна информация в подкрепа на своите оценки, за да може ЕП ясно да определи положителните и отрицателните политически и бюджетни приоритети, както и възможността за допълнителни икономии и преразпределения, като се има предвид, че е от основно значение да продължи изпълнението на равнище ЕС на програмите и действията на ЕС, в това число финансирането на действията, насочени към преодоляване на последиците от кризата и насърчаване на растежа;

14. отправя сериозно предупреждение срещу всеки опит на Съвета да направи хоризонтални съкращения в бюджета и да решава предварително относно общия размер на бюджетните кредити, без да отчита надлежно точната оценка на действителните потребности за постигането на договорените цели и политически ангажименти на Съюза; вместо това изисква, в случай че бъдат направени съкращения, Съветът да обясни публично и да посочи ясно кои политически приоритети или проекти на ЕС биха могли да се забавят или да отпаднат напълно;

15. отбелязва предложеното увеличение на БКП от 4,9 % в сравнение с 2011 г.; убеден е, че Комисията предлага такива суми на базата на внимателен и критичен анализ на прогнозите, предоставени от държавите-членки, които управляват съвместно 80 % от бюджета на ЕС; отбелязва, че по-голямата част от това увеличение е свързано с правните потребности, възникващи във връзка със Седмата програма за научни изследвания, структурните фондове и Кохезионния фонд; убеден е, че предложеното равнище на плащанията представлява абсолютният минимум, необходим за изпълнението на правните ангажименти на ЕС, поети през предходните години, и че ЕС е длъжен да спазва правните задължения, които произтичат от тези ангажименти, и да гарантира, че тези програми разгръщат целия си потенциал и се изпълняват с пълна сила; поради тази причина настоятелно призовава Съвета да се въздържа от съкращаване на предложеното равнище на плащанията; изразява намерението си да запази равнището на плащанията на предложеното от Комисията в проектобюджета равнище, особено предвид нежеланието на Съвета в началото на 2011 г. да изпълни поетия през декември 2010 г. официален ангажимент да осигури нови бюджетни кредити в случай на необходимост;

16. освен това отбелязва, че общият резерв от БКП под тавана на МФР остава висок и е в размер на 8 815 милиона евро; подчертава факта, че всяко намаление под сумата, предложена от Комисията, от своя страна би влошило положението, що се отнася до неотложната необходимост да се намали безпрецедентното равнище на неизпълнените поети задължения (RAL) и да се гарантира правилното изпълнение на политиките и програмите на ЕС;

17. в този контекст припомня, че в проекта на коригиращ бюджет № 03/2011 се посочва бюджетен излишък от 4,9 милиарда евро в плащанията през 2010 г.; изразява съжаление предвид предложението на Комисията за намаляване на вноските на държавите-членки с тази сума; счита, че подобен подход не представлява добро бюджетиране и няма да има отражение върху общото равнище на дефицита на държавите-членки, а същевременно тази сума може чувствително да повлияе на годишния бюджет на ЕС;

Функция 1а

18. отбелязва предложението на Комисията в ПБ 2012 г. да увеличи БКПЗ с 12,6 % (до 15 223 милиона евро) и БКП с 8,1 % (до 12 566 милиона евро) в сравнение с бюджета за 2011 г., тъй като функция 1а е ключовата функция на МФР за периода 2007–2013 г. за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, благодарение на своя пряк или косвен принос към финансирането на петте основни цели и седемте водещи инициативи;

19. изразява съжаление обаче, че повечето увеличения, които са предвидени по тази функция за 2012 г., се свеждат до обикновена годишна разбивка на многогодишните общи суми, договорени от Парламента и Съвета при приемането на тези програми и действия; поради тази причина подчертава, че като цяло Комисията не предлага да се насърчава – над първоначално планираното – подкрепата за инвестициите, които са спешно необходими за изпълнението на седемте водещи инициативи, и отбелязва, че за съжаление тя е склонна да отложи необходимия голям скок по отношение на общите финансови усилия за МФР за периода след 2013 г.; убеден е, че това отношение ще застраши сериозно постигането на основните цели до 2020 г.;

20. подчертава, че с ПБ за 2012 г. и актуализираното финансово планиране за 2013 г. общият размер на средствата, отпуснати до 2013 г. за програмите от основно значение за изпълнението на стратегията „ЕС 2020“, като например Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейската общност (7РП на ЕО), мерките срещу замърсяването, „Марко Поло II“, „Прогрес“, „Галилео“ и ГМОСС, би бил по-малък от референтната сума, договорена от Парламента и Съвета при приемането на тези програми; отбелязва, че напротив, тези референтни суми биха били леко превишени в следните ключови програми на стратегията „Европа 2020“: Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), трансевропейската транспортна мрежа, трансевропейската енергийна мрежа, Erasmus Mundus и ученето през целия живот; възнамерява да се възползва напълно, когато е уместно, от допустимите 5 % законодателна гъвкавост съгласно точка 37 от МИС, за да стимулира още повече ключовите и неотложните инвестиции;

21. освен това отбелязва, че значителна част от номиналното увеличение по функция 1а в ПБ за 2012 г. спрямо бюджета за 2011 г. е свързана с допълнителните средства в размер на 750 милиона евро (в БКПЗ), необходими за ITER през 2012 г., от които 650 милиона евро действително са допълнителни, а 100 милиона евро са преразпределени от всички бюджетни редове на 7РП на ЕО; решително потвърждава своето противопоставяне на всяка форма на преразпределение на средства от 7РП на ЕО, тъй като това би застрашило нейното успешно изпълнение и би намалило значително приноса й за постигането на основните цели и изпълнението на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“;

22. припомня, че, за да финансира ITER, бюджетният орган ще трябва да се споразумее относно паралелното предложение на Комисията за изменение на МФР за периода 2007–2013 г., съгласно което финансирането на липсващите 1 300 милиона евро за ITER през 2012 г. и 2013 г. може да се осигури чрез използването на наличните и неусвоени резерви за 2011 г. по функции 2 и 5 на МФР за периода 2007–2013 г. на обща стойност 840 милиона евро и чрез преразпределението на 460 милиона евро от 7РП на ЕО през 2012 и 2013 г.; изразява своята готовност да започне преговори със Съвета за изменение на предложението на Комисията, като използва различните средства, предвидени в настоящото МИС от 17 май 2006 г.;

23. отбелязва със загриженост, освен предложението за преразпределение на 100 милиона евро в полза на ITER, направените допълнителни съкращения в размер на 64 милиона евро по 7РП на ЕО в сравнение с финансовото планиране; изисква Комисията да предложи да се използват всички икономии (възлизащи общо на 190 милиона евро), които ще бъдат реализирани през 2012 г. благодарение на преоценката на нуждата от персонал и по-малките финансови вноски за някои съвместни предприятия в полза на оперативните разходи по 7РП на ЕО;

24. във връзка с това посочва, че е необходимо да се подобрят условията за финансиране за приоритетите на устойчивата енергетика, технологиите за съхранение на енергия и други приоритети относно възобновяемите източници на енергия в рамките на нововъведения Стратегически план за енергийните технологии (плана SET), включително енергийната ефективност, които са от жизнено значение за посрещането на икономическите, енергийните и климатичните предизвикателства; счита, че ясните цели за устойчивата енергийна политика и енергийната ефективност могат да доведат до икономически изгодни решения, от които европейската икономика като цяло би могла има полза; отбелязва също, че в рамките на бюджетната процедура за 2012 г. биха могли да бъдат проучени допълнителни иновативни начини за стимулиране на инвестициите и насърчаване на научните изследвания и иновациите, като например механизма за финансиране с поделяне на риска (МФПР);

25. изразява съжаление, че с ограниченото увеличение, предвидено за програма „Прогрес“ в ПБ за 2012 г. спрямо бюджета за 2011 г., Комисията няма да може да възстанови сумата от 20 милиона евро за периода 2011–2013 г., за което пое ангажимент през 2010 г., за да компенсира частично преразпределението на средства от програма „Прогрес“ в полза на механизма за микрофинансиране; припомня приноса на програма „Прогрес“ към двете водещи инициативи на стратегията „ЕС 2020“: „Европейска платформа срещу бедността“ и „Младеж в движение“; изтъква, че държавите-членки, местните и регионалните власти и националните и регионалните органи получават финансиране по програмата „Прогрес“ с цел изпълнение на мерките за бюджетиране съобразно принципа на равенство между половете;

26. приветства увеличението (+ 5,7 милиона евро) на общия размер на бюджетните кредити за поети задължения за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации в сравнение с първоначално предвиденото; изразява надежда, че това увеличение ще допринесе за подобряването на достъпа на МСП до тази програма и за разработването на специални програми и новаторски финансови механизми; в този контекст припомня ключовата роля, която играят МСП за стимулирането на икономиката на ЕС и подкрепя по-конкретно Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Програмата за предприемачество и иновации (ППИ) като необходим инструмент за възстановяване от кризата; подчертава необходимостта да се подобри достъпът на МСП до капиталовите пазари и различните възможности за финансиране от ЕС чрез опростяване и ускоряване на процедурите за финансиране и чрез намаляване на свързаната с тях бюрокрация;

27. отново подчертава важността на единния пазар за конкурентоспособността на предприятията в ЕС и за растежа и стабилността на европейските икономики и припомня на Комисията и държавите-членки, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси, за да се подобри прилагането на правилата на единния пазар;

28. подчертава европейската добавена стойност на инвестициите в трансграничния транспорт и по-конкретно програмата TEN-T, които подобряват трансграничните и интермодалните връзки, като по този начин насърчават икономическото развитие и заетостта; като припомня хроничното недостатъчно финансиране на TEN-T, настоятелно призовава да се предоставят повече средства за тази цел, включително чрез използването на алтернативни източници на финансиране като публично-частните партньорства (ПЧП), разпределянето на приходи и други видове финансови инструменти; подчертава, че Кохезионният фонд и регионалните фондове следва да бъдат тясно свързани с проектите по TEN-T;

29. счита, че предвид нейната висока европейска добавена стойност подкрепата за програмата за учене през целия живот трябва да продължи и да се увеличи през 2012 г. поради големия принос на програмата към водещите инициативи „Младеж в движение“ и „Съюз за иновации“; подчертава по-специално, че предвид нарастващия брой на лицата, които участват в образованието за възрастни в Европа, би трябвало да се увеличат средствата за програмата „Грундвиг“, която понастоящем представлява едва 4 % от отпуснатите средства за програмата за учене през целия живот;

30. изразява загриженост относно предложеното намаляване на бюджетните кредити за Статистическата програма на Съюза и много ограниченото – под равнището на инфлацията – увеличаване на разходите за персонал в областта на политиката „Статистика“; подчертава, че е налице силна необходимост непрекъснато да се гарантира, че ресурсите на Евростат отговарят на увеличаващата се натовареност и на повишените изисквания относно качеството в ключовата област на икономическата и финансовата статистика;

31. припомня, че повечето от новите правомощия на ЕС, въведени с Договора от Лисабон в областта на енергетиката, туризма и космоса, попадат в обхвата на функция 1а; изразява разочарованието си, че Комисията не предлага допълнително финансиране за тези нови политики през третата година след влизането в сила на Договора от Лисабон; подчертава, че нито „Галилео“, нито ГМОСС – двете основни космически програми на ЕС, ще се възползват от допълнително финансиране до края на текущата МФР и че финансирането на „Галилео“ намалява между 2011 и 2012 г.; отново подчертава необходимостта от въвеждане на някои конкретни, видими мерки в подкрепа на туризма предвид икономическото значение на този сектор, който представлява третата социално-икономическа дейност в Европа по отношение на заетост и създаване на БВП, и изразява съжаление, че Комисията не предлага ново правно основание за замяна на трите подготвителни действия в тази област, които не могат да бъдат продължени през 2012 г.; призовава за отпускането на подходящи средства за сектора на туризма през 2012 и 2013 г., както и в бъдещата многогодишна финансова рамка;

32. отбелязва, че кризата ясно подчерта значението на ефективните и защитени срещу измами системи за събиране на данъци за стабилността на публичните финанси; подчертава, че трябва да се даде висок приоритет на борбата с данъчните измами и укриването на данъци и че бюджетните кредити за „Фискалис“ трябва да дават възможност на програмата да отговори на тази амбиция;

33. приветства решението на Комисията да включи в ПБ за втора поредна година бюджетни кредити за плащания (50 милиона евро) за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ); подчертава факта, че тази мярка не само дава по-голяма видимост на фонда, но също така избягва трансферите от други бюджетни редове, които преследват различни цели и покриват различни потребности; с нетърпение очаква представянето на средносрочния преглед на Регламента за ЕФПГ от Комисията, за да се определят начините за ускоряване на процедурата за мобилизиране на фонда и да се опростят неговите правила за управление;

