Procedură : 2010/0373(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0292/2011

Texte depuse :

A7-0292/2011

Dezbateri :

PV 13/02/2012 - 17
CRE 13/02/2012 - 17

Voturi :

PV 14/02/2012 - 7.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     ***I
PDF 501kWORD 873k
6 septembrie 2011
PE 462.701v02-00 A7-0292/2011

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Sari Essayah

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru pia internă Şi proteia consumatorilor
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0775),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0434/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

–    având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 mai 2011(2),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0292/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Crearea unei piețe integrate a plăților electronice în euro, practic fără a se face distincția între plățile naționale și cele transfrontaliere, este necesară pentru buna funcționare a pieței interne. În acest scop, Zona unică de plăți în euro (denumită în continuare „SEPA”) vizează dezvoltarea de instrumente de plată comune la nivelul Uniunii Europene, care urmează să înlocuiască instrumentele naționale de plată actuale. Ca rezultat al introducerii de standarde, reguli și practici de plată comune și deschise și prin intermediul procesării integrate a plăților, SEPA urmează să ofere persoanelor fizice și juridice din Uniunea Europeană servicii de plată în euro sigure, la prețuri avantajoase, fiabile și ușor de utilizat. Realizarea SEPA va crea condiții favorabile pentru intensificarea concurenței în domeniul serviciilor de plată, pentru o dezvoltare nestăvilită și pentru o implementare rapidă la nivelul UE a inovațiilor în materie de plăți. Prin urmare, este de așteptat ca îmbunătățirea economiilor de scară, creșterea eficienței operaționale și consolidarea concurenței să determine avansarea serviciilor de plată electronică în euro către cele mai bune produse și să creeze o presiune optimă pentru scăderea prețurilor. Efectele acesteia ar trebui să fie semnificative în special în statele membre unde, prin comparație, plățile sunt relativ costisitoare.- Tranziția către SEPA nu ar trebui să fie însoțită de o creștere generală a prețurilor pentru utilizatorii serviciilor de plată în general și pentru consumatori în special.

(1) Crearea unei piețe integrate a plăților electronice în euro, fără a se face distincția între plățile naționale și cele transfrontaliere, este necesară pentru buna funcționare a pieței interne. În acest scop, zona unică de plăți în euro (denumită în continuare „SEPA”) vizează dezvoltarea de servicii de plată comune la nivelul Uniunii Europene, care urmează să înlocuiască serviciile naționale de plată actuale. Ca rezultat al introducerii de standarde, reguli și practici de plată comune și deschise și prin intermediul procesării integrate a plăților, SEPA urmează să ofere persoanelor fizice și juridice din Uniunea Europeană servicii de plată în euro sigure, la prețuri avantajoase, fiabile și ușor de utilizat. SEPA ar trebui realizată astfel încât să faciliteze accesul nou veniților pe piață și dezvoltarea de noi produse și să creeze condiții favorabile pentru intensificarea concurenței în domeniul serviciilor de plată, pentru o dezvoltare nestăvilită și pentru o implementare rapidă la nivelul UE a inovațiilor în materie de plăți. Prin urmare, îmbunătățirea economiilor de scară, creșterea eficienței operaționale și consolidarea concurenței ar trebui să determine o presiune pentru scăderea prețurilor serviciilor de plată electronică în euro pe baza celor mai bune produse. Efectele acesteia ar trebui să fie semnificative în special în statele membre unde, în comparație cu alte state membre, plățile sunt relativ costisitoare. Tranziția către SEPA nu ar trebui să fie însoțită de o creștere generală a prețurilor pentru utilizatorii serviciilor de plată în general și pentru consumatori în special. În schimb, în cazul în care utilizatorul serviciului de plată este un consumator, ar trebui încurajat principiul potrivit căruia nu se percep comisioane suplimentare. Comisia este invitată să continue să monitorizeze evoluția prețurilor în sectorul plăților și să prezinte o analiză anuală în acest sens.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/200119 prevede la rândul său o serie de măsuri de facilitare a realizării SEPA, precum extinderea principiului taxelor egale la operațiunile transfrontaliere de debitare directă.

(4) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 prevede la rândul său o serie de măsuri de facilitare a realizării SEPA, precum extinderea principiului taxelor egale la operațiunile transfrontaliere de debitare directă și accesibilitatea în cazul operațiunilor de debitare directă.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În plus, eforturile de autoreglementare ale sectorului bancar european prin inițiativa SEPA nu s-au dovedit suficiente pentru a impulsiona migrarea concertată către scheme de transfer de credit și debit direct la nivelul întregii Uniuni, atât pe componenta ofertei, cât și pe cea a cererii. Mai mult, acest proces de autoreglementare nu a fost supus unor mecanisme corespunzătoare de guvernanță, fapt care poate explica parțial adoptarea lentă la nivelul componentei cererii. Numai o migrare rapidă și complexă către transferul de credit și debitul direct la nivelul întregii Uniuni este de natură să genereze toate beneficiile unei piețe integrate de plăți, pentru a se putea elimina costurile ridicate generate de operarea simultană a produselor tradiționale și a SEPA.

(5) În plus, eforturile de autoreglementare ale sectorului bancar european prin inițiativa SEPA nu s-au dovedit suficiente pentru a impulsiona migrarea concertată către scheme de transfer de credit și debit direct la nivelul întregii Uniuni, atât pe componenta ofertei, cât și pe cea a cererii. Interesele consumatorilor și ale altor utilizatori nu au fost luate în considerare în mod suficient și nici transparent. Mai mult, acest proces de autoreglementare nu a fost supus unor mecanisme corespunzătoare de guvernanță, fapt care poate explica parțial adoptarea lentă la nivelul componentei cererii. Deși recenta înființare a Consiliului SEPA reprezintă o îmbunătățire semnificativă pentru guvernanța proiectului SEPA, în mod fundamental și formal guvernanța rămâne încă sub autoritatea Consiliului European al Plăților (EPC). Comisia este, prin urmare, invitată să prezinte, înainte de sfârșitul anului 2012, o propunere de îmbunătățire a guvernanței SEPA. Este extrem de important ca, până la instituirea acestor noi norme în materie de guvernanță, componența EPC să devină mai echilibrată, astfel încât vocea tuturor părților interesate să se facă auzită și să existe un rol mai mare al Consiliului SEPA care să permită o interacțiune mai bună între aceste două organisme.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, trebuie stabilite reguli care să acopere executarea tuturor operațiunilor de transfer de credit și debit direct în euro pe teritoriul Uniunii. În această etapă nu este însă indicat să se acopere și operațiunile de plată prin card, deoarece standardele comune pentru plata prin card în Uniunea Europeană sunt încă în curs de elaborare. Remiterea de bani, plățile procesate intern, tranzacțiile de plată cu valori mari între prestatorii de servicii de plată și plățile de pe telefonul mobil nu trebuie să fie guvernate de respectivele reguli, deoarece aceste servicii de plată nu sunt comparabile cu transferul de credit și nici cu debitul direct.

(6) Prin urmare, ar trebui stabilite reguli care să acopere executarea tuturor operațiunilor de transfer de credit și debit direct în euro pe teritoriul Uniunii, inclusiv a operațiunilor inițiate printr-un card de plată la punctul de vânzare care conduc la o debitare directă a unui cont de plată identificat prin numărul de bază al contului bancar (BBAN) sau prin numărul internațional al contului bancar (IBAN) în euro pe teritoriul Uniunii. În această etapă nu este însă indicat să se acopere și operațiunile de plată prin card, deoarece standardele comune pentru plata prin card în Uniunea Europeană sunt încă în curs de elaborare. Remiterea de bani, plățile procesate intern, tranzacțiile de plată cu valori mari între prestatorii de servicii de plată și plățile de pe telefonul mobil nu trebuie să fie guvernate de respectivele reguli, deoarece aceste servicii de plată nu sunt comparabile cu transferul de credit și nici cu debitul direct. În plus, normele nu ar trebui să se refere și la operațiunile de plată în cazul cărora clienții au solicitat expres procesarea prin sisteme de plăți de mare valoare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Actualmente există mai multe instrumente de plată, majoritatea fiind destinate plăților prin internet, care utilizează numărul internațional al contului bancar (IBAN) și codul de identificare a băncii (BIC) și se bazează pe transfer de credit sau pe debit direct, dar au și caracteristici suplimentare. Se are în vederea extinderea acestor scheme dincolo de actualele frontiere naționale și îndeplinirea de către acestea a nevoii consumatorilor de a beneficia de instrumente de plată inovatoare, sigure și ieftine. Pentru a nu exclude aceste scheme de pe piață, regulamentul privind termenele limită pentru transferul de credit și debitul direct trebuie să se aplice numai transferului de credit sau debitului direct aflat la baza tranzacției.

(7) Actualmente există mai multe servicii de plată, majoritatea fiind destinate plăților prin internet, care utilizează IBAN și codul de identificare a băncii (BIC) și se bazează pe transfer de credit sau pe debit direct, dar au și caracteristici suplimentare. Se are în vederea extinderea acestor servicii dincolo de actualele frontiere naționale și îndeplinirea de către acestea a nevoii consumatorilor de a beneficia de servicii de plată inovatoare, sigure și ieftine. Pentru a nu exclude aceste servicii de pe piață, regulamentul privind termenele limită pentru transferul de credit și debitul direct ar trebui să se aplice numai transferului de credit sau debitului direct aflat la baza tranzacțiilor respective.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7a) Pentru ca plățile să devină mai simple pentru toți clienții, utilizarea BIC ar trebui limitată la cazurile în care aceasta este cu adevărat necesară. Prin urmare, prestatorii de servicii de plată ar trebui să faciliteze dezvoltarea unei baze de date centralizate și funcțională care să genereze un BIC unic corespunzător unui anumit IBAN și să soluționeze acele cazuri în care, de exemplu, ierarhia de bază BBAN care intră în conflict conduce la o situație în care unui anumit IBAN îi este atribuit mai mult de un cod BIC sau în care este neclar ce cod BIC trebuie atribuit unui anumit IBAN.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Pentru ca o operațiune de transfer de credit să fie efectuată, contul plătitorului ar trebui să fie accesibil. Prin urmare, pentru a încuraja adoptarea acestor instrumente de plată, trebuie stabilită, la nivelul UE, obligația de accesibilitate. Pentru îmbunătățirea transparenței, este oportun să se consolideze această obligație și obligația de accesibilitate pentru debitul direct, deja stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 924/2009, într-un act unic.

(8) Pentru ca o operațiune de transfer de credit să fie efectuată, contul plătitorului trebuie să fie accesibil. Prin urmare, pentru a încuraja adoptarea acestui serviciu de plată, ar trebui stabilită, la nivelul UE, obligația de accesibilitate. Pentru îmbunătățirea transparenței, este oportun să se consolideze această obligație și obligația de accesibilitate pentru debitul direct, deja stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 924/2009, într-un act unic.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Interoperabilitatea tehnică este o condiție prealabilă a concurenței. Pentru a crea o piață integrată a sistemelor de plată electronică în euro, este esențial ca procesarea operațiunilor de transfer de credit și de debit direct să nu fie împiedicată de obstacole tehnice și să fie efectuată în temeiul unei scheme ale cărei reguli de bază să fie acceptate de majoritatea prestatorilor de servicii de plată din majoritatea statelor membre și să fie aceleași pentru operațiunile de transfer de credit și de debit direct naționale și pentru cele transfrontaliere. Dacă se elaborează mai mult de o asemenea schemă sau dacă pentru procesarea acestor plăți există mai mult de un sistem de plată, aceste scheme sau sisteme trebuie să fie interoperabile, pentru ca toți utilizatorii și prestatorii de servicii de plată să se poată bucura de buna derulare a plăților în euro din UE.

