Procedure : 2011/2124(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0277/2011

Indgivne tekster :

A7-0277/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2011 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0370

BETÆNKNING     
PDF 188kWORD 99k
15. juli 2011
PE 467.191v02-00 A7-0277/2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/007 AT/Steiermark og Niederösterreich, Østrig)

(KOM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Barbara Matera

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/007 AT/Steiermark og Niederösterreich, Østrig)

(KOM(2011)0340 – C7-0159/2011 – 2011/2124(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0340 – C7-0159/2011),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2),

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0277/2011),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C. der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af fonden,

D. der henviser til, at Østrig har anmodet om støtte i forbindelse med 1 180 afskedigelser (hvoraf 356 er tiltænkt støtte) i 54 virksomheder, der er aktive inden for Nace (rev. 2) hovedgruppe 24 ("Fremstilling af metal") i NUTS II-regionerne Steiermark (AT22) og Niederösterreich (AT12), Østrig,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde anvendelsen af EGF; bifalder på den baggrund den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført på Parlamentets anmodning om at fremskynde frigivelsen af støtte, og som har til formål at sikre, at Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, forelægges budgetmyndigheden samtidig med forslaget om at anvende fonden; håber, at der vil ske yderligere forbedringer i proceduren i forbindelse med den kommende revision af EGF, og at fonden vil blive gjort mere effektiv, gennemsigtig og synlig;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed for de arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; understreger endvidere, at EGF-finansierede foranstaltninger bør føre til varig beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres over EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger;

5.  bifalder det forhold, at 2011-budgettet – efter gentagne anmodninger fra Parlamentet – for første gang udviser betalingsbevillinger på 47 608 950 EUR på budgetpost 04 05 01 vedrørende EGF; minder om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister og derfor fortjener en særskilt tildeling, så overførsler fra andre budgetposter, som kunne skade gennemførelsen af de forskellige politiske målsætninger, i modsætning til tidligere kan undgås;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/007 AT/Steiermark og Niederösterreich, Østrig)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(3) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Den 9. marts 2010 indgav Østrig ansøgning om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i 54 virksomheder, der er aktive inden for Nace (rev 2) hovedgruppe 24 ("Fremstilling af metal") i de to sammenhængende NUTS II-regioner Steiermark (Styria, AT22) og Niederösterreich (Lower Austria AT12), Østrig, suppleret med yderligere oplysninger indtil den 27. januar 2011. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 8 284 908 EUR.

(5)      Der bør derfor som følge af Østrigs ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 8 284 908 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i [Bruxelles/Strasbourg], den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

              EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

              EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

              EUT C […] af […], s. […].


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller bortfaldne forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsproceduren kan være i forenklet form.

II. Situationsrapport: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 10. juni 2011 vedtaget et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Østrig for at støtte reintegrationen på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den sjette ansøgning, som skal behandles under 2011-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 8 284 908 EUR til Østrig. Det drejer sig om 1 180 afskedigelser (hvoraf 356 er tiltænkt støtte) i 54 virksomheder, der er aktive inden for Nace (rev 2) hovedgruppe 24 ("Fremstilling af metal") i regionerne Steiermark og Niederösterreich, Østrig, i en nimåneders referenceperiode fra den 1. april 2009 til den 31. december 2009.

Ansøgningen, sag EGF/2010/007 AT/Steiermark and Niederösterreich, blev fremsendt til Kommissionen den 9. marts 2010 og suppleret med yderligere oplysninger indtil den 27. januar 2011. Den var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, stk. 1, litra b, i EGF-forordningen, ifølge hvilken der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode i virksomheder, der er aktive i den samme Nace (rev. 2) hovedgruppe i en region eller i to sammenhængende regioner på NUTS II-plan i en medlemsstat.

Et af de kriterier, som Kommissionens lagde til grund for sin vurdering, var en vurdering af forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, hvilket i dette specielle tilfælde hænger sammen med det internationale fald i efterspørgslen efter metal som følge af krisen, og dette havde en særlig stor indvirkning på Østrigs metaleksport. Ifølge tal fra Eurostat og Statistik Austria kunne der i 2009 noteres et fald på 38,6 % i metalsektoren sammenlignet med det foregående år.

Dokumentationen fra Steiermark and Niederösterreich med hensyn til antallet af afskedigede er i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 2, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006, ifølge hvilken der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode i virksomheder, der er aktive i den samme Nace (rev. 2) hovedgruppe i en region eller i to sammenhængende regioner på NUTS II-plan i en medlemsstat. Ansøgningen nævner 1 180 afskedigelser i 54 virksomheder, der er aktive inden for Nace (rev 2) hovedgruppe 24 ("Fremstilling af metal") i de to sammenhængende regioner Steiermark (AT22) og Niederösterreich (AT12), i en nimåneders referenceperiode fra den 1. april 2009 til den 31. december 2009.

Ifølge de oplysninger, som Østrig fremlagde til brug for Kommissionens vurdering, var der endvidere tale om afskedigelser af en uforudset karakter, hvilket godtgøres af den reale BNP-vækst, der blev kraftigt revideret i nedadgående retning, og som er udarbejdet af internationale og nationale organer siden slutningen af 2007. Selv om metalindustrien generelt er udsat for konjunkturudsving, var den hastighed og intensitet, som gjorde sig gældende i forbindelse med den kriseskabte tilbagegang ikke forudseelig og kom som en overraskelse for sektoren.

Kommissionens vurdering var ligeledes baseret på en beskrivelse af de to regioner, de relevante myndigheder og interessenter. Ifølge de østrigske myndigheder lider Steiermark and Niederösterreich fortsat under struktursvagheder med et regionalt BNP, der ligger under det nationale gennemsnit, og langtidsledigheden ligger over det nationale gennemsnit. Afskedigelserne forventes at få yderligere indvirkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan, idet metalindustrien er af stor betydning for begge regioner (i 2008 udgjorde sektoren 2,1 % af beskæftigelsen i Steiermark og i Niederösterreich var andelen på 1,5 %).

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, herunder komplementariteten med foranstaltninger, der modtager støtte gennem strukturfondene, omfatter foranstaltninger, der har til formål at sikre reintegrationen af de 356 arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, på arbejdsmarkedet med hensyn til f.eks. forudgående konsultation, erhvervsorientering, individuel uddannelse, løbende konsultation, aktiv arbejdssøgning samt uddannelses- og jobsøgningsgodtgørelse. Disse individualiserede tilbud blev iværksat den 1. april 2009.

Kommissionens vurdering blev ligeledes støttet af oplysningerne om procedurerne for høring af arbejdsmarkedets parter i Østrig. Frem til datoen for indsendelse af EGF-ansøgningen gav følgende arbejdsmarkedsparter deres tilslutning til denne særlige sag: brancheorganisationen for maskin- og metalarbejde under det Østrigske handelskammer (Fachverband der maschinen- und metallverarbeitenden Industrie der Wirtschaftskammer Österreich), sammenslutningen af minedrifts- og jernudvindingsindustrien under det østrigske handelskammer (Fachverband der Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie der Wirtschaftskammer Österreich), fagforeningen for metal, tekstil og fødevarer (Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung) og fagforeningen for ansatte i den private sektor inden for trykkeri, journalistik og papir (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier), som begge hører ind under paraplyorganisationen det østrigske fagforeningsforbund (Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB)).

Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de østrigske myndigheder i deres ansøgning:

•          bekræfte, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler

•          dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer

•          bekræfte, at de ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af EU's finansielle instrumenter.

Med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemer har Østrig underrettet Kommissionen om, at Voest-Alpine-Stahlstiftung vil yde de 35 % af den nationale medfinansiering. Arbejdsfonden finansieres gennem solidaritetsbidrag betalt af arbejdsgivere og arbejdstagere fra virksomheder, der i øjeblikket er medlem. Disse bidrag varierer og tages jævnligt op til overvejelse af arbejdsmarkedets parter.

