Menetlus : 2011/2137(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0304/2011

Esitatud tekstid :

A7-0304/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/09/2011 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0373

RAPORT     
PDF 186kWORD 103k
8. september 2011
PE 469.713v02-00 A7-0304/2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18, Madalmaad)

(KOM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Barbara Matera

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18, Madalmaad)

(KOM(2011)0386 – C7-0173/2011 – 2011/2137(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2011)0386 – C7-0173/2011),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

–   võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2),

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-9999/2011),

A. arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on kaotanud töö globaliseerumisest tingitud suurte maailmakaubanduse struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Madalmaad taotlesid abi seoses 199 töötaja koondamisega (kõigi nende puhul taotletakse abi) NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) alla kuuluvas 14 ettevõttes, mis tegutsevad Madalmaade NUTS II tasandi piirkonnas (Põhja-Brabant (NL41));

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; tunneb sellega seoses heameelt, et komisjon on parlamendi nõudmisel kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning et saavutatakse fondi suurem tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

3.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid; rõhutab lisaks sellele, et fondist rahastatavate meetmetega tuleks luua püsivaid töökohti;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka fondi aastaaruannetes;

5.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 esmakordselt kantud maksete assigneeringud summas 47 608 950 eurot; tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on omaette eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida varem toimunut, st teistelt eelarveridadelt assigneeringute ümberpaigutamist, sest see võib raskendada eri poliitiliste eesmärkide saavutamist;

6.  palub komisjonil viia läbi fondi põhjalik kvalitatiivne hindamine;

7.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

8.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18, Madalmaad)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,(2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut(3)

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      20. detsembril 2010 esitasid Madalmaad taotluse fondi kasutuselevõtmiseks, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) alla kuuluvas 14 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkonnas Põhja-Brabantis (NL41), ning lisasid sellele täiendavat teavet kuni 7. märtsini 2011. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 667 823 euro eraldamiseks.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Madalmaade taotluse põhjal rahalist toetust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 667 823 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel/Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

              ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

              ELT C […], […], lk […].


SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(1) punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt, kui taotlus saab positiivse hinnangu, esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Samal ajal võidakse korraldada kolmepoolne menetlus, et leppida kokku fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 28. juunil 2011 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Madalmaadele vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist.

Kõnealune on üheksas taotlus, mida tuleb 2011. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab Madalmaade kasuks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist kokku 667 823 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 199 töötaja koondamist (kõigi nende puhul taotletakse abi) NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus)14 ettevõttes, mis tegutsevad Madalmaade NUTS II tasandi Põhja-Brabanti (NL41) piirkonnas, üheksakuulisel vaatlusperioodil, mis kestis 16. jaanuarist 2010 kuni 16. oktoobrini 2010.

Kõnealune taotlus (taotlus EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18, Madalmaad) esitati komisjonile 20. detsembril 2010. aastal ja selle kohta saadeti lisateavet 7. märtsini 2011. Taotluse aluseks olid fondi määruse artikli 2 punktis c sätestatud sekkumiskriteeriumid, mis lubavad väikestel tööturgudel või erakorralistel asjaoludel esitada taotluse fondist toetuse saamiseks isegi juhul, kui artikli 2 punktides a ja b sätestatud sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult täidetud, kuid kui koondamistel on tugev negatiivne mõju tööhõivele ja kohalikule majandusele.

Komisjoni hinnangu üheks kriteeriumiks oli koondamiste ja maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs, mis käesoleva juhtumi puhul on seotud ülemaailmse nõudluse langusega (Madalmaades 2009. aastal -8,6%) trükimeediasektoris. Trükitud reklaammaterjalide tellimused teistest majandussektoritest vähenesid oluliselt eelarvekärbete tõttu meedia ja reklaami valdkonnas.

Koondamiste arvu tõendamise osas on Põhja-Brabanti juhtum täielikus kooskõlas määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis c sätestatud sekkumiskriteeriumidega, mis lubavad väikestel turgudel või erakorralistel asjaoludel esitada taotluse fondist toetuse saamiseks isegi juhul, kui punktides a ja b sätestatud sekkumiskriteeriumid ei ole täielikult täidetud, kuid kui koondamistel on tugev negatiivne mõju tööhõivele ja kohalikule majandusele. Madalmaad täpsustasid, et taotletakse erandit määruse artikli 2 punktist b, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad liikmesriigi ühe piirkonna samas NACE Revision 2 osas või NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas. Taotluses on märgitud 199 töötaja koondamine 14 ettevõttest, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) NUTS II tasandi Põhja-Brabanti piirkonnas (NL41) üheksakuulisel vaatlusperioodil, mis kestis 16. jaanuarist 2010 kuni 16. oktoobrini 2010.

Madalmaade ametiasutused on seisukohal, et taotlus vastab määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis c sätestatud sekkumiskriteeriumidele, ning nad viitavad eriolukorrale – taotlus hõlmab täiendavaid koondamisi samas NACE 2 osas samal vaatlusperioodil kui koondamised, mida hõlmab taotlus EGF/2010/030 NL/Noord-Holland ja Flevoland osa 18, mille Madalmaad on esitanud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkti b alusel. Lisaks sellele on Põhja-Brabant ja Lõuna-Holland NUTS II tasandi külgnevad piirkonnad. Vaadeldava juhtumi erandlikkus on põhjendatud kõnealuste tegurite koosmõjuga, mis paneb asjaomased töötajad ja kõnealuse piirkonna erakordselt raskesse olukorda. Madalmaade andmetel on Põhja-Brabant väga raskes olukorras. Kõnealuses provintsis tõusis töötuse tase 3,1 %-lt 2008. aasta kolmandas kvartalis 5 %-ni 2010. aasta kolmandas kvartalis. Vegheli ja Udeni piirkond on Kirde-Brabanti tähtsuselt teine trükimeediakeskus ja seal oli trükimeediatöötajate töötus 2010. aasta oktoobris 88 % kõrgem kui 2008. aasta oktoobris. Lisaks sellele prognoositakse, et tehnika- ja ehitusvaldkonna kriisi tõttu väheneb tööhõive Põhja-Brabanti tööjõuturul veelgi ning et sellel on tugev mõju töötute võimalustele leida tööd. Samal ajal on Madalmaade trükimeediasektoris koondatud väga suur hulk töötajaid. Sellele viitavad ka Madalmaadest fondile esitatud kolm muud omavahel seotud taotlust, mis näitavad suurt koondamiste arvu ka teistes Madalmaade piirkondades tegutsevates trükimeediasektori ettevõtetes. Lisaks on Madalmaad 2009. aastal edukalt taotlenud kaasrahastamist koondatud töötajate toetamiseks samas sektoris ja samas NUTS II tasandi piirkonnas. Seetõttu teevad komisjoni talitused järelduse, et kõnealustel koondamistel on tugev negatiivne mõju tööhõivele ja kohalikule majandusele ning et raske olukord Põhja-Brabanti majanduses ja tööturul koos täiendavate koondamistega muudes Madalmaade NUTS II tasandi piirkondades, mis leidsid aset samal põhjusel ja samas ajavahemikus samas NACE Revision 2 osas, täidavad üheskoos määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis c sätestatud sekkumiskriteeriumid.

Madalmaade ametiasutuste väitel oli finants- ja majanduskriis ning selle mõju kõnealusele sektorile ettenägematu.

Komisjoni hinnang põhines samuti asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kirjeldusel. Madalmaade ametivõimude andmete kohaselt 2009. aastal Põhja-Brabanti majanduslik olukord halvenes ja selle majanduskasv oli võrreldes 2008. aastaga negatiivne (-4,7%).

Rahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett – kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega – hõlmab meetmeid 199 töötaja abistamiseks tööturule naasmisel, sealhulgas ettevalmistav tegevus, nõustamine ja koolitus. Nimetatud personaalsete teenustega alustati 16. jaanuaril 2010.