Функция 1б

34. подчертава решаващия принос на политиката на сближаване за растежа и заетостта, както и за икономическото, социалното и териториалното сближаване между регионите и държавите-членки на ЕС; подчертава, че политиката на сближаване има решаваща роля в осигуряването на възможност за всички региони на ЕС да участват в постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и в подкрепата на регионалните инвестиции, насочени към изпълнението на всички водещи инициативи; съответно счита, че политиката на сближаване трябва да остане инвестиционна политика на равнището на целия ЕС, достъпна за всички региони и граждани на ЕС, като същевременно следва да се запазят преразпределителният й характер и целта й за намаляване на регионалните различия;

35. отбелязва, че общите разходи за функция 1б се изчисляват на 52 739 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение от 3,4 % в сравнение с 2011 г. и е в пълно съответствие със средствата, посочени в МФР за периода 2007–2013 г., като се вземат предвид последните корекции от 2010 г. в полза на някои държави-членки; отбелязва, че наличният резерв (22,1 милиона евро) под тавана се дължи предимно на сумата, разпределена за техническа помощ, и представлява едва 0,04 % от всички отпуснати средства за тази функция;

36. приветства увеличението от 8,4 % на БКП до 45 134 милиона евро, предложено за 2012 г. спрямо 2011 г., и счита, че това увеличение ще позволи да се навакса бързо с изпълнението на програмите след твърде бавното начало на изпълнението на програмите в началото на периода 2007–2013 г.; подчертава, че това увеличение би трябвало също да даде възможност за удовлетворяването на допълнителните потребности от плащания, произтичащи от последните законодателни промени, одобряването на всички системи за управление и контрол и приключването на програмите за периода 2000–2006 г.;

37. следователно подчертава, че това равнище на плащанията е абсолютният минимум и напълно съответства на реалистичното бюджетиране, като отчита надлежно общия профил на плащанията през периода, наличните прогнози на държавите-членки по отношение на исканията за плащане, които ще бъдат изпратени на Комисията, и необходимостта да се премахне разликата между поетите задължения и плащанията; подчертава факта, че тези парични потоци ще спомогнат също така за ускоряването на възстановяването на европейската икономика и ще допринесат за стратегията „Европа 2020“ в регионите; ето защо ще се противопостави твърдо на всяко евентуално намаляване на равнището на плащанията в сравнение с предложеното от Комисията в нейния проектобюджет;

38. призовава Комисията да събира демографски данни за бенефициентите на политиката на сближаване, и по-специално Европейския социален фонд, за да се следи реалното въздействие на средствата, предоставени за развитие на човешкия капитал и интеграция на пазара на труда, като се взема предвид особено тревожния проблем с младежката безработица;

39. изисква от Комисията да продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки с ниска степен на усвояване с цел допълнително подобряване на усвояването по места; поради тази причина призовава за допълнително насърчаване на взаимното обучение, обмен на най-добри практики и подобряване на административния капацитет на държавите-членки, както и в страните кандидатки за членство в ЕС, като се обръща внимание на правилното функциониране на Инструмента за предприсъединителна помощ, подкрепящ подготовката на страните за прилагане на програмите на Общността;

40. настоятелно призовава Комисията също да продължи да обмисля как да се опрости сложната система от правила и изисквания, наложена от европейското и/или националното законодателство, и да намали бюрократичната тежест, с цел вниманието да се съсредоточи в значително по-висока степен върху постигането на конкретни цели, в допълнение към законосъобразността и редовността, без да се отклонява от основните принципи за прозрачност, отчетност и добро финансово управление;

Функция 2

41. отбелязва, че ПБ за 2012 г. предлага увеличение на бюджетните кредити за поети задължения с 2.6 % до 60 158 милиона евро и на бюджетните кредити за плащания с 2,8 % до 57 948 милиона евро в сравнение с бюджета за 2011 г.; подчертава, че тези увеличения остават под увеличението, което предлага Комисията за бюджета като цяло;

42. отбелязва, че тези увеличения са преди всичко следствие от продължаващото постепенно въвеждане на преките плащания за новите държави-членки и от допълнителните потребности за развитието на селските райони; подчертава факта, че интервенциите на пазара остават почти стабилни в сравнение с бюджета за 2011 г., въпреки че колебанията на цените и нестабилността на някои пазари продължават да се отразяват на селскостопанския сектор; изисква Комисията да изготви предложения за по-дългосрочен подход за всички селскостопански сектори, както и конкретни предложения за преодоляване на нестабилността на цените на техните пазари;

43. отбелязва, че традиционното писмо за внасяне на корекции в бюджета за селското стопанство, което ще бъде представено през есента на 2011 г., ще коригира настоящите прогнози към една по-точна оценка на реалните нужди; в този контекст обръща внимание на окончателния размер на наличните целеви приходи през 2012 г. (корекции, свързани с уравняване с оглед на съответствието, нередности и допълнителен налог върху млякото), който в крайна сметка ще определи размера на новите бюджетни кредити, които да бъдат одобрени в бюджета за 2012 г.; счита, че настоящият оставащ резерв (651,6 милиона евро) би следвало да бъде достатъчен, за да покрие потребностите по тази функция при липсата на непредвидени обстоятелства;

44. подчертава, че през последните няколко години бюджетният орган успя, благодарение на специфичните обстоятелства, да използва наличните неразпределени средства (резерв) под тавана на тази функция, за да постигне общо споразумение за годишните бюджети, като приложи точка 23 от МИС;

45. одобрява продължаващата подкрепа за програмите за предлагане на плодове в училищата, както и за програмата „помощ за нуждаещи се лица“; и обратно, изразява съжаление предвид намаляването на бюджетните средства за схемата за предлагане на мляко в училищата и загриженост във връзка със съкращенията по отношение на ветеринарните и фитосанитарните мерки;

46. призовава за по-нататъшно намаляване на възстановяванията при износ и изразява съжаление за продължаващото субсидиране на производството на тютюн в ЕС, което противоречи на целите на здравната политика на ЕС;

47. подчертава, че част от разходите по функция 2 са от решаващо значение за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава, че приоритетните цели на тази стратегия – растеж и заетост, се изпълняват и чрез програмите за развитие на селските райони; счита продоволствената сигурност и устойчивостта за две от основните предизвикателства пред Общата селскостопанска политика (ОПС); припомня, че преките помощи следва да отчитат по-добре екологичните и социалните цели и призовава за по-устойчива ОСП, която да допринася за посрещането на екологичните предизвикателства, пред които се изправя ЕС, включително замърсяването на водите, без да се застрашава конкурентоспособността на земеделските производители от ЕС;

48. в този контекст приветства увеличаването на средствата за програмата LIFE+ (съответно 4,3 % и 1,9 % в поети задължения и плащания), която дава приоритет единствено на проекти за действие в областта на околната среда и климата; отново напомня, че екологичните проблеми и техните решения не признават национални граници, и следователно разглеждането им на равнището на ЕС е съвсем естествено; въпреки това посочва, че равнището на бюджетните кредити за програмата LIFE+ остава доста ограничено;

49. подчертава, че енергийната ефективност, борбата срещу изменението на климата и насърчаването на енергията от възобновяеми източници са хоризонтални приоритети, които могат да бъдат финансирани по няколко функции от бюджета на ЕС, и че Парламентът ще обърне специално внимание на тяхното финансиране, както по бюджетни редове, така и като цяло; настоятелно призовава Комисията да интегрира в още по-голяма степен такива приоритети, както и защитата на водите и опазването на биологичното разнообразие в други политики, включително във финансовата подкрепа на ЕС за развиващите се страни; счита, че правилното прилагане на съществуващото законодателство по тези въпроси е изключително важно и поради това изисква от Комисията да анализира внимателно дали са необходими повече средства за извършването на задълбочено проучване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда, и да докладва на Парламента;

50. посочва, че поради политическото значение на сектора финансирането и съществуващите действия на Общата политика в областта на рибарството следва да бъдат запазени и задържани на предложените в ПБ нива, не на последно място предвид нейната предстояща реформа; счита, че финансирането на интегрираната морска политика, което следва да достигне подходящ размер през 2012 г., не следва да бъде за сметка на финансирането на другите действия и програми в областта на рибарството по функция 2; също така счита, че е изключително важно да продължи да се контролира размерът на европейската риболовна флотилия, като се осигури необходимата подкрепа за държавите-членки в това отношение, и по-специално като се води борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН); счита, че ефективното управление на риболовните дейности е от основно значение за съхраняване на рибните запаси и предотвратяване на прекомерния улов;

Функция 3а

51. отбелязва, че общото увеличение на финансирането, предложено в ПБ за 2012 г. в сравнение с бюджета за 2011 г. за действия, които попадат в обхвата на тази функция (+17,7 % в бюджетни кредити за поети задължения, +6,8 % в бюджетни кредити за плащания), е в съответствие с нарастващите амбиции на ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както е посочено в Договора от Лисабон и Стокхолмската програма (2010–2014 г.), които самият Европейски съвет прие през декември 2009 г.;

52. отбелязва, че тези увеличения са свързани най-вече с три от четирите програми за солидарност и управление на имиграцията: Фонда за външните граници (+38 %), Европейския фонд за връщане (+43 %) и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (+24 %); подчертава обаче, че увеличенията, които са предвидени по тази функция за 2012 г., са резултат само на годишната разбивка на многогодишните общи суми, договорени от Парламента и Съвета при приемането на тези програми и действия;

53. поради тази причина си задава въпроса дали представеният от Комисията ПБ съставлява подходящ и актуален отговор на настоящите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, не на последно място в контекста на текущите събития в Южното Средиземноморие; припомня настоятелния си призив за адекватен и балансиран отговор на тези предизвикателства с оглед на управлението на легалната миграция и забавяне на нелегалната миграция; като потвърждава задължението на държавите-членки на ЕС да спазват установеното право на ЕС, подчертава необходимостта от достатъчно финансиране и инструменти за подкрепа за справяне с извънредни ситуации, при пълно спазване на вътрешните правила за защита и правата на човека, както и солидарността между всички държави-членки; в частност подчертава ролята и подкрепата на Европейския фонд за бежанците, в това число спешните мерки в случай на масови притоци на бежанци, и изразява голямо съжаление, че Комисията не предложи увеличение на този фонд, над първоначално предвиденото във финансовото планиране;

54. отбелязва многократните призиви на Европейския съвет за укрепване на оперативния капацитет и ролята на Frontex в период на все по-голям миграционен натиск; отправя искане към Комисията да представи всички последици за бюджета за 2012 г., произтичащи от настоящия преглед на Frontex, и да даде по-ясна представа за финансовото участие на държавите-членки във функционирането на агенцията;

55. припомня, че една трета от бюджетните кредити за 2011 г. за ШИС II са все още в резерв; по тази причина очаква ясно и обосновано уверение от страна на Комисията относно перспективите за изпълнение, при липса на което бюджетните кредити за 2012 г. следва да бъдат разпределени за алтернативни решения;

Функция 3б

56. припомня, че функция 3б, въпреки че е най-малката функция в МФР по отношение на разпределените финансови средства, покрива области от основно значение за гражданите на Европа, като например младежта, образователни и културни програми, общественото здраве, защитата на потребителите, инструмента за гражданска защита и комуникационната политика;

57. дълбоко съжалява, че общият размер на бюджетните кредити по тази функция намалява за трета поредна година, като БКПЗ се намаляват с 0,1 % (на 683,5 милиона евро), а БКП с 0,3 % (на 645,7 милиона евро) в сравнение с бюджета за 2011 г. (с изключение на фонд „Солидарност“ на ЕС), като остава резерв от 15,5 милиона евро;

58. счита, че програмите и действията по тази функция играят важна роля за постигане на основните цели и изпълнение на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“; отново заявява, че образованието, обучението и културата носят икономическа стойност, тъй като те допринасят по-специално за икономическия растеж и създаването на качествени работни места и подкрепят развитието на активно гражданство;

59. подчертава факта, че наличният малък резерв ще остави малка свобода на действие при предлагането на нови действия или вземането на решения за увеличаване на финансирането на приоритети, които засягат пряко гражданите;

60. отбелязва предложението на Комисията, която предлага увеличение с 8 милиона евро на бюджетните кредити за 2012 г. за „Младеж в действие“ (134,6 милиона евро, предвидени за 2012 г.) в сравнение с първоначалното финансово планиране; тази програма съставлява един от основните инструменти на водещата инициатива „Младеж в движение“ и подпомага формите на неформално учене и развитието на активно гражданство сред младите хора;

61. изразява съжаление, че не са предложени сходни усилия за програми като „МЕДИА“ и „Култура 2007“, при все че те допринасят съществено за богатството и разнообразието на европейската култура и подпомагат действия, които държавите-членки не биха финансирали сами;

62. изразява съжаление, че Комисията не предложи в своя проектобюджет за 2012 г. специфична мярка в областта на спорта, въпреки че той е вече част от правомощията на Съюза, произтичащи от Договора от Лисабон; счита всъщност, че и в бюджета за 2012 г. ще бъде осигурено финансиране, макар и в ограничен размер

63. приветства увеличаването на средствата за програмата за обществено здраве, тъй като общественото здраве се превърна в основна движеща сила за конкурентоспособността в застаряващите европейски общества; признава усилията на Комисията да намери решения за отпускането на финансиране за продължаване на важни образователни кампании, като например кампанията „HELP“ за живот без тютюн;

