Menettely : 2011/0032(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0296/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0296/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/09/2011 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0419

SUOSITUS     ***
PDF 151kWORD 76k
1. syyskuuta 2011
PE 465.058v02-00 A7-0296/2011

esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Australian välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Vital Moreira

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Australian välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

(06603/2011 – C7-0144/2011 – 2011/0032(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06603/2011),

–   ottaa huomioon kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen Euroopan unionin ja Australian välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (06604/2011),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0144/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7–0296/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Australian hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

EU:n tulliliitto on laajentunut Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin. WTO:n sääntöjen (GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohta) mukaisesti Euroopan unionin on aloitettava neuvottelut hyvitysjärjestelyistä sellaisten WTO-jäsenten kanssa, joilla on myönnytysluetteloihin liittyvät neuvotteluoikeudet missä tahansa liittymässä olevassa valtiossa. Tällaisia järjestelyjä tarvitaan, jos EU:n ulkoisten tullien kantaminen johtaa siihen, että tullit ylittävät tason, johon liittyvä maa on sitoutunut WTO:ssa. Neuvotteluissa "täytyy kiinnittää asianmukaista huomiota saman tullinimikkeen alennuksiin, joita muut tulliliiton jäsenet ovat myöntäneet tulliliiton muodostamisen yhteydessä".

Tässä tilanteessa on noudatettava GATT-sopimuksen(1) XXVIII artiklassa vahvistettua menettelyä, joka on kuvattu 10. marraskuuta 1980 hyväksytyissä suuntaviivoissa (BISD 27S/26-28)(2) sekä vuoden 1994 sopimuksen XVIII artiklan tulkintaa koskevassa yhteisymmärrysasiakirjassa(3).

Tavoitteena on sopia molempia osapuolia tyydyttävästä hyvitysjärjestelystä, jolla tasoitetaan sidottujen tullien lisääntymistä. Sopimukseen pääseminen on molempien osapuolten etujen mukaista. Mikäli sopimukseen ei päästä, tulliviranomaiset voivat silti muuttaa myönnytyksiä tai peruuttaa ne, mutta asianomaiset jäsenet voivat tällöin peruuttaa olennaisilta osin vastaavia myönnytyksiä GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti (ei kuitenkaan välttämättä saman tullinimikkeen piirissä).

Menettely käynnistyy, kun sopimuspuoli, joka aikoo neuvotella myönnytyksen muuttamisesta tai peruuttamisesta, toimittaa asiaa koskevan ilmoituksen WTO:n sihteeristölle. Kyseisen sopimuspuolen olisi myös toimitettava WTO:n sihteeristölle kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, joista ilmenevät kyseessä olevat tullinimikkeet, suurimmat kauppakumppanit sekä kyseisen kaupan määrä ja arvo. Sopimuspuolen, joka katsoo, että sillä on merkittävänä tai tärkeimpänä tuottajana etuja puolustettavanaan GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisissa neuvotteluissa myönnytyksistä, olisi ilmoitettava vaatimuksensa myönnytystä muuttavalle valtiolle 90 päivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen toimittamisesta.

EU toimitti Bulgariaa ja Romaniaa koskevan ilmoituksen 27. syyskuuta 2006, ja tällöin oli menettelyn mukaisesti verrattava Bulgarian ja Romanian tuojille määräämiä tulleja ennen EU:n jäsenyyttä ja unioniin liittymisen jälkeen. Vertailun lähtökohdaksi otettiin keskiarvo tuoreimmista saatavilla olevista tiedoista kolmen vuoden ajalta. Laajentumisvuoden 2007 osalta käytettiin viitejaksona vuosia 2002–2004. Tulleja laskettaessa otettiin huomioon sidotut tullit, ei sovellettuja tulleja. Tarkastelun kohteeksi otettiin suosituimmuusasemassa olleet tuontituotteet (ei etuuskohtelua saaneet tuotteet). Korvaukset suoritetaan sen tullinimikkeen puitteissa, jossa tullin muutos on vähentänyt kolmannen maan tuloja.

Neuvosto valtuutti 29. tammikuuta 2007 komission aloittamaan GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut korvauksiin oikeutettujen valtioiden kanssa. Sopimus parafoitiin Australian kanssa 15. kesäkuuta 2011. Neuvosto antoi allekirjoittamista koskevan valtuutuksen 11. huhtikuuta 2011, ja sopimus Australian kanssa allekirjoitettiin 24. toukokuuta 2011(4).

