Procedura : 2010/0373(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0292/2011

Teksty złożone :

A7-0292/2011

Debaty :

PV 13/02/2012 - 17
CRE 13/02/2012 - 17

Głosowanie :

PV 14/02/2012 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 532kWORD 895k
6 września 2011
PE 462.701v03-00 A7-0292/2011

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Sari Essayah

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0775),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0434/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(1),

–    uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 maja 2011 r.(2),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0292/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wymogi techniczne i biznesowe dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Aby rynek wewnętrzny funkcjonował właściwie, konieczne jest stworzenie zintegrowanego rynku płatności elektronicznych w euro, na którym zasadniczo nie będzie istniało rozróżnienie między płatnościami krajowymi i transgranicznymi. Osiągnięciu tego celu służy projekt jednolitego obszaru płatności w euro (zwanego dalej SEPA, z ang. Single Euro Payments Area), w ramach którego opracowywane są ogólnounijne instrumenty płatnicze, które mają zastąpić obecne instrumenty krajowe. W wyniku wprowadzenia otwartych, wspólnych norm, zasad i praktyk w zakresie płatności, a także dzięki zintegrowanemu przetwarzaniu płatności, SEPA powinna zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom w Unii bezpieczne, konkurencyjne cenowo, przyjazne dla użytkowników oraz niezawodne usługi płatnicze w euro. Ukończenie budowy SEPA powinno również stworzyć korzystne warunki sprzyjające zwiększeniu konkurencji w usługach płatniczych oraz ułatwiające rozwój i szybkie, ogólnounijne wdrażanie innowacji w obszarze płatności. W następstwie tego, w związku z rosnącymi korzyściami skali, wzrostem wydajności operacyjnej i nasileniem konkurencji, na rynku elektronicznych usług płatności w euro powinno dojść do presji na spadek cen i poprawę jakości usług w kierunku poziomów oferowanych przez najlepsze pod tym względem podmioty. Jej skutki powinny być znaczące, szczególnie w tych państwach członkowskich, w których płatności wiążą się ze stosunkowo wysokimi kosztami. Przejściu na SEPA nie powinien zatem towarzyszyć ogólny wzrost cen dla użytkowników usług płatniczych, a w szczególności dla konsumentów.

(1) Aby rynek wewnętrzny funkcjonował właściwie, konieczne jest stworzenie zintegrowanego rynku płatności elektronicznych w euro, na którym nie będzie istniało rozróżnienie między płatnościami krajowymi i transgranicznymi. Osiągnięciu tego celu służy projekt jednolitego obszaru płatności w euro (zwanego dalej SEPA, z ang. Single Euro Payments Area), w ramach którego opracowywane są ogólnounijne usługi płatnicze, które mają zastąpić obecne usługi krajowe. W wyniku wprowadzenia otwartych, wspólnych norm, zasad i praktyk w zakresie płatności, a także dzięki zintegrowanemu przetwarzaniu płatności, SEPA powinna zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom w Unii bezpieczne, konkurencyjne cenowo, przyjazne dla użytkowników oraz niezawodne usługi płatnicze w euro. Budowa SEPA powinna zostać ukończona w taki sposób, aby ułatwiać dostęp nowym podmiotom wchodzącym na rynek oraz rozwój nowych produktów, a także tworzyć korzystne warunki sprzyjające zwiększeniu konkurencji w usługach płatniczych oraz ułatwiające rozwój i szybkie, ogólnounijne wdrażanie innowacji w obszarze płatności. W związku z rosnącymi korzyściami skali, wzrostem wydajności operacyjnej i nasileniem konkurencji, na rynku elektronicznych usług płatności w euro powinno dojść do presji na spadek cen i poprawę jakości usług w kierunku poziomów oferowanych przez najlepsze pod tym względem podmioty. Jej skutki powinny być znaczące, szczególnie w tych państwach członkowskich, w których płatności, w porównaniu z innymi państwami członkowskimi, wiążą się ze stosunkowo wysokimi kosztami. Przejściu na SEPA nie powinien zatem towarzyszyć ogólny wzrost cen dla użytkowników usług płatniczych, a w szczególności dla konsumentów. W zamian tego, jeśli użytkownik systemu płatniczego jest konsumentem, należy wspierać zasadę niepobierania wyższych opłat. Komisję wzywa się do dalszego monitorowania ewolucji cen w sektorze płatności oraz do dostarczenia w tym zakresie rocznego badania.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 200119 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 również ustanawia szereg środków ułatwiających pomyślną realizację projektu SEPA, takich jak rozszerzenie zasady jednakowych opłat na transgraniczne polecenia zapłaty.

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 również ustanawia szereg środków ułatwiających pomyślną realizację projektu SEPA, takich jak rozszerzenie zasady jednakowych opłat na transgraniczne polecenia zapłaty i zdolność odbiorcza dla transakcji poleceń zapłaty.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Wysiłki na rzecz samoregulacji podejmowane przez europejską branżę bankową w ramach inicjatywy SEPA okazały się jednak niewystarczające do przyspieszenia wspólnej migracji do ogólnounijnych systemów poleceń przelewu i poleceń zapłaty zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Proces samoregulacji nie podlegał ponadto żadnym odpowiednim mechanizmom zarządzania, co mogłoby częściowo wyjaśniać powolne tempo przechodzenia na nowy system SEPA po stronie popytu. Jedynie szybkie i powszechne przejście na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty przyniesie pełne korzyści wynikające z istnienia zintegrowanego rynku płatności, umożliwiając wyeliminowanie wysokich kosztów związanych z jednoczesnym oferowaniem produktów SEPA i produktów dotychczas stosowanych.

(5) Wysiłki na rzecz samoregulacji podejmowane przez europejską branżę bankową w ramach inicjatywy SEPA okazały się jednak niewystarczające do przyspieszenia wspólnej migracji do ogólnounijnych systemów poleceń przelewu i poleceń zapłaty zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Przede wszystkim w sposób niewystarczający i nieprzejrzysty uwzględniono interesy konsumentów i innych użytkowników. Proces samoregulacji nie podlegał ponadto żadnym odpowiednim mechanizmom zarządzania, co mogłoby częściowo wyjaśniać powolne tempo przechodzenia na nowy system SEPA po stronie popytu. Podczas gdy niedawne ustanowienie Rady SEPA jest istotnym usprawnieniem zarządzania w ramach projektu SEPA, w sposób zasadniczy i formalny zarządzanie należy w znacznej mierze do Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC). Wzywa się zatem Komisję do przedłożenia przed końcem 2012 r. wniosków mających na celu dalsze usprawnienie zarządzania SEPA. Kwestią o podstawowym znaczeniu jest, aby do momentu wprowadzenia tych nowych rozwiązań w zakresie zarządzania skład EPC był bardziej zrównoważony, tak aby do głosu mogły dojść wszystkie właściwe zainteresowane strony, a rola Rady SEPA powinna zostać rozszerzona, umożliwiając lepsze współdziałanie tych dwóch organów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Należy zatem ustanowić przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do wszystkich denominowanych w euro transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty, które są wykonywane w Unii. Na dzień dzisiejszy nie jest jednak właściwe uwzględnienie w tych przepisach transakcji kartami płatniczymi, ponieważ wspólne standardy dla płatności kartami w Unii są dopiero opracowywane. Przepisy nie powinny również obejmować usług przekazu pieniężnego, transakcji płatniczych o dużej wartości realizowanych między dostawcami usług płatniczych, płatności przetwarzanych wewnętrznie oraz płatności przy użyciu telefonu komórkowego, gdyż te usługi płatnicze nie są porównywalne z usługami polecenia przelewu i polecenia zapłaty.

(6) Należy zatem ustanowić przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do wszystkich denominowanych w euro transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty, w tym transakcji inicjowanych za pomocą karty płatniczej w punkcie sprzedaży, które skutkują poleceniem zapłaty z rachunku płatniczego identyfikowanego przez podstawowy numer rachunku bankowego (BBAN) lub międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) i które są wykonywane w Unii. Na dzień dzisiejszy nie jest jednak właściwe uwzględnienie w tych przepisach transakcji kartami płatniczymi, ponieważ wspólne standardy dla płatności kartami w Unii są dopiero opracowywane. Przepisy nie powinny również obejmować usług przekazu pieniężnego, transakcji płatniczych o dużej wartości realizowanych między dostawcami usług płatniczych, płatności przetwarzanych wewnętrznie oraz płatności przy użyciu telefonu komórkowego, gdyż te usługi płatnicze nie są porównywalne z usługami polecenia przelewu i polecenia zapłaty. Ponadto przedmiotowe przepisy nie powinny obejmować transakcji płatniczych, w przypadku których klienci wyraźnie zwrócili się o przetwarzanie ich w ramach systemów transakcji płatniczych o dużej wartości.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W chwili obecnej istnieje też szereg instrumentów płatniczych, służących głównie do celów płatności w internecie, które również wykorzystują międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN, z ang. international bank account number) oraz kod identyfikacyjny banku (BIC, z ang. bank identifier code) i są oparte na poleceniu przelewu lub poleceniu zapłaty, posiadają jednak także dodatkowe cechy. Oczekuje się, że te systemy płatności będą z czasem coraz częściej stosowane również w skali transgranicznej, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie konsumentów na nowatorskie, bezpieczne i przystępne cenowo instrumenty płatnicze. Aby nie zamykać rynku dla tego rodzaju systemów, rozporządzenie w sprawie końcowych terminów migracji w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty powinno mieć zastosowanie wyłącznie do tych poleceń przelewu i poleceń zapłaty leżących u podstawy transakcji.

(7) W chwili obecnej istnieje też szereg usług płatniczych, służących głównie do celów płatności w internecie, które również wykorzystują IBAN (z ang. international bank account number) oraz kod identyfikacyjny banku (BIC, z ang. bank identifier code) i są oparte na poleceniu przelewu lub poleceniu zapłaty, posiadają jednak także dodatkowe cechy. Oczekuje się, że te usługi będą z czasem coraz częściej stosowane również w skali transgranicznej, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie konsumentów na nowatorskie, bezpieczne i przystępne cenowo usługi płatnicze. Aby nie zamykać rynku dla tego rodzaju usług, rozporządzenie w sprawie końcowych terminów migracji w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty powinno mieć zastosowanie wyłącznie do poleceń przelewu i poleceń zapłaty leżących u podstawy tych transakcji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Aby ułatwić płatności wszystkim konsumentom, stosowanie kodu BIC powinno zostać ograniczone do przypadków, w których jest on rzeczywiście niezbędny. W związku z tym dostawcy usług płatniczych powinni ułatwiać opracowanie sprawnie funkcjonującej i scentralizowanej bazy danych służącej generowaniu jednego kodu BIC odpowiadającego danemu numerowi IBAN, a także znaleźć rozwiązanie w przypadkach, w których leżąca u podstaw konfliktu hierarchia BBAN prowadzi do sytuacji, w której danemu numerowi IBAN przypisanych jest więcej niż jeden kod BIC, lub w której istnieją innego rodzaju niejasności co do kodu BIC, jaki należy przypisać danemu numerowi IBAN.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Aby transakcja polecenia przelewu mogła zostać wykonana, rachunek odbiorcy płatności musi mieć zdolność odbiorczą. Aby zachęcić do skutecznego wprowadzenia tych instrumentów płatniczych, należy więc wprowadzić ogólnounijny wymóg posiadania zdolności odbiorczej. Celem zwiększenia przejrzystości właściwe jest ponadto dokonanie w jednym akcie prawnym konsolidacji tego wymogu oraz obowiązku posiadania zdolności odbiorczej na potrzeby transakcji polecenia zapłaty, który został ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 924/2009.

(8) Aby transakcja polecenia przelewu mogła zostać wykonana, rachunek odbiorcy płatności musi mieć zdolność odbiorczą. Aby zachęcić do skutecznego wprowadzenia tej usługi płatniczej, należy więc wprowadzić ogólnounijny wymóg posiadania zdolności odbiorczej. Celem zwiększenia przejrzystości właściwe jest ponadto dokonanie w jednym akcie prawnym konsolidacji tego wymogu oraz obowiązku posiadania zdolności odbiorczej na potrzeby transakcji polecenia zapłaty, który został ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 924/2009.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Warunkiem wstępnym konkurencji jest interoperacyjność techniczna. Stworzenie zintegrowanego rynku płatności elektronicznych w euro wymaga, by przetwarzanie poleceń przelewu i poleceń zapłaty nie napotykało barier technicznych i następowało w ramach schematu, którego podstawowe zasady są takie same zarówno w odniesieniu do czysto krajowych, jak i do transgranicznych transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty, i których to zasad przestrzega większość dostawców usług płatniczych w większości państw członkowskich. Jeżeli opracowywany jest więcej niż jeden taki schemat lub jeżeli istnieje więcej niż jeden system płatności na potrzeby przetwarzania takich płatności, takie schematy i systemy płatności powinny być interoperacyjne, tak by wszyscy użytkownicy i dostawcy usług płatniczych mogli korzystać z zalet zintegrowanych płatności w euro w całej Unii.