(9) Interoperabilitatea tehnică este o condiție prealabilă a concurenței. Pentru a crea o piață integrată a sistemelor de plată electronică în euro, este esențial ca procesarea operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă să nu fie împiedicată de obstacole tehnice și să fie efectuată în temeiul unei scheme ale cărei reguli de bază să fie acceptate de majoritatea prestatorilor de servicii de plată din majoritatea statelor membre și să fie aceleași pentru operațiunile de transfer de credit și de debitări directe naționale și pentru cele transfrontaliere. Dacă pentru procesarea acestor plăți există mai mult de un sistem de plată, aceste sisteme ar trebui să fie interoperabile, pentru ca toți utilizatorii și prestatorii de servicii de plată să se poată bucura de buna derulare a plăților în euro din UE. Având în vedere caracteristicile specifice ale pieței întreprinderii, deși schemele de transfer de credit și de debitare directă între întreprinderi trebuie să respecte toate celelalte dispoziții ale prezentului regulament, inclusiv aplicarea de norme identice pentru operațiunile internaționale și pentru cele naționale, cerința ca participanții la schemă reprezinte majoritatea prestatorilor de servicii de plată din majoritatea statelor membre nu se aplică decât în măsura în care este necesar ca prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de transfer de credit sau de debitare directă între întreprinderi să reprezinte majoritatea prestatorilor de servicii de plată care oferă astfel de servicii din majoritatea statelor membre.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Este esențial să se determine cerințele tehnice care să definească fără echivoc condițiile pe care trebuie să le respecte schemele de plată la nivelul întregii Uniuni, care urmează a fi elaborate în cadrul unor demersuri corespunzătoare în materie de guvernanță, pentru a putea asigura interoperabilitatea. Aceste cerințe tehnice nu trebuie să restricționeze flexibilitatea și inovarea, ci trebuie să fie deschise și neutre față de noi evoluții și îmbunătățiri ale pieței de plăți. Ele trebuie concepute ținând cont de caracteristicile transferului de credit și debitului direct, în special în ceea ce privește elementele de date conținute în mesajul aferent plății. Cerințele trebuie să conțină, de asemenea, în special în cazul debitului direct, măsuri pentru consolidarea încrederii utilizatorilor serviciilor de plată în folosirea acestor instrumente.

(10) Este esențial să se determine cerințele tehnice care să definească fără echivoc condițiile pe care trebuie să le respecte schemele de plată la nivelul întregii Uniuni, care urmează a fi elaborate în cadrul unor demersuri corespunzătoare în materie de guvernanță, pentru a putea asigura interoperabilitatea. Aceste cerințe tehnice nu trebuie să restricționeze flexibilitatea și inovarea, ci trebuie să fie deschise și neutre față de noi evoluții și îmbunătățiri ale pieței de plăți. Ele trebuie concepute ținând cont de caracteristicile transferului de credit și debitului direct, în special în ceea ce privește elementele de date conținute în mesajul aferent plății. Cerințele trebuie să conțină, de asemenea, în special în cazul debitului direct, măsuri pentru consolidarea încrederii utilizatorilor serviciilor de plată în folosirea acestor instrumente. Plătitorii ar trebui să aibă posibilitatea de a cere prestatorului lor de servicii de plată să desfășoare verificări obligatorii asupra frecvenței sau cuantumului operațiunilor de debitare directă și să întocmească liste „pozitive” sau „negative” ale beneficiarilor. Alte drepturi relevante ale utilizatorilor sunt deja stabilite în Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne1 și ar trebui respectate pe deplin.

 

_______________

 

1 JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Standardizarea tehnică este o piatră de hotar pentru integrarea rețelelor precum piața plăților din UE. Utilizarea standardelor elaborate de organisme de standardizare europene sau internaționale trebuie să fie obligatorie pentru toate tranzacțiile relevante, începând cu o dată stabilită. În contextul plăților, acestea sunt IBAN-ul, BIC-ul și standardul ISO 20022 XML pentru mesajele din domeniul serviciilor financiare. Prin urmare, utilizarea obligatorie a acestor standarde de către toți prestatorii de servicii de plată reprezintă o condiție a interoperabilității complete în UE. Trebuie promovată în special utilizarea obligatorie, acolo unde este cazul, a IBAN și BIC printr-un proces amplu de comunicare și prin măsuri de facilitare în statele membre prin care să se permită o tranziție lină și facilă către transferurile de credit și debitele directe paneuropene, în special pentru consumatori.

(11) Standardizarea tehnică este o piatră de hotar pentru integrarea rețelelor precum piața plăților din UE. Utilizarea standardelor elaborate de organisme de standardizare europene sau internaționale trebuie să fie obligatorie pentru toate tranzacțiile relevante, începând cu o dată stabilită. În contextul plăților, acestea sunt IBAN-ul, BIC-ul și standardul ISO 20022 XML pentru mesajele din domeniul serviciilor financiare . Prin urmare, utilizarea obligatorie a acestor standarde de către toți prestatorii de servicii de plată reprezintă o condiție a interoperabilității complete în UE. Ar trebui promovată în special utilizarea obligatorie, acolo unde este cazul, a IBAN și BIC printr-un proces amplu de comunicare și prin măsuri de facilitare în statele membre prin care să se permită o tranziție lină și facilă către transferurile de credit și debitele directe la nivelul întregii Uniuni, în special pentru consumatori. Campania de informare a utilizatorilor ar trebui să înceapă imediat, iar prestatorii de servicii nu ar trebui să aștepte scurgerea termenelor-limită. Migrarea la SEPA reprezintă o schimbare majoră pentru cetățenii europeni, care trebuie să fie pregătiți corespunzător în acest sens. Statele membre, autoritățile competente și băncile ar trebui să pună la dispoziție informațiile și sprijinul tehnic necesar. Acestea ar trebui să aducă o contribuție decisivă desfășurând acțiunile care se impun, astfel încât migrarea la SEPA să se efectueze în mod armonios și în beneficiul cetățenilor Uniunii.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Migrarea la SEPA și introducerea standardelor și a normelor comune pentru plăți ar trebui să respecte legislația națională privind protecția datelor personale sensibile în statele membre și să protejeze interesele cetățenilor Uniunii.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este oportun să se stabilească termenele până la care toate operațiunile de transfer de credit și de debit direct trebuie să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând totodată piața deschisă evoluției și inovării.

(12) Pentru a permite desfășurarea unui proces de tranziție concertat, care să fie clar și simplu pentru consumatori, este oportun să se stabilească un singur termen-limită pentru migrare, până la care toate operațiunile de transfer de credit și de debit direct să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând totodată piața deschisă evoluției și inovării.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Trebuie stabilite date separate pentru migrare, ca să se țină cont de diferențele dintre transferul de credit și debitul direct. Transferul de credit și debitul direct nu au același nivel de maturitate în întreaga Uniune, deoarece un debit direct este un instrument mai complex decât transferul de credit și, prin urmare, migrarea către debitul direct la nivelul UE necesită mult mai multe resurse decât migrarea la transferul de credit la nivelul UE.

(13) Deși nivelul de dezvoltare a serviciilor de debitare directă și de transfer de credit diferă de la un stat membru la altul, un termen-limită comun la finalul unei perioade adecvate de punere în aplicare, care să permită implementarea tuturor proceselor necesare ar contribui la o migrare la SEPA coordonată, coerentă și integrată și ar împiedica existența unei SEPA cu două viteze, care ar cauza și mai multă confuzie în rândul consumatorilor.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Utilizatorilor și prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a se adapta la cerințele tehnice, însă perioada de adaptare nu ar trebui să amâne în mod nejustificat beneficiile pentru consumatori sau să penalizeze eforturile operatorilor proactivi care au adoptat deja SEPA. În ceea ce privește operațiunile de plată naționale și internaționale, prestatorii de servicii de plată ar trebui să pună la dispoziția clienților cu amănuntul serviciile tehnice necesare prin care să asigure o tranziție armonioasă și în condiții de siguranță către cerințele tehnice stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Comisia ar trebui să monitorizeze comisioanele aplicabile în statele membre operațiunilor R. Comisia ar trebui să se asigure că, în statele membre, comisioanele aplicabile operațiunilor R converg în timp spre același nivel și nu variază de la un stat membru la altul într-o asemenea măsură încât să nu mai poată fi asigurate condiții echitabile de concurență.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În unele state membre, există anumite instrumente de plată tradiționale care sunt de fapt operațiuni de transfer de credit sau de debit direct, dar care au particularități foarte restrânse, datorate adesea unor motive de ordin istoric sau juridic. Volumul operațiunilor derulate prin aceste produse este în general neînsemnat și, prin urmare, ele pot fi clasificate drept produse de nișă. O perioadă de tranziție pentru aceste produse de nișă, suficient de lungă pentru a minimaliza impactul migrării asupra utilizatorilor serviciilor de plată, va ajuta ambele componente ale pieței să se axeze mai întâi pe migrarea majorității operațiunilor de transfer de credit și debit direct, permițând astfel concretizarea mai rapidă a rezultatelor unei piețe integrate a plăților în UE.

(16) În unele state membre, există anumite servicii de plată tradiționale care sunt de fapt operațiuni de transfer de credit sau de debitare directă, dar care au particularități foarte restrânse, datorate adesea unor motive de ordin istoric sau juridic. Volumul operațiunilor derulate prin aceste produse este în general neînsemnat și, prin urmare, ele pot fi clasificate drept produse de nișă. O perioadă de tranziție pentru aceste produse de nișă, suficient de lungă pentru a minimaliza impactul migrării asupra utilizatorilor serviciilor de plată, va ajuta ambele componente ale pieței să se axeze mai întâi pe migrarea majorității operațiunilor de transfer de credit și debit direct, permițând astfel concretizarea mai rapidă a rezultatelor unei piețe integrate a plăților în UE. În anumite state membre, există instrumente specifice de debitare directă care par a fi foarte asemănătoare cu operațiunile de plată prin card, întrucât plătitorul utilizează un card la punctul de vânzare pentru a iniția operațiunea de plată. Cu toate acestea, schema de plată de la bază este o debitare directă. Cardul este utilizat numai ca mijloc de afișare pentru a facilita generarea electronică a mandatului, care trebuie semnat de plătitor la punctul de vânzare. Deși astfel de servicii de plată nu pot fi clasificate ca produse de nișă, este necesară o perioadă de tranziție pentru aceste servicii de plată din cauza volumului considerabil al tranzacțiilor. Pentru ca părțile interesate să poată implementa un substitut adecvat pentru SEPA, este necesar ca perioada de tranziție să aibă o durată adecvată.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru funcționarea practică a pieței interne a plăților, este esențial să se asigure că plătitorii precum persoanele juridice sau autoritățile publice pot transfera credit în conturi de plată care sunt deținute de beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată se află în alte state membre și care sunt accesibili în conformitate cu prezentul regulament.

(17) Pentru funcționarea practică a pieței interne a plăților, este esențial să se asigure că plătitorii precum consumatorii, agenții economici sau autoritățile publice pot transfera credit în conturi de plată care sunt deținute de beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată se află în alte state membre și care sunt accesibili în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Pentru a se garanta o trecere armonioasă la SEPA, orice autorizație valabilă a beneficiarului de a executa debitările directe periodice într-un sistem tradițional ar trebui să rămână valabilă după scurgerea termenului de migrare stabilit prin prezentul regulament și ar trebui considerată ca reprezentând consimțământul acordat de plătitor prestatorului de servicii de plată de a executa debitările directe periodice cerute de beneficiarul în cauză, în conformitate cu prezentul regulament, în lipsa unei legislații naționale privind continuitatea valabilității mandatului sau acordurilor clienților de schimbare a mandatelor de debitare directă pentru a permite continuarea acestora.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a asigura remedierea situațiilor în care prezentul regulament a fost aplicat incorect, statele membre trebuie să instituie proceduri de contestare și reparație nejudiciare adecvate și eficace pentru soluționarea litigiilor ce pot lua naștere în legătură cu regulamentul.

(20) Pentru a asigura remedierea situațiilor în care prezentul regulament a fost aplicat incorect sau în cazul apariției altor conflicte legate de serviciile de plată, statele membre ar trebui să instituie proceduri de contestare și reparație nejudiciare adecvate și eficace pentru soluționarea unor astfel de litigii între plătitori, beneficiari și prestatorii de servicii de plată.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Comisia trebuie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratat în ceea ce privește actualizarea cerințelor tehnice aplicabile transferului de credit și debitului direct.

(22) Comisia trebuie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratat în ceea ce privește actualizarea cerințelor tehnice aplicabile transferului de credit și debitului direct. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și transparente, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru că prestatorii de servicii de plată din statele membre ale zonei non-euro trebuie să depună mai multe eforturi în faza pregătitoare, este necesar să li se permită prelungirea termenului de aplicare a acestor cerințe tehnice.