Kuuban ja Brasilian kanssa oli tehty sopimukset tätä ennen, mutta ne eivät edellyttäneet Euroopan parlamentin hyväksyntää, koska ne allekirjoitettiin vuonna 2008 ja 2009. EU käy näiden kahden valtion (Brasilia ja Kuuba) sekä Australian, Uuden Seelannin ja Argentiinan ohella neuvotteluja myös Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa, mutta niitä ei vielä ole saatu päätökseen.

Sopimuksissa on WTO-vaatimusten täyttämiseksi tarkasteltu kahta kysymystä. Ensimmäiseksi niissä on ratkaistava korotettujen tullimaksujen korvaamista koskeva kysymys. Useimmissa tapauksissa on turvauduttu maakohtaisten tariffikiintiöiden avaamiseen tai voimassa olevien kiintiöiden kasvattamiseen. Toiseksi on myös Bulgarian ja Romanian liittymistä edeltävät tariffikiintiöt (erga omnes, kyse ei ole maakohtaisista vaan yleisesti sovellettavista kiintiöistä) lisättävä EU:n voimassa oleviin tariffikiintiöihin (erga omnes).

Tässä sopimuksessa on kyse lampaan- tai vuohenlihatuotteista.

Komissio hyväksyy sen jälkeen täytäntöönpanoasetuksen yhteisistä markkinajärjestelyistä 22. lokakuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 144 artiklan mukaisesti. Asetusta ollaan parhaillaan arvioimassa uudelleen. Komissio ehdottaa uutta maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa asetusehdotuksessaan (KOM(2010)0799), että "komissio avaa [...] tariffikiintiöt ja hallinnoi niitä [...] delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä", mikä vastaa meneillään olevaa mukautumista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklassa vahvistettuun, delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevaan menettelyyn.

Esittelijän huomioita

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Australian kanssa tehtävään sopimukseen ja katsoo, että Euroopan parlamentin pitäisi antaa sille suostumuksensa. Australialla on oikeus saada palautettua ennalleen kauppaoikeudet, jotka heikkenivät hieman EU:n tulliliiton laajennettua Romanian ja Bulgarian jäsenyyden myötä.

GATT-sopimuksen XXIV artiklan 4 kohdassa todetaan perustellusti, että tulliliiton tai vapaakauppa-alueen tarkoituksena pitäisi olla kaupan helpottaminen jäsentensä alueiden välillä, ei esteiden pystyttäminen kyseisten alueiden ja muiden sopimuspuolten väliselle kaupalle. Käsiteltävänä oleva sopimus on jälleen osoitus siitä, että EU haluaa noudattaa monenvälisen kauppajärjestelmän sääntöjä ja toivoo voivansa edesauttaa yhteistä tahtoa Dohan kehityskierroksella, jotta siinä saavutettaisiin kattava sopimus.

EU:n laajentuminen on yleisesti ottaen vaikuttanut myönteisesti WTO:n jäseniin. WTO:n jäsenten kannalta tilanne parani tapauksissa, joissa EU:hun liittyvät valtiot sovelsivat aiemmin EU:n tulleja korkeampia tulleja. Päinvastaisissa tapauksissa, kun EU:n uusien jäsenvaltioiden tullit olivat EU:n tulleja matalammat ja niiden on nostettava tullejaan, EU korvaa erotuksen. WTO:n jäsenet hyötyvät siis joka tapauksessa.

Komissio on tehnyt oikean valinnan päättäessään, että korvauskeinona käytetään Australian tariffikiintiöiden nostamista asianomaisten tuotteiden osalta, sillä se on täsmällisin tapa kohdentaa korvaukset niihin oikeutetulle valtiolle.

Vaikka komissio ei olekaan toteuttanut virallista vaikutustenarviointia, selvitykset ja sidosryhmien kanssa käyty vuoropuhelu ovat osoittaneet, että tämä sopimus ei vahingoita EU:n maatalouden etuja, sillä sopimuksella ainoastaan palautetaan Australialle sille aiemmin kuuluneet oikeudet.

Euroopan unioni ja Australia ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 päivän kuluttua viimeisen ilmoituksen toimittamisesta, ja esittelijä toivoo, että myös kumppanimaamme saa sisäiset menettelynsä viipymättä päätökseen, jotta tuottajat voivat pian hyödyntää markkinoille pääsyään.

(1)

WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, General Agreement on Tariffs and Trade 1994, XV. Article XIV (http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_06_e.htm#article14).

(2)

Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus C/113, 5. marraskuuta 1980, neuvosto 10. marraskuuta 1980, XXVIII artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat menettelyt.

(3)

WTO, Uruguayn kierros: vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXVIII artiklan tulkintaa koskeva yhteisymmärrys (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm).)

(4)

EUVL L 104, 20.4.2011, s. 1.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

31.8.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Patrice Tirolien

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus