Menetlus : 2011/2136(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0303/2011

Esitatud tekstid :

A7-0303/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/09/2011 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0372

RAPORT     
PDF 181kWORD 94k
8. september 2011
PE 469.715v02-00 A7-0303/2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18, Madalmaad)

(KOM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Barbara Matera

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18, Madalmaad)

(KOM(2011)0388 – C7-0172/2011 – 2011/2136(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2011)0388 – C7-0172/2011),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

–   võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0303/2011),

A. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on kaotanud töö globaliseerumisest tingitud suurte maailmakaubanduse struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Madalmaad taotlesid abi seoses 800 töötaja koondamisega (kõigi nende puhul taotletakse abi) NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) alla kuuluvas 52 ettevõttes, mis tegutsevad Madalmaade NUTS II tasandi piirkondades Lõuna-Hollandis (NL33) ja Utrechtis (NL31);

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb sellega seoses heameelt, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning et saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

3.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldusmeetmeid; rõhutab lisaks sellele, et fondist rahastatavate meetmetega tuleks luua püsivaid töökohti;

4   võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka fondi aastaaruannetes;

5.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 esmakordselt kantud maksete assigneeringud summas 47 608 950 eurot; tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute ümberpaigutamist − nagu juhtus minevikus −, sest see võib raskendada eri poliitiliste eesmärkide saavutamist;

6.  palub komisjonil viia läbi fondi põhjalik kvalitatiivne hindamine;

7.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18, Madalmaad)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,(2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut(3)

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)       20. detsembril 2010 esitasid Madalmaad taotluse fondi kasutuselevõtmiseks, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) alla kuuluvas 52 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkondades Lõuna-Hollandis (NL33) ja Utrechtis (NL31), ning lisasid sellele täiendavat teavet kuni 3. märtsini 2011. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 2 649 148 euro eraldamiseks.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Madalmaade taotluse põhjal rahalist toetust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 2 649 148 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel/Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

              ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

              ELT C […], […], lk […].


SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(1) punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt, kui taotlus saab positiivse hinnangu, esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Samal ajal võidakse korraldada kolmepoolne menetlus, et leppida kokku fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 28. juunil 2011 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Madalmaadele vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist.

Kõnealune on üheteistkümnes taotlus, mida tuleb 2011. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab Madalmaade kasuks kokku 2 649 148 euro kasutuselevõtmist Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist. Taotlus puudutab 800 töötaja koondamist 52 ettevõttest, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) Madalmaade NUTS II tasandi piirkondades Lõuna-Hollandis (NL33) ja Utrechtis (NL31) üheksakuulisel vaatlusperioodil, mis kestis 16. jaanuarist 2010 kuni 16. oktoobrini 2010.

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18, Madalmaad) esitati komisjonile 20. detsembril 2010. aastal ja selle kohta saadeti lisateavet 3. märtsini 2011. Taotlus põhineb fondi määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ühe ja sama NACE Revision 2 osa alla kuuluvates ja liikmesriigi NUTS II tasandi ühes või kahes külgnevas piirkonnas tegutsevates ettevõtetes.

Komisjoni hinnangu üheks kriteeriumiks oli koondamiste ja maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs, mis käesoleva juhtumi puhul on seotud ülemaailmse nõudluse langusega trükimeediasektoris, mis oli Madalmaades 2009. aastal 8,6%. Trükitud reklaammaterjalide tellimused teistest majandussektoritest vähenesid oluliselt eelarvekärbete tõttu meedia ja reklaami valdkonnas.

Koondamiste arvu tõendamise osas on Overijsseli juhtum täielikult kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis b sätestatud sekkumiskriteeriumitega, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad liikmesriigi ühe piirkonna samas NACE Revision 2 osas või NUTS II tasandi ühes või kahes külgnevas piirkonnas. Taotluses on märgitud 800 töötaja koondamine 52 ettevõttest, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) NUTS II tasandi piirkondades Lõuna-Hollandis (NL33) ja Utrechtis (NL31) üheksakuulisel vaatlusperioodil, mis kestis 16. jaanuarist 2010 kuni 16. oktoobrini 2010. Kõnealustest koondamistest 288 toimus kuues ettevõttes ja nende arv on arvutatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 teise lõigu esimese taandega. Lisaks koondati 46 ettevõttes 512 inimest ja nende arv on arvutatud sama lõigu teise taande kohaselt.

Madalmaade ametiasutuste väitel oli finants- ja majanduskriis ning selle mõju kõnealusele sektorile ettenägematu.

Komisjoni hinnang põhines samuti asjaomaste piirkondade ning selle asutuste ja sidusrühmade kirjeldusel. Madalmaade ametivõimude andmete kohaselt kuuluvad Lõuna-Hollandi ja Utrechti provintsid Randstadi piirkonda, mis on rahvastiku tiheduselt Madalmaades esikohal. 2009. aastal mõlema provintsi majanduslik olukord halvenes ja nende majanduskasv oli võrreldes 2008. aastaga negatiivne (–3,2 %). Madalmaades tegutsevast ligikaudu 2 000 trükimeediaettevõttest 26,8 % asub kahes kõnealuses provintsis (18,1 % Lõuna-Hollandis ja 8,7 % Utrechtis) ning nende osakaal trükimeediasektori tööhõives on 24,1 % (vastavalt 14,9 % ja 9,2 %).

Madalmaade ametiasutused väidavad, et koondamised trükimeediasektoris raskendavad veelgi tööhõive olukorda sektoris, mis majandus- ja finantskriisi tõttu on niigi juba tõsistes raskustes.

Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett – kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega – hõlmab meetmeid 800 töötaja abistamiseks tööturule naasmisel, sealhulgas ettevalmistav tegevus, nõustamine ja koolitus. Nimetatud personaalsete teenustega alustati 16. jaanuaril 2010.

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Madalmaade ametiasutused oma taotluses ja täiendavas teabes:

•          kinnitanud, et fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas;

•          tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetuseks ja neid ei kasutata äriühingute või sektorite ümberkorraldamiseks;

•          kinnitanud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ELi rahalistest vahenditest.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega on Madalmaad komisjonile teatanud, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Madalmaades Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid. Korraldusasutuste vahendusasutus on sotsiaalküsimuste ja tööhõive amet.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse kokku 718 140 euro suuruste kulukohustuste ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01.

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale esmakordselt kantud maksete assigneeringud (summas 47 608 950 eurot).

Raportöör tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute ümberpaigutamist, nagu on juhtunud varemalt, sest see võib raskendada eri poliitiliste eesmärkide saavutamist.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Tegemist on neljanda ettepanekuga, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks 2011. aastal esitatud. Lahutades olemasolevatest assigneeringutest taotletava summa (st 2 649 148 eurot), jääb kuni 2011. aasta lõpuni kasutada 455 048 216 euro suurune summa. See tähendab, et vastavalt fondi määruse artikli 12 lõikele 6 jäetakse 2011. aasta viimasel neljal kuul tehtavateks eraldisteks alles üle 25% fondi aastasest maksimaalsest summast.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud ümberpaigutamise taotluse, et kirjendada 2011. aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et anda konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitab Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma arvamuse, mis lisatakse kirja vormis käesolevale raportile.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis on kinnitatud, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/jm

D(2011)34785

Hr Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18 (Madalmaad) puhul (KOM(2011)388 lõplik)

Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18 korral ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad kõnealuse taotluse alusel fondi kasutuselevõtmist. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktil b ning hõlmab 800 koondamist 800st, mis toimusid vaatlusperioodil ajavahemikus 16. jaanuarist 2010 kuni 16. oktoobrini 2010 52 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkondades Lõuna-Hollandis ja Utrechtis;

B)  arvestades, et Madalmaad tõendasid seost ülemaailmse finants- ja majanduskriisi ning nõudluse vähenemise vahel trükimeediasektoris, mille käive kahanes 2009. aastal 8,6%, sest trükitud reklaammaterjalide tellimused vähenesid ning nõudlus ajalehtede ja ajakirjade järele langes (ajalehtede puhul 25,7% ja ajakirjade puhul 24,4%);

C)  arvestades, et tööhõive trükimeediasektoris vähenes 2008. ja 2009. aastal Lõuna-Hollandis 14% ja Utrechtis 20% võrra;

