Procedure : 2010/2295(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0232/2011

Indgivne tekster :

A7-0232/2011

Forhandlinger :

PV 13/09/2011 - 16
CRE 13/09/2011 - 16

Afstemninger :

PV 14/09/2011 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0382

BETÆNKNING     
PDF 288kWORD 276k
17. juni 2011
PE 462.845v03-00 A7-0232/2011

om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2010

(2010/2295(INI))

Udvalget for Andragender

Ordfører: Willy Meyer

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2010

(2010/2295(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender,

–   der henviser til artikel 24, 227, 258 og 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 202, stk. 8,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A7-0232/2011),

A. der henviser til, at processen med indgivelse og behandling af andragender spiller en vigtig rolle og har helt specifikke kendetegn, fordi den skal sætte det ansvarlige udvalg i stand til at søge og foreslå løsninger og forsvare de EU-borgere, der indgiver andragender til Parlamentet,

B.  der henviser til, at det er nødvendigt at øge borgernes deltagelse i EU's beslutningsproces som led i bestræbelserne på at styrke Unionens legitimitet og ansvarlighed,

C. der henviser til, at EU-borgerne er direkte repræsenteret af Europa-Parlamentet, og at retten til at indgive andragender giver dem mulighed for at henvende sig til deres repræsentanter, hvis de mener, at deres rettigheder overtrædes, og hvis emnet for deres andragende falder ind under Den Europæiske Unions virksomhedsområde,

D. der henviser til, at anvendelsen af EU-retten har direkte indvirkning på statsborgere og andre fastboende i EU, som er dem, der er bedst i stand til at bedømme dens effektivitet og mangler og til at gøre opmærksom på smuthuller, der stadig mangler at blive lukket for at sikre, at de forskellige medlemsstater håndhæver EU-retten bedre, og der henviser til, at Udvalget for Andragender bør blive en vigtig kontakt,

E.  der henviser til, at det via sit Udvalg for Andragender har pligt til at undersøge sådanne spørgsmål og tilbyde borgerne de bedste løsninger, og at det med dette for øje søger et forstærke sit samarbejde med Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, andre parlamentariske udvalg, EU-organer, -agenturer og -netværk og medlemsstaterne,

F.  der henviser til, at nogle medlemsstater imidlertid stadig er modvillige over for et aktivt samarbejde med det ansvarlige udvalg og f.eks. undlader at deltage i udvalgets møder eller at svare på de breve, der sendes til dem; påpeger, at dette tyder på manglende vilje til at indgå i et loyalt samarbejde med institutionen,

G. der dog understreger, at mange medlemsstater udviser god samarbejdsvilje og sammen med Parlamentet arbejder på at imødekomme borgernes betænkeligheder, således som de kommer til udtryk gennem processen med andragender,

H. der anerkender det bidrag, Kommissionens tjenestegrene yder til behandlingsprocessen ved at fremkomme med foreløbige vurderinger af mange af de modtagne andragender,

I.   der henviser til, at andragendernes grad af specialisering og den store mangfoldighed af emner, der behandles, kræver et tættere samarbejde med de andre parlamentsudvalg, således at disse - med henblik på at sikre en forsvarlig behandling af andragenderne - kan anmodes om en vurdering,

J.   der henviser til, at Parlamentet modtog lidt færre andragender i 2010 end i 2009 (1 655 andragender mod 1 924, dvs. et fald på 14 %),

K. der henviser til, at det gode samarbejde med Parlamentets relevante tjenestegrene i 2010 førte til, at 91 klager (4,7 %) fra borgere blev afvist, fordi de ikke opfyldte mindstekravene for andragender, og at man således fulgte de henstillinger, der var blevet fremsat i betænkningen for 2009 om ikke at registrere andragender, der ikke opfylder mindstekravene;

L.  der henviser til, at der i betragtning at det antal andragender, der i 2010 ikke opfyldte betingelserne for behandling (40 %), fortsat bør gøres en indsats for at oplyse borgerne bedre om Udvalget for Andragenders kompetencer og de roller, som EU’s forskellige institutioner spiller,

M. der henviser til, at proceduren med andragender kan supplere andre europæiske instrumenter, der står til rådighed for borgerne, som f.eks. muligheden for at indgive klager til Den Europæiske Ombudsmand eller til Kommissionen,

N. der henviser til, at borgerne har ret til en hurtig og løsningsorienteret klageadgang, og at Parlamentet gentagne gange har anmodet Kommissionen om at benytte sig af sine særrettigheder som traktatens vogter til at gribe ind over for de overtrædelser af EU-retten, som andragerne klager over, især når overtrædelserne opstår i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen i national ret,

O. der henviser til, at mange andragender fortsat vedrører mangelfuld gennemførelse og anvendelse af EU-lovgivning i national ret på områder som miljø og det indre marked, og at Udvalget for Andragender tidligere har opfordret Kommissionen til at styrke og effektivisere sin kontrol på disse områder,

P.  der henviser til, at selv om Kommissionen kun kan kontrollere overholdelsen af EU-retten i fuld udstrækning, efter at de nationale myndigheder har truffet en endelig afgørelse, er det vigtigt - ikke mindst i miljøanliggender – at man på et tidligt trin kontrollerer, om de lokale, regionale og nationale myndigheder lever fuldt og helt op til alle de relevante proceduremæssige krav, som EU-retten opstiller, herunder om anvendelse af forsigtighedsprincippet,