(9) Warunkiem wstępnym konkurencji jest interoperacyjność techniczna. Stworzenie zintegrowanego rynku płatności elektronicznych w euro wymaga, by przetwarzanie poleceń przelewu i poleceń zapłaty nie napotykało barier technicznych i następowało w ramach schematu, którego podstawowe zasady są takie same zarówno w odniesieniu do czysto krajowych, jak i do transgranicznych transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty, i których to zasad przestrzega większość dostawców usług płatniczych w większości państw członkowskich. Jeżeli istnieje więcej niż jeden system płatności na potrzeby przetwarzania takich płatności, takie systemy płatności powinny być interoperacyjne, tak by wszyscy użytkownicy i dostawcy usług płatniczych mogli korzystać z zalet zintegrowanych płatności w euro w całej Unii. Mając na uwadze szczególne cechy rynku biznesowego, o ile każdy schemat polecenia zapłaty lub polecenia przelewu między przedsiębiorstwami musi być zgodny ze wszystkimi innymi przepisami niniejszego rozporządzenia, w tym mieć wspólne przepisy dla transakcji transgranicznych i krajowych, wymóg, aby uczestnicy schematu stanowili większość dostawców usług płatniczych w większości państw członkowskich musi być spełniony jedynie w takim zakresie, by dostawcy usług polecenia zapłaty lub polecenia przelewu między przedsiębiorstwami będący jego użytkownikami stanowili większość dostawców usług płatniczych w większości państw członkowskich świadczących takie usługi.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Szczególnie istotne jest określenie wymogów technicznych, które jednoznacznie wskazują cechy, jakie w celu zapewnienia interoperacyjności muszą spełniać ogólnounijne systemy płatności, które mają zostać opracowane w ramach odpowiedniej struktury zarządczej. Te wymogi techniczne nie powinny ograniczać elastyczności i innowacji oraz powinny mieć charakter otwarty i neutralny względem potencjalnych nowych rozwiązań i ulepszeń na rynku płatności. Powinny one być zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych właściwości poleceń przelewu i poleceń zapłaty, zwłaszcza w odniesieniu do elementów danych zawartych w informacji o płatności. Powinny one również obejmować, zwłaszcza w przypadku poleceń zapłaty, środki służące wzmocnieniu zaufania użytkowników usług płatniczych do stosowania tych instrumentów.

(10) Szczególnie istotne jest określenie wymogów technicznych, które jednoznacznie wskazują cechy, jakie w celu zapewnienia interoperacyjności muszą spełniać ogólnounijne systemy płatności, które mają zostać opracowane w ramach odpowiedniej struktury zarządczej. Te wymogi techniczne nie powinny ograniczać elastyczności i innowacji oraz powinny mieć charakter otwarty i neutralny względem potencjalnych nowych rozwiązań i ulepszeń na rynku płatności. Powinny one być zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych właściwości poleceń przelewu i poleceń zapłaty, zwłaszcza w odniesieniu do elementów danych zawartych w informacji o płatności. Powinny one również obejmować, zwłaszcza w przypadku poleceń zapłaty, środki służące wzmocnieniu zaufania użytkowników usług płatniczych do stosowania tych instrumentów. Płatnicy powinni móc zwrócić się do swoich dostawców usług płatniczych o przeprowadzenie wymaganej kontroli w zakresie częstości wykonywania lub kwoty transakcji polecenia zapłaty oraz ustalenia „pozytywnej” lub „negatywnej” listy odbiorców. Inne odnośne prawa użytkowników zostały już ustanowione w dyrektywie 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego1 i powinny być w pełni przestrzegane.

 

_______________

 

1 Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Techniczna normalizacja stanowi podwaliny integracji sieci takich jak unijny rynek płatności. Począwszy od wyznaczonego terminu wszystkie odpowiednie transakcje powinny być obowiązkowo realizowane przy użyciu norm opracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne. W kontekście płatności byłyby to IBAN, BIC oraz służąca do przekazywania danych i dyspozycji płatniczych norma „ISO 20022 XML”. Stosowanie tych norm przez wszystkich dostawców usług płatniczych stanowi zatem warunek osiągnięcia pełnej interoperacyjności na całym terytorium Unii. W szczególności obowiązkowe stosowanie numerów IBAN i BIC należy w razie potrzeby propagować w państwach członkowskich za pomocą kompleksowych kampanii informacyjnych i innych działań wspierających, tak by umożliwić sprawne i łatwe przejście na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty, zwłaszcza w przypadku konsumentów.

(11) Techniczna normalizacja stanowi podwaliny integracji sieci takich jak unijny rynek płatności. Począwszy od wyznaczonego terminu wszystkie odpowiednie transakcje powinny być obowiązkowo realizowane przy użyciu norm opracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne. W kontekście płatności byłyby to IBAN, BIC oraz służąca do przekazywania danych i dyspozycji płatniczych norma „ISO 20022 XML”. Stosowanie tych norm przez wszystkich dostawców usług płatniczych stanowi zatem warunek osiągnięcia pełnej interoperacyjności na całym terytorium Unii. W szczególności obowiązkowe stosowanie numerów IBAN i BIC należy w razie potrzeby propagować w państwach członkowskich za pomocą kompleksowych kampanii informacyjnych i innych działań wspierających, tak by umożliwić sprawne i łatwe przejście na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty, zwłaszcza w przypadku konsumentów. Należy bezzwłocznie rozpocząć kampanie informacyjne dla użytkowników, a dostawcy usług nie powinni czekać do upływu obowiązkowych ostatecznych terminów. Przejście na SEPA wiąże się z dużą zmianą przyzwyczajeń unijnych obywateli, na którą powinni zostać odpowiednio przygotowani. Państwa członkowskie, właściwe organy i banki powinny dostarczyć wymagane informacje i zapewnić niezbędne wsparcie techniczne. Powinny one wnieść decydujący wkład poprzez podejmowanie właściwych działań, tak aby przejście na SEPA przebiegało płynnie z korzyścią dla obywateli UE.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Przejście na SEPA i wprowadzenie wspólnych standardów i przepisów dla płatności powinno być oparte na poszanowaniu przepisów krajowych w zakresie ochrony wrażliwych danych osobowych w państwach członkowskich, a także zabezpieczać interesy obywateli Unii.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Właściwe jest określenie terminów, z upływem których wszystkie transakcje polecenia przelewu i polecenia zapłaty powinny spełniać te wymogi techniczne, przy czym rynek powinien pozostać otwarty na dalszy rozwój i innowacje.

(12) Aby umożliwić wspólne przejście w celu zapewnienia przejrzystości i prostoty konsumentom, właściwe jest określenie jednego terminu migracji, z upływem którego wszystkie transakcje polecenia przelewu i polecenia zapłaty powinny spełniać te wymogi techniczne, przy czym rynek powinien pozostać otwarty na dalszy rozwój i innowacje

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby uwzględnić różnice między poleceniami przelewu i poleceniami zapłaty należy wyznaczyć dla tych kategorii instrumentów odrębne terminy migracji. Ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty nie osiągnęły jeszcze tego samego stopnia zaawansowania, ponieważ polecenie zapłaty jest bardziej złożonym instrumentem niż polecenie przelewu, w związku z czym przejście na ogólnounijne polecenie zapłaty wymaga zaangażowania znacznie większych zasobów niż przejście na ogólnounijne polecenie przelewu.

(13) Mimo iż poziom rozwoju usług w zakresie poleceń przelewu i poleceń zapłaty jest zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich, wspólny termin zamykający odpowiedni okres przeznaczony na wdrożenie, umożliwiający dokonanie wszelkich niezbędnych procesów, przyczyniłby się do skoordynowanego, spójnego i zintegrowanego przejścia na SEPA i pomógłby zapobiec utworzeniu SEPA dwóch prędkości, które wywołałoby większą dezorientację wśród konsumentów.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Dostawcy i użytkownicy usług płatniczych powinni mieć wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów technicznych, lecz ten okres adaptacyjny nie powinien niepotrzebnie opóźniać korzyści dla konsumentów ani być niekorzystny względem wysiłków podejmowanych przez proaktywne podmioty, które już przeszły na SEPA. W przypadku krajowych i transgranicznych transakcji płatniczych dostawcy usług płatniczych powinni zapewnić klientom detalicznym niezbędne usługi techniczne w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejścia na wymogi techniczne określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Komisja powinna monitorować opłaty za transakcje R pobierane w państwach członkowskich. Komisja powinna zadbać o to, by z biegiem czasu osiągnięta została jednolitość opłat za transakcje R i aby opłaty za transakcje R nie różniły się w poszczególnych państwach członkowskich w stopniu powodującym nierówność warunków konkurencji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W niektórych państwach członkowskich stosowane są dotychczas pewne instrumenty płatnicze, które są poleceniami przelewu lub poleceniami zapłaty, ale posiadają również bardzo szczególne funkcje, często ze względów historycznych bądź prawnych. Wolumen transakcji przypadających na te produkty jest zazwyczaj bardzo niewielki, w związku z czym można by je zaklasyfikować jako produkty niszowe. Ustalenie okresu przejściowego dla tego rodzaju produktów niszowych, który byłby wystarczająco długi, by zminimalizować skutki migracji dla użytkowników usług płatniczych, powinno pomóc obu stronom rynku w skoncentrowaniu się w pierwszym rzędzie na migracji przeważającej części poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dzięki czemu większość potencjalnych korzyści płynących ze zintegrowanego unijnego rynku płatności urzeczywistniłaby się wcześniej.

(16) W niektórych państwach członkowskich stosowane są pewne usługi płatnicze, które są poleceniami przelewu lub poleceniami zapłaty, ale posiadają również bardzo szczególne funkcje, często ze względów historycznych bądź prawnych. Wolumen transakcji przypadających na te produkty jest zazwyczaj bardzo niewielki, w związku z czym można by je zaklasyfikować jako produkty niszowe. Ustalenie okresu przejściowego dla tego rodzaju produktów niszowych, który byłby wystarczająco długi, by zminimalizować skutki migracji dla użytkowników usług płatniczych, powinno pomóc obu stronom rynku w skoncentrowaniu się w pierwszym rzędzie na migracji przeważającej części poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dzięki czemu większość potencjalnych korzyści płynących ze zintegrowanego unijnego rynku płatności urzeczywistniłaby się wcześniej. W niektórych państwach członkowskich istnieją określone instrumenty polecenia zapłaty, które w dużej mierze przypominają transakcje przy użyciu kart płatniczych – płatnik w punkcie sprzedaży korzysta z karty, aby zainicjować transakcję płatniczą. Jednakże podstawowym schematem płatniczym jest polecenie zapłaty. Karta jest wykorzystywana jedynie do odczytu w celu ułatwienia elektronicznego wygenerowania upoważnienia, które musi zostać podpisane przez płatnika w punkcie sprzedaży. Chociaż takich usług płatniczych nie można sklasyfikować jako produktu niszowego, istnieje potrzeba zapewnienia okresu przejściowego w odniesieniu do takich usług płatniczych ze względu na znaczny wolumen transakcji. Aby umożliwić zainteresowanym stronom wdrożenie odpowiedniego zamiennika w ramach SEPA, ten okres przejściowy powinien być odpowiednio długi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Kwestią o zasadniczym znaczeniu dla praktycznego funkcjonowania wewnętrznego rynku płatności jest, by płatnicy tacy jak przedsiębiorstwa lub organy publiczne mogli dokonywać poleceń przelewu na rachunki płatnicze odbiorców za pośrednictwem dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, którzy mają zdolność odbiorczą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(17) Kwestią o zasadniczym znaczeniu dla praktycznego funkcjonowania wewnętrznego rynku płatności jest, by płatnicy tacy jak konsumenci, przedsiębiorstwa lub organy publiczne mogli dokonywać poleceń przelewu na rachunki płatnicze odbiorców za pośrednictwem dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, którzy mają zdolność odbiorczą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) W celu zagwarantowania sprawnego przejścia do SEPA, każde ważne stałe polecenie zapłaty w ramach dotychczasowego systemu powinno pozostać ważne po terminie migracji określonym w niniejszym rozporządzeniu i powinno być uznawane za udzieloną dostawcy usług płatniczych płatnika zgodę na dokonanie płatności powtarzających się poleceń zapłaty zgromadzonych przez odbiorcę zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w przypadku braku przepisów krajowych dotyczących utrzymania ważności upoważnienia lub umów konsumenckich modyfikujących polecenia zapłaty w celu umożliwienia ich kontynuowania.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby zapewnić możliwość dochodzenia praw w przypadku niewłaściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie i skuteczne pozasądowe procedury składania skarg i pozasądowe procedury dochodzenia praw regulujące rozstrzyganie sporów wynikających ze stosowania rozporządzenia.

(20) Aby zapewnić możliwość dochodzenia praw w przypadku niewłaściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, lub w przypadku pojawienia się innych sporów dotyczących usług płatniczych, państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie i skuteczne pozasądowe procedury składania skarg i pozasądowe procedury dochodzenia praw regulujące rozstrzyganie takich sporów pomiędzy płatnikami, odbiorcami i dostawcami usług płatniczych.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do aktualizacji wymogów technicznych dotyczących poleceń przelewu i poleceń zapłaty.

(22) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do aktualizacji wymogów technicznych dotyczących poleceń przelewu i poleceń zapłaty. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne i przejrzyste konsultacje, również z ekspertami. W procesie przygotowania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i adekwatne przekazywanie odnośnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Ponieważ dostawcy usług płatniczych z państw członkowskich spoza strefy euro będą musieli przeprowadzić dodatkowe prace przygotowawcze, powinni oni uzyskać możliwość przełożenia stosowania tych wymogów technicznych na późniejszy, określony termin.

(23) Ponieważ dostawcy usług płatniczych z państw członkowskich spoza strefy euro będą musieli przeprowadzić dodatkowe prace przygotowawcze, powinni oni uzyskać możliwość przełożenia stosowania tych wymogów technicznych na późniejszy, określony termin. Państwa członkowskie o walucie innej niż euro powinny jednak szybko spełnić wymogi techniczne w celu utworzenia prawdziwego europejskiego obszaru płatności, który wzmocni rynek wewnętrzny.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) W celu zapewnienia powszechnego poparcia SEPA kluczowe znaczenie ma zapewnienie wysokiego poziomu ochrony płatników. W okresie ośmiu tygodni od dnia obciążenia rachunku płatnikom powinno przysługiwać bezwarunkowe prawo do bezzwłocznego zwrotu z tytułu autoryzowanych transakcji płatniczych dokonanych w oparciu o standardowe upoważnienia i zainicjowanych przez odbiorcę lub za pośrednictwem odbiorcy w przypadku gdy zostały one już wykonane. Dostawcy usług płatniczych powinni dokonywać zwrotu pełnej kwoty przy zastosowaniu daty waluty odpowiadającej transakcji płatności w ciągu dziesięciu dni roboczych od momentu uzyskania wniosku o zwrot. W związku z powyższym wzywa się Komisję do przedłożenia wniosków mających na celu zmianę art. 62 i 63 dyrektywy 2007/64/WE w ramach zaplanowanego na 2012 r. przeglądu, o którym mowa w art. 87 tej dyrektywy.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wykonywania w obrębie Unii transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty denominowanych w euro, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej są zlokalizowani na terytorium Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące denominowanych w euro transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty w obrębie Unii, gdy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej są zlokalizowani na terytorium Unii.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i do krajowych banków centralnych w sytuacji, gdy nie działają one w charakterze władz monetarnych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) transakcji płatniczych przeprowadzanych wewnętrznie przez dostawcę usług płatniczych, jak również transakcji płatniczych między dostawcami usług płatniczych, które są przeprowadzane na ich własny rachunek;

a) transakcji płatniczych przeprowadzanych między dostawcami usług płatniczych oraz wewnętrznie przez dostawców usług płatniczych, które są przeprowadzane na ich własny rachunek;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) transakcji płatniczych przetwarzanych i rozliczanych przez systemy obsługujące płatności o dużej wartości, w przypadku których zarówno pierwotny inicjator płatności, jak i jej końcowy odbiorca jest dostawcą usług płatniczych;

b) transakcji płatniczych przetwarzanych i rozliczanych przez systemy obsługujące płatności o dużej wartości oraz transakcji płatniczych przetwarzanych przez systemy obsługujące płatności o dużej wartości na wyraźne żądanie klienta;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej, w tym wypłaty gotówki z rachunku płatniczego, jeżeli nie skutkują one poleceniem przelewu lub poleceniem zapłaty na rachunek płatniczy identyfikowany przez podstawowy numer rachunku bankowego (BBAN) lub międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) bądź z takiego rachunku płatniczego;

c) transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej, w tym wypłaty gotówki z rachunku płatniczego, jeżeli taka transakcja płatnicza nie jest inicjowana w punkcie sprzedaży przy pomocy karty płatniczej i nie skutkuje poleceniem przelewu lub poleceniem zapłaty na rachunek płatniczy identyfikowany przez BBAN lub IBAN bądź z takiego rachunku płatniczego;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) transakcji płatniczych przy użyciu dowolnego urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, jeżeli nie skutkują one poleceniem przelewu na rachunek płatniczy identyfikowany przez BBAN lub IBAN bądź poleceniem zapłaty z takiego rachunku;

d) transakcji płatniczych przy użyciu dowolnego urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, jeżeli takie transakcje płatnicze nie skutkują poleceniem przelewu na rachunek płatniczy identyfikowany przez BBAN lub IBAN bądź poleceniem zapłaty z takiego rachunku;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) transakcji płatniczych, w przypadku których przekazywany jest pieniądz elektroniczny, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego1 oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, o ile transakcje takie nie skutkują poleceniem przelewu lub poleceniem zapłaty.

 

_________________

 

1 Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „polecenie przelewu” oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, gdy transakcja płatnicza lub seria transakcji płatniczych jest inicjowana przez płatnika na podstawie zgody udzielonej przez niego swojemu dostawcy usług płatniczych;

(1) „polecenie przelewu” oznacza usługę płatniczą na szczeblu krajowym lub transgranicznym polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, gdy transakcja płatnicza lub seria transakcji płatniczych jest inicjowana przez płatnika na podstawie zgody udzielonej przez niego swojemu dostawcy usług płatniczych;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) „polecenie zapłaty” oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu rachunku płatniczego płatnika, w przypadku gdy transakcja płatnicza została inicjowana przez odbiorcę na podstawie zgody udzielonej przez płatnika;

(2)„polecenie zapłaty” oznacza krajową lub transgraniczną usługę płatniczą polegającą na obciążeniu rachunku płatniczego płatnika, w przypadku gdy transakcja płatnicza została inicjowana przez odbiorcę na podstawie zgody udzielonej przez płatnika odbiorcy, dostawcy usług płatniczych odbiorcy lub własnemu dostawcy usług płatniczych płatnika;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) „płatnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem rachunku płatniczego i składa zlecenie płatnicze z tego rachunku płatniczego;

(3) „płatnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem rachunku płatniczego i składa zlecenie płatnicze z tego rachunku płatniczego, lub – w przypadku gdy rachunek płatniczy nie istnieje – osobę fizyczną lub prawną, która składa zlecenie płatnicze;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) „schemat płatniczy” oznacza zbiór zasad, praktyk i norm dotyczących dokonywania płatności między uczestnikami systemu, odrębny od wszelkiej infrastruktury i wszelkich systemów płatności, które umożliwiają jego stosowanie w państwach członkowskich i w skali transgranicznej;

(7) „schemat płatniczy” oznacza wspólny zbiór zasad, praktyk, norm oraz wytycznych wdrożeniowych uzgodnionych przez dostawców usług płatniczych i dotyczących dokonywania płatności między uczestnikami systemu w państwach członkowskich i w skali transgranicznej, odrębny od wszelkiej infrastruktury i wszelkich systemów płatności, które umożliwiają jego stosowanie w państwach członkowskich i w skali transgranicznej;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) „opłata interchange” oznacza opłatę za każdą transakcję polecenia zapłaty, która jest uiszczana pomiędzy dostawcami usług płatniczych płatnika i odbiorcy;

(12) „opłata interchange” oznacza opłatę za transakcję polecenia zapłaty, która jest uiszczana przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy na rzecz dostawcy usług płatniczych płatnika;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) „wielostronna opłata interchange” oznacza opłatę interchange, która jest przedmiotem umowy zbiorowej między dostawcami usług płatniczych;

(13) „wielostronna opłata interchange” oznacza opłatę interchange, która jest przedmiotem umowy zbiorowej między co najmniej dwoma dostawcami usług płatniczych;

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) „BBAN” oznacza numer rachunku płatniczego, który jednoznacznie wskazuje rachunek u dostawcy usług płatniczych w państwie członkowskim i może być stosowany wyłącznie w transakcjach krajowych;

(14) „BBAN” oznacza podstawowy numer rachunku bankowego, który jednoznacznie wskazuje rachunek u dostawcy usług płatniczych w państwie członkowskim i jest stosowany w transakcjach krajowych;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) „IBAN” oznacza międzynarodowy numer rachunku płatniczego, który jednoznacznie wskazuje rachunek u określonego dostawcy usług płatniczych w państwie członkowskim i którego elementy są określone w normie ISO 13616 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej;

(15) „IBAN” oznacza międzynarodowy numer rachunku bankowego, który jednoznacznie wskazuje rachunek u określonego dostawcy usług płatniczych w państwie członkowskim i którego elementy są określone w normie ISO 13616 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, lub normie po niej następującej;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) „BIC” oznacza kod, który jednoznacznie wskazuje dostawcę usług płatniczych i którego elementy są określone w normie ISO 13616 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej;

(16) „BIC” oznacza kod, który jednoznacznie wskazuje dostawcę usług płatniczych i którego elementy są określone w normie ISO 9362 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, lub normie po niej następującej;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) „norma ISO 20022 XML” oznacza ustanowioną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) normę formułowania elektronicznych komunikatów finansowych, obejmującą fizyczne przedstawienie transakcji płatniczych w składni XML, zgodnie z zasadami realizowania transakcji oraz wytycznymi wdrożeniowymi w zakresie ogólnounijnych schematów transakcji płatniczych wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia.

(17) „norma ISO 20022 XML” lub norma po niej następująca oznacza ustanowioną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) normę formułowania elektronicznych komunikatów finansowych, obejmującą fizyczne przedstawienie transakcji płatniczych w składni XML, zgodnie z zasadami realizowania transakcji oraz wytycznymi wdrożeniowymi w zakresie ogólnounijnych schematów transakcji płatniczych wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) „SEPA” oznacza obszar, na którym obywatele, przedsiębiorstwa i inni uczestnicy rynku gospodarczego mogą dokonywać i otrzymywać płatności w euro w obrębie Unii, w kraju lub poza jego granicami, na tych samych podstawowych warunkach i w zgodnie z takimi samymi prawami i obowiązkami bez względu na swą lokalizację;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b) „system obsługujący płatności o dużej wartości” oznacza system płatniczy, który ma przede wszystkim na celu przetwarzanie płatności o dużej wartości lub pilnych płatności związanych z istotną działalnością na rynku finansowym, taką jak transakcje na rynku pieniężnym lub walutowym oraz transakcje handlowe, a jego znaczenie uznaje się za kluczowe dla właściwego funkcjonowania systemu finansowego;

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17c) „system płatności detalicznych” oznacza system płatniczy niebędący systemem obsługującym płatności o dużej wartości, którego głównym celem jest przetwarzanie lub rozliczanie transakcji płatniczych ogólnie ze sobą łączonych na potrzeby przekazu, które przede wszystkim są niewielkiej wielkości i mają niski priorytet;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17d) „upoważnienie” oznacza wyrażenie zgody i autoryzację ze strony płatnika udzieloną w sposób bezpośredni lub pośredni odbiorcy i dostawcy usług płatniczych płatnika w celu umożliwienia odbiorcy zainicjowania inkasa ze wskazanego rachunku płatnika oraz w celu umożliwienia dostawcy usług płatniczych płatnika spełnienia takich instrukcji;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17e) „data rozliczenia” oznacza datę wywiązania się ze zobowiązań w związku z przeniesieniem środków pomiędzy dostawcą usług płatniczych płatnika a dostawcą usług płatniczych odbiorcy;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17f) „inkaso” oznacza część transakcji polecenia zapłaty rozpoczynającą się wraz z inicjacją transakcji przez odbiorcę i trwającą do jej zakończenia przez standardowe obciążenie rachunku płatnika lub do momentu zakończenia poprzez odrzucenie, odesłanie, odwrócenie transakcji, odmowę jej przeprowadzenia lub zwrot;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawca usług płatniczych, który ma zdolność odbiorczą dla denominowanej w euro krajowej transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty związanej z określonym rachunkiem płatniczym, ma również zdolność odbiorczą, zgodnie z zasadami schematu płatniczego, dla transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty inicjowanych za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zlokalizowanego w dowolnym państwie członkowskim.

1. Dostawca usług płatniczych odbiorcy, który ma zdolność odbiorczą dla denominowanej w euro krajowej transakcji polecenia przelewu związanej z określonym rachunkiem płatniczym, ma również zdolność odbiorczą, zgodnie ze wspólnym zbiorem zasad określonych w ramach ogólnounijnego schematu płatniczego odnoszącego się do płatności krajowych i transgranicznych, dla denominowanych w euro transakcji polecenia przelewu inicjowanych przez płatnika za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zlokalizowanego w dowolnym państwie członkowskim.

 

2. Dostawca usług płatniczych płatnika, który ma zdolność odbiorczą dla denominowanej w euro krajowej transakcji polecenia zapłaty związanej z określonym rachunkiem płatniczym, ma również zdolność odbiorczą, zgodnie ze wspólnym zbiorem zasad określonych w ramach ogólnounijnego schematu płatniczego odnoszącego się do płatności krajowych i transgranicznych, dla denominowanych w euro transakcji polecenia zapłaty inicjowanych przez odbiorcę za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych zlokalizowanego w dowolnym państwie członkowskim.

