Eljárás : 2003/0132A(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0356/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0356/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 15/11/2011 - 7.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0478

AJÁNLÁS     ***
PDF 157kWORD 86k
2011. október 17.
PE 465.005v02-00 A7-0356/2011

az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – annak 10. és 11. cikkének kivételével – való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Brian Simpson

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – annak 10. és 11. cikkének kivételével – való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (08663/2011),

–   tekintettel a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvre (08663/2011),

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikkének (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdése első albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0142/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0356/2011),

1.  egyetért a jegyzőkönyvhöz való csatlakozással;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A tengeri utas- és poggyászszállításról szóló athéni egyezményhez való csatlakozás az EU és különösen a Parlament által már régóta figyelemmel kísért kérdés.

Maga az egyezmény 1974-ben jött létre, és középpontjában az utasszállító hajók biztonsága és az utasok jogai állnak. Úgy vélték azonban, hogy az egyezmény számos jelentős kérdést nem szabályozott megfelelően, ideértve az utasszállítók felelősségének jellegét és körét, valamint a biztosításra vonatkozó minimumkövetelményeket.

A 2002. november 1-jén elfogadott jegyzőkönyv a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet égisze alatt úgy módosította az athéni egyezményt, hogy megfeleljen néhány fő elvárásnak, így például felelősséget írt elő a szállító hibája vagy hanyagsága esetén, kötelező biztosítást írt elő és biztosította azt a jogot, hogy a követeléseket közvetlenül a biztosítóhoz lehessen benyújtani. A terrorizmushoz kapcsolódó károk miatti kártérítésekkel az IMO iránymutatásai és a jegyzőkönyv végrehajtására vonatkozó fenntartás foglalkozik.

Mivel a jegyzőkönyv kiterjedt az akkor legszükségesebbnek vélt elemekre, a Bizottság 2003-ban javasolta, hogy az Európai Közösség csatlakozzék a 2002. évi jegyzőkönyvhöz, és hogy a tagállamok is kövessék ebben. A csatlakozásról szóló Tanácson belüli tárgyalásokat azonban felfüggesztették és csak 2007 decemberében folytatták.

A jegyzőkönyv megkötése érdekében, valamint azzal a céllal, hogy annak legfontosabb rendelkezéseit az EK-jogba is beillesszék, a Bizottság 2005 novemberében a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, kiegészítő rendeletre tett javaslatot. Az Európai Parlament és a Tanács négy évig tartó, hosszas tárgyalások után megállapodásra jutott, és 2009. április 23-án elfogadta a 392/2009/EK rendeletet. A rendeletet legkésőbb 2013-tól kell alkalmazni.

2010 novemberében a Bizottság módosított javaslatot terjesztett elő az EU-nak az athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra vonatkozóan, figyelembe véve a 2003 óta bekövetkezett fejleményeket.

A 392/2009/EK rendelet elfogadása azzal jár, hogy az Unió a rendelet hatálya alá tartozó kérdések tekintetében immár kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az athéni jegyzőkönyvhöz való csatlakozásra vonatkozóan.

A jegyzőkönyvben foglalt, de a rendelet hatálya alá nem tartozó egyéb kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Például: A jegyzőkönyvben előírtnál magasabb felelősségi határértékek megállapítására vonatkozó hatáskört érintő rendelkezések. A megállapodás ezért vegyes megállapodás, amelyhez a tagállamok általi ratifikáció szükséges.

Annak érdekében, hogy az egész Unióban egységes jogi keret jöjjön létre, a tagállamoknak és az Uniónak a ratifikációra vagy csatlakozásra irányuló aktusuk egyidejű letétbe helyezését lehetőség szerint 2011. december 31-ig elő kellene készíteniük.

Jogalap

A jegyzőkönyv legtöbb rendelkezése tengeri szállítási kérdésre vonatkozik, így a Bizottság a tanácsi határozatra irányuló javaslat egyetlen jogalapjául az EUMSZ 100. cikkét választotta.

