Procedură : 2010/0377(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0339/2011

Texte depuse :

A7-0339/2011

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     ***I
PDF 731kWORD 1267k
12 octombrie 2011
PE 464.978v02-00 A7-0339/2011

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: János Áder

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0781),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0011/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iunie 2011(1),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... (2),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0339/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Accidentele majore au adesea consecințe grave, după cum s-a constatat în accidente precum Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse și Buncefield. În plus, impactul se poate extinde dincolo de granițele naționale. Acest lucru subliniază necesitatea de a asigura luarea de măsuri adecvate de precauție pentru a se garanta un nivel ridicat de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru cetățeni, comunități și mediu.

(2) Accidentele majore au consecințe grave, după cum s-a constatat în accidente precum Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse și Buncefield. În plus, impactul se poate extinde dincolo de granițele naționale. Acest lucru subliniază necesitatea de a asigura luarea de măsuri adecvate de precauție pentru a se garanta un nivel ridicat de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru cetățeni, comunități, bunuri și mediu. Prin urmare, este necesar ca, în măsura posibilului, să se asigure menținerea și îmbunătățirea nivelurilor ridicate de protecție existente.

Justificare

Propunerea Comisiei includea termenul „bunuri” în definiția noțiunii de accident major, menționând „[pericolele] grave pentru sănătatea umană, bunuri sau mediu”. Pentru a asigura coerența juridică, la acest considerent ar trebui adăugat termenul „bunuri”.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directiva 96/82/CE a avut un rol esențial în reducerea probabilității producerii unor astfel de accidente și a consecințelor acestora, conducând astfel la niveluri mai ridicate de protecție în întreaga Uniune. O reexaminare a Directivei a confirmat că, în general dispozițiile existente sunt adecvate scopului și că nu sunt necesare schimbări majore. Cu toate acestea, sistemul instituit prin Directiva 96/82/CE ar trebui să fie adaptat la schimbările din sistemul de clasificare a substanțelor periculoase al Uniunii la care aceasta face trimitere. În plus, o serie de alte dispoziții ar trebui să fie clarificate și actualizate.

(3) Directiva 96/82/CE a avut un rol esențial în reducerea probabilității producerii unor astfel de accidente și a consecințelor acestora, conducând astfel la niveluri mai ridicate de protecție în întreaga Uniune. O reexaminare a Directivei a confirmat că ritmul accidentelor majore s-a menținut stabil. Deși, în general, dispozițiile existente sunt adecvate scopului, sunt necesare mai multe schimbări majore pentru a consolida în continuare nivelul de protecție, în special în ceea ce privește prevenirea accidentelor majore. În același timp, sistemul instituit prin Directiva 96/82/CE ar trebui să fie adaptat la schimbările din sistemul de clasificare a substanțelor periculoase al Uniunii la care aceasta face trimitere. În plus, o serie de alte dispoziții ar trebui să fie clarificate și actualizate.

Justificare

Numărul de accidente majore s-a menținut stabil în ultimii ani. 30 de accidente majore pe an reprezintă un număr prea mare. Prin urmare, este important ca această oportunitate a reexaminării generată de noul sistem de clasificare să fie utilizată pentru a consolida dispozițiile importante ale directivei.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se înlocuiască Directiva 96/82/CE pentru a se asigura că nivelurile existente de protecție sunt menținute și îmbunătățite în continuare, prin dispoziții mai eficace și mai eficiente, și, dacă este posibil, prin reducerea sarcinii administrative inutile prin raționalizare sau simplificare, fără a se compromite siguranța. În același timp, noile prevederi ar trebui să fie clare, coerente și ușor de înțeles pentru a contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare și a forței executorii.

(4) Prin urmare, este necesar să se înlocuiască Directiva 96/82/CE pentru a se asigura că nivelurile existente de protecție sunt menținute și îmbunătățite în continuare, prin dispoziții mai eficace și mai eficiente, și, dacă este posibil, prin reducerea sarcinii administrative inutile prin raționalizare sau simplificare, cu condiția ca siguranța și protecția sănătății umane și a mediului să nu fie compromise. În același timp, noile prevederi ar trebui să fie clare, coerente și ușor de înțeles pentru a contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare și a forței executorii, nivelul de protecție a sănătății și a mediului rămânând același sau crescând.

Justificare

Trebuie asigurată evitarea compromiterii nu numai a nivelului de siguranță, ci și a nivelului de protecție a sănătății umane și a mediului.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Accidentele majore pot avea consecințe dincolo de frontiere, iar costul ecologic și economic al unui accident nu este suportat doar de către entitatea afectată, dar și de către statul membru în cauză. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri care să asigure un nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune.

(6) Accidentele majore pot avea consecințe dincolo de frontiere, iar costul ecologic și economic al unui accident nu este suportat doar de către entitatea afectată, dar și de către statul membru în cauză. Prin urmare, este necesar să se stabilească și să se aplice măsuri de siguranță și de reducere a riscurilor, pentru a preveni eventualele accidente, pentru a se reduce riscul producerii de accidente și pentru a se minimiza eventualele consecințe, ceea ce ar permite asigurarea unui nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a face schimb de bune practici.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Anumite activități industriale ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive ca urmare a caracteristicilor lor specifice. Aceste activități sunt reglementate de o altă legislație la nivelul Uniunii sau la nivel național care asigură un nivel echivalent de siguranță. Comisia ar trebui, cu toate acestea, să continue să se asigure că nu există lacune semnificative în cadrul de reglementare existent, în special în ceea ce privește riscurile noi și emergente care provin de la alte activități, și să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care este necesar.

(8) Anumite activități industriale ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive cu condiția ca acestea să fie reglementate de o altă legislație la nivelul Uniunii sau la nivel național care asigură un nivel echivalent de siguranță. Comisia ar trebui, cu toate acestea, să continue să cerceteze dacă există lacune semnificative în cadrul de reglementare existent, în special în ceea ce privește riscurile noi și emergente care provin de la alte activități, precum și cele aferente unor substanțe periculoase specifice și anumitor nanomateriale care nu sunt încă incluse în domeniul de aplicare a prezentei directive, și prezinte o propunere legislativă pentru a elimina aceste lacune, în cazul în care este necesar.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Anexa I la Directiva 96/82/CE enumeră substanțele periculoase care intră în domeniul său de aplicare, inter alia, prin trimitere la anumite dispoziții din Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase. Directivele respective au fost înlocuite de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, care pune în aplicare, în cadrul Uniunii, Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice (GHS), care a fost adoptat la nivel internațional, în cadrul structurilor Organizației Națiunilor Unite. Regulamentul menționat anterior introduce noi clase și categorii de pericol care corespund doar parțial celor utilizate în cadrul regimului anterior. Anexa I la Directiva 96/82/CE trebuie, prin urmare, să fie modificată pentru a fi aliniată la regulamentul respectiv, menținându-se în același timp nivelurile de protecție existente stabilite în directiva respectivă.

(9) Anexa I la Directiva 96/82/CE enumeră substanțele periculoase care intră în domeniul său de aplicare, inter alia, prin trimitere la anumite dispoziții din Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase. Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE au fost înlocuite de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, care pune în aplicare, în cadrul Uniunii, Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice (GHS), care a fost adoptat la nivel internațional, în cadrul structurilor Organizației Națiunilor Unite. Regulamentul menționat anterior introduce noi clase și categorii de pericol care corespund doar parțial celor utilizate în cadrul regimului anterior. Anumite categorii de pericol nu s-ar încadra totuși în acel sistem din cauza lipsei de criterii din cadrul respectiv. Anexa I la Directiva 96/82/CE trebuie, prin urmare, să fie modificată pentru a fi aliniată la regulamentul respectiv, menținându-se în același timp nivelurile de protecție existente stabilite în directiva respectivă sau sporind respectivele niveluri.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Flexibilitatea este necesară pentru a se putea modifica anexa I astfel încât să se evite orice efecte nedorite care provin din alinierea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și din adaptările ulterioare la acest regulament care au un impact asupra clasificării substanțelor periculoase. Pe baza unor criterii armonizate care urmează să fie elaborate, ar putea fi acordate derogări în cazul unor substanțe care nu prezintă un pericol de accident major, fără a se contrazice clasificarea lor în ceea ce privește pericolul. Ar trebui să existe, de asemenea, un mecanism de corecție corespunzător pentru substanțele pentru care este necesară includerea în domeniul de aplicare al prezentei directive, din cauza potențialului lor de pericol de accident major.

(10) Flexibilitatea este necesară pentru a se putea modifica anexa I astfel încât să se evite orice efecte nedorite care provin din alinierea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și din adaptările ulterioare la acest regulament care au un impact asupra clasificării substanțelor periculoase. Pe baza unor criterii armonizate, ar putea fi acordate derogări în cazul unor substanțe care nu prezintă un pericol de accident major, fără a se modifica clasificarea lor în ceea ce privește pericolul. Evaluarea unor posibile derogări ar trebui să înceapă rapid, în special după modificarea clasificării unei substanțe periculoase, în vederea evitării sarcinilor inutile pentru operatori și autoritățile competente. Ar trebui să existe, de asemenea, un mecanism de corecție corespunzător pentru substanțele pentru care este necesară includerea în domeniul de aplicare al prezentei directive, din cauza potențialului lor de pericol de accident major.

Justificare

Mecanismul de la articolul 4 este unul pozitiv. Cu toate acestea, în eventualitatea unei modificări a clasificării unei substanțe periculoase, evaluarea acestei derogări de la domeniul de aplicare al directivei ar trebui să înceapă în scurt timp. Astfel se evită sarcinile administrative și de reglementare inutile.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Operatorilor ar trebui să le revină obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore și pentru a atenua consecințele acestora. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în entități în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente care să îi permită să identifice entitatea, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și să trimită autorității competente o strategie de prevenire a accidentelor majore care să precizeze abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al siguranței, pentru controlul pericolelor de accidente majore.

(11) Operatorilor ar trebui să le revină obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore, a atenua consecințele acestora și a lua măsurile de remediere necesare. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în entități în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente care să îi permită să identifice entitatea, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și să trimită autorității competente o strategie de prevenire a accidentelor majore care să precizeze abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al siguranței, pentru controlul pericolelor de accidente majore.

Justificare

Obligația de a elimina consecințele unui accident trebuie să revină operatorilor.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Operatorii ar trebui să poată să dovedească faptul că ar putea face față consecințelor unui accident care ar implica substanțe periculoase, de exemplu, demonstrând că au încheiat o poliță de asigurare specifică la o societate a cărei solvabilitate este cunoscută sau că dispun de suficiente mijloace proprii. Ar trebui să se țină seama de acest considerent pentru a se asigura că, în cazul unui accident cu substanțe periculoase, consecințele nu ar fi suportate din fonduri publice ci sunt incluse în costurile de producție.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Pentru a reduce riscurile de producere a unor accidente majore și a unor efecte în lanț, ar trebui să se țină în mod corespunzător seama de interacțiunea dintre sursele naturale de pericol asociate locului unde se află întreprinderea sau instalația și sursele de pericol asociate tehnologiilor utilizate.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a se asigura o mai bună protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor de utilitate publică considerabilă și a mediului, inclusiv a zonelor de interes natural deosebit sau deosebit de vulnerabile, este necesar ca, în cadrul politicilor de amenajare a teritoriului sau de alt tip puse în aplicare în statele membre, să se țină seama de nevoia pe termen lung de a se menține o distanță adecvată între aceste zone și entitățile care prezintă astfel de pericole, iar, acolo unde sunt implicate entități deja existente, să se ia în considerare măsuri tehnice suplimentare, astfel încât să nu crească riscul pentru persoane. La luarea deciziilor ar trebui să se țină seama de suficiente informații despre riscuri și de recomandările tehnice privind aceste riscuri. În cazul în care este posibil, pentru a se reduce sarcinile administrative, procedurile ar trebui să fie integrate în cele efectuate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii.

(15) Pentru a se asigura o mai bună protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor de utilitate publică considerabilă și a mediului, inclusiv a zonelor de interes natural deosebit sau deosebit de vulnerabile, este necesar ca, în cadrul politicilor de amenajare a teritoriului sau de alt tip puse în aplicare în statele membre, să se urmărească menținerea unei distanțe de siguranță între aceste zone și entitățile care prezintă astfel de pericole este menținută, iar, acolo unde sunt implicate entități deja existente, să se pună în aplicare, dacă este necesar, măsuri tehnice suplimentare, astfel încât riscul pentru populație și pentru mediu să fie menținut la un nivel acceptabil. La luarea deciziilor ar trebui să se țină seama de suficiente informații despre riscuri și de recomandările tehnice privind aceste riscuri. În cazul în care este posibil, pentru a se reduce sarcinile administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, procedurile și măsurile ar trebui să fie integrate în cele prevăzute în alte acte legislative relevante ale Uniunii.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În scopul promovării accesului la informații privind mediul, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, care a fost aprobată, în numele Uniunii, prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, nivelul și calitatea informațiilor către public ar trebui să fie îmbunătățite. În special, persoanele pentru care există o probabilitate crescută de a fi afectate de un accident major ar trebui să primească informații suficiente cu privire la acțiunile corespunzătoare care să fie întreprinse în eventualitatea unui accident. În plus față de furnizarea de informații într-un mod activ, fără ca publicul să trebuiască să înainteze o solicitare în acest sens și, fără a se exclude alte forme de diseminare, aceste informații ar trebui să fie, de asemenea, în permanență puse la dispoziție și actualizate pe internet. În același timp, ar trebui să existe garanții corespunzătoare de confidențialitate, pentru a răspunde preocupărilor legate de securitate, printre altele.

(16) În scopul promovării accesului la informații privind mediul, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, care a fost aprobată, în numele Uniunii, prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu1, nivelul și calitatea informațiilor către public ar trebui să fie îmbunătățite. În special, persoanele pentru care există o probabilitate crescută de a fi afectate de un accident major ar trebui să primească informații suficiente cu privire la acțiunile corespunzătoare care să fie întreprinse în eventualitatea unui accident. Informațiile furnizate publicului trebuie să fie formulate de o manieră clară și inteligibilă. În plus față de furnizarea de informații într-un mod activ, fără ca publicul să trebuiască să înainteze o solicitare în acest sens și, fără a se exclude alte forme de diseminare, aceste informații ar trebui să fie, de asemenea, în permanență puse la dispoziție și actualizate pe internet. Pentru a atinge un nivel mai ridicat de transparență, ar trebui să fie puse la dispoziție, la cerere, informații mai detaliate și cuprinzătoare, inclusiv sub formă de documente. În același timp, ar trebui să existe garanții corespunzătoare de confidențialitate, pentru a răspunde preocupărilor legate de securitate, printre altele, care să fie furnizate de la caz la caz, în conformitate cu criteriile și condițiile restrictive prevăzute în Convenția de la Aarhus.

 

___________

 

1 JO L 124, 17.5.2005, p. 1.

Justificare

Pe lângă respectarea garanțiilor de confidențialitate, accesul la informații sau documente suplimentare, la cererea oricărei persoane fizice sau juridice, ar consolida transparența și încrederea publicului în siguranța instalațiilor industriale. Procesarea cererilor de confidențialitate ar trebui să facă obiectul Convenției de la Aarhus pentru a asigura că directiva modificată este pe deplin aliniată convenției care este ratificată de UE și de toate cele 27 de state membre.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul în care se produce un accident major, operatorul ar trebui să informeze imediat autoritățile competente și să le comunice informațiile necesare pentru ca acestea să poată evalua impactul accidentului respectiv.

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul în care se produce un accident major, operatorul ar trebui să informeze imediat autoritățile competente și autoritățile locale și să le comunice informațiile necesare pentru ca acestea să poată evalua impactul accidentului respectiv asupra sănătății persoanelor, a bunurilor acestora și a mediului și pentru a se evita repetarea unui astfel de accident.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În scopul asigurării schimbului de informații și prevenirii în viitor a unor accidente de natură similară, statele membre ar trebui să transmită Comisiei informații cu privire la accidentele majore care s-au produs pe teritoriul lor, astfel încât Comisia să poată analiza pericolele implicate și să facă să funcționeze un sistem de difuzare a informațiilor privind, în special, accidentele majore și experiența câștigată din acestea. Acest schimb de informații ar trebui să acopere, de asemenea, „accidentele la limită” pe care statele membre le consideră ca fiind de interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor acestora.

(20) În scopul asigurării schimbului de informații și prevenirii în viitor a unor accidente de natură similară, statele membre ar trebui să transmită Comisiei informații cu privire la accidentele majore care s-au produs pe teritoriul lor, astfel încât Comisia să poată analiza pericolele implicate și să facă să funcționeze un sistem de difuzare a informațiilor privind, în special, accidentele majore și experiența câștigată din acestea. Acest schimb de informații ar trebui să acopere, de asemenea, „accidentele la limită” pe care statele membre le consideră ca fiind de interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor acestora. Statele membre și Comisia trebuie să-și intensifice eforturile pentru a garanta că informațiile stocate în sistemele de informare create pentru a facilita schimbul de informații privind accidentele majore sunt complete.

Justificare

Sistemele folosite pentru schimbul de informații sunt de o importanță primordială pentru ca statele membre să facă schimb de experiență. În special, acestea permit operatorilor să tragă învățăminte. În același timp, este important ca informațiile împărtășite să fie complete și să permită determinarea cauzelor accidentului.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Ar trebui efectuată o evaluare sistematică a necesității de a armoniza anexa la prezenta directivă în care sunt enumerate substanțele periculoase cu adaptările la progresul tehnic din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Aceasta ar permite asigurarea unei legături funcționale între regulamentul respectiv și prezenta directivă și ar asigura, de asemenea, o mai mare protecție a sănătății umane și a mediului.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește adoptarea unor criterii pentru derogări și modificări ale anexelor la prezenta directivă.

(23) În vederea adaptării prezentei directive la progresul tehnic și științific, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea anexei I partea 3 și a anexelor II-VI la prezenta directivă. Derularea de către Comisie a consultărilor adecvate pe durata activităților pregătitoare, inclusiv la nivelul experților, este de o importanță deosebită. În elaborarea și redactarea de acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Prin acest amendament se urmărește alinierea considerentului la noile clauze standard privind actele delegate. În același timp, amendamentul clarifică faptul că ar trebui să fie posibilă modificarea, prin acte delegate, a părții 3 a anexei I (schimbându-se domeniul de aplicare, însă numai în unele situații foarte speciale), precum și a anexelor II-VII. Pe de altă parte, modificările aduse părților 1 și 2 ale anexei I, precum și cele aduse anexei VII pot avea o influență importantă asupra domeniului de aplicare și, prin urmare, ar trebui adoptate prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Având în vedere că obiectivele directivei, și anume de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre și pot, prin urmare, să fie mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat anterior, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

(25) Având în vedere că obiectivele directivei, și anume de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a bunurilor și a mediului, nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de către statele membre și pot, prin urmare, să fie mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat anterior, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

Justificare

Propunerea Comisiei includea termenul „bunuri” în definiția noțiunii de accident major, menționând „[pericolele] grave pentru sănătatea umană, bunuri sau mediu”. Pentru a asigura coerența juridică, la acest considerent ar trebui adăugat termenul „bunuri”.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului, în vederea asigurării unor niveluri ridicate de protecție pe întreg teritoriul Uniunii, într-o manieră consecventă și eficace.