Q. der henviser til, at eftersom et meget stort antal andragender vedrører projekter med potentielle miljømæssige virkninger, ville det være ønskeligt, om Udvalget for Andragender overvejede at behandle sådanne andragender vedrørende projekter, som er genstand for en offentlig undersøgelse, på en måde, der sikrer en rettidig beslutningstagning fra udvalgets side i relation til såvel andrageren som udviklingen i det pågældende projekt,

R.  der henviser til betydningen af at forhindre nye uerstattelige tab af biodiversitet, især i Natura 2000-områder, og der henviser til medlemsstaternes forpligtelse til at garantere beskyttelsen af særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet (92/43/EØF) og fugledirektivet (79/409/EØF),

S.  der henviser til, at andragender kaster lys over virkningerne af EU-lovgivningen på EU-borgernes hverdag, og at der må tages alle nødvendige skridt til at konsolidere de fremskridt, der er gjort for at styrke EU-borgernes rettigheder,

T.  der henviser til, at Udvalget for Andragender i lyset af store antal uafsluttede andragender, som er afhængige af udfaldet af traktatbrudsprocedurer iværksat af Kommissionen, i sin foregående betænkning om sine aktiviteter og sin udtalelse om Kommissionens årsberetning om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten anmodede om at blive holdt regelmæssigt underrettet om status for verserende traktatbrudsprocedurer, der berører spørgsmål, som er blevet taget op i andragender,

U. der henviser til de henstillinger, som Udvalget for Andragender har afgivet om forvaltningen af både giftigt affald og kommunalt affald og gennemførelsen af VVM-direktivet i den nationale lovgivning i forlængelse af undersøgelsesrejser til Huelva (Spanien), Campania (Italien) og Vorarlberg (Østrig),

V. der henviser til punkt 32 i sin beslutning af 6. juli 2010 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2009(1) med hensyn til Parlamentets opfordring om en revision af registreringsproceduren for andragender,

W. der henviser til, at Retsudvalget har afgivet udtalelse om andragende 0163/2010 af P.B. (tysk statsborger) om tredjepartsadgang til Domstolen med henblik på præjudicielle afgørelser,

1.  håber, at Parlamentet og Udvalget for Andragender vil blive aktivt inddraget i udviklingen af borgerinitiativet, således at dette instrument kan opfylde sit formål i fuldt omfang, sikre større gennemsigtighed i EU's beslutningsproces og give borgerne mulighed for at foreslå forbedringer, ændringer eller tilføjelser til EU-retten, samtidig med at det søges forhindret, at denne offentlige platform udelukkende anvendes til pr-formål;

2.  finder, at Udvalget for Andragender er det organ, som vil egne sig bedst til at følge op på de europæiske borgerinitiativer, der registreres hos Kommissionen;

3.  håber, at borgerinitiativer, som ikke har opnået en million underskrifter inden for den fastsatte frist, kan henvises til Parlamentets Udvalg for Andragender til en mere detaljeret drøftelse;

4.  anmoder om, at Udvalget for Andragender bliver det udvalg, som repræsenterer Parlamentet under Parlamentets og Kommissionens offentlige høring af repræsentanter, som har samlet en million underskrifter til deres borgerinitiativ, således at udvalgets erfaring og legitimitet kan komme høringen til gode;

5.  henleder opmærksomheden på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer(2), EU-borgernes nye medbestemmelsesinstrument;

6.  påpeger, at Parlamentet modtager kampagne-baserede andragender med mere end én million underskrifter, hvilket demonstrerer dets erfaring med kontakt til borgerne, men fastholder, at der er behov for at informere borgerne grundigt om forskellen mellem denne form for andragende og et borgerinitiativ;

7.  erindrer om, at chartret om grundlæggende rettigheder med Lissabontraktatens ikrafttræden er blevet juridisk bindende, understreger, at det har givet vigtige nye impulser til EU’s og medlemsstaternes indsats på dette område, og har tillid til, at Kommissionen – som traktaternes vogter – vil gøre alt for at sikre en effektiv gennemførelse af de i chartret nedfældede grundrettigheder;

8.  noterer sig Kommissionens meddelelse ”Strategi for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder” og mener, at der bør udvikles, fremmes og styrkes en ægte kultur baseret på disse grundlæggende rettigheder, ikke blot i EU’s institutioner, men også i medlemsstaterne, navnlig når disse anvender og implementerer EU-retten; mener, at de informationsforanstaltninger vedrørende Unionens rolle og beføjelser på området for grundlæggende rettigheder, som er omtalt i strategien, bør være specifikke og omfattende, for at sikre, at beføjelserne i fremtiden ikke flyttes vilkårligt frem og tilbage mellem Kommissionen og medlemsstaterne, navnlig i forbindelse med følsomme spørgsmål;

9.  understreger imidlertid, at Kommissionen på trods af det store antal andragender vedrørende rettighederne i chartret, under henvisning til manglende juridiske instrumenter, konsekvent afviser at gribe ind for at forhindre åbenlyse overtrædelser af grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne;