A Tanács viszont ezzel ellentétben úgy határozott, hogy a határozatot két külön aktusra bontja, egy szállításra vonatkozóra (100. cikk), amely a jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. cikk kivételével – való csatlakozást érinti, valamint egy, a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozóra (81. cikk), amely a jegyzőkönyvhöz a 10. és 11. cikk tekintetében való csatlakozást érinti. A Tanács szerint a jogalap megosztását az indokolja, hogy a jegyzőkönyv 10. és 11. cikke olyan kérdéseket szabályoz, amelyek érintik a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó uniós szabályokat. E rendelkezések az EUMSZ harmadik rész V. címének hatálya alá tartoznak. Következésképpen és a Dánia helyzetéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia a 10. és 11. cikk tekintetében nem vesz részt a tanácsi határozat elfogadásában. A jegyzőkönyv e cikkei Dániát csak mint különálló szerződő felet kötik majd.

A csatlakozási okirat benyújtásakor az Unió e kérdésre vonatkozóan hatásköri nyilatkozatot tesz.

A nemzetközi megállapodások esetében alkalmazandó eljárás értelmében a jegyzőkönyvhöz való csatlakozást a Parlament elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.

Az EUMSZ 218. cikk (6) bekezdésének a) pontja ennek megfelelően alkalmazandó.

Eljárási szabályzata 81. cikkének értelmében továbbá a Parlament nemzetközi megállapodásokról egyetlen szavazás keretében fog határozatot hozni, módosítás benyújtására pedig nincs lehetőség.

Annak alapján, hogy a Tanács két különálló aktust fogadott el az Európai Unió jegyzőkönyvhöz való csatlakozására vonatkozóan, a Parlament két állásfoglalás keretében nyilvánít véleményt, amelyből az egyiket a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a másikat pedig a Jogi Bizottság terjeszti elő.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás megkötéséhez.


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (10.10.2011)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – annak 10. és 11. cikkének kivételével – való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

A vélemény előadója: Klaus-Heiner Lehne

PA_Leg_Consent

RÖVID INDOKOLÁS

Az eljárási szabályzat VII. melléklete értelmében a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik többek között az uniós jog értelmezése és alkalmazása, az uniós jogszabályok és az elsődleges joganyag közötti összhang, különösen a jogalap megválasztása, a nemzetközi jog értelmezése és alkalmazása, amennyiben az Európai Uniót érinti, valamint a polgári ügyekben történő igazságügyi és közigazgatási együttműködést érintő intézkedések.

Mivel az athéni jegyzőkönyv 10. és 11. cikke olyan kérdéseket szabályoz, amelyek érintik a az illetékes joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó kérdéseket, az e cikkekhez való csatlakozás anyagi jogalapjául az EUMSZ polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló 81. cikkének (1) bekezdése szolgál. Ezért e határozattal együtt el kell fogadni egy külön a 10. és 11. cikk jogalapját tartalmazó tanácsi határozatot, és a Jogi Bizottság feladata, hogy megfogalmazza az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalását erről a határozatról.

Az athéni jegyzőkönyv többi cikke az athéni egyezményt a fuvarozók felelőssége, a kötelező biztosítás, halál, személyi sérülés, poggyász és gépjármű elveszése vagy sérülése esetén fennálló felelősség, valamint a számviteli és átváltási kérdések tekintetében módosítja. Ezek mind a szállításra vonatkozó kérdések.

A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, 2009. április 23-i 392/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(1) azért fogadták el, hogy ezeket a módosításokat belefoglalják az athéni egyezménybe. A rendelet (11) preambulumbekezdése értelmében a jegyzőkönyv 10. és 11. cikkében szereplő területek az Unió jogrendjének részévé válnak, amint csatlakozik az athéni egyezményhez, illetve amennyiben a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet(2) által lefektetett szabályokat érintik. Ezért tehát indokolt két külön, a szállításra, illetve a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó döntéssel végrehajtani az athéni jegyzőkönyvhöz való csatlakozást.

******

A Jogi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

10.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Kurt Lechner, Toine Manders, Paulo Rangel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pablo Zalba Bidegain

(1)

HL L 131., 2009.5.28., 24. o.

(2)

HL L 12., 2001.1.16., 1. o.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.10.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Margrete Auken

Utolsó frissítés: 2011. november 8.Jogi nyilatkozat