Prezenta directivă stabilește norme pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane, asupra bunurilor și asupra mediului, în vederea asigurării unor niveluri ridicate de protecție pe întreg teritoriul Uniunii, într-o manieră consecventă și eficace.

Justificare

Propunerea Comisiei includea termenul „bunuri” în definiția noțiunii de accident major, menționând „[pericolele] grave pentru sănătatea umană, bunuri sau mediu”. Pentru a asigura coerența juridică, la acest considerent ar trebui adăugat termenul „bunuri”.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) transportului de substanțe periculoase și depozitării intermediare temporare pe șosele, căi ferate, căi de navigație fluvială interne, căi maritime sau aeriene, în afara entităților care intră sub incidența prezentei directive, inclusiv încărcării, descărcării și transportului la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, pontoane sau stații de triaj;

(c) transportului de substanțe periculoase și depozitării intermediare temporare pe termen scurt direct legate de transportul respectiv pe șosea, cale ferată, căi de navigație interne, căi maritime sau calea aerului, în afara entităților reglementate de prezenta directivă, inclusiv încărcării, descărcării și transportului la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, pontoane sau stații de triaj;

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) exploatării (explorarea, extracția și prelucrarea) minereurilor în mine, cariere, sau prin intermediul forajelor, cu excepția depozitării subterane a gazelor în straturi naturale și în mine scoase din uz și operațiunilor de prelucrare chimică și termică și depozitării legate de operațiunile care implică substanțe periculoase, astfel cum sunt definite în anexa I;

(e) exploatării (explorarea, extracția și prelucrarea) minereurilor în mine, cariere, sau prin intermediul forajelor, cu excepția depozitării subterane a gazelor în straturi naturale, cavități saline și în mine scoase din uz și operațiunilor de prelucrare chimică și termică și depozitării legate de operațiunile care implică substanțe periculoase, astfel cum sunt definite în anexa I;

Justificare

Propunerea Comisiei acoperă numai depozitarea în straturi naturale și în mine scoase din uz, omițând depozitarea în cavități saline. Acest lucru dă naștere unei concurențe inegale între tipurile de depozitare care sunt acoperite și cele care sunt excluse, ceea ce este în mod deosebit în detrimentul statelor membre care nu au cavități saline.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) substanțelor enumerate în partea 3 din anexa I.

eliminat

Justificare

Articolul 2 alineatul (2) se referă la unele cazuri evidente de excludere din domeniul de aplicare al prezentei directive. Partea 3 a anexei I privește numai derogările pentru situații concrete în care substanțele, în anumite condiții, nu prezintă riscul producerii unui accident major. Substanțele enumerate în partea 3 a anexei I nu sunt excluse din domeniul de aplicare a directivei, ci doar beneficiază de un tratament special în cazul în care se respectă o serie de condiții stricte.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Extinderea într-o măsură și mai mare a domeniului de aplicare al prezentei directive este precedată de o evaluare a impactului.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „entitate de nivel inferior” înseamnă o entitate în care substanțele periculoase sunt prezente în cantități egale sau mai mari decât cantitățile menționate în coloana 2 din partea 1 a anexei I și în coloana 2 din partea 2 a anexei I, dar mai mici decât cantitățile enumerate în coloana 3 din partea 1 a anexei I și din coloana 3 din partea 2 a anexei I;

2. „entitate de nivel inferior” înseamnă o entitate în care substanțele periculoase sunt prezente în cantități egale sau mai mari decât cantitățile menționate în coloana 2 din partea 1 a anexei I sau în coloana 2 din partea 2 a anexei I, după caz, dar mai mici decât cantitățile enumerate în coloana 3 din partea 1 a anexei I și din coloana 3 din partea 2 a anexei I;

Justificare

În cazul multor substanțe există numai o singură înregistrare în partea 1 a anexei I, și nu în partea 2, prin urmare trebuie clarificat faptul că aceste două anexe nu se aplică în mod cumulativ.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „entitate de nivel superior” înseamnă o entitate în care substanțele periculoase sunt prezente în cantități egale sau mai mari decât cantitățile menționate în coloana 3 din partea 1 a anexei I și din coloana 3 din partea 2 a anexei I;

3. „entitate de nivel superior” înseamnă o entitate în care substanțele periculoase sunt prezente în cantități egale sau mai mari decât cantitățile menționate în coloana 3 din partea 1 a anexei I sau din coloana 3 din partea 2 a anexei I, după caz;

Justificare

În cazul multor substanțe există numai o singură înregistrare în partea 1 a anexei I, și nu în partea 2, prin urmare trebuie clarificat faptul că aceste două anexe nu se aplică în mod cumulativ.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. „entitate învecinată” sau „locație învecinată” înseamnă o entitate sau o locație funcționale în zona de impact a unei entități;

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care este nou construită sau care urmează să intre în exploatare;

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care este construită sau care urmează să intre în exploatare după 1 iunie 2017 sau care, din cauza modificărilor instalațiilor sale, activităților sau inventarului său de substanțe periculoase ulterior datei de 1 iunie 2015, intră sub incidența prezentei directive;

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „instalație” înseamnă o unitate tehnică din cadrul unei entități în care sunt produse, utilizate, manipulate și depozitate substanțe periculoase, inclusiv în subteran, și care cuprinde totalitatea echipamentului, a structurilor, a sistemului de conducte, a utilajelor, a instrumentelor, a liniei ferate private de garare, a docurilor, a cheiurilor de încărcare/descărcare care deservesc instalația, a pontoanelor, a depozitelor sau a altor structuri similare, plutitoare sau de altă natură, necesare pentru exploatarea instalației;

7. „instalație” înseamnă o unitate tehnică din cadrul unei entități în care sunt produse, utilizate, manipulate și depozitate substanțe periculoase, inclusiv în subteran, și care cuprinde totalitatea echipamentului, a structurilor, a sistemului de conducte, a utilajelor, a instrumentelor, a liniei ferate de garare, a docurilor, a cheiurilor de încărcare/descărcare care deservesc instalația, a pontoanelor, a depozitelor sau a altor structuri similare, plutitoare sau de altă natură, necesare pentru exploatarea instalației;

Justificare

Proprietatea nu ar trebui să fie un criteriu pentru definirea unei instalații.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. „operator” reprezintă orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau controlează o entitate sau o instalație sau, dacă acest lucru este prevăzut în legislația națională, căreia i-a fost delegată o putere de decizie economică asupra funcționării din punct de vedere tehnic a entității sau instalației;

8. „operator” reprezintă orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau controlează o entitate sau o instalație sau, dacă acest lucru este prevăzut în legislația națională, căreia i-a fost delegată o putere economică și/sau o putere de decizie determinantă asupra entității sau instalației;

Justificare

Pentru a evita orice lacune, în cazul de delegare, definiția unui operator nu ar trebui limitată la entitatea care are putere economică determinantă asupra funcționării din punct de vedere tehnic a entității.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. „prezența substanțelor periculoase” înseamnă prezența efectivă sau anticipată de substanțe periculoase în entitate sau prezența substanțelor periculoase despre care se consideră că ar putea fi generate în timpul pierderii controlului asupra unui proces chimic industrial, în cantități egale sau mai mari decât valorile limită stabilite în părțile 1 și 2 din anexa I.

11. „prezența substanțelor periculoase” înseamnă prezența efectivă sau anticipată de substanțe periculoase în entitate sau prezența substanțelor periculoase despre care se consideră că ar putea fi generate în timpul pierderii controlului asupra unui proces chimic industrial sau în cursul unui incident grav produs în interiorul unei instalații sau al unei suprafețe de depozitare, în cantități egale sau mai mari decât valorile limită stabilite în părțile 1 și 2 din anexa I;

Justificare

Pagubele provocate de un accident, precum un incendiu la un depozit, ar putea fi similare celor cauzate de pierderea controlului în cadrul unui proces chimic industrial. Dat fiind că directiva conține norme de prevenire a accidentelor majore care implică substanțe periculoase, faptul că substanța este generată prin pierderea controlului în cadrul unui proces chimic industrial sau ca urmare a unui incendiu sau din orice altă cauză nu are importanță.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18a. „distanța de siguranță adecvată” înseamnă distanța minimă la care nu pot fi așteptate efecte negative asupra sănătății umane sau mediului în cazul unui accident major;

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 18b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18b. „efect în lanț” înseamnă producerea unui accident major într-o entitate, cauzat de un accident care a avut loc în apropierea entității. Acesta poate include accidente care au loc la nivelul entităților, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, sau în locuri care nu intră sub incidența prezentei directive.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor menționate la alineatul 4 din prezentul articol, că anumite substanțe menționate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt incapabile să creeze un pericol de accident major, în special datorită formei lor fizice, a proprietăților lor, a clasificării, concentrației sau ambalării standard Comisia poate înscrie aceste substanțe pe lista din partea 3 din anexa I prin acte delegate, în conformitate cu articolul 24.

(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor stabilite în anexa VII la prezenta directivă, că anumite substanțe sau amestecuri menționate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt, în anumite condiții, incapabile să creeze un pericol de accident major, în special datorită formei lor fizice, a proprietăților lor, a clasificării, concentrației sau ambalării standard, și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de o derogare, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolele 17 și 24 pentru a înscrie aceste substanțe și amestecuri, alături de condițiile aplicabile, pe lista din partea 3 din anexa I;

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează forumul menționat la articolul 17 alineatul (2) cu privire la astfel de notificări.

Comisia consultă forumul menționat la articolul 17 alineatul (2) anterior includerii substanțelor în lista din anexa I partea a 3-a și cu privire la notificările efectuate în temeiul primului paragraf din prezentul alineat.

(În legătură cu amendamentul la articolul 17 alineatul (2) care urmărește includerea părților interesate în forum)

Justificare

Comisia ar trebui să consulte părțile interesate cu privire la aceste decizii.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se demonstrează, spre satisfacția unei autorități competente, pe baza criteriilor menționate la alineatul 4 din prezentul articol, că anumite substanțe prezente într-o entitate individuală sau în orice parte a acesteia și care sunt enumerate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt incapabile să genereze un pericol de accident major, datorită condițiilor specifice din cadrul entității, cum ar fi natura ambalajului și condițiile de izolare a substanței sau locația și cantitățile în cauză, statul membru al autorității competente poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la articolele 7-19 din prezenta directivă pentru entitatea respectivă.

Fără a se aduce atingere alineatului (1), în cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor menționate în anexa VII, că anumite substanțe prezente într-o entitate individuală sau în orice parte a acesteia și care sunt enumerate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt incapabile să genereze un pericol de accident major, datorită condițiilor specifice din cadrul entității cu privire la natura ambalajului și la izolarea substanței sau locația și cantitățile în cauză, autoritatea competentă a statului membru poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la articolul 9, articolul 10 litera (b), articolul 11 și articolul 13 alineatul (2) din prezenta directivă pentru entitatea respectivă.

Justificare

În timp ce alineatul (1) permite acordarea de derogări la nivelul UE pentru anumite substanțe și doar în circumstanțe specifice, articolul 4 alineatul (3) permite autorității competente a statului membru să autorizeze derogări la nivelul unităților individuale. Întrucât nivelul de protecție nu ar trebui să scadă, se propune să se mențină în toate cazurile cel puțin cerințele pentru entitățile de nivel inferior și să se permită derogări numai pentru cerințele de informare pentru unitățile de nivel superior.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile menționate în primul paragraf, statul membru în cauză furnizează Comisiei o listă a entităților respective, inclusiv inventarul de substanțe periculoase în cauză. Statul membru respectiv prezintă motivele excluderii.

În cazurile menționate în primul paragraf, statul membru în cauză furnizează Comisiei o listă a entităților respective, inclusiv inventarul de substanțe periculoase în cauză și natura condițiilor specifice aplicabile. Statul membru respectiv prezintă motivele excluderii.

Justificare

Condițiile ce vor fi aplicate trebuie specificate în mod clar.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia transmite anual, spre informare, listele menționate la al doilea paragraf al prezentului alineat forumului menționat la articolul 17 alineatul (2).

Comisia transmite cu regularitate listele menționate la al doilea paragraf al prezentului alineat forumului menționat la articolul 17 alineatul (2).

Justificare

Este important ca forumul să fie informat cu regularitate cu privire la listele cu derogări furnizate de autoritățile competente, iar acest lucru ar trebui, în principiu, să se întâmple mai des de o dată pe an.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Până la 30 iunie 2013, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 24, pentru a stabili criteriile care urmează să fie utilizate în scopurile prevăzute la alineatele (1) și (3) din prezentul articol și pentru a modifica corespunzător anexa VII.

eliminat

Justificare

Deoarece criteriile din anexa VII definesc sfera de aplicare a derogărilor de la articolul 4 alineatele (1) și (3), aceste criterii constituie o parte esențială a prezentei directive. Prin urmare, acestea nu ar trebui stabilite prin acte delegate. Nu este acceptabil ca anexa să rămână fără conținut în timpul procedurii legislative. Propunerea de modificare a anexei VII include criteriile existente, specificate în Decizia 98/433/CE a Comisiei din 26 iunie 2008. Comisia este invitată să propună noi criterii, astfel încât acestea să poată fi incluse în actul de bază.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un stat membru consideră că o substanță periculoasă care nu figurează pe listele din partea 1 sau 2 din anexa I prezintă un pericol de accident major, acesta poate lua măsurile corespunzătoare și le notifică Comisiei.

În cazul în care un stat membru consideră că o substanță periculoasă care nu figurează pe listele din partea 1 sau 2 din anexa I prezintă un pericol de accident major sau că o valoare-limită este prea ridicată, acesta poate lua măsurile corespunzătoare pe care le notifică Comisiei.

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să adopte măsuri atunci când consideră că o valoare-limită este prea ridicată.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia informează forumul menționat la articolul 17 alineatul (2) cu privire la notificările efectuate în temeiul primului paragraf din prezentul alineat.

Comisia consultă forumul menționat la articolul 17 alineatul (2) cu privire la notificările efectuate în temeiul primului paragraf din prezentul alineat.

Justificare

Comisia ar trebui să consulte părțile interesate cu privire la aceste decizii.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este cazul, Comisia poate include pe listă substanțele menționate în primul paragraf al prezentului alineat în partea 1 sau partea 2 din anexa I, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 24.

În cazul în care consideră că substanța periculoasă neintrodusă pe listă care a condus la adoptarea unei măsuri în conformitate cu primul paragraf al prezentului alineat ar trebui introdusă în lista din partea I sau în partea II a anexei I, Comisia prezintă în acest sens Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă.

Justificare

Spre deosebire de situația de la alineatul (1), în cazuri foarte specifice, bine definite, adăugarea de substanțe la partea 1 sau 2 ar putea conduce la o extindere substanțială a domeniului de aplicare, cu posibile efecte economice de amploare. Întrucât pot lua măsurile necesare în cazul în care consideră că o substanță periculoasă prezintă un pericol de accident major, statele membre vor putea oricum să acționeze dacă este necesar. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta. Schimbarea domeniului de aplicare la nivelul UE ar trebui, cu toate acestea, să aibă loc ulterior prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când este necesar, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 24 în vederea reducerii valorii-limită a substanțelor la care se face referire în primul paragraf al prezentului alineat în partea 1 sau în partea a 2-a a anexei I.

Justificare

Deși enumerarea noilor substanțe ar trebui realizată prin procedura legislativă ordinară, după cum a sugerat raportorul în cadrul amendamentului 11, modificarea valorii-limită în urma unei notificări naționale ar putea fi efectuată printr-un act delegat.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre se asigură că entitatea aplică cele mai bune tehnici disponibile, în special în ceea ce privește aspectele legate de securitate, în conformitate cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)1, fără nicio derogare.

 

_____________

 

1 JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

Justificare

Locațiile Seveso ar trebui să respecte cele mai bune tehnici disponibile, fără nicio excepție.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul (1) - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre solicită operatorului să transmită autorității competente o notificare care să conțină următoarele detalii:

1. Statele membre solicită operatorului să transmită autorității competente și autorităților locale o notificare care să conțină următoarele detalii:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) numele și denumirea comercială a operatorului și adresa completă a entității în cauză;

(a) numele și/sau denumirea comercială a operatorului și adresa completă a entității în cauză;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) numele, denumirea comercială și adresa tuturor subcontractanților;

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) numele sau funcția persoanei care răspunde de entitate, dacă aceasta este diferită de cea de la litera (a);

(c) numele și funcția persoanei care răspunde de entitate, dacă aceasta este diferită de cea de la litera (a);

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) informații suficiente pentru a identifica substanțele periculoase sau categoria de substanțe implicate;

(d) informații suficiente pentru a identifica substanțele periculoase și categoria de substanțe implicate;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cantitatea și forma fizică sub care se prezintă substanțele periculoase sau substanțele implicate;

(e) cantitatea, natura și forma fizică sub care se prezintă substanțele periculoase sau a substanțelor vizate;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) imediata vecinătate a entității, elementele care ar putea provoca un accident major sau agrava consecințele acestuia, inclusiv detalii privind entitățile vecine, indiferent dacă acestea intră sau nu sub incidența prezentei directive, precum și alte locații, zone și evenimente care ar putea crește riscul sau agrava consecințele unui accident major și al unor efecte în lanț.

(g) imediata vecinătate a entității, elementele care ar putea provoca un accident major sau agrava consecințele acestuia, inclusiv detalii privind entitățile vecine, precum și alte locații, zone și evenimente care ar putea genera sau crește riscul sau agrava consecințele unui accident major și al unor efecte în lanț, dacă aceste informații sunt la dispoziția operatorului.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) un certificat din partea administratorilor entității privind faptul că operatorul ar putea face față consecințelor unui accident care implică substanțe periculoase.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul (2) - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Notificarea se trimite autorității competente în următoarele termene:

(2) Notificarea se trimite autorității competente și autorităților locale în următoarele termene:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, cu cel puțin șase luni înainte de începerea construcției sau a exploatării sau a modificărilor;

Justificare

Pentru claritatea actului legislativ.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pentru entitățile existente, la un an de la data prevăzută la articolul 28 alineatul (1) al doilea paragraf;

(b) pentru entitățile existente, la trei luni de la data prevăzută la articolul 28 alineatul (1) al doilea paragraf,

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) pentru unitățile înființate ulterior, la un an de la data la care prezenta directivă se aplică entității.

(c) pentru entitățile înființate ulterior, la trei luni de la data la care prezenta directivă se aplică entității respective.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul (4) - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Operatorul informează imediat autoritatea competentă cu privire la următoarele evenimente:

(4) Operatorul informează imediat autoritatea competentă și autoritățile locale cu privire la următoarele evenimente:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (4), operatorul reexaminează periodic și, dacă este necesar, actualizează notificarea, cel puțin o dată la cinci ani. Operatorul transmite autorității competente notificarea actualizată, fără întârziere.

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (4), operatorul reexaminează periodic și, dacă este necesar, actualizează notificarea, cel puțin o dată la cinci ani. Operatorul transmite autorității competente și autorităților locale notificarea actualizată, fără întârziere.

