Процедура : 2011/2070(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0242/2011

Внесени текстове :

A7-0242/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.4
CRE 23/06/2011 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     
PDF 174kWORD 94k
21 юни 2011 г.
PE 465.061v03-00 A7-0242/2011

относно искане за снемане на имунитета на Adrian Severin

(2011/2070(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Francesco Enrico Speroni

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Adrian Severin

(2011/2070(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Adrian Severin, предадено от Националната дирекция за борба с корупцията (Прокуратура към Върховния касационен съд на Румъния) на 5 април 2011 г. и обявено в пленарно заседание на 6 април 2011 г.,

–   като изслуша Adrian Severin на 23 май 2011 г. съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и 21 октомври 2008 г. и от 19 март 2010 г.(1),

–   като взе предвид разпоредбите на член 72, параграф 2 от Конституцията на Румъния,

–   като взе предвид разпоредбите на член 11 от Наказателния кодекс на Румъния, съгласно които румънското наказателно право се прилага при престъпления, извършени извън границите на Румъния от румънски гражданин, когато въпросното деяние е престъпление и по силата на наказателното право на държавата, в която е извършено,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0242/2011),

А. като има предвид, че Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния е оправила искане за снемане на имунитета на Adrian Severin, член на Европейския парламент, за да се позволи на Прокуратурата на Румъния да започне разследване на случая и да възбуди преследване срещу Adrian Severin, да поиска претърсване на дома или работното му място, както и претърсване на компютри или друга електроника, което би могло да се окаже необходимо, да повдигне срещу него обвинение в приемане на подкуп и/или търговия с влияние и всяка друга правна квалификация, която би могла да се даде на предполагаемото(ите) престъпление(я) пред компетентните наказателни съдилища,

Б.  като има предвид, че снемането на имунитета на Adrian Severin е свързано с предполагаеми корупционни престъпления, които попадат в обхвата на член 6 от румънския Закон № 78/2000, във връзка с член 254 (подкуп) и член 257 (търговия с влияние) от Наказателния кодекс, както и с член 81, буква б) от Закон № 78/2000,

В.  като има предвид, че не е от правомощията на Европейския парламент да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му деяния дават основание за наказателно преследване,

Г.  като има предвид, че поради това в конкретния случай е целесъобразно да се препоръча снемането на имунитета,

1.  решава да снеме имунитета на Adrian Severin, с изключение на ограниченията на личната му свобода;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Румъния и на Adrian Severin.

(1)

Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63 Wagner/Fohrmann и Krier, Recueil, стр. 195; решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85 Wybot/Faure и други, Recueil, стр. 2391; решение от 15 октомври 2008 г. по дело T-345/05 Mote/Парламент, Сборник, стр. II-2849; решение от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra/De Gregorio и Clemente, Сборник, стр. I-7929; решение от 19 март 2010 г. по дело T-42/06 Gollnisch/Парламент.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

На пленарното заседание от 6 април 2011 г. председателят съобщи, в съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент, че на 5 април 2011 г. е получил писмо от Националната дирекция за борба с корупцията (Прокуратура към Върховния касационен съд на Румъния) с искане за снемане на имунитета на Adrian Severin.

Председателят предаде искането на комисията по правни въпроси съгласно член 6, параграф 2.

2. Факти

На 21 март 2011 г. Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния образува производство срещу Adrian Severin, член на Европейския парламент, въз основа на информацията, че през периода декември 2010 – март 2011 г. Adrian Severin, използвайки поста си на член на Европейския парламент, е приел предложението за заплащане на 100 000 EUR от страна на представители на т.нар. консултантско дружество, представлявано под името „Taylor Jones Public Affairs“, които са му били предоставени в замяна на това, той да подкрепи в Европейския парламент проектоизменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на срока за възстановяване на депозитите на вложителите в случай на несъстоятелност на банка.

Според румънските органи от извършените предварителни проверки (включително изявлението на друг член на ЕП, копието на фактурата и аудио-записите, предоставени от медийни канали) се поражда сериозно съмнение, че след сключване на споразумение с представителите на т.нар. консултантско дружество Adrian Severin е осъществил контакт както лично, така и чрез своя секретариат с най-малко един член на ЕП, за да проучи дали в комисията по правни въпроси е било внесено за обсъждане изменение относно срока за възстановяване на депозитите на вложителите в случай на несъстоятелност на банка. След като е уверил „представителите на консултантското дружество“, че изменението, от което те са се интересували, е било внесено за обсъждане в комисията по правни въпроси от друг румънски член на ЕП – Sebastian Bodu, Adrian Severin им е обещал да подкрепи това изменение и е поискал заплащането на първи транш от 12 000 евро за извършените услуги, за която сума е била издадена фактура.

Според Adrian Severin от „Taylor Jones Public Affairs“ – фиктивно дружество, създадено от английския вестник „Sunday Times“, са му обещали платена позиция като член на техния Международен консултативен съвет. Тази позиция, както е описано и в предварителния договор, не включва неговото участие в изготвянето на изменения или популяризирането или изменянето на законодателни актове.

Adrian Severin твърди, че е получил уверения, че посоченият договор е законосъобразен и не поражда конфликт на интереси с неговите задължения на член на ЕП. Освен това представената от него фактура е била за консултантски услуги. Изменение, подобно на поисканото от предполагаемото дружество, е било внесено от Sebastian Bodu, но то няма нищо общо със самия Adrian Severin.

Adrian Severin твърди, че е имал взаимоотношения с фиктивно дружество и че е бил подведен. Той твърди също така, че случилото се не поражда правни последици и че във всеки случай, никога не е изпълнявал парламентарните си задължения срещу заплащане. Накратко, според Adrian Severin дружеството и договорът са били фиктивни. Adrian Severin не е осъществявал лобиране, не е нанесена никаква вреда, не е осъществена размяна на пари и не е внесено никакво изменение в законодателството.

Отбелязва се, че румънските органи са обосновали искането си на направени изявления и аудио записи, предоставени от дружеството, създадено от „Sunday Times“. Въпросните документи са резултат от манипулация, извършена от журналисти от „Sunday Times“, които са проникнали в Парламента под фалшива самоличност и с намерение да извършат измама.

Доколкото посоченото деяние може да се счита за осъдително от етична гледна точка и да внесе съмнения във връзка с коректността на отношенията между медиите и членовете на ЕП, като дори би могло да се приеме за деяние, присъщо на провокатори, срещу които към момента – и това е странно – не са били предприети никакви действия с цел образуване на съдебно производство, липсва каквато и да било улика, въз основа на която да може да се предположи съществуването от страна на румънските органи на fumus persecutionis. Тоест няма достатъчно обосновани и конкретни причини да се подозира, че наказателното преследване цели да засегне политическата дейност на въпросния член на ЕП.

3. Правна уредба

Румънско наказателно право

Според румънското законодателство горепосочените деяния попадат в обхвата на член 6 от Закон № 78/2000 относно предотвратяването, разкриването и наказването на корупционните престъпления, във връзка с член 254 от Наказателния кодекс (подкуп) и с член 257 от Наказателния кодекс (търговия с влияние), както и с член 81, буква б) от Закон № 78/2000 относно предотвратяването, разкриването и наказването на корупционните престъпления.

Горепосочените разпоредби гласят следното:

Член 6 от Закон 78/2000 относно предотвратяването, разкриването и наказването на корупционните престъпления гласи, че „Престъпленията приемане на подкуп, предвидено в член 254 от Наказателния кодекс, даване на подкуп, предвидено в член 255 от Наказателния кодекс, получаване на неправомерни облаги, предвидено в член 256 от Наказателния кодекс, и търговия с влияние, предвидено в член 257 от Наказателния кодекс, се наказват според препращащите правни разпоредби“.

