BETÄNKANDE     ***I
PDF 293kWORD 388k
18 juli 2011
PE 462.520v03-00 A7-0281/2011

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller handelsnormer

(KOM(2010)0738 – C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Iratxe García Pérez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller handelsnormer

(KOM(2010)0738 – C7-0422/2010 – 2010/0354(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0738),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0422/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av de motiverade yttranden från Luxemburgs parlament och de båda kamrarna i Polens parlament som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 maj 2011(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0281/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget för att komplettera eller ändra vissa icke-väsentliga delar av del II avdelning II kapitel I avsnitt I i förordning (EG) nr 1234/2007. Det bör fastställas för vilka delar befogenheten får utövas, liksom vilka villkor den omfattas av.

(5) I syfte att säkerställa att det system som inrättas genom denna förordning fungerar väl bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på kompletteringar eller ändringar av vissa icke väsentliga delar av denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att garantera en enhetlig tillämpning av handelsnormerna i alla medlemsstater bör kommissionen ha befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget. Om inte annat uttryckligen föreskrivs bör kommissionen anta de genomförandeakterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xxxx/yyyy om … [kompletteras efter antagandet av den förordning om kontrollmekanismer som avses i artikel 291.2 i EUF-fördraget och som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet och rådet].

(6) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör, om inte annat uttryckligen föreskrivs, utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter*.

 

_______________

* EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Handelsnormerna bör vara tydligt uppdelade i obligatoriska regler och fakultativa reserverade termer. De fakultativa reserverade termerna bör fortsätta att bidra till att målet med handelsnormerna uppnås, vilket innebär att deras tillämpningsområde bör vara begränsat till att omfatta produkterna i bilaga I till fördraget.

Motivering

De specifika bestämmelser som rör fakultativa reserverade termer och alla artiklar och skäl som rör dessa termer och handelsnormer, liksom bilaga II, flyttas till detta förslag till förordning för att alla fakultativa reserverade termer ska integreras i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Mot bakgrund av målen för denna förordning och av tydlighetsskäl bör befintliga fakultativa reserverade termer regleras genom denna förordning.

Motivering

De specifika bestämmelser som rör fakultativa reserverade termer och alla artiklar och skäl som rör dessa termer och handelsnormer, liksom bilaga II, flyttas till detta förslag till förordning för att alla fakultativa reserverade termer ska integreras i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 112b

Artikel 112b

Överensstämmelse med den allmänna handelsnormen

Överensstämmelse med den allmänna handelsnormen

1. Enligt denna förordning överensstämmer en produkt med den allmänna handelsnormen om den är av sund, god och marknadsmässig kvalitet.

1. Enligt denna förordning överensstämmer en produkt med den allmänna handelsnormen om den är av sund, god och marknadsmässig kvalitet.

 

1a. För att lösa de problem som drabbar småskaliga producenter när det gäller att uppfylla EU:s handelsnormer ska kommissionen senast den 30 september 2012 lägga fram en rapport, vid behov åtföljd av lagstiftningsförslag om inrättande av lämpliga förenklade handelsnormer för lokala djurraser och växtsorter som används och produceras av småskaliga producenter.

2. Om det inte har fastställts några handelsnormer enligt artiklarna 112e, 112f och 112h och rådets direktiv 2000/36/EG*, 2001/112/EG**, 2001/113/EG***, 2001/114/EG***, 2001/110/EG*****, 2001/111/EG******, får de produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning och som är redo för detaljhandelsförsäljning som livsmedel enligt artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002******* endast saluföras om de överensstämmer med den allmänna handelsnormen.

2. Om det inte har fastställts några handelsnormer enligt artiklarna 112e, 112f och 112h och rådets direktiv 2000/36/EG*, 2001/112/EG**, 2001/113/EG***, 2001/114/EG***, 2001/110/EG*****, 2001/111/EG******, får de produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning och som är redo för detaljhandelsförsäljning som livsmedel enligt artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002******* endast saluföras om de överensstämmer med den allmänna handelsnormen.

3. En produkt ska anses vara förenlig med den allmänna handelsnormen om den produkt som är avsedd att saluföras är förenlig med en tillämplig norm, i lämpliga fall antagen av någon av de internationella organisationer som förtecknas i bilaga XIIb.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella ytterligare unionskrav på sanitära, kommersiella, etiska eller andra områden ska en produkt anses vara förenlig med den allmänna handelsnormen om den produkt som är avsedd att saluföras är förenlig med en tillämplig norm, i lämpliga fall antagen av någon av de internationella organisationer som förtecknas i bilaga XIIb.

 

3a. Denna förordning får inte hindra medlemsstaterna att anta eller behålla nationella bestämmelser om handelsrelaterade aspekter som inte harmoniseras särskilt genom denna förordning. Vidare får medlemsstaterna anta eller behålla nationella bestämmelser om handelsnormer för sektorer eller produkter på vilka de allmänna handelsnormerna är tillämpliga, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med unionsrätten och bestämmelserna om den inre marknadens funktionssätt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 112c

Artikel 112c

Delegerade befogenheter och den allmänna handelsnormen

Delegerade befogenheter med avseende på den allmänna handelsnormen

För att kunna bemöta förändringar på marknaden med hänsyn till varje sektors särprägel, får kommissionen genom delegerade akter anta, ändra och medge undantag från de krav som gäller för den allmänna handelsnormen enligt artikel 112b.1, och de regler om överensstämmelse som avses i artikel 112b.3.