(23) Pentru că prestatorii de servicii de plată din statele membre ale zonei non-euro trebuie să depună mai multe eforturi în faza pregătitoare, este necesar să li se permită prelungirea termenului de aplicare a acestor cerințe tehnice. Statele membre a căror monedă nu este euro ar trebui totuși să se conformeze rapid cerințelor tehnice pentru a crea o zonă de plată europeană veritabilă, care să consolideze piața internă.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Pentru a asigura un sprijin public masiv pentru SEPA, este esențial să se garanteze un nivel ridicat de protecție a plătitorilor. Într-o perioadă de opt săptămâni de la data la care au fost debitate fondurile, plătitorii ar trebui să aibă dreptul necondiționat la o rambursare imediată a unei operațiuni de plată autorizate pe baza unor mandate standard inițiate de un beneficiar sau efectuate prin intermediul unui beneficiar, care a fost deja executată. Prestatorii de servicii de plată ar trebui să ramburseze plătitorului suma completă la data valorii operațiunii de plată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de rambursare. În acest sens, Comisia este invitată să prezinte propuneri de modificare a articolelor 62 și 63 din Directiva 2007/64/CE, în cadrul revizuirii din 2012 prevăzută la articolul 87.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește reguli pentru executarea operațiunilor de transfer de credit și debit direct în euro pe teritoriul Uniunii, în care atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât și al beneficiarului se află pe teritoriul Uniunii sau în care unicul prestator de servicii de plată implicat în operațiune se află pe teritoriul Uniunii.

(1) Prezentul regulament stabilește reguli pentru operațiunile de transfer de credit și debitare directă în euro pe teritoriul Uniunii, în care atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât și al beneficiarului se află pe teritoriul Uniunii sau în care unicul prestator de servicii de plată implicat în operațiune se află pe teritoriul Uniunii.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prezentul regulament se aplică Băncii Centrale Europene (BCE) și băncilor centrale naționale când nu acționează în capacitatea lor de autorități monetare.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) operațiunilor de plată efectuate intern în cadrul aceluiași prestator de servicii de plată și nici operațiunilor de plată între prestatori de servicii de plată, efectuate în cont propriu;

(a) operațiunilor de plată efectuate între prestatorii de servicii de plată și în cadrul acestora în cont propriu;

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operațiunilor de plată procesate și executate prin intermediul unor sisteme de plată în valoare mare, în cazul cărora atât ordonatorul original, cât și beneficiarul final sunt prestatori de servicii de plată;

(b) operațiunilor de plată procesate și executate prin intermediul unor sisteme de plăți de mare valoare și operațiunilor de plată direcționate prin sisteme de plăți de mare valoare pe baza unor cereri explicite ale clienților în acest sens;

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) operațiunilor de plată prin card, inclusiv operațiunilor de retragere de numerar dintr-un cont de plată, dacă ele nu determină un transfer de credit sau un debit direct înspre sau dinspre un cont de plată identificat prin numărul de bază al contului bancar (BBAN) sau prin numărul internațional al contului bancar (IBAN);

(c) operațiunilor de plată prin card, inclusiv operațiunilor de retragere de numerar dintr-un cont de plată, cu excepția cazului în care aceste operațiuni sunt generate la punctul de vânzare prin plata cu cardul și determină un transfer de credit sau o debitare directă înspre și dinspre un cont de plată identificat prin BBAN sau IBAN;

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) operațiunilor de plată prin intermediul dispozitivelor de telecomunicații, digitale sau informatice, dacă acestea nu conduc la un transfer de credit sau la un debit direct într-un sau dintr-un cont de plăți identificat prin BBAN sau IBAN;

(d) operațiunilor de plată prin intermediul dispozitivelor de telecomunicații, digitale sau informatice, dacă aceste operațiuni de plată nu conduc la un transfer de credit sau la o debitare directă într-un și dintr-un cont de plăți identificat prin BBAN sau IBAN;

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) operațiunilor de plată prin care este transferată monedă electronică, așa cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică1, cu excepția cazului în care astfel de operațiuni determină un transfer de credit sau o debitare directă.

 

_________________

 

1 JO L 267, 10.10.2009, p. 7.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „transfer de credit” înseamnă un serviciu de plată pentru creditarea unui cont de plăți al beneficiarului, atunci când o operațiune de plată sau o serie de astfel de operațiuni sunt inițiate de plătitor pe baza consimțământului dat de el prestatorului de servicii de plată;

1. „transfer de credit” înseamnă un serviciu de plată național sau internațional pentru creditarea unui cont de plăți al beneficiarului, atunci când o operațiune de plată sau o serie de astfel de operațiuni sunt inițiate de plătitor pe baza consimțământului dat de el prestatorului de servicii de plată;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „debit direct” înseamnă un serviciu de plată pentru debitarea unui cont de plăți al plătitorului, atunci când o operațiune de plată este inițiată de beneficiar pe baza consimțământului plătitorului;

2. „debit direct” înseamnă un serviciu de plată național sau internațional pentru debitarea contului de plăți al plătitorului atunci când o operațiune de plată este inițiată de beneficiar pe baza consimțământului plătitorului acordat beneficiarului plății, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului sau prestatorului de servicii de plată al plătitorului;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „plătitor” înseamnă o persoană fizică sau juridică care deține un cont de plată și permite executarea unui ordin de plată din respectivul cont;

3. „plătitor” înseamnă o persoană fizică sau juridică care deține un cont de plată și permite executarea unui ordin de plată din respectivul cont sau, în cazul în care nu există un cont de plată, o persoană fizică sau juridică care efectuează un ordin de plată;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „schemă de plăți” înseamnă un set de norme, practici și standarde de efectuare a plăților între participanții la schemă, separat de orice infrastructură sau sistem de plăți care sprijină funcționarea sa între și în statele membre.

7. „schemă de plăți” înseamnă un set unic de norme, practici, standarde și orientări de punere în aplicare convenite între prestatorii de servicii de plată referitoare la efectuarea plăților între participanții la schemă, în interiorul statelor membre și la nivel transfrontalier, separat de orice infrastructură sau sistem de plăți care sprijină funcționarea sa între și în statele membre;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. „comision interbancar” înseamnă un comision plătit între prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului pentru fiecare operațiune de debitare directă;

12. „comision interbancar” înseamnă un comision plătit de prestatorul de servicii de plată al beneficiarului prestatorului de servicii de plată al plătitorului pentru o operațiune de debitare directă;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. „comision interbancar multilateral” înseamnă un comision interbancar supus unui acord colectiv între prestatorii serviciilor de plată;

13. „comision interbancar multilateral” înseamnă un comision interbancar supus unui acord colectiv între mai mult de doi prestatori de servicii de plată;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „BBAN” înseamnă un identificator al numărului de cont de plăți, care identifică fără echivoc un cont individual la un prestator de servicii de plată dintr-un stat membru și care poate fi utilizat numai pentru tranzacții la nivel național;

14. „BBAN” înseamnă un număr de identificare de bază al unui cont bancar, care identifică fără echivoc un cont individual la un prestator de servicii de plată dintr-un stat membru și care este utilizat pentru tranzacții la nivel național;

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. „IBAN” înseamnă un identificator internațional al numărului de cont de plăți, care identifică fără echivoc un cont individual la un prestator de servicii de plată dintr-un stat membru, ale cărui elemente sunt prevăzute de ISO 13616, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare (ISO);

15. „IBAN” înseamnă un număr de identificare internațional al unui cont bancar, care identifică fără echivoc un cont individual la un prestator de servicii de plată dintr-un stat membru, ale cărui elemente sunt prevăzute de ISO 13616 sau de standardul succesor, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare (ISO);

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16. „BIC” înseamnă un cod care identifică univoc un prestator de servicii de plată, ale cărui elemente sunt prevăzute de ISO 13616, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare (ISO);

16. „BIC” înseamnă un cod care identifică univoc un prestator de servicii de plată, ale cărui elemente sunt prevăzute de ISO 9362 sau de standardul succesor, stabilit de Organizația Internațională de Standardizare (ISO);

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17. „standard ISO 20022 XML” înseamnă un standard de elaborare a mesajelor financiare electronice, astfel cum este definit de Organizația Internațională de Standardizare (ISO), care înglobează reprezentarea fizică a operațiunilor de plată în sintaxa XML, conform normelor comerciale și orientărilor referitoare la implementarea schemelor de plată la nivelul UE pentru tranzacțiile care intră sub incidența prezentului regulament.

17. „standard ISO 20022 XML” sau standard succesor înseamnă un standard de elaborare a mesajelor financiare electronice, astfel cum este definit de Organizația Internațională de Standardizare (ISO), care înglobează reprezentarea fizică a operațiunilor de plată în sintaxa XML, conform normelor comerciale și orientărilor referitoare la implementarea schemelor de plată la nivelul UE pentru tranzacțiile care intră sub incidența prezentului regulament.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17a. „SEPA” înseamnă spațiul în care cetățenii, întreprinderile și alți agenți economici pot efectua și beneficia de plăți în euro, în interiorul Uniunii, fie la nivel național, fie la nivel internațional, în temeiul acelorași condiții, drepturi și obligații de bază și cu aceleași drepturi și obligații, indiferent de locul în care se află;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17b. „sistem de plăți de mare valoare” înseamnă un sistem de plăți destinat în principal procesării de plăți de mare valoare sau urgente legate de activități importante ale pieței financiare, cum ar fi tranzacțiile de pe piața monetară sau operațiunile de schimb valutar, precum și tranzacții comerciale, sistem care este considerat esențial pentru buna funcționare a sistemului financiar;

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17c. „sistem de plăți cu amănuntul” înseamnă un sistem de plăți al cărui scop principal este de a prelucra, a compensa sau a deconta operațiuni de plată care sunt în general grupate în vederea transmiterii, sunt de valoare mică și au o prioritate scăzută, sistem care nu este un sistem de plăți de mare valoare;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17d. „mandat” înseamnă exprimarea consimțământului și a autorizației date, direct sau indirect, de către plătitor beneficiarului și prestatorului de servicii de plată al plătitorului pentru a permite beneficiarului să inițieze încasarea în vederea debitării contului de plăți specificat al plătitorului și să permită prestatorului de servicii de plată al plătitorului să urmeze respectivele instrucțiuni;

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17e. „data decontării” înseamnă data la care obligațiile de transfer al fondurilor sunt îndeplinite între prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului plății;

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 17f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17f. „încasare” înseamnă o parte a unei operațiuni de debitare directă începând din momentul inițierii de către beneficiarul plății până la încheierea operațiunii prin debitarea normală a contului plătitorului sau până la încheierea operațiunii prin respingere, returnare, refuz, anulare sau rambursare;

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un prestator de servicii de plată accesibil pentru un transfer de credit sau un debit direct național în euro sau ambele dintr-un anumit cont de plăți trebuie să fie accesibil, conform normelor schemei de plăți, pentru operațiunile de transfer de credit și debit direct inițiate printr-un prestator de servicii de plată aflat într-un alt stat membru.

(1) Un prestator de servicii de plată al unui beneficiar accesibil pentru un transfer de credit național în euro dintr-un anumit cont de plăți este accesibil, conform setului unic de norme aplicabile plăților naționale și celor internaționale în cadrul schemei de plăți de la nivelul Uniunii, pentru operațiunile de transfer de credit în euro inițiate de un plătitor printr-un prestator de servicii de plată aflat în oricare dintre statele membre.

 

(2) Un prestator de servicii de plată al plătitorului disponibil pentru o operațiune de debitare directă națională în euro dintr-un anumit cont de plăți este accesibil, conform setului unic de norme aplicabile plăților naționale și celor transfrontaliere în cadrul schemei de plăți de la nivelul Uniunii, pentru operațiunile de debitare directă în euro inițiate de beneficiarul plății printr-un prestator de servicii de plată aflat în oricare dintre statele membre.

 

(3) Alineatul (2) se aplică numai operațiunilor de debitare directă care sunt accesibile consumatorilor în cadrul schemei de plăți.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de plată trebuie să efectueze operațiunile de transfer de credit și debit direct în temeiul unei scheme de plăți care respectă următoarele condiții:

(1) Schemele de plăți care sunt folosite de prestatorii de servicii de plată pentru a efectua operațiuni de transfer de credit și debitare directă respectă următoarele condiții:

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) are aceleași reguli pentru operațiunile de transfer de credit și debit direct între și în statele membre.

(a) au aceleași reguli pentru operațiunile de transfer de credit sau de debitare directă între și în statele membre; și

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) participanții la schemă reprezintă majoritatea prestatorilor de servicii de plată din majoritatea statelor membre.