Член 254 от Наказателния кодекс гласи, че:

„(1) Длъжностно лице, което пряко или непряко поиска или приеме пари или друга облага, която не му се следва, или не ги отхвърли, за да извърши или да не извърши действие или за да забави действие по служба или за да наруши служебните си задължения, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 12 години и лишаване от определени права. (2) За деяние по параграф 1, извършено от длъжностно лице с контролни правомощия, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 15 години и лишаване от определени права.“

Член 257 от Наказателния кодекс гласи, че:

„(1) Приемане или искане на вещи или други облаги, както и приемане на обещание или дар, пряко или непряко, за себе си или за другиго, извършено от лице, което има достатъчно влияние върху длъжностно лице или внушава на другите, че има подобно влияние, за да принуди длъжностното лице да извърши или да не извърши действие по служба, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 10 години.“

Член 81, буква б) от Закон 78/2000 относно предотвратяването, разкриването и наказването на корупционните престъпления гласи, че разпоредбите на членове 254–257 от Наказателния кодекс и на членове 61 и 82 от настоящия закон се прилагат също така и по отношение на следните категории:

„б) членове на парламентарните асамблеи на международни организации, по които Румъния е страна.“

Компетентността на Националната дирекция за борба с корупцията в този случай е предвидена в разпоредбите на член 13 от Извънредна наредба на правителството № 43/2002 относно Националната дирекция за борба с корупцията, който гласи, че престъпленията, предвидени в Закон № 78/2000 относно предотвратяването, разкриването и наказването на корупционните престъпления, с последвалите му изменения и допълнения, попадат в кръга на компетентност на Националната дирекция за борба с корупцията, когато са извършени при едно от следните обстоятелства:

„а) ако, независимо от качеството на лицата, които са ги извършили, тези престъпления са причинили материални щети в размер, по-голям от равностойността на 200 000 евро в румънски леи, или са предизвикали особено тежко нарушение на дейността на държавен орган, държавна институция или друго юридическо лице, или ако размерът на сумата или стойността на вещта, която представлява предмет на подкупа, е по-голям от равностойността на 10 000 евро в румънски леи;

б) ако, независимо от размера на материалните щети или тежестта на нарушение на дейността на държавен орган, държавна институция или друго юридическо лице или независимо от размера на сумата или стойността на вещта, която представлява предмет на подкупа, тези престъпления са извършени от [...] лицата, посочени в член 81 от Закон № 78/2000, с последвалите му изменения и допълнения [...].“

Член 11 от Наказателния кодекс гласи, че наказателното право се прилага спрямо престъпления извършени извън границите на Румъния от румънски гражданин или лице без гражданство, пребиваващо в Румъния, ако деянието е обявено за престъпление и от наказателното право на държавата, на чиято територия е извършено.

Право на Европейския съюз:

Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договорите:

„Член 9:

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.“

Разпоредби на Конституцията на Румъния по отношение на имунитета на депутати в румънския парламент – член 72, параграф 2:

„Срещу депутатите и сенаторите може да се възбужда наказателно преследване или да се образува съдебно производство за деяния, които не са свързани с гласуване или политически убеждения, изразени при изпълнение на задълженията им, но депутатите и сенаторите могат да бъдат претърсвани, задържани или арестувани само със съгласието на камарата, на която са членове, след като бъдат надлежно изслушани. Прокурорските действия и обвинението могат да бъде извършени само от прокуратурата към Върховния касационен съд. Съдебната компетентност в този случай принадлежи на Върховния касационен съд.“

4. Заключение

Въз основа на горепосочените съображения и в съответствие с член 6, параграф 2 от правилника, след като разгледа основанията в подкрепа и против снемането на имунитета на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет на Adrian Severin, като се има предвид, че до постановяването на окончателно съдебно решение членът на ЕП следва да се ползва с имунитет по отношение на всяка форма на задържане или предварително задържане, или друга мярка, която възпрепятства въпросния член на ЕП да изпълнява задълженията, присъщи на мандата му.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, József Szájer

Последно осъвременяване: 22 юни 2011 г.Правна информация