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun operatorului obligația de a elabora un document în care să prezinte politica de prevenire a accidentelor majore (denumită în continuare: „PPAM”) și să asigure o punere corespunzătoare în aplicare a acestuia. PPAM se stabilește în scris. Aceasta trebuie să fie menită să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Trebuie să fie proporțională cu pericolele de accidente majore. Cuprinde obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului, rolul și responsabilitatea gestionării și abordează cultura în materie de siguranță în ceea ce privește controlul pericolelor de accidente majore.

(1) Statele membre impun operatorului obligația de a elabora un document în care să prezinte politica de prevenire a accidentelor majore (denumită în continuare: „PPAM”) și să asigure o punere corespunzătoare în aplicare a acestuia. PPAM se stabilește în scris. Aceasta trebuie să fie menită să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Trebuie să fie proporțională cu pericolele de accidente majore. Cuprinde obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului calendarul și măsurile pentru atingerea acestor obiective, rolul și responsabilitatea gestionării și demonstrează în ce mod se asigură în permanență un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește controlul pericolelor de accidente majore.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) PPAM se trimite autorității competente în următoarele termene:

(2) Documentul de instituire a PPAM se trimite autorității competente și autorităților locale în următoarele termene:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, cu cel puțin șase luni înainte de începerea construcției;

Justificare

A se vedea amendamentul 8. Pentru claritatea actului legislativ.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării sau de a aduce modificări;

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul aferent articolului 3 alineatul (4), care include modificările în definiția conceptului de entități nou-înființate.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Operatorul reexaminează periodic și, dacă este necesar, actualizează PPAM, cel puțin o dată la cinci ani. PPAM actualizată este înaintată autorității competente, fără întârziere.

(4) Operatorul reexaminează periodic și, dacă este necesar, actualizează PPAM, cel puțin o dată la cinci ani. Documentul actualizat de instituire a PPAM este înaintat autorității competente, fără întârziere și dat publicității, la cerere.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) PPAM ar trebui pusă în aplicare prin mijloacele, structurile și sistemele de management corespunzătoare. În ceea ce privește entitățile de nivel superior, PPAM trebuie să fie pusă în aplicare prin sisteme de management al siguranței, în conformitate cu anexa III. Statele membre pot solicita entităților de nivel inferior punerea în aplicare a PPAM prin intermediul unui sistem de management al siguranței proporțional cu pericolele de accidente majore și cu gradul de complexitate a organizației sau a activităților desfășurate de entitate, dacă consideră oportun acest lucru.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autoritatea competentă, pe baza tuturor informațiilor primite de la operatori în conformitate cu articolele 6 și 9 sau prin inspecții efectuate în temeiul articolului 19, identifică toate entitățile de nivel inferior și de nivel superior sau grupurile de entități în care probabilitatea și posibilitatea sau consecințele unui accident major pot crește din cauza amplasării și a proximității unor astfel de entități, precum și din cauza inventarului lor de substanțe periculoase.

(1) Statele membre se asigură că autoritatea competentă, pe baza tuturor informațiilor primite de la operatori în conformitate cu articolele 6 și 9 sau prin solicitări depuse în temeiul articolului 8 alineatul (1a) sau prin inspecții efectuate în temeiul articolului 19, identifică toate entitățile de nivel inferior și de nivel superior sau grupurile de entități în care probabilitatea și posibilitatea sau consecințele unui accident major pot crește din cauza amplasării și a proximității unor astfel de entități sau a riscurilor naturale asociate poziției geografice a acestora, precum și din cauza inventarului lor de substanțe periculoase sau a proximității cu alte situri.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul alineatului (1), în cazul în care informațiile furnizate de către operatori în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (g) nu sunt suficiente sau nu sunt disponibile, statul membru se asigură că autoritatea competentă obține informații direct de la entitățile sau locațiile învecinate și le pune la dispoziția operatorilor.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cooperează în ceea ce privește informarea publicului și a entităților învecinate care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și în ceea ce privește furnizarea de informații autorității responsabile cu pregătirea planurilor de urgență externe.

(b) cooperează în ceea ce privește informarea publicului și a locațiilor învecinate care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și în ceea ce privește furnizarea de informații autorității responsabile cu pregătirea planurilor de urgență externe.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre asigură faptul că autoritatea competentă ia în considerare efectul în lanț la elaborarea planurilor de urgență externe.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) de a demonstra că planurile de urgență interne au fost elaborate și de a furniza informații care să permită întocmirea planului de urgență extern;

(d) de a demonstra că planurile de urgență interne au fost elaborate printr-o consultare riguroasă cu lucrătorii și de a furniza informații care să permită întocmirea planului de urgență extern;

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Raportul de securitate se transmite autorității competente în următoarele termene:

(3) Raportul de securitate se transmite autorității competente și autorităților locale în următoarele termene:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării sau a modificărilor și cel târziu la momentul solicitării unei autorizații de exploatare în temeiul articolului 12 din Directiva 2010/75/UE;

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul aferent articolului 3 alineatul (4), care include modificările în definiția conceptului de entități nou-înființate.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După un accident major, operatorul reexaminează și, dacă este necesar, actualizează raportul de securitate.

Justificare

Un accident va implica, cu siguranță, o revizuire a autorizării, dar, în orice caz, raportul de securitate trebuie să fie revizuit întrucât gestionarea prevăzută a riscurilor nu a corespuns obiectivelor de prevenire pentru care a fost elaborat.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul de securitate actualizat se trimite autorității competente fără întârziere.

Raportul de securitate actualizat se trimite autorității competente și autorităților locale fără întârziere.

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Statele membre pot solicita entităților de nivel inferior punerea în aplicare a PPAM prin intermediul unui sistem de management al siguranței proporțional cu pericolele de accidente majore și cu gradul de complexitate al organizației sau al activităților desfășurate de entitate.

eliminat

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care are loc modificarea unei instalații, a unei entități, a unei suprafețe de depozitare, a unui proces sau a naturii substanțelor periculoase sau a cantității acestora, care ar putea avea repercusiuni semnificative asupra pericolelor de accidente majore, statele membre se asigură că operatorul:

În cazul în care are loc modificarea unei instalații, a unei entități, a unei suprafețe de depozitare, a unui proces, a naturii, a formei fizice sau a cantității de substanțe periculoase, care ar putea conduce la o creștere a riscului sau ar putea avea repercusiuni grave asupra pericolului de accidente majore, statele membre se asigură că operatorul:

Justificare

Nu este clar la ce se referă „repercusiunile semnificative”. Ori de câte ori modificarea ar putea avea ca rezultat creșterea riscului sau agravarea consecințelor pericolului de accidente majore, PPAM, raportul de siguranță și sistemul de management al siguranței ar trebui reexaminate și, dacă este necesar, revizuite.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) comunicarea informațiilor relevante către subcontractanții din zona respectivă;

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere obligațiilor autorităților competente, statele membre se asigură că planurile de urgență interne prevăzute în prezenta directivă sunt elaborate prin consultare cu personalul care lucrează în cadrul entității, inclusiv personalul subcontractat pe termen lung relevant, și că publicul este consultat cu privire la planurile de urgență externe atunci când acestea sunt întocmite sau actualizate. Statele membre se asigură că desfășurarea consultării cu publicul este în conformitate cu articolul 14.

(4) Fără a aduce atingere obligațiilor autorităților competente, statele membre se asigură că planurile de urgență interne prevăzute în prezenta directivă sunt elaborate prin consultare cu personalul care lucrează în cadrul entității, inclusiv personalul subcontractat pe termen lung relevant, și că autoritatea locală în a cărei zonă este situată întreprinderea și publicul sunt consultate cu privire la planurile de urgență externe atunci când acestea sunt întocmite sau actualizate. Statele membre se asigură că desfășurarea consultării cu publicul este în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că obiectivele de prevenire a accidentelor majore și de limitare a consecințelor unor astfel de accidente pentru sănătatea umană și pentru mediu sunt luate în considerare în cadrul politicilor lor de amenajare a teritoriului sau al altor politici relevante. Statele membre urmăresc îndeplinirea acestor obiective prin controale privind:

Statele membre urmăresc, prin intermediul controalelor, obiectivele de prevenire a accidentelor majore și de limitare a consecințelor unor astfel de accidente pentru sănătatea umană și pentru mediu în cadrul politicilor lor de amenajare a teritoriului sau al altor politici relevante.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) noi proiecte de dezvoltare, inclusiv legături de transport, locații frecventate de public și zone rezidențiale aflate în vecinătatea entităților existente, unde amplasarea sau dezvoltările pot crește riscul sau agrava consecințele unui accident major.

(c) noi proiecte de dezvoltare, inclusiv legături de transport, locații frecventate de public și zone rezidențiale aflate în vecinătatea entităților existente, unde amplasarea sau dezvoltările pot genera ori crește riscul sau agrava consecințele unui accident major.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că politicile lor de amenajare a teritoriului sau alte politici relevante, precum și procedurile de punere în aplicare a politicilor în cauză iau în considerare necesitatea, pe termen lung:

În cadrul politicilor lor de amenajare a teritoriului sau a altor politici relevante, precum și în cadrul procedurilor de punere în aplicare a politicilor în cauză, statele membre urmăresc:

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că informațiile prevăzute în anexa V sunt în permanență la dispoziția publicului, inclusiv în format electronic. Informațiile sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate cel puțin o dată pe an.

(1) Statele membre se asigură că informațiile prevăzute în părțile 1 și 2 ale anexei V sunt în permanență la dispoziția publicului, inclusiv în format electronic și că informațiile din partea 2a a anexei V se pun la dispoziția publicului cel puțin la cerere. Informațiile sunt actualizate și reexaminate cel puțin o dată la trei ani.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major primesc, periodic și sub forma cea mai adecvată, fără să trebuiască să solicite acest lucru, informații privind măsurile de securitate și conduita obligatorie în caz de accident;

(a) toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major primesc, periodic și sub forma cea mai adecvată, fără să trebuiască să solicite acest lucru, informații privind măsurile de securitate și conduita obligatorie în caz de accident; Aceste informații trebuie să fie formulate de o manieră clară și inteligibilă pentru public;

Justificare

Este important ca informațiile comunicate persoanelor care ar putea fi afectate să poată fi înțelese și să nu permită nici un dubiu cu privire la modalitatea în care trebuie să se reacționeze în caz de accident.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) raportul de securitate este pus la dispoziția publicului la cerere conform articolului 21 alineatul (3); în cazul în care se aplică articolul 21 alineatul (3), se pune la dispoziție un raport modificat sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puțin informații generale privind pericolele de accidente majore, efectele potențiale și conduita obligatorie în caz de accident;

(b) raportul de securitate este pus la dispoziția publicului la cerere conform articolului 21 alineatul (3); în cazul în care se aplică articolul 21 alineatul (3), se pune la dispoziție un raport modificat sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puțin informații generale privind pericolele de accidente majore, efectele potențiale asupra sănătății umane și mediului și conduita obligatorie în caz de accident;

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul literei (a) din prezentul alineat includ cel puțin informațiile menționate în Anexa V. Aceste informații sunt, de asemenea, furnizate tuturor entităților care deservesc publicul, inclusiv școli și spitale, și tuturor entităților învecinate, în cazul entităților care intră sub incidența articolului 8. Statele membre asigură furnizarea informațiilor și reexaminarea și actualizarea periodică a acestora, cel puțin o dată la cinci ani.

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul literei (a) din prezentul alineat includ cel puțin informațiile menționate în Anexa V. Aceste informații sunt, de asemenea, furnizate tuturor entităților care deservesc publicul, inclusiv creșe, școli și spitale, alte instituții publice și tuturor entităților învecinate, în cazul entităților care intră sub incidența articolului 8. Statele membre asigură furnizarea informațiilor și reexaminarea și actualizarea periodică a acestora, cel puțin o dată la cinci ani. Aceste informații sunt aduse la zi, în special în cazul modificării prevăzute la articolul 10 din prezenta directivă.

Justificare

Pentru a garanta securitatea și comportamentul adecvat situației al persoanelor afectate, este important ca informațiile să ajungă la un grup cât se poate de extins de persoane care ar putea fi afectate. Aceste informații trebuie aduse la zi, de asemenea, în caz de modificare a unei instalații, a unei entități sau a unei suprafețe de depozitare.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cererile de acces la informațiile menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) se soluționează în conformitate cu articolele 3 și 5 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și al Consiliului.

eliminat

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazurile în care statul membru vizat consideră că o entitate aflată în apropierea teritoriului unui alt stat membru nu poate genera un pericol de accident major în afara frontierelor sale în sensul articolului 11 alineatul (6) și că, prin urmare, nu trebuie să elaboreze un plan de urgență extern așa cum se prevede la articolul 11 alineatul (1), informează celălalt stat membru cu privire la acest lucru.

(5) În cazurile în care statul membru vizat consideră că o entitate aflată în apropierea teritoriului unui alt stat membru nu poate genera un pericol de accident major în afara frontierelor sale în sensul articolului 11 alineatul (6) și că, prin urmare, nu trebuie să elaboreze un plan de urgență extern așa cum se prevede la articolul 11 alineatul (1), informează celălalt stat membru despre această decizie și despre motivele în baza cărora a fost luată decizia.

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că publicul poate să își dea avizul cu privire la următoarele aspecte:

(1) Statele membre se asigură că publicul beneficiază din timp și în mod efectiv de posibilitatea de a participa la următoarele aspecte:

Justificare

Pentru a fi în acord cu Convenția de la Aarhus, este folosită aceeași formulare ca la articolul 24 din Directiva privind emisiile industriale.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate de către operator în urma producerii unui accident major

Informațiile care trebuie furnizate de către operator și acțiunile care trebuie întreprinse în urma producerii unui accident major

Justificare

Acest articol nu privește numai informațiile care trebuie furnizate de operator [alineatul (1)], ci și acțiunile și măsurile care trebuie luate de către autoritatea competentă și de operator [alineatul (2)].

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) raportul de securitate întocmit în temeiul articolului 9.

Justificare

Întrucât rapoartele de securitate reprezintă un element important pentru a demonstra că au fost identificate pericolele de accidente majore și posibilele scenarii pentru accidentele majore și că au fost adoptate măsurile necesare pentru a preveni astfel de accidente, este esențial ca publicului larg să i se ofere posibilitatea de a fi consultat pe această temă.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să informeze autoritățile competente;

(a) să informeze autoritățile competente și autoritățile locale;

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să readucă, dacă se poate, mediul în starea sa inițială în cazul în care se dovedește că au fost provocate daune mediului și să despăgubească în mod corespunzător populația afectată, astfel cum se prevede în Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului1;

 

_______________

 

1 JO L 143, 30.04.2004, p. 56.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să ia toate măsurile necesare pentru a informa victimele cu privire la drepturile lor; precum și

Justificare

Victimele au nevoie de recunoaștere și susținere. Acesta este obiectivul noului articol 15 litera (a), care ar trebui introdus pentru a reglementa drepturile victimelor înainte de punerea în aplicare a acestei directive.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) să informeze publicul vizat cu privire la accidentul respectiv, la măsurile adoptate de operator și la inițiativele luate de autoritatea competentă.

Justificare

Un accident relevant trebuie să implice publicul vizat, oferindu-i posibilitatea de a fi informat cu privire la coerența măsurilor adoptate atât de operator, cât și de autoritatea competentă.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă

Autoritatea competentă și forumul

[Legat de amendamentul la articolul 17 alineatul (2) depus de către aceiași autori.]

Justificare

Forumul nu ar trebui format numai din reprezentanți ai autorităților competente, astfel că titlul trebuie modificat.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia convoacă în mod regulat un forum alcătuit din reprezentanți ai autorităților competente din statele membre. Autoritățile competente și Comisia cooperează în cadrul activităților de sprijinire a punerii în aplicare a prezentei directive.

(2) Comisia convoacă în mod regulat un forum alcătuit din reprezentanți ai autorităților competente din statele membre, din reprezentanți ai industriei, ai lucrătorilor și ai organizațiilor neguvernamentale care promovează protecția sănătății umane și/sau a mediului, susținând aplicarea, punerea în aplicare și adaptarea tehnică a prezentei directive.

Justificare

Forumul ar trebui să includă alte părți interesate relevante și să fie consultat în ceea ce privește aplicarea, punerea în aplicare și adaptarea tehnică a prezentei directive. Nu este necesară o clauză suplimentară cu privire la cooperarea dintre Comisie și autoritățile competente, întrucât aceasta ar trebui considerată ca fiind de la sine înțeleasă.

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă

Autoritatea competentă și forumul

[Legat de amendamentul la articolul 17 alineatul (2) depus de către aceiași autori.]

Justificare

Forumul nu ar trebui format numai din reprezentanți ai autorităților competente, astfel că titlul trebuie modificat.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre interzic utilizarea sau punerea în funcțiune a oricărei entități, instalații sau suprafețe de depozitare sau a oricărei părți din acestea, dacă măsurile luate de operator pentru prevenirea sau soluționarea accidentelor majore prezintă deficiențe grave.

Statele membre interzic utilizarea sau punerea în funcțiune a oricărei entități, instalații sau suprafețe de depozitare sau a oricărei părți din acestea, dacă măsurile luate de operator pentru prevenirea sau soluționarea accidentelor majore prezintă deficiențe evidente, inclusiv dacă operatorul nu a luat măsurile necesare, identificate în raportul de inspecție și în termenul-limită stabilit în conformitate cu articolul 19 alineatul (7).

Justificare

Dacă un lucru prezintă sau nu prezintă deficiențe grave este o chestiune de apreciere și, prin urmare, riscă să fie controversat. Orice deficiențe evidente ar trebui să conducă la interzicerea utilizării. Neluarea măsurilor necesare, identificate în raportul de inspecție, este o deficiență evidentă și ar trebui să conducă la interzicerea utilizării.

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza planurilor de inspecții menționate la alineatul (3), autoritatea competentă întocmește în mod regulat programe de inspecții de rutină pentru toate entitățile, inclusiv frecvența vizitelor la fața locului pentru diversele tipuri de entități.

Pe baza planurilor de inspecție menționate la alineatul (3), autoritatea competentă întocmește în mod regulat programe de inspecții de rutină pentru toate entitățile, inclusiv frecvența inspecțiilor pentru diversele tipuri de entități.

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioada dintre două vizite la fața locului are la bază o evaluare sistematică a pericolelor de accidente majore ale entităților respective și nu depășește un an pentru entitățile de nivel superior și trei ani pentru entitățile de nivel inferior. Dacă o inspecție a identificat un caz important de nerespectare a dispozițiilor prezentei directive, se efectuează o vizită la fața locului suplimentară, în termen de șase luni.

Perioada dintre două vizite la fața locului nu depășește un an pentru entitățile de nivel superior și trei ani pentru entitățile de nivel inferior, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a întocmit un program de inspecție bazat pe o evaluare sistematică a pericolelor de accidente majore în cadrul entităților vizate. Dacă o inspecție a identificat un caz important de nerespectare a dispozițiilor prezentei directive, se efectuează o vizită la fața locului suplimentară, în termen de șase luni.

Justificare

Această înăsprire a legislației în cadrul propunerii Comisiei nu este justificată din punctul de vedere al tehnologiei siguranței. Sistemul existent, care ține seama de programul de inspecție, și–a dovedit utilitatea și asigură autorităților flexibilitatea necesară pentru un program de inspecție orientat către riscuri. Amendamentul propus va împovăra operatorii și autoritățile cu unele costuri suplimentare, fără a spori siguranța.

