Postup : 2008/0161(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0298/2011

Předložené texty :

A7-0298/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/09/2011 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


DOPORUČENÍ     ***
PDF 147kWORD 79k
1. září 2011
PE 464.733v03-00 A7-0298/2011

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o některých aspektech leteckých služeb mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými

(05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o některých aspektech leteckých služeb mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými

(05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05735/2011),

–   s ohledem na návrh Dohody o některých aspektech leteckých služeb mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými (07158/2/2009),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2, čl. 218 odst. 8 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0067/2011),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0298/2011),

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Spojených států mexických.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami o leteckých službách. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 2002 jsou tradiční doložky o určení ve dvoustranných dohodách členských států o leteckých službách v rozporu s právními předpisy EU. Umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit či pozastavit povolení nebo oprávnění leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není ale z větší části ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků a ani nepodléhá jejich faktické kontrole. To se považuje za diskriminaci vůči dopravcům EU, kteří mají sídlo na území některého členského státu, přitom je však vlastní a kontrolují státní příslušníci jiných členských států. Tato skutečnost je v rozporu s článkem 49 Smlouvy o fungování Evropské unie, který státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili svou svobodu usazování, zaručuje, že s nimi bude v hostitelském členském státě zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky tohoto členského státu. Existují také další otázky, jako je hospodářská soutěž, u kterých by soulad s právními předpisy EU měly zajistit změny či doplnění stávajících ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Komise tedy vyjednala dohodu, která nahrazuje některá ustanovení 13 stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy EU a Spojenými státy mexickými.

Hlavní aspekty dohody

Článek 2 (doložka o určení): V zájmu odstranění diskriminace mezi leteckými přepravci EU jsou tradiční doložky o určení, které odkazují na letecké dopravce členského státu EU, jenž je smluvní stranou dvoustranné dohody, nahrazeny doložkou EU o určení, která se vztahuje na všechny přepravce EU. Cílem je umožnit všem leteckým přepravcům EU nediskriminační přístup na trasy mezi členským státem EU, který je smluvní stranou dvoustranné dohody, a Mexikem.

Článek 3 (bezpečnost): Toto ustanovení zajišťuje, aby bezpečnostní ustanovení dvoustranných dohod byla použitelná v případech, kdy regulační kontrolu nad leteckým dopravcem vykonává jiný členský stát EU než ten, který tohoto leteckého dopravce určil.

Článek 4 (slučitelnost s pravidly o hospodářské soutěži): Tento článek zakazuje postupy odporující pravidlům hospodářské soutěže.

Dohoda, která byla parafována v květnu 2008, obsahovala vzájemné ustanovení, které by umožňovalo zdanění pohonných hmot na letech v rámci EU a letech mezi Mexikem a jinými americkými zeměmi. Rada to však nemohla akceptovat a nakonec bylo toto ustanovení z konečného znění vypuštěno.

Dohoda byla podepsána dne 15. prosince 2010. Prozatímně se neuplatňuje. K uzavření dohody Rada potřebuje souhlas Evropského parlamentu. V souladu s článkem 81 jednacího řádu Parlament přijme rozhodnutí prostřednictvím jediného hlasování, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Postoj zpravodajky

Horizontální dohoda s Mexikem obnoví řádný právní základ pro vztahy mezi Evropskou unií a Mexikem v oblasti letecké dopravy. Představuje důležitý první krok v posilování vztahů mezi EU a Mexikem v oblasti letectví.

Mexiko je pro přepravce z EU důležitým trhem s přibližně 2,5 miliony cestujících a 90 000 tunami nákladu v roce 2009. Vzhledem k velikosti a významu trhu letecké dopravy mezi EU a Mexikem by měla být zvážena možnost rozsáhlejší dohody o letecké dopravě mezi EU a Mexikem. Taková dohoda by zlepšila spolupráci mezi EU a Mexikem v otázkách letectví a rozšířila možnosti a přínosy pro průmysl a spotřebitele v Mexiku i v EU. Navíc by dokončila vytvoření otevřeného leteckého prostoru mezi EU a oběma Amerikami poté, co již byly uzavřeny rozsáhlé dohody s USA, Kanadou a naposledy s Brazílií.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodajka navrhuje, aby výbor TRAN uzavření této dohody podpořil.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

31.8.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Isabelle Durant, Zita Gurmai, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Anne E. Jensen

Poslední aktualizace: 16. září 2011Právní upozornění