10. hilser EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention velkommen, fordi Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hermed får beføjelse til at undersøge EU’s handlinger;

11. glæder sig over, at Kommissionen har erklæret 2013 for europæisk år for medborgerskab for at sætte gang i debatten om EU-borgerskab og oplyse EU-borgerne om deres rettigheder og om de demokratiske redskaber, de har til rådighed for at gøre disse rettigheder gældende; mener, at det europæiske år for medborgerskab bør anvendes til at informere bredt om det nye europæiske borgerinitiativ med henblik på fra starten at forebygge, at andelen af initiativer, der ikke opfylder betingelserne for behandling, ikke bliver lige så stor, som den stadigvæk er for andragender; mener, at der samtidig bør indledes en debat om det begrænsede anvendelsesområde for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

12. glæder sig over oprettelsen af den centrale service, "Dine rettigheder i EU", for borgere, som søger råd eller hjælp eller ønsker at indgive en klage; glæder sig over de skridt, Kommissionen har taget til at strømline de eksisterende offentlige tjenester, der har til formål at oplyse borgerne om deres EU-rettigheder og klagemuligheder i tilfælde af overtrædelser; understreger, at det er nødvendigt med mere information og større gennemsigtighed fra EU-institutionernes side, navnlig ved at sikre let adgang til dokumenter;

13. erindrer om sin beslutning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 og opfordrer Ombudsmanden til at sikre adgang til oplysninger og respekt for retten til god forvaltning, hvilket er en uomgængelig forudsætning for, at borgerne kan have tillid til institutionerne; tilslutter sig Ombudsmandens henstilling til Kommissionen i forbindelse med klage 676/2008/RT vedrørende uforholdsmæssigt store forsinkelser i afgivelsen af svar til Ombudsmanden;

14. bemærker, at de indgivne andragender i 2010 stadig fortrinsvis handlede om miljø, grundlæggende rettigheder, det indre marked og retsforhold; påpeger, at i geografisk henseende vedrørte størstedelen af andragenderne én medlemsstat (Spanien (16 %) og EU som helhed (16 %) efterfulgt af Tyskland, Italien og Rumænien;

15. anerkender betydningen af det arbejde, der udføres af andragerne med hensyn til beskyttelse af miljøet i EU, i og med at størstedelen af andragenderne vedrørte vurdering af miljøvirkninger, naturen, spildevand, forvaltning af vandkvalitet og beskyttelse af ressourcer, luftkvalitet og støj, affaldsforvaltning og emissioner fra industrien;

16. fremhæver betydningen af samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne og beklager den forsømmelighed, som visse medlemsstater udviser i forbindelse med gennemførelse og håndhævelse af EU's miljølovgivning;

17. mener, at Kommissionen bør føre strengere kontrol med overholdelsen og gennemførelsen af EU’s miljølovgivning på alle stadier i proceduren og ikke først, når der er truffet en endelig domstolsafgørelse;

18. deler mange andrageres bekymring over EU’s manglende evne til at sikre en effektiv anvendelse af handlingsplanen for biodiversitet 2010; hilser Kommissionens meddelelse om "mulighederne for en EU-vision og mål for biodiversitet for tiden efter 2010" velkommen;

19. finder, at Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne foretager en korrekt gennemførelse af VVM-direktivet, direktivet om strategiske miljøkonsekvensvurderinger og fugle- og habitatdirektiverne, baseret på henstillingerne fra Parlamentets eget kompetente udvalg, som Udvalget for Andragender er parat til at arbejde tæt sammen med for at sikre, at der i højere grad tages hensyn til borgernes betænkeligheder i fremtidige miljøforanstaltninger;

20. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (KOM(2009)0913), der omhandler de problemer, som andragerne hyppigt klager over, i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv i national ret og virkningerne heraf på borgernes dagligdag;

21. anerkender betydningen af SOLVIT-nettet, der ofte afslører de problemer med anvendelsen af reglerne for det indre marked, som andragerne klager over, og anmoder om, at Parlamentets Udvalg for Andragender underrettes i tilfælde af mangelfuld anvendelse af EU-lovgivningen, eftersom proceduren med andragender kan bidrage positivt til en forbedring af lovgivningen;

22. anerkender den vigtige rolle, som Kommissionen spiller for Udvalget for Andragenders arbejde, da det fortsat har brug for dens ekspertise med hensyn til vurdering af andragender, påvisning af brud på EU-retten og afhjælpning af mangler, og påskønner den indsats, som Kommissionen har gjort for at forkorte ventetiden på svar (gennemsnitligt fire måneder) på udvalgets anmodninger om at foretage undersøgelser, således at der så hurtigt som muligt kan findes løsninger på de forhold, som borgerne klager over;

23. glæder sig over deltagelsen under dets møder af forskellige kommissærer, der har samarbejdet tæt og effektivt med Udvalget for Andragender og bidraget til at etablere en vigtig kanal for kommunikationen mellem borgerne og EU’s institutioner;

24. beklager imidlertid, at Kommissionen endnu ikke har efterkommet Udvalget for Andragenders gentagne opfordringer til at informere det om forløbet af verserende traktatbrudsprocedurer vedrørende andragender under behandling, eftersom den månedlige offentliggørelse af Kommissionens afgørelser om traktatbrudsprocedurer, jf. artikel 258 og 260 i traktaten, ikke udgør noget fyldestgørende svar;