 

3. Ustęp 2 ma zastosowanie wyłącznie do poleceń zapłaty, które są dostępne dla konsumentów w ramach schematu płatności.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dostawcy usług płatniczych realizują polecenia przelewu i polecenia zapłaty zgodnie ze schematem płatniczym, który spełnia następujące warunki:

1. Schematy płatnicze stosowane przez dostawców usług płatniczych w celu realizacji poleceń przelewu i poleceń zapłaty spełniają następujące warunki:

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jego zasady są takie same w odniesieniu do krajowych i transgranicznych transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty w państwach członkowskich i w skali transgranicznej;

a) ich zasady są takie same w odniesieniu do krajowych i transgranicznych transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w państwach członkowskich i w skali transgranicznej, oraz

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) uczestnicy schematu stanowią większość dostawców usług płatniczych z większości państw członkowskich.

b) uczestnicy schematu stanowią większość dostawców usług płatniczych z większości państw członkowskich i w skali transgranicznej.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli ani płatnik, ani odbiorca nie jest klientem, uczestnikami schematów płatniczych określonych w akapicie pierwszym jest większość dostawców usług płatniczych świadczących takie usługi w większości państw członkowskich, w których są one dostępne, i w skali transgranicznej. Litera b) w akapicie pierwszym nie dotyczy takich schematów płatniczych.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Akapit pierwszy ma zastosowanie w przypadkach, gdy powstaje nowy schemat i Komisja ocenia, czy są spełnione określone w nim kryteria.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Techniczna interoperacyjność systemów płatności i, jeśli ma to zastosowanie, schematów płatniczych zostaje zapewniona poprzez stosowanie norm opracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne.

2. Techniczna interoperacyjność systemów płatności zostaje zapewniona poprzez stosowanie norm opracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Na etapie opracowywania nowego schematu płatniczego w celu dostosowania do wymogów niniejszego rozporządzenia, schemat ten może na wniosek zostać wyłączony przez Komisję ze stosowania ust. 1 akapit pierwszy lit. b). Takie wyłącznie przyznawane jest początkowo na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie o kolejne 36 miesięcy.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Z wyłączeniem usług płatniczych, które podlegają zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 2, interoperacyjność określona w niniejszym artykule obowiązuje od dnia ...*.

 

______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Wymogi podstawowe

 

1. Dostawcy usług płatniczych realizują polecenia przelewu i polecenia zapłaty zgodnie z następującymi warunkami:

 

(a) w celu identyfikacji rachunków płatniczych dostawcy usług płatniczych i użytkownicy usług płatniczych stosują numer IBAN niezależnie od tego, czy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej, są zlokalizowani w tym samym państwie członkowskim czy też jeden z dostawców usług płatniczych jest zlokalizowany w innym państwie członkowskim;

 

(b) przy przekazywaniu transakcji płatniczych do innego dostawcy usług płatniczych lub do innego systemu płatności dostawcy usług płatniczych stosują formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML lub normie ją zastępującej;

 

(c) jeżeli użytkownik usług płatniczych inicjuje lub otrzymuje pojedyncze transfery środków, które są przekazywane w ramach komunikacji międzyprocesowej lub łączone na potrzeby przekazu, stosuje się formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML lub normie po niej następującej;

 

(d) do dnia …* dostawcy usług płatniczych zgadzają się na otrzymywanie inicjacji ze strony użytkownika usług płatniczych zgodnie z lit. c), jeśli zwróci się o to użytkownik;

 

(e) dostawcy usług płatniczych do dnia ...* przesyłają lub udostępniają informacje dotyczące transakcji użytkownikowi usług płatniczych zgodnie z lit. c), jeśli zwróci się o to użytkownik.

 

2. Oprócz wymogów określonych w ust. 1, do transakcji poleceń zapłaty mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3-7.

 

3. Przed pierwszą transakcją polecenia zapłaty płatnik udostępnia swój IBAN. BIC dostawcy usług płatniczych płatnika jest udostępniany przez płatnika jedynie, jeżeli nie może zostać ustalony w inny sposób.

 

4. Wraz z pierwszą transakcją polecenia zapłaty lub wraz z jednorazowymi transakcjami polecenia zapłaty oraz przy każdej kolejnej transakcji polecenia zapłaty odbiorca przekazuje swojemu dostawcy usług płatniczych informacje dotyczące upoważnienia, a dostawca usług płatniczych odbiorcy przekazuje dostawcy usług płatniczych płatnika te dotyczące upoważnienia informacje przy każdej transakcji polecenia zapłaty.

 

5. Płatnicy mogą udzielić swoim dostawcom usług płatniczych polecenia:

 

(a) ograniczenia inkasa z tytułu poleceń zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstości lub obu takich określonych pułapów;

 

(b) jeżeli umowa między płatnikiem a odbiorcą wyklucza prawo do zwrotu, kontroli – na podstawie dotyczących upoważnienia informacji – każdej transakcji polecenia zapłaty przed obciążeniem rachunku płatnika oraz sprawdzenia, czy kwota przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie i częstości uzgodnionej w upoważnieniu;

 

(c) zablokowania wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatnika lub zablokowania wszelkich poleceń zapłaty przedkładanych przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę oraz dopuszczenia realizacji poleceń zapłaty przedkładanych wyłącznie przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę;

 

Jeżeli ani płatnik, ani odbiorca nie jest klientem, dostawcy usług płatniczych nie są zobowiązani do przestrzegania akapitu pierwszego lit. a), b) i c);

 

6. Prawo do zwrotu może zostać wykluczone jedynie, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

(a) w upoważnieniu płatności określono:

 

(i) dokładną kwotę transakcji płatniczej, oraz

 

(ii) częstość w przypadku stałych poleceń zapłaty;

 

(b) płatnik wyraźnie zgodził się odstąpić od prawa do zwrotu za pośrednictwem pierwotnego lub nowego upoważnienia; oraz

 

(c) towary lub usługi, za które opłata jest uiszczana za pomocą polecenia zapłaty, są należycie i bezzwłocznie dostarczane konsumentowi.

 

7. Zgoda jest udzielana zarówno odbiorcy, jak i dostawcy usług płatniczych płatnika (bezpośrednio lub za pośrednictwem odbiorcy), a upoważnienia, wraz z późniejszymi zmianami lub ich cofnięciem, są przechowywane przez odbiorcę lub przez stronę trzecią w imieniu odbiorcy.

 

8. Jeżeli umowa ramowa między płatnikiem a jego dostawcą usług płatniczych wyklucza prawo do zwrotu, bez uszczerbku dla przepisów określonych w ust. 7 dostawca usług płatniczych płatnika kontroluje przed obciążeniem rachunku płatnika każdą transakcję polecenia zapłaty – na podstawie informacji dotyczących upoważnienia – pod kątem tego, czy kwota przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie i częstości uzgodnionej w upoważnieniu.

 

9. Oprócz wymogów określonych w ust. 1, w odniesieniu do transakcji polecenia przelewu – odbiorca akceptujący polecenia przelewu udostępnia swoim płatnikom swój IBAN oraz BIC swojego dostawcy usług płatniczych przy każdym żądaniu dokonania polecenia przelewu..

 

10. Oprócz ust. 1-9 niniejszego artykułu do transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty zastosowanie mają dodatkowe wymogi techniczne określone w załączniku. Zgodnie z art. 12 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych mających na celu zmianę załącznika, aby uwzględnić postęp techniczny i rozwój rynku.

 

11. Użytkownicy usług płatniczych nie muszą określać BIC płatnika ani odbiorcy, jeżeli BIC może zostać określony w inny sposób przez dostawcę usług płatniczych zgodnie z ust. 2 lit. c) i ust. 3 lit. h) załącznika. W terminie do dnia ...*dostawcy usług płatniczych uczestniczący w ogólnounijnym systemie poleceń zapłaty ustanawiają i regularnie aktualizują scentralizowaną i sprawnie funkcjonującą bazę danych służącą ustalaniu jednego kodu BIC odpowiadającego danemu numerowi IBAN, a także znalezieniu rozwiązania w przypadkach, w których danemu numerowi IBAN można przypisać więcej niż jeden kod BIC.

 

12. Jeżeli – w razie bezpośredniego zagrożenia dla stabilności i właściwego funkcjonowania systemów płatności – wymagać tego będzie szczególnie pilny charakter sprawy, procedura, o której mowa w art. 15, ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

 

_______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymogi dotyczące transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty

Terminy migracji dotyczące transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Najpóźniej w terminie [wpisać konkretną datę – 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] polecenia przelewu są realizowane zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w pkt 1 i 2 załącznika.

1. W terminie do dnia ...* polecenia przelewu są realizowane zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w art. 4a ust. 1 i 3 oraz pkt 1 i 2 załącznika.

 

______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Najpóźniej w terminie [wpisać konkretną datę – 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] polecenia zapłaty są realizowane zgodnie z przepisami art. 6 oraz wymogami technicznymi określonymi w pkt 1 i 3 załącznika.

2. W terminie do dnia ...* polecenia zapłaty są realizowane zgodnie z przepisami art. 6 oraz wymogami określonymi w art. 4a ust. 1 i 2 oraz pkt 1 i 3 załącznika.

 

_________________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą określić terminy wcześniejsze od terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.

3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą określić terminy wcześniejsze od terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 po uwzględnieniu i ocenie stanu przygotowań oraz gotowości ich obywateli, lub dostawcy usług płatniczych w porozumienia z krajową Radą SEPA w danym państwie członkowskim mogą uzgodnić terminy wcześniejsze od terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Warunki określone w art. 6 mają zastosowanie do transakcji polecenia zapłaty począwszy od dnia listopada 2012 r.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Dostawcy usług płatniczych płatnika i odbiorcy nie nakładają opłat ani prowizji w związku z procesem odczytu, który dostarcza dane dotyczące transakcji płatności zainicjowanych za pośrednictwem lub za pomocą karty płatniczej w punkcie sprzedaży, które skutkują poleceniem zapłaty.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Ważność upoważnień i prawo do zwrotu

 

Każde ważne stałe polecenie zapłaty w ramach dotychczasowego systemu i sprzed dnia określonego w art. 5 ust. 2 pozostaje ważne po tym dniu i jest uznawane za udzieloną dostawcy usług płatniczych płatnika zgodę na dokonanie płatności powtarzających się poleceń zapłaty zgromadzonych przez odbiorcę zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w przypadku braku przepisów krajowych lub umów konsumenckich utrzymujących ważność poleceń zapłaty.

 

Standardowe upoważnienia zezwalają na bezwarunkowy zwrot oraz zwrot do daty waluty zwracanej płatności, jeśli taki zwrot został przewidziany w ramach istniejącego upoważnienia z uwzględnieniem m.in. ram prawnych obowiązujących przed wdrożeniem SEPA.

 

Płatnikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do natychmiastowego zwrotu ze strony dostawcy usług płatniczych w przypadku gdy autoryzowana transakcja płatnicza zainicjowana przez lub poprzez odbiorcę została już zrealizowana.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) umowa służy wydajnemu przypisaniu kosztów podmiotowi, który zlecił transakcję R, przy uwzględnieniu kosztów transakcji oraz celu ochrony konsumenta;

a) umowa służy wydajnemu przypisaniu kosztów podmiotowi, który zlecił transakcję R, przy uwzględnieniu kosztów transakcji i zagwarantowaniu, że płatnik nie zostanie obciążony z wyprzedzeniem. Dostawca usług płatniczych odbiorcy lub płatnika może przenosić opłaty za transakcje R na danego płatnika jedynie na podstawie kosztów poniesionych przez dostawcę usług płatniczych w odniesieniu do tego płatnika.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Zwolnienie z wymogów

 

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim właściwym organom na zwolnienie transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, których łączny udział w rynku, zgodnie z oficjalnymi statystykami płatniczymi publikowanymi corocznie przez Europejski Bank Centralny, nie przekracza 10 % całkowitej liczby transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w danym państwie członkowskim, przez okres do [wpisać konkretną datę – 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] ze wszystkich lub niektórych wymogów określonych w art. 5 ust. 1, 2 i 3.

 

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim właściwym organom na zwolnienie transakcji płatniczych inicjowanych przy pomocy karty płatniczej w punkcie sprzedaży, które skutkują poleceniem zapłaty z rachunku płatniczego identyfikowanego przez BBAN lub IBAN, przez okres do [wpisać konkretną datę – 60 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] ze wszystkich lub niektórych wymogów określonych w art. 5 ust. 1, 2 i 3.

 

3. Jeżeli państwo członkowskie zezwala swoim właściwym organom na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiadamia ono odpowiednio Komisję w terminie [wpisać konkretną datę – 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o wszelkich późniejszych zmianach.

 

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Wymogi w zakresie informacji

 

1. Dla zagwarantowania, że standaryzacja transakcji oraz obowiązkowe stosowanie IBAN i BIC zostaną zaakceptowane przez obywateli Unii, państwa członkowskie i dostawcy usług płatniczych prowadzą specjalne, szerokie kampanie informacyjne, aby zwiększyć wiedzę obywateli i odpowiednio wyjaśnić korzyści płynące z systemu oraz konsekwencje dla transakcji krajowych i międzynarodowych.

 

2. Państwa członkowskie wymagają, aby dostawcy usług płatniczych ułatwiali przejście swoim klientom, w szczególności w odniesieniu do obowiązkowego stosowania IBAN i BIC, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną.