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) participarea operatorului la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii (EMAS), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

(c) participarea operatorului la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii (EMAS), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului sau la un sistem recunoscut de management de mediu, de nivel echivalent.

Justificare

Sistemele recunoscute de management de mediu, altele decât EMAS, ar trebui să reprezinte o opțiune, de exemplu sistemele ISO, care sunt folosite foarte des de corporațiile multinaționale. Acest fapt este în concordanță cu litera (a) din anexa III la prezenta propunere de directivă.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ori de câte ori este posibil, inspecțiile se coordonează și combină cu alte inspecții efectuate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, acolo unde este cazul.

(8) Inspecțiile se coordonează cu alte inspecții efectuate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, în special al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)1, și se combină cu acestea dacă este posibil.

 

______________

 

1 JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Acolo unde sunt implementate cele mai bune sisteme disponibile de control tehnologic, inspecțiile pot fi coordonate cu datele disponibile pentru facilitarea acestora.

Justificare

Articolul 19 din proiectul de directivă este axat pe consolidarea criteriilor de inspecție a instalațiilor industriale. Folosirea celor mai bune echipamente TIC de control și monitorizare disponibile ar putea fi un mijloc de optimizare a inspecțiilor și a rezultatelor obținute în cadrul instalațiilor în cauză.

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia pune la dispoziția publicului bazele de date menționate la alineatele (3) și (5).

(7) În conformitate cu articolul 21, Comisia pune la dispoziția publicului bazele de date menționate la alineatele (3) și (5).

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că obligațiile de publicare, astfel cum sunt specificate la articolul 20 alineatul (7), fac, de asemenea, obiectul principiilor prevăzute în Directiva privind informațiile despre mediu.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Raportare

 

Din patru în patru ani, pe baza informațiilor furnizate de statele membre în temeiul articolului 16 și a informațiilor din bazele de date menționate la articolul 20 alineatele (3) și (5), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la accidentele majore produse pe teritoriul Uniunii Europene și la consecințele potențiale ale acestora asupra funcționării eficiente a prezentei directive. În același timp, după orice accident considerat ca fiind extrem de grav din punct de vedere al numărului de victime sau al daunelor majore aduse mediului, se întocmește un raport cu scopul de a preveni noi posibile daune;

Justificare

Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească periodic informații cu privire la accidentele majore petrecute pe teritoriul Uniunii Europene. Deocamdată, nu există obligația de a furniza un raport periodic Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 21

Articolul 21

Confidențialitate

Accesul la informații

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cererile de informații obținute de către autoritățile competente în temeiul prezentei directive pot fi refuzate în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE.

(2) Problema accesului la informații acordat de autoritățile competente în temeiul prezentei directive este tratată în conformitate cu Directiva 2003/4/CE.

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Accesul la informațiile complete menționate la articolul 13 alineatul (2) literele (b) și (c) obținute de către autoritățile competente poate fi refuzat în cazul în care operatorul a solicitat să nu se divulge anumite părți ale raportului de securitate sau inventarul substanțelor periculoase din motivele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) literele ( b), (d), (e) și (f) din Directiva 2003/4/CE.

(3) În cazul în care operatorul a solicitat să nu se divulge anumite părți ale raportului de securitate sau inventarul substanțelor periculoase autoritățile competente pot refuza accesul în temeiul articolului 4 din Directiva 2003/4/CE.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul (1) - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că membrii publicului interesat pot să obțină o reexaminare, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/4/CE a actelor sau omisiunilor unei autorități competente în legătură cu orice solicitare de informații în temeiul articolului 13 sau articolului 21 alineatul (1) din prezenta directivă. Statele membre se asigură că, în conformitate cu sistemul juridic intern relevant, membrii publicului interesat au acces la o procedură de atac în fața unei instanțe judecătorești sau a altui organism independent și imparțial instituit prin lege, pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, actelor sau omisiunilor cu privire la cazurile care fac obiectul articolului 14 în cazul în care:

Statele membre se asigură că membrii publicului interesat pot să obțină o reexaminare, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2003/4/CE a actelor sau omisiunilor unei autorități competente în legătură cu orice solicitare de informații în temeiul prezentei directive. Statele membre se asigură că, în conformitate cu sistemul juridic intern relevant, membrii publicului interesat au acces la o procedură de atac în fața unei instanțe judecătorești sau a altui organism independent și imparțial instituit prin lege, pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, actelor sau omisiunilor cu privire la cazurile care fac obiectul dispozițiilor prezentei directive în cazul în care:

Justificare

Conform Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului, publicul trebuie să poată avea acces la justiție și să examineze, din punct de juridic, legalitatea de procedură și de fond a actelor și a omisiunilor persoanelor private sau ale autorităților publice. Prin urmare, accesul la justiție în ceea ce privește alte cerințe, cum ar fi obligațiile generale ale operatorilor, inspecțiile și rapoartele de securitate, ar trebui, de asemenea, să fie posibil pentru public.

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda un acces amplu la justiție a publicului interesat. În acest sens, interesul oricărei organizații neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinește toate condițiile prevăzute de dreptul național este considerat suficient în sensul alineatului (2) litera (a).

(2) Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda publicului interesat un acces larg la justiție. În acest sens, interesul oricărei organizații neguvernamentale care promovează protecția mediului sau sănătatea publică și care îndeplinește toate condițiile prevăzute de dreptul național este considerat suficient în sensul alineatului (1) litera (a) primul paragraf.

Organizațiile menționate la primul paragraf sunt considerate, de asemenea, a avea drepturi care pot fi încălcate în sensul alineatului 2 litera (b).

Organizațiile menționate la primul paragraf sunt considerate, de asemenea, a avea drepturi care pot fi încălcate în sensul alineatului (1) litera (b) primul paragraf.

Justificare

Trimiterile ar trebui să se facă la alineatul 1 litera (a) și alineatul (1) litera (b).

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-VII la progresele tehnice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24.

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării celei de a treia părți a anexei I și a anexelor II-VI la progresele tehnice și științifice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24 și articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În termen de șase luni de la adoptarea unei adaptări la progresul tehnic, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, Comisia va evalua necesitatea adaptării anexei I, luând în considerare potențialul de accidente majore asociat unei substanțe și criteriile adoptate în scopul aplicării articolului 4.

Justificare

Adaptarea domeniului de aplicare al Directivei Seveso la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) trebuie să devină un proces permanent, astfel cum indică CLP, prin însăși natura sa.

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(1) Competențele de adoptare a actelor delegate menționate la articolele 4 și 23 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de timp.

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4 și 23 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la* .

 

(1a) Delegarea de competențe menționată la articolele 4 și 23 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică acest lucru simultan Parlamentului European și Consiliului.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică acest lucru simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 25 și 26.

(3) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4 și 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

_____________

 

* JO: A se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

eliminat

Revocarea delegării

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să revoce delegarea competențelor informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor indicate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Amendamentul  112

Propunere de directivă

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

eliminat

Obiecțiile cu privire la actele delegate

 

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

 

(2) Dacă, la expirarea termenului menționat, nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au prezentat obiecții față de actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea acelei perioade în cazul în care Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia despre intenția lor de a nu ridica obiecții.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecții la un act delegat prezintă motivele care au stat la baza acestora.

 

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 27a

 

Reexaminarea

 

Până la 1 iunie 2013, Comisia examinează dacă explorarea și exploatarea offshore a mineralelor, inclusiv a hidrocarburilor, ar trebui inclusă în domeniul de aplicare al prezentei directive și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă în acest sens Parlamentului European și Consiliului.

 

Până la 1 iunie 2015, Comisia examinează dacă transportul substanțelor periculoase prin conducte, inclusiv stațiile de pompare, ar trebui inclus în domeniul de aplicare al prezentei directive și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă în acest sens Parlamentului European și Consiliului.

 

Până la data de 1 iunie 2015, Comisia va examina dacă și alte substanțe care îndeplinesc criteriile de clasificare drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru categoria de reproducere 1A sau 1B, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, și amestecurile care conțin astfel de substanțe, precum și anumite nanomateriale ar trebui adăugate la anexa I și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă în acest sens Parlamentului European și Consiliului.

 

Până la data de 1 iunie 2015, Comisia va examina dacă orice substanțe care îndeplinesc criteriile de clasificare drept persistente, bioacumulative și toxice sau foarte persistente și foarte bioacumulative în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2007 ar trebui adăugate la anexa I și, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă în acest sens Parlamentului European și Consiliului.

 

Până la 1 iunie 2020, iar ulterior din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a implementării prezentei directive, pe baza informațiilor menționate la articolul 20. Raportul respectiv este însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

Justificare

În conformitate cu articolul 20 alineatul (4), statele membre trebuie să furnizeze Comisiei un raport trienal privind punerea în aplicare a prezentei directive. Comisia ar trebui să revizuiască punerea în aplicare pe baza acestor rapoarte și ar trebui să prezinte o propunere legislativă dacă acest lucru se dovedește necesar.

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Anexa I – partea 2 – tabel – rânduri noi după rândul 37

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

 

 

Amendamentul

Piperidin

110-889-4

50

200

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amină

3030-47-5

50

200

3-(2-Etil-hexiloxi)propilamină

5397-31-9

50

200

Compuși de crom VI

 

5

20

2-(Dimetilamino)etilacrilat

2439-35-2

5

20

Clorură de metansulfonic

124-63-0

5

20

Dihexilamină

143-16-8

5

20

Justificare

Aceste substanțe au fost incluse în cadrul Directivei Seveso II cu respectivele cantități propuse și nu ar trebui anulate prin adoptarea Regulamentului CLP.

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Anexa I – partea 2 – tabel – rândul 37a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

 

Amendamentul

Hipoclorit de sodiu, soluție ...% Cl activ

7681-52-9

200

500

Justificare

Modificările aduse clasificării din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind amestecurile care conțin hipoclorit de sodiu nu se reflectă în mod corespunzător în propunerea Comisiei. Limita concentrației pentru toxicitatea acvatică acută a substanțelor a fost modificată o dată cu adoptarea CLP, ceea ce a influențat clasificarea amestecurilor, fără a majora riscul de accidente majore. Peste 200 de entități, depozite și IMM-uri ar putea intra sub incidența Directivei Seveso, cu un cost de 3-4 milioane de euro pentru autorități și industrie.

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Anexa I – partea 2 – tabel – rândul 37a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

 

Amendamentul

Uleiuri esențiale și substanțe similare (nota 19a)

 

1000

5000

Justificare

Valorile-limită pentru pericole la adresa mediului marin nu iau în considerare modificările aduse clasificării în Regulamentul nr. 1272/2008. Valorile-limită de 1000/5000 T ar fi mai potrivite pentru aceste produse, care sunt de origine agricolă și sunt ambalate și stocate în butoaie de 180 kg net, fără riscul unui efect în lanț, cu condiția ca acestea să fie depozitate într-o zonă închisă și sigilată. Multe întreprinderi, de multe ori IMM-uri care se specializează în producție, depozitare, distribuție sau amestecare de uleiuri esențiale, ar fi astfel clasificate conform Seveso, fără a prezenta alte noi riscuri de accidente majore.

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Anexa I – partea 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Substanțele și amestecurile excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive în temeiul articolului 2 alineatul (2) litera (h) și articolului 4 alineatul (1)

Substanțele și amestecurile care fac obiectul unei derogări în temeiul articolului 4 alineatul (1)

Justificare

Corelat cu amendamentul aferent articolului 2 alineatul (2) litera (h), prin care se elimină litera (h). Substanțele și amestecurile fac obiectul unor derogări numai în condiții specifice.

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Anexa I – partea 3 – titlul coloanei 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cantitatea (dacă este cazul)

Cantitatea

Justificare

Substanțele și amestecurile fac obiectul unor derogări numai în condiții specifice.

Amendamentul  119

Propunere de directivă

Anexa I – partea 3 – titlul coloanei 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Alte condiții dacă este cazul

Alte condiții

Justificare

Substanțele și amestecurile fac obiectul unor derogări numai în condiții specifice.

Amendamentul  120

Propunere de directivă

Note la anexa I – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Amestecurile clasificate drept periculoase pentru mediu din secțiunile E1 și E2 partea 2 nu sunt luate în considerare pentru stabilirea valorilor-limită prescrise atunci când sunt ambalate în cantități limitate (pachet interior de până la 5 litri/5 kg și pachet combinat de până la 30 kg), conform specificațiilor din Regulamentul privind transportul produselor periculoase.

Justificare

Ca și în cazul transportului, ambalarea este un mijloc de diminuare a riscului de eliberare accidentală în mediu care se aplică atât transportului, cât și depozitării. Dat fiind că produsele ambalate în cantități limitate nu prezintă un risc semnificativ de accident major, acestea nu ar trebui luate în considerare pentru stabilirea valorilor-limită.

Amendamentul  121

Propunere de directivă

Note la anexa I – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Uleiuri esențiale și substanțe similare (1000/5000)

 

Se aplică uleiurilor esențiale și substanțelor similare, astfel cum sunt definite de standardul ISO 9235, cu excepția celor care intră în clasele de pericol – toxicitate acută, categoria 1, toate căile de expunere, categoria 2, toate căile de expunere și categoria 3, expunere dermică și prin inhalare (a se vedea nota 7), precum și a celor incluse în clasa de pericol STOT, toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, categoria 1.

Justificare

Valorile-limită pentru pericole la adresa mediului marin nu iau în considerare modificările aduse clasificării în Regulamentul nr. 1272/2008. Valorile-limită de 1000/5000 T ar fi mai potrivite pentru aceste produse, care sunt de origine agricolă și sunt ambalate și stocate în butoaie de 180 kg net, fără riscul unui efect în lanț, cu condiția ca acestea să fie depozitate într-o zonă închisă și impermeabilă. Multe întreprinderi, adesea IMM-uri care se specializează în producție, depozitare, distribuție sau amestecare de uleiuri esențiale, ar fi astfel clasificate conform Seveso, fără a prezenta alte noi riscuri de accidente majore.

Amendamentul  122

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) descrierea entității și a mediului acesteia, inclusiv localizarea geografică, condițiile meteorologice, geologice, hidrografice și, dacă este necesar, istoricul acesteia;

(a) descrierea entității, o evaluare corespunzătoare a riscurilor naturale pe care aceasta le prezintă și a mediului acesteia, inclusiv poziția geografică, condițiile meteorologice, geologice, hidrografice și, dacă este necesar, istoricul acesteia;

Amendamentul  123

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) identificarea entităților învecinate, precum și a altor situri, zone și amenajări care ar putea crește riscul sau consecințele unui accident major și al unor efecte în lanț;

(c) identificarea entităților învecinate, precum și a altor situri, zone și amenajări care ar putea genera sau crește riscul sau consecințele unui accident major și al unor efecte în lanț, inclusiv pe baza informațiilor furnizate de autorități;

Justificare

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (g) privind „Notificarea”, ar trebui recunoscut faptul că operatorii nu au întotdeauna mijloacele legale pentru a obține informații și că, atunci când este necesar, autoritățile ar trebui să furnizeze informații sau să dispună furnizarea acestora.

Amendamentul  124

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) descrierea activităților și a produselor principale ale acelor părți ale entității care au importanță din punctul de vedere al siguranței, al surselor de risc de accident major și al condițiilor în care un astfel de accident major poate surveni, alături de o descriere a măsurilor preventive propuse;

(a) descrierea activităților și a produselor principale ale acelor părți ale entității și identificarea acelor întreprinderi subcontractante care au importanță din punctul de vedere al siguranței, al surselor de risc de accident major și al condițiilor în care un astfel de accident major poate surveni, alături de o descriere a măsurilor preventive propuse;

Amendamentul  125

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) descrierea proceselor, în special a metodelor de operare;

(b) descrierea proceselor, în special a metodelor de operare, în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile, în temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale;

Justificare

Respectarea celor mai bune tehnici disponibile ar trebui să fie parte din descrierea procesului.

Amendamentul  126

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 4 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) riscurile externe și sursele de pericol, provenite de la efectele în lanț și de la alte locații, zone și amenajări care ar putea crește riscul sau consecințele unui accident major;

(ii) riscurile externe și sursele de pericol, provenite de la efectele în lanț și de la alte locații, zone și amenajări care ar putea genera sau crește riscul sau consecințele unui accident major;

Justificare

Și alte situri ar putea genera riscuri.

Amendamentul  127

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) descrierea evaluării impactului financiar al unui accident care implică substanțe periculoase și a măsurilor luate pentru a contracara acest impact, în special prin intermediul unei polițe de asigurare specifice și/sau al unor mijloace proprii suficiente.

Amendamentul  128

Propunere de directivă

Anexa III – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) cultura securității - măsuri pentru evaluarea și îmbunătățirea culturii securității;

(v) un nivel de protecție în permanență ridicat — măsuri de asigurare continuă a unui nivel de protecție ridicat împotriva pericolelor de accidente majore;

Justificare

Amendamentul  129

Propunere de directivă

Anexa I – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viia) Sistemele de management al siguranței implementate de operatori trebuie să țină seama de potențialul celor mai bune tehnologii de control și monitorizare existente de a reduce riscul de defectare a sistemelor și a preveni accidentele majore.

Justificare

În anexa III din proiectul de propunere sunt enumerate cerințele de securitate, precum și indicatorii de performanță în materie de securitate, menționându-se monitorizarea instalaților. Cele mai bune tehnologii disponibile ar trebui luate în considerare ca o modalitate de optimizare a sistemului de management al siguranței implementat de operatori.

Amendamentul  130

Propunere de directivă

Anexa III – litera b – punctul viiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viiia) Autoritățile competente trebuie să ia în considerare informațiile privind cele mai bune tehnologii disponibile pentru controlul emisiilor instalațiilor industriale, stabilite în documentele de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile, în temeiul Directivei 2010/75/UE, în măsura posibilului.

Amendamentul  131

Propunere de directivă

Anexa IV – Partea 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) Măsuri pentru formarea personalului în privința sarcinilor pe care va trebui să le îndeplinească și, unde este necesar, pentru coordonarea cu serviciile de urgență din afara sitului.

Justificare

Era obligatorie includerea Informațiilor privind formarea personalului în planurile de urgență în conformitate cu Directiva Seveso II (96/82/CE), în temeiul literei (f) din partea I a anexei IV la directivă. Comisia nu a inclus acest aspect în anexa IV a Directivei Seveso III. Fiind esențială, formarea ar trebui reintrodusă în anexă.

Amendamentul  132

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul entității.

3. Explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul entității și a substanțelor periculoase implicate.

Justificare

Este important ca informațiile furnizate publicului, inclusiv informațiile referitoare la substanțe periculoase, să fie detaliate și prezentate într-un limbaj simplu. În unele cazuri, este posibil ca, din motive economice sau de securitate, unele informații cu un caracter mai tehnic să fie confidențiale. În acest caz, ar rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă vor să publice pe internet și denumirile tehnice și informațiile tehnice, în conformitate cu amendamentul aferent anexei V partea 2a (nouă) punctul 1 sau dacă totuși consideră că o astfel de măsură este inadecvată din rațiuni economice sau de securitate.