Østrig har bekræftet, at den finansielle støtte vil blive forvaltet af de samme organer som dem, der forvalter Den Europæiske Socialfond. Den koordinerede pakke af individualiserede foranstaltninger gennemføres af Voest-Alpine-Stahlstiftung, og overvåges af den offentlige arbejdsformidling (AMS).

Ifølge Kommissionens vurdering opfylder ansøgningen kriterierne for støtteberettigelse i EGF-forordningen, og Kommissionen henstiller således til budgetmyndigheden at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel på i alt 8 284 908 EUR fra fondens reserve (40 02 43) i forpligtelser til EGF-budgetposten 04 05 01.

Ordføreren bifalder det forhold, at 2011-budgettet – efter gentagne anmodninger fra Parlamentet – for første gang udviser betalingsbevillinger på 47 608 950 EUR på budgetposten vedrørende EGF.

Ordføreren minder om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et separat, specifikt instrument med egne målsætninger og frister og som sådant fortjener en særskilt tildeling, så overførsler fra andre budgetposter, hvilket kunne skade gennemførelsen af de forskellige politiske målsætninger, i modsætning til tidligere kan undgås.

Den interinstitutionelle aftale muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR.

Det drejer sig om det sjette forslag om anvendelse af fonden, der er blevet forelagt budgetmyndigheden i 2011. Efter fradrag af den aktuelle anmodning (8 284 908 EUR) fra de disponible bevillinger er der stadig en bevilling på 460 914 455 EUR til rådighed indtil udgangen af 2011. Dette støttebeløb medfører, at mindst 25 % af det årlige maksimumbeløb, der er øremærket til EGF, er til rådighed til fordeling i de sidste fire måneder af 2011 som foreskrevet i artikel 12, stk. 6, i EGF-forordningen.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om bevillingsoverførsel(3) med henblik på at opføre en specifik forpligtelsesbevilling på 2011-budgettet i overensstemmelse med punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form, jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgningerne om anvendelse af fonden.

EMPL vil efter sin vurdering tilkendegive sin holdning til anvendelsen af fonden i en skrivelse, som vil blive vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 01/2011 af 15. februar 2010.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/jm

D(2011)32486

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Vedr.: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2010/007 AT/Steiermark og Niederösterreich (KOM(2011)340 endelig)

Hr. formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2010/007 AT/Steiermark and Niederösterreich og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 2, litra b), i EGF-forordningen og har til formål at sikre støtte til 356 afskedigede arbejdstagere (30 %) af i alt 1 180 medarbejdere aktive inden for Nace (rev 2) hovedgruppe 24 ("Fremstilling af metal")(1),

B)  der henviser til, at de østrigske myndigheder hævder, at afskedigelserne skyldtes den globale finansielle og økonomiske krise, der resulterede i et internationalt fald i efterspørgslen efter metal, som ramte Østrig særlig hårdt, idet næsten 80 % af den østrigske metalproduktion eksporteres, og metal tegner sig for næsten 9 % af Østrigs samlede eksportvolumen, hvilket er en højere andel end EU-27-gennemsnittet (6,1 %),

C)  der henviser til, at den østrigske metalindustri endvidere har en høj grad af indbyrdes afhængighed og omfatter nogle af de industrier, der er mest berørte af krisen, f.eks. bygge- og anlægsbranchen, ingeniørerhvervet og bilindustrien,

D)  der henviser til, at denne indvirkning på den østrigske metalindustri førte til justeringer af vækstprognoser fra forskellige økonomiske aktører og justeringer af statistikker, som indikerede et fald i 2009 på -3,4 % til -3,8 % i stedet for de tidligere positive prognoser fra efteråret 2008, som forudsagde en stigning på +0,9 % og + 1,2 %,

E)  der henviser til, at Steiermark and Niederösterreich ifølge de østrigske myndigheder fortsat lider under struktursvagheder med et regionalt BNP, der ligger under det nationale gennemsnit (i 2006), og der henviser til, at arbejdsløsheden i Steiermark, og navnlig langtidsledigheden, generelt ligger over det nationale gennemsnit,