 

3. Dostawcy usług płatniczych dostarczają konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat opłat związanych z transakcjami R z myślą o przejrzystości i ochronie konsumenta.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1, w terminie [wpisać konkretną datę – 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych organów.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o właściwych organach, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia ...*. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i Europejski Organ Nadzoru Bankowego ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010*** (EBA) o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych organów.

 

_______________

* Dz.U. należy wpisać datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

** Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Właściwe organy skutecznie nadzorują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie działania konieczne do zapewnienia tego przestrzegania.

4. Właściwe organy skutecznie nadzorują przestrzeganie niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie działania konieczne do zapewnienia tego przestrzegania. EBA wspomaga w uzasadnionych przypadkach właściwe organy krajowe oraz wspiera współpracę i dzielenie się doświadczeniami.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają w terminie [wpisać konkretną datę – 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach w terminie [wpisać konkretną datę – 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] oraz powiadamiają ją niezwłocznie o każdej późniejszej zmianie dotyczącej tych przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają w terminie do dnia ...* przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach w terminie do dnia ...* oraz powiadamiają ją niezwłocznie o każdej późniejszej zmianie dotyczącej tych przepisów.

 

______________

* Dz.U. należy wpisać datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

** Dz.U. należy wpisać datę: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kar, o których mowa w akapicie pierwszym, nie stosuje się do klientów.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają odpowiednie i skuteczne pozasądowe procedury wnoszenia skarg i procedury rozjemcze, regulujące rozstrzyganie sporów między użytkownikami usług płatniczych a dostawcami usług płatniczych, które wynikają ze stosowania niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu istniejące organy lub, w odpowiednich przypadkach, ustanawiają nowe organy.

1. Państwa członkowskie określają odpowiednie i skuteczne pozasądowe procedury wnoszenia skarg i procedury odszkodowawcze, regulujące rozstrzyganie sporów między użytkownikami usług płatniczych a dostawcami usług płatniczych w odniesieniu do sporów związanych z prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu istniejące organy lub, w odpowiednich przypadkach, ustanawiają nowe organy.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o organach, o których mowa w ust. 1, w terminie [wpisać konkretną datę – 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o każdej późniejszej zmianie dotyczącej tych organów.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o organach, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia ...*. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o każdej późniejszej zmianie dotyczącej tych organów.

 

______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie mogą uzgodnić, że niniejszy artykuł ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów i mikroprzedsiębiorstw. Państwa członkowskie informują Komisję o podjęciu takich środków do dnia…*.

 

_____________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Zarządzanie

 

Metoda unijna będzie stosowana wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie należy dążyć do przejęcia przez strony zainteresowane odpowiedzialności po stronie podaży, jak i popytu poprzez aktywne zaangażowanie, konsultacje i pełną przejrzystość w trakcie przechodzenia na SEPA. Rada SEPA, reprezentująca w równym stopniu dostawców usług płatniczych i użytkowników, zapewnia aktywne zaangażowanie stron zainteresowanych, wspiera odpowiednie informowanie użytkowników końcowych o procesie SEPA i jego wdrażaniu.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony. Jeśli wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy, zastosowanie ma art. 15.

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

 

1a. Uprawnienia, o których mowa w art. 4a ust. 4 oraz art. 5 ust. 4, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja opracowuje sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień najpóźniej dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień jest w sposób dorozumiany odnawiane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

1b. Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 4a ust. 4 i art. 5 ust. 4 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Decyzja ta nie wpływa na ważność obowiązujących już aktów delegowanych.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 13 i 14.

3. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 4a ust. 4 i art. 5 ust. 4 wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że w terminie trzech miesięcy od powiadomienia o akcie delegowanym Parlamentu Europejskiego i Rady Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Okres ten jest wydłużany o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

skreślony

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 5 ust. 4 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugiego prawodawcę i Komisję w odpowiednim terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz uzasadnienie tego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

skreślony

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

 

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem podanym w tym akcie.

 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego okresu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

 

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Akt delegowany przyjęty w trybie pilnym wchodzi w życie bezzwłocznie i ma zastosowanie, o ile nie został wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady podane zostają powody, dla których skorzystano z trybu pilnego.

1. Akty delegowane przyjęte na mocy niniejszego artykułu wchodzą w życie bezzwłocznie i mają zastosowanie, o ile nie został wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie delegowanym skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady podane zostają powody, dla których skorzystano z trybu pilnego.

2. Parlament Europejski i Rada mogą, w terminie sześciu tygodni licząc od daty zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego. W takim przypadku akt ten przestaje być stosowany. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 3. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji w sprawie sprzeciwu zgłaszanego przez Parlament Europejski lub Radę.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ciągu [wpisać konkretną datę – 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim wnioskiem ustawodawczym.

W ciągu …* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, EBA i EBC sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim wnioskiem ustawodawczym.

 

__________________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. W okresie migracji aż do dnia …* dostawca usług płatniczych zapewnia swoim klientom detalicznym usługi techniczne niezbędne w przypadku krajowych transakcji płatniczych, umożliwiając im techniczne i bezpieczne przejście z BBAN na odpowiedni IBAN przez danego dostawcę usług płatniczych.

 

_____________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, spełniają przepisy art. 3 w terminie do dnia 31 października 2014 r. Jeżeli jednak euro zostanie wprowadzone jako waluta w takim państwie członkowskim przed dniem 1 listopada 2013 r., dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w tym państwie członkowskim spełniają przepisy art. 3 w terminie jednego roku od daty wejścia tego państwa członkowskiego do strefy euro.

1. Dostawcy usług płatniczych oferujący usługi płatnicze denominowane w euro i zlokalizowani w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, spełniają przepisy art. 3 w terminie do dnia … * oferując usługi płatnicze denominowane w euro. Jeżeli jednak euro zostanie wprowadzone jako waluta w takim państwie członkowskim po ...** i przed dniem ...***, dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w tym państwie członkowskim spełniają przepisy art. 3 w terminie jednego roku od daty wejścia tego państwa członkowskiego do strefy euro.

 

______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

** Dz.U. należy wpisać datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

*** Dz.U. należy wpisać datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, spełniają określone w art. 4 i w pkt 1 i 2 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń przelewu denominowanych w euro oraz określone w art. 4 i pkt 1 i 3 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń zapłaty denominowanych w euro w terminie [wpisać konkretny miesiąc – 4 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Jeżeli jednak euro zostanie wprowadzone jako waluta w takim państwie członkowskim przed upływem [wpisać konkretną datę – 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w tym państwie członkowskim spełniają te wymogi w terminie jednego roku od daty wejścia tego państwa członkowskiego do strefy euro.

2. Dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, spełniają określone w art. 4 i w pkt 1 i 2 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń przelewu denominowanych w euro oraz określone w art. 4 i pkt 1 i 3 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń zapłaty denominowanych w euro w terminie do dnia 31 października 2016 r. Jeżeli jednak euro zostanie wprowadzone jako waluta w takim państwie członkowskim przed upływem 1 listopada 2015 r., dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w tym państwie członkowskim spełniają te wymogi w terminie jednego roku od daty wejścia tego państwa członkowskiego do strefy euro.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim właściwym organom na zwolnienie transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, których łączny udział w rynku, zgodnie z oficjalnymi statystykami płatniczymi publikowanymi corocznie przez EBC, nie przekracza 10% całkowitej liczby transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w danym państwie członkowskim, przez okres do dnia ...* ze wszystkich lub niektórych wymogów określonych w art. 5 ust. 1 i 2.

 

_______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 i 2 państwa członkowskie do dnia …* będą mogły zezwalać właściwym organom na zwolnienie z obowiązku używania XML 20022 lub jego następcy, określonego w art 4a ust. 1 lit. c), w przypadku użytkowników usług płatniczych, którzy inicjują lub odbierają pojedyncze polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, które są łączone na potrzeby przekazu. Mimo możliwości zwolnienia z niektórych wymogów dostawcy usług płatniczych są jednak zawsze zobowiązani do spełniania wymagań określonych w art. 4a ust 1 lit. c), jeśli użytkownik usług płatniczych zażąda takiej usługi.

 

______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: trzy lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim właściwym organom na zwolnienie transakcji płatniczych przeprowadzanych przy pomocy karty płatniczej w punkcie sprzedaży, które skutkują poleceniem zapłaty na rachunek płatniczy identyfikowany przez BBAN lub IBAN lub poleceniem zapłaty z takiego rachunku przez okres do dnia ...* ze wszystkich lub niektórych wymogów określonych w art. 5 ust. 1 i 2.

 

_______________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d. Jeżeli państwo członkowskie zezwala swoim właściwym organom na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w ust. 2a i 2b, powiadamia ono o tym Komisję w terminie do dnia ...* w przypadku polecenia przelewu i polecenia zapłaty. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o wszelkich późniejszych zmianach w stosowaniu zwolnienia.

 

___________

 

* Dz.U. należy wpisać datę: 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 924/2009

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Artykuł 3 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

 

„1. Opłaty nakładane przez dostawcę usług płatniczych na użytkownika usług płatniczych w odniesieniu do płatności transgranicznych [...] są takie same jak opłaty nakładane przez tego dostawcę usług płatniczych na użytkowników usług płatniczych w odniesieniu do podobnych płatności krajowych o tej samej wartości i w tej samej walucie.”

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 18 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 924/2009

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a. Artykuł 5 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

 

„1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r. państwa członkowskie znoszą krajowe obowiązki sprawozdawcze oparte na danych rozrachunkowych nałożone na dostawców usług płatniczych do celów statystyk bilansu płatniczego w związku z transakcjami płatniczymi przeprowadzanymi przez ich klientów [...]”.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Poniższe wymogi techniczne mają zastosowanie zarówno do poleceń przelewu, jak i do poleceń zapłaty:

(1) Oprócz zasadniczych wymogów określonych w art. 4a, poniższe wymogi techniczne mają zastosowanie zarówno do poleceń przelewu, jak i do poleceń zapłaty:

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) W celu identyfikacji rachunków płatniczych dostawcy usług płatniczych i użytkownicy usług płatniczych stosują numer IBAN niezależnie od tego, czy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej, są zlokalizowani w tym samym państwie członkowskim, czy też jeden z dostawców usług płatniczych jest zlokalizowany w innym państwie członkowskim.

skreślona

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Przy przekazywaniu transakcji płatniczych do innego dostawcy usług płatniczych lub do innego systemu płatności dostawcy usług płatniczych stosują formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML.

skreślona

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Jeżeli użytkownik usług płatniczych inicjuje lub otrzymuje pojedyncze transfery środków, które są łączone na potrzeby przekazu, stosuje się formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML.

skreślona

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) Jeżeli dane są dostępne w formie elektronicznej, transakcje płatnicze muszą umożliwiać w pełni zautomatyzowane, elektroniczne przetwarzanie na wszystkich etapach procesu w całym łańcuchu płatności (całkowicie zautomatyzowane, bezpośrednie przetwarzanie płatności), dzięki czemu cały proces płatności może być przeprowadzony elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych lub jakichkolwiek czynności manualnych. Dotyczy to również, tam gdzie to możliwe, nadzwyczajnej obsługi transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty.

f) Jeżeli wymagane dane są dostępne w formie elektronicznej, transakcje płatnicze muszą umożliwiać w pełni zautomatyzowane, elektroniczne przetwarzanie na wszystkich etapach procesu w całym łańcuchu płatności (całkowicie zautomatyzowane, bezpośrednie przetwarzanie płatności), dzięki czemu cały proces płatności może być przeprowadzony elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych lub jakichkolwiek czynności manualnych. Dotyczy to również, tam gdzie to możliwe, nadzwyczajnej obsługi transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) Schematy płatnicze nie określają jakichkolwiek minimalnych progów w odniesieniu do kwoty transakcji płatniczej polecenia przelewu lub polecenia zapłaty.

g) Schematy płatnicze nie określają jakichkolwiek minimalnych progów w odniesieniu do kwoty transakcji płatniczej polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, jednak nie są zobowiązane do przetwarzania transakcji na kwotę równą zeru.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Odbiorca akceptujący polecenia przelewu udostępnia swoim płatnikom swój IBAN oraz BIC swojego dostawcy usług płatniczych przy każdym żądaniu dokonania polecenia przelewu.

skreślona

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) nazwisko lub nazwę płatnika i/lub IBAN rachunku płatnika;

(i) nazwisko lub nazwę płatnika, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa krajowego i za zgodą płatnika, lub IBAN rachunku płatnika. IBAN rachunku płatnika nie powinien być podawany odbiorcy automatycznie.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 2 – litera b) – podpunkt (va) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(va) ewentualny kod identyfikacyjny beneficjenta;

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 2 – litera b) – podpunkt (vb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vb) ewentualną nazwę strony referencyjnej beneficjenta;

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 2 – litera b) – podpunkt (vc) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vc) ewentualny cel polecenia przelewu;

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 2 – litera b) – podpunkt (vd) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vd) ewentualną kategorię celu polecenia przelewu;