(b) participanții la schemă reprezintă majoritatea prestatorilor de servicii de plată între și din majoritatea statelor membre.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care nici plătitorul, nici beneficiarul plății nu face parte din categoria consumatorilor, schemele de plăți menționate la primul paragraf reprezintă majoritatea prestatorilor de servicii de plată care oferă astfel de servicii între și în majoritatea statelor membre în care sunt disponibile aceste servicii. Litera (b) a primului paragraf nu trebuie să se aplice acestor sisteme de plată.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Primul paragraf se aplică în cazul creării unei noi scheme de plată și atunci când Comisia evaluează dacă sunt respectate criteriile stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sistemele de plăți și, dacă este cazul, schemele de plăți trebuie să fie interoperabile din punct de vedere tehnic prin utilizarea de standarde elaborate de organisme de standardizare internaționale sau europene.

(2) Sistemele de plăți sunt interoperabile din punct de vedere tehnic prin utilizarea de standarde elaborate de organisme de standardizare internaționale sau europene.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Atunci când se creează un nou sistem de plată, cu scopul de a respecta condițiile din prezentul regulament, Comisia poate, la cerere, să scutească respectivul sistem de obligația de respectare a alineatului (1) primul paragraf litera (b). O astfel de scutire se acordă pentru o perioadă inițială de 36 de luni, cu opțiune de prelungire cu maximum 36 de luni suplimentare.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Cu excepția serviciilor de plată care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 17 alineatul (2), interoperabilitatea în temeiul prezentului articol intră este vigoare până la ... *.

 

______________

 

* a se introduce data JO: 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Cerințe esențiale

 

(1) Prestatorii de servicii de plată efectuează operațiuni de transfer de credit și de debitare directă în conformitate cu următoarele cerințe:

 

(a) prestatorii de servicii de plată și utilizatorii serviciilor de plată folosesc numărul IBAN pentru identificarea conturilor de plăți, indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului ori prestatorul de servicii de plată unic se află în același stat membru sau dacă unul dintre prestatorii de servicii de plată se află pe teritoriul unui alt stat membru;

 

(b) prestatorii de servicii de plată utilizează formate ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML sau pe standardul succesor atunci când transmit operațiuni de plată unui alt prestator de servicii de plată sau unui sistem de plăți;

 

(c) în cazul în care un utilizator de servicii de plată inițiază sau primește transferuri individuale de fonduri transmise printr-un dialog între procese sau pe baza unui fișier de grup, se utilizează formate ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML sau pe standardul succesor;

 

(d) prestatorii de servicii de plată convin să primească mesaje de inițiere a operațiunii din partea utilizatorului serviciului de plată în conformitate cu litera (c) atunci când utilizatorul solicită acest lucru, până la…*;

 

(e) prestatorii de servicii de plată trimit sau pun la dispoziția utilizatorului serviciului de plată informații privind operațiunea de plată în formatul menționat la litera (c) până la ...*, atunci când utilizatorul serviciului de plată solicită acest lucru.

 

(2) În afara cerințelor menționate la alineatul (1), operațiunilor de debitare directă li se aplică cerințele de la alineatele (3)-(7).

 

(3) Înaintea primei operațiuni de debitare directă, plătitorul comunică numărul său IBAN. Codul BIC al prestatorului de servicii de plată al plătitorului se comunică de către plătitor numai dacă codul BIC nu poate fi identificat altfel.

 

(4) La prima operațiune de debitare directă, la operațiunile unice de debitare directă și la fiecare operațiune ulterioară de debitare directă, beneficiarul transmite prestatorului său de servicii de plată informațiile aferente mandatului, iar prestatorul de servicii de plată al beneficiarului transmite aceste informații prestatorului de servicii de plată al plătitorului pentru fiecare operațiune de debitare directă.

 

(5) Plătitorii pot ordona prestatorului lor de servicii de plată:

 

(a) să limiteze o încasare prin debitare directă la o anumită sumă sau frecvență ori la ambele;

 

(b) dacă acordul dintre plătitor și beneficiar exclude dreptul de rambursare, să verifice fiecare operațiune de debitare directă pentru a se asigura că suma operațiunii de debitare directă este egală cu suma și respectă periodicitatea convenită în mandat, înainte de debitarea efectivă a contului plătitorului pe baza informațiilor aferente mandatului;

 

(c) să blocheze orice operațiuni de debitare directă din contul plătitorului sau să blocheze orice debitări directe cerute de un anumit beneficiar sau de anumiți beneficiari și să autorizeze debitări directe cerute numai de un anumit beneficiar sau de anumiți beneficiari;

 

În cazul în care nici plătitorul, nici beneficiarul plății nu face parte din categoria consumatorilor, prestatorii de servicii de plată nu sunt obligați să respecte dispozițiile de la primul paragraf literele (a), (b) sau (c);

 

(6) Dreptul la rambursare poate fi exclus doar atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

(a) în autorizația de plată se precizează:

 

(i) valoarea exactă a operațiunii de plată și

 

(ii) periodicitatea în cazul debitărilor directe periodice;

 

(b) plătitorul a convenit în mod clar să renunțe la dreptul de rambursare prin intermediul mandatului original sau printr-un nou mandat și

 

(c) bunurile și serviciile plătite prin debitare directă sunt livrate consumatorilor în mod corespunzător, fără întârziere.

 

(7) Consimțământul se dă atât beneficiarului, cât și prestatorului de servicii de plată al plătitorului (direct sau indirect, prin intermediul beneficiarului), iar mandatele, împreună cu modificările sau anularea ulterioară, se arhivează de către beneficiar sau de către un terț, în numele beneficiarului.

 

(8) Dacă acordul-cadru dintre plătitor și prestatorul său de servicii de plată exclude dreptul de rambursare, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (7), prestatorul de servicii de plată al plătitorului are obligația să verifice fiecare operațiune de debitare directă, înainte de debitarea efectivă a contului plătitorului și pe baza informațiilor aferente mandatului, pentru a se asigura că suma care face obiectul operațiunii de debitare directă prezentate este egală cu suma convenită în mandat și respectă periodicitatea precizată în acesta.

 

(9) Pe lângă cerințele menționate la alineatul (1), în ceea ce privește operațiunile de transfer de credit, beneficiarul care acceptă transferuri de credit comunică plătitorilor numărul IBAN și codul BIC al prestatorului său de servicii de plată, ori de câte ori se solicită un transfer de credit.

 

(10) Pe lângă cerințele de la alineatele (1)-(9) de la prezentul articol, operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă li se aplică cerințe tehnice suplimentare, stabilite în anexă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a modifica anexa în funcție de progresele tehnice și de evoluțiile pieței.

 

(11) Nu este necesar ca utilizatorii serviciilor de plată să precizeze codul BIC al unui plătitor sau al unui beneficiar atât timp cât codul BIC poate fi identificat prin alte mijloace de către prestatorul de servicii de plată în conformitate cu punctul (2) litera (c) și cu punctul (3) litera (h) din anexă. Până la data de …*, prestatorii de servicii de plată care participă la o schemă de debitare directă din cadrul Uniunii creează și actualizează în mod regulat o bază de date centralizată și funcțională prin care să se identifice codul unic BIC care corespunde unui anumit IBAN și să soluționeze cazurile în care este posibil să se atribuie mai mult de un cod BIC unui anumit IBAN.

 

(12) În cazul unei amenințări iminente la adresa stabilității și a bunei funcționări a sistemelor de plăți și din motive imperative de urgență, procedura prevăzută la articolul 15 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

 

_______________

 

* a se introduce data JO: 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe pentru operațiunile de transfer de credit și debit direct

Termenele-limită pentru migrarea operațiunilor de transfer de credit și debitare directă

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cel târziu la [a se insera data concretă 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], transferurile de credit se efectuează în conformitate cu cerințele tehnice de la punctele 1 și 2 din anexă.

(1) Cel târziu la ...*, transferurile de credit se efectuează în conformitate cu cerințele tehnice de la articolul 4a alineatele (1) și (3) și de la punctele 1 și 2 din anexă.

 

______________

 

* a se introduce data JO: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cel târziu la [a se insera data concretă 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], debitările directe se efectuează în conformitate cu articolul 6 și cu cerințele tehnice de la punctele 1 și 3 din anexă.

(2) Cel târziu la ...*, debitările directe se efectuează în conformitate cu articolul 6 și cu cerințele de la articolul 4a alineatele (1) și (2) și de la punctele 1 și 3 din anexă.

 

_________________

 

* a se introduce data JO: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre pot stabili termene anterioare celor de la alineatele (1) și (2).

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1) și (2), după ce au analizat și au evaluat gradul de pregătire a cetățenilor în acest sens, statele membre pot stabili termene anterioare celor de la alineatele (1) și (2), iar prestatorii de servicii de plată pot conveni, cu acordul Consiliului SEPA de la nivel național dintr-un stat membru, asupra unor date anterioare celor stabilite la alineatele (1) și (2).

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Condițiile prevăzute la articolul 6 se aplică operațiunilor de debitare directă cu începând de la 1 noiembrie 2012.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Prestatorii de servicii de plată ai plătitorului și ai beneficiarului nu percep comisioane sau alte taxe pentru procesul de afișare care pune la dispoziție datele pentru operațiunile de plată inițiate prin intermediul sau cu ajutorul unui card de plată la punctul de vânzare și care au ca rezultat debitarea directă.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Valabilitatea mandatelor și dreptul la rambursare

 

Orice autorizație valabilă acordată beneficiarului de a realiza debitări directe periodice într-un sistem de plată tradițional acordată înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) rămâne în vigoare și după data respectivă și constituie consimțământul acordat de plătitor prestatorului său de servicii de plată de a executa debitările directe periodice cerute de beneficiarul în cauză, în conformitate cu prezentul regulament, în lipsa unei legislații naționale sau a unor contracte cu clienții prin care să se prelungească valabilitatea mandatelor de debitare directă.

 

Mandatele standard permit rambursări necondiționate și rambursări antedatate față de data plății rambursate, în cazul în care rambursările respective au fost prevăzute în cadrul mandatului existent, inclusiv dar nelimitându-se la cadrele pre-SEPA.

 

Plătitorul are dreptul necondiționat la o rambursare imediată din partea prestatorului de servicii de plată atunci când o operațiune de plată autorizată inițiată de un beneficiar sau efectuată prin intermediul unui beneficiar a fost deja executată.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – primul paragraf – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) demersul va fi conceput astfel încât costurile să fie alocate eficient părții care a generat tranzacția R, ținând cont de existența costurilor tranzacției și de scopul protecției consumatorului.

(a) demersul va fi conceput astfel încât costurile să fie alocate eficient părții care a generat operațiunea R, ținând cont de existența costurilor tranzacției și garantând că plătitorul nu este taxat în avans. Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului sau prestatorul de servicii de plată al plătitorului au dreptul să perceapă unui anumit plătitor comisioane pentru operațiunile R numai în funcție de costurile suportate de prestatorul de servicii de plată în relația cu respectivul plătitor.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Derogări

 

(1) Statele membre pot permite autorităților competente să renunțe, integral sau parțial, la cerințele stabilite la alineatele (1), (2) și (3) de la articolul 5 până la [a se insera data concretă 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] pentru operațiunile de transfer de credit și debit direct cu o cotă de piață cumulativă, pe baza statisticilor oficiale de plată publicate anual de Banca Centrală Europeană, de mai puțin de 10% din numărul total de operațiuni de transfer de credit și debit direct din statul membru respectiv.

 

(2) Statele membre pot permite autorităților competente să renunțe, parțial sau total, la cerințele stabilite la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) până la [a se insera data concretă 60 de luni de la data intrării în vigoare] în cazul operațiunilor de plată inițiate prin card la un punct de vânzare care generează un debit direct dintr-un cont de plată identificat prin BBAN sau IBAN.

 

(3) Un stat membru care permite autorităților competente să aplice derogarea prevăzută la alineatele (1) și (2) trebuie să notifice Comisiei acest lucru până la [a se insera data concretă 6 luni de la data intrării în vigoare]. Statul membru notifică de îndată Comisia în legătură cu orice schimbare ulterioară.

 

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Cerințe de informare

 

(1) Pentru a asigura acceptarea de către cetățenii Uniunii a standardizării operațiunilor și a utilizării obligatorii a numărului IBAN și a codului BIC, statele membre și prestatorii de servicii de plată desfășoară campanii de informare specifice și ample pentru a sensibiliza publicul și pentru a explica în mod adecvat avantajele acestui sistem și consecințele acestor schimbări pentru operațiunile naționale și internaționale.

 

(2) Statele membre solicită prestatorilor de servicii de plată să faciliteze clienților lor această tranziție prin intermediul unei politici de informare transparente, în special în ceea ce privește utilizarea obligatorie a IBAN și BIC.