64. изразява съжаление поради намалението на финансирането на Финансовия инструмент в областта на гражданската защита в сравнение с финансовото планиране (-1,8 милиона евро) и изисква от Комисията да представи допълнителни разяснения за това намаление, като се има предвид, че гражданската защита е вече сред новите правомощия на ЕС;

65. припомня, че за да се гарантира прозрачност и пълно участие на Европейския парламент и неговите членове, Европейските обществени пространства (ЕОП) трябва да разполагат с отделен бюджетен ред; изразява съжаление за предложението на Комисията да изпразни този бюджетен ред и да слее бюджетните кредити за ЕОП с бюджетния ред на представителствата на Комисията; припомня, че Европейските обществени пространства се управляват съвместно от Комисията и Парламента и следователно техният бюджет следва да се отдели от бюджета на представителствата на Комисията, както е отразено в бюджетите за 2010 и 2011 г.; подчертава, че Парламентът няма да приеме какъвто и да е опит за промяна на волята на бюджетните органи по този въпрос;

Функция 4

66. отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения и плащания, изискани в ПД за 2012 г., са се увеличили с 2,9 % и 0,8 % в сравнение с бюджета за 2011 г., съответно на 9009,3 милиона евро и 7293,7 милиона евро (като се включи и Резервът за спешна помощ); посочва, че тези увеличения остават под увеличението, което предлага Комисията за бюджета като цяло;

67. припомня, че досега Комисията не е успяла да върне във функция 4 средствата (240 милиона), използвани за Инструмента за продоволствена помощ, и по-специално за Инструмента за стабилност, съобразно искането на комисията по бюджети, посочено в параграф 28 от нейния доклад A7-0038/2009, приет на 12 октомври 2009 г.;

68. изразява твърдото убеждение, че следва да се положи особено и конкретно усилие за оптимално, координирано използване на всички налични европейски инструменти (не само финансовите пакети в рамките на бюджета на ЕС, но и инструментите, управлявани от ЕИБ, ЕБВР и др.) и действия на държавите-членки; подчертава, че гъвкавостта в планирането и изпълнението на инструментите на ЕС трябва да продължат да бъдат подобрявани, за да осигурят възможност за адекватна и ефективна реакция при политически и хуманитарни кризи в трети държави, без обаче да излагат на риск дългосрочните политически ангажименти и приоритети; за тази цел призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност и Европейската инвестиционна банка да координират усилията си, за да гарантират, че целите на външната дейност на ЕС са във възможно най-висока степен целенасочени и ефективни;

69. счита, че е дълг на ЕС да реагира адекватно и всеобхватно на последните политически събития в съседните средиземноморски страни и да осигури подкрепа и помощ на движенията, борещи се за демократичните ценности и установяването на правова държава; отново заявява, че увеличаването на финансовата помощ за тези страни не трябва да бъде за сметка на приоритетите и инструментите в полза на източноевропейските съседни страни;

70. предвид тези обстоятелства изразява голяма загриженост, тъй като предложеният резерв от 246,7 милиона евро по функция 4, въпреки че е далеч над предвидената през януари 2011 г. актуализация на финансовото планиране (132,2 милиона евро), може да се окаже недостатъчен за посрещането на новите потребности по функция 4, тъй като изглежда се основава на съкращения по някои от големите програми на ЕС; решен е да извърши допълнителни проверки и да анализира въздействието на тези съкращения;

71. припомня, че Парламентът и Съветът все още не са се споразумели относно правната основа за съпътстващите мерки в сектора на бананите и сътрудничеството с индустриализираните страни и другите страни и територии с висок доход (ИИС+), а това споразумение ще окаже въздействие върху бюджетните кредити в бюджета за 2012 г.; изразява съжаление предвид предложението на Комисията за намаляване на финансирането за сътрудничеството с развиващите се страни от Азия и Латинска Америка; призовава за бързо приемане на законодателството за ИИС+ и за одобряване на подходящо финансиране за Азия и Латинска Америка;

72. поради това изисква от Комисията да не свежда предстоящото си писмо за внасяне на корекции до бюджетните последици от прегледа на европейската политика на съседство, а да разгледа, използвайки при необходимост всички средства, предвидени в МИС, всички останали нерешени въпроси и потребности, в това число финансирането на Палестина и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), което е намалено със 100 милиона евро в сравнение с бюджета за 2011 г., с цел да се постигне максимално въздействие от помощта на ЕС по света;

73. изразява съжаление предвид намалението на планираното увеличение на финансирането за инструмента за предприсъединителна помощ от 139 милиона евро на едва 79 милиона евро в сравнение с бюджета за 2011 г.;

74. отбелязва предложеното увеличение на финансирането на тематичната програма „Околна среда и устойчиво управление на природните ресурси“ в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) с 51,8 милиона евро в сравнение с финансовото планиране, с цел да се осигурят средства за бързия старт на действията във връзка с изменението на климата; решително се противопоставя на другите намаления, възлизащи общо на 78 милиона евро, предприети по отношение на географските програми на ИСР, тъй като това би могло да възпрепятства усилията на ЕС да допринася за постигането на Целите на хилядолетието за развитие и спазването на ангажимента на ЕС, на най-високо равнище, до 2015 г. да се постигне целта 0,7 % от БНД да бъдат разпределяни за сътрудничество за развитие;

75. припомня, че решително ще отхвърли всички системни, квази автоматични и понякога необмислени съкращения от страна на другото бюджетно направление на административните разходи по функция 4 единствено с цел намаляване на бюджетните кредити, тъй като това би лишило ЕС от средствата за правилно и ефикасно изпълнение на неговите програми;

Функция 5

76. отбелязва, че общите административни разходи на всички институции се изчисляват на 8 281 милиона евро, което представлява увеличение от 1,3 % в сравнение с 2011 г., в резултат на което остава резерв от 472,5 милиона евро;

77. отбелязва писмото на члена на Комисията, отговарящ за финансовото планиране и бюджета, от 3 февруари 2011 г., с което се поема ангажимент за увеличение на разходите по функция 5 с по-малко от 1 % и за неназначаване на нови служители в сравнение с 2011 г. и се призовават всички институции да следват същия подход по отношение на развитието на своите бюджети;

78. отбелязва, че Комисията, Съветът, Сметната палата, Омбудсманът и Надзорният орган по защита на данните последваха този пример; подчертава, че Европейският парламент успя да намали своята прогноза с около 50 милиона евро в сравнение с първото предложение за предварителен проект на бюджетна прогноза; подчертава, че ще извърши задълбочен контрол на бюджетните прогнози на другите институции, наред с другото предвид новите потребности и дейности, свързани с влизането в сила на Договора от Лисабон;

79. отчита големите усилия на Комисията да замрази собствените си административни разходи в номинални стойности; отбелязва, че това стана възможно чрез компенсиране на увеличенията, свързани със законовите и договорните задължения, с драстични съкращения на други административни разходи; изразява обаче загриженост относно евентуалните последици;

80. подчертава, че всяко ново съкращение на бюджетните кредити за административни разходи за 2012 г. в рамките на раздел ІІІ, в това число на редовете за разходите за административна подкрепа (предишни редове BA), би могло да окаже неблагоприятно въздействие върху изпълнението на програмите, по-специално предвид новите задачи на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон; настоява икономиите в резултат на намалените разходи за административна подкрепа да останат във финансовите пакети на съответните програми за постигане на по-добри резултати по места; подчертава освен това, че докато правомощията на ЕС продължават да се увеличават, тази тенденция е неустойчива в дългосрочен план и ще окаже неблагоприятно въздействие върху бързото, правилно и ефективно изпълнение на действията и програмите на ЕС;

81. отчита усилията на Комисията да не изисква допълнителни длъжности и нейния ангажимент да покрие всички свои потребности, включително свързаните с новите приоритети и с влизането в сила на ДФЕС, само чрез вътрешно преразпределение на съществуващите човешки ресурси; призовава за предоставяне на допълнителна информация, по-специално по въпроса откъде ще бъдат преразпределени 230-те допълнителни длъжности, необходими за осигуряването на подходящ мониторинг на икономическото и финансовото състояние на държавите-членки в рамките на ГД „Икономически и финансови въпроси“, и какво ще бъде отражението от съкращаването на 70 длъжности за административната подкрепа и управлението на програми, вследствие на преразпределянето в рамките на конкретни генерални дирекции; подчертава, че въпросът за човешките ресурси е още по-важен поради факта, че ГД „Икономически и финансови въпроси“ може да има нужда от допълнително укрепване, за да се справи с някои жизненоважни допълнителни задачи веднага след приемането на пакета за икономическото управление;

82. подчертава, че предложеното увеличение за Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) (5,4 % в БКПЗ и БКП) изглежда противоречи на усилията на Комисията за намаляване на административните разходи; изисква повече информация за предлаганото увеличение на бюджетните кредити за EPSO и за възлагането от EPSO на основни услуги на външни изпълнители;

83. отбелязва 4-процентното увеличение на разходите за пенсии (в сравнение с +5,2 % през 2011 г. спрямо 2010 г.) предвид вълната от излизащи в пенсия длъжностни лица; приканва Комисията да предостави по-задълбочен анализ на дългосрочните бюджетни последици от тази тенденция, като същевременно разгледа евентуалните последици, преки или косвени, от всяка промяна в пенсионната схема на ЕС върху привлекателността, качеството и независимостта на работата в европейската публична администрация; подчертава, че всяка промяна следва да бъде предшествана от подобаващ социален диалог;

84. счита, че европейските училища следва да бъдат адекватно финансирани предвид специфичното положение на децата на служителите на институциите на ЕС; възнамерява внимателно да провери предложеното общо увеличение от 1,7 % в сравнение с 2011 г., което е под предвиденото във финансовото планиране, както и всеки от бюджетните редове за европейските училища, и ще извърши, по време на четенето в Парламента, съответните изменения, които счита за подходящи;

Пилотни проекти – подготвителни действия

85. подчертава, че пилотните проекти (ПП) и подготвителните действия (ПД) са ключови средства за формулирането на политически приоритети и за проправянето на път за нови инициативи, които биха могли да се превърнат в дейности и програми на ЕС, които да подобрят живота на гражданите на ЕС; по тази причина възнамерява да подкрепи всячески своите предложения относно пилотните проекти и подготвителните действия в бюджета за 2012 г., като подчертава необходимостта от внимателно проучване на предварителната оценка на Комисията, която се очаква да бъде представена през юли 2011 г. с цел определянето на всеобщ и балансиран окончателен пакет по този въпрос;

86. за тази цел възнамерява да предаде на Комисията, в съответствие с приложение ІІ, част Г от МИС, неокончателен списък с евентуални пилотни проекти и подготвителни действия за бюджета за 2012 г.; очаква Комисията да предостави добре обоснован анализ на индикативните предложения на Парламента; подчертава, че този първи неокончателен списък не изключва възможността за официално внасяне и приемане на изменения относно пилотните проекти и подготвителните действия по време на четенето на бюджета в Парламента;

87. отбелязва един нов пилотен проект и пет подготвителни действия – две от които нови – предложени от Комисията в рамките на различни функции; заявява твърдото си намерение да анализира съдържанието и целите на предложените нови инициативи в хода на предстоящите преговори;

Агенции

88. отбелязва общото равнище от 720,8 милиона евро (т.е. 0,49 % от общия бюджет на ЕС), предназначено за децентрализираните агенции на ЕС в ПБ за 2012 г., с увеличение на общото участие на ЕС в сравнение с бюджета за 2011 г. от 34,6 милиона евро или +4,9 %; осъзнава, че това увеличение произтича предимно от една нова и седем започващи дейността си агенции, с цел да им се осигури адекватно финансиране; подчертава значението на допълнителното финансиране за тези десет агенции, обхватът на чиито задачи беше разширен, за да не се затрудни тяхното изпълнение; отбелязва, че увеличението на вноските на ЕС за агенциите, достигнали нормален ритъм на работа е в съответствие или дори по-ниско от корекцията във връзка с инфлацията (2 %), без да се наема допълнителен персонал;

89. подчертава, че бюджетните кредити, разпределени за агенциите на ЕС далеч не съставляват единствено административни разходи, а допринасят също така за постигането на целите на „Европа 2020“ и общо целите на ЕС, съобразно решенията на законодателния орган; по тази причина в условията на строги икономии подкрепя ограничителния подход на Комисията при определянето на субсидиите от бюджета на ЕС за децентрализираните агенции на ЕС, но отново изразява неодобрение относно използването на целеви приходи за намаляване на вноските от бюджета на ЕС за зависещите от такси агенции, което Комисията използва за изкуствено увеличаване на резервите, като в тази връзка изразява загриженост, че Комисията многократно игнорира политическата воля на Европейския парламент;