För att kunna bemöta förändringar på marknaden med hänsyn till varje sektors särprägel, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på ändringar av och undantag från de krav som gäller för den allmänna handelsnormen enligt artikel 112b.1.

 

Kommissionen ska anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på bestämmelser om villkoren för tillämpning och kontroll av de regler om överensstämmelse som avses i artikel 112b.3, med beaktande av behovet att undvika en sådan sänkning av den allmänna handelsnormen som leder till en försämrad kvalitet på EU:s produkter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112e – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och bidra till att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter samt till deras kvalitet, får kommissionen genom delegerade akter anta handelsnormer för en sektor eller en produkt som avses i artikel 112a, i alla skeden av saluföringen, samt medge undantag och befrielse från tillämpningen av sådana normer för att avpassa efter de ständigt föränderliga marknadsvillkoren, förändringar i konsumenternas efterfrågan samt för att ta hänsyn till utvecklingen av relevanta internationella normer och undvika att skapa hinder för produktutveckling.

1. För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och kraven från de berörda sektorerna och bidra till att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter samt till deras kvalitet, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på de handelsnormer för en sektor eller en produkt som avses i artikel 112a, i alla skeden av saluföringen, och på medgivande av undantag och befrielse från tillämpningen av sådana normer – dock endast för en begränsad period och i undantagsfall – för att åstadkomma en anpassning till de ständigt föränderliga marknadsvillkoren och förändringar i konsumenternas efterfrågan samt för att ta hänsyn till utvecklingen av relevanta internationella normer och undvika att skapa hinder för produktutveckling.

 

En anpassning av handelsnormerna får göras endast om alla grupper som berörs av handelsnormerna (till exempel aktörerna inom jordbruk, bearbetning och handel samt konsumenterna) drar nytta av den och extrakostnaderna inte drabbar enbart producenterna.

 

1a. Kommissionens befogenheter att anta ändringar av undantag eller avvikelser från befintliga handelsnormer ska dock inte vara tillämpliga på bilaga XIIc.

2. Handelsnormerna enligt punkt 1 får i tillämpliga fall avse krav gällande

2. Handelsnormerna enligt punkt 1 får i tillämpliga fall avse krav gällande

a) definitioner, beteckningar och/eller varubeteckningar, andra än de som anges i denna förordning och förteckningar över slaktkroppar och delar av dessa för vilka bilaga XIIa gäller,

a) definitioner, beteckningar och/eller varubeteckningar, andra än dem som anges i denna förordning och förteckningar över slaktkroppar och delar av dessa för vilka bilaga XIIa gäller; trots vad som sägs i denna punkt ska den inte vara tillämplig på produkter inom vinsektorn,

b) klassificeringskriterier, t.ex. sortering i klasser, vikt, storlek, ålder och kategori,

b) klassificeringskriterier, t.ex. sortering i klasser, vikt, storlek, ålder och kategori,

c) växtsort eller djurras eller handelstyp,

c) växtsort eller djurras eller handelstyp,

d) presentation, varubeteckningar, märkning kopplad till obligatoriska handelsnormer, förpackning, regler som ska gälla för förpackningscentraler, märkning, emballering, skördeår och användning av särskilda uttryck,

d) presentation, varubeteckningar, märkning kopplad till obligatoriska handelsnormer, förpackning, regler som ska gälla för förpackningscentraler, märkning, emballering och användning av särskilda uttryck, utom för produkter inom vinsektorn,

e) kriterier såsom utseende, konsistens, konformation, produktegenskaper,

e) kriterier såsom utseende, konsistens, konformation och produktegenskaper,

f) särskilda ämnen som används i produktionen, eller ingredienser eller beståndsdelar, inklusive deras kvantitativa innehåll, renhet och identifiering,

f) särskilda ämnen som används i produktionen, eller ingredienser eller beståndsdelar, inklusive deras kvantitativa innehåll, renhet och identifiering,

g) typ av odlings- och produktionsmetod, inbegripet oenologiska metoder och tillhörande administrativa föreskrifter, och tillverkningsprocess,

g) typ av odlings- och produktionsmetod och tillhörande administrativa föreskrifter, och tillverkningsprocess,

h) ”coupage” av must och vin, inbegripet definitioner av detta, blandning och restriktioner för detta,