 

(3) Prestatorii de servicii de plată pun la dispoziția consumatorilor informații clare și inteligibile în ceea ce privește comisioanele percepute pentru operațiunile R, în interesul transparenței și al protecției consumatorului.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să înștiințeze Comisia cu privire la autoritățile competente la care se face trimitere la alineatul (1) până la [a se insera data concretă 6 luni de la data intrării în vigoare]. Acestea informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară care are legătură cu autoritățile respective.

(2) Statele membre înștiințează Comisia cu privire la autoritățile competente la care se face trimitere la alineatul (1) până la ...*. Acestea informează fără întârziere Comisia și Autoritatea Bancară Europeană (Autoritatea Bancară Europeană), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ** (ABE), cu privire la orice modificare ulterioară care are legătură cu autoritățile respective.

 

_______________

* a se introduce data JO: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

** JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritățile competente trebuie să monitorizeze în mod eficient conformitatea cu prezentul regulament și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestuia.

(4) Autoritățile competente trebuie să monitorizeze în mod eficient conformitatea cu prezentul regulament și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestuia. ABE acordă asistență autorităților competente de la nivel național, dacă este cazul, și promovează cooperarea și schimbul de experiență.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 10 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc, până la [a se insera data concretă 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive. Statele membre informează Comisia despre dispozițiile în cauză până la [a se insera data concretă 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează.

Statele membre stabilesc până la ...* regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive. Statele membre informează Comisia despre dispozițiile în cauză până la ...*, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează.

 

______________

* a se introduce data JO: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

** a se introduce data JO: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sancțiunile prevăzute la primul paragraf nu se aplică în cazul consumatorilor.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc proceduri extrajudiciare adecvate și eficace de reclamație și de recurs în vederea soluționării litigiilor care decurg din prezentul regulament între utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii lor de servicii de plată. În acest sens, statele membre desemnează organisme existente, dacă este cazul, sau instituie noi organisme.

(1) Statele membre stabilesc proceduri extrajudiciare adecvate și eficace de reclamație și de recurs în vederea soluționării litigiilor în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din prezentul regulament între utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii lor de servicii de plată. În acest sens, statele membre desemnează organisme existente, dacă este cazul, sau instituie noi organisme.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre trebuie să înștiințeze Comisia cu privire la autoritățile competente la care se face trimitere la alineatul (1) până la [a se insera data concretă 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Acestea informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară care are legătură cu organismele respective.

(2) Statele membre înștiințează Comisia cu privire la autoritățile competente la care se face trimitere la alineatul (1) până la ...*. Acestea informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară care are legătură cu organismele respective.

 

______________

 

* a se introduce data JO: 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre pot prevedea ca prezentul articol să se aplice numai consumatorilor sau microîntreprinderilor. Statele membre informează Comisia cu privire la astfel de dispoziții până la …*.

 

_____________

 

* a se introduce data JO: 18 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Guvernanța

 

Metoda Uniunii se aplică ori de câte ori este posibil. Totodată, se urmărește asumarea procesului de către părțile interesate, atât în ceea ce privește oferta, cât și cererea, prin implicare și consultare activă în procesul de migrare către SEPA și prin transparența deplină a acestui proces. În special, Consiliul SEPA, care reprezintă în aceeași măsură prestatorii de servicii de plată și utilizatorii acestor servicii, asigură implicarea activă a părților interesate, contribuie la informarea adecvată a utilizatorilor finali cu privire la procesul SEPA și monitorizează implementarea procesului SEPA.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată. În cazul în care motive imperative legate de urgența unei situații impun acest lucru, se aplică articolul 15.

(1) Competența de a adopta actele delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(1a) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4a alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (4) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade.

 

(1b) Delegarea competențelor menționată la articolul 4a alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare a doua zi de la publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(3) Competențele de a adopta actele delegate se conferă Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 13 și 14.

(3) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4a alineatul (4) și al articolului 5 alineatul (4) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni într-un termen de trei luni de la notificarea actului Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înaintea acestei date, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu trei luni.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Revocarea delegării

 

(1) Delegarea competențelor menționată la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să revoce sau nu delegarea competențelor trebuie să facă tot posibilul pentru a informa cealaltă instituție și Comisia, într-un interval de timp rezonabil înainte de luarea deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea fi supuse revocării și motivele revocării.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor indicate în cuprinsul său. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Obiecții cu privire la actele delegate

 

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

 

(2) În cazul în care, la expirarea perioadei respective, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecții față de actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu ridica obiecțiuni.

 

(3) Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează cu privire la actul delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecții la un act delegat prezintă motivele care au stat la baza acestora.

 

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un act delegat adoptat prin procedura de urgență intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea actului transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere și se aplică dacă nu se formulează obiecțiuni în conformitate cu alineatul (2). Notificarea actului delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2) În termen de șase săptămâni de la data notificării, Parlamentul European și Consiliul se pot opune actului delegat. Într-un astfel de caz, actul nu se mai aplică. Instituția care formulează obiecții la un act delegat prezintă motivele care au stat la baza acestora.

(2) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (3). Într-o astfel de situație, Comisia abrogă actul respectiv fără întârziere în urma notificării deciziei de a formula obiecțiuni de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 16 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [a se insera data concretă 3 ani de la intrarea în vigoare], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Băncii Centrale Europene un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere.

Până la ...*, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European, ABE și BCE un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere.

 

__________________

 

* a se introduce data JO: cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Pe durata perioadei de migrare, până la …*, prestatorul de servicii de plată oferă clienților săi cu amănuntul, în cazul operațiunilor de plată la nivel național, serviciile tehnice necesare pentru convertirea fără probleme și în condiții de siguranță a numărului BBAN în numărul IBAN corespunzător de către prestatorul de servicii de plată în cauză.

 

_____________

 

* a se introduce data JO: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de plată aflați într-un stat membru care nu a adoptat încă moneda euro trebuie să se conformeze articolului 3 cel târziu la 31 octombrie 2014. Cu toate acestea, dacă oricare dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro înainte de 1 noiembrie 2013, prestatorii de servicii de plată cu sediul în statul membru respectiv trebuie să se conformeze articolului 3 în termen de un an de la data intrării statului membru respectiv în zona euro.

(1) Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii în euro aflați într-un stat membru care nu a adoptat încă moneda euro trebuie să se conformeze articolului 3 atunci când oferă servicii de plată în euro cel târziu la …*. Cu toate acestea, dacă oricare dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro înainte de …* și după …*, prestatorii de servicii de plată cu sediul în statul membru respectiv trebuie să se conformeze articolului 3 în termen de un an de la data intrării statului membru respectiv în zona euro.

 

______________

 

* a se introduce data JO: 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

** a se introduce data JO: 12 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

*** a se introduce data JO: 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați într-un stat membru care nu a adoptat încă moneda euro trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 4 și de la punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul de credit în euro și cerințele stabilite la articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă pentru operațiunile de debit direct în euro cel târziu la [a se insera data concretă 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Cu toate acestea, dacă oricare dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro înainte de [a se insera data concretă 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], prestatorii de servicii de plată cu sediul în statul membru respectiv se conformează acestor cerințe în termen de un an de la data intrării statului membru respectiv în zona euro.

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați într-un stat membru care nu a adoptat încă moneda euro trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 4 și de la punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul de credit în euro și cerințele stabilite la articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă pentru operațiunile de debit direct în euro cel târziu la 31 octombrie 2016. Cu toate acestea, dacă oricare dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro înainte de 1 noiembrie 2015, prestatorii de servicii de plată cu sediul în statul membru respectiv se conformează acestor cerințe în termen de un an de la data intrării statului membru respectiv în zona euro.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre pot permite autorităților lor competente să aplice derogări de la toate sau de la unele dintre cerințele stabilite la articolul 5 alineatele (1) și (2) pentru operațiunile de transfer de credit și debitare directă cu o cotă de piață cumulativă, pe baza statisticilor oficiale de plată publicate anual de BCE, de mai puțin de 10% din numărul total de operațiuni de transfer de credit și, respectiv, de debitare directă, din statul membru respectiv până la ...*.

 

_______________

 

* a se introduce data JO: 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (2), până la …*, statele membre sunt autorizate să permită autorităților lor competente să renunțe la cerința specifică privind utilizarea standardului ISO 20022 XML sau a succesorului său stabilită la articolul 4a alineatul (1) litera (c) în cazul utilizatorilor de servicii de plată care inițiază sau primesc transferuri de credit sau debitări directe individuale grupate împreună în vederea transmiterii. Cu toate acestea, în pofida unei eventuale derogări, prestatorii de servicii de plată au obligația de a respecta cerințele stabilite la articolul 4a alineatul (1) litera (c) de fiecare dată când un utilizator de servicii de plată solicită acest serviciu.

 

______________

 

* a se introduce data JO: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Statele membre pot permite autorităților lor competente să aplice derogări de la toate sau de la unele dintre cerințele stabilite la articolul 5 alineatele (1) și (2) pentru operațiunile de plată generate prin utilizarea unui card de plată la punctul de vânzare care determină un debit direct înspre și dinspre un cont de plată identificat prin numărul BBAN sau IBAN până la ...*.

 

_______________

 

* a se introduce data JO: cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d) În cazul în care un stat membru permite autorităților sale competente să aplice derogările prevăzute la alineatele (2a) și (2b), acesta notifică Comisia în acest sens până la ...* pentru operațiunile de transfer de credit și de debitare directă. Statul membru notifică de îndată Comisia în legătură cu orice schimbare ulterioară intervenită în legătură cu aplicarea acestor derogări.

 

___________

 

* a se introduce data JO: 12 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 18 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 924/2009

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

"(1) Comisioanele percepute de un prestator de servicii de plată de la un utilizator de servicii de plată pentru plățile transfrontaliere de până la [...] sunt identice cu comisioanele percepute de acel prestator de servicii de plată de la utilizatorii de servicii de plată pentru plățile naționale corespunzătoare, de aceeași valoare și în aceeași monedă.

Amendamentul  88

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 18 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 924/2009

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

"(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, statele membre elimină obligațiile naționale de raportare pe bază de decontări ale prestatorilor serviciilor de plată pentru statistica balanțelor de plăți aferente operațiunilor de plată ale clienților lor [...].”

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Următoarele cerințe tehnice se aplică atât operațiunilor de transfer de credit, cât și celor de debitare directă:

1. Pe lângă cerințele esențiale stabilite la articolul 4a, următoarele cerințe tehnice se aplică atât operațiunilor de transfer de credit, cât și celor de debitare directă:

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Prestatorii de servicii de plată și utilizatorii serviciilor de plată trebuie să folosească IBAN pentru identificarea conturilor de plăți, indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului ori prestatorul de servicii de plată unic se află în același stat membru sau dacă unul din prestatorii de plată se află pe teritoriul unui alt stat membru.

eliminat

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Prestatorii de servicii de plată trebuie să utilizeze formate ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML când transmit operațiuni de plată unui alt prestator de servicii de plată sau unui sistem de plăți.

eliminat

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Dacă un utilizator de servicii de plată inițiază sau primește transferuri individuale de fonduri grupate în scopul transmiterii, trebuie să se folosească formale ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML.

eliminat

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Odată ce datele devin disponibile în format electronic, operațiunile de plată trebuie să permită o procesare electronică complet automată în toate etapele procesului și pe parcursul întregului lanț al plăților (procesare automată integrată), permițând derularea electronică integrală a procesului de plată, fără a mai fi necesară schimbarea cheii sau intervenția manuală. Aceasta se aplică și prelucrării excepționale a operațiunilor de transfer de credit și de debit direct, ori de câte ori acest lucru este posibil.

(f) Odată ce datele solicitate devin disponibile în format electronic, operațiunile de plată trebuie să permită o procesare electronică complet automată în toate etapele procesului și pe parcursul întregului lanț al plăților (procesare automată integrată), permițând derularea electronică integrală a procesului de plată, fără a mai fi necesară schimbarea cheii sau intervenția manuală. Aceasta se aplică și prelucrării excepționale a operațiunilor de transfer de credit și de debit direct, ori de câte ori acest lucru este posibil.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Anexă – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) Schemele de plăți nu trebuie să stabilească niciun prag minim al sumelor care fac obiectul operațiunii de plată, permițând transferuri de credit și debite directe.

(g) Schemele de plăți nu trebuie să stabilească niciun prag minim al sumelor care fac obiectul operațiunii de plată, permițând transferuri de credit și debite directe, dar nu sunt obligate să proceseze tranzacții cu valoare zero.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Anexă – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Un beneficiar care acceptă transferul de credit trebuie să comunice plătitorului codul său IBAN și codul BIC al prestatorului său de servicii de plată ori de câte ori se solicită un transfer de credit.

eliminat

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) numele plătitorului și/sau codul IBAN al contului plătitorului.