Amendamentul  133

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei 1, denumirile generice sau categoria generală de periculozitate a substanțelor și amestecurilor din entitate care ar putea duce la un accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

4. Denumirile comune și, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei 1, denumirile generice și categoria generală de periculozitate a substanțelor și amestecurilor din entitate care ar putea duce la un accident major, indicându-se cu cuvinte simple principalele lor caracteristici periculoase.

Amendamentul  134

Propunere de directivă

Anexa V – partea 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Informații corespunzătoare asupra modului în care populația afectată va fi avertizată și informată de către autoritățile competente sau de reprezentanțele locale ale acestora în cazul în care se produce un accident major.

Amendamentul  135

Propunere de directivă

Anexa V – partea 1 – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. Informarea adecvată asigurată de autorități cu privire la măsurile pe care populația interesată trebuie să le ia și cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l adopte în cazul unui accident major.

Amendamentul  136

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Detaliile, pe scurt, ale inspecțiilor efectuate în temeiul articolului 19 și ale principalelor constatări din concluziile inspecțiilor celor mai recente, împreună cu o trimitere/link la planul de inspecție aferent.

6. Informații cu privire la data la care s-au efectuat ultimele inspecții în temeiul articolului 19 și informații cu privire la locul unde se pot solicita principalele constatări ale inspecțiilor și planul de inspecție aferent.

Amendamentul  137

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Informații corespunzătoare privind modul în care populația afectată va fi avertizată și informată în cazul în care se produce un accident major.

eliminat

Amendamentul  138

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Informații corespunzătoare privind acțiunile pe care trebuie să le întreprindă populația vizată și asupra conduitei pe care trebuie să o adopte în cazul în care se produce un accident major.

eliminat

Amendamentul  139

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Informații corespunzătoare din planul de urgență extern elaborat pentru a face față oricăror alte efecte din afara amplasamentului entității, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucțiunile și de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.

eliminat

Amendamentul  140

Propunere de directivă

Anexa V – partea 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Planurile de urgență externe

Amendamentul  141

Propunere de directivă

Anexa V – partea 2 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Sinteze fără caracter tehnic ale raportului de securitate.

Amendamentul  142

Propunere de directivă

Anexa V – Partea 2a (nouă) – Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Informațiile care trebuie puse la dispoziția tuturor entităților reglementate de prezenta directivă cel puțin la cerere:

Amendamentul  143

Propunere de directivă

Anexa V – partea 2a (nouă) – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1. Detaliile, pe scurt, ale inspecțiilor efectuate în temeiul articolului 19 și ale principalelor constatări din concluziile inspecțiilor celor mai recente și planul de inspecție aferent.

Amendamentul  144

Propunere de directivă

Anexa VI – partea I – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice incendiu sau explozie sau eliberarea accidentală a unei substanțe periculoase care implică o cantitate de cel puțin 1% din cantitatea limită stabilită în coloana 3 din anexa I.

Orice incendiu sau explozie sau eliberarea accidentală a unei substanțe periculoase care implică o cantitate de cel puțin 5% din cantitatea limită stabilită în coloana 3 din anexa I.

Justificare

Înăsprirea propusă nu ar aduce niciun câștig din punctul de vedere al securității. Practica a arătat că notificarea pentru pragul de 5 % este suficientă. În schimb, propunerea Comisiei ar implica o documentare disproporționat de amplă pentru operatori și autorități.

Amendamentul  145

Propunere de directivă

Anexa VII

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CRITERII PENTRU DEROGĂRI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 4

CRITERII PENTRU DEROGĂRI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 4

 

Se poate acorda o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii generale enunțate în continuare:

 

1. Forma fizică a substanței

 

Substanțe în formă solidă, din care, atât în condiții normale, cât și în condiții anormale ce pot fi rezonabil prevăzute, nu este posibil să apară o eliberare de materie sau de energie care ar putea genera un risc de accident major.

 

2. Ambalare și cantități

 

Substanțe izolate sau înmagazinate într-o manieră și în asemenea cantități încât eliberarea maximă posibilă să nu poată în nici o împrejurare să producă un risc de accident major.

 

3. Localizare și cantitate

 

Substanțe prezente în asemenea cantități și la asemenea distanțe de alte substanțe periculoase (din unitatea respectivă sau din alte părți) încât nici să nu poată genera ele însele un risc de accident major, nici să nu poată provoca un accident major implicând alte substanțe periculoase.

 

4. Clasificare

 

Substanțe definite ca substanțe periculoase în temeiul clasificării lor generice în partea 1 a anexei I la prezenta directivă, dar care nu pot determina un risc de accident major și a căror clasificare generică este, așadar, fără obiect în cazul de față.

Justificare

Deoarece criteriile din anexa VII definesc sfera de aplicare a derogărilor de la articolul 4 alineatele (1) și (3), aceste criterii constituie o parte esențială a prezentei directive. Prin urmare, acestea nu ar trebui stabilite prin acte delegate. Nu este acceptabil ca anexa să rămână fără conținut în timpul procedurii legislative. Acest amendament include criteriile existente, specificate în Decizia 98/433/CE a Comisiei din 26 iunie 2008. Comisia este invitată să propună noi criterii, astfel încât acestea să poată fi incluse în actul de bază.

(1)

              JO C […], […], p. […].

(2)

              Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

Unele accidente grave, binecunoscute, cum ar fi Seveso (Italia, 1976), Bhopal (India, 1984), Schweizerhalle (Elveția, 1986), Enschede (Țările de Jos, 2000), Toulouse (Franța, 2001) și Buncefield (Regatul Unit, 2005) au cauzat pierderi însemnate de vieți omenești, au provocat distrugerea de bunuri publice și private și au adus daune mediului, traducându-se prin costuri de miliarde de euro. Pentru a reduce probabilitatea și consecințele unor astfel de accidente, UE a adoptat mai întâi Directiva 82/501/CEE (Directiva Seveso I), iar ulterior actuala Directivă 96/82/CE (Directiva Seveso II), modificată prin Directiva 2003/105/CE, care reglementează aproximativ 10 000 de unități în care sunt prezente substanțe periculoase sau amestecuri de substanțe periculoase în cantități suficient de mari pentru a prezenta un risc de accidente majore. Această directivă prevede unele obligații pentru operatori și autoritățile statelor membre pentru a preveni accidentele și a limita consecințele acestora. Obligațiile care le revin operatorilor sunt abordate secvențial: cu cât cantitățile de substanțe sunt mai mari, cu atât normele sunt mai stricte. Toți operatorii de unități care intră sub incidența directivei trebuie să trimită o notificare autorității competente și să stabilească o politică de prevenire a accidentelor majore. În plus, operatorii așa-numitelor „entități de nivel superior” trebuie să instituie un raport de siguranță, un sistem de management al siguranței și un plan de urgență.

De ce este necesară revizuirea Directivei Seveso II?

Regulamentul CLP al UE [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor] pune în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice (GHS), adoptat de Organizația Națiunilor Unite. Normele CLP vor începe să producă efecte sub forma lor definitivă la 1 iunie 2015.

În anexa I la Directiva Seveso II sunt enumerate substanțele periculoase reglementate de această directivă, care face trimitere la „directivele de clasificare” anterioare 67/548/CEE și 1999/45/EC. Întrucât Regulamentul CLP înlocuiește aceste directive, integrarea noilor norme CLP în Directiva Seveso II constituie, prin urmare, o chestiune de legislație subordonată.

Abordarea adoptată de Comisie

În 2008, în lumina necesității alinierii la CLP, Comisia a decis să lanseze o reexaminare extinsă a Directivei Seveso. Pe baza acestei reexaminări, Comisia a concluzionat că, în general, dispozițiile existente sunt adecvate scopului și că nu sunt necesare schimbări semnificative în ceea ce privește structura de bază și principalele dispoziții.

Cu toate acestea, Comisia a propus unele schimbări substanțiale legate de punerea în aplicare a Convenției Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în chestiuni de mediu, precum și de utilizarea tot mai crescută a internetului. Mai mult, Comisia a propus consolidarea cerințelor existente în ceea ce privește inspecțiile.

2. Principii directoare

La elaborarea amendamentelor sale la propunerea Comisiei, raportorul a ținut seama de următoarele principii directoare:

- Actuala directivă pare să funcționeze bine; raportorul nu consideră că este necesar să se aducă schimbări importante în ceea ce privește structura de bază și principalele dispoziții;

- Reexaminarea este necesară în lumina necesității alinierii la Regulamentul CLP.

- Întrucât nu este posibilă o traducere unu la unu, metoda de aliniere utilizată ar trebui să mențină cel puțin același nivel de protecție ca și cel oferit de actuala directivă.

- Sunt necesare mecanisme de corectare pentru a gestiona schimbările neintenționate ale domeniului de aplicare.

- Anumite obligații care decurg din înregistrarea și clasificarea substanțelor au fost deja convenite în temeiul Regulamentelor REACH și CLP; astfel, revizuirea nu ar trebui utilizată pentru redeschiderea dezbaterilor cu privire la astfel de obligații (de exemplu efectuarea de teste de laborator).

- Schimbările aduse actualei directive ar trebui să îmbunătățească punerea în aplicare și aplicabilitatea și astfel să asigure într-o măsură și mai mare condiții de egalitate și, ori de câte ori este posibil, să reducă sarcinile administrative ale sectorului industrial în cauză.

- Accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție sunt elemente esențiale pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție;

- Pentru a împiedica posibilele efecte de domino, ar trebui asigurată buna cooperare și schimbul de informații dintre autoritățile competente, unități și locațiile vecine.

3. Puncte-cheie

a) Alinierea anexei I la Regulamentul CLP

Regulamentul CLP introduce un sistem de clasificare nou, mai sofisticat, în special în ceea ce privește relația cauză-efect dintre contactul uman cu substanțele periculoase și riscurile la adresa sănătății care sunt asociate cu acesta.

În cadrul sistemului de clasificare anterior, gradul de toxicitate al unei substanțe date se exprima prin intermediul a doar două clase de toxicitate (T și T+), diferențierea pe baza tipului de contact cu substanța periculoasă nefiind deloc posibilă.

Noul sistem de clasificare introduce 3 clase de toxicitate (toxic acut 1, 2 și 3), care sunt subclasificate în 5 posibile căi de expunere (orală, dermică, prin inhalare de gaze, prin inhalare de vapori, prin inhalare de aerosol).

Valoarea adăugată a noului sistem constă într-o metodă de identificare mai exactă a amenințării directe la adresa sănătății și vieții umane, ținându-se seama de următorii factori:

- natura contactului uman cu substanțele periculoase prin diferitele căi de expunere,

- nivelul pericolului pe care îl reprezintă substanța periculoasă la adresa vieții omenești, exprimat prin clasa de toxicitate acută a substanței în cauză (obținut în urma examinării parametrului doză letală sau concentrație letală al substanței).

Întrucât potrivit dovezilor științifice cele trei clase de toxicitate acută de mai sus reprezintă un pericol inacceptabil la adresa sănătății umane, date fiind consecințele lor letale sau efectele dăunătoare pe care le au pe termen lung asupra sănătății umane, substanțele reglementate de directivele Seveso care intră în aceste categorii sunt reglementate de directiva de față.

Conform informațiilor actuale disponibile, se pare că propunerea Comisiei menține același nivel de protecție și ar avea ca rezultat doar o modificare neînsemnată în ceea ce privește numărul de unități vizate. Prin urmare, raportorul a ales să nu modifice metodologia propusă.

b) Cadrul pentru derogări

Mecanismul propus de Comisie pentru derogări conține o derogare la nivelul UE pentru o substanță dată și o derogare acordată la nivel de stat membru pentru o unitate dată, pe baza unor criterii armonizate. Comisia propune ca ambele cazuri să fie gestionate prin acte delegate. Raportorul nu subscrie la această metodologie, din următoarele motive:

- Criteriile armonizate pentru derogări ar trebui să fie deja definite în actul legislativ de bază și nu prin intermediul unor acte delegate.

- Posibilitatea autorității competente de a renunța la toate obligațiile care decurg din articolele 7-19 ar putea conduce la scăderea nivelului de protecție; prin urmare, se propune ca autorităților competente să li se permită să acorde o derogare doar cu privire la cerințele de informare impuse entităților de nivel superior [articolul 9, articolul 10 litera (b), articolul 11, articolul 13 alineatul (2)].

Trebuie subliniat faptul că în propunerea raportorului derogarea pentru o substanță dată nu va atrage după sine exceptarea în totalitate a unei substanțe; Nu e vorba de „scoaterea unei substanțe” din domeniul de aplicare, ci de definirea circumstanțelor specifice (de exemplu forma ambalajului) în care substanța respectivă poate să nu reprezinte un risc semnificativ.

c) Accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție

Raportorul sprijină Comisia în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului și calității informației, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție. Publicul trebuie să fie bine informat și să aibă acces imediat la informațiile relevante pentru a participa la procesul decizional și pentru a lua măsuri în cazul unui accident. În același timp, informațiile făcute publice trebuie să fie comprehensibile. Dacă este necesar și dacă există motive economice și de securitate care să impună acest lucru, trebuie asigurată confidențialitatea informațiilor. Anexa V conține informațiile care trebuie puse în permanență la dispoziția publicului, inclusiv prin internet. Punctul 4 (informații tehnice privind substanțele periculoase) și punctul 6 (constatările în cadrul inspecțiilor) ar putea fi prea detaliate și tehnice și ar putea da naștere unor probleme de confidențialitate. Prin urmare, raportorul propune cerința de a se explica substanțele periculoase într-un limbaj simplu pe internet și de a se preciza când o entitate a făcut obiectul unei inspecții. Informațiile mai detaliate și specializate referitoare la substanțele periculoase și la inspecții ar trebui puse la dispoziție cel puțin la cerere. Statele membre pot în acest caz să stabilească pe cont propriu dacă consideră adecvat să publice pe internet și informațiile mai detaliate și mai tehnice.

d) Inspecțiile

Comisia consolidează cerințele existente în ceea ce privește inspecțiile. Se urmărește aceeași frecvență ca și cea prevăzută la articolul 23 din Directiva privind emisiile industriale (DEI) 2010/75/UE, unde perioada dintre două vizite efectuate la o locație nu trebuie să fie mai lungă de 1 an pentru instalațiile care prezintă cele mai ridicate riscuri și 3 ani pentru instalațiile care prezintă cele mai scăzute riscuri. În avizul său privind domeniul prioritar Mediul, Grupul la nivel înalt al părților independente privind sarcinile administrative înființat de către Comisie a estimat că aproximativ o jumătate din instalațiile care intră sub incidența Directivei Seveso II intră și sub incidența DEI. Coordonarea sau integrarea acestor două tipuri de inspecții ar conduce la reducerea sarcinilor administrative legate de pregătirea inspecțiilor, de prezența inspectorilor și de măsurile subsecvente. Prin urmare, raportorul încurajează statele membre să faciliteze această coordonare. Dispozițiile propuse cu privire la inspecții contribuie la îmbunătățirea punerii în aplicare și, astfel, la creșterea nivelului de protecție și la îmbunătățirea condițiilor de egalitate.

4. Observații finale

Revizuirea propusă a Directivei Seveso II este necesară, iar Comisia a ales în mod corect să mențină nivelul de protecție și să evite schimbările semnificative ale domeniului de aplicare. Raportorul sprijină metodologia aleasă de Comisie pentru alinierea la Directiva CLP. Conform rezultatelor reexaminării și propunerii Comisiei, nu sunt necesare schimbări majore cu privire la structura de bază și la principalele dispoziții ale actualei directive. Pentru raportor, unul din principalele motive de îngrijorare îl reprezintă propunerea Comisiei de a recurge la actele delegate pentru modificarea anexei I, care definește domeniul de aplicare al directivei. Întrucât anexa I este un element esențial al directivei, raportorul propune să nu se permită modificarea acesteia decât prin procedura legislativă ordinară. Adăugarea de substanțe ar putea genera modificări substanțiale ale domeniului de aplicare, cu posibile consecințe economice de amploare. Parlamentul European ar trebui să fie în măsură să își exercite pe deplin competențele în procesul decizional cu privire la astfel de adăugări.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (28.9.2011)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Raportor pentru aviz: Jacky Hénin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 96/82/CE, cunoscută sub denumirea „Directiva Seveso II”, are ca obiectiv prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și a mediului prin analizarea riscurilor și prin adoptarea măsurilor de precauție corespunzătoare.

Substanțele care intră în domeniul de aplicare al directivei sunt utilizate cu precădere în industria chimică. Normele se aplică în cazul entităților în care substanțele periculoase enumerate în directivă sunt prezente în cantități care depășesc pragurile prevăzute (în UE sunt afectate aproximativ 10 000 de entități industriale).

Comisia a decis să profite de revizuirea directivei, impusă de adoptarea și de viitoarea intrare în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (denumit în continuare „Regulamentul CLP”), la care face trimitere directiva, pentru a revizui și structura și dispozițiile esențiale ale directivei care nu au fost modificate de la adoptarea acesteia.

Cele mai importante modificări sunt legate de pericolele pentru sănătate. Fosta categorie „foarte toxice” a fost înlocuită cu noua categorie „toxicitate acută, categoria 1”, iar fosta categorie „toxice” a fost împărțită în „toxicitate acută, categoria 2” (aplicabilă tuturor căilor de expunere) și „toxicitate acută, categoria 3” (aplicabilă expunerii pe cale cutanată și prin inhalare).

Fostele categorii, mai generale, corespunzătoare substanțelor explozive, oxidante și inflamabile sunt înlocuite cu mai multe noi categorii specifice de pericole fizice, care au fost introduse de Regulamentul CLP. Comisia propune o transpunere directă, fără modificări însemnate, în ceea ce privește aceste categorii, precum și în ceea ce privește categoriile de pericole pentru mediu.

Printre celelalte modificări propuse figurează anumite norme noi privind accesul populației la informațiile referitoare la securitate, accesul acesteia la justiție și participarea ei la procesul decizional.

Poziția raportorului

Parlamentul se confruntă cu o întrebare simplă:

Este vorba de o simplă renovare de fațadă? Sau ne îndreptăm, în lumina accidentelor și a catastrofelor naturale cu care ne-am confruntat începând cu 1996, spre o siguranță sporită pentru oameni, pentru mediu și pentru societate, fără a crea obstacole inutile pentru industrie?

Observații speciale

1) Textul lasă statelor membre posibilități de derogare mult prea generoase, care ar putea să le ofere acestora prea mult spațiu de eludare a principiilor prevenirii, astfel că sfera de acoperire a acestora ar trebui restrânsă.

2) Prerogativele acordate lucrătorilor, reprezentanților aleși ai acestora și organizațiilor lor au fost reduse la minimum. Se acordă o atenție deosebită informării și consultării populației (articolele 12 și 13) și ONG-urilor, în special la articolul 22, care se referă la accesul la justiție. Aceste aspecte sunt importante. Cu toate acestea, nu se face nicio referire nici la organismele comune, nici la organizațiile sindicale. La personal nu se face referire decât la articolul 11, care se referă la planurile de urgență.

Această trecere cu vederea ar trebui corectată cel puțin din două motive: personalul reprezintă grupa care este vizată în cea mai mare măsură de aspectele legate de siguranță și care cunoaște „de la fața locului” modul de funcționare a instalațiilor care ar putea fi periculoase - un element indispensabil oricărei politici de prevenire eficace.

3) Directiva nu menționează niciun risc legat de subcontractare. Fără a aminti din nou cauzele exploziei de la fabrica AZF Total din Toulouse, trebuie menționat faptul că directiva nu abordează deloc problema eficienței unor astfel de acorduri contractuale în ceea ce privește prevenirea riscurilor. Singurele prevederi pe care aceasta le conține, la articolul 11 alineatul (4), se referă la consultarea personalului relevant subcontractat pe termen lung în ceea ce privește elaborarea planurilor de urgență.

4) Propunerea de directivă prevede coordonarea cu autoritățile competente, însă ce se întâmplă, de exemplu, în situația în care autoritățile de inspecție a muncii elaborează un raport care critică fie organizarea muncii, fie sistemele de gestionare a securității?

De asemenea, în directivă nu se face în mod suficient referire la mecanismele de urgență și de supraveghere (resurse atât umane, cât și financiare).

5) Riscurile naturale: accidentul cu urmări dezastruoase care s-a produs recent la Fukushima a demonstrat în mod clar că, pentru a se asigura siguranța instalațiilor, a lucrătorilor și a populației, mecanismele de eliminare a riscurilor tehnologice nu sunt suficiente dacă nu se ține seama de toate tipurile de pericole naturale.

6) Viitoarea Directivă SEVESO III trebuie să conțină prevederi cu privire la transportul materialelor periculoase. Din păcate, materialele periculoase sunt uneori transportate către alte locații decât instalațiile Seveso, pentru a diminua volumul materialelor depozitate permanent în instalațiile de acest tip și pentru a eluda astfel reglementările în materie de siguranță legate de pragurile de depozitare.

În sensul regulamentelor relevante, este necesar ca materialele periculoase înlăturate astfel din instalații să fie incluse în stocurile permanente de acolo. Această măsură ar încuraja administratorii de instalații să acționeze într-un mod mai responsabil și să contribuie la creșterea siguranței rutiere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Accidentele majore au adesea consecințe grave, după cum s-a constatat în accidente precum Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse și Buncefield. În plus, impactul se poate extinde dincolo de granițele naționale. Acest lucru subliniază necesitatea de a asigura luarea de măsuri adecvate de precauție pentru a se garanta un nivel ridicat de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru cetățeni, comunități și mediu.

(2) Accidentele majore au adesea consecințe grave, după cum s-a constatat în accidente precum Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse și Buncefield. În plus, impactul se poate extinde dincolo de granițele naționale. Acest lucru subliniază necesitatea de a asigura luarea de măsuri adecvate de precauție pentru a se garanta un nivel ridicat de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru cetățeni, comunități și mediu. Prin urmare, este necesar să se asigure menținerea și, dacă se poate, îmbunătățirea nivelurilor ridicate de protecție existente.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Adesea, subcontractanții au provocat sau au fost implicați în provocarea accidentelor majore.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se înlocuiască Directiva 96/82/CE pentru a se asigura că nivelurile existente de protecție sunt menținute și îmbunătățite în continuare, prin dispoziții mai eficace și mai eficiente, și, dacă este posibil, prin reducerea sarcinii administrative inutile prin raționalizare sau simplificare, fără a se compromite siguranța. În același timp, noile prevederi ar trebui să fie clare, coerente și ușor de înțeles pentru a contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare și a forței executorii.

(4) Prin urmare, este necesar să se înlocuiască Directiva 96/82/CE pentru a se asigura că nivelurile existente de protecție sunt menținute și îmbunătățite în continuare, prin dispoziții mai eficace și mai eficiente, și, dacă este posibil, prin reducerea sarcinii administrative inutile prin raționalizare sau simplificare, fără a se compromite siguranța. În același timp, noile prevederi ar trebui să fie clare, coerente și ușor de înțeles pentru a contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare și a forței executorii, iar nivelul de protecție a sănătății și a mediului ar trebui menținut sau chiar sporit.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Accidentele majore pot avea consecințe dincolo de frontiere, iar costul ecologic și economic al unui accident nu este suportat doar de către entitatea afectată, dar și de către statul membru în cauză. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri care să asigure un nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune.

(6) Accidentele majore pot avea consecințe dincolo de frontiere, iar costul ecologic și economic al unui accident nu este suportat doar de către entitatea afectată, ci și de către statul membru în cauză. Prin urmare, este necesar să se stabilească și să se pună în aplicare măsuri de siguranță și de reducere a riscurilor, pentru a se evita eventualele accidente, pentru a se reduce riscul producerii de accidente și pentru a se minimiza eventualele consecințe, ceea ce ar permite asigurarea unui nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a face schimb de bune practici.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Operatorilor ar trebui să le revină obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore și pentru a atenua consecințele acestora. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în entități în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente care să îi permită să identifice entitatea, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și să trimită autorității competente o strategie de prevenire a accidentelor majore care să precizeze abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al siguranței, pentru controlul pericolelor de accidente majore.

(11) Operatorilor ar trebui să le revină obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore și pentru a atenua consecințele acestora. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în entități în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente care să îi permită să identifice entitatea, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și să trimită autorității competente o strategie de prevenire a accidentelor majore care să precizeze, în afară de numele tuturor subcontractanților, abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al siguranței, pentru controlul pericolelor de accidente majore.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Operatorii ar trebui să poată să dovedească faptul că ar putea face față consecințelor unui accident care ar implica substanțe periculoase, de exemplu demonstrând că au încheiat o poliță de asigurare specifică la o societate a cărei solvabilitate este cunoscută sau că dispun de suficiente mijloace proprii. Acest aspect este important pentru a se asigura faptul că măsurile de gestionare a consecințelor unui accident care implică substanțe periculoase nu sunt suportate din fonduri publice și că sunt incluse în costurile suportate de operatori.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Pentru a reduce riscurile de producere a unor accidente majore și a unor efecte în lanț, ar trebui să se țină în mod corespunzător seama de interacțiunea dintre sursele naturale de pericol asociate locului unde se află întreprinderea sau instalația și sursele de pericol asociate tehnologiilor utilizate.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a se asigura o mai bună protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor de utilitate publică considerabilă și a mediului, inclusiv a zonelor de interes natural deosebit sau deosebit de vulnerabile, este necesar ca, în cadrul politicilor de amenajare a teritoriului sau de alt tip puse în aplicare în statele membre, să se țină seama de nevoia pe termen lung de a se menține o distanță adecvată între aceste zone și entitățile care prezintă astfel de pericole, iar, acolo unde sunt implicate entități deja existente, să se ia în considerare măsuri tehnice suplimentare, astfel încât să nu crească riscul pentru persoane. La luarea deciziilor ar trebui să se țină seama de suficiente informații despre riscuri și de recomandările tehnice privind aceste riscuri. În cazul în care este posibil, pentru a se reduce sarcinile administrative, procedurile ar trebui să fie integrate în cele efectuate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii.

(15) Pentru a se asigura o mai bună protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor de utilitate publică considerabilă și a mediului, inclusiv a zonelor de interes natural deosebit sau deosebit de vulnerabile, este necesar ca, în cadrul politicilor de amenajare a teritoriului sau de alt tip puse în aplicare în statele membre, să se țină seama de nevoia pe termen lung de a se menține o distanță adecvată între aceste zone și entitățile care prezintă astfel de pericole, iar, acolo unde sunt implicate entități deja existente, să se ia în considerare măsuri tehnice suplimentare, astfel încât să nu crească riscul pentru persoane. La luarea deciziilor ar trebui să se țină seama de suficiente informații despre riscuri și de recomandările tehnice privind aceste riscuri. În cazul în care este posibil, pentru a se reduce sarcinile administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, procedurile și măsurile ar trebui să fie integrate în cele prevăzute în alte acte legislative relevante ale Uniunii.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul în care se produce un accident major, operatorul ar trebui să informeze imediat autoritățile competente și să le comunice informațiile necesare pentru ca acestea să poată evalua impactul accidentului respectiv.

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul în care se produce un accident major, operatorul ar trebui să informeze imediat autoritățile competente și autoritățile locale și să le comunice informațiile necesare pentru ca acestea să poată evalua impactul accidentului respectiv asupra sănătății persoanelor, a bunurilor acestora și a mediului și pentru a se evita repetarea unui astfel de accident.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Fiecare adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 la progresele tehnice ar trebui să fie urmată de o evaluare a necesității de adaptare a anexei I la prezenta directivă. Astfel s-ar crea o legătură funcțională între cele două acte legislative și s-ar asigura menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește adoptarea unor criterii pentru derogări și modificări ale anexelor la prezenta directivă.

(23) În vederea adaptării prezentei directive la progresele tehnice și științifice, competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui conferită Comisiei în ceea ce privește modificarea anexei I partea 3 și a anexelor II-VI la prezenta directivă. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Prin acest amendament se aliniază considerentul la noile clauze standard privind actele delegate. De asemenea, amendamentul clarifică faptul că ar trebui să fie posibilă modificarea, prin acte delegate, a anexei I partea 3 (schimbându-se domeniul de aplicare, însă numai pentru situații foarte specifice), precum și a anexelor II-VII. Pe de altă parte, modificările aduse anexei I partea 1 și 2, precum și cele aduse anexei VII pot avea efecte majore asupra domeniului de aplicare și, prin urmare, ar trebui adoptate prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Extinderea într-o măsură și mai mare a domeniului de aplicare al prezentei directive este precedată de o evaluare a impactului.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care este nou construită sau care urmează să intre în exploatare;

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care intră în exploatare după data de 31 mai 2015;

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18a. „distanța de siguranță adecvată” înseamnă distanța minimă la care nu pot fi înregistrate efecte negative la adresa sănătății umane sau a mediului în cazul unui accident major;

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 18b(nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18b. „efect în lanț” înseamnă posibilitatea producerii unui accident major în cadrul unei entități, cauzat de un alt accident care a avut loc în apropierea entității, fie într-o altă entitate, fie într-o altă locație care nu intră sub incidența prezentei directive.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor menționate la alineatul 4 din prezentul articol, că anumite substanțe menționate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt incapabile să creeze un pericol de accident major, în special datorită formei lor fizice, a proprietăților lor, a clasificării, concentrației sau ambalării standard Comisia poate înscrie aceste substanțe pe lista din partea 3 din anexa I prin acte delegate, în conformitate cu articolul 24.

(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor enumerate în anexa VII la prezenta directivă, că anumite substanțe sau amestecuri menționate în anexa I partea 1 sau partea 2 sunt, în anumite condiții, incapabile să creeze un pericol de accident major, în special datorită formei lor fizice, proprietăților lor, clasificării, concentrației sau ambalării standard, trebuind astfel să beneficieze de o derogare, Comisia poate să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 pentru a înscrie aceste substanțe și amestecuri, împreună cu condițiile aplicabile, pe lista din anexa I partea 3.

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prin alineatul (1) nu se urmărește să se excludă complet din domeniul de aplicare al directivei anumite substanțe și amestecuri, ci acest alineat vizează acele cazuri în care substanțele și amestecurile nu pot, în anumite condiții specificate în mod clar, să conducă la existența unor pericole de accidente majore, ca urmare a formei lor fizice, a proprietăților, a clasificării, a concentrației sau a ambalajului standard. Substanțele și amestecurile pot face obiectul unei derogări numai în măsura în care sunt îndeplinite condițiile specificate în anexa I partea 3. Întrucât o astfel de derogare privește situații foarte specifice, ar fi acceptabil să se recurgă la acte delegate.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care se demonstrează, spre satisfacția unei autorități competente, pe baza criteriilor menționate la alineatul 4 din prezentul articol, că anumite substanțe prezente într-o entitate individuală sau în orice parte a acesteia și care sunt enumerate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt incapabile să genereze un pericol de accident major, datorită condițiilor specifice din cadrul entității, cum ar fi natura ambalajului și condițiile de izolare a substanței sau locația și cantitățile în cauză, statul membru al autorității competente poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la articolele 7-19 din prezenta directivă pentru entitatea respectivă.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor menționate în anexa VII, că anumite substanțe prezente într-o entitate individuală sau în orice parte a acesteia și care sunt enumerate în anexa I partea 1 sau partea 2 sunt incapabile să genereze un pericol de accident major, datorită condițiilor specifice din cadrul entității privind natura ambalajului și izolarea substanței sau locația și cantitățile în cauză, autoritatea competentă a statului membru respectiv poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la articolul 9, la articolul 10 litera (b), la articolul 11 și la articolul 13 alineatul (2) din prezenta directivă pentru entitatea respectivă.

Justificare

În timp ce alineatul (1) permite acordarea de derogări la nivelul UE pentru anumite substanțe și doar în anumite circumstanțe, articolul 4 alineatul (3) permite autorității competente a statului membru să autorizeze derogări la nivelul entităților individuale. Întrucât nivelul de protecție nu ar trebui să scadă, se propune să se mențină în toate cazurile cel puțin cerințele pentru entitățile de nivel inferior și să se permită derogări numai pentru cerințele de informare pentru unitățile de nivel superior.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile menționate în primul paragraf, statul membru în cauză furnizează Comisiei o listă a entităților respective, inclusiv inventarul de substanțe periculoase în cauză. Statul membru respectiv prezintă motivele excluderii.

În cazurile menționate în primul paragraf, statul membru în cauză furnizează Comisiei o listă a entităților respective, inclusiv inventarul de substanțe periculoase în cauză și natura condițiilor specifice aplicabile. Statul membru respectiv prezintă motivele excluderii.

Justificare

Condițiile ce vor fi aplicate trebuie specificate în mod clar.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia transmite anual, spre informare, listele menționate la al doilea paragraf al prezentului alineat forumului menționat la articolul 17 alineatul (2).

Comisia transmite cu regularitate listele menționate la al doilea paragraf al prezentului alineat forumului menționat la articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Până la 30 iunie 2013, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 24, pentru a stabili criteriile care urmează să fie utilizate în scopurile prevăzute la alineatele (1) și (3) din prezentul articol și pentru a modifica corespunzător anexa VII.

eliminat

Justificare

Deoarece criteriile din anexa VII definesc domeniul de aplicare al derogărilor de la articolul 4 alineatele (1) și (3), aceste criterii constituie o parte esențială a prezentei directive. Prin urmare, acestea nu ar trebui stabilite prin acte delegate. Nu este acceptabil ca anexa să rămână fără conținut în timpul procedurii legislative. Propunerea de modificare a anexei VII include criteriile existente, astfel cum sunt specificate în Decizia 98/433/CE a Comisiei din 26 iunie 2008. Comisia este invitată să propună noi criterii, astfel încât acestea să poată fi incluse în actul de bază.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este cazul, Comisia poate include pe listă substanțele menționate în primul paragraf al prezentului alineat în partea 1 sau partea 2 din anexa I, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 24.

În cazul în care consideră că substanța periculoasă neintrodusă pe listă care a condus la adoptarea unei măsuri în conformitate cu primul paragraf al prezentului alineat ar trebui introdusă în lista din anexa I partea 1 sau partea 2, Comisia prezintă în acest sens Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă.

Justificare

Spre deosebire de situația de la alineatul (1), care privește cazuri bine definite și foarte specifice, adăugarea de substanțe în partea 1 sau în partea 2 ar putea conduce la o extindere substanțială a domeniului de aplicare, cu posibile efecte economice de amploare. Întrucât pot lua măsuri adecvate în cazul în care consideră că o substanță periculoasă prezintă un pericol de accident major, statele membre vor putea oricum să acționeze dacă este necesar. Comisia informează celelalte state membre cu privire la acest aspect. Cu toate acestea, modificarea domeniului de aplicare la nivelul întregii UE ar trebui să aibă loc ulterior prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre solicită operatorului să transmită autorității competente o notificare care să conțină următoarele detalii:

(1) Statele membre solicită operatorului să transmită autorității competente și autorităților locale o notificare care să conțină următoarele detalii:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) numele, denumirea comercială și adresa tuturor subcontractanților;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) un certificat din partea administratorilor entității privind faptul că operatorul ar putea face față consecințelor unui accident care implică substanțe periculoase.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Notificarea se trimite autorității competente în următoarele termene:

(2) Notificarea se trimite autorității competente și autorităților locale în următoarele termene:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, cu cel puțin șase luni înainte de începerea construcției sau a exploatării;

Justificare

Pentru claritatea actului legislativ.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Operatorul informează imediat autoritatea competentă cu privire la următoarele evenimente:

(4) Operatorul informează imediat autoritatea competentă și autoritățile locale cu privire la următoarele evenimente:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (4), operatorul reexaminează periodic și, dacă este necesar, actualizează notificarea, cel puțin o dată la cinci ani. Operatorul transmite autorității competente notificarea actualizată, fără întârziere.

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (4), operatorul reexaminează periodic și, dacă este necesar, actualizează notificarea, cel puțin o dată la cinci ani. Operatorul transmite autorității competente și autorităților locale notificarea actualizată, fără întârziere.

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre impun operatorului obligația de a elabora un document în care să prezinte politica de prevenire a accidentelor majore (denumită în continuare: „PPAM”) și să asigure o punere corespunzătoare în aplicare a acestuia. PPAM se stabilește în scris. Aceasta trebuie să fie menită să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Trebuie să fie proporțională cu pericolele de accidente majore. Cuprinde obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului, rolul și responsabilitatea gestionării și abordează cultura în materie de siguranță în ceea ce privește controlul pericolelor de accidente majore.

(1) Statele membre impun operatorului obligația de a elabora un document în care să prezinte politica de prevenire a accidentelor majore (denumită în continuare: „PPAM”) și să asigure o punere corespunzătoare în aplicare a acestuia. PPAM se stabilește în scris. Aceasta trebuie să fie menită să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Trebuie să fie proporțională cu pericolele de accidente majore. Cuprinde obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului, precum și rolul și responsabilitatea gestionării în ceea ce privește controlul pericolelor de accidente majore.

Justificare

Noțiunea de „cultură în materie de siguranță” nu are nicio legătură cu cerințele operaționale.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) PPAM se trimite autorității competente în următoarele termene:

(2) PPAM se trimite autorității competente și autorităților locale în următoarele termene:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, cu cel puțin șase luni înainte de începerea construcției;

Justificare

A se vedea amendamentul 8. Pentru claritatea actului legislativ.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că autoritatea competentă, pe baza tuturor informațiilor primite de la operatori în conformitate cu articolele 6 și 9 sau prin inspecții efectuate în temeiul articolului 19, identifică toate entitățile de nivel inferior și de nivel superior sau grupurile de entități în care probabilitatea și posibilitatea sau consecințele unui accident major pot crește din cauza amplasării și a proximității unor astfel de entități, precum și din cauza inventarului lor de substanțe periculoase.

(1) Statele membre se asigură că autoritatea competentă, pe baza tuturor informațiilor primite de la operatori în conformitate cu articolele 6 și 9 sau prin inspecții efectuate în temeiul articolului 19, identifică toate entitățile de nivel inferior și de nivel superior sau grupurile de entități în care probabilitatea și posibilitatea sau consecințele unui accident major pot crește din cauza amplasării și a proximității unor astfel de entități sau a riscurilor naturale asociate poziției geografice a acestora, precum și din cauza inventarului lor de substanțe periculoase.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se asigură că autoritatea competentă ia în considerare efectul în lanț atunci când elaborează planurile de urgență externe.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Raportul de securitate se transmite autorității competente în următoarele termene:

(3) Raportul de securitate se transmite autorității competente și autorităților locale în următoarele termene:

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul de securitate actualizat se trimite autorității competente fără întârziere.

Raportul de securitate actualizat se trimite autorității competente și autorităților locale fără întârziere.

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) autoritățile desemnate în acest scop de către statul membru elaborează un plan de urgență extern pentru măsurile care trebuie luate în exteriorul entității în termen de un an de la data primirii informațiilor de la operator, în temeiul dispoziției de la litera (b).

(c) autoritățile desemnate în acest scop de către statul membru elaborează un plan de urgență extern pentru măsurile care trebuie luate în exteriorul entității în termen de doi ani de la data primirii informațiilor de la operator, în temeiul dispoziției de la litera (b).

Justificare

Un an nu este suficient, dată fiind natura eforturilor necesare și termenele fixe ale procedurii (consultarea publicului pe o perioadă de 2 luni, notificarea, aprobarea etc.). Numai termenele administrative și cele pentru consultare reprezintă peste șase luni.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) comunicarea informațiilor relevante către subcontractanții din zona respectivă;

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere obligațiilor autorităților competente, statele membre se asigură că planurile de urgență interne prevăzute în prezenta directivă sunt elaborate prin consultare cu personalul care lucrează în cadrul entității, inclusiv personalul subcontractat pe termen lung relevant, și că publicul este consultat cu privire la planurile de urgență externe atunci când acestea sunt întocmite sau actualizate. Statele membre se asigură că desfășurarea consultării cu publicul este în conformitate cu articolul 14.

(4) Fără a aduce atingere obligațiilor autorităților competente, statele membre se asigură că planurile de urgență interne prevăzute în prezenta directivă sunt elaborate prin consultare cu personalul care lucrează în cadrul entității, inclusiv personalul subcontractat pe termen lung relevant, și că autoritatea locală în a cărei zonă este situată întreprinderea și publicul sunt consultate cu privire la planurile de urgență externe atunci când acestea sunt întocmite sau actualizate. Statele membre se asigură că desfășurarea consultării cu publicul este în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că operatorii entităților de nivel inferior furnizează, la cererea autorității competente, informații suficiente cu privire la riscurile pe care le ridică entitatea, care sunt necesare în scopul amenajării teritoriului.

Statele membre se asigură că operatorii entităților de nivel inferior furnizează, la cererea autorității competente și a autorităților locale, informațiile pe care acestea le consideră necesare cu privire la riscurile pe care le prezintă entitatea, care sunt necesare în scopul amenajării teritoriului.

Justificare

Este la latitudinea autorității competente să decidă cu privire la cantitatea și la calitatea informațiilor de care are nevoie pentru a-și face o imagine exactă cu privire la nivelul de siguranță atins în cadrul entității. Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că informațiile prevăzute în anexa V sunt în permanență la dispoziția publicului, inclusiv în format electronic. Informațiile sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate cel puțin o dată pe an.

(1) Statele membre se asigură că informațiile prevăzute în anexa V partea 1 și partea 2 sunt în permanență la dispoziția publicului, inclusiv în format electronic, și că informațiile menționate în anexa V partea 3 sunt puse la dispoziția publicului la cerere. Informațiile sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate cel puțin o dată pe an.

Justificare

În ceea ce privește rapoartele de inspecție și inventarul substanțelor periculoase, este posibil să existe motive economice și de securitate pentru ca informațiile să fie puse la dispoziția publicului numai la cerere. În acest caz, statele membre ar putea decide pe cont propriu dacă consideră adecvat să le solicite operatorilor să publice aceste informații și pe internet. După cum se indică în amendamentele privind anexa V, operatorii ar trebui să aibă obligația de a explica substanțele periculoase în termeni simpli pe internet și să indice data când a fost inspectată o entitate și unde pot fi solicitate rapoartele de inspecție.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cererile de acces la informațiile menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) se soluționează în conformitate cu articolele 3 și 5 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Accesul la informațiile menționate la alineatele (1) și (2) se gestionează în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu.

Justificare

Întrucât informațiile menționate la alineatul 2 litera (a) ar trebui furnizate fără o cerere concretă în acest sens, nu este corect să se utilizeze sintagma „cerere de acces” în acest alineat. În plus, întregul conținut al alineatelor (1) și (2) ar trebui să fie în conformitate cu întregul conținut al Directivei 2003/4/CE.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să informeze autoritățile competente;

(a) să informeze autoritățile competente și autoritățile locale;

Justificare

Operatorii trebuie să informeze autoritățile locale și să colaboreze cu acestea în interesul cetățenilor.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să readucă, dacă se poate, mediul în starea sa inițială în cazul în care se dovedește că au fost provocate daune mediului și să despăgubească în mod corespunzător populația afectată, astfel cum se prevede în Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului1;

 

_______________

 

1 JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) să ia toate măsurile necesare pentru a informa victimele cu privire la drepturile lor; precum și

Justificare

Victimele trebuie recunoscute și susținute. Acesta este obiectivul noului articol 15a, care ar trebui introdus pentru a reglementa drepturile victimelor înainte de punerea în aplicare a acestei directive.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) participarea operatorului la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii (EMAS), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

(c) participarea operatorului la sistemul de management de mediu și audit al Uniunii (EMAS), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, sau la un sistem de management de mediu recunoscut echivalent.

Justificare

Ar trebui să fie posibilă participarea la alte sisteme de management de mediu în afară de EMAS, cum ar fi cele de tip ISO, utilizate la scară foarte largă de societățile internaționale. Această cerință este conformă cu dispozițiile din anexa III punctul (a) la propunerea de directivă.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ori de câte ori este posibil, inspecțiile se coordonează și combină cu alte inspecții efectuate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, acolo unde este cazul.

(8) Inspecțiile se coordonează cu alte inspecții efectuate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, în special al Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)1, și se combină cu acestea dacă este posibil.

 

______________

 

1 JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cererile de informații obținute de către autoritățile competente în temeiul prezentei directive pot fi refuzate în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE.

(2) Accesul la informații în temeiul prezentei directive poate fi restricționat în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-VII la progresele tehnice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24.

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-VII la progresele tehnice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24. În termen de șase luni de la adoptarea unei adaptări la progresul tehnic realizate în cazul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, Comisia evaluează dacă este necesară adaptarea anexei I, ținând seama de potențialul de pericol de accident major al unei substanțe și de criteriile pentru aplicarea articolului 4.

Justificare

Alinierea domeniului de aplicare al Directivei Seveso la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP) și la adaptările acestuia ar trebui să devină un proces continuu, întrucât CLP este prin natura sa un proces dinamic.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-VII la progresele tehnice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24.

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării anexei I partea 3 și a anexelor II-VI la progresele tehnice și științifice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24.

Justificare

Ar trebui să fie posibilă modificarea, prin acte delegate, a anexei I partea 3 (schimbându-se domeniul de aplicare, însă numai pentru anumite cazuri bine definite), precum și a anexelor II-VI. Modificările aduse anexei I partea 1 și partea 2, precum și cele aduse anexei VII pot avea o influență importantă asupra domeniului de aplicare și, prin urmare, ar trebui adoptate prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Anexa I - partea 1 - secțiunea P - căsuța 1

Textul propus de Comisie

P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)

-....Explozivi instabili sau

-....Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6, sau

-...Substanțe sau amestecuri având proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din clasele de pericol peroxizi organici sau substanțe și amestecuri autoreactive

10

50

Amendamentele Parlamentului

P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)

-....Explozivi instabili sau

-....Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6, sau

-...Pentru substanțele și amestecurile care nu au făcut obiectul unei clasificări în clasa 1 conform recomandărilor ONU privind transportul mărfurilor periculoase din Manualul ONU de Teste și Criterii: substanțe sau amestecuri având proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din clasele de pericol agenți de oxidare, peroxizi organici sau substanțe și amestecuri autoreactive

10

50

Justificare

Această categorie include produsele clasate în categoria explozivi conform Regulamentului CLP, precum și substanțele sau amestecurile care au proprietăți explozive stabilite în conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008. Pentru a se asigura claritatea și coerența legislației, ar fi o idee bună să ne limităm la criteriile de clasificare pentru explozivi și la celelalte categorii prevăzute în Regulamentul CLP și să nu luăm în considerare alte metode de clasificare.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Anexa I - partea 1 - secțiunea E - căsuțele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Secțiunea „E” – PERICOLE PENTRU MEDIU

 

 

E1 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria Acut 1 sau cronic 1

100

200

E2 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria

Cronic 2

200

500

Amendamentele Parlamentului

Secțiunea „E” – PERICOLE PENTRU MEDIU

 

 

E1 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria

Acut 1 sau cronic 1 (substanțe cu M≥10)

100

200

E2 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria

Acut 1 sau cronic 1 (substanțe cu M=1 și amestec)

500

1000

E3 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria

Cronic 2

1000

2500

Justificare

Modificările legate de clasificare din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP) nu se reflectă în mod suficient în propunerea Comisiei în ceea ce privește pericolele pentru mediu. Prin urmare, mai multe entități care nu prezintă noi riscuri de accidente majore se vor regăsi în mod inutil în domeniul de aplicare al dispozițiilor Seveso. Anumite modificări privind pragurile prevăzute pentru pericolele față de mediu nu au fost adaptate pentru a ține seama de modificările făcute cu privire la regulile de clasificare, în special de a doua adaptare la progresele tehnice a Regulamentului CLP.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Anexa I – partea 2 – căsuța 37b (nouă)

Textul propus de Comisie

 

 

 

 

Amendamentele Parlamentului

Uleiuri esențiale și substanțe similare (a se vedea nota 19a)

 

1000

5000

Justificare

Pragurile de risc pentru mediul acvatic nu țin seama de modificările legate de clasificare din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Pragurile de 1000 / 5000 ar fi mult mai adecvate pentru aceste produse de origine agricolă ambalate și stocate în butoaie de 180 kg net, în cazul cărora nu există riscul unui efect în lanț dacă sunt depozitate într-o zonă unică sigilată. Un număr mare de întreprinderi – dintre care multe IMM-uri specializate în producția, depozitarea, distribuirea sau amestecarea uleiurilor esențiale – ar intra altfel sub incidența dispozițiilor Seveso, fără să prezinte noi riscuri de accidente majore.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Anexa I – note la Anexa 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. În ceea ce privește stabilirea cantităților-limită, amestecurile clasificate drept periculoase pentru mediu conform secțiunilor E1 și E2 partea 2 nu trebuie luate în considerare atunci când sunt ambalate în cantități limitate (pachet interior de până la 5 litri/5 kg și pachet combinat de până la 30 kg).

Justificare

La fel ca în cazul transportului, ambalajul reprezintă un mijloc de reducere a riscului de eliberare accidentală în mediu. Acest amendament aliniază prezenta directivă la standardele deja stabilite în conformitate cu Acordul european ADR 2011 privind transportul internațional rutier de mărfuri periculoase.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Anexa I – note la Anexa 1 – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

19a. Uleiuri esențiale și substanțe similare (1000/5000)

 

Se aplică uleiurilor esențiale și substanțelor similare astfel cum sunt definite de standardul ISO 9235, cu excepția celor clasificate ca fiind de toxicitate acută categoria 1 – toate căile de expunere, categoria 2 – toate căile de expunere și categoria 3 – expunere cutanată sau prin inhalare (a se vedea nota 7) și cele având toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) –expunere unică, categoria 1.

Justificare

Pragurile de risc pentru mediul acvatic nu țin seama de modificările legate de clasificare din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Pragurile de 1000 / 5000 ar fi mult mai adecvate pentru aceste produse de origine agricolă ambalate și stocate în butoaie de 180 kg net, în cazul cărora nu există riscul unui efect în lanț dacă sunt depozitate într-o zonă unică sigilată. Un număr mare de întreprinderi – dintre care multe IMM-uri specializate în producția, depozitarea, distribuirea sau amestecarea uleiurilor esențiale – ar intra altfel sub incidența dispozițiilor Seveso, fără să prezinte noi riscuri de accidente majore.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) descrierea entității și a mediului acesteia, inclusiv localizarea geografică, condițiile meteorologice, geologice, hidrografice și, dacă este necesar, istoricul acesteia;

(a) descrierea locației, o evaluare corespunzătoare a riscurilor naturale pe care aceasta le prezintă și a mediului acesteia, inclusiv poziția geografică, condițiile meteorologice, geologice, hidrografice și, dacă este necesar, istoricul acesteia;

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) descrierea activităților și a produselor principale ale acelor părți ale entității care au importanță din punctul de vedere al siguranței, al surselor de risc de accident major și al condițiilor în care un astfel de accident major poate surveni, alături de o descriere a măsurilor preventive propuse;

(a) descrierea activităților și a produselor principale ale acelor părți ale entității, și identificarea subcontractanților, care au importanță din punctul de vedere al siguranței, al surselor de risc de accident major și al condițiilor în care poate surveni un astfel de accident major, alături de o descriere a măsurilor preventive propuse;

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) descrierea evaluării impactului financiar al unui accident care implică substanțe periculoase și a măsurilor luate pentru a contracara acest impact, în special prin intermediul unei polițe de asigurare specifice și/sau al unor mijloace proprii suficiente.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Anexa III – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) cultura securității - măsuri pentru evaluarea și îmbunătățirea culturii securității;

(v) controlul riscurilor legate de învechirea echipamentelor: inventarul echipamentelor din entitate; descrierea stării inițiale a echipamentelor la 1 iunie 2015 sau la data punerii lor în funcțiune, dacă aceasta survine mai târziu; prezentarea strategiei aplicate pentru controlul stării echipamentelor (în care se menționează mecanismele de control, frecvența acestuia, metodele folosite etc.) și pentru stabilirea măsurilor care trebuie luate în urma acestor controale (metodologia analizei rezultatelor, criterii pentru stabilirea măsurilor corective de reparare, de înlocuire etc.). Aceste elemente ale strategiei se justifică în funcție de modurile în care s-ar putea degrada echipamentele. Prezentarea unei metodologii de monitorizare a rezultatelor controalelor și a măsurilor adoptate în urma acestor controale; metodologia legată de orice măsuri luate în lumina rezultatelor respective;

Justificare

Propunerea privind includerea „culturii în materie de siguranță” în secțiunea privind sistemele de gestionare a siguranței pare destul de vagă. Instalațiile industriale din Europa îmbătrânesc, fiind reînnoite într-o mică măsură. Pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță, trebuie introduse și integrate în activitățile de zi cu zi ale unei entități proceduri noi (o supraveghere intensificată, înlocuirea pieselor uzate etc.). Procedurile nu pot fi aceleași ca în perioada în care entitatea în cauză era nouă.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Anexa IV – partea 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) sistemele de formare a personalului în privința sarcinilor pe care va trebui să le îndeplinească și, dacă este necesar, de coordonare a acestora cu serviciile de urgență din exterior.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Anexa V – partea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Detaliile, pe scurt, ale inspecțiilor efectuate în temeiul articolului 19 și ale principalelor constatări din concluziile inspecțiilor celor mai recente, împreună cu o trimitere/link la planul de inspecție aferent.

eliminat

Justificare

Această dispoziție trebuie eliminată, având în vedere riscurile ridicate pe care le-ar presupune publicarea deficiențelor constatate în cazul siturilor Seveso din punctul de vedere al terorismului și al spionajului economic.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Anexa V – partea 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Detalii, pe scurt, privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și principalele tipuri de evenimente care ar putea juca un rol în declanșarea oricăruia dintre aceste scenarii.

eliminat

Justificare

Din aceleași motive ca în partea 1 a acestei anexe, este vital ca detaliile principalelor scenarii ale unor accidente majore și, mai ales, tipurile de evenimente care ar putea declanșa astfel de scenarii să nu fie publicate. Singurele informații care pot fi publicate ar trebui să fie rezumatul netehnic al studiului de evaluare a pericolelor.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Anexa VI – partea 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) rănirea a șase persoane din interiorul entității și spitalizarea acestora pentru cel puțin 24 de ore;

(b) rănirea a două sau mai multor persoane din interiorul entității și spitalizarea acestora pentru cel puțin 24 de ore;

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Anexa VII – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nicio substanță și niciun amestec toxic sau foarte toxic pentru organismele acvatice, stocate într-o unitate (de exemplu un butoi) mai mică sau egală cu 0,2% din tonajul indicat în coloana 2 din anexa 1 partea 1 (respectiv 400 kg și 200 kg pentru substanțele și amestecurile toxice sau foarte toxice pentru organismele acvatice), nu se contabilizează în cantitatea totală prezentă dacă amplasarea lor în interiorul unei entități este de așa natură încât o deversare accidentală nu poate declanșa un accident major în altă parte a sitului printr-un efect în lanț și dacă sunt depozitate într-o zonă unică sigilată.

Justificare

Depozitarea unei cantități mici dintr-o substanță toxică pentru mediu nu ar trebui luată în considerare, având în vedere cantitatea care poate fi eliberată. A scurgere a unei cantități mici dintr-o substanță toxică pentru mediu nu are aceleași consecințe asupra mediului pe care le are o scurgere dintr-o cisternă.

PROCEDURĂ

Titlu

Controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

Referințe

COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

Comisie competentă în fond

ENVI

18.1.2011

 

 

 

Comisie asociată

  Data anunțului în plen

ITRE

18.1.2011

 

 

 

Raportor pentru aviz:

  Data numirii

Jacky Hénin

14.3.2011

 

 

 

Examinare în comisie

25.5.2011

30.6.2011

 

 

Data adoptării

26.9.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Ioan Enciu, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Francesco De Angelis, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Alajos Mészáros, Algirdas Saudargas


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (16.8.2011)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Raportoare pentru aviz: Małgorzata Handzlik

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele propunerii

Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (denumită în continuare „Directiva Seveso II”) are drept scop prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase (sau amestecuri ale acestora) în cantități mari, enumerate în anexa I a sa, și limitarea consecințelor unor astfel de accidente pentru om și mediu.

Remarci generale privind modificarea Directivei Seveso II

Modificările propuse la Directiva SEVESO II decurg din necesitatea de a adapta Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (denumit în continuare Regulamentul CEA). Cu ocazia acestei adaptări, Comisia a decis să facă modificări limitate la dispozițiile directivei, conservând, în același timp, elementele principale ale sistemului SEVESO. Raportoarea pentru aviz consideră că o abordare pe două niveluri (împărțind operatorii în clasă de risc ridicat și clasă de risc redus) este perfect justificată și necesară pentru a conserva stabilitatea și caracterul previzibil al sistemului actual. Dat fiind că modificările aduse Directivei SEVESO II decurg din necesitatea de a adapta documentul la regulamentul CEA și nu dintr-o creștere a numărului de accidente majore, raportoarea pentru aviz consideră că modificarea abordării globale adoptate în Directiva SEVESO II nu este justificată.