90. подчертава, че европейските надзорни органи играят решаваща роля за защитата на стабилността на пазара и че е необходимо да бъдат подобаващо финансирани, с цел ефективност на регулаторните реформи; отново заявява, че наличието на един-единствен надзорен орган би било икономически по-ефективно; приветства увеличенията на бюджета, предложени по отношение на тези три органа, като важна стъпка в процедурите по тяхното изграждане, като същевременно призовава за допълнителни ресурси за съвместния комитет; подчертава, че всякакви допълнителни задачи, възложени на тези органи, трябва да бъдат придружени бързо от съответното разпределение на допълнителни ресурси; подчертава, наред с другото, че новите отговорности, които се планират за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в областта на късите продажби и дериватите, трябва да бъдат бързо отразени в бюджетната процедура за 2012 г. веднага щом правните основания са налице;

91. отбелязва, че 80 от 213-те нови длъжности в щатното разписание за агенциите (от общо 4 854) ще бъдат разпределени за новите или започващите дейността си агенции, а останалите – за агенции, обхватът на чиито задачи е бил разширен; отново призовава за специфичен подход по отношение на набирането на специализиран научен персонал с професионален опит, особено когато тези длъжности се финансират изключително от такси и следователно нямат отражение върху бюджета на ЕС;

92. изразява неодобрение относно подхода на Комисията да промени представянето на двете самоиздържащи се агенции Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) и Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) в ПБ за 2012 г., тоест като заличи съответните бюджетни редове и като реши да не публикува щатните разписания; въпреки това отбелязва, че двете съответни агенции не са обвързани с решенията на бюджетния орган относно нивата на субсидии или назначаването на служители; възнамерява все пак да включи тази информация в бюджета с оглед прозрачност; отново подчертава, че трябва да бъде намерено решение относно прекомерните излишъци, получавани чрез регламента относно таксите на OHIM;

93. счита, че следните въпроси са от особен интерес за тристранната среща, планирана да се проведе на 11 юли 2011 г.:

- разпределянето на бюджетни средства на ЕС за 2012 г. в подкрепа на стратегията „ЕС 2020“,

- общото равнище на плащанията в бюджета за 2012 г. и неизпълнените поети задължения (RAL),

- предложение за преразглеждане на действащата МФР за периода 2007–2013 г. за удовлетворяването на потребностите от допълнително финансиране за проекта ITER,

- финансова устойчивост и управляемост на функция 4 през 2012 г., в частност предвид предстоящото писмо за внасяне на корекции във връзка с демократичиния процес в южното Средиземноморие,

- нерешени въпроси във връзка с бюджета за 2012 г.;

94. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и Съвета.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2011)0114.

(3)

COM(2010)0700.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (25.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: María Muñiz De Urquiza

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че Европейският съюз, в качеството си на фактор от световно значение, носи отговорност за насърчаване на мира и стабилността, икономическото развитие и зачитането на основните ценности и правата на човека по целия свят;

2.  припомня ролята на ЕС за укрепване на многостранното сътрудничество с цел насърчаване на колективните действия, за да се намери отговор на международните предизвикателства;

3.  предупреждава, че ЕС рискува да загуби международното си значение, ако външната му политика остане недостатъчно финансирана; подчертава обаче, че съществуват възможности за по-ефикасно използване на наличните ресурси чрез по-добро насочване на финансовата помощ към области, в които ЕС може да внесе добавена стойност, например демокрацията, принципите на добро управление и на правова държава, както и образованието;

4.  изразява убеденост, че със създаването на длъжността на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и създаването на ЕСВД, системата от механизми на демократичния парламентарен контрол за постоянен анализ и мониторинг на външната политика на национално и европейско равнище следва да бъде поставена под ръководството на Европейския парламент; подобен механизъм би представлявал инструмент, който дава възможност да се отговори на предизвикателствата, свързани с демократичната легитимност на Европейския съюз в областта на външната политика на ЕС;

5.  счита, че бюджетът на ЕС трябва да отразява основните ценности на Съюза, следователно призовава за по-добро и по-целенасочено използване на средствата по финансовия инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света, които трябва да бъдат запазени поне на досегашното си равнище; подчертава необходимостта от допълнително разглеждане на начини за повишаване на активността на Финансовия инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света и обръща внимание на това, че предложенията за установяване на Европейски фонд за демокрация трябва да се осъществят в рамките на обикновената бюджетна рамка, като се гарантират изцяло парламентарното участие и контрол;

6.  подчертава необходимостта от осигуряване на подходяща, но не и безусловна, подкрепа за съседните страни от Южното Средиземноморие, с цел да им се помогне да осъществят прехода към демокрация и да изградят демократични институции, включително и подкрепа за гражданското общество; подчертава, че тази помощ за южното направление на европейската политика за съседство не следва да бъде оказвана за сметка на ангажимента на Съюза за отпускане на подобна подходяща, но не безусловна, помощ за източното направление на европейската политика за съседство / Европейския инструмент за съседство и партньорство;

7.  отново заявява, че финансирането на отношенията на ЕС със страните от Латинска Америка е недостатъчно, като се вземат предвид стратегическото партньорство между двата региона и заключенията от срещата на високо равнище в Мадрид през май 2010 г., както и потенциала на Латинска Америка като нововъзникващ регион и център на икономически растеж. Това недостатъчно финансиране се утежнява особено от застоя при разпределението на средствата от програмата на финансовия инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (ИИС+), тъй като все още не е прието правното основание за участие на няколко страни от Латинска Америка, имащи право да ползват средства от ИИС+ ; следователно призовава за бързо приемане на законодателството, свързано с ИИС+ през 2011 г.;

8.  призовава за ясна стратегия по отношение на Палестина, която да обвързва финансовата помощ на Европейския съюз с по-голяма политическа роля на ЕС в мирния процес; посочва, че за тази цел финансовата помощ за Палестина следва да отразява стратегическото значение на Близкия изток за Европейския съюз; счита, че при планирането на необходимата помощ Комисията следва да се основава на натрупания опит и на оценката на потребностите и поради това следва да е в състояние да отпусне необходимите финансови средства, за да допринесе за жизнеспособността на палестинските органи и за близкоизточния мирен процес; следователно настоява размерът на предвидените за 2012 г. средства да бъде най-малко равен на размера на изразходваните през 2011 г. средства;

9.  изразява убеждение, че увеличените бюджетни средства са необходими, но не са достатъчни, за да се гарантира ефективността на външната дейност на ЕС, както и че са необходими също така по-голяма гъвкавост и бързина при предоставянето на финансова помощ; следователно призовава за по-голяма гъвкавост между функциите и извън тези функции във финансовата перспектива; изразява подкрепата си за преразглеждане на финансовата перспектива, което би дало възможност на ЕС да реагира бързо при кризи, като отчита напълно политическите приоритети;

10. подчертава необходимостта от предоставяне на достатъчно яснота и по-голяма гъвкавост и осигуряване на по-целенасочена помощ, предназначена по-специално за гражданското общество, зачитането на правата на човека и стремежа към демокрация, включително на местно и регионално равнище, с цел да се насърчи прилагането на подход „отдолу нагоре”; подчертава, че е от значение да се гарантира бързо идентифициране и премахване на недостатъците в бъдеще, като по този начин се повиши качеството и ефективността на помощта на ЕС; призовава също така, в контекста на прегледа на европейската политика за съседство, за всеобхватен анализ на ефикасността на Европейския инструмент за съседство и партньорство при координация с други инструменти, като например Финансовия инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света, с цел по-доброто използване на наличните финансови инструменти в отношенията на ЕС с южните и източните съседи и в трансграничното сътрудничество, както и да се гарантира, че помощта на ЕС се използва по предназначение от държавите-получателки и се обуславя от концепцията „повече за повече“, както и че е диференцирана съгласно конкретното положение на всяка държава-получател; призовава също така за критичен анализ на кредитната дейност и политики на Европейската инвестиционна банка, преди да й бъде предоставена по-значима роля при осъществяване на подкрепата на ЕС за съседни страни, по-специално от Южното Средиземноморие;

11. счита, че следва също така да се предоставят подходящи средства, за да се развият стратегически отношения със страните от групата БРИКЮ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) с цел финансиране на дейности, които не са свързани с официалната помощ за развитие (ОПР), по-специално за покриване на финансовите и технически средства за сътрудничество в области от взаимен интерес между ЕС и тези страни;

12. насърчава ЕС да си сътрудничи на бюджетно равнище с органи, борещи се за равенство между половете и за овластяване на жените в международната сфера, особено с Международния фонд на ООН за жените, структурата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените;

13. припомня, че Инструментът за стабилност предвижда средства в кризисни ситуации или при възникващи кризи, когато не може да бъде предоставена навременна финансова помощ от други източници на ЕС; счита, че предложеното намаление на бюджета на Инструмента за стабилност за 2012 г. е несъразмерно и в противоречие с политическите приоритети, както и че не отчита крехката политическа обстановка в много от съседните ни региони и в света като цяло;

14. изразява съжаление за това, че предотвратяването на конфликти не получи достатъчно политическа тежест и внимание в рамките на ЕС и счита, че следва да се търсят новаторски начини за използването на съществуващите законодателни и финансови инструменти, в това число Инструмента за стабилност, Финансовия инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света и помощта за развитие, за да нарасне значението на предотвратяването на конфликти в трети страни;

15. изразява съжаление, че понастоящем съществува малко прозрачност по отношение на разходите за мисиите на ОПСО, и отново потвърждава подкрепата си за създаването на специални бюджетни редове за важни мисии на ОПСО;

16. разглежда разширяването на ЕС като ключова област в спектъра на външната политика на ЕС и счита, че за да се предотврати изоставането на държавите-кандидатки и на потенциалните държави-кандидатки, трябва да се поддържа достатъчно финансиране по инструмента за предприсъединителна помощ; счита обаче, че трябва да се направи критичен преглед на финансирането по инструмента за предприсъединителна помощ в областите, в които равнището на усвояване на средствата по този инструмент е ниско;

17. счита, че предвид икономическите трудности и възникващите в резултат на това бюджетни ограничения в много държави-членки на ЕС, трябва да се правят икономии; изразява убеденост, че чрез откриването на припокривания и неефективност във всички функции и чрез набелязване на области, в които резултатите не съответстват на очакванията и исканията на Европейския парламент, могат да се правят целенасочени икономии, с цел създаване на необходимия бюджетен лост за ключовите политически приоритети, в това число приоритетите в областта на външните работи.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

1

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Евгени Кирилов, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Кристиян Вигенин, Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Tanja Fajon, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, Doris Pack, Vittorio Prodi, Dominique Vlasto, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Joachim Zeller


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (26.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Charles Goerens

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Относно спазването на поетите от нас ангажименти в световен план

1.  подчертава, че без източници на допълнително финансиране държавите-членки не биха могли да изпълнят ангажиментите си, поети в рамките на Целите на хилядолетието за развитие; подкрепя създаването на европейски данък върху финансовите операции, имащи за цел да финансират глобални обществени блага, т.е. премахването на бедността и мерки за борба с изменението на климата; припомня, че новаторското финансиране за развитие не е предназначено да бъде заместител на ОПР, а да я допълни; отново заявява убеждението си, че поради това въвеждането на данък върху финансовите операции следва да се придружава от по-обвързващ ангажимент за всички държави-членки да постигнат целта за 0,7 % разходи за ОПР;

2.  подчертава, че публичната помощ на международно равнище за бедните държави отбеляза напредък през 2011 г., без обаче да е на висотата на обещанията и потребностите; поставя под въпрос оценката на Комисията за резултатите от прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), категорично се противопоставя на предложеното от Европейската комисия съкращаване на 70 милиона евро за ИСР и изисква продължаване на ангажимента на ЕС през 2012 г., независимо от сложната бюджетна обстановка;

3.  повторно заявява убеждението си, че въпросите на околната среда трябва да бъдат по-добре интегрирани и финансирани в рамките на всички външни политики, тъй като околната среда, природните ресурси и доброто състояние на екосистемите играят съществена роля за човешкото развитие и премахването на бедността; в тази връзка подкрепя предложението да се разшири тематичната програма за околната среда и устойчивото управление на природните ресурси като стъпка към изпълнението на ангажиментите на ЕС, поети на конференцията за климата в Канкун през 2010 г., но настоятелно призовава разходите, извършени с цел намаляване на въздействието на изменението на климата върху развиващите се страни, да представляват допълнителен финансов принос и да не попадат в обхвата на преразглеждането на първоначално отпуснатите за целите на развитието средства; напомня, че за да се гарантира спазването на този принцип, е необходимо въвеждането на отделно счетоводство за финансиране на борбата с изменението на климата; повтаря, че за да стане ефективно финансирането на борбата с изменението на климата, е необходимо по-добро интегриране на въпросите, свързани с изменението на климата, в рамките на сътрудничеството на ЕС за развитие, при гарантиране на съгласуваност на политиките с цел развитие;