D)  arvestades, et komisjon tunnistas 2010. aastal Madalmaade sama sektori kohta esitatud muude taotluste hindamise käigus, et trükimeediasektor kannatab majanduskriisi tõttu;

E)  arvestades, et kõnealune taotlus kuulub nelja omavahel seotud taotluse hulka, mis kõik on seotud koondamistega kuues Madalmaade NUTS II tasandi piirkonna trükimeediasektori ettevõttes; arvestades, et käesolev taotlus on eriti seotud taotlusega EGF/2009/026 (NL/Noord Holland ja Utrecht osa 18, Madalmaad), mis oli üks 2009. aastal Madalmaade trükimeediasektori kohta esitatud kuuest taotlusest;

F)  arvestades, et Madalamaade ametiasutused on selgitanud, et vaatamata sektori kulukale ümberkorraldamisele ja jõupingutustele valmistada töötajad pakkumispõhises tööstusharus uut moodi töötamiseks ette, on sektor konkurentsis kolmandate riikide ettevõtetega kaotajaks osutunud ning kriisi negatiivset mõju sektorile ei olnud võimalik ette näha;

G)  arvestades, et majandusprognooside kohaselt väheneb tehniliste tööstusharude ja ehitussektoriga seotud tööhõive veelgi ning see avaldab töö kaotanud töötajate tööleidmisvõimalustele suurt mõju;

H)  arvestades, et meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest 65,0% on mehed; arvestades, et 25% töötajatest on üle 54 aasta vanad ja 18% alla 24 aasta vanused;

I)  arvestades, et 41% koondatud töötajatest on tehnikud ja tehnilised töötajad ning 28% kuulub masinaoperaatorite ja -koostajate kategooriasse;

J)  arvestades, et ELi 2011. aasta eelarves on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 esmakordselt kantud maksete assigneeringud, mistõttu ei ole neid vaja muudelt kasutamata eelarveridadelt ümber paigutada.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Madalmaade taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (1927/2006) artikli 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Madalmaadel õigus saada kõnealuse määruse kohast rahalist toetust;

2.  märgib, et 2009. aastal asjaomaste piirkondade majanduslik olukord halvenes, kuna majanduskasv oli negatiivne (–3,2%), ja et 28,6% Madalmaade trükimeediasektorist asub kõnealustes piirkondades;

3.  märgib, et Eurostati andmetel olid Madalmaad 2010. aasta oktoobris madala töötuse määra (4,4%) poolest ELis teisel kohal;

4.  kordab, et fondi määruse kohaselt peaks fondi rahaline toetus olema keskendunud ühenduse töötajatele piirkondades ja majandussektorites, kus negatiivne mõju on olnud kõige suurem;

5.  väljendab heameelt selle üle, et kooskõlastatud paketi kavandamisse kaasatakse sotsiaalpartnerid; tuletab meelde, et taotlus põhineb valdkondlike sotsiaalpartnerite kokkuleppel, kuigi seda taotluses selgesõnaliselt ei mainita; eeldab seetõttu, et taotlust kaasrahastavad ka sotsiaalpartnerid, nagu seda tehti Madalmaade kõigi varasemate taotluste puhul, mis esitati määruse artikli 2 punkti b kohaselt;

6.  on kooskõlastatud paketiga rahul, kuid on kahjuks sunnitud välja tooma samad puudused mis taotluse EGF/2009/026 puhul: paketi konkreetsete üksikasjade ja eesmärkide kirjeldus on puudulik ja puuduvad selgitused selle kohta, millist kasu peaksid töötajad toetusest saama;

7.  soovib teada, kas 2009. aastal kuues taotluses kavandatud kooskõlastatud paketi rakendamisest saadi mingeid kogemusi ja kas analüüsiti selle mõju kohalikule tööturule, et tulevikus meetmeid kohandada;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondist saadavat toetust on kavas kasutada üksnes aktiivsete tööturumeetmete (koolituse ja nõustamise) jaoks ning seda ei kasutata toetuste maksmiseks.

Lugupidamisega

Pervenche Berès


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

8.9.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Derk Jan Eppink, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Viimane päevakajastamine: 13. september 2011Õigusalane teave