Remarci cu privire la modificările aduse anexei I

Anexa I a Directivei SEVESO II este un element-cheie al acesteia; aceasta prezintă lista substanțelor periculoase și a cantităților-limită de nivel inferior și de nivel superior. Prin urmare, ar trebui ca anexa I să fie considerată un element-cheie pentru a determina sfera de aplicare a directivei și, astfel, numărul de operatori afectați de dispozițiile acesteia. La articolul 4 al propunerii sale, Comisia propune mecanisme de modificare a anexei I sub forma unor derogări aplicabile în întreaga Europă, care ar permite excluderea unor substanțe sau amestecuri din anexa I, și sub forma unei clauze de salvgardare care ar permite adăugarea de noi substanțe sau amestecuri în anexa I. Comisia propune adaptarea anexei I prin intermediul actelor delegate. Raportoarea pentru aviz nu susține această abordare și consideră că modificările anexei respective trebuie adoptate urmând procedura legislativă ordinară. De asemenea, raportoarea pentru aviz propune ca anexa VII, care enumeră criteriile pentru derogări în temeiul articolului 4, să fie, de asemenea, adoptată prin procedura legislativă ordinară.

Comentariile raportoarei pentru aviz în legătură cu celelalte modificări

Raportoarea pentru aviz se exprimă în favoarea noilor dispoziții de completare a Directivei SECESO II și a precizărilor aduse de Comisie cu privire la o mare parte a dispozițiilor existente, în special cele privind. informarea publicului (articolul 13), consultarea publică și participarea la procesul decizional (articolul 14), accesul la justiție (articolul 22) și sistemele și schimburile de informații (articolul 20).

În ceea ce privește sistemele de schimburi de informații, raportoarea pentru aviz salută în special deschiderea către public a sistemului de obținere de informații referitoare la instalațiile Seveso (SPIRS), stabilirea unui termen de maxim un an pentru transmiterea de informații referitoare la accidentele majore și diminuarea pragurilor care antrenează transmiterea unei notificări de la 5 % la 1 % din cantitatea indicată la coloana 3 din anexa I. Datorită acestei scăderi a pragurilor, numărul de accidente majore raportate va crește, dar aceasta va permite în paralel celorlalți operatori să tragă învățăminte pentru viitor și să învețe din greșelile altora. În același timp, este important ca informațiile integrate în sistemele SPIRS și MARS să fie detaliate. La ora actuală, multe dintre rapoartele stocate în sistemul MARS sunt, din păcate, incomplete. Raportoarea pentru aviz propune ca Comisia să transmită periodic, o dată la patru ani, un raport atât Parlamentului European, cât și Consiliului, cu privire la accidentele majore produse pe teritoriul Uniunii Europene, precum și cu privire la învățămintele care ar trebui trase pentru a asigura eficacitatea directivei SEVESO II.

Informarea publicului constituie un element extrem de important atât pentru instaurarea unui climat de încredere, cât și pentru a educa societatea în ceea ce privește atitudinea de adoptat în caz de accident major. Este important ca publicul să nu fie inundat cu informații de care nu are nevoie și ca acesta să primească informații inteligibile și formulate cu precizie, care să nu trezească panică inutilă în cazul în care nu există pericol, dar care să garanteze luarea de măsuri adecvate în caz de accident major. Aceste informații trebuie să parvină la un grup cât mai extins de persoane amenințate de eventualele consecințe ale unui accident major. Operatorii trebuie să facă mai multe eforturi pentru a informa publicul periodic și activ și pentru a asigura aducerea la zi sistematică a informațiilor. Aceste informații ar trebui să fie de asemenea disponibile în format electronic. De asemenea, în afara acestor informații de bază, ar trebui să fie posibil, totodată, ca publicul să poată obține informații mai detaliate. Din motive care țin, printre altele, de siguranță și de asigurarea confidențialității informațiilor comerciale și industriale și a dreptului de proprietate intelectuală, anumite informații ar trebui furnizate doar la cerere.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Accidentele majore pot avea consecințe dincolo de frontiere, iar costul ecologic și economic al unui accident nu este suportat doar de către entitatea afectată, dar și de către statul membru în cauză. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri care să asigure un nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune.

(6) Accidentele majore pot avea consecințe dincolo de frontiere, iar costul ecologic și economic al unui accident nu este suportat doar de către entitatea afectată, dar și de către statul membru în cauză. Prin urmare, este necesar să se ia măsuri care să asigure un nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune și să se consolideze cooperarea între statele membre și, din acest motiv, între autoritățile regionale și locale, pentru a preveni accidentele transfrontaliere și pentru a asigura un răspuns coordonat în caz de accidente majore.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Operatorilor ar trebui să le revină obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore și pentru a atenua consecințele acestora. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în entități în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente care să îi permită să identifice entitatea, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și să trimită autorității competente o strategie de prevenire a accidentelor majore care să precizeze abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al siguranței, pentru controlul pericolelor de accidente majore.

(11) (11) Operatorilor ar trebui să le revină obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore, a atenua consecințele acestora și a lua măsurile de remediere necesare. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în entități în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente care să îi permită să identifice entitatea, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și să trimită autorității competente o strategie de prevenire a accidentelor majore care să precizeze abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al siguranței, pentru controlul pericolelor de accidente majore.

Justificare

Obligația de a elimina consecințele unui accident trebuie să revină operatorilor.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În scopul promovării accesului la informații privind mediul, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, care a fost aprobată, în numele Uniunii, prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, nivelul și calitatea informațiilor către public ar trebui să fie îmbunătățite. În special, persoanele pentru care există o probabilitate crescută de a fi afectate de un accident major ar trebui să primească informații suficiente cu privire la acțiunile corespunzătoare care să fie întreprinse în eventualitatea unui accident. În plus față de furnizarea de informații într-un mod activ, fără ca publicul să trebuiască să înainteze o solicitare în acest sens și, fără a se exclude alte forme de diseminare, aceste informații ar trebui să fie, de asemenea, în permanență puse la dispoziție și actualizate pe internet. În același timp, ar trebui să existe garanții corespunzătoare de confidențialitate, pentru a răspunde preocupărilor legate de securitate, printre altele.

(16) În scopul promovării accesului la informații privind mediul, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, care a fost aprobată, în numele Uniunii, prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, nivelul și calitatea informațiilor către public ar trebui să fie îmbunătățite. În special, persoanele pentru care există o probabilitate crescută de a fi afectate de un accident major ar trebui să primească informații suficiente cu privire la acțiunile corespunzătoare care să fie întreprinse în eventualitatea unui accident. Informațiile furnizate publicului trebuie să fie formulate de o manieră clară și inteligibilă. În plus față de furnizarea de informații într-un mod activ, fără ca publicul să trebuiască să înainteze o solicitare în acest sens și, fără a se exclude alte forme de diseminare, aceste informații ar trebui să fie, de asemenea, în permanență puse la dispoziție și actualizate pe internet. Pentru a spori transparența, ar trebui ca, la cerere, să se pună la dispoziția oricărei persoane fizice sau juridice informații mai detaliate și cuprinzătoare, inclusiv sub formă de documente. În același timp, ar trebui să existe garanții corespunzătoare de confidențialitate, pentru a răspunde preocupărilor legate de securitate, printre altele.

Justificare

Accesul oricărei persoane fizice sau juridice, respectându-se totodată garanțiile legate de confidențialitate, la informații sau documente suplimentare, la cerere, ar spori transparența și încrederea publicului în instalațiile industriale.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În scopul asigurării schimbului de informații și prevenirii în viitor a unor accidente de natură similară, statele membre ar trebui să transmită Comisiei informații cu privire la accidentele majore care s-au produs pe teritoriul lor, astfel încât Comisia să poată analiza pericolele implicate și să facă să funcționeze un sistem de difuzare a informațiilor privind, în special, accidentele majore și experiența câștigată din acestea. Acest schimb de informații ar trebui să acopere, de asemenea, „accidentele la limită” pe care statele membre le consideră ca fiind de interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor acestora.

(20) În scopul asigurării schimbului de informații și prevenirii în viitor a unor accidente de natură similară, statele membre ar trebui să transmită Comisiei informații cu privire la accidentele majore care s-au produs pe teritoriul lor, astfel încât Comisia să poată analiza pericolele implicate și să facă să funcționeze un sistem de difuzare a informațiilor privind, în special, accidentele majore și experiența câștigată din acestea. Acest schimb de informații ar trebui să acopere, de asemenea, „accidentele la limită” pe care statele membre le consideră ca fiind de interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor acestora. Statele membre și Comisia trebuie să-și intensifice eforturile pentru ca informațiile din sistemele de informare create pentru schimbul de informații privind accidentele majore să fie complete.

Justificare

Sistemele folosite pentru schimbul de informații sunt de o importanță primordială pentru ca statele membre să facă schimb de experiență. În special, acestea permit operatorilor să tragă învățăminte. Totuși, este important ca informațiile împărtășite să fie complete și să permită determinarea cauzelor accidentului.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește adoptarea unor criterii pentru derogări și modificări ale anexelor la prezenta directivă.

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește amendamentele la anexele II-VI la prezenta directivă. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări oportune și transparente, inclusiv la nivel de experți, cu mult timp înainte. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și în bune condiții a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Anexele I și VII la directivă conțin elemente de fond; prin urmare, modificarea acestor elemente trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare. Pentru a garanta transparența consultărilor întreprinse și a documentelor transmise, se propune integrarea dispozițiilor din Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor menționate la alineatul 4 din prezentul articol, că anumite substanțe menționate în partea 1 sau 2 din anexa I sunt incapabile să creeze un pericol de accident major, în special datorită formei lor fizice, a proprietăților lor, a clasificării, concentrației sau ambalării standard Comisia poate înscrie aceste substanțe pe lista din partea 3 din anexa I prin acte delegate, în conformitate cu articolul 24.

(1) În cazul în care se demonstrează, pe baza criteriilor menționate la alineatul 4 din prezentul articol, că anumite substanțe menționate în partea 1 sau 2 din anexa I nu pot să creeze un pericol de accident major, în special datorită formei lor fizice, a proprietăților lor, a clasificării, concentrației sau ambalării standard Comisia poate prezenta o propunere legislativă cu scopul de a înscrie aceste substanțe pe lista din partea 3 din anexa I.

Justificare

Anexa I la directivă conține elemente de fond care-i definesc sfera de aplicare. Prin urmare, modificarea acestei anexe trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și nu al actelor delegate.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Până la 30 iunie 2013, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 24, pentru a stabili criteriile care urmează să fie utilizate în scopurile prevăzute la alineatele (1) și (3) din prezentul articol și pentru a modifica corespunzător anexa VII.

(4) Până la 30 iunie 2013, Comisia prezintă o propunere legislativă pentru a stabili criteriile care urmează să fie utilizate în scopurile prevăzute la alineatele (1) și (3) din prezentul articol și pentru a modifica corespunzător anexa VII.

Justificare

Anexa VII la directivă conține elemente de fond. Prin urmare, modificarea acestei anexe trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și nu al actelor delegate.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 5 – al treilea paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este cazul, Comisia poate include pe listă substanțele menționate în primul paragraf al prezentului alineat în partea 1 sau partea 2 din anexa I, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 24.

Dacă este cazul, Comisia poate prezenta o propunere legislativă cu scopul de a include pe listă substanțele menționate în primul paragraf al prezentului alineat în partea 1 sau partea 2 din anexa I.

Justificare

Anexa I la directivă conține elemente de fond care-i definesc sfera de aplicare. Prin urmare, modificarea acestei anexe trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și nu al actelor delegate.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cantitatea și forma fizică sub care se prezintă substanțele periculoase sau substanțele implicate;

(e) cantitatea, natura și forma fizică sub care se prezintă substanțele periculoase sau a substanțelor implicate;

Justificare

Pentru coerența cu articolul 6 alineatul (4) litera (a).

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un interval rezonabil de timp înainte de începerea construcției sau a exploatării;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care are loc modificarea unei instalații, a unei entități, a unei suprafețe de depozitare, a unui proces sau a naturii substanțelor periculoase sau a cantității acestora, care ar putea avea repercusiuni semnificative asupra pericolelor de accidente majore, statele membre se asigură că operatorul:

În cazul în care are loc modificarea unei instalații, a unei entități, a unei suprafețe de depozitare, a unui proces sau a naturii sau formei fizice a substanțelor periculoase sau a cantității acestora, care ar putea avea repercusiuni semnificative asupra pericolelor de accidente majore, statele membre se asigură că operatorul:

Justificare

Prezentul amendament decurge din necesitatea de a asigura coerența cu articolul 6 alineatul (4) litera (a), precum și cu articolul 6 alineatul (1) litera (e).

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că informațiile prevăzute în anexa V sunt în permanență la dispoziția publicului, inclusiv în format electronic. Informațiile sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate cel puțin o dată pe an.

(1) Statele membre se asigură că informațiile prevăzute în anexa V sunt în permanență la dispoziția publicului, inclusiv în format electronic. Aceste informații trebuie să fie formulate de o manieră clară și inteligibilă pentru public. Informațiile sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate cel puțin o dată pe an. La cererea oricărei persoane fizice sau juridice, statele membre se asigură că persoanei în cauză îi sunt puse la dispoziție informații mai detaliate și suplimentare față de informațiile menționate în anexa V și care nu contravin dispozițiilor articolului 21.

Justificare

Este important ca informațiile comunicate publicului să fie formulate de o manieră inteligibilă și să nu permită nici un dubiu cu privire la modalitatea corectă în care trebuie să se reacționeze în caz de accident.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – primul paragraf – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major primesc, periodic și sub forma cea mai adecvată, fără să trebuiască să solicite acest lucru, informații privind măsurile de securitate și conduita obligatorie în caz de accident;

(a) toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major primesc, periodic și sub forma cea mai adecvată, fără să trebuiască să solicite acest lucru, informații privind măsurile de securitate și conduita obligatorie în caz de accident; Aceste informații trebuie să fie formulate de o manieră clară și inteligibilă pentru public;

Justificare

Este important ca informațiile comunicate persoanelor care ar putea fi afectate să poată fi înțelese și să nu permită nici un dubiu cu privire la modalitatea în care trebuie să se reacționeze în caz de accident.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – primul paragraf – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) raportul de securitate este pus la dispoziția publicului la cerere conform articolului 21 alineatul (3); în cazul în care se aplică articolul 21 alineatul (3), se pune la dispoziție un raport modificat sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puțin informații generale privind pericolele de accidente majore, efectele potențiale și conduita obligatorie în caz de accident;

(b) raportul de securitate este pus la dispoziția publicului la cerere conform articolului 21 alineatul (3); în cazul în care se aplică articolul 21 alineatul (3), se pune la dispoziție un raport modificat sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puțin informații generale privind pericolele de accidente majore, efectele potențiale asupra sănătății umane și mediului și conduita obligatorie în caz de accident;

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul literei (a) din prezentul alineat includ cel puțin informațiile menționate în Anexa V. Aceste informații sunt, de asemenea, furnizate tuturor entităților care deservesc publicul, inclusiv școli și spitale, și tuturor entităților învecinate, în cazul entităților care intră sub incidența articolului 8. Statele membre asigură furnizarea informațiilor și reexaminarea și actualizarea periodică a acestora, cel puțin o dată la cinci ani.

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul literei (a) din prezentul alineat includ cel puțin informațiile menționate în Anexa V. Aceste informații sunt, de asemenea, furnizate tuturor entităților care deservesc publicul, inclusiv creșe, școli și spitale, alte instituții publice și tuturor entităților învecinate, în cazul entităților care intră sub incidența articolului 8. Statele membre asigură furnizarea informațiilor și reexaminarea și actualizarea periodică a acestora, cel puțin o dată la cinci ani. Aceste informații sunt aduse la zi, în special în cazul modificărilor prevăzute la articolul 10 din prezenta directivă.

Justificare

Pentru a garanta securitatea și comportamentul adecvat situației al persoanelor afectate, este important ca informațiile să ajungă la un grup cât se poate de extins de persoane care ar putea fi afectate. Aceste informații trebuie aduse la zi, de asemenea, în caz de modificare a unei instalații, a unei entități sau a unei suprafețe de depozitare.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazurile în care statul membru vizat consideră că o entitate aflată în apropierea teritoriului unui alt stat membru nu poate genera un pericol de accident major în afara frontierelor sale în sensul articolului 11 alineatul (6) și că, prin urmare, nu trebuie să elaboreze un plan de urgență extern așa cum se prevede la articolul 11 alineatul (1), informează celălalt stat membru cu privire la acest lucru.

(5) În cazurile în care statul membru vizat consideră că o entitate aflată în apropierea teritoriului unui alt stat membru nu poate genera un pericol de accident major în afara frontierelor sale în sensul articolului 11 alineatul (6) și că, prin urmare, nu trebuie să elaboreze un plan de urgență extern așa cum se prevede la articolul 11 alineatul (1), informează celălalt stat membru despre această decizie și despre motivele în baza cărora a fost luată decizia.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Raportare

 

Din patru în patru ani, pe baza informațiilor furnizate de statele membre în temeiul articolului 16 și al informațiilor din bazele de date menționate la articolul 20 alineatele (3) și (5), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la accidentele majore produse pe teritoriul Uniunii Europene și la consecințele potențiale ale acestora asupra funcționării eficiente a prezentei directive. Cu toate acestea, după orice accident considerat ca fiind extrem de grav din punct de vedere al numărului de victime sau al daunelor majore aduse mediului, se întocmește un raport cu scopul de a preveni noi posibile daune;

Justificare

Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească periodic informații cu privire la accidentele majore petrecute pe teritoriul Uniunii Europene. Deocamdată, nu există obligația de a furniza un raport periodic Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda publicului interesat un acces larg la justiție. În acest sens, interesul oricărei organizații neguvernamentale care promovează protecția mediului și care îndeplinește toate condițiile prevăzute de dreptul național este considerat suficient în sensul alineatului (2) litera (a).

Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient și încălcarea unui drept în conformitate cu obiectivul de a acorda publicului interesat un acces larg la justiție. În acest sens, interesul oricărei organizații neguvernamentale care promovează protecția mediului sau a sănătății publice și care îndeplinește toate condițiile prevăzute de dreptul național este considerat suficient în sensul alineatului (2) litera (a).

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 23 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-VII la progresele tehnice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24.

În scopul adaptării anexelor II-VI la progresele tehnice înregistrate, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 24.

Justificare

Anexele I și VII la directivă conțin elemente de fond; prin urmare, modificarea acestor elemente trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de adoptare a actelor delegate menționate la articolele 4 și 23 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de timp.

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 23 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

Justificare

Modificare impusă de amendamentul la articolul 4. (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

-

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor indicate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor indicate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Justificare

Pentru a se garanta certitudinea juridică, este necesar să se precizeze un calendar exact. Această formulare este conformă clauzei propuse în Consensul privind mecanismele practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

PROCEDURĂ

Titlu

Controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

Referințe

COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

18.1.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

IMCO

18.1.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Małgorzata Handzlik

10.2.2011

 

 

 

Examinare în comisie

13.4.2011

24.5.2011

 

 

Data adoptării

12.7.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Adam Bielan, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Wim van de Camp


PROCEDURĂ

Titlu

Controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

Referințe

COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)

Data prezentării la PE

21.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

18.1.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

18.1.2011

IMCO

18.1.2011

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

János Áder

8.2.2011

 

 

 

Examinare în comisie

14.6.2011

 

 

 

Data adoptării

4.10.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils

Membri supleanți prezenți la votul final

Matthias Groote, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Arlene McCarthy, Konrad Szymański

Data depunerii

12.10.2011

Ultima actualizare: 1 decembrie 2011Notă juridică