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Madalmaade ametiasutused oma taotluses ja täiendavas teabes:

•          kinnitanud, et fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute vastutusalas;

•          tõendanud, et kavandatud meetmed on ette nähtud töötajate toetuseks ja neid ei kasutata äriühingute või sektorite ümberkorraldamiseks;

•          kinnitanud, et eespool nimetatud toetuskõlblikud meetmed ei saa toetust muudest ELi rahalistest vahenditest.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega on Madalmaad komisjonile teatanud, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Madalmaades Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid. Korraldusasutuste vahendusasutus on sotsiaalküsimuste ja tööhõive amet.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse kokku 667 823 euro suuruste kulukohustuste ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale 04 05 01.

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2011. aasta eelarves Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale esmakordselt kantud maksete assigneeringud (summas 47 608 950 eurot).

Raportöör tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks eraldada omaette vahendid, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute ümberpaigutamist, nagu on juhtunud varemalt, sest see võib raskendada eri poliitiliste eesmärkide saavutamist.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Tegemist on neljanda ettepanekuga, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks 2011. aastal esitatud. Lahutades olemasolevatest assigneeringutest taotletava summa (st 667 823 eurot), jääb kuni 2011. aasta lõpuni kasutada 458 415 504 euro suurune summa. See tähendab, et vastavalt fondi määruse artikli 12 lõikele 6 jäetakse 2011. aasta viimasel neljal kuul tehtavateks eraldisteks alles üle 25% fondi aastasest maksimaalsest summast.

III Menetlus

Komisjon on esitanud ümberpaigutamise taotluse, et kirjendada 2011. aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et anda konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitab Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma arvamuse, mis lisatakse kirja vormis käesolevale raportile.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis on kinnitatud, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/jm

D(2011)34759

M. Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18 puhul (KOM(2011)386 lõplik)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18 puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad kõnealuse taotluse alusel fondi kasutuselevõtmist. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktil c ning puudutab kõiki 199 NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus)(1) töötajat, kes Madalmaade NUTS II piirkonnas Põhja-Brabantis 2010. aasta 16. jaanuarist 16. oktoobrini kestnud ajavahemikul koondati;

B)  arvestades, et Madalmaade ametiasutused väidavad, et koondamiste põhjus oli ülemaailmne finants- ja majanduskriis, mille tõttu nõudlus langes kogu trükimeediasektoris; arvestades, et trükimeediasektori käive vähenes 2009. aastal 8,6%, sest trükitud reklaammaterjalide tellimused vähenesid ning nõudlus ajalehtede ja ajakirjade järele langes (ajalehtede puhul 25,7% ja ajakirjade puhul 24,4%), ning mõnes Põhja-Brabanti piirkonnas suurenes trükimeediatöötajate töötusmäär 2008. aasta oktoobri ja 2010. aasta oktoobri vahelisel ajal 88%;

C)  arvestades, et komisjon tunnistas 2010. aastal sama sektori ja samade piirkondade kohta esitatud muude taotluste hindamise käigus, et trükimeediasektor kannatab majanduskriisi tõttu;

D)  arvestades, et kõnealune taotlus kuulub nelja omavahel seotud taotluse hulka, mis kõik on seotud koondamistega kuues Madalmaade NUTS II tasandi piirkonna trükimeediasektori ettevõttes; arvestades, et kõnealune taotlus on eriti tihedalt seotud sama sektori ja NUTS II tasandi külgneva piirkonna kohta esitatud taotlusega EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland ja Utrecht osa 18, mis esitatud artikli 2 punkti b alusel, ning taotlusega EGF/2009/027 Noord-Brabant ja Zuid-Holland osa 18;