 

i) lagringsmetod och temperatur,

i) lagringsmetod och temperatur,

j) produktionsplats och/eller ursprungsplats,

j) produktionsplats och/eller ursprungsplats,

k) uppsamlings-, leverans-, lagrings- och behandlingsfrekvens,

k) uppsamlings-, leverans-, lagrings- och behandlingsfrekvens,

l) identifiering eller registrering av producenten och/eller den industrianläggning i vilken produkten har beretts eller bearbetats,

l) identifiering eller registrering av producenten och/eller den industrianläggning i vilken produkten har beretts eller bearbetats,

m) vattenhalten i procent,

m) vattenhalten i procent,

n) restriktioner när det gäller användningen av vissa ämnen och/eller metoder,

n) restriktioner när det gäller användningen av vissa ämnen och/eller metoder,

o) särskilda användningsområden,

o) särskilda användningsområden,

p) handelsdokument, följedokument och register som ska föras,

p) handelsdokument, följedokument och register som ska föras,

q) lagring, transport,

q) lagring och transport,

r) certifieringsförfarande,

r) certifieringsförfarande,

s) villkoren för avsättning, innehav, omsättning och användning av produkter som inte överensstämmer med handelsnormerna för en sektor eller en produkt enligt punkt 1 och/eller definitioner, beteckningar och varubeteckningar enligt artikel 112f, samt avsättningen av biprodukter,

s) villkoren för avsättning, innehav, omsättning och användning av produkter som inte överensstämmer med handelsnormerna för en sektor eller en produkt enligt punkt 1 och/eller definitioner, beteckningar och varubeteckningar enligt artikel 112f, samt avsättningen av biprodukter,

t) tidsfrister,

t) tidsfrister,

u) anmälningar från medlemsstaterna, anmälningar från olika anläggningar till medlemsstaternas behöriga myndigheter och regler för erhållande av statistiska upplysningar om marknaderna för olika produkter.

u) anmälningar från medlemsstaterna, anmälningar från olika anläggningar till medlemsstaternas behöriga myndigheter och regler för erhållande av statistiska upplysningar om marknaderna för olika produkter.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112e – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Handelsnormer för de sektorer eller produkter som avses i punkt 1 ska fastställas utan att det påverkar bestämmelserna om fakultativa kvalitetstermer i Europaparlamentets och rådets förordning******** [förordningen om kvalitetssystem för jordbruksprodukter], särskilt med hänsyn till

3. Handelsnormer för de sektorer eller produkter som avses i punkt 1 ska fastställas utan att det påverkar bestämmelserna om fakultativa reserverade termer i artikel 112ma och bilaga XIId, särskilt med hänsyn till

a) de berörda produkternas egenskaper,

a) de berörda produkternas egenskaper,

b) behovet av att säkerställa en smidig avsättning för produkterna på marknaden,

b) behovet av att säkerställa en smidig avsättning för produkterna på marknaden,

c) konsumenternas intresse av att få riktig och fullständig produktinformation, även om produktionsplats som ska fastställas från fall till fall på lämplig geografisk nivå,

c) konsumenternas intresse av att få riktig och fullständig produktinformation, även om produktionsplats som ska fastställas från fall till fall på lämplig geografisk nivå, efter att en konsekvensanalys gjorts som omfattar bland annat kostnaderna och de administrativa bördorna för aktörerna, liksom fördelarna för producenter och slutkonsumenter,

d) i tillämpliga fall de metoder som använts för att fastställa produkternas fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper,

d) i tillämpliga fall de metoder som använts för att fastställa produkternas fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper,

e) de rekommendationer till normer som fastställts av internationella organ.

e) de rekommendationer till normer som fastställts av internationella organ,

 

ea) behovet av att bevara produkternas naturliga och kännetecknande egenskaper och undvika en genomgripande ändring av den berörda produktens sammansättning.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 112f

Artikel 112f

Definition, beteckning och/eller varubeteckning för vissa sektorer och/eller produkter

Definition, beteckning och/eller varubeteckning för vissa sektorer och/eller produkter

1. De definitioner, beteckningar och/eller varubeteckningar som anges i bilaga XIIa ska gälla för följande sektorer eller produkter:

1. De definitioner, beteckningar och/eller varubeteckningar som anges i bilaga XIIa och i avdelningarna I, II och III i del A i bilaga XIV ska gälla för följande sektorer eller produkter:

a) Olivolja och bordsoliver

a) Olivolja och bordsoliver

b) Vin

b) Vin

c) Nöt- och kalvkött

c) Nöt- och kalvkött

d) Mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

d) Mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

e) Fjäderfäkött

e) Fjäderfäkött och ägg

f) Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel

f) Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel

2. En definition, beteckning eller varubeteckning som anges i bilaga XIIa får användas i unionen endast för saluföring av en produkt som överensstämmer med motsvarande krav i bilaga XIIa.

2. En definition, beteckning eller varubeteckning som anges i bilaga XIIa och i avdelningarna I, II och III i del A i bilaga XIV får användas i unionen endast för saluföring av en produkt som överensstämmer med motsvarande krav i bilaga XIIa och i avdelningarna I, II och III i del A i bilaga XIV.

3. För att anpassa till förändringar i konsumenternas efterfrågan, och för att ta hänsyn till tekniska framsteg och undvika att skapa hinder för produktutveckling, får kommissionen genom delegerade akter anta nödvändiga ändringar eller undantag från definitionerna och varubeteckningarna i bilaga XIIa.

3. För att anpassa till förändringar i konsumenternas efterfrågan, och för att ta hänsyn till tekniska framsteg och undvika att skapa hinder för produktutveckling, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på tillägg av specifikationer till definitionerna och varubeteckningarna i bilaga XIIa och i avdelningarna I, II och III i del A i bilaga XIV.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att ta hänsyn till varje sektors särprägel får kommissionen genom delegerade akter anta en tolerans för varje norm, utöver vilken ett helt parti av en produkt ska anses inte överensstämma med normen.