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Jedynie raz przed pierwszą transakcją polecenia zapłaty płatnik udostępnia odbiorcy swój IBAN oraz, w stosownych przypadkach, BIC swojego dostawcy usług płatniczych.

skreślona

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Wraz z pierwszą transakcją polecenia zapłaty, wraz z jednorazowymi transakcjami polecenia zapłaty oraz przy każdej kolejnej transakcji polecenia zapłaty odbiorca przekazuje swojemu dostawcy usług płatniczych informacje dotyczące upoważnienia. Dostawca usług płatniczych odbiorcy przekazuje dostawcy usług płatniczych płatnika te dotyczące upoważnienia informacje przy każdej transakcji polecenia zapłaty.

skreślona

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Płatnik może udzielić swojemu dostawcy usług płatniczych polecenia ograniczenia inkasa z tytułu poleceń zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstości lub obu takich określonych pułapów.

skreślona

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Jeżeli umowa między płatnikiem a odbiorcą wyklucza prawo do zwrotu, na żądanie płatnika dostawca usług płatniczych płatnika kontroluje przed obciążeniem rachunku płatnika każdą transakcję polecenia zapłaty – na podstawie dotyczących upoważnienia informacji – pod kątem tego, czy kwota przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie uzgodnionej w upoważnieniu.

skreślona

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) Płatnik może udzielić swojemu dostawcy usług płatniczych polecenia zablokowania wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatnika lub zablokowania wszelkich poleceń zapłaty przedkładanych przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę lub dopuszczenia realizacji poleceń zapłaty przedkładanych wyłącznie przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę.

skreślona

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) Zgoda jest udzielana zarówno odbiorcy, jak i dostawcy usług płatniczych płatnika (bezpośrednio lub za pośrednictwem odbiorcy), a upoważnienia, wraz z późniejszymi zmianami i/lub ich cofnięciem, są przechowywane przez odbiorcę lub przez stronę trzecią w imieniu odbiorcy.

skreślona

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera g) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) nazwisko lub nazwa płatnika,

(iv) nazwisko lub nazwa płatnika, jeżeli są dostępne;

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera g) – podpunkt (xiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(xiia) ewentualny cel inkasa;

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – punkt 3 – litera g) – podpunkt (xiib) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(xiib) ewentualna kategoria i cel inkasa.

(1)

             Dz.U. C 155 z 25.5.2011, s. 1.

(2)

             Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Komisja opublikowała wniosek dotyczący przedmiotowego rozporządzenia w dniu 16 grudnia 2010 r. Wniosek ma na celu utworzenie rynku wewnętrznego dla usług płatniczych w euro (jednolity obszar płatności w euro, SEPA), w którym nie ma różnic pomiędzy systemami obowiązującymi dla płatności transgranicznych i krajowych. Zintegrowanie europejskich rynków płatności powinno skutkować znacznymi korzyściami gospodarczymi, bowiem zwiększy konkurencję i innowację, przyczyni się do zmniejszenia kosztów płatności ponoszonych przez klientów i przedsiębiorstwa oraz sprawi, że płatności transgraniczne będą tak proste jak płatności krajowe. Z oceny skutków wynika, że ewentualne korzyści dla gospodarki europejskiej mogą wynieść w ciągu sześciu lat 100–300 mld euro.

Inicjatywa SEPA była pierwotnie pomyślana jako projekt, którego realizacja będzie napędzana głównie przez mechanizmy rynkowe. Jednocześnie stanowi ona ważną inicjatywę polityczną konsekwentnie wspieraną w szczególności przez Parlament Europejski, Komisję i Europejski Bank Centralny. Ogólnounijne schematy polecenia przelewu i polecenia zapłaty zostały opracowane i wdrożone przez Europejską Radę ds. Płatności – organ koordynujący i decyzyjny ustanowiony przez europejski sektor bankowy. Dnia 28 stycznia 2008 r. wprowadzono polecenia przelewu SEPA (SCT), a następnie – 2 listopada 2009 r. – polecenia zapłaty SEPA (SDD). Jednak tempo przejścia do nowych schematów okazało się powolne: w październiku 2010 r., dwa lata po wprowadzeniu SCT, udział SCT we wszystkich transakcjach przetwarzanych w mechanizmie rozliczeniowo-rozrachunkowym wynosił zaledwie 9,3%. Udział SDD oscylował wokół 1%.

W celu zapewnienia terminowego przejścia na SEPA wezwano do określenia w prawodawstwie końcowego terminu migracji. W szczególności PE wezwał w swoich dwóch rezolucjach z marca 2009 r. i marca 2010 r., aby na przejście na instrumenty SEPA wyznaczyć „precyzyjny, odpowiedni i wiążący termin końcowy, który nie powinien być późniejszy niż 31 grudnia 2012 r.”. Reakcją sprawozdawczyni na to wezwanie było opowiedzenie się za dość wczesnym terminem końcowym, bowiem inne rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe dla podmiotów, które wcześniej przeszły na SEPA.

Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek Komisji, przewiduje, że krajowe elektroniczne schematy płatności dla polecenia przelewu i polecenia zapłaty powinny zostać wycofane odpowiednio w ciągu 12 i 24 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia. Zostałyby one zastąpione schematami ogólnounijnymi. W rozporządzeniu nałożono wymóg korzystania z określonych wspólnych norm i wymogów technicznych, takich jak stosowanie międzynarodowych numerów rachunku bankowego (IBAN), kodów identyfikacyjnych banku (BIC) oraz normy służącej do przekazywania danych i dyspozycji płatniczych (ISO 20022 XML) dla wszystkich płatności dokonywanych z kont bankowych w UE lub na nie. Sprawozdawczyni jest zdania, że należy wprowadzić tylko jeden termin końcowy w celu ułatwienia migracji. Termin końcowy powinien wynosić 2 lata od daty wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tak aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na migrację, również w tych państwach członkowskich, w których proces ten przebiega powoli. Jeden termin końcowy ułatwiłby również informowanie społeczeństwa, a kampanie informacyjne mogłyby okazać się o wiele skuteczniejsze.

Właściwe jest, aby Komisja dysponowała przekazanymi uprawnieniami umożliwiającymi zmianę wymogów technicznych, jednak sprawozdawczyni przeniosła wiele wymogów technicznych uznanych za kluczowe z załącznika do rozporządzenia, ograniczając w ten sposób zakres przekazanych uprawnień. Należy oczekiwać od Komisji, że wykonując przekazane uprawnienia, będzie konsultować się z zainteresowanymi stronami, takimi jak Rada ds. SEPA, grupa ekspertów ds. SEPA i inne.

Z uwagi na wymóg, aby w schemacie uczestniczyła większość dostawców usług płatniczych w większości państw członkowskich, można oczekiwać, że równocześnie nie powstawałyby różnorodne konkurencyjne schematy, których musieliby przestrzegać wszyscy dostawcy usług płatniczych.

Nowe klauzule dotyczące ochrony konsumentów w zakresie poleceń zapłaty wynikają z wyboru podstawowego modelu, zgodnie z którym upoważnieniami dysponują odbiorca i bank wierzyciela, a nie płatnik i bank dłużnika. Sprawozdawczyni jest zdania, że ten zasadniczy wybór był zły, jednak skoro już go dokonano, klienci muszą być należycie chronieni przy przejściu z systemu uprawnień dłużnika na system uprawnień wierzyciela.

Kwestia wielostronnych opłat interchange jest skomplikowana. Komisja proponuje jedynie oparte na kosztach opłaty za transakcje R, jeżeli płatność została odrzucona, odmówiona, odesłana lub odwrócona, i w związku z tym zakazuje wielostronnych opłat interchange za transakcję. Sprawozdawczyni starała się znaleźć kompromis, wprowadzając kontynuację wielostronnych opłat interchange za transakcję na długi okres przejściowy, tak aby docelowo wielostronne opłaty interchange były jednolite we wszystkich państwach członkowskich i stale malały. Należy oczekiwać, że wielostronne opłaty interchange za transakcje R oparte ściśle na kosztach również zmierzałyby ku ujednoliceniu, aż w końcu stałyby się identyczne w państwach członkowskich, zapewniając równe szanse dla dostawców usług płatniczych.

Istnieje potrzeba wprowadzenia pewnych okresów przejściowych, jednak sprawozdawczyni jest zdania, że powinny one być jak najkrótsze. Na przykład niemiecka ELV jest jednorazową płatnością z tytułu polecenia zapłaty inicjowaną przy użyciu karty zapewniającej podstawowe informacje wymagane do upoważnienia. Wielu klientów może właściwie nie być świadomych, że korzystając z karty w sklepie, inicjują płatność z tytułu polecenia zapłaty. Sprawozdawczyni jest pewna, że konkurencja w sektorze płatności będzie coraz większa, również dzięki przedmiotowemu rozporządzeniu, i przyczyni się do obniżenia cen płatności, tak aby za trzy lata niszowe usługi płatnicze oraz płatności ELV mogły być zgodne z SEPA lub by możliwe było znalezienie właściwego systemu zastępującego SEPA.

Przedmiotowe rozporządzenie nie określa sposobu, w jaki płatności są inicjowane, lecz dotyczy leżącego u ich podstaw polecenia przelewu lub polecenia zapłaty. Jednak oczywiste jest, że płatności o dużej wartości należy wykluczyć z zakresu przedmiotowego rozporządzenia, mając jednocześnie na uwadze, że płatności, które powinny być traktowane jako standardowe transakcje SEPA, nie będą przetwarzane w systemach płatności o dużej wartości.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (16.6.2011)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Evelyne Gebhardt

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wydajne i bezpieczne systemy płatności mają istotne znacznie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i dla prowadzenia transakcji gospodarczych. W związku z tym utworzenie wewnętrznego rynku usług płatniczych w euro (ang. Single Euro Payment Area, SEPA) jest bardzo ważne i musi zostać urzeczywistnione. W dniu 28 stycznia 2008 r. uruchomiono system polecenia przelewu SEPA. Kolejny kamień milowy na drodze do stworzenia jednolitego obszaru płatności w euro dzięki systemom ogólnounijnym stanowiło uruchomienie systemu polecenia zapłaty SEPA. Pełna realizacja obszaru SEPA przyniesie znaczne korzyści i oszczędności szeroko pojętej gospodarce europejskiej.

Elektroniczne instrumenty płatnicze funkcjonujące w całej Unii Europejskiej są jednak dalekie od zastąpienia płatności krajowych. Istnieją wątpliwości co do konieczności standaryzacji obecnych europejskich systemów płatności przez ich ujednolicenie z międzynarodową procedurą IBAN i BIC. Z uwagi jednak na powolne tempo przechodzenia na nowe instrumenty płatnicze wśród wszystkich kategorii zainteresowanych stron rośnie przekonanie, że pomyślne wdrożenie może wymagać wyznaczenia wiążącego prawnie terminu. Dlatego aby osiągnąć pełną integrację rynku płatności, należy określić terminy migracji w przypadku poleceń zapłaty i poleceń przelewu. W związku z tym użytkownikom i dostawcom usług płatniczych należy dać wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do tych wymogów technicznych w celu dotrzymania terminów. Same terminy należy ustalić tak, aby zapewnić dostatecznie dużo czasu na wdrożenie. Okresy 36 miesięcy w przypadku poleceń przelewu i 48 miesięcy w przypadku poleceń zapłaty, licząc od daty wejścia w życia rozporządzenia, uznaje się za odpowiednie.

Migracja do SEPA będzie odczuwalna dla użytkowników, w tym obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w czasie dostosowywania obecnego systemu do wspólnej ogólnounijnej numeracji rachunków bankowych na podstawie IBAN i BIC. Nie należy lekceważyć szczególnej roli konsumentów w tym procesie. Bardzo ważne, aby sektor bankowy ułatwiał to przejście. Banki powinny mieć obowiązek prowadzenia specjalnych, szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa, obejmujących zwłaszcza objaśnienie konstrukcji numerów IBAN i BIC. Ponadto banki powinny zapewnić przejrzystą politykę informacyjną w relacjach z klientami. Przedsięwzięcia te uważa się za bardzo ważne dla sprawnej i prawidłowej realizacji prostych i bezpiecznych ogólnounijnych systemów płatności oraz dla akceptacji zmian przez obywateli europejskich.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Techniczna normalizacja stanowi podwaliny integracji sieci takich jak unijny rynek płatności. Począwszy od wyznaczonego terminu wszystkie odpowiednie transakcje powinny być obowiązkowo realizowane przy użyciu norm opracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne. W kontekście płatności byłyby to IBAN, BIC oraz służąca do przekazywania danych i dyspozycji płatniczych norma „ISO 20022 XML”. Stosowanie tych norm przez wszystkich dostawców usług płatniczych stanowi zatem warunek osiągnięcia pełnej interoperacyjności na całym terytorium Unii. W szczególności obowiązkowe stosowanie numerów IBAN i BIC należy w razie potrzeby propagować w państwach członkowskich za pomocą kompleksowych kampanii informacyjnych i innych działań wspierających, tak by umożliwić sprawne i łatwe przejście na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty, zwłaszcza w przypadku konsumentów.