(i) numele plătitorului sau, atunci când este permis în temeiul legislației naționale și cu condiția consimțământului plătitorului, codul IBAN al contului plătitorului. Codul IBAN al contului plătitorului nu este comunicat beneficiarului automat.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul va (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va) codul de identificare al beneficiarului, dacă este cazul;

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul vb (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(vb) numele părții de referință a beneficiarului, dacă este cazul;

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul vc (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(vc) scopul transferului de credit, dacă este cazul;

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul vd (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(vd) categoria din care face parte scopul transferului de credit, dacă există;

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) O singură dată, înainte de prima operațiune de debitare directă, plătitorul trebuie să comunice beneficiarului codul său IBAN și, dacă este cazul, codul BIC al prestatorului său de servicii de plată.

eliminat

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) La prima operațiune de debitare directă, la operațiunile unice de debitare directă și la fiecare operațiune ulterioară de debitare directă, beneficiarul trebuie să transmită prestatorului său de servicii de plată informațiile aferente mandatului. Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului trebuie să transmită prestatorului de servicii de plată al plătitorului aceste informații aferente mandatului, la fiecare operațiune de debitare directă.

eliminat

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Plătitorul trebuie să aibă posibilitatea de a-și instrui prestatorul de servicii de plată în sensul limitării debitării directe la o anumită sumă, periodicitate sau ambele.

eliminat

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Dacă acordul dintre plătitor și beneficiar exclude dreptul de rambursare, prestatorul de servicii de plată al plătitorului are obligația ca, la cererea plătitorului, să verifice fiecare operațiune de debitare directă pentru a se asigura că suma operațiunii de debitare directă este egală cu suma convenită în mandat, înainte de debitarea efectivă a contului plătitorului, pe baza informațiilor aferente mandatului.

eliminat

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Plătitorului trebuie să i se ofere opțiunea de a-și instrui prestatorul de servicii de plată în sensul blocării oricăror operațiuni de debitare directă din contul plătitorului, al blocării oricăror debitări directe cerute de unul sau mai mulți beneficiari ori al autorizării de debitări directe generate numai de la un anumit sau anumiți beneficiari.

eliminat

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Consimțământul se dă atât beneficiarului, cât și prestatorului de servicii de plată al plătitorului (direct sau indirect, prin intermediul beneficiarului), iar mandatele, împreună cu modificările și/sau anularea ulterioară, se arhivează de către beneficiar sau de către un terț, în numele beneficiarului.

eliminat

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera g – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) numele plătitorului;

(iv) numele plătitorului, dacă este cazul;

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera g – subpunctul xiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(xiia) scopul încasării, dacă este cazul;

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Anexă – punctul 3 – litera g – subpunctul xiib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(xiib) categoria din care face parte scopul încasării, dacă este cazul;

(1)

             JO C 155, 25.5.2011, p. 1.

(2)

             Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia a publicat propunerea de regulament în discuție la 16 decembrie 2010. Scopul propunerii este de a crea o piață internă a serviciilor de plăți în euro (zona unică de plăți în euro sau SEPA) în cadrul căreia plățile naționale și cele transfrontaliere să facă obiectul aceluiași regim juridic. Integrarea piețelor europene ale serviciilor de plăți ar trebui să aducă beneficii economice considerabile sporind concurența și inovarea, contribuind la reducerea costurilor aferente plăților pentru consumatori și întreprinderi și asigurând executarea facilă a plăților transfrontaliere, la fel ca în cazul celor naționale. În evaluare de impact se precizează că, în șase ani, beneficiile posibile pentru economia europeană s-ar putea ridica la 100 - 300 de miliarde de euro.

SEPA a fost prezentată inițial ca un proiect stimulat în principal de către piață. În același timp, SEPA este o inițiativă de politică majoră, care a beneficiat de un sprijin considerabil în special din partea Parlamentului European, a Comisiei și a Băncii Centrale Europene. Schemele de transfer de credit și debit direct de la nivelul Uniunii au fost concepute și implementate de Consiliul European al Plăților (EPC), organism coordonator cu rol de decizie instituit de sectorul bancar european. Sistemul SEPA de transfer de credit (SCT) a fost lansat la 28 ianuarie 2008, iar cel de debitare directă (SDD) la 2 noiembrie 2009. Migrarea către noile sisteme a fost însă lentă: în octombrie 2010, la doi ani de la lansarea SCT, procentajul transferurilor procesate prin SCT era de numai 9,3% din totalul tranzacțiilor procesate prin mecanismele de compensare și decontare. Procentajul SDD era de 1%.

Pentru a asigura trecerea în timp util la noile sisteme, s-a solicitat stabilirea prin legislație a unui termen-limită pentru migrare. Parlamentul European a solicitat în două rezoluții din martie 2009 și martie 2010 „stabilirea unei date limite clare, adecvate și obligatorii pentru migrarea către instrumentele SEPA, care să nu fie mai târziu de 31 decembrie 2012”. Raportoarea a ținut seama de această solicitare promovând un termen-limită destul de apropiat, întrucât, în caz contrar, cei care au migrat deja la noile sisteme ar fi dezavantajați.

Regulamentul propus de Comisie prevede că sistemele naționale de plăți electronice folosite pentru transferurile de credit și pentru debitările directe ar trebui să fie eliminate în 12 și, respectiv, 24 de luni de la intrarea în vigoare a regulamentului. Ele vor fi înlocuite de sisteme aplicabile la nivelul întregii Uniuni. Regulamentul impune utilizarea anumitor standarde și cerințe tehnice comune, cum ar fi utilizarea numerelor IBAN și a codurilor BIC, precum și a unui standard pentru mesajele financiare (ISO 20022 XML) pentru toate plățile în euro din conturi bancare din UE. Raportoarea consideră că ar trebui să existe o singură dată-limită pentru a facilita migrarea. Această dată-limită ar trebui să fie de doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, astfel încât să existe o perioadă suficientă pentru efectuarea migrării în statele membre în care acest proces s-a dovedit lent. De asemenea, existența unei date-limită ar facilita informarea publicului și ar mări eficacitatea campaniilor necesare de informare.

Comisia ar trebui să dispună de competențe delegate pentru a modifica cerințele tehnice, dar raportoarea a deplasat numeroase cerințe considerate esențiale din anexă în partea dispozitivă a regulamentului, limitând astfel sfera delegării. Atunci când recurge la competențele delegate, Comisia va trebui să consulte părțile interesate relevante, cum ar fi Consiliul SEPA sau grupul de experți SEPA ori alți actori interesați.

Având în vedere cerința ca majoritatea prestatorilor de servicii de plată din majoritatea statelor membre să participe la schemă, putem considera că nu vor exista în paralel mai multe scheme concurente cărora trebuie să li se supună toți prestatorii de servicii de plată.

Noile clauze de protecție a consumatorilor referitoare la debitările directe rezultă de fapt din alegerea modelului de bază în care mandatele sunt deținute nu de banca plătitorului sau de cea a debitorului, ci de banca beneficiarului și de cea a creditorului. Raportoarea consideră că această opțiune este greșită, dar cum ea a fost deja aleasă, consumatorii trebuie să se simtă protejați corespunzător atunci când vor trece de la procedura „mandat al debitorului” la procedura „mandat al creditorului”.

Problema comisioanelor MIF (comisioane interbancare multilaterale) este una complexă. Comisia propune aplicarea de comisioane bazate pe costuri numai în cazul tranzacțiilor R când plata este respinsă, refuzată, returnată sau inversată, interzicând deci aplicarea de MIF per operațiune. Raportoarea a încercat să găsească un compromis introducând aplicarea în continuare a MIF per tranzacție pentru o lungă perioadă de tranziție, astfel încât comisioanele MIF automate să fie uniforme în toate statele membre și să scadă constant. Se estimează că MIF-urile aplicabile tranzacțiilor R calculate strict pe baza costurilor vor converge de asemenea, ajungând să fie identice în statele membre - vor fi asigurate astfel condiții egale de concurență între prestatorii de servicii de plată.

Sunt necesare anumite perioade de tranziție, dar raportoarea consideră că acestea trebuie să fie cât mai scurte posibil. De exemplu, sistemul ELV din Germania este o operațiune unică de debitare directă generată prin utilizarea unui card care furnizează informații de bază necesare pentru mandat. De fapt, numeroși consumatori nu sunt conștienți de faptul că, atunci când își utilizează cardul într-un magazin, ei generează de fapt o operațiune de debitare directă. Raportoarea își exprimă convingerea că acest regulament va mări concurența în sectorul plăților și va contribui la scăderea costului plăților, astfel încât, în termen de trei ani, serviciile de plată de nișă și de tip ELV să respecte condițiile SEPA sau să fie găsite sisteme adecvate de înlocuire a SEPA.

Acest regulament nu vizează modul de inițiere a plăților, ci procesul subiacent de transfer de credit sau de debitare directă. Este clar că plățile de mare valoare trebuie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului; în același timp însă, este necesar să se garanteze că plățile care trebuie procesate ca operațiuni normale în cadrul SEPA nu sunt procesate prin sisteme de plăți de mare valoare.


AVIZ al Comisiei pentru pia internă Şi proteia consumatorilor (16.6.2011)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

(COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Raportoare pentru aviz: Evelyne Gebhardt

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemele de plată sigure și eficace sunt esențiale pentru buna funcționare a pieței interne și pentru executarea operațiunilor economice. În acest context, crearea unei piețe interne pentru servicii de plată în euro (zona unică de plăți în euro sau SEPA) este de importanță primordială și trebuie realizată. La 28 ianuarie 2008 a avut loc lansarea schemei SEPA de transfer de credit. Lansarea SEPA pentru debitarea directă (SDD) a marcat a doua etapă esențială pe drumul către realizarea SEPA prin intermediul unor sisteme la nivelul Uniunii. În cazul în care este pus în practică integral, SEPA va oferi sistemului economic al Uniunii avantaje deosebite și va permite realizarea de economii substanțiale.

Cu toate acestea, instrumentele electronice de plată la nivelul Uniunii sunt departe de a înlocui plățile naționale. Nu este sigur că ar fi necesar să se standardizeze sistemele actuale de plăți din UE prin adaptarea lor la procedura internațională bazată pe IBAN și pe BIC. Însă dată fiind actuala lentoare a procesului de migrare, toate părțile interesate sunt din ce în ce mai convinse că, pentru a realiza cu succes acest proiect, trebuie stabilit un termen limită obligatoriu. Prin urmare, pentru a realiza integrarea deplină a pieței plăților, trebuie stabilite termene-limită pentru migrarea debitării directe și a transferurilor de credit în euro. În acest sens, utilizatorilor și prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a se adapta la aceste cerințe tehnice, astfel încât să poată respecta termenele-limită. Termenele-limită ar trebui stabilite astfel încât să se lase suficient timp pentru implementare. Se consideră adecvate o perioadă de 36 de luni pentru transferul de credite și 48 de luni pentru debitarea directă după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Migrarea către SEPA va afecta utilizatorii, inclusiv cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii, în timpul adaptării sistemului actual la un sistem de numerotare a conturilor bancare generalizat pe tot teritoriul UE, bazat pe IBAN și BIC. În special, nu ar trebui subestimat rolul consumatorilor în acest proces. Este deosebit de important ca tranziția să fie facilitată de sectorul bancar. Băncile ar trebui obligate să realizeze campanii de informare specifice și ample pentru a sensibiliza publicul, îndeosebi în sensul înțelegerii modului în care se compun numerele IBAN și BIC. De asemenea, băncile ar trebui să asigure o politică de informare transparentă în relațiile cu clienții. Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru realizarea corectă și fără probleme a sistemului de plăți la nivelul Uniunii și pentru acceptarea acestor schimbări de către cetățenii europeni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Standardizarea tehnică este o piatră de hotar pentru integrarea rețelelor precum piața plăților din UE. Utilizarea standardelor elaborate de organisme de standardizare europene sau internaționale trebuie să fie obligatorie pentru toate tranzacțiile relevante, începând cu o dată stabilită. În contextul plăților, acestea sunt IBAN-ul, BIC-ul și standardul ISO 20022 XML pentru mesajele din domeniul serviciilor financiare. Prin urmare, utilizarea obligatorie a acestor standarde de către toți prestatorii de servicii de plată reprezintă o condiție a interoperabilității complete în UE. Trebuie promovată în special utilizarea obligatorie, acolo unde este cazul, a IBAN și BIC printr-un proces amplu de comunicare și prin măsuri de facilitare în statele membre prin care să se permită o tranziție lină și facilă către transferurile de credit și debitele directe paneuropene, în special pentru consumatori.