F)  der henviser til, at to tredjedele af de afskedigede arbejdstagere, som ikke deltager i EGF-støttede foranstaltninger (70 %) har fundet nyt arbejde, og at en tredjedel har deltaget i andre foranstaltninger fra arbejdsmarkedsagenturet, er gået på pension eller planlagt at gå på pension,

G)  der henviser til, at 96,3 % af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 3,7 % er kvinder; der henviser til, at 69,1 % af arbejdstagerne er mellem 25 og 54 år og 27,0 % er mellem 15 og 24 år,

H)  der henviser til, at halvdelen af de afskedigede arbejdstagere var aktive inden for kategorien ufaglært arbejdskraft og, at yderligere 21 % er professionelle håndværkere,

I)  der henviser til, at EU-budgettet for 2011 for første gang omfatter betalingsbevillinger på budgetpost 04 05 01 vedrørende Globaliseringsfonden, som overflødiggør betalingsoverførsler fra andre uudnyttede budgetposter,

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den ansøgning fra Steiermark-Niederösterreich, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte i artikel 2, litra b), i EGF-forordningen (1927/2006) er opfyldt, og at Østrig derfor er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de østrigske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra Globaliseringsfonden den 9. marts 2010, og at Kommissionen fremlagde sin samlede vurdering af ansøgningen den 6. juni 2011;

3.  minder om, at arbejdsfonde er institutioner, der er oprettet af arbejdsmarkedets parter på sektorplan med henblik på at bistå arbejdstagere, som er ved at omstille sig til ændringerne inden for industrien, med uddannelsesforanstaltninger, der skal forbedre deres beskæftigelsesegnethed; minder endvidere om, at denne model med aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger tidligere har været meget vellykket i forbindelse med reintegrationen af arbejdstagere på arbejdsmarkedet;

4.  bemærker, at Østrig har underrettet Kommissionen om, at Voest-Alpine-Stahlstiftung vil yde de 35 % af medfinansieringen; bemærker, at arbejdsfonden finansieres gennem solidaritetsbidrag betalt af arbejdsgivere og arbejdstagere fra virksomheder, der i øjeblikket er medlem; gør opmærksom på, at disse bidrag varierer og jævnligt tages op til overvejelse af arbejdsmarkedets parter;

5.  hilser den foreslåede samordnede pakke af individualiserede tilbud, som omfatter erhvervsorientering, aktiv arbejdssøgning, individuel uddannelse samt uddannelses- og jobsøgningsgodtgørelse, velkommen;

6.  henleder opmærksomheden på, at dagpengebeløbet for arbejdstagere under uddannelse eller i jobsøgning, som beløber sig til 1,031 EUR, og som ydes i tillæg til den planlagte uddannelses- og jobsøgningsgodtgørelse på mellem 150 EUR og 450 EUR pr. person, begge erstatter, men ikke overstiger, arbejdsløshedsgodtgørelsen;

7.  er bekymret over, at forordningen giver mulighed for finansiering af nationale, garanterede arbejdsløshedsforsikringsydelser på op til 89 %, hvilket bidrager til at begrænse forsøget på at fremme beskæftigelsesevnen; understreger, at fondens midler i fremtiden primært skal afsættes til uddannelse og jobsøgning samt til programmer for erhvervsmæssig orientering, som skal fungere som et supplement til nationale institutioner i stedet for at bidrage direkte til arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge), som er de nationale institutioners ansvar;

8.  bemærker, at de foreslåede foranstaltninger koster ca. 35 803 EUR pr. arbejdstager, hvoraf Globaliseringsfonden skal dække de 23 272 EUR, hvilket gør det til et temmelig højt bidrag pr. indbygger i forhold til andre EGF-ansøgninger;

Med venlig hilsen

Pervenche Berès

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1893/2006.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.7.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Gabriel Mato Adrover

Seneste opdatering: 1. september 2011Juridisk meddelelse