(11) Techniczna normalizacja stanowi podwaliny integracji sieci takich jak unijny rynek płatności. Począwszy od wyznaczonego terminu wszystkie odpowiednie transakcje powinny być obowiązkowo realizowane przy użyciu norm opracowanych przez międzynarodowe lub europejskie organy normalizacyjne. W kontekście płatności byłyby to IBAN, BIC oraz służąca do przekazywania danych i dyspozycji płatniczych norma „ISO 20022 XML”. Stosowanie tych norm przez wszystkich dostawców usług płatniczych stanowi zatem warunek osiągnięcia pełnej interoperacyjności na całym terytorium Unii. W szczególności obowiązkowe stosowanie numerów IBAN i BIC należy propagować w państwach członkowskich za pomocą kompleksowych kampanii informacyjnych i innych działań wspierających, tak by terminowo i odpowiednio przygotować konsumentów do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty. W szczególności banki powinny ułatwiać to przejście, organizując specjalne i szeroko zakrojone kampanie informacyjne w celu zwiększenia wiedzy obywateli oraz prowadząc przejrzystą politykę informacyjną w relacjach z klientami. Odpowiednia i szeroka polityka informacyjna jest konieczna do uzyskania akceptacji, zwłaszcza w odniesieniu do daleko idących zmian dla konsumentów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Właściwe jest określenie terminów, z upływem których wszystkie transakcje polecenia przelewu i polecenia zapłaty powinny spełniać te wymogi techniczne, przy czym rynek powinien pozostać otwarty na dalszy rozwój i innowacje.

(12) Aby umożliwić wspólne przejście w celu zapewnienia przejrzystości i prostoty konsumentom, właściwe jest określenie jednego terminu migracji, z upływem którego wszystkie transakcje polecenia przelewu i polecenia zapłaty powinny spełniać te wymogi techniczne, przy czym rynek powinien pozostać otwarty na dalszy rozwój i innowacje

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby uwzględnić różnice między poleceniami przelewu i poleceniami zapłaty należy wyznaczyć dla tych kategorii instrumentów odrębne terminy migracji. Ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty nie osiągnęły jeszcze tego samego stopnia zaawansowania, ponieważ polecenie zapłaty jest bardziej złożonym instrumentem niż polecenie przelewu, w związku z czym przejście na ogólnounijne polecenie zapłaty wymaga zaangażowania znacznie większych zasobów niż przejście na ogólnounijne polecenie przelewu.

skreślony

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Dostawcy i użytkownicy usług płatniczych powinni mieć wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów technicznych, lecz ten okres adaptacyjny nie powinien niepotrzebnie opóźniać korzyści dla konsumentów ani być niekorzystny względem wysiłków podejmowanych przez proaktywne podmioty, które już przeszły na systemy płatności SEPA. W przypadku krajowych i transgranicznych transakcji płatniczych dostawcy usług płatniczych powinni zapewnić klientom detalicznym niezbędne usługi techniczne w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejścia na wymogi techniczne określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a. Komisja monitoruje opłaty za transakcje R pobierane w państwach członkowskich. Komisja dba, aby z biegiem czasu osiągnięta została jednolitość opłat za transakcje R i aby opłaty za transakcje R nie różniły się w poszczególnych państwach członkowskich w stopniu powodującym nierówność warunków konkurencji.

Uzasadnienie

Z biegiem czasu transakcje R powinny zostać wyrównane do rzeczywistych kosztów obsługi przez najbardziej ekonomicznego dostawcę usług płatniczych. W międzyczasie Komisja powinna monitorować, czy różnice w opłatach za transakcje R w poszczególnych państwach członkowskich nie zagrażają równości warunków konkurencji w przypadku transakcji transgranicznych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W niektórych państwach członkowskich stosowane są dotychczas pewne instrumenty płatnicze, które są poleceniami przelewu lub poleceniami zapłaty, ale posiadają również bardzo szczególne funkcje, często ze względów historycznych bądź prawnych. Wolumen transakcji przypadających na te produkty jest zazwyczaj bardzo niewielki, w związku z czym można by je zaklasyfikować jako produkty niszowe. Ustalenie okresu przejściowego dla tego rodzaju produktów niszowych, który byłby wystarczająco długi, by zminimalizować skutki migracji dla użytkowników usług płatniczych, powinno pomóc obu stronom rynku w skoncentrowaniu się w pierwszym rzędzie na migracji przeważającej części poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dzięki czemu większość potencjalnych korzyści płynących ze zintegrowanego unijnego rynku płatności urzeczywistniłaby się wcześniej.

(16) W niektórych państwach członkowskich stosowane są dotychczas pewne instrumenty płatnicze, które są poleceniami przelewu lub poleceniami zapłaty, ale posiadają również bardzo szczególne funkcje, często ze względów historycznych bądź prawnych. Ustalenie okresu przejściowego dla tego rodzaju produktów niszowych, który byłby wystarczająco długi, by zminimalizować skutki migracji dla użytkowników usług płatniczych, powinno pomóc obu stronom rynku w skoncentrowaniu się w pierwszym rzędzie na migracji przeważającej części poleceń przelewu i poleceń zapłaty, dzięki czemu większość potencjalnych korzyści płynących ze zintegrowanego unijnego rynku płatności urzeczywistniłaby się wcześniej.

Uzasadnienie

Jako produkty niszowe można określić większość, ale nie wszystkie z tych produktów. W niektórych państwach członkowskich istnieją specjalne instrumenty polecenia zapłaty, bardzo podobne do transakcji przy użyciu kart płatniczych, o dość znacznym wolumenie transakcji. W obu przypadkach potrzebny jest okres przejściowy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Kwestią o zasadniczym znaczeniu dla praktycznego funkcjonowania wewnętrznego rynku płatności jest, by płatnicy tacy jak przedsiębiorstwa lub organy publiczne mogli dokonywać poleceń przelewu na rachunki płatnicze odbiorców za pośrednictwem dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, którzy mają zdolność odbiorczą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(17) Kwestią o zasadniczym znaczeniu dla praktycznego funkcjonowania wewnętrznego rynku płatności jest, by płatnicy tacy jak konsumenci, przedsiębiorstwa lub organy publiczne mogli dokonywać poleceń przelewu na rachunki płatnicze odbiorców za pośrednictwem dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, którzy mają zdolność odbiorczą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby zapewnić możliwość dochodzenia praw w przypadku niewłaściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie i skuteczne pozasądowe procedury składania skarg i pozasądowe procedury dochodzenia praw regulujące rozstrzyganie sporów wynikających ze stosowania rozporządzenia.

(20) Aby zapewnić możliwość dochodzenia praw w przypadku niewłaściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie i skuteczne pozasądowe procedury składania skarg i pozasądowe procedury dochodzenia praw regulujące rozstrzyganie sporów pomiędzy użytkownikami usług płatniczych a ich dostawcami.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do aktualizacji wymogów technicznych dotyczących poleceń przelewu i poleceń zapłaty.

(22) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do aktualizacji wymogów technicznych dotyczących poleceń przelewu i poleceń zapłaty. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne i przejrzyste konsultacje, również z ekspertami. W procesie przygotowania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i adekwatne przekazywanie odnośnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Zachowanie spójności ze wspólnym stanowiskiem w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących stosowania procedury aktów delegowanych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Ponieważ dostawcy usług płatniczych z państw członkowskich spoza strefy euro będą musieli przeprowadzić dodatkowe prace przygotowawcze, powinni oni uzyskać możliwość przełożenia stosowania tych wymogów technicznych na późniejszy, określony termin.

(23) Ponieważ dostawcy usług płatniczych z państw członkowskich spoza strefy euro będą musieli przeprowadzić dodatkowe prace przygotowawcze, powinni oni uzyskać możliwość przełożenia stosowania tych wymogów technicznych na późniejszy, określony termin. Państwa członkowskie spoza strefy euro powinny jednak szybko spełnić wymogi techniczne w celu utworzenia prawdziwego europejskiego obszaru płatności, który wzmocni rynek wewnętrzny.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) transakcji płatniczych przetwarzanych i rozliczanych przez systemy obsługujące płatności o dużej wartości, w przypadku których zarówno pierwotny inicjator płatności, jak i jej końcowy odbiorca jest dostawcą usług płatniczych;

b) transakcji płatniczych przetwarzanych i rozliczanych przez systemy obsługujące płatności o dużej wartości;

Uzasadnienie

System SEPA dotyczy płatności standardowych i nie powinien być rozszerzany na transakcje (konsumenckie) objęte systemami obsługującymi płatności o dużej wartości.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Podstawowe wymogi techniczne dotyczące transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty

 

1. Dostawcy usług płatniczych realizują polecenia przelewu i polecenia zapłaty zgodnie z następującymi warunkami:

 

a) w celu identyfikacji rachunków płatniczych dostawcy usług płatniczych i użytkownicy usług płatniczych stosują numer IBAN niezależnie od tego, czy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej, są zlokalizowani w tym samym państwie członkowskim, czy też jeden z dostawców usług płatniczych jest zlokalizowany w innym państwie członkowskim;

 

b) przy przekazywaniu transakcji płatniczych do innego dostawcy usług płatniczych lub do innego systemu płatności dostawcy usług płatniczych stosują formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML lub normie po niej następującej;

 

c) jeżeli użytkownik usług płatniczych inicjuje lub otrzymuje pojedyncze transfery środków, które są przekazywane w ramach komunikacji międzyprocesowej lub łączone na potrzeby przekazu, stosuje się formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML lub normie po niej następującej;

 

d) dostawcy usług płatniczych, w terminie określonym w art. 5 dla określonej usługi płatniczej, na wniosek użytkownika usługi płatniczej przyjmują od niego inicjację transakcji w formacie określonym w lit. c);

 

e) dostawcy usług płatniczych, w terminie ...*, na wniosek użytkownika usługi płatniczej wysyłają lub udostępniają mu informacje na temat transakcji płatniczej w formacie określonym w lit. c).

 

2. Oprócz wymogów określonych w ust. 1 do transakcji poleceń zapłaty mają zastosowanie następujące wymogi:

 

a) jedynie raz przed pierwszą transakcją polecenia zapłaty płatnik udostępnia odbiorcy swój IBAN oraz, w stosownych przypadkach, BIC swojego dostawcy usług płatniczych.

 

b) wraz z pierwszą transakcją polecenia zapłaty, wraz z jednorazowymi transakcjami polecenia zapłaty oraz przy każdej kolejnej transakcji polecenia zapłaty odbiorca przekazuje swojemu dostawcy usług płatniczych informacje dotyczące upoważnienia, a dostawca usług płatniczych odbiorcy przekazuje dostawcy usług płatniczych płatnika te dotyczące upoważnienia informacje przy każdej transakcji polecenia zapłaty;

 

c) płatnik może:

 

(i) udzielić swojemu dostawcy usług płatniczych polecenia ograniczenia inkasa z tytułu poleceń zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstości lub obu takich określonych pułapów; lub

 

(ii) udzielić swojemu dostawcy usług płatniczych polecenia zablokowania wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatnika lub zablokowania wszelkich poleceń zapłaty przedkładanych przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę oraz dopuszczenia realizacji poleceń zapłaty przedkładanych wyłącznie przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę;

 

d) wykluczenie prawa do zwrotu jest możliwe jedynie, gdy w upoważnieniu do płatności określono:

 

(i) dokładną kwotę transakcji płatniczej i jej ewentualną częstość; oraz

 

(ii) wyraźną zgodę płatnika dotyczącą wykluczenia prawa do zwrotu;

 

e) jeżeli prawo do zwrotu zostało wykluczone, bez uszczerbku dla lit. d), dostawca usług płatniczych płatnika weryfikuje każdą transakcję polecenia zapłaty i kontroluje – przed obciążeniem rachunku płatnika, na podstawie informacji dotyczących upoważnienia – czy kwota przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie uzgodnionej w upoważnieniu;

 

f) zgoda jest udzielana zarówno odbiorcy, jak i dostawcy usług płatniczych płatnika (bezpośrednio lub za pośrednictwem odbiorcy), a upoważnienia, wraz z późniejszymi zmianami i/lub ich cofnięciem, są przechowywane przez odbiorcę lub przez stronę trzecią w imieniu odbiorcy, procedura udzielania takiej zgody na polecenie zapłaty jest uzgadniana między płatnikiem a dostawcą usług płatniczych płatnika.

 

3. Oprócz wymogów określonych w ust. 1, w odniesieniu do transakcji polecenia przelewu – odbiorca akceptujący polecenia przelewu udostępnia swoim płatnikom swój IBAN oraz BIC swojego dostawcy usług płatniczych przy każdym żądaniu dokonania polecenia przelewu..

 

4. Oprócz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu do transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty zastosowanie mają dodatkowe wymogi techniczne określone w załączniku. Zgodnie z art. 12 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych mających na celu zmianę załącznika, aby uwzględnić postęp techniczny i rozwój rynku.

 

Jeżeli – w razie bezpośredniego zagrożenia dla stabilności i właściwego funkcjonowania systemów płatności – wymagać tego będzie szczególnie pilny charakter sprawy, procedura, o której mowa w art. 15, ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

 

* Dz.U. – wpisać datę: 48 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymogi dotyczące transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty

Terminy migracji dotyczące transakcji poleceń przelewu i poleceń zapłaty

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Najpóźniej w terminie [wpisać konkretną datę – 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] polecenia przelewu są realizowane zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w pkt 1 i 2 załącznika.