(11) Standardizarea tehnică este o piatră de hotar pentru integrarea rețelelor precum piața plăților din UE. Utilizarea standardelor elaborate de organisme de standardizare europene sau internaționale trebuie să fie obligatorie pentru toate tranzacțiile relevante, începând cu o dată stabilită. În contextul plăților, acestea sunt IBAN-ul, BIC-ul și standardul ISO 20022 XML pentru mesajele din domeniul serviciilor financiare . Prin urmare, utilizarea obligatorie a acestor standarde de către toți prestatorii de servicii de plată reprezintă o condiție a interoperabilității complete în UE. Trebuie promovată în special utilizarea obligatorie a IBAN și BIC printr-un proces amplu de comunicare și prin măsuri de facilitare în statele membre prin care consumatorii să fie pregătiți la timp și în mod adecvat pentru tranziția către transferurile de credit și debitele directe paneuropene. În special, băncile ar trebui să faciliteze această tranziție prin realizarea de campanii de informare specifice și ample în vederea sensibilizării publicului, precum și prin aplicarea unei politici transparente de informare în relațiile cu clienții. O politică de informare amplă și adecvată este obligatorie pentru a garanta acceptarea reformei, în special a modificărilor profunde ce vor afecta consumatorii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este oportun să se stabilească termenele până la care toate operațiunile de transfer de credit și de debit direct trebuie să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând totodată piața deschisă evoluției și inovării.

(12) Pentru a permite desfășurarea unui proces de tranziție concertat, care să fie clar și simplu pentru consumatori, este oportun să se stabilească un singur termen-limită pentru migrare, până la care toate operațiunile de transfer de credit și de debit direct trebuie să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând totodată piața deschisă evoluției și inovării.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Trebuie stabilite date separate pentru migrare, ca să se țină cont de diferențele dintre transferul de credit și debitul direct. Transferul de credit și debitul direct nu au același nivel de maturitate în întreaga Uniune, deoarece un debit direct este un instrument mai complex decât transferul de credit și, prin urmare, migrarea către debitul direct la nivelul UE necesită mult mai multe resurse decât migrarea la transferul de credit la nivelul UE.

eliminat

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Utilizatorilor și prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a se adapta la cerințele tehnice, însă perioada de adaptare nu trebuie să amâne în mod nejustificat beneficiile pentru consumatori sau să penalizeze eforturile operatorilor proactivi care au adoptat deja sistemele de plată SEPA. În ceea ce privește operațiunile de plată de la nivel național și transfrontalier, prestatorii de servicii de plată ar trebui să pună la dispoziția clienților lor cu amănuntul serviciile tehnice necesare prin care să asigure o tranziție fără probleme și în condiții de siguranță către cerințele tehnice stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Comisia monitorizează comisioanele aplicabile în statele membre operațiunilor R. Comisia se asigură că, în statele membre, comisioanele aplicabile operațiunilor R converg în timp spre același nivel și nu variază de la un stat membru la altul într-o asemenea măsură încât să nu mai poată fi asigurate condiții echitabile de concurență.

Justificare

Comisioanele pentru operațiunile R ar trebui să conveargă spre costurile efective de prelucrare suportate de către cel mai eficient prestator de servicii de plată. Între timp, Comisia ar trebui să se asigure că diferențele dintre comisioanele pentru operațiunile R din diferite state membre nu pun în pericol condițiile echitabile de concurență în cazul operațiunilor transfrontaliere.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În unele state membre, există anumite instrumente de plată tradiționale care sunt de fapt operațiuni de transfer de credit sau de debit direct, dar care au particularități foarte restrânse, datorate adesea unor motive de ordin istoric sau juridic. Volumul operațiunilor derulate prin aceste produse este în general neînsemnat și, prin urmare, ele pot fi clasificate drept produse de nișă. O perioadă de tranziție pentru aceste produse de nișă, suficient de lungă pentru a minimaliza impactul migrării asupra utilizatorilor serviciilor de plată, va ajuta ambele componente ale pieței să se axeze mai întâi pe migrarea majorității operațiunilor de transfer de credit și debit direct, permițând astfel concretizarea mai rapidă a rezultatelor unei piețe integrate a plăților în UE.

(16) În unele state membre, există anumite instrumente de plată tradiționale care sunt de fapt operațiuni de transfer de credit sau de debit direct, dar care au particularități foarte restrânse, datorate adesea unor motive de ordin istoric sau juridic. O perioadă de tranziție pentru aceste produse de nișă, suficient de lungă pentru a minimaliza impactul migrării asupra utilizatorilor serviciilor de plată, va ajuta ambele componente ale pieței să se axeze mai întâi pe migrarea majorității operațiunilor de transfer de credit și debit direct, permițând astfel concretizarea mai rapidă a rezultatelor unei piețe integrate a plăților în UE.

Justificare

Majoritatea acestor produse pot fi considerate drept produse de nișă, însă nu toate. În anumite state membre, există instrumente specifice de debitare directă foarte asemănătoare cu operațiunile de plată prin card, care prezintă un volum destul de important. În ambele cazuri este necesară o perioadă de tranziție.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru funcționarea practică a pieței interne a plăților, este esențial să se asigure că plătitorii precum persoanele juridice sau autoritățile publice pot transfera credit în conturi de plată care sunt deținute de beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată se află în alte state membre și care sunt accesibili în conformitate cu prezentul regulament.

(17) Pentru funcționarea practică a pieței interne a plăților, este esențial să se asigure că plătitorii precum consumatorii, agenții economici sau autoritățile publice pot transfera credit în conturi de plată care sunt deținute de beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată se află în alte state membre și care sunt accesibili în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a asigura remedierea situațiilor în care prezentul regulament a fost aplicat incorect, statele membre trebuie să instituie proceduri de contestare și reparație nejudiciare adecvate și eficace pentru soluționarea litigiilor ce pot lua naștere în legătură cu regulamentul.

(20) Pentru a asigura remedierea situațiilor în care prezentul regulament a fost aplicat incorect, statele membre trebuie să instituie proceduri de contestare și reparație nejudiciare adecvate și eficace pentru soluționarea litigiilor ce pot lua naștere între utilizatorii și prestatorii serviciilor de plată.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Comisia trebuie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratat în ceea ce privește actualizarea cerințelor tehnice aplicabile transferului de credit și debitului direct.

(22) Comisia trebuie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratat în ceea ce privește actualizarea cerințelor tehnice aplicabile transferului de credit și debitului direct. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și în condiții de transparență, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru că prestatorii de servicii de plată din statele membre ale zonei non-euro trebuie să depună mai multe eforturi în faza pregătitoare, este necesar să li se permită prelungirea termenului de aplicare a acestor cerințe tehnice.

(23) Pentru că prestatorii de servicii de plată din statele membre ale zonei non-euro trebuie să depună mai multe eforturi în faza pregătitoare, este necesar să li se permită prelungirea termenului de aplicare a acestor cerințe tehnice. Statele membre din afara zonei euro ar trebui totuși să se conformeze rapid cerințelor tehnice pentru a crea o zonă de plată europeană veritabilă, care să consolideze piața internă.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operațiunilor de plată procesate și executate prin intermediul unor sisteme de plată în valoare mare, în cazul cărora atât ordonatorul original, cât și beneficiarul final sunt prestatori de servicii de plată;

(b) operațiunilor de plată procesate și executate prin intermediul unor sisteme de plată de mare valoare;

Justificare

SEPA acoperă plățile standard și nu ar trebui extins asupra operațiunilor (de consum) acoperite de sistemele de plăți de mare valoare.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Cerințe tehnice esențiale pentru operațiunile de transfer de credit și debitare directă

 

(1) Prestatorii de servicii de plată efectuează operațiuni de transfer de credit și de debitare directă în conformitate cu următoarele cerințe:

 

(a) prestatorii de servicii de plată și utilizatorii serviciilor de plată utilizează numărul IBAN pentru identificarea conturilor de plăți, indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului ori prestatorul de servicii de plată unic se află în același stat membru sau dacă unul dintre prestatorii de servicii de plată se află pe teritoriul unui alt stat membru;

 

(b) prestatorii de servicii de plată utilizează formate ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML sau pe standardul succesor atunci când transmit operațiuni de plată unui alt prestator de servicii de plată sau unui sistem de plăți;

 

(c) în cazul în care un utilizator de servicii de plată inițiază sau primește transferuri individuale de fonduri transmise printr-un dialog între procese sau pe baza unui fișier de grup, se utilizează formate ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML sau pe standardul succesor;

 

(d) până la data menționată la articolul 5 pentru serviciul de plată relevant, prestatorii de servicii de plată acceptă să primească mesaje de inițiere a operațiunii din partea utilizatorului serviciului de plată în formatul menționat la litera (c) atunci când utilizatorul solicită acest lucru;

 

(e) până la ...*, prestatorii de servicii de plată trimit sau pun la dispoziția utilizatorului serviciului de plată informații privind operațiunea de plată în formatul menționat la litera (c) atunci când utilizatorul solicită acest lucru.

 

(2) În afara cerințelor menționate la alineatul (1), operațiunilor de debitare directă li se aplică următoarele cerințe:

 

(a) o singură dată, înainte de prima operațiune de debitare directă, plătitorul comunică beneficiarului codul său IBAN și, dacă este cazul, codul BIC al prestatorului său de servicii de plată;

 

(b) la prima operațiune de debitare directă, la operațiunile unice de debitare directă și la fiecare operațiune ulterioară de debitare directă, beneficiarul transmite prestatorului său de servicii de plată informațiile aferente mandatului, iar prestatorul de servicii de plată al beneficiarului transmite aceste informații prestatorului de servicii de plată al plătitorului pentru fiecare operațiune de debitare directă;

 

(c) plătitorii pot:

 

(i) ordona prestatorilor lor de servicii de plată să limiteze o încasare aferentă unei debitări directe la o anumită sumă sau frecvență ori la ambele; sau

 

(ii) ordona prestatorilor lor de servicii de plată să blocheze orice operațiune de debitare directă din contul plătitorului sau să blocheze orice debitare directă cerută de unul sau mai mulți beneficiari identificați în acest sens și să autorizeze debitări directe cerute numai de unul sau mai mulți beneficiari identificați în acest sens;

 

(d) excluderea dreptului la rambursare este posibilă numai dacă în mandatul de plată se precizează următoarele:

 

(i) suma exactă a operațiunii de plată și frecvența sa posibilă; și

 

(ii) consimțământul clar al plătitorului în ceea ce privește excluderea dreptului la rambursare;

 

(e) în cazul în care dreptul la rambursare a fost exclus, fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (d), prestatorul de servicii de plată al plătitorului verifică fiecare operațiune de debitare directă și se asigură că suma cerută a operațiunii de debitare directă este egală cu suma convenită în mandat, înainte de debitarea efectivă a contului plătitorului pe baza informațiilor aferente mandatului;

 

(f) consimțământul se acordă atât beneficiarului, cât și prestatorului de servicii de plată al plătitorului (direct sau indirect, prin intermediul beneficiarului), iar mandatele, împreună cu modificările și/sau anularea ulterioare, se arhivează de către beneficiar sau de către un terț în numele beneficiarului; procedura de acordare a consimțământului pentru o operațiune de debitare directă face obiectul unui acord între plătitor și prestatorul său de servicii de plată.

 

(3) Pe lângă cerințele menționate la alineatul (1), în ceea ce privește operațiunile de transfer de credit, beneficiarul care acceptă transferuri de credit comunică plătitorilor numărul IBAN și codul BIC al prestatorului său de servicii de plată, ori de câte ori se solicită un transfer de credit.

 

(4) Pe lângă cerințele de la alineatele (1), (2) și (3) de la prezentul articol, operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă li se aplică cerințe tehnice suplimentare, stabilite în anexă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a modifica anexa în funcție de progresele tehnice și de evoluțiile pieței.

 

În cazul unei amenințări iminente la adresa stabilității și a bunei funcționări a sistemelor de plăți și din motive imperative de urgență, procedura prevăzută la articolul 15 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

 

* A se introduce data de către JO: 48 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe pentru operațiunile de transfer de credit și debit direct

Termenele-limită pentru migrarea operațiunilor de transfer de credit și debitare directă

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cel târziu la [a se insera data concretă 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], transferurile de credit se efectuează în conformitate cu cerințele tehnice de la punctele 1 și 2 din anexă.