Med tanke på varje produkts eller sektors särprägel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på fastställande av en tolerans för varje särskild norm, utöver vilken ett helt parti av en produkt ska anses inte överensstämma med normen. Denna tolerans, som fastställs på grundval av gränsvärden, får inte ändra produktens inneboende kvalitet och ska vara tillämplig endast på vikt, storlek och andra detaljkriterier. Toleransen får inte vara tillämplig på produkter som inte får användas som livsmedel.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) Nr 1234/2007

Artikel 112g – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får anta eller behålla kompletterande nationella bestämmelser om produkter som omfattas av en EU-handelsnorm, förutsatt att dessa bestämmelser överensstämmer med unionsrätten, särskilt när det gäller respekten för den fria rörligheten för varor.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) Nr 1234/2007

Artikel 112h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 112h

Artikel 112h

Oenologiska metoder

Oenologiska metoder

1. De analysmetoder som ska användas för att bestämma sammansättningen av produkter och reglerna för att fastställa om produkter har genomgått någon behandling som står i strid med tillåtna oenologiska metoder, ska vara de metoder och regler som har rekommenderats och offentliggjorts av Internationella vinorganisationen (OIV).

1. De analysmetoder som ska användas för att bestämma sammansättningen av produkter och reglerna för att fastställa om produkter har genomgått någon behandling som står i strid med tillåtna oenologiska metoder, ska vara de metoder och regler som har rekommenderats och offentliggjorts av Internationella vinorganisationen (OIV).

Om det inte finns några metoder och regler som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV ska sådana metoder och regler antas av kommissionen i enlighet med artikel 112e.2 g.

Om det inte finns några metoder och regler som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV ska sådana metoder och regler antas av Europaparlamentet och rådet på kommissionens förslag i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I avvaktan på att sådana regler antas ska man tillämpa de metoder och regler som är tillåtna i den berörda medlemsstaten.

I avvaktan på att sådana regler antas ska man tillämpa de metoder och regler som är tillåtna i den berörda medlemsstaten.

2. Vid framställning och lagring i unionen av produkter inom vinsektorn får endast oenologiska metoder som är tillåtna enligt bilaga XIIc och som föreskrivs i artiklarna 112e.2 g, 112k.2 och 112k.3 användas.

2. Vid framställning och lagring i unionen av produkter inom vinsektorn får endast oenologiska metoder som är tillåtna enligt bilaga XIIc och som föreskrivs i artikel 112k.2 och 112k.3 användas.

Första stycket ska inte gälla

Första stycket ska inte gälla

a) druvsaft och koncentrerad druvsaft,

a) druvsaft och koncentrerad druvsaft,

b) druvmust och koncentrerad druvmust avsedd för framställning av druvsaft.

b) druvmust och koncentrerad druvmust avsedd för framställning av druvsaft.

De tillåtna oenologiska metoderna får endast användas för att säkerställa att framställning, lagring och förädling av produkten sker på ett korrekt sätt.

De tillåtna oenologiska metoderna får endast användas för att säkerställa att framställning, lagring och förädling av produkten sker på ett korrekt sätt.

Produkter inom vinsektorn ska framställas i unionen i enlighet med relevanta restriktioner i bilaga XIIc.

Produkter inom vinsektorn ska framställas i unionen i enlighet med relevanta restriktioner i bilaga XIIc.

Produkter inom vinsektorn som förtecknas i del II i bilaga XIIa och som har genomgått oenologiska metoder som inte är tillåtna i unionen, eller i förekommande fall, som inte är tillåtna enligt nationella bestämmelser, eller som står i strid med restriktionerna i bilaga XIIc, får inte saluföras i unionen.

Produkter inom vinsektorn som förtecknas i del II i bilaga XIIa och som har genomgått oenologiska metoder som inte är tillåtna i unionen, eller i förekommande fall, som inte är tillåtna enligt nationella bestämmelser, eller som står i strid med restriktionerna i bilaga XIIc, får inte saluföras i unionen.

3. Kommissionen ska, när den lämnar tillstånd till oenologiska metoder för vin enligt artikel 112e.2 g

3. Kommissionen ska, när den lämnar förslag om tillstånd till oenologiska metoder för vin enligt punkt 1

a) grunda sig på de oenologiska metoder och analysmetoder som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV och på resultaten av användningen av ännu inte tillåtna oenologiska metoder för försöksändamål,

a) grunda sig på de oenologiska metoder och analysmetoder som har rekommenderats och offentliggjorts av OIV och på resultaten av användningen av ännu inte tillåtna oenologiska metoder för försöksändamål,

b) ta hänsyn till skyddet av människors hälsa,

b) ta hänsyn till skyddet av människors hälsa,

c) ta hänsyn till eventuella risker för att konsumenterna vilseleds på grund av etablerade förväntningar och uppfattningar och i samband med detta undersöka vilka informationsmöjligheter som finns och kan utnyttjas för att undvika sådana risker,

c) ta hänsyn till eventuella risker för att konsumenterna vilseleds på grund av etablerade förväntningar och uppfattningar och i samband med detta undersöka vilka informationsmöjligheter som finns och kan utnyttjas för att undvika sådana risker,

d) ge möjlighet att bevara vinets naturliga och kännetecknande egenskaper och undvika en genomgripande ändring av den berörda produktens sammansättning,

d) ge möjlighet att bevara vinets naturliga och kännetecknande egenskaper och undvika en genomgripande ändring av den berörda produktens sammansättning,

e) säkerställa en acceptabel miniminivå av miljöskydd,

e) säkerställa en acceptabel miniminivå av miljöskydd,

f) följa de allmänna reglerna om oenologiska metoder och restriktioner i bilaga XIIc.

f) följa de allmänna reglerna om oenologiska metoder och restriktioner i bilaga XIIc.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112k – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna får anta eller behålla nationella handelsnormer för sektorer eller produkter om bestämmelserna är förenliga med unionsrätten.