25. minder om, at andragerne i mange tilfælde afdækker problemer vedrørende gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivningen, og at indledning af en traktatbrudsprocedure ikke nødvendigvis giver nogen umiddelbar løsning på borgernes problemer; bemærker imidlertid, at der kan anvendes andre metoder til overvågning og udøvelse af pres;

26. opfordrer Kommissionen til på passende vis at anerkende den rolle, som andragenderne spiller for kontrollen med den faktiske anvendelse af EU-retten, eftersom andragenderne plejer at være de første tegn på, at medlemsstaterne er sakket bagud med hensyn til gennemførelsen af lovgivningsforanstaltninger;

27. glæder sig over Rådets tilstedeværelse ved møder i Udvalget for Andragender, men beklager, at dette ikke udmønter sig i et mere aktivt samarbejde, der kunne sætte fornyet gang i behandlingen af de andragender, hvor samarbejdsvilje fra medlemsstaternes side ville være af afgørende betydning;

28. understreger, at deltagelse af og tæt og systematisk samarbejde med medlemsstaterne er særdeles vigtigt for arbejdet i Udvalget for Andragender; tilskynder medlemsstaterne til at spille en proaktiv rolle i forbindelse med behandlingen af andragender, der vedrører gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivning, og lægger særdeles stor vægt på, at medlemsstatsrepræsentanter er til stede ved og samarbejder aktivt under Udvalget for Andragenders møder;

29. mener, at Udvalget for Andragender bør etablere et snævrere samarbejde med tilsvarende udvalg i medlemsstaternes nationale og regionale parlamenter og foretage undersøgelsesrejser for at fremme en fælles forståelse af andragender vedrørende europæiske spørgsmål og vice versa for at få indblik i de nationale andragendeudvalgs forskellige arbejdsmetoder, således at Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender sættes i stand til at træffe en bevidst og velovervejet afgørelse, når et andragende afvises på grund af kompetencespørgsmål;

30. bemærker, at en række andragere henvender sig til Parlamentet for at få en løsning på spørgsmål, der ikke hører ind under EU's kompetenceområde, som f.eks. fuldbyrdelse af nationale domstoles afgørelser eller passivitet fra nationale forvaltningsmyndigheders side, og påpeger, at Parlamentet søger at afhjælpe denne situation ved at fremsende disse klager til de kompetente myndigheder; glæder sig over den nye procedure, som Parlamentets GD for Ledelsestjenesterne og GD IPOL har indført med hensyn til registrering af andragender;

31. påpeger behovet for øget gennemsigtighed i forvaltningen af andragender: internt ved at give medlemmerne direkte adgang til sagsmapperne for andragender ved hjælp af e-Petition-applikationen, ved at forenkle den interne procedure og ved at forstærke samarbejdet mellem Udvalget for Andragenders medlemmer, formand og sekretariat, og eksternt gennem oprettelse af en interaktiv internetportal for andragere; mener desuden, at medlemmerne i e-Petition-applikationen bør have adgang til andragender fra andragere, der har anmodet om anonymitet;

32. anmoder om omgående oprettelse af en internetportal til andragender, der bl.a. skal omfatte et interaktivt skema til registrering, informationer til borgerne om, hvad der kan opnås ved at indgive andragender til Parlamentet, links til alternative klagemuligheder på EU-plan eller nationalt plan samt en udtømmende beskrivelse af EU’s kompetenceområder med henblik på at undgå misforståelser omkring henholdsvis EU's og medlemsstaternes beføjelser;

33. opfordrer Parlamentets forvaltningstjenester til at arbejde aktivt sammen med Udvalget for Andragender med henblik på at finde de mest hensigtsmæssige løsninger, da en sådan portal vil bidrage væsentligt til at forbedre kommunikationen mellem Parlamentet og EU-borgerne og give borgerne mulighed for at tilslutte sig eller trække deres støtte til et andragende tilbage (jf. artikel 202 i forretningsordenen);

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer, parlamenter, udvalg for andragender og ombudsmænd eller lignende kompetente organer.

(1)

Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2010)0261.

(2)

EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den årlige betænkning for 2010 har til formål at give et overblik over aktiviteterne i Udvalget for Andragender, hvis arbejdsprogram ikke bestemmes af Kommissionens lovgivningsprogram, men ud fra de borgere, der benytter sig af deres ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet.

Den årlige betænkning giver et fuldstændigt og retvisende billede af arbejdet i Udvalget for Andragender. Denne betænkning indeholder en række statistikker over antallet af andragender, der er modtaget, afsluttet eller behandlet af udvalget, over berørte lande og over behandlede emner. Disse statistikker udgør et vigtigt kvantitativt redskab i vurderingen af udvalgets arbejde.

Andre aspekter, såsom forbindelserne til andre EU-institutioner, til nationale eller regionale myndigheder eller institutionelle ændringer med direkte indvirkning på udvalgets aktiviteter, giver tilsammen det fulde overblik.

Sidst men ikke mindst belyser betænkningen de fremskridt, der er gjort for at gennemføre tidligere henstillinger, der havde til hensigt at optimere udvalgets arbejde.