E)  arvestades, et komisjon teatas määruse (EÜ) nr 546/2009 vastuvõtmisel, et „Juhtudel, kui liikmesriik esitab EGFi taotluse vastavalt artikli 2 punktile b ning kui sama liimesriigi mõnes teises NUTS II tasandi piirkonnas on samal põhjusel ja samal ajavahemikul samas NACE 2 osas toimunud täiendavaid koondamisi, on komisjon arvamusel, et selliste töötajate puhul saab EGFi toetuse taotluse esitada vastavalt artikli 2 punktile c, viidates eriolukorrale”;

F)  arvestades, et Madalamaade ametiasutused on selgitanud, et vaatamata sektori kulukale ümberkorraldamisele ja jõupingutustele valmistada töötajad pakkumispõhises tööstusharus uut moodi töötamiseks ette, on Madalamaade ettevõtted konkurentsis kolmandate riikide ettevõtetega kaotajaks osutunud ning kriisi negatiivset mõju sektorile ei olnud võimalik ette näha;

G)  arvestades, et majandusprognooside kohaselt väheneb tehniliste tööstusharude ja ehitussektoriga seotud tööhõive veelgi ning see avaldab töö kaotanud töötajate tööleidmisvõimalustele suurt mõju;

H)  arvestades, et 64,8% meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed; arvestades, et 18,1% töötajatest on alla 24 aasta vanused ja 25,1% üle 54 aasta vanad; arvestades, et kaheksa toetust vajavat töötajat on puudega;

I)  arvestades, et koondatud töötajatest 27,6% töötasid seadme- ja masinaoperaatori ja koostajana ning 41,2% spetsialisti ja tehnikuna;

J)  arvestades, et ELi 2011. aasta eelarves on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reale 04 05 01 esmakordselt kantud maksete assigneeringud, mistõttu ei ole neid vaja muudelt kasutamata eelarveridadelt ümber paigutada.

Ülaltoodut arvestades palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Noord-Brabanti taotlust käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (1927/2006) artikli 2 punktis c sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Madalmaadel õigus saada kõnealuse määruse kohast rahalist toetust;

2.  märgib, et 2009. aastal asjaomase piirkonna majanduslik olukord halvenes, kuna majanduskasv oli negatiivne (-4,7%), ja et 16,3% trükimeediasektori töökohtadest asub Põhja-Brabantis;

3.  märgib, et Eurostati andmetel olid Madalmaad 2010. aasta oktoobris madala töötuse määra (4,4%) poolest ELis teisel kohal;

4.  kordab, et fondi määruse kohaselt peaks fondi rahaline toetus olema keskendunud ühenduse töötajatele piirkondades ja majandussektorites, kus negatiivne mõju on olnud kõige suurem;

5.  väljendab heameelt selle üle, et kooskõlastatud paketi kavandamisse kaasatakse sotsiaalpartnerid; tuletab meelde, et taotlus põhineb valdkondlike sotsiaalpartnerite kokkuleppel, kuigi seda taotluses selgesõnaliselt ei mainita; eeldab seetõttu, et taotlust kaasrahastavad ka sotsiaalpartnerid, nagu seda tehti Madalmaade kõigi varasemate taotluste puhul, mis esitati määruse artikli 2 punkti b kohaselt;

6.  on kooskõlastatud paketiga rahul, kuid on kahjuks sunnitud välja tooma samad puudused mis taotluse EGF/2009/026 puhul: paketi konkreetsete üksikasjade ja eesmärkide kirjeldus on puudulik ja puuduvad selgitused selle kohta, millist kasu peaksid töötajad toetusest saama;

7.  soovib teada, kas 2009. aastal kuues taotluses kavandatud kooskõlastatud paketi rakendamisest saadi mingeid kogemusi ja kas analüüsiti selle mõju kohalikule tööturule, et tulevikus meetmeid kohandada;

8.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondist saadavat toetust on kavas kasutada üksnes aktiivsete tööturumeetmete (koolituse ja nõustamise) jaoks ning seda ei kasutata toetuste maksmiseks.

Lugupidamisega

Pervenche Berès

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1893/2006.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

8.9.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Derk Jan Eppink, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Viimane päevakajastamine: 13. september 2011Õigusalane teave