Motivering

Medlemsstaterna ska liksom tidigare ha utrymme att självständigt lagstifta om nationella handelsnormer, såvida dessa normer inte strider mot de principer som ingår i unionsrätten.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112l

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer och till vissa jordbruksprodukters särskilda egenskaper får kommissionen genom delegerade akter dels ställa upp sådana villkor för när importerade produkter anses hålla en likvärdig nivå av överensstämmelse med unionens krav när det gäller handelsnormer som gör det möjligt att medge undantag från artikel 112d, dels fastställa regler för tillämpningen av handelsnormer på produkter som exporteras från unionen.

För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer och till vissa jordbruksprodukters särskilda egenskaper och se till att konsumenterna inte vilseleds som ett resultat av etablerade förväntningar och uppfattningar får åtgärder vidtas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att dels ställa upp sådana villkor för när importerade produkter anses hålla en likvärdig nivå av överensstämmelse med unionens krav när det gäller handelsnormer som gör det möjligt att medge undantag från artikel 112d, dels fastställa regler för tillämpningen av handelsnormer på produkter som exporteras från unionen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artiklarna 112 ma–me (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 112ma

 

Fakultativa reserverade termer

 

Det ska inrättas en ordning för fakultativa reserverade termer som ska göra det lättare för producenter av jordbruksprodukter med värdehöjande egenskaper eller kvaliteter att informera om dessa egenskaper eller kvaliteter på den inre marknaden, särskilt till stöd för och som komplement till de specifika handelsnormerna.

 

Artikel 112mb

 

Befintliga fakultativa reserverade termer

 

1. De fakultativa reserverade termer som ska omfattas av denna ordning den dag då denna förordning träder ikraft anges i bilaga XIId till denna förordning tillsammans med de rättsakter i vilka termerna i fråga fastställs och genom vilka användningsvillkoren för termerna regleras.

 

2. De fakultativa reserverade termer som avses i punkt 1 ska förbli giltiga med förbehåll för ändringar, såvida de inte stryks i enlighet med artikel 112mc.

 

Artikel 112mc

 

Reservering, ändring och strykning av fakultativa reserverade termer

 

För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar, den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, marknadssituationen och utvecklingen när det gäller handelsnormer och internationella normer ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på

 

a) reservering av en ny fakultativ reserverad term och fastställande av användningsvillkoren för termen i fråga,

 

b) ändring av användningsvillkoren för en fakultativ reserverad term, eller

 

c) strykning av en fakultativ reserverad term.

 

Artikel 112md

 

Nya fakultativa reserverade termer

 

1. En term ska kunna bli en ny fakultativ reserverad term endast om den uppfyller följande villkor:

 

a) Termen ska avse en produkts egenskaper eller en jordbrukskvalitet eller bearbetningsmässig kvalitet och ha en koppling till en handelsnorm, enligt en sektorsbaserad strategi.

 

b) Användningen av termen ska ge produkten ett mervärde jämfört med produkter av liknande slag.

 

c) Produkten ska ha släppts ut på marknaden med angivande av de egenskaper eller den kvalitet som avses i led a och som därmed kan identifieras av konsumenter i flera medlemsstater.

 

Kommissionen ska ta hänsyn till relevanta internationella normer och till de befintliga reserverade termerna för de berörda produkterna eller sektorerna.

 

2. Fakultativa termer som beskriver de tekniska egenskaper som en produkt måste ha för att uppfylla de obligatoriska handelsnormerna och som inte är avsedda att upplysa konsumenterna om dessa egenskaper hos produkten får inte reserveras enligt denna ordning.

 

3. För att ta hänsyn till vissa sektorers särdrag och konsumenternas förväntningar ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på detaljerade regler om villkoren för skapande av de nya fakultativa reserverade termer som avses i punkt 1.

 

Artikel 112me

 

Begränsning av användningen av fakultativa reserverade termer

 

1. En fakultativ reserverad term får användas endast för att beskriva produkter som uppfyller de tillämpliga användningsvillkoren.

 

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att övrig produktmärkning inte kan förväxlas med fakultativa reserverade termer.

 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 196a med avseende på regler för användningen av fakultativa reserverade termer.

Motivering

De specifika bestämmelser som rör fakultativa reserverade termer och alla artiklar och skäl som rör dessa termer och handelsnormer, liksom bilaga II, flyttas till detta förslag till förordning för att alla fakultativa reserverade termer ska integreras i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112n

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska genomföra kontroller, grundade på en riskanalys, för att kontrollera om produkterna överensstämmer med reglerna i detta avsnitt och ska om så krävs tillämpa sanktioner.

