Procedūra : 2011/0027(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0297/2011

Pateikti tekstai :

A7-0297/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/09/2011 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0418

REKOMENDACIJA     ***
PDF 158kWORD 87k
2011 m. rugsėjo 1 d.
PE 465.057v02-00 A7-0297/2011

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto

(06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/2007(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Vital Moreira

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto

(06609/2011 – C7-0104/2011 – 2011/2007(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06609/2011),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (06610/2011),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C7-0104/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0297/2011),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Argentinos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, išsiplėtė jos muitų sąjunga. Todėl ES pagal PPO taisykles (GATT XXIV straipsnio 6 dalis) įpareigota pradėti derybas su PPO narėmis, turinčiomis derybų teisę dėl bet kurios stojančiosios šalies įsipareigojimų sąrašo, siekiant susitarti dėl kompensacinio sureguliavimo. Toks sureguliavimas privalomas, jei patvirtinus ES išorės muitų tarifų režimą muitų tarifai padidėja, palyginti su muitais, dėl kurių stojančioji šalis įsipareigojo PPO, „atsižvelgdama į muitų sumažinimus tai pačiai prekių grupei, kuriuos, kuriant muitų sąjungą, atliko kitos šios sąjungos šalys.“

Reikia laikytis procedūros, kuri nustatyta GATT XXVIII straipsnyje(1) ir išplėsta 1980 m. lapkričio 10 d. priimtose gairėse (BISD 27S/26-28)(2), ir Susitarimo dėl 1994 m. XVIII straipsnio(3) aiškinimo.

Tikslas yra rasti visas puses tenkinantį kompensacinį sureguliavimo sprendimą siekiant kompensuoti privalomųjų muitų padidėjimą. Abi šalys suinteresuotos pasiekti susitarimą. Jei susitarimo nebus pasiekta, muitinė vis tiek gali keisti arba panaikinti lengvatas, bet susijusios valstybės narės tokiu atveju gali panaikinti atitinkamas lengvatas pagal GATT XXVIII straipsnį (nebūtinai tai pačiai prekių grupei).

Procedūra prasideda, kai susitarimo šalis, ketinanti derėtis dėl keitimų ar panaikinimų, praneša apie tai PPO sekretoriatui. Susitarimo šalis taip pat turėtų pateikti visus susijusius dokumentus, kurie reikalingi informuoti PPO sekretoriatą apie svarstomas prekių grupes, svarbiausius prekybos partnerius ir numatomas prekybos apimtis bei jų vertę. Bet kuri šalis, laikanti save pagrindine tiekėja arba turinti pakankamai svarbių tiekimo interesų, susijusių su lengvatomis, dėl kurių vyksta derybos pagal GATT XXVIII straipsnį, turėtų per 90 dienų nuo paskelbimo pareikšti pretenziją lengvatą keičiančiai šaliai.

2006 m. rugsėjo 27 d. ES informavo Bulgariją ir Rumuniją, ir dėl šios procedūros buvo pradėta lyginti muitus, kuriuos importuotojai turėtų mokėti Bulgarijai ir Rumunijai prieš įstojimą į ES ir įstojus. Lyginamosios studijos pradinis taškas buvo vidutiniai trejų pastarųjų metų, kurių duomenys buvo prieinami, muitai. Kalbant apie 2007 m. plėtrą ataskaitiniu buvo laikomas 2002–2004 m. laikotarpis. Apskaičiuoti muitai yra privalomieji muitai, o ne taikomi muitai. Importas, į kurį atsižvelgiama, yra importas pasinaudojant didžiausio palankumo statusu (ne taikant lengvatinį režimą). Kompensacija taikoma tai pačiai prekių grupei, kaip ir tarifo keitimo atveju, kurio padarinius jaučia trečioji šalis.

2007 m. sausio 29 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su šalimis, kurioms turėtų būti išmokėta kompensacija, pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį. Po derybų su Argentina parengtas susitarimo projektas pasikeičiant laiškais, kuris buvo parafuotas 2010 m. rugsėjo 22 d. Briuselyje. 2011 m. balandžio 11 d. Taryba suteikė leidimą pasirašyti susitarimą. Susitarimas su Argentina pasirašytas 2011 m. balandžio 20 d(4).

Anksčiau buvo sudaryti susitarimai su Kuba ir Brazilija, kuriems nereikėjo Europos Parlamento pritarimo, nes jie sudaryti atitinkamai 2008 ir 2009 m. Be šių dviejų šalių (Brazilijos ir Kubos) ir Argentinos kartu su Naująja Zelandija ir Australija, ES taip pat veda derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Kinija, bet jos dar nebaigtos.