Ret til indgivelse af andragender til Europa-Parlamentet: hjørnestenen i unionsborgerskabet

Lissabontraktatens ikrafttræden har på ny bekræftet retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet som en hjørnesten i unionsborgerskabet og som en grundlæggende rettighed i henhold til artikel 227 i den nye traktat (tidligere artikel 194), hvori det fastsættes, at unionsborgere eller fastboende i EU, fysiske eller juridiske personer, er berettiget til på egen hånd eller i samvirke med andre borgere eller personer at indgive andragender til Europa-Parlamentet om forhold, der henhører under områder, som Unionen beskæftiger sig med, og som påvirker dem direkte.

Der er således tale om et redskab, der sætter borgerne i stand til at forelægge Parlamentet deres betænkeligheder vedrørende virkningerne af forskellige aspekter ved EU’s politik og lovgivning på deres hverdag.

Årlige statistikker viser, at de fleste borgere henvender sig til Parlamentet med anmodning om hjælp i spørgsmål om miljø, grundlæggende rettigheder, retsforhold eller det indre marked. Andre andragere ønsker, at man skal høre deres forslag i forbindelse med udviklingen af europæiske politikker, og endelig er der nogle borgere, der henvender sig til Europa-Parlamentet for få omstødt afgørelser, som nationale myndigheder har truffet, og med klager over afgørelser truffet af nationale domstole. Men størstedelen klager over mangler i forbindelse med anvendelsen af EU-lovgivningen, enten som følge af mangelfuld gennemførelse af lovgivningen, på grund af manglende håndhævelse af EU-reglerne eller på grund af krænkelse af dem.

Ifølge statistikken modtog Parlamentet i 2010 1.655 andragender, hvilket er et fald på 14 % i forhold til de 1.924 andragender, der blev indgivet i 2009. Det afspejler en ændring af tendensen efter den konstante stigning i antallet af modtagne andragender gennem de seneste år.

Statistisk analyse af de modtagne andragender i 2010 i forhold til 2009

Behandling af andragender

Antal andragender

%

Antal andragender

%

 

2009

2010

Antaget til behandling

688

45,9

576

46,9

Andragender, der ikke opfylder betingelserne for behandling

812

54,1

653

53,1

Behandlede og afsluttede

420

Ikke relevant

396

Ikke relevant

Videresendt til Kommissionen med henblik på afgørelse

655

Ikke relevant

562

Ikke relevant

Videresendt til andre organer med henblik på afgørelse

33

Ikke relevant

25

Ikke relevant

Videresendt til andre organer med henblik på information

207

Ikke relevant

181

Ikke relevant

Ikke registrerede

4

Ikke relevant

30

Ikke relevant

Det bør også bemærkes, at ca. 58,7 % af de modtagne andragender i 2010, dvs. 972, blev afsluttet på et tidligt trin i proceduren, enten fordi de ikke ansås for at opfylde betingelserne for behandling, eller fordi de, selv om de kunne behandles, blev afsluttet umiddelbart efter, at andragerne havde fået tilsendt oplysninger om det pågældende spørgsmål eller efter at være blevet videresendt til de andre udvalg under Parlamentet, som var ansvarlige for området. Statistikkerne for 2010 og 2009 er endnu engang meget ens, som det fremgår af skemaerne nedenfor:

2009

Behandling

Antal andragender

Procentdel

Antaget til behandling

1 062

56,3

Andragender, der ikke opfylder betingelserne for behandling

818

43,4

Ikke registrerede

6

0,3

2010

Behandling

Antal andragender

Procentdel

Antaget til behandling

972

58.7

Andragender, der ikke opfylder betingelserne for behandling

653

39.5

Ikke registrerede

30

1.8

Der er i forhold til 2009 nogle ændringer med hensyn til de lande, som andragenderne vedrører: Spanien indtager i 2010 førstepladsen og fortrænger EU som helhed, der ikke længere indtager førstepladsen, efterfulgt af Tyskland, Italien, Rumænien, Grækenland, Det Forenede Kongerige og Polen.

Luxembourg ligger endnu en gang sidst efter Slovenien og Letland ligesom sidste år.

2009

Land

Antal andragender

%

Den Europæiske Union

403

18,6

Tyskland

298

13,8

Spanien

279

12,9

Italien

176

8,1

Rumænien

143

6,6

Polen

100

4,6

Andre

764

35,3

2010

Land

Antal andragender

%

Spanien

288

15,7

Den Europæiske Union

285

15,6

Tyskland

273

14,9

Italien

182

9,9

Rumænien

102

5,6

Grækenland

71

3,9

Det Forenede Kongerige

67

3,7

Polen

66

3,6

Andre

496

27,1

Som tidligere nævnt er miljøet endnu en gang det emne, der optager flest andragere, og antallet og procentandelen af disse andragender er steget, efterfulgt af grundlæggende rettigheder, det indre marked og retsforhold. Det skal bemærkes, at antallet af andragender om tilbagegivelse af ejendom er faldet betydeligt i forhold til tidligere år.

2009

Emner

Antal andragender

Procentdel

Miljø

228

9,7

Grundlæggende rettigheder

164

7,0

Retlige anliggender

159

6,8

Det indre marked

142

6,0

Ejendom og tilbagegivelse

133

5,6

Beskæftigelse

105

4,5

Sundhed

104

4,4

Transport

101

4,3

Sociale anliggender

93

4,0

Uddannelse og Kultur

82

3,5

Andre

1,043

44,3

2010

Emner

Antal andragender

Procentdel

Miljø

245

12,2

Grundlæggende rettigheder

152

7,6

Det indre marked

131

6,5

Retlige anliggender

125

6,2

Transport

101

5,0

Sundhed

83

4,1

Sociale anliggender

76

3,8

Uddannelse og Kultur

72

3,6

Ejendom og tilbagegivelse

70

3,5

Beskæftigelse

62

3,1

Andre

887

44,3

Der kan også spores mindre ændringer i fordelingen af de sprog, andragenderne er skrevet på: I 2010 var tysk og engelsk ligesom i 2009 de to sprog, som flest andragere benyttede sig af, mens spansk og italiensk følger efter på tredje- og fjerdepladsen, selv om der er sket en stigning i både procentandel og antal. Maltesisk, estisk og slovensk kommer sidst.

2009

Sprog

Antal andragender

Procentdel

Tysk

548

28,5

Engelsk

343

17,8

Spansk

237

12,3

Italiensk

203

10,6

Polsk

116

6,0

Rumænsk

110

5,7

Fransk

107

5,6

Andet

260

13,5

2010

Sprog

Antal andragender

Procentdel

Tysk

430

26,0

Engelsk

295

17,8

Spansk

261

15,8

Italiensk

198

12,0

Fransk

100

6,0

Polsk

86

5,2

Rumænsk

72

4,4

Græsk

58

3,5

Andet

107

9,3

Med hensyn til nationalitet er tyskerne stadig de mest aktive andragere efterfulgt af spanierne og italienere, ligesom i 2009. Herefter kommer rumænske, polske og britiske andragere. I bunden finder man estiske, slovenske og slovakiske borgere, der tilsammen kun indgav 10 andragender i 2010.

2009

Hovedandragers nationalitet

Antal andragender

Procentdel

Tyskland

496

25,8

Spanien

237

12,3

Italien

219

11,4

Rumænien

150

7,8

Polen

131

6,8

Det Forenede Kongerige

121

6,3

Frankrig

79

4,1

Grækenland

78

4,1

Andre

414

21,5

2010

Hovedandragers nationalitet

Antal andragender

Procentdel

Tyskland

409

24,7

Spanien

261

15,7

Italien

214

12,9

Rumænien

101

6,1

Polen

94

5,6

Det Forenede Kongerige

90

5,4

Frankrig

78

4,7

Grækenland

68

4,1

Andre

400

20,5

For så vidt angår den form, som andragenderne indsendes i, er der sket en konsolidering af tendensen fra 2009: Andragerne indgiver stadigt hyppigere deres andragender ved hjælp af internetansøgningen end med den traditionelle fremgangsmåde pr. brev (63,2 % af de modtagne andragender i 2010 blev indsendt via e-mail, mod 62,6 % i 2009).

2009

Andragendets format

Antal andragender

%

E-mail:

1 204

62,6

Brev

720

37,4

2010

Andragendets format

Antal andragender

%

E-mail:

1046

63,2

Brev

609

36,8

For så vidt angår andragenders status, bør det bemærkes, at langt størstedelen af de behandlede andragender, ca. 70,8 %, afsluttes i løbet af det første år, og det kan bekræftes, at kun et lille antal andragender har været under behandling i mere end fire år. Disse uafsluttede andragender skyldes i de fleste tilfælde verserende retssager i medlemsstaterne, traktatbrudsprocedurer ved Domstolen eller andragender fra medlemmerne.

Status for andragender

År

Under behandling

Afsluttede

2010

453

27,4 %

1172

70,8

2009

270

14 %

1654

86 %

2008

195

10,3 %

1691

89,7 %

2007

140

9,3 %

1366

90,7 %

2006

55

5,4 %

966

94,6 %

2005

42

4,1 %

974

95,9 %

2004

18

1,8 %

984

98,2 %

2003

9

0,7 %

1306

99,3 %

2002

8

0,5 %

1593

99,5 %

2001

2

0,2 %

1130

99,8 %

2000

1

0,1 %

907

99,9 %

1999

1

0,1 %

933

99,9 %

1998

3

0,3 %

1124

99,7 %

1997

1

0,1 %

1305

99,9 %

En analyse af statistikkerne over andragender viser, at, for så vidt angår størstedelen af de andragender, der ikke opfyldte betingelserne for behandling, skyldes dettes, at andragerne fortsat blander kompetenceområderne for EU og medlemsstaterne sammen og for EU-institutionerne og Europarådet eller for Menneskerettighedsdomstolen. Dette viser, at man bør intensivere bestræbelserne på at informere borgerne bedre om, hvad retten til at indgive andragender betyder, og hvad der kan opnås ved at indgive andragender til Parlamentet.

En mulighed kunne være at forbedre internetsiden om andragender, både under Den Europæiske Unions portal samt under Parlamentets egen portal. Således får borgere, der indgiver andragender online, den nødvendige information om Parlamentets beføjelser, vurderingen af andragender, Udvalget for Andragenders arbejde og mulighederne for at få en hurtigere løsning ved at benytte andre instrumenter, der står til rådighed på EU-plan eller nationalt plan (SOLVIT, EU Pilot, det europæiske forbrugernetværk, Den Europæiske Ombudsmand, nationale ombudsmænd eller nationale parlamentariske udvalg for andragender).

Denne betænkning har til formål at understrege det behov, der er gjort opmærksom på i tidligere betænkninger, om, at borgerne på EU-plan skal have en central service til rådighed, der vejleder borgerne i, hvor de skal søge løsninger på angivelige krænkelser af deres rettigheder. Dette er fortsat et yderst vigtigt mål. Kommissionens initiativ til at samle de formelle og uformelle klagemekanismer på siden ”Dine rettigheder i EU” på europa.eu-portalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Ikke desto mindre bør der forklares og skelnes klarere mellem de formelle mekanismer (klager til Kommissionen, andragender til Parlamentet, klager til Den Europæiske Ombudsmand) og de uformelle (SOLVIT, ECC-Net, FIN-Net etc.). Borgerne skal vide, hvor de kan finde de oplysninger, som de søger, og vi skal glæde os over den indsats, som Kommissionen har ydet i så henseende ved at forbedre adgang til, oplysninger om og bistand vedrørende borgernes rettigheder ved at udvikle portalen "Dit Europa". Det skal dog bemærkes, at Parlamentet ikke har gjort de samme fremskridt i denne retning. Udvalget for Andragenders hjemmeside vises ikke længere på den første velkomstside til Parlamentets portal, men på den anden: "Dig og Parlamentet." Borgerne er nødt til at lede for at kunne finde ud af, hvor de skal sende deres andragender hen, og dette er på ingen måde hensigtsmæssigt, når man ønsker at skabe et nært forhold til borgerne. Denne ændring af Parlamentets portal kan måske forklare faldet på 14 % i antallet af andragender indgivet i år 2010 i forhold til 2009, da synligheden af Udvalget for Andragender på internettet er faldet i forhold til tidligere år.

Forholdet til Kommissionen

Kommissionen er fortsat den naturlige partner for Udvalget for andragender i dets behandling af andragenderne, fordi Kommissionen er ansvarlig for at overvåge, at EU-lovgivningen overholdes og respekteres. Arbejdsforholdet mellem de to institutioner er i det store og hele godt. Imidlertid bør den tid, der anvendes til at svare på anmodningerne om oplysninger fra Udvalget for Andragender (som i øjeblikket er på gennemsnitligt fire måneder), reduceres. Kommissionen bør desuden informere Udvalget for Andragender om udviklingen i traktatbrudssager, som er direkte knyttet til andragender.

Udvalget finder det derfor af afgørende betydning for et godt samarbejde mellem institutionerne, at der træffes foranstaltninger, således at Kommissionen automatisk underretter udvalget om enhver ny udvikling, der sker i forbindelse med en overtrædelse, der er knyttet til et andragende.

Det er vigtigt at fremhæve besøget af næstformand i Kommissionen, Maros Sefcovic, der er ansvarlig for de institutionelle forbindelser og administration, som mødte op i udvalget den 29. september 2010 og forelagde Kommissionens forslag om det europæiske borgerinitiativ for medlemmerne, samt næstformand Viviane Redings fremmøde i udvalget den 25. oktober 2010 i forbindelse med statsborgerskab og børns rettigheder.

Forholdet til Rådet

Udvalget for Andragender glæder sig over Rådets tilstedeværelse ved møder i dette udvalg, men beklager, at dets tilstedeværelse ikke giver sig udslag i et mere aktivt samarbejde, der kunne sætte fornyet gang i behandlingen af andragender, hvor samarbejdet med medlemsstaterne ville være af afgørende betydning.

Forholdet til Den Europæiske Ombudsmand – Ombudsmandens fremmøde

Udvalgets medlemmer mener, at Den Europæiske Ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, i den periode, betænkningen omhandler, har udøvet sine beføjelser på en aktiv og afbalanceret måde, både hvad angår undersøgelsen og behandlingen af klager samt varetagelsen og afslutningen af undersøgelser, og hvad angår opretholdelsen af et konstruktivt forhold til Den Europæiske Unions institutioner og organer og tilskyndelsen af borgerne til at gøre brug af deres rettigheder over for disse institutioner og organer.

De glæder sig også over det gode forhold inden for de institutionelle rammer mellem Ombudsmanden og udvalget. Ombudsmanden har flere gange deltaget i Udvalget for Andragenders møde: Den 4. maj 2010 fremlagde han sin årsberetning for 2009 for Udvalget for Andragender og medvirkede i forbindelse med Kommissionens forslag til henstilling vedrørende klage 676/2008/RT. Den 29. september fokuserede hans indlæg på reformen af forordning 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Undersøgelsesmissioner i 2010

· Undersøgelsesbesøg i Huelva (Spanien) den 16.-18. februar 2010 i forbindelse med andragende 631/2007, 1458/2007 og 1682/2008 om forurening af området ved Huelva-flodens udmunding.

Den vigtigste del af udvalgets indstilling bestod i at anmode om, at kommunikationen mellem de nationale kompetente myndigheder og de lokale og regionale myndigheder blev genetableret, samt at der blev skabt en permanent dialog med borgerne, og tilliden genopbygget. Myndigheder og interesserede virksomheder skulle gøre det lettere at foretage inspektion på stedet af faciliteterne til affaldshåndtering. Medlemmerne mener, at der hurtigst muligt skal gennemføres en mere detaljeret specifik undersøgelse af de mennesker, der arbejder i den lokale industri, og det er ligeledes hensigtsmæssigt at gennemføre og offentliggøre en specifik konsekvensanalyse af forureningen af jord og vand, herunder flodlejer og vandløbsopland, der kan anvendes som et redskab til håndtering af affald. Under alle omstændigheder skal grunden renses for at bevare området i en tilstand, der er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, og der skal ligeledes fastsættes et konkret mål for geninvestering i området med henblik på at skabe bæredygtige beskæftigelsesmuligheder og omskole nuværende og tidligere arbejdstagere på stedet.

· Undersøgelsesmission til den italienske region Campania den 28.-30. april 2010 i forbindelse med andragende 683/2005 og 15 andre andragender om affaldsbehandling.

Udvalget afgav følgende indstilling: Udarbejdelse af en integreret plan for integreret affaldshåndtering: Retningslinjerne for håndtering af kommunalt affald 2010-2013 bør afspejles i en konkret og detaljeret handlingsplan, der indeholder såvel langsigtede som kortsigtede mål. Planen for affaldshåndtering skal omfatte oprydning af forurenede områder og ligeledes sikre uddannelse, oplysning og støtte til lokale myndigheder og andre organer. Planen skal være forenelig med og supplere en national strategi for affald. Borgerne bør deltage og høres, og tilliden skal genoprettes. De italienske myndigheder er ansvarlige for at udforme og gennemføre et sammenhængende affaldskredsløb i praksis. Udvalget for Andragender opfordrer dog Kommissionen til nøje at overvåge og støtte Italien i sine bestræbelser på at overholde EU-lovgivningen.

· Undersøgelsesmission til Mellau og Damüls, Vorarlberg (Østrig), den 29. september-1. oktober 2010 i forbindelse med andragende 0672/2007 om fire nye skilifter til at forbinde skiområder.

Udvalget afgav følgende indstilling: Anmode Kommissionen om at udtale sig om gennemførelsen af VVM-direktivet i østrigsk lovgivning på baggrund af en påstand om, at projektet var blevet delt for at forhindre en VVM, samt at udtale sig om, i hvilket omfang det er tilladt at opdele eller underopdele et projekt, for så vidt angår tid, placering og lovgivning; at forklare EU-lovgivningens bestemmelser og EU’s retspraksis med hensyn til kompensationsforanstaltninger, og hvordan dette er blevet gennemført i østrigsk lovgivning.

Vigtige temaer i 2010

Med Lissabon-traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev chartret om grundlæggende rettigheder juridisk bindende, og i lyset af de modtagne andragender kan det siges, at disse rettigheder udgør det næstvigtigste tema for andragerne. Det skal dog understreges, at indarbejdelsen af chartret i EU's primære ret er baseret på nærhedsprincippet, hvilket betyder, at det er medlemsstaterne, der står som garant for, at principperne i chartret om grundlæggende rettigheder respekteres. Chartret skaber nye ansvarsområder for beslutningstagnings- og gennemførelsesorganerne og ligeledes for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivning på nationalt plan, og chartrets bestemmelser kan nu således anvendes direkte af EU's domstole og nationale domstole.

Udvalget er meget interesseret i en mere nøjagtig definition af anvendelsen af chartret og har besluttet at foretage en eksperthøring vedrørende dette spørgsmål i 2011.

I 2010 forelagde Kommissionen Parlamentet og Rådet sit forslag til forordning om borgerinitiativer, og udvalget afgav en udtalelse til den betænkning, som Udvalget om Konstitutionelle Rettigheder havde udarbejdet om dette forslag. Udvalget mener, at det europæiske borgerinitiativ vil blive et nyt redskab til at få indført visse emner på dagsordenen for offentlige debatter, da det er et nyt instrument i deltagelsesdemokratiet på europæisk plan. Det vigtigste formål med borgerinitiativet er at give borgerne et middel til at blive hørt og forelægge en række spørgsmål af interesse for de europæiske institutioner. Et andet formål med det europæiske borgerinitiativ er at fremme grænseoverskridende debatter. Udvalget mener, at Europa-Parlamentet kan bidrage til at nå disse mål ved at gøre brug af alle midler til at støtte borgernes initiativer, navnlig ved at arrangere offentlige høringer. Udvalget for Andragender ønsker at støtte denne proces og stille sin store erfaring med borgerne til rådighed til dette formål.

Konklusion

Kommissionen har erklæret 2013 for det europæiske år for medborgerskab for at sætte gang i debatten om EU-borgerskab og oplyse EU's borgere om deres rettigheder; Udvalget for Andragender ønsker at deltage i dette initiativ og give borgerne en direkte forbindelse til institutionerne, som sikrer, at deres specifikke problemer bliver hørt.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

14.6.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Giles Chichester, Ágnes Hankiss, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Edward McMillan-Scott, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marian Harkin, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marco Scurria

Seneste opdatering: 27. juni 2011Juridisk meddelelse