Medlemsstaterna ska genomföra kontroller. De ska basera dessa kontroller på en riskanalys, för att kontrollera om produkterna överensstämmer med reglerna i detta avsnitt och ska om så krävs tillämpa sanktioner. För produkter från tredjeländer ska dessa kontroller genomföras innan produkterna släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 112o – led ie (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ie) fastställa föreskrifter för de nationella förfarandena för återkallande och destruering av vinprodukter som inte uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 118y – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Artikel 118y.3 a ska ersättas med följande:

 

”a) Om en traditionell term av det slag som avses i artikel 118u.1 a förekommer på etiketten i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller i de produktspecifikationer som avses i artikel 118c.2 i denna förordning.”

Ändringsförslag  19

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 123a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Följande artikel ska införas som artikel 123a:

 

”Artikel 123a

 

Gruppernas roll

 

1. För att förbättra och stabilisera funktionen hos marknaden för produkter som omfattas av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning enligt förordning (EG) nr°XXXXXXX om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter får medlemsstater med produktion fastställa handelsnormer om reglering av utbudet, särskilt genom genomförandet av beslut som fattas av de grupper som avses i artikel 42 i förordning (EG) nr°XXXXXXX om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter.

 

2. Bestämmelserna ska stå i proportion till det önskade syftet, och får inte

 

a) omfatta annat än reglering av efterfrågan utan ska ha som syfte att anpassa tillgången på produkten till efterfrågan,

 

b) göras obligatoriska för saluföring under en period på mer än fem år, som kan förlängas,

 

c) gälla transaktioner efter den första saluföringen av den berörda produkten,

 

d) medge bildandet av priskarteller, inbegripet sådana fall där priser fastställs som riktlinje eller rekommendation,

 

e) blockera en alltför stor andel av den berörda produktion som normalt finns att tillgå,

 

f) förhindra förekomsten av aktörer som börjar producera den berörda produkten.

 

3. De regler som avses i punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna genom offentliggörande i en officiell tidning i den berörda medlemsstaten.

 

4. Medlemsstaternas beslut och åtgärder år n i enlighet med bestämmelserna i denna artikel ska anmälas till kommissionen före den 1 mars år n+1.

 

5. Kommissionen får begära att en medlemsstat drar tillbaka sitt beslut om kommissionen konstaterar att beslutet utesluter konkurrens på en betydande del av den inre marknaden, hindrar den fria rörligheten för varor eller strider mot målen i artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 184 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) I artikel 184 ska följande punkt införas:

 

”9. senast den 31 december 2012 till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om möjligheterna att införa särskilda normer för gris-, får- och getkött. Rapporten ska innehålla en detaljerad redogörelse för de berörda bestämmelser som kommissionen har för avsikt att föreslå genom delegerade akter.”

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 196a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Delegerade akter

Delegeringens utövande

1. Befogenheterna att anta de delegerade akter som avses i denna förordning tilldelas tills vidare kommissionen. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i punkt 1.

2. Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4a, 112c, 112e, 112f.3, 112g, 112k.3, 112k.4, 112mc, 112md och 112me ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Den institution som inlett ett internt förfarande om ett eventuellt återkallande av delegering av befogenheter ska återkallas ska bemöda sig om att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutgiltiga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och eventuella skäl för ett sådant återkallande.

 

Ett beslut om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet inte längre är giltig. Beslutet får verkan omedelbart, eller vid ett datum som anges i beslutet. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

3. Europaparlamentet och rådet får göra invändning mot en delegerad akt inom två månader från den dag akten överlämnats till dem. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med en månad. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4a, 112c, 112e, 112f.3, 112g, 112k.3, 112k.4, 112mc, 112md och 112me får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna tidsfrist löpt ut, om både Europaparlamentet och rådet har informerat kommissionen om sin avsikt att inte göra invändningar. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt ska ange skälen därtill.

 

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4a, 112c, 112e, 112f.3, 112g, 112k.3, 112k.4, 112mc, 112md och 112me ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________

* Den dag då denna förordning träder i kraft.

Motivering

Anpassning av lydelsen i enlighet med samförståndet om förfaranden för användning av delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget).

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 196b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandeakter – kommitté

Kommittéförfarande

[När genomförandeakter antas i enlighet med denna förordning ska kommissionen bistås av den kommitté som avses i artikel 195 i denna förordning och förfarandet i artikel [5] i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] (kompletteras när förordningen om kontrollmekanismer, enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget, antagits; diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet) ska användas].”

1. Kommissionen ska biträdas av den förvaltningskommitté för den samlade marknadsordningen inom jordbruket som inrättas genom artikel 195.1 i denna förordning. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

I enlighet med mallarna för bestämmelser om genomförandeakter som omfattas av medlemsstaternas kontroll och i linje med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1234/2007

Bilagorna XIa, XIb, XII, och XIII, delarna B och C i bilaga XIV samt bilagorna XV, XVa, XVb, XVI

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Bilagorna XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVa, XVb, XVI ska utgå, om inte annat följer av artikel 2.1 i denna förordning.

(7) Bilagorna XIa, XIb, XII och XIII, delarna B och C i bilaga XIV och bilagorna XV, XVa, XVb och XVI ska utgå, om inte annat följer av artikel 2.1 i denna förordning.