(1) Cel târziu la [a se insera data concretă 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], transferurile de credit se efectuează în conformitate cu cerințele tehnice de la articolul 4a și din anexă.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cel târziu la [a se insera data concretă 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], debitările directe se efectuează în conformitate cu articolul 6 și cu cerințele tehnice de la punctele 1 și 3 din anexă.

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre pot stabili termene anterioare celor de la alineatele (1) și (2).

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot stabili un termen-limită mai apropiat pentru migrarea operațiunilor în cazul transferurilor de credit ori al debitărilor directe sau în ambele cazuri.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care, înainte de termenul-limită stabilit la alineatul (1) sau care decurge din alineatul (3), plătitorul a autorizat efectuarea de transferuri de credit în conformitate cu normele naționale, prestatorul de servicii de plată trece în mod automat la transferuri de credit SEPA fără a percepe comisioane suplimentare.

Justificare

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În cazul în care, înainte de termenul-limită stabilit la alineatul (2) sau care decurge din alineatul (3), plătitorul a autorizat beneficiarul să încaseze debitări directe periodice în conformitate cu normele naționale, prestatorul de servicii de plată trece în mod automat la debitări directe SEPA fără a percepe comisioane suplimentare.

Justificare

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) în cazul în care consumatorilor li se percep comisioane pentru operațiunile R, aceste comisioane nu depășesc valoarea costurilor pentru care consumatorul este responsabil în mod direct; prin urmare, plătitorului nu i se impută comisioane pentru operațiunile R care sunt rezultatul insuficienței de fonduri în conturile plătitorului până în momentul în care plata prin debitare directă devine scadentă;

Justificare

Plătitorul ar trebui să fie responsabil pentru plata comisionului MIF numai în cazul unei operațiuni R care este rezultatul insuficienței de fonduri în conturile sale în momentul în care plata prin debitare directă devine scadentă. Este puțin probabil ca celelalte tipuri de operațiuni R să fie cauzate de plătitor. Altor părți nu ar trebui să li se permită să transfere plătitorului responsabilitatea pentru comisioanele aferente operațiunilor R care nu au fost cauzate de către plătitor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

eliminat

Derogări

 

(1) Statele membre pot permite autorităților competente să renunțe, integral sau parțial, la cerințele stabilite la alineatele (1), (2) și (3) de la articolul 5 până la [a se insera data concretă 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] pentru operațiunile de transfer de credit și debit direct cu o cotă de piață cumulativă, pe baza statisticilor oficiale de plată publicate anual de Banca Centrală Europeană, de mai puțin de 10% din numărul total de operațiuni de transfer de credit și debit direct din statul membru respectiv.

 

(2) Statele membre pot permite autorităților competente să renunțe, parțial sau total, la cerințele stabilite la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) până la [a se insera data concretă 60 de luni de la data intrării în vigoare] în cazul operațiunilor de plată inițiate prin card la un punct de vânzare care generează un debit direct dintr-un cont de plată identificat prin BBAN sau IBAN.

 

(3) Un stat membru care permite autorităților competente să aplice derogarea prevăzută la alineatele (1) și (2) trebuie să notifice Comisiei acest lucru până la [a se insera data concretă 6 luni de la data intrării în vigoare]. Statul membru notifică de îndată Comisia în legătură cu orice schimbare ulterioară.

 

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Cerințe de informare

 

(1) Pentru a asigura acceptarea de către cetățenii Uniunii a standardizării operațiunilor și a utilizării obligatorii a numărului IBAN și a codului BIC, statele membre și băncile desfășoară campanii de informare specifice și ample pentru a sensibiliza publicul și pentru a explica în mod adecvat avantajele acestui sistem și consecințele acestor schimbări pentru operațiunile naționale și internaționale.

 

(2) Statele membre obligă băncile să faciliteze clienților lor această tranziție prin intermediul unei politici de informare transparente, în special în ceea ce privește utilizarea obligatorie a IBAN și BIC.

 

(3) Băncile pun la dispoziția consumatorilor informații clare și inteligibile în ceea ce privește comisioanele percepute pentru operațiunile R, în interesul transparenței și al protecției consumatorului.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre desemnează ca autorități competente responsabile cu asigurarea respectării prezentului regulament fie autorități publice, fie organisme recunoscute de legislația națională sau de autorități publice împuternicite în acest scop de legislația națională, inclusiv băncile centrale naționale. Statele membre pot desemna organisme existente să acționeze în calitate de autorități competente .

(1) Statele membre desemnează ca autorități competente responsabile cu asigurarea respectării prezentului regulament fie autorități publice, fie organisme recunoscute de legislația națională sau de autorități publice împuternicite în acest scop de legislația națională, inclusiv băncile centrale naționale. Statele membre pot desemna organisme existente să acționeze în calitate de autorități competente . Autoritățile competente sunt organisme independente, care acționează în numele tuturor părților interesate, inclusiv al utilizatorilor finali, pentru a asigura condiții echitabile de concurență pentru toți prestatorii de transferuri de credite și debitări directe, inclusiv pentru cei noi.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a se asigura că cerințele tehnice stabilite în prezentul regulament sunt acceptate de către cetățenii și întreprinderile din Uniune, aceste autorități publice desfășoară campanii de informare menite să sporească gradul de informare a publicului.

Justificare

Autoritățile publice trebuie să joace un rol important în informarea publicului, întrucât, în multe state membre, acesta reprezintă 50 la sută din toate transferurile de credit.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată. În cazul în care motive imperative legate de urgența unei situații impun acest lucru, se aplică articolul 15.

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4a alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (4) este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

Justificare

Aliniere la articolul 4a (nou).

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Delegarea competențelor menționată la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

(1) Delegarea competențelor menționată la articolul 4a alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

Justificare

Aliniere la articolul 4a (nou).

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În termen de șase săptămâni de la data notificării, Parlamentul European și Consiliul se pot opune actului delegat. Într-un astfel de caz, actul nu se mai aplică. Instituția care formulează obiecții la un act delegat prezintă motivele care au stat la baza acestora.

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (1). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat după notificarea deciziei de a formula obiecțiuni a Parlamentul European sau a Consiliului. Instituția care formulează obiecții la un act delegat prezintă motivele care au stat la baza acestora.

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [a se insera data concretă 3 ani de la intrarea în vigoare], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Băncii Centrale Europene un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere.

Până la ...*, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Băncii Centrale Europene un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere.

 

* A se introduce data de către JO: 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Termenul-limită propus pentru debitarea directă este 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament [articolul 5 alineatul (2)]. Raportul privind punerea în aplicare va fi întocmit la un an după acest termen.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Pe durata perioadei de migrare, până la data menționată la articolul 5, prestatorul de servicii de plată oferă clienților săi cu amănuntul, în cazul operațiunilor de plată la nivel național, serviciile tehnice necesare pentru convertirea fără probleme și în condiții de siguranță a numărului BBAN în numărul IBAN corespunzător de către prestatorul de servicii de plată în cauză.

Justificare

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să ofere sprijinul tehnic necesar pentru asigurarea unei migrări fără probleme și în condiții de siguranță a consumatorilor către IBAN și BIC.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați într-un stat membru care nu a adoptat încă moneda euro trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 4 și de la punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul de credit în euro și cerințele stabilite la articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă pentru operațiunile de debit direct în euro cel târziu la [a se insera data concretă 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Cu toate acestea, dacă oricare dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro înainte de [a se insera data concretă 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], prestatorii de servicii de plată cu sediul în statul membru respectiv se conformează acestor cerințe în termen de un an de la data intrării statului membru respectiv în zona euro.

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați într-un stat membru care nu a adoptat încă moneda euro trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 4 și de la punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul de credit în euro și cerințele stabilite la articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă pentru operațiunile de debit direct în euro cel târziu la [a se insera data concretă 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Cu toate acestea, dacă oricare dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro, prestatorii de servicii de plată cu sediul în statul membru respectiv se conformează articolului 4 până la aceeași dată ca cea pentru statul membru respectiv aflat deja în zona euro.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Următoarele cerințe tehnice se aplică atât operațiunilor de transfer de credit, cât și celor de debitare directă:

1. Pe lângă cerințele tehnice esențiale stabilite la articolul 4a, următoarele cerințe tehnice se aplică atât operațiunilor de transfer de credit, cât și celor de debitare directă:

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Prestatorii de servicii de plată și utilizatorii serviciilor de plată trebuie să folosească IBAN pentru identificarea conturilor de plăți, indiferent dacă prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al beneficiarului ori prestatorul de servicii de plată unic se află în același stat membru sau dacă unul din prestatorii de plată se află pe teritoriul unui alt stat membru.

eliminat

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Prestatorii de servicii de plată trebuie să utilizeze formate ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML când transmit operațiuni de plată unui alt prestator de servicii de plată sau unui sistem de plăți.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Dacă un utilizator de servicii de plată inițiază sau primește transferuri individuale de fonduri grupate în scopul transmiterii, trebuie să se folosească formale ale mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 XML.

eliminat

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Un beneficiar care acceptă transferul de credit trebuie să comunice plătitorului codul său IBAN și codul BIC al prestatorului său de servicii de plată ori de câte ori se solicită un transfer de credit.

eliminat

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) numele plătitorului și/sau codul IBAN al contului plătitorului;

(i) numele plătitorului;

Justificare

În unele țări europene, numărul de cont bancar se consideră informație cu caracter personal deosebit de sensibilă și poate fi comunicat unui terț în condiții foarte stricte. Având în vedere riscul de fraudă, numărul IBAN al contului plătitorului nu ar trebui în niciun caz comunicat beneficiarului în mod automat și fără consimțământul plătitorului.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) O singură dată, înainte de prima operațiune de debitare directă, plătitorul trebuie să comunice beneficiarului codul său IBAN și, dacă este cazul, codul BIC al prestatorului său de servicii de plată.

eliminat

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) La prima operațiune de debitare directă, la operațiunile unice de debitare directă și la fiecare operațiune ulterioară de debitare directă, beneficiarul trebuie să transmită prestatorului său de servicii de plată informațiile aferente mandatului. Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului trebuie să transmită prestatorului de servicii de plată al plătitorului aceste informații aferente mandatului, la fiecare operațiune de debitare directă.

eliminat

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Plătitorul trebuie să aibă posibilitatea de a-și instrui prestatorul de servicii de plată în sensul limitării debitării directe la o anumită sumă, periodicitate sau ambele.

eliminat

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Dacă acordul dintre plătitor și beneficiar exclude dreptul de rambursare, prestatorul de servicii de plată al plătitorului are obligația ca, la cererea plătitorului, să verifice fiecare operațiune de debitare directă pentru a se asigura că suma operațiunii de debitare directă este egală cu suma convenită în mandat, înainte de debitarea efectivă a contului plătitorului, pe baza informațiilor aferente mandatului.

eliminat

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Plătitorului trebuie să i se ofere opțiunea de a-și instrui prestatorul de servicii de plată în sensul blocării oricăror operațiuni de debitare directă din contul plătitorului, al blocării oricăror debitări directe cerute de unul sau mai mulți beneficiari ori al autorizării de debitări directe generate numai de la un anumit sau anumiți beneficiari.

eliminat

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Anexă – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Consimțământul se dă atât beneficiarului, cât și prestatorului de servicii de plată al plătitorului (direct sau indirect, prin intermediul beneficiarului), iar mandatele, împreună cu modificările și/sau anularea ulterioară, se arhivează de către beneficiar sau de către un terț, în numele beneficiarului.

eliminat

PROCEDURĂ

Titlu

Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

Referințe

COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

18.1.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

IMCO

18.1.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Evelyne Gebhardt

10.2.2011

 

 

 

Examinare în comisie

24.5.2011

 

 

 

Data adoptării

15.6.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Gianni Pittella, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt


PROCEDURĂ

Titlu

Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

Referințe

COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)

Data prezentării la PE

16.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

18.1.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

IMCO

18.1.2011

JURI

18.1.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

28.2.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Sari Essayah

21.9.2010

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2011

20.4.2011

15.6.2011

 

Data adoptării

11.7.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

3

10

Membri titulari prezenți la votul final

Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Sari Essayah, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Jens Geier, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Gianluca Susta, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pablo Zalba Bidegain

Data depunerii

6.9.2011

Ultima actualizare: 6 februarie 2012Notă juridică