Siekiant įgyvendinti PPO reikalavimus šiose sutartyse sprendžiami du klausimai. Pirma, kompensuotinų aukštesnių muito tarifų kompensavimas. Dažniausiai naudojamas metodas yra šaliai paskirtos tarifinės kvotos atidarymas arba galiojančių kvotų padidinimas. Antra, pasirengimo narystei erga omnes tarifinė kvota Bulgarijai ir Rumunijai (ne priskirta tam tikrai šaliai, bet atvira visam pasauliui) turi būti pridedama prie galiojančių ES erga omnes tarifinių kvotų.

Šioje sutartyje kalbama apie galvijų mėsą be kaulų (Argentina), buivolieną be kaulų (Argentina), taip pat erga omnes tarifinės kvotos padidinimą paprastiesiems kviečiams, miežiams, salykliniams miežiams ir kukurūzams.

Todėl Komisija priims įgyvendinimo reglamentą, kaip numatyta Bendro reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 144 straipsnyje (2007 m. spalio 22 d. Reglamentas Nr. 1234(2007)). Dabar šis reglamentas persvarstomas. Atsižvelgdama į vykstantį derinimo su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais procesą pagal ES sutarties 290 ir 291 straipsnius Komisija pasiūlyme dėl naujo bendro rinkos organizavimo reglamento (COM(2010) 799) siūlo, kad tarifų kvotas deleguotaisiais aktais ir įgyvendinimo aktais atidarytų ir administruotų Komisija.

Pranešėjo pastabos

Pranešėjas palankiai vertina susitarimą su Argentina ir mano, kad Europos Parlamentas turėtų duoti pritarimą. Argentina turi teisę reikalauti, kad jos prekybos teisės, kurias šiek tiek neigiamai paveikė ES muitų sąjungos išplėtimas įstojus Rumunijai ir Bulgarijai, būtų atkurtos.

GATT XXIV straipsnio 4 dalyje teisingai pabrėžiama, kad muitų sąjungos arba laisvos prekybos zonos tikslas turėtų būti palengvinti prekybą sąjungą sudarančiose teritorijose ir nesudaryti kliūčių prekybai su kitomis šalimis, kurios sudarė susitarimus su šiomis teritorijomis. Šis susitarimas dar kartą parodo, kad ES stengiasi gerbti daugiašalės prekybos taisykles ir siekia prisidėti prie bendro pasiryžimo pasiekti išsamų susitarimą Dohos plėtros raunde.

Apskritai ES plėtra turėjo teigiamą poveikį PPO narėms. Tais atvejais, kai prisijungiančių šalių muitų tarifai buvo aukštesni už ES tarifus, PPO narės turėjo iš to naudos. Priešingu atveju, kai prisijungiančių šalių muitų tarifai buvo žemesni nei ES ir jos turėjo savo tarifus padidinti, ES šį skirtumą kompensuos. Taigi, PPO narės turės naudos iš šio susitarimo.

Komisija teisingai pasirinko tarifinės kvotos padidinimo metodą Argentinai svarstomiems produktams, kadangi tai tinkamiausia priemonė kompensuoti valstybei, kuri nusipelno kompensacijos.

Nors Komisija neatliko formalaus poveikio vertinimo, tyrimai ir dialogai su suinteresuotaisiais subjektais patvirtino, kad šis susitarimas nepažeidžia ES žemės ūkio interesų, nes jis tik atkuria Argentinos prieš tai turėtas teises.

ES ir Argentina viena kitai praneš atlikusios savo vidaus procedūras, būtinas Susitarimui įsigalioti. Susitarimas įsigalios praėjus 14 dienų po paskutinio pranešimo gavimo, ir pranešėjas tikisi, kad mūsų šalis partnerė taip pat nedelsdama užbaigs vidaus procedūras, kad gamintojai galėtų greitai gauti naudos turėdami priėjimą prie rinkos.

(1)

PPO ANALITINIS INDEKSAS: XV Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT, 1994 m.). XIV straipsnis (http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_06_e.htm#article14)

(2)

Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos C/113, 1980 m. lapkričio 5 d., 1980 m. lapkričio 10 d. Taryba, procedūros ir derybos pagal XXVIII straipsnį

(3)

PPO, Urugvajaus raundo susitarimas: Susitarimas dėl 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XXIV straipsnio aiškinimo (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm).

(4)

OL L 110, 54 tomas, 2011 m. balandžio 29 d.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

31.8.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Patrice Tirolien

Atnaujinta: 2011 m. rugsėjo 16 d.Teisinis pranešimas