Motivering

Detta tekniska ändringsförslag behövs på grund av införandet av ”ägg” i artikel 112f.1 e i ändringsförslag 9. Vidare utgår bilaga XIV i kommissionens förslag – om handelsnormer för ägg – medan artikel 116, vars enda syfte är att hänvisa till den bilagan, bibehålls.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga I

Förordning (EG) nr 1234/2007

Bilaga XIId (ny)

 

Kommissionens förslag

 

Parlamentets ändringsförslag

BILAGA XIId

Fakultativa reserverade termer

Produktkategori

(hänvisning till Kombinerade nomenklaturen)

Fakultativa reserverade termer

Rättsakt i vilken termen och dess användningsvillkor definieras

Fjäderfäkött

KN-nummer 0207, 0210

utfordrad med

Förordning (EG) nr 543/2008, artikel 11

extensivt uppfödd inomhus

tillgång till utomhusvistelse

traditionell utomhusvistelse

uppfödd i full frihet

slaktålder

gödningsperiodens längd

Ägg

KN-nummer 0407

färska

Förordning (EG) nr 589/2008, artikel 12

extra eller extra färska

Förordning (EG) nr 589/2008, artikel 14

uppgift om värphönsfoder

Förordning (EG) nr 589/2008, artikel 15

Honung

KN-nummer 0409

produktens ursprung från blommor eller växter

Direktiv 2001/110/EG, artikel 2

regionalt ursprung

territorialt ursprung

topografiskt ursprung

specifika kvalitetskriterier

Olivolja

KN-nummer 1509

första kallpressningen

Förordning (EG) nr 1019/2002, artikel 5

kallextraherad

syrahalt

stark

fruktig: mogen eller omogen

bitter

intensiv

medel

lätt

välbalanserad

mild olja

Mjölk och mjölkprodukter

KN-nummer 04

traditionellt smör

Förordning (EG) nr 1234/2007, artikel 115 och bilaga XV

Bredbara fetter

KN-nummer 0405 och ex 2106, KN-nummer ex 1517, KN-nummer ex 1517 och ex 2106

reducerad fetthalt

 

lätt

 

 

låg fetthalt

 

(Denna nya bilaga kommer från KOM(2010)0733 (bilaga II till förslaget om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter; 2010/0353(COD).)

Motivering

De specifika bestämmelser som rör fakultativa reserverade termer och alla artiklar och skäl som rör dessa termer och handelsnormer, liksom bilaga II, flyttas till detta förslag till förordning för att alla fakultativa reserverade termer ska integreras i förordningen om en samlad marknadsordning. Handelsnormerna för bredbara fetter fastslås i bilaga XV till förordning (EG) nr 1234/2007. Enligt avsnitt III punkt 3 b i bilagan får uttrycken ”låg fetthalt” och ”lätt” användas för produkter som avses i tillägget med en fetthalt av högst 41 procent. Genom detta ändringsförslag återinförs dessa termer.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Allmän presentation

Det europeiska jordbruket tillhandahåller en stor mängd olika livsmedel med hjälp av produktionsmetoder som är skonsamma för miljö och landsbygdsområden. Den regionala livsmedelsmångfalden, de traditionella – i vissa fall hundratals år gamla – produktionsmetoderna, tyngdpunkten på säkerhet och goda miljömässiga förhållanden leder till att den europeiska livsmedelskvaliteten är en av de högsta i världen.

Både jordbrukare och konsumenter behöver bli medvetna om dessa särskilda egenskaper hos de inhemska livsmedlen. Dessutom skulle denna kvalitetsbaserade strategi kunna bidra till att belöna de bästa kvalitetsprodukterna på de inhemska och internationella marknaderna. EU införde inom ramen för sin kvalitetspolitik för livsmedel ett antal märkningar och kvalitetsordningar som erkänner produkternas värdehöjande egenskaper och regionala särdrag.

Kommissionens nya förslag

Parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling arbetar för närvarande med ett nytt lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen om kvalitet och handelsnormer.

Kommissionens kvalitetspaket har till syfte att förbättra unionslagstiftningen på kvalitetsområdet men även när det gäller de nationella och privata certifieringsordningarnas funktion, så att de blir enklare, öppnare och lättare att förstå, lättare att anpassa till innovation och mindre tungrodda för producenter och förvaltningar.

Kommissionen presenterade denna uppsättning lagstiftningsförslag i december efter ett omfattande offentligt samråd som inleddes i och med offentliggörandet av grönboken om kvalitet 2009. Paketet omfattar två förslag till förordningar – en om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och en om handelsnormer – samt två dokument med riktlinjer, ett om certifieringsordningar och ett om märkning av livsmedel där ingredienser märkta med skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) ingår. Förslagen är omfattande och innehåller många av de inslag som parlamentet begärde i det initiativbetänkande som parlamentsledamot Giancarlo Scottà var föredragande för. Utöver de innehållsmässiga aspekterna är det också värt att lägga märke till bestämmelserna om delegerade akter och genomförandeakter, som är av stor betydelse för hur politiken kommer att bedrivas i praktiken under de kommande åren.