4.  счита, че отговорност за намаляване на бедността в държавите с нововъзникващи икономики носят на първо място техните правителства; настоятелно призовава Комисията постепенно да прекрати помощта за развитие под формата на субсидии за нововъзникващите икономики и вместо това да предприеме диференциран подход, адаптиран към потребностите на всяка икономика, като се базира на националните програми, и по-конкретно програмите за правата на човека, за борба срещу семейното насилие и за правата на хомосексуалните лица, и като си служи с различни методи като съфинансиране и съчетаване на заеми и безвъзмездни средства; настоятелно призовава ЕС по време на периода на постепенно прекратяване на финансирането да насочи подкрепата си към изграждането на капацитет за създаване на системи за събиране на данъци, за укрепване на данъчната политика на държавите с нововъзникващи икономики, мерки за насърчаване на мобилизирането на националните приходи и създаването на социално-осигурителни и други системи за преразпределяне на приходи, като същевременно се води и борба срещу данъчните убежища, укриването на данъци и незаконното изтичане на капитал;

5.  подчертава необходимостта да се помогне на всички страни да постигнат ЦХР до 2015 г. и активно да се насърчат развиващите се страни да постигнат ЦХР; призовава Комисията да съсредоточи помощта за развитие към най-бедните държави, включително държавите в нестабилно положение, и в рамките на тези държави - към групите от населението в най-неблагоприятно и най-уязвимо положение, като подчертае значението на подобряването на качеството на помощта; призовава също така всяко сътрудничество с развиващи се страни, което не отговаря на критериите на Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР, да бъде финансирано чрез инструменти, различни от предвидените за сътрудничеството за развитие;

6.   изразява съжаление относно намаляването с 33% на средствата по бюджетния ред „Европейско съседство и партньорство (ЕСП) — финансова помощ за Палестина и мирния процес и UNRWA“, предложено от Европейската комисия в бюджета за 2012 г.; това застрашава плащането от UNRWA на възнагражденията на над 28 000 местни служители (базирани в Газа, Западния бряг на р. Йордан, Ливан, Сирия, както и в Йордания), работещи, наред с другото, в сектора на образованието, социалния сектор и сектора на здравеопазването;

7.  отхвърля всеки опит за обединяване на бюджетите, предвидени за сътрудничество за развитие и за хуманитарна помощ; счита, че хуманитарната помощ и гражданската защита в трети държави не получават достатъчно финансиране, предвид нарастващия брой на хуманитарните кризи и природните бедствия; изисква също така пряк трансфер на цялата сума или част от нея от резерва за извънредни ситуации към първоначалния бюджет на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO);

8.  отбелязва, че усилията на организациите, финансирани чрез Световния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, доведоха до значителни и бързи резултати, и поздравява Фонда за постигнатото до момента, като подчертава, че продължаването на подкрепата за тези организации е много важна за противодействие и елиминиране на разпространението на СПИН, туберкулоза и малария; въпреки това остава сериозно загрижен относно незаконното присвояване на средства от Световния фонд и счита, че е много важно да се предприемат конкретни мерки срещу бъдещи измами; подчертава, че злоупотребата със средства и корупцията са изцяло неприемливи;

9.   подчертава значението на цинка за лечението и превенцията на диарията и недохранването, за да се намали смъртността и да се подобрят растежът и мозъчното развитие на малките деца; настоятелно моли ЕС и държавите-членки да отпуснат необходимите средства за осигуряване на цинкови добавки в развиващите се страни, които биха спасявали ежегодно живота на 450 000 деца под петгодишна възраст;

10. настоява за продължаване и увеличаване на финансирането за механизмите, насочени към подобряване на достъпа до финансови услуги в развиващите се страни; призовава ЕС и развиващите се страни да укрепят правата на собственост и да улеснят достъпа до кредити и заеми за малки предприятия, селскостопански производители и местни общности;

Относно балансирането на бюджета и допълняемостта на средствата

11. констатира увеличаващото се разминаване между хроничния недостиг на финансиране по дял 4 (външна политика) и новите политически ангажименти, поети от Съвета най-вече в областта на политиката за развитие; призовава за преразглеждане и увеличаване на тавана за бюджетните кредити по дял 4 за периода 2012 - 2013 г., както и за следващия финансов период;

12. настоява Съветът да се въздържа да намалява средствата в редовете за административни разходи, тъй като те се необходими за цялостното и ефикасно прилагане на многогодишните програми;

13. призовава Комисията да предостави в подходящ срок на Парламента изчерпателна информация относно използването на Европейския фонд за развитие, относно оценката от страна на Европейската комисия на условията за допустимост за получаване на бюджетна подкрепа, както и относно предприетите последващи действия;

14. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават по-често, в дух на взаимно допълване, общо програмиране на техните програми за развитие в държавите, които не ползват бюджетна подкрепа, с цел да се гарантира взаимно допълване на действията на място;

15. счита, че ЕС, в качеството си на най-голям донор, е призван да поеме ролята на лидер в областта на сътрудничеството за развитие на световно равнище; в това отношение счита, че вътрешна независима група за размисъл би могла допълнително да ориентира Комисията при осъществяването на нейния стратегически избор.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Corina Creţu, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Csaba Őry, Åsa Westlund

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, Göran Färm


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (26.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Jorgo Chatzimarkakis

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че бюджетът на ЕС следва да бъде инструмент за постигане на цели, които внасят европейска добавена стойност, а не просто механизъм за преразпределение на средства между държавите-членки,

Б.  като има предвид, че бюджетът за 2012 г. следва да отразява конкретно приоритетите, определени в стратегията „ЕС 2020”, и че чрез Европейския семестър националните бюджети също ще трябва да допринесат за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж,

В.  като има предвид, че високото равнище на прозрачност и ясната отчетност за използването на публичните средства са от основно значение, за да се гарантира правилното изразходване на средствата и да се укрепи доверието на гражданите на ЕС в Съюза,

Г.  като има предвид, че Комисията следва да бъде отговорна не само за спазването на правилата, но и за степента, в която са постигнати очакваните резултати,

Д. като взе предвид член 317 от ДФЕС, който гласи, че Комисията трябва да изпълнява бюджета на своя собствена отговорност,

1.  изисква от Комисията и държавите-членки да гарантират, че опростяването на структурите на програмите и системите за управление не подкопава ефективността на системите за контрол;

2.  освен това призовава Комисията и държавите-членки да направят всичко възможно, за да гарантират, че през 2012 г. необходимото ускоряване на изпълнението на програмите няма да бъде в ущърб на качеството на разходите и съгласуваността на финансираните мерки със съответните цели;

3.  отбелязва, че инвестициите в мащабни проекти и трансевропейски и регионални програми за развитие дават резултати едва след няколко години и се нуждаят от относително дълъг период на финансово програмиране, поради което не улесняват ефективния парламентарен контрол на разходите и резултатите на годишна база;

4.  приканва Комисията да вземе предвид следните области във връзка с новите финансови инструменти:

(i) по отношение на политиката на сближаване, акцент върху свързаните с проекти заеми, с цел да се постигне ефект на лоста чрез ЕИБ или други субекти, които усвояват части от бюджета на ЕС;

     (ii) по отношение на иновациите и някои научноизследователски програми, система за възнаграждение на успешните иновации, която би могла да замести или да допълни настоящото авансово финансиране;

5.  приканва Комисията да представи амбициозни предложения с цел да осигури на ЕС реални и независими финансови ресурси, така че да се засили конкурентоспособността и икономическият растеж на ЕС;

6.  отбелязва, че настоящата декларация за достоверност (DAS) е израз на качеството на финансовото управление в Съюза като цяло, и изразява съжаление поради факта, че тя не съдържа информация за процента на грешки в отделните държави-членки;

7.  поради тази причина приканва Комисията да публикува в обобщаващия доклад оценка на силните и слабите страни на системите за управление и контрол и стратегиите за борба с измамите на отделните държави-членки и да инициира обмен на най-добри практики, за да постигне ефикасни и ефективни системи за управление и контрол в целия ЕС;

8.  счита, че ЕС следва да въведе „акредитация“ на националните системи;

9.  счита, че Комисията следва да може да дисквалифицира вече акредитирани национални системи, ако се установи, че те постигат по-ниски резултати, и ако е убедена, че този вид санкция, засягаща репутацията, би била далеч по-ефективна от настоящите финансови корективни механизми.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Илиaна Ивaнова, Monica Luisa Macovei, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Theodoros Skylakakis, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ивайло Калфин, Jan Mulder, Derek Vaughan


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (8.6.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Olle Ludvigsson

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подкрепя намерението на Комисията – както показва предложеното увеличаване на бюджетните кредити, за по-добро използване на функция 1а с цел укрепване на европейската конкурентоспособност, като се насърчават научните изследвания, иновациите и далновидните инвестиции; същевременно подчертава, че едни още по-активни мерки на ЕС в тези области са предварително условие за способността на стратегията „Европа 2020“ успешно да създава работни места и устойчив растеж;

2.  приветства факта, че маржът по функция 1а, за който е предложено да достигне 129,4 милиона евро, е увеличен в сравнение с бюджета за 2011 г. и актуализацията на финансовото програмиране; въпреки това е загрижен, че този марж все още е много тесен, като се има предвид необходимото поле за действие за подкрепа на икономическото възстановяване по гъвкав и ефективен начин;

3.  подчертава, че Европейските надзорни органи играят решаваща роля за защитата на стабилността на пазара и че е необходимо да бъдат подобаващо финансирани, с цел ефективност на регулаторните реформи; припомня, че един-единствен орган би бил по-ефективен с оглед на разходите, приветства увеличенията на бюджета, предложени по отношение на трите органа, като важни стъпки в процедурите по тяхното изграждане, като същевременно призовава за допълнителни ресурси за съвместния комитет; подчертава, че всякакви допълнителни задачи, възложени на тези органи, трябва да бъдат придружени бързо от съответното разпределение на допълнителни ресурси; подчертава, наред с другото, че новите отговорности, които се планират за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в областта на късите продажби и дериватите, трябва да бъдат бързо отразени в бюджетната процедура за 2012 г. веднага щом правните основания са налице;

4.  счита, че би било от полза за независимостта и целостта на европейските надзорни органи, ако те се финансират в основната си част чрез бюджета на ЕС; поради тази причина призовава Комисията да започне диалог за промяна на настоящото разпределение на финансирането, така че делът, който се покрива от бюджета на ЕС, като първа стъпка да се увеличи от 40 % на 60 %;

5.  подкрепя драстичното увеличаване на плащанията, предложено по отношение на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Програмата за предприемачество и иновации, като необходим отговор във връзка с положителната тенденция за възстановяването на МСП от кризата; отбелязва, че настоящото бюджетно искане, основаващо се на съвсем скорошни събития, трябва да се разглежда като временно; следователно подчертава факта, че през цялата бюджетна процедура за 2012 г. следва да бъде налице готовност за допълнително увеличаване на плащанията в рамките на тази програма, ако през следващите месеци възстановяването се окаже по-силно, отколкото се предвижда понастоящем;

6.  приветства укрепването на ГД „Икономически и финансови въпроси“ – чрез вътрешни преразпределения в Комисията, целящо да гарантира целесъобразно наблюдение на икономическото положение в държавите-членки; подчертава, че тази генерална дирекция има нужда от допълнително укрепване, за да се справя с важни допълнителни задачи веднага след приемането на пакета за икономическо управление;

7.  изразява загриженост относно предложеното намаляване на бюджетните кредити за Статистическата програма на Съюза и много ограниченото – под равнището на инфлацията – увеличаване на разходите за персонал в областта на политиката „Статистика“; подчертава, че е налице силна необходимост периодично да се проверява за това, ресурсите на Евростат да отговарят на увеличаващата се натовареност и на исканията за повече качество в ключовата област на икономическата и финансовата статистика;

8.  отбелязва, че кризата ясно подчерта значението на ефективните и защитени срещу измами системи за събиране на данъците за стабилността на публичните финанси; подчертава, че на борбата с данъчните измами и укриването на данъци трябва да се отдаде висок приоритет и че бюджетните кредити за „Фискалис“ трябва да дават възможност на програмата да отговори на тази амбиция;

9.  приветства интересната инициатива на Комисията за нов пилотен проект за засилване на участието на гражданското общество в процеса на създаване на политиките на ЕС в областта на финансовите услуги.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.6.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Carl Haglund, Olle Ludvigsson


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (25.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандатa за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Pervenche Berès

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че икономическата, финансовата и социалната криза продължава да вилнее, като доведе до наличието на 23 милиона безработни, включително и 5,2 милиона младежи,

1.  подчертава, че бюджетът за 2012 г. трябва да подкрепи петте основни цели на стратегията „ЕС 2020”, и по-специално увеличаването на заетостта и намаляването на броя на лицата, засегнати или застрашени от бедност и социална изолация;

2.  иска адекватно финансиране за водещите инициативи „Нови умения за нови работни места”, „Младежта в движение” и „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване”;

3.   привлича вниманието към необходимостта от продължаване на проучванията и действията във връзка с условията на живот на командированите работници, предвид настоящата тенденция на увеличаващи се миграционни потоци;

4.  счита, че тези цели изискват съпоставимост, съвместимост и допълняемост на националните бюджети и бюджета на Съюза, както и по-добра синхронизация между тях;

5.   призовава, с оглед провеждането на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.), както и от съображения за прозрачност, за осигуряването на бюджетен ред специално за тази цел, който да бъде финансиран от Комисията посредством трансфери на бюджетни кредити от съществуващи бюджетни редове, като например бюджетен ред 04 03 07 „Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и семейството“;

6.   призовава държавите-членки да гарантират създаването на по-добро взаимодействие между Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), като същевременно се запази спецификата на ЕФПГ в контекста на глобализацията и кризата;

7.  освен това смята, че консолидирането на бюджетите на държавите-членки не може да бъде устойчиво, ако наличните ресурси не се използват по по-иновативен и ефективен начин;

8.  следователно призовава за общ подход към преструктурирането на предприятията чрез засилване на ролята на социалните партньори и разпространение на добри практики относно обучението на съкратените работници;

9.  подчертава необходимостта от инструмент за бърза намеса за справяне с масовите съкращения във връзка с кризата или глобализацията, съчетан със средносрочни и дългосрочни мерки, насочени към процеса на преход към по-екологосъобразна и устойчива икономика; подчертава ролята на един подобрен Европейски фонд за приспособяване към глобализацията в този процес като част от интегриран подход и призовава за осигуряване на подходящо финансиране за съответния бюджетен ред;

10. призовава за по-добро използване и увеличаване на финансовата подкрепа за програмата ПРОГРЕС с цел засилване на борбата срещу бедността и социалното изключване чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, които предлагат специфични за конкретния случай решения на място, както и чрез транснационално сътрудничество и обмен на най-добри практики във връзка с мерките за интеграция на пазара на труда, тъй като програмата ПРОГРЕС е основният инструмент за прилагане на отворения метод на координация; посочва, че в съответствие със споразумението за механизма за микрофинансиране, бюджетът за програмата ПРОГРЕС следва да бъде увеличен с най-малко 10 милиона евро, за да се запази първоначално предвиденият бюджет за програмата;

11. изисква увеличаване на всички бюджетни кредити за мерки в социалната сфера; счита по-специално, че бюджетните кредити за плащания за ЕСФ трябва да бъдат увеличени, за да се преодолеят социалните последици от кризата, а именно безработицата и бедността; счита, че това изисква увеличаването на бюджетните кредити за плащания за ЕСФ да бъде отразено също и при създаването на нова категория междинни региони по линия на Кохезионния фонд;

12. подчертава, че програмите на Съюза трябва също така да бъдат насочени и към други уязвими групи;

13. подчертава, че целенасоченото използване на механизма за микрофинансиране може да помогне на безработните лица или лицата с ниски доходи да стартират, стабилизират или разширят едно малко предприятие, и насърчава държавите-членки да предлагат допълнителна помощ на такива предприятия, за да спомогнат за гарантиране на тяхната устойчивост;

14. подчертава необходимостта от инвестиции в създаването на достойни работни места, включително „зелени” работни места, с цел подобряване на условията на труд, борба с несигурната заетост и насърчаване на устойчивото развитие;

15. подчертава необходимостта от бюджетна подкрепа за борбата с безработицата сред младите хора, тъй като безработицата на ранен етап от трудовия живот излага хората на значително по-висок риск от бедност; подчертава, че усилията за създаване на достойни условия на труд за младите хора оказват въздействие и върху целта на стратегията „ЕС 2020“ за намаляване на бедността;

16. счита, че бюджетът на ЕС трябва да подкрепя страните партньори от Средиземноморския регион в усилията им за насърчаване създаването на демократични структури за социален диалог, основани на синдикалните свободи и признаването на колективните трудови договори, както и да подпомага тези страни да реформират своите пазари на труда и системи за професионално обучение, за да се осигури възможност за реална интеграция на пазара на труда и да се улесни признаването на професионалните квалификации;

17. предлага създаването на европейска програма за гражданска служба, целяща оползотворяване на изключителните способности на група млади хора, за да им се даде възможност да поемат отговорности в гражданския, икономическия и социалния живот в Европа;

18. призовава за увеличаване на финансирането за свободното движение на работниците по линия на мрежата Eures, както и за координиране на системите за социално осигуряване чрез отпускане на по-голяма финансова помощ за техническото прилагане на Регламент № 883/2004, както и чрез програмата ПРОГРЕС;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Evelyn Regner, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liam Aylward, Ashley Fox


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (27.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Reinhard Bütikofer

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства процеса на Европейския семестър, чиято цел е да се укрепи икономическото управление; счита, че успешното изпълнение на стратегията „ЕС 2020“ изисква значителни, координирани, прозрачни и адекватни финансови задължения, които да бъдат поети за изпълнение на нейните приоритети както на равнище ЕС, така и на равнището на държавите-членки, и че всяко ограничение на съответните бюджетни кредити в бюджета на ЕС ще изложи на риск това изпълнение;

2.  призовава Комисията и държавите-членки да гарантират основно широколентово покритие за всички граждани на ЕС до 2013 г.; посочва, че с цел ускоряване на въвеждането на високоскоростен интернет и за да се извлекат ползи от наличието на единен цифров пазар за домакинствата и дружествата в съответствие с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии“ на стратегията „Европа 2020“, финансирането на инвестициите в инфраструктурата за широколентов интернет достъп и инфраструктурните програми следва да се координира по-добре чрез подобрено планиране на национално, регионално и местно равнище и ЕС следва да установи по-тесни контакти с регионите, за да им помага в усвояването на предвидените за тази цел структурни фондове и фондове за развитие на селските райони;

3.  приветства намерението на Комисията да съсредоточи целите на проектобюджета за 2012 г. върху стратегията „Европа 2020“; изразява при все това дълбока загриженост поради несъответствието между политическите приоритети на бюджета на ЕС и действително отпуснатите финансови средства, по-конкретно в областта на енергийната политика, която представлява едва 0,5 % от бюджета на ЕС и за която бюджетните кредити всъщност се предвижда да намалеят през 2012 г.; освен това изразява съжаление поради факта, че подкрепата за приоритетите на устойчивата енергетика все още представлява само незначителен дял от програмите за научни изследвания, развитие и иновации;

4.  подчертава значението на механизма за финансиране с поделяне на риска (МФПР) по Седмата рамкова програма (7РП) и на Програмата за предприемачество и иновации (ППИ) по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), които служат като модели за европейски новаторски финансови инструменти, които обединяват средства от бюджета на ЕС и финансови ресурси на ЕИБ в подкрепа на развитието на предприятията и на целите на водещата инициатива „Съюз за иновации“ на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да укрепи тези инструменти в областта на научните изследвания, иновациите и енергетиката;

5.  припомня, че инвестирането в научни изследвания, развитие и иновации е дългосрочен процес от съществено значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“; счита, че ЕС следва да съсредоточи своите разходи в области като иновациите, научните изследвания и развитието, които стимулират икономическия растеж, конкурентоспособността и устойчивостта и спомагат за решаването на основните социални предизвикателства на нашето време; в този контекст изтъква необходимостта от подобряване на условията за научни изследвания, развитие и иновации; подчертава, че научните изследвания и развитието в областта на основаната на възобновяеми източници и устойчива енергетика, енергийната ефективност и технологиите за съхранение на енергия и ефективност на ресурсите са от особен интерес с оглед на целите на ЕС по отношение на енергетиката и климата; призовава за оценка на осъществимостта и ефективността на критериите за устойчивост в програмите на ЕС за научни изследвания, развитие и иновации и процедурите за подбор на проекти;

6.  припомня значението на интегрираната енергийна инфраструктура на ЕС за енергийната сигурност и общия енергиен пазар на ЕС; подчертава, че въпреки че за програма TEN-Енергетика е предвидено значително увеличение на бюджета за периода 2007–2013 г. в сравнение с първоначалния финансов пакет, в проектобюджета се предвижда намаление от 12,5 % на финансирането за тази програма, като планираната сума от 22 милиона евро е все още твърде ограничена в сравнение с възникващите предизвикателства и програмата TEN-Транспорт; призовава за разпределянето на повече бюджетни кредити за разработването на мрежи и технологии за енергийната инфраструктура на ЕС, като например интелигентни мрежи и европейска супермрежа, с цел насърчаване на по-добра интеграция на енергийния пазар на ЕС и използването на електроенергия, произведена от възобновяеми източници, както и за да се допринесе за необходимата за електрическите превозни средства инфраструктура;

7.  насочва вниманието към факта, че ЕС и държавите-членки не са инвестирали достатъчно в мерки за намаляване на емисиите на СО2 или за повишаване на енергийната ефективност в сектора на строителството и в транспортния сектор; призовава Комисията да предприеме, в сътрудничество с държавите-членки, мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите и на градските мрежи за централно отопление и охлаждане и да отпусне повече средства през 2012 г. в рамките на прегледа на многогодишната финансова рамка;

8.  припомня, че 7РП трябва да бъде изцяло изпълнена; подкрепя усилията за развитието, съвместно с ЕИБ и ЕИФ, на иновативни начини за финансиране на инвестиции и насърчаване на научните изследвания и иновациите, като например МФПР; подкрепя освобождаването на допълнителни бюджетни кредити за МФПР, но призовава за по-добро усвояване от страна на МСП;

9.  противопоставя се на предложението на Комисията да преразпредели бюджетни кредити, разпределени за 7РП, в полза на проекта ITER; предлага програмата ITER да се финансира от оставащия резерв;

10. подчертава значението на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и призовава Комисията да й осигури подходящо равнище на финансиране през 2012 г.;

11. припомня спешната необходимост да се съсредоточи вниманието върху сигурните и устойчиви технологии, които ще бъдат налични в обозримо бъдеще или са вече налични, в качеството на технологични стълбове на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, като например най-напредналите технологии в рамките на стратегическия план за енергийните технологии (план SET) на ЕС, които трябва да бъдат насърчавани и изпълнявани за постигане на целите на „Европа 2020“; изразява съжаление поради факта, че в проектобюджета за 2012 г. не е включено отпускането на финансови средства за технологиите от плана SET пряко по съществуващия бюджетен ред за плана SET; по тази причина счита, че следва незабавно да бъдат определени условията за дългосрочното финансиране на развитието на този вид новаторски и устойчиви енергийни технологии;

12. призовава за пълно изпълнение на „Small Business Act“, като се въведат действия, свързани с политиката относно МСП, включително мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, повишаване на тяхното участие в обществените поръчки и разработване на конкретни програми и новаторски финансови механизми; призовава за значително обновяване на специфичните програми в рамките на ПКИ, която е водеща програма за МСП, и за оказване на пълна подкрепа на изпълнителната агенция, която отговаря за нейното изпълнение (EACI);

13. подкрепя идеята за издаване на проектни облигации за финансиране на значителни европейски инфраструктурни потребности и структурни проекти в рамките на стратегията „ЕС 2020“, очакваните нови стратегии на ЕС, като например новата стратегия за развитие на енергийната инфраструктура, и други мащабни проекти; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират въвеждането на механизма за европейските проектни облигации възможно най-скоро, преди 2014 г., която е целевата дата, посочена в съответния консултативен документ на Комисията;

14. счита, че при наличието на ясни и амбициозни цели и достатъчно финансиране за устойчива енергийна политика, енергийна ефективност и политика на ефективно използване на ресурсите може да се извлекат икономически ползи за европейската икономика като цяло; призовава за разпределянето на публични и частни средства на ЕС и държавите-членки за инвестициите в тези приоритетни сектори; във връзка с това приветства преразглеждането на директивата за данъчно облагане на енергийните продукти, което може да осигури съществени стимули за преход към възобновяеми източници на енергия;

15. приветства предложението за увеличаване на бюджета на Европейската агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) с оглед на приемането на регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (Регламента REMIT) и нарастващите отговорности на агенцията; призовава за повече бюджетни кредити за развитието на мрежи и технологии за енергийната инфраструктура на ЕС, в частност на интелигентни мрежи и европейска супермрежа;

16. припомня, че цифрите във финансовото програмиране за ЕВРАТОМ за 2012 г. са до голяма степен неокончателни; поради тази причина подчертава, че средствата на ЕС за проекти в областта на ядрената безопасност и сигурност трябва да бъдат счетени за достатъчни за покриването на разходите за стрес тестовете във всички ядрени съоръжения на ЕС;

17. подчертава, че спешните решения биха могли да застрашат успеха и добавената стойност на проекти на ЕС със стратегическо значение; счита, че вместо това трябва да се намерят дългосрочни бюджетни решения, както и устойчиви решения за финансиране; подчертава, че преди да се пристъпи към разпределянето на допълнително финансиране, за мащабните проекти трябва да се осигурят правилно управление, точно планиране и графици, добро финансово управление и ясни граници за участието на ЕС; подчертава, че средствата на ЕС, които се разпределят за тези проекти, не следва да са резултат от преразпределението на средства от други програми на ЕС за научни изследвания и развитие, както и че трябва да се осигурява цялостна обосновка за всички допълнителни разходи, които могат да възникнат; очаква новите предложения от Комисията относно техническите и финансовите възможности за по-нататъшното развитие на „Галилео“ и ГМОСС и подчертава необходимостта да се определят начините за финансиране на разгръщането на пълния оперативен капацитет на „Галилео“; изисква от Комисията да разгледа възможността да се използват приходи от публично регулираната услуга или търговските услуги за финансиране на „Галилео“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.5.2011г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Adam Gierek, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Claude Turmes, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Antonio Cancian, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ивайло Калфин, Владко Тодоров Панайотов, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (30.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: László Surján

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че безспорно добавената стойност на европейската политика на сближаване предлага най-доброто средство за създаване на работни места и насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие, като допринася за икономическото и социалното развитие на регионите и за благосъстоянието на населението; подчертава факта, че програмите, които бяха започнати след 2007 г., се изпълняват вече пълноценно и по тази причина изискват по-високи бюджетни кредити за плащания и че тази потребност трябва да бъде отразена по съответния начин в бюджета на ЕС за 2012 г.;

2.  счита политиката на сближаване за средство от решаващо значение за премахването на структурните дисбаланси в по-слабо развитите региони и за насърчаване на регионалната конкурентоспособност и устойчивото развитие в един глобализиран свят, в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“, но също и с гъвкавостта, в съответствие със специфичните регионални характеристики, потребности и цели; припомня убедеността на Парламента, че въпреки че бюджетните средства по функции 1а и 1б следва да се използват за привеждане на областите на политиките в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“, целите на политиката на сближаване, а именно намаляването на регионалните различия, са също толкова важни и следва да бъдат отразени в бюджетните кредити, за да се насърчават действителна конвергенция и истинско икономическо и социално сближаване;

3.  призовава държавите-членки да поемат своята отговорност към европейските данъкоплатци, като предвиждат и изискват кредити за поети задължения за 2012 г., основаващи се на внимателно планиране в съответствие с многогодишната финансова рамка и като осигурят успешното и ефективно прилагане на политиката на сближаване съобразно подход към изпълнението, който е ориентиран в по-голяма степен към постигането на резултати;

4.  отново изразява становището на Парламента относно необходимостта от допълнително опростяване на съответните правила и процедури за изпълнение, без да се засяга необходимостта от прозрачност и отчетност; във връзка с това съзнава необходимостта от хармонизиране на правилата относно средствата, които са обект на споделено управление, в рамките на прегледа на Финансовия регламент;

5.  счита, че пилотните проекти допринасят за иновациите в регионалното развитие и изразява надежда, че капацитетът за изпълнение на такива проекти ще бъде увеличен;

6.  припомня, че политиката на сближаване е инструмент, който се използва за финансирането на значителен брой области от политиката на ЕС; подчертава и отново изразява позицията на Парламента, че за политиката на сближаване трябва да бъдат разпределени адекватни и достатъчни по размер средства за постигане на нейната цел съгласно Договорите; по тази причина счита, че за 2012 г. е необходимо фактическо увеличение на бюджета за политиката на сближаване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli, Karin Kadenbach, James Nicholson, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, László Surján, Derek Vaughan


СТАНОВИЩЕ на комисия по земеделие и развитие на селските райони (25.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Luis Manuel Capoulas Santos

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения за земеделие и развитие на селските райони бяха увеличени, като 43 813 милиона евро са предвидени за преки помощи и разходи, свързани с пазара, и 14 617 милиона евро - за развитие на селските райони, което съответства на увеличение от съответно 3% и 1,3% в сравнение с 2011 г.;

2.  отбелязва, че в много държави-членки се прилагат мерки за строги икономии с цел повторно балансиране на националните бюджети и намаляване на дълговете;

3.  изтъква обаче, че планираният резерв от 651,6 милиона евро по функция 2 представлява голямо съкращение на средствата в сравнение с 2011 г., което според Комисията се дължи най-вече на по-ниските целеви приходи на този етап от бюджетната процедура и на по-високия размер на преките помощи; отбелязва със загриженост, че според прогнозите на Комисията резервът в бюджета за 2013 г. все още ще бъде значително намален, което може да изисква прилагането на механизма за финансова дисциплина през 2013 г.;

4.  отбелязва, че увеличаването на разходите, свързани с пазара, както и на преките помощи се дължи на продължаващото постепенно въвеждане на преките плащания в новите държави-членки, което създава допълнителни бюджетни нужди от около 900 милиона евро годишно, както и на по-ниското равнище на целевите приходи в сравнение с 2011 г. на този етап от бюджетната процедура, като същевременно разходите за пазарна намеса реално са спаднали леко;

5.  приветства факта, че бюджетните кредити за плащания за развитие на селските райони са се увеличили с 1,5%, като през 2012 г. се очакват също и допълнителни плащания във връзка с Европейския план за икономическо възстановяване, и че финансирането за ЕЗФРСР ще се увеличава и засилва още повече през 2012 г., с повече средства от модулация и специфични трансфери;

6.  изразява загриженост относно оптимистичните предположения на Комисията, че развитието на селскостопанските пазари ще остане сравнително стабилно и доста благоприятно, както и относно постоянното намаляване на нуждите от разходи, свързани с пазара; посочва, че подобрените пазарни условия често оказват различно въздействие върху някои сектори; настоятелно призовава Комисията да наблюдава внимателно развитието на селскостопанските пазари и да има готовност да реагира бързо и ефективно, с необходимите механизми за противодействие на евентуално неблагоприятно развитие на пазара като настоящата ситуация в сектора на зехтина и свинското месо;

7.  посочва, че в идеалния случай земеделските производители следва да могат да си осигурят приемлив стандарт на живот чрез пазара и да не зависят за тази цел, както е понастоящем, от средствата от европейския бюджет за селско стопанство; ето защо призовава Комисията да определи разпределението на маржовете на печалбата по веригата производител-потребител и въз основа на резултатите от това проучване да вземе мерки за постигане на справедливо разпределение на маржовете на печалбата в рамките на настоящата политика на конкуренцията;

8.  подчертава значението на отпускането на достатъчно финансиране за специфичните програми, като например схемата за предлагане на плодове и мляко в училищата; припомня, че тези специфични програми не само подпомагат земеделските производители, но също така подкрепят уязвими групи от населението и насърчават по-здравословен режим на хранене;

9.  припомня, че програмите за нуждаещите се лица трябва да се изпълняват с оглед на съдебните производства пред Общия съд, както Комисията с основание отбелязва в своите прогнози; отбелязва, че в своето Решение T-576/08 от 13 април 2011 г. Съдът заяви, че тази програма покрива единствено снабдяването с храна от интервенционни запаси, но не и разходите, породени от закупуването на хранителни доставки на пазара;

10. подчертава, че е важно да се увеличат мерките за популяризиране на висококачествените местни селскостопански продукти на европейско и международно равнище; отбелязва, че за популяризирането на местните продукти са необходими подходящи мерки за насърчаване на действията за запазване и защита на техните отличителни характеристики и произход;

11. отбелязва обосновката на Комисията, основаваща се на подобрената ситуация по отношение на болестите, и по-конкретно на нуждите от по-малки суми за изкореняване на болестта „син език“, което обяснява намаляването на финансирането за ветеринарни и фитосанитарни мерки; въпреки това настоятелно призовава Комисията да продължи да наблюдава внимателно положението със здравето на животните и на растенията, за да поддържа високо равнище на здравна защита и защита на потребителите;

12. призовава Комисията да изготви пилотен проект, насочен към създаването на общоевропейска методология, набор от показатели и солиден капацитет за измерване (за единица продукция), с цел да се разработят основани на факти селскостопански програми и да се подкрепят инструменти, възнаграждаващи производителите, които доставят особено екологосъобразни публични блага и намаляват емисиите на парникови газове от селското стопанство, с оглед на реформата на ОСП след 2013 г.;

13. призовава за въвеждането на пилотен проект за предоставяне на информация в училищата, местата за продажба и другите места за контакт с потребителите относно стандартите по отношение на качеството, безопасността на храните, околната среда и хуманното отношение към животните, на които европейските земеделски производители трябва да отговарят, в сравнение със стандартите в трети страни; счита, че този проект следва да подчертава важния принос на ОСП за постигането на тези високи стандарти и да включва обяснения на различните действащи схеми за качество, като например наименованията за произход и географските указания;

14. подкрепя разширяването на пилотния проект до програма за обмен на млади земеделски производители, която да дава възможност за трансграничен обмен на знания, евентуална интеграция на методите за управление на земеделски стопанства и популяризиране на практики, позволяващи на земеделските производители да отговорят на изискванията на потребителите, както и разпространение на най-добри практически техники за опазване на околната среда, особено предвид предизвикателствата, пред които е изправено европейското селско стопанство.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Zalba Bidegain


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (27.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Franziska Keller

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че приоритетите на пространството на свобода, сигурност и правосъдие са посочени в Стокхолмската програма, а именно – изграждането на Европа на правата, Европа на правото и правосъдието, Европа, която закриля, и Европа на отговорност, солидарност и партньорство по въпросите на миграцията и убежището,

Б.  като има предвид, че съобщението на Комисията COM(2010)673 от 22 ноември 2010 г., озаглавено „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие“, определя стъпките за ефективно прилагане на целите на ЕС по отношение на борбата с тежката и организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността и тяхното предотвратяване, както и укрепването на управлението на външните граници на ЕС и изграждането на устойчивост спрямо природните и предизвиканите от човека бедствия,

В.  като има предвид, че по време на икономическа криза институциите на ЕС следва да обръщат специално внимание на разумното разходване на средства в съответствие с ясно определени и измерими приоритети,

Г.  като има предвид, че Комисията предлага увеличаване на бюджета на пространството на свобода, сигурност и правосъдие със 17,7 % в бюджетните кредити за поети задължения,

Д. като има предвид, че всяка евентуална бъдеща промяна на външните граници на ЕС в резултат на възможно разширяване на ЕС следва да се вземе под внимание при бюджетното планиране,

Е.  като има предвид, че Комисията ще представи предложенията си за следващата многогодишна финансова рамка през юни, а конкретните предложения за програми – до края на годината,

1.  изисква от Комисията да прегледа и оцени програмите и проектите по отношение на способността им за постигане на целите и да докладва на Парламента за резултатите;

2.  отново заявява, че големият брой правни основания и техните правила за прилагане по отношение на настоящите фондове в областта на вътрешните работи предизвикват голямо работно натоварване и закъснения, както и че те са трудни за управление; приветства предложението за опростяване на инструментите в областта на вътрешните работи за периода след 2013 г. чрез намаляване на броя на фондовете на два: „Миграция и убежище“ и „Вътрешна сигурност“, включително управлението на границите и визовата политика, което ще доведе в бъдеще до по-добро разбиране на правилата от всички заинтересовани лица;

3.  призовава Комисията да направи проучване, в което да разгледа възможността за опростяване на правилата за управление на фондовете и за избягване на дублирането, бюрокрацията и закъсненията поради различните участващи равнища (европейско и национално), като се съсредоточи върху рационализиране на разходите и икономически по-ефективно прилагане на политическите приоритети;

4.  подчертава значението на съсредоточаването на бюджета на ЕС върху добавената стойност за ЕС и постигането на максимална ефикасност на националното финансиране в области от общ интерес за ЕС;

5.  счита, че е необходимо достатъчно финансиране от страна на ЕС в области, в които споделянето на тежестта е важно (външни граници, убежище), и в области, в които сътрудничеството между държавите-членки е от решаващо значение (сигурност и гарантиране на свободите);

6.  приветства предложението на Комисията за увеличаване на бюджета на пространството на свобода, сигурност и правосъдие със 17,7 % в бюджетните кредити за поети задължения и призовава Комисията да отдели достатъчно средства, за да гарантира, че се предприемат подходящи мерки за гаранция на международната закрила и интеграцията;

7.  счита, че особено в настоящата ситуация следва да се предоставят достатъчно средства на Фонда за бежанците и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището;

8.  счита, че следва да се предостави финансиране с цел подкрепа на партньорствата в областта на мобилността, по-специално с държавите от Южното Средиземноморие, в съответствие с външните политики;

9.  счита, че е необходимо да се координира използването на средствата в областта на външната дейност на ЕС със средствата в областта на правосъдието и вътрешните работи, с цел те да се подкрепят взаимно и да обслужват целите на ЕС в областта на убежището, миграцията и международната закрила;

10. отново заявява, че гарантирането на сигурността на външните граници на ЕС следва да бъде допълнено с програми и с необходимите финансови средства за укрепване на границите на третите съседни на ЕС държави, които следва да бъдат включени в настоящата рамка от преговори с държавите от Западните Балкани и европейската политика за съседство (Евро-средиземноморско партньорство, Източно партньорство);

11. подчертава, че програмата „Основни права и гражданство” трябва да бъде подсилена, за да подкрепи пълното прилагане и интегриране на задължителната Харта на основните права, и следва да бъде насочена приоритетно към пълното прилагане на правата на гражданите и борбата с дискриминацията във всичките й проявления, особено срещу ромите;

12. подчертава, че агенциите следва да разполагат с достатъчно финансови средства за изпълнение на новите задачи, произтичащи от Договора от Лисабон и Стокхолмската програма;

13. отбелязва необходимостта от по-близко сътрудничество с ВКБООН и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), за да се гарантира, че основните права и безпокойствата на работещите в хуманитарната сфера се вземат надлежно предвид в оперативната дейност на агенциите на ЕС, по-специално FRONTEX;

14. отбелязва решението на Комисията да раздели Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ на две отделни генерални дирекции; настоява за неутрален нетен ефект върху административните разходи;

15. подчертава факта, че преразглеждането на мандата на FRONTEX следва да бъде взето под внимание при вземането на решение за бюджета на Агенцията за 2012 г.; подчертава значението на финансирането за помощни дейности, като например обучение, и отново изразява своята подкрепа за създаването на европейска система на граничните служители;

16. отново подчертава необходимостта от финансов пакет с цел бързи и значими действия при извънредни ситуации; счита, че финансирането при извънредни положения следва да бъде предоставяно бързо и в съответствие с променящите се ситуации;

17. счита, че средствата, отпуснати на програмите, които все още нямат правно основание, като например Агенцията за информационни технологии, следва да бъдат поставени в резерв;

18. отново заявява, че Комисията следва да мисли от гледна точка на необходимостта от граничното оборудване и разходите за него, когато обсъжда структурата на стратегията на ЕС за управление на границите; поради това, с цел определяне на възможността за по-ефективно предоставяне на ново финансиране за ШИС ІІ, призовава Комисията да извърши задълбочена оценка, която ясно да определи необходимото финансиране за ШИС ІІ и реалистичен график за функционирането на ШИС ІІ;

19. настоява значителна част от финансирането за ШИС II да бъде поставена в резерв, тъй като ШИС II все още не е действаща;

20. счита, че част от разходите за служители в активна заетост в областта на вътрешните работи следва да бъдат поставени в резерв, докато бъде представено правното предложение за правна и техническа рамка за извличане на данни за финансовите транзакции на територията на ЕС и всички елементи от Споразумението за програмата за проследяване на финансирането на тероризма бъдат приложени съобразно неговите разпоредби.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Marian-Jean Marinescu, Мария Неделчева, Hubert Pirker, Marie-Christine Vergiat

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Knut Fleckenstein


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (24.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната процедура във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Algirdas Saudargas

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че регламентът за гражданската инициатива, който влезе в сила на 31 март 2011 г. и който трябва да бъде прилаган от 1 април 2012 г., поставя изискване за ефективна и ефикасна комуникационна политика и подходящи механизми за прилагане,

Б.  като има предвид, че в резултат на икономическата криза държавите-членки на ЕС трябваше да вземат трудни решения и да направят съкращения в собствените си бюджети,

В.  като има предвид, че една адекватна комуникационна политика следва да се основава на предоставянето на съответната информация на гражданите, като например относно стъпките, предприети за справяне с кризата на еврото, реформата на европейската избирателна система, перспективите за разширяване на ЕС и ползите от по-тясната интеграция,

Г.  като има предвид, че текущите дискусии за прилагането на регламента относно европейските политически партии показват необходимостта от това тези партии да получат необходимото внимание и да им бъде осигурено подходящо финансиране, с оглед повишаване осведомеността на гражданите,

1.  осъзнава, че за да бъде ефективен, новият инструмент на пряката демокрация на равнището на Съюза – гражданската инициатива, трябва да бъде финансиран по подходящ начин;

2.  изтъква, че за да разберат гражданите ползите, произтичащи от по-нататъшната европейска интеграция и да се идентифицират по-силно с Европа, от решаващо значение е те, чрез една всеобхватна комуникационна политика, да бъдат информирани по по-актуалните и неотложни политики на ЕС, които оказват влияние върху тяхното ежедневие;

3.  счита, че европейските политически партии и фондации следва да продължават да получават достатъчно финансови средства, също така с оглед на бъдещите европейски избори.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Íñigo Méndez de Vigo, Rainer Wieland


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (27.5.2011)

на вниманието на комисията по бюджети

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.

(2011/2019(BUD))

Докладчик по становище: Barbara Matera

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че съгласно член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз насърчаването на равенството между мъжете и жените е основен принцип на Европейския съюз; припомня, че въпросът за равенството между половете следва да бъде включван във всички политики и да се разглежда на всички равнища на бюджетната процедура;

2.  отново призовава за използването на подход на бюджетиране съобразно принципа на равенство между половете при оценката и преструктурирането на всички бюджетни програми, мерки и политики, за определяне до каква степен ресурсите се разпределят равноправно или не между половете и за постигане в крайна сметка на неутралитет по отношение на половете, като се отделя еднакво внимание на всяко лице, независимо от пола;

3.  подчертава необходимостта от адекватно финансиране за действията, посочени в стратегията на Комисията за равенство между мъжете и жените за периода 2010–2015 г., и насърчава приемането на „бюджетиране съобразно принципа на равенство между половете“ в европейската и националните стратегии с оглед на по-ефективно насърчаване на равенството между половете;

4.  подчертава необходимостта от разпределянето на повече средства за борбата срещу всички форми на дискриминация спрямо жените, и по-конкретно призовава Комисията да предостави финансови средства за целеви секторни проучвания и информация, повишаване на осведомеността и обучение във връзка с разликата в заплащането между половете, по-специално сред социалните партньори

5.  изразява съжаление, че нарастващ брой жени живеят в крайна бедност или са застрашени от бедност, и по-конкретно жените със специални нужди, като например жените с увреждания, жените имигранти, жените от малцинствата, жените в напреднала възраст и самотните майки; настоятелно призовава Комисията да отдели специално внимание на този проблем както при изготвянето на съответните бюджетни редове, така и при тяхното изпълнение, а също така и в политиките, които приема;

6.  подчертава значението на адекватното финансиране за Европейския институт за равенство между половете, особено по отношение на административните разходи, с цел да се гарантират наличието на достатъчно човешки ресурси и необходимият опит, за да функционира институтът пълноценно и да изпълнява общите си цели да насърчава равенството между половете, както е посочено в регламента за неговото създаване;

7.  припомня на държавите-членки да използват средствата в рамките на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие за насърчаване на равенството между половете, по-конкретно в областта на заетостта, не само чрез интегрирането на принципа на равенство между половете, но и чрез мерки, насочени пряко към уязвимите групи жени, отчитащи надлежно въздействието на икономическата криза, чрез инвестиции във висококачествени публични услуги, и по-специално чрез гарантиране на висококачествени услуги на достъпни цени за грижи за деца, възрастни лица и други лица на издръжка, и призовава за действителна бюджетна прозрачност по отношение на средствата, разпределени за политики за равенство между жените и мъжете (ЕСФ, „Прогрес“, „Дафне“);

8.  изисква от Комисията да започне пилотни проекти в следните области:

–   мерки, насочени към улесняване на съвместяването на семейния и професионалния живот;

–   връщането на пазара на труда на жените, които са станали жертва на насилие, основано на пола;

–   мерки, насочени към подобряване на положението на самотните майки в Европа;

–   мерки, насочени към създаването на показатели за оценка на степента на равенството между жените и мъжете в местния живот;

–   мерки, насочени към включването на специалисти жени в областта на екологичната трансформация и назначаването им на „зелени“ работни места;

–   мерки за насърчаване на активна родителска отговорност за децата, независимо от социалното положение на родителите, в съответствие с действащите международни инструменти;

     изисква също така от Комисията да преобразува настоящия пилотен проект „Превръщане на несигурните работни места в работни места с гарантирани права“ в подготвително действие, като посочи, че следва да се отделя специално внимание на големия брой жени с несигурни работни места;

9.  призовава Комисията да включи средства, разпределени за дейности в областта на равенството между половете, в бюджета за 2012 г. – Европейска година на активния живот на възрастните хора, например за мерки, свързани със здравеопазването и социалните грижи за жените в напреднала възраст и с включването и повторното включване на жените в програми за активен живот на възрастните хора;

10. подчертава важната роля на програма за борба с насилието („Дафне“) в борбата с насилието над жени в Европейския съюз; поради това подчертава значението на адекватното финансиране на програмата „Дафне“, с цел да се гарантира, че всички мерки, насочени към борбата с насилието, са финансирани в достатъчна степен;

11. изтъква важната роля на равенството между половете и бюджетните редове за борба с дискриминацията по програмата „Прогрес“ в подкрепа на равенството между мъжете и жените и борбата с дискриминацията в Европейския съюз; подчертава, че тези бюджетни редове следва да продължат да се управляват от отдела на Комисията, отговарящ за равенството между половете, и изисква те да бъдат значително увеличени;

12. подчертава значението на адекватното финансиране за мерките за насърчаване на равенството между половете в трети държави; подчертава необходимостта финансираните от ЕС мерки да водят борба с трафика на хора и насилието, основано на пола, в трети държави, и особено с гениталното осакатяване на жени, а програмите да водят борба с неграмотността сред жените, да подкрепят участието на жените в центровете за вземане на решения и да насърчават предприемачеството и микрофинансирането сред жените;

13. призовава Комисията да даде в политиката си за хуманитарната помощ приоритет на помощта и финансовото подпомагане на жени, които по време на конфликти са станали жертва на насилие, основано на пола;

14. предвид икономическата криза признава необходимостта от бдителност и проследяване на средствата, изразходвани за тези цели, поради което призовава за предприемане на мерки за гарантиране, че с финансирането на ЕС се постига добавена стойност по всички проекти;

15. подчертава необходимостта от увеличаване на съфинансирането от страна на Общността на проекти, предложени от организации на жените и други социални организации, работещи с проекти, които включват жени, за да се подкрепи тяхното изпълнение и да се отчитат надлежно трудностите, пред които са изправени тези организации; счита, че участието на НПО не следва да превишава 10 % от разходите по проектите, които кандидатстват за финансиране от Общността.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.5.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Iratxe García Pérez, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jacek Włosowicz


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

IPOL-COM-PECH D(2011)19172

Г-н Alain LAMASSOURE

Председател на комисията по бюджети

ASP 13E205

Относно: Бюджетни приоритети за 2012 г. на комисията по рибно стопанство – резолюция относно мандата за тристранната среща през юни/юли

Уважаеми г-н председател,

Скъпи колега,

Като част от бюджетната процедура за 2012 г., специализираните комисии са длъжни да участват в изготвянето на резолюцията относно мандата за тристранната среща през юни/юли. Предвид вътрешния график на комисията по рибно стопанство и определените срокове, нашата комисия няма да може да Ви предостави становище в необходимата форма. Ето защо предлагам да вземете предвид следните елементи, които отразяват нашите секторни приоритети за 2012 г.

Това писмо подлежи на съгласуване с всички координатори на групи в рамките на нашата комисия, както и с г-жа Britta REIMERS, нашият докладчик по становище за бюджета за 2012 г. То е изготвено също така въз основа на заключенията от структурирания диалог относно политическите и законодателните приоритети за 2012 г., формулирани от членовете на комисията по рибно стопанство на 4 април 2011 г., съвместно с члена на Комисията г-жа Maria DAMANAKI.

Първият приоритет на комисията по рибно стопанство е запазване на размера на средствата, отпускани за Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), с оглед постигане на нейните цели, в очакване на предстоящата й реформа. Във връзка с това Европейската комисия ни съобщи, че следващия юли ще приеме предложения, представляващи първите елементи от пакета за реформа на ОПОР. Въпреки това, без да познаваме точното съдържание на тези предложения, смятаме, че е важно да се запазят финансовите средства за следните действия:

1.  гарантиране на достатъчно икономическо развитие на непромишления, семейния и крайбрежния риболов чрез насърчаване на местната заетост и доброто функциониране на пазарите, като се подкрепя диверсификацията на дейностите, както и реформата или подобряването на условията на труд на корабите;

2.  осигуряване на достатъчно бюджетни кредити за научно-изследователски и развойни дейности в областта на опазването, управлението и устойчивото използване на рибните ресурси, както и в областта на аквакултурите;

3.  поддържане на усилието за наблюдение и контрол на дейностите в рамките на ЕС, но също така и извън ЕС, и по-специално за борба срещу незаконния риболов;

4.  осигуряване на достатъчно бюджетни кредити за финансиране на международните споразумения и регионалните риболовни организации в очакване на реформата на ОПОР.

Вторият приоритет на нашата комисия е финансирането на Интегрираната морска политика (ИМП). Всъщност ние считаме, че всички политики, включени в ИМП, могат да помогнат за финансирането й, без да се засяга финансирането за риболова по функция 2 от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.

И накрая, следва да се подкрепят по балансиран начин усилията на държавите-членки за намаляване на капацитета на риболовния флот, тъй като свръхкапацитетът е една от причините за намаляването на рибните запаси и пречи за опазването на тези запаси в дългосрочен план.

Надяваме се, че комисията по бюджети и нейният главен докладчик г-жа Francesca BALZANI ще подкрепят тези приоритети и ще могат да ги включат в резолюцията относно мандата за тристранната среща през юни/юли.

В очакване на Вашия отговор, моля приемете моите поздрави.

Carmen FRAGA ESTÉVEZ

Копие: Г-жа Francesca BALZANI, главен докладчик за бюджета за 2012 г.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.6.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

7

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Надежда Нейнски, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Frédéric Daerden, Edit Herczog, María Muñiz De Urquiza

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marisa Matias

Последно осъвременяване: 20 юни 2011 г.Правна информация