1. Najpóźniej w terminie [wpisać konkretną datę – 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] transakcje poleceń przelewu i poleceń zapłaty są realizowane zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w art. 4a i w załączniku.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Najpóźniej w terminie [wpisać konkretną datę – 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] polecenia zapłaty są realizowane zgodnie z przepisami art. 6 oraz wymogami technicznymi określonymi w pkt 1 i 3 załącznika.

skreślony

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą określić terminy wcześniejsze od terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.

3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą określić wcześniejszy termin migracji dla poleceń przelewu albo poleceń zapłaty lub też dla obu tych transakcji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jeżeli płatnik przed terminem określonym w ust. 1 lub wynikającym z ust. 3 zezwolił na polecenia przelewu, zgodnie z przepisami krajowymi, wówczas dostawca usług płatniczych automatycznie przechodzi na polecenia przelewu SEPA, nie pobierając żadnych opłat.

Uzasadnienie

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Jeżeli płatnik przed terminem określonym w ust. 2 lub wynikającym z ust. 3 upoważnił odbiorcę do przyjmowania powtarzalnych poleceń zapłaty, zgodnie z przepisami krajowymi, wówczas dostawca usług płatniczych automatycznie przechodzi na polecenia zapłaty SEPA, nie pobierając żadnych opłat.

Uzasadnienie

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) Jeżeli konsumenci są obciążani jakimikolwiek opłatami związanymi z transakcjami R, opłaty te nie przekraczają kosztów, za które konsument jest bezpośrednio odpowiedzialny. Dlatego płatnik nie jest obciążany za transakcje R wynikające z niewystarczających środków na rachunku płatnika do chwili, gdy należna jest płatność z tytułu polecenia zapłaty;

Uzasadnienie

Płatnik powinien być odpowiedzialny za wielostronne opłaty interchange jedynie w przypadku transakcji R zainicjowanych z powodu braku wystarczających środków na jego rachunku w chwili, gdy należna jest płatność z tytułu polecenia zapłaty. Jest bardzo mało prawdopodobne, by jakiekolwiek inne transakcje R były inicjowane przez płatnika. Inne strony nie powinny mieć możliwości przenoszenia na płatnika opłat za transakcje R niezainicjowane przez płatnika.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Zwolnienie z wymogów

 

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim właściwym organom na zwolnienie transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty, których łączny udział w rynku, zgodnie z oficjalnymi statystykami płatniczymi publikowanymi corocznie przez Europejski Bank Centralny, nie przekracza 10 % całkowitej liczby transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w danym państwie członkowskim, przez okres do [wpisać konkretną datę – 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] ze wszystkich lub niektórych wymogów określonych w art. 5 ust. 1, 2 i 3.

 

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim właściwym organom na zwolnienie transakcji płatniczych inicjowanych przy pomocy karty płatniczej w punkcie sprzedaży, które skutkują poleceniem zapłaty z rachunku płatniczego identyfikowanego przez BBAN lub IBAN, przez okres do [wpisać konkretną datę – 60 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] ze wszystkich lub niektórych wymogów określonych w art. 5 ust. 1, 2 i 3.

 

3. Jeżeli państwo członkowskie zezwala swoim właściwym organom na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powiadamia ono odpowiednio Komisję w terminie [wpisać konkretną datę – 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o wszelkich późniejszych zmianach.

 

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Wymogi w zakresie informacji

 

1. Dla zagwarantowania, że standaryzacja transakcji oraz obowiązkowe stosowanie IBAN i BIC zostaną zaakceptowane przez obywateli Unii, państwa członkowskie i banki prowadzą specjalne, szerokie kampanie informacyjne, aby zwiększyć wiedzę obywateli i odpowiednio wyjaśnić korzyści płynące z systemu oraz konsekwencje dla transakcji krajowych i międzynarodowych.

 

2. Państwa członkowskie wymagają, aby banki ułatwiały przejście swoim klientom, w szczególności w odniesieniu do obowiązkowego stosowania IBAN i BIC, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną.

 

3. Banki dostarczają konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat opłat związanych z transakcjami R z myślą o przejrzystości i ochronie konsumentów.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają jako właściwe organy odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania niniejszego rozporządzenia albo organy publiczne, albo podmioty uznane przez prawo krajowe lub przez organy publiczne wyraźnie upoważnione w tym celu przez prawo krajowe, w tym krajowe banki centralne. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć istniejące już organy do działania w charakterze właściwych organów.

1. Państwa członkowskie wyznaczają jako właściwe organy odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania niniejszego rozporządzenia albo organy publiczne, albo podmioty uznane przez prawo krajowe lub przez organy publiczne wyraźnie upoważnione w tym celu przez prawo krajowe, w tym krajowe banki centralne. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć istniejące już organy do działania w charakterze właściwych organów. Właściwe organy są niezależnymi podmiotami działającymi w imieniu wszystkich podmiotów zainteresowanych, w tym użytkowników końcowych, w celu zapewnienia równych szans wszystkim dostawcom poleceń zapłaty i poleceń przelewu, w tym nowym dostawcom.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W celu zagwarantowania, że wymogi techniczne określone w niniejszym rozporządzeniu zostaną zaakceptowane przez unijnych obywateli i przedsiębiorstwa, organy te publiczne prowadzą kampanie informacyjne, aby zwiększyć wiedzę obywateli.

Uzasadnienie

Organy publiczne mają ważną rolę do odegrania w zakresie informowania obywateli, gdyż odpowiadają za 50% wszystkich poleceń przelewu w wielu państwach członkowskich.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony. Jeśli wymaga tego szczególnie pilny charakter sprawy, zastosowanie ma art. 15.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4a ust. 4 i art. 5 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

W celu dostosowania do art. 4a (nowego).

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 5 ust. 4 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 4a ust. 4 i art. 5 ust. 4 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

Uzasadnienie

W celu dostosowania do art. 4a (nowego).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Parlament Europejski i Rada mogą, w terminie sześciu tygodni licząc od daty zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego. W takim przypadku akt ten przestaje być stosowany. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

2. Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego przyjętego na podstawie niniejszego artykułu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 1. W takim przypadku Komisja bezzwłocznie uchyla akt w następstwie zgłoszenia decyzji o sprzeciwie przez Parlament Europejski lub Radę. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Uzasadnienie

Zachowanie spójności ze wspólnym stanowiskiem w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących stosowania procedury aktów delegowanych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ciągu [wpisać konkretną datę – 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim wnioskiem ustawodawczym.

W ciągu ...* Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim wnioskiem ustawodawczym.

 

* Dz.U. – wpisać datę: 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Proponowany termin w przypadku poleceń zapłaty wynosi 4 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (art. 5 ust. 2); sprawozdanie z jego stosowania zostanie przedstawione rok później.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 17 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. W okresie migracji aż do daty określonej w art. 5 dostawca usług płatniczych zapewnia swoim klientom detalicznym usługi techniczne niezbędne w przypadku krajowych transakcji płatniczych, umożliwiając im techniczne i bezpieczne przejście z BBAN na odpowiedni IBAN przez danego dostawcę usług płatniczych.

Uzasadnienie

Dostawcy usług płatniczych powinni udzielać niezbędnego wsparcia technicznego w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejścia konsumentów na IBAN i BIC.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, spełniają określone w art. 4 i w pkt 1 i 2 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń przelewu denominowanych w euro oraz określone w art. 4 i pkt 1 i 3 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń zapłaty denominowanych w euro w terminie [wpisać konkretny miesiąc – 4 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Jeżeli jednak euro zostanie wprowadzone jako waluta w takim państwie członkowskim przed upływem [wpisać konkretną datę – 3 lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w tym państwie członkowskim spełniają te wymogi w terminie jednego roku od daty wejścia tego państwa członkowskiego do strefy euro.

2. Dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, spełniają określone w art. 4 i w pkt 1 i 2 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń przelewu denominowanych w euro oraz określone w art. 4 i pkt 1 i 3 załącznika wymogi dotyczące transakcji poleceń zapłaty denominowanych w euro w terminie [wpisać konkretną datę – 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Jeżeli jednak euro zostanie wprowadzone jako waluta w takim państwie członkowskim, dostawcy usług płatniczych zlokalizowani w tym państwie członkowskim spełniają przepisy art. 4 w takim samym terminie jak państwo członkowskie już należące do strefy euro.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Poniższe wymogi techniczne mają zastosowanie zarówno do poleceń przelewu, jak i do poleceń zapłaty:

(1) Poniższe wymogi techniczne – uzupełniające podstawowe wymogi techniczne określone w art. 4a – mają zastosowanie zarówno do poleceń przelewu, jak i do poleceń zapłaty:

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) W celu identyfikacji rachunków płatniczych dostawcy usług płatniczych i użytkownicy usług płatniczych stosują numer IBAN niezależnie od tego, czy zarówno dostawca usług płatniczych płatnika, jak i dostawca usług płatniczych odbiorcy, bądź też jedyny dostawca usług płatniczych w transakcji płatniczej, są zlokalizowani w tym samym państwie członkowskim, czy też jeden z dostawców usług płatniczych jest zlokalizowany w innym państwie członkowskim.

skreślona

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Przy przekazywaniu transakcji płatniczych do innego dostawcy usług płatniczych lub do innego systemu płatności dostawcy usług płatniczych stosują formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML.

skreślona

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Jeżeli użytkownik usług płatniczych inicjuje lub otrzymuje pojedyncze transfery środków, które są łączone na potrzeby przekazu, stosuje się formaty komunikatów oparte na normie ISO 20022 XML.

skreślona

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Odbiorca akceptujący polecenia przelewu udostępnia swoim płatnikom swój IBAN oraz BIC swojego dostawcy usług płatniczych przy każdym żądaniu dokonania polecenia przelewu.

skreślona

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) nazwisko lub nazwę płatnika i/lub IBAN rachunku płatnika;

(i) nazwisko lub nazwę płatnika;

Uzasadnienie

W niektórych krajach europejskich numer rachunku bankowego uznawany jest za szczególnie sensytywne dane osobowe i jego podawanie osobom trzecim podlega ograniczeniom. Z uwagi na ryzyko oszustw IBAN rachunku płatnika nigdy nie powinien być podawany odbiorcy automatycznie i bez zgody płatnika.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Jedynie raz przed pierwszą transakcją polecenia zapłaty płatnik udostępnia odbiorcy swój IBAN oraz, w stosownych przypadkach, BIC swojego dostawcy usług płatniczych.

skreślona

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Wraz z pierwszą transakcją polecenia zapłaty, wraz z jednorazowymi transakcjami polecenia zapłaty oraz przy każdej kolejnej transakcji polecenia zapłaty odbiorca przekazuje swojemu dostawcy usług płatniczych informacje dotyczące upoważnienia. Dostawca usług płatniczych odbiorcy przekazuje dostawcy usług płatniczych płatnika te dotyczące upoważnienia informacje przy każdej transakcji polecenia zapłaty.

skreślona

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Płatnik może udzielić swojemu dostawcy usług płatniczych polecenia ograniczenia inkasa z tytułu poleceń zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstości lub obu takich określonych pułapów.

skreślona

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) Jeżeli umowa między płatnikiem a odbiorcą wyklucza prawo do zwrotu, na żądanie płatnika dostawca usług płatniczych płatnika kontroluje przed obciążeniem rachunku płatnika każdą transakcję polecenia zapłaty – na podstawie dotyczących upoważnienia informacji – pod kątem tego, czy kwota przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie uzgodnionej w upoważnieniu.

skreślona

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) Płatnik może udzielić swojemu dostawcy usług płatniczych polecenia zablokowania wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatnika lub zablokowania wszelkich poleceń zapłaty przedkładanych przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę lub dopuszczenia realizacji poleceń zapłaty przedkładanych wyłącznie przez określonego odbiorcę lub większą ich liczbę.

skreślona

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – punkt 3 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) Zgoda jest udzielana zarówno odbiorcy, jak i dostawcy usług płatniczych płatnika (bezpośrednio lub za pośrednictwem odbiorcy), a upoważnienia, wraz z późniejszymi zmianami i/lub ich cofnięciem, są przechowywane przez odbiorcę lub przez stronę trzecią w imieniu odbiorcy.

skreślona

PROCEDURA

Tytuł

Wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 924/2009

Odsyłacze

COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

18.1.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

18.1.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Evelyne Gebhardt

10.2.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.5.2011

 

 

 

Data przyjęcia

15.6.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt


PROCEDURA

Tytuł

Wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 924/2009

Odsyłacze

COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)

Data przedstawienia w PE

16.12.2010

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

18.1.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

18.1.2011

JURI

18.1.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

28.2.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sari Essayah

21.9.2010

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2011

20.4.2011

15.6.2011

 

Data przyjęcia

11.7.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

3

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Sari Essayah, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Jens Geier, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Gianluca Susta, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pablo Zalba Bidegain

Data złożenia

26.7.2011

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2012Informacja prawna