Särskilda punkter avseende handelsnormer

Genom handelsnormer fastställs produktdefinitioner och produktkategorier, de egenskaper som minst krävs och vissa andra märkningskrav, såsom märkning med produktionsort för specifika produkter och sektorer. De är obligatoriska för de flesta jordbruksprodukter (mjölkprodukter, ägg, frukt och grönsaker, olivolja, fjäderfäkött och vin).

Genom handelsnormer ser man till att produkter som säljs på den inre marknaden håller en viss kvalitet, i linje med konsumenternas förväntningar, och att priser på produkter av jämförbar kvalitet lätt kan jämföras.

Utöver dessa obligatoriska normer finns det även ett antal fakultativa reserverade termer som kompletterar handelsnormerna och anger specifika värdehöjande egenskaper hos produkten.

Merparten handelsnormer ingår nu i kommissionens förordningar och har utvecklats i sektor efter sektor av historiska skäl, vilket lett till ett omfattande och stabilt lagstiftningspaket. Detta lagstiftningspaket kräver en enhetlig rättslig grund för att återspegla de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget.

I detta syfte anser kommissionen att primärrätten bör utveckla delegerade befogenheter som möjliggör utarbetande av sektorsbaserad lagstiftning. Av detta skäl har kommissionen i artikel 112e.2 räknat upp tillämpningsområden med särordningar för handeln. Intentionen är inte att avlägsna avsnitt eller bestämmelser, utan målet är i stället att ge det nuvarande systemet en rättslig grund.

Föredragandens ståndpunkt

Kommissionens förslag utgör en god utgångspunkt, men föredraganden anser att ökad klarhet och ett mer omfattande europeiskt system för handelsnormer kan uppnås. Detta förslag till förordning utgör ett försök att samla befintlig lagstiftning och bör därför inkludera alla instrument som rör handelsnormer, såsom fakultativa reserverade termer.

Föredraganden anser att alla nuvarande handelsnormer bör bibehållas och omfattas av förordningen om en samlad marknadsordning. Under mötena med kommissionen, däribland mötena med kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk och landsbygdens utveckling, gjordes utfästelser om att befintliga handelsnormer ska fortsätta att gälla och att ingen översyn planeras inom överskådlig framtid. Detsamma gäller för fakultativa reserverade termer. Med anledning av dessa utfästelser stöder föredraganden kommissionens förslag, även vad avser kommissionens befogenheter i fråga om delegerade akter och genomförandeakter.

Föredraganden anser också att fakultativa reserverade termer bör ingå i denna förordning eftersom deras utveckling alltid har varit nära kopplad till handelsnormerna. Detta angreppssätt är logiskt av två skäl:

För det första har fakultativa reserverade termer – utöver att de ger konsumenterna nyttig information och förser företagen med en enkel ram – en normaliserande verkan på marknaden och bidrar till översiktliga transaktioner på marknaden genom förenklingen av termer som rör dessa alternativa produkter och deras användning.

För det andra gör den nära kopplingen till produktionsprocessen att det rent praktiskt blir lättare för en granskningskommitté att i direkt anslutning till primärproduktionen genomföra kontroller och utvärderingar.

Detta är anledningen till att föredraganden föreslog att bestämmelserna om fakultativa reserverade termer bör flyttas från förordningen om kvalitet (2010/0353(COD)) till det föreliggande förslaget om handelsnormer. Denna tankegång återspeglas i ändringsförslagen 3, 4, 5, 6 och 9. De specifika bestämmelser som rör fakultativa reserverade termer och alla artiklar och skäl som rör dessa termer och handelsnormer, liksom bilaga II, flyttas således till detta förslag till förordning för att alla fakultativa reserverade termer ska integreras i förordningen om en samlad marknadsordning.

Följaktligen anser vi att alla handelsnormer, oavsett om de är obligatoriska eller fakultativa, bör samlas och ingå i samma paket, vilket skulle leda till ökad klarhet och förenkling för både företag och konsumenter.

Anpassning

När det gäller anpassning anser föredraganden att man bör finna en balans mellan kommissionens behov att agera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, å ena sidan, och de befogenheter avseende lagstiftningsprocessen som parlamentet och rådet tilldelas genom Lissabonfördraget, å andra sidan. Föredraganden är generellt för de flesta förslagen om delegerade akter respektive genomförandeakter och anser att kommissionen har åstadkommit ett välbalanserat förslag i detta avseende.

Ytterligare förslag har lagts fram, av horisontell karaktär, för att återspegla institutionernas samförstånd om användningen av delegerade akter liksom ikraftträdandet av förordningen om genomförandeakter.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller handelsnormer

Referensnummer

KOM(2010)0738 – C7-0422/2010 – 2010/0354(COD)

Framläggande för parlamentet

10.12.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

18.1.2011

IMCO

18.1.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

26.1.2011

IMCO

26.1.2011

 

 

Föredragande

       Utnämning

Iratxe García Pérez

27.10.2010

 

 

 

Behandling i utskott

26.1.2011

15.3.2011

11.4.2011

 

Antagande

4.7.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Daciana Octavia Sârbu, Dimitar Stoyanov, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Josefa Andrés Barea, Sophie Auconie, Eider Gardiazábal Rubial, Fiona Hall, Anja Weisgerber

Ingivande

18.7.2011

Senaste uppdatering: 2 september 